Views
5 years ago

Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA

Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA

Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS

QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE RAPORT PUNE PËR VITIN 2010 Prishtinë, 21 dhjetor 2010

Qeveria e Kosovës Ministria e Mjedisit dhe ... - INSPIRATION
MAPinfo - Ministria e Administratës Publike - Fillimi
Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
vlerësimi i brendshëm - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Plani i veprimit të partneritetit europian 2010 - Ministria e Integrimit
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË ...
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Ligj për shërbimin civil te Republikës së Kosovës - Ministria e ...
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Republika e Kosovës - Ministria e Administratës Publike
Korniza e Interoperabilitetit e Republikës së Kosovës - Ministria e ...
Shkarko - Ministria e Administratës Publike
me shumë... - Ministria e Administratës Publike
1 RAPORTI VJETOR – 2012 - Ministria e Administratës Publike
INFORMATAT BAZIKE - Ministria e Administratës Publike - Fillimi
DHJETOR 2009 – JANAR 2010 - Qendra për Arsim e Kosovës
DHJETOR 2010 – JANAR 2011 - Qendra për Arsim e Kosovës
PLANI ZHVILLIMOR STRATEGJIK 2010-2014 - Ministria e ...
KONKURS - Ministria e Administratës Publike
Konkurs - Ministria e Administratës Publike
Shkarko - Ministria e Administratës Publike