24.Vyhláška 22/1977 Zb. (ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k ...

dediserver.eu

24.Vyhláška 22/1977 Zb. (ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k ...

32

(6) Ak výpis z matriky obsahuje časové údaje podľa iného počítania času (napr.

podľa juliánskeho kalendára), vykoná sa zápis zhodne s týmito časovými údajmi.

Záznam o tom sa vykoná v stĺpci určenom na záznamy a zmeny pred podpisom.

§ 62

Výmena matrík s cudzinou

(1) O narodení, uzavretí manželstva a úmrtí cudzieho štátneho príslušníka na

území Československej socialistickej republiky sa zároveň so zápisom do matriky,

ak ide o príslušníka štátu, s ktorým sa vykonáva výmena matrík (na základe

medzinárodnej zmluvy alebo vzájomnosti), vyhotoví výpis z matriky (rodný,

sobášny alebo úmrtný list). Pri uzavretí manželstva a úmrtí sa v tomto výpise

uvedie pri mieste narodenia a mieste trvalého (prechodného) pobytu, pokiaľ sa

nachádza na území cudzieho štátu, obec, okres a štát cudzieho štátneho

občana.

(2) Podklady pre výpis z matrík určené na výmenu matrík s cudzinou zasielajú

príslušné národné výbory Ministerstvu vnútra Českej socialistickej republiky alebo

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

§ 63

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra č.182/1959 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa

vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách.

More magazines by this user
Similar magazines