[AgroPuzzle PLUS 4 Pory Roku Wiosna _ Formul ... - Osadkowski SA

osadkowski.pl

[AgroPuzzle PLUS 4 Pory Roku Wiosna _ Formul ... - Osadkowski SA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o wypełnienie formularza czytelnie, WIELKIMI LITERAMI.

Nazwa firmy

Osoba reprezentująca

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres (ulica i numer)

Kod pocztowy, miejscowość

Telefon Telefon komórkowy

Faks

Adres e-mailowy

Osoba kontaktowa

Wypełnić w przypadku, gdy dane osoby kontaktowej różnią się od danych osoby reprezentującej

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres (ulica i numer)

Kod pocztowy, miejscowość

Telefon Telefon komórkowy

Faks

Adres e-mailowy

Wyrażam zgodę na udział w Promocji organizowanej przez Osadkowski SA, zapoznałem się z Regulaminem, w pełni go akceptuję oraz przyjmuję

zobowiązanie do jego przestrzegania z zapewnieniem, iż spełniam określone w nim warunki udziału w Promocji. Oświadczam, że zakup Puzzli

(wg def. w regulaminie ust. I punkt 7) związany jest z prowadzonym gospodarstwem w ramach działalności rolniczej.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

NIP

Formularz proszę wysłać listem poleconym na adres:

Osadkowski SA, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów

lub przekazać przedstawicielowi organizatora.

-

-

REGON

Pieczęć firmowa

PLUS PLUS+

AgroPuzzle

Z nami dobrze się układa


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa warunki programu partnerskiego „AgroPuzzle

PLUS” na zasadach w nim określonych (dalej Promocja), jak również prawa i obowiązki organizatora

Promocji oraz uczestników Promocji.

2. Organizatorem Programu jest OSADKOWSKI SA z siedzibą w Bierutowie, 56-420 przy ul. Kolejowa 6,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000241071 prowadzonym przez Sąd Rejonowy

dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, REGON 020134357, NIP 911 189 89 77, kapitał zakładowy

33 500 000,00 zł wpłacony w całości (dalej Organizator).

3. Uczestnikiem Promocji są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

prawnej, osoby fizyczne jako przedsiębiorcy albo konsumenci, które przystąpiły do Promocji,

wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej Formularz). Żaden inny niż określony w zdaniu pierwszym

podmiot nie jest objęty Regulaminem i nie przysługują mu do Organizatora jakiekolwiek

roszczenia związane z Promocją.

4. Formularz jest dostępny w siedzibie Organizatora, punktach sprzedaży Organizatora (dalej Punktach

Sprzedaży) i u przedstawicieli handlowych Organizatora (dalej Przedstawicieli Organizatora). Formularz

należy wypełnić w sposób kompletny, zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i czytelnie pod

rygorem jego nieprzyjęcia przez Organizatora. Tak wypełniony Formularz należy wysłać listem poleconym

na adres siedziby Organizatora lub przekazać Przedstawicielowi Organizatora. Datą przystąpienia

do Promocji jest data podpisania przez Uczestnika promocji Formularza.

5. Nagrodami w Promocji są rzeczy ufundowane przez Organizatora (dalej Nagroda) umieszczone na

liście (dalej Katalog Nagród), który będzie dostępny w siedzibie Organizatora, Punktach Sprzedaży

lub u Przedstawicieli Organizatora. Liczba Nagród jest ograniczona.

6. W przypadku Uczestnika Promocji niebędącego przedsiębiorcą Nagroda obejmuje również środki pieniężne

w wysokości 10% jej wartości – dotyczy to także Uczestników Promocji będących przedsiębiorcami, których

zakup Puzzli związany jest z prowadzonym gospodarstwem w ramach działalności rolniczej. W stosunku do

takiego Uczestnika Promocji Organizator pełni wyłącznie funkcję płatnika podatku od Nagrody.

7. Promocja ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej

Miejsce Promocji) niezależnie od narodowości Uczestnika Promocji, a mogą brać w niej udział

wyłącznie Uczestnicy Promocji, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia odwołania

Promocji przez Organizatora (dalej Okres Promocji) wypełnią i złożą u Organizatora Formularz

i dokonają u Organizatora zakupu towarów i usług (dalej Puzzle) wskazanych przez Organizatora

na specjalnej liście (Katalog Puzzli), na zasadach opisanych w Katalogu Puzzli.

8. Uczestnik Promocji poprzez zakup Puzzli i dokonania pełnej zapłaty automatycznie będzie zbierał

punkty przypisane do danego Puzzla na zasadach opisanych w Katalogu Puzzli, które będą przez

Organizatora zbierane, sumowane na specjalnym elektronicznym koncie Uczestnika Promocji (dalej

Konto). Punkty naliczane będą na zasadach zawartych w Katalogu Puzzli z dnia zamówienia

przez Uczestnika promocji Puzzli.

9. Okres Promocji jest dzielony na poszczególne etapy, które obejmować będą czas od 1 stycznia początku

etapu do 31 grudnia roku następnego (dalej Etapy Promocji). Jeden etap trwa 2 lata kalendarzowe.

10. Uczestnikowi Promocji, spełniającemu warunki Regulaminu, przysługuje prawo do wyboru Nagrody

z Katalogu Nagród. Informację na temat liczby zebranych punktów przez Uczestnika Promocji

będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawicieli Organizatora.

11. Uczestnikiem Promocji (w przypadku Uczestników Promocji będących osobami fizycznymi) może

być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub odpowiednio

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana

zgodnie z prawem. Wyłączenia z uczestnictwa w Promocji określa Regulamin.

12. W czasie trwania Promocji Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora, Punktach Sprzedaży

i u Przedstawicieli Organizatora.

13. Uczestnictwo jest dobrowolne i jest prawem, a nie obowiązkiem Uczestnika Promocji. Uczestnik

Promocji, przystępując do Promocji, jest zobowiązany przed przystąpieniem do niej potwierdzić

zapoznanie się z Regulaminem, dokonać jego akceptacji oraz przyjęcia zobowiązania do jego

przestrzegania z zapewnieniem, iż spełnia określone w nim warunki udziału w Promocji.

14. Prawo do udziału w Promocji, prawa wynikające z Promocji oraz prawo do żądania wydania Nagrody

przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Promocji spełniającemu warunki Regulaminu i nie mogą

być przenoszone na osoby trzecie (chyba że Organizator wyrazi na to zgodę).

II. ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnik Promocji, który przystąpił do Promocji, przed przystąpieniem składa oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na udział w Promocji, organizowanej przez Organizatora – OSADKOWSKI SA

zapoznałem się z Regulaminem, w pełni go akceptuję oraz przyjmuję zobowiązanie do jego przestrzegania

z zapewnieniem, iż spełniam określone w nim warunki udziału w Promocji”. Odmowa

złożenia oświadczenia powoduje wykluczenie Uczestnika Promocji z Promocji.

2. Przebieg Promocji polega na tym, iż uczestnik Promocji, który w Okresie Promocji spełni warunki

wskazane w Regulaminie, będzie uprawniony do odbioru od Organizatora Nagrody z Katalogu

Nagród pod warunkiem, że liczba Nagrody nie uległa wyczerpaniu.

3. Każdy Uczestnik Promocji może zdobyć więcej niż jedną Nagrodę stosownie do liczby punktów

zebranych na Koncie.

4. Katalog Nagród nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Organizator

nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród i zastrzega sobie prawo do

zmiany Nagród w Katalogu Nagród w każdej chwili trwania Promocji bez podania przyczyny. Zdjęcia

Nagród zamieszczone w Katalogu Nagród mają wyłącznie charakter informacyjny i nie muszą

odzwierciedlać wszystkich szczegółów właściwości Nagrody. Nagrody nie podlegają wymianie na

równowartość w gotówce, zwrotowi w zamian za punkty oraz wymianie na inne Nagrody.

5. Odbiór Nagrody przez Uczestnika Promocji wymaga złożenia u Organizatora pisemnego formularza

zamówienia nagrody (dalej Formularz Zamówienia Nagrody) najpóźniej do 14 dnia od zakończenia

Etapu Promocji. Datą odbioru Formularza Zamówienia Nagrody jest data złożenia w siedzibie Organizatora,

stempla pocztowego lub potwierdzenie odbioru przez Przedstawiciela Organizatora.

6. Liczba punktów przypisana Nagrodzie – w przypadku odbioru przez Uczestnika Promocji Nagrody

– będzie odpisywana od sumy punktów zebranych przez Uczestnika Promocji na Koncie.

7. Organizator po otrzymaniu od Uczestnika Promocji Formularza Zamówienia Nagrody sprawdzi poprawność

jego wypełnienia, liczbę zebranych punktów i w przypadku dostępności Nagród dokona

ich wydania Uczestnikowi Promocji w terminie 21 dni od doręczenia Formularza Zamówienia Nagrody.

Nagroda może zostać dostarczona partiami w zależności od dostępności Nagród. Organizator

zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy nagrody ze względów organizacyjnych.

W przypadku braku dostępności Nagrody Organizator poinformuje Uczestnika o zaistniałym fakcie.

8. Warunkiem wydania Nagrody jest pisemne potwierdzenie odbioru Nagrody przez Uczestnika Promocji.

Nagrody dostarczone na koszt Organizatora lub przez podmiot trzeci na zlecenie Organizatora

dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

9. W celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem Promocji, rozstrzygania na bieżąco wątpliwości

i zastrzeżeń, jak i wykonywania Promocji, Organizator powołał jednoosobową Komisję Promocyjną

w osobie Sebastiana Krawczyka. Rozstrzygniecie Komisji Konkursowej jest ostateczne i nie

podlega zaskarżeniu lub odwołaniu.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO AGROPUZZLE PLUS

Z nami dobrze się układa

PLUS+

10. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Promocji lub odmowa Uczestnika Promocji w przyjęciu

Nagrody lub niemożliwość skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji celem odebrania Nagrody

powoduje, iż Uczestnik Promocji zrzeka się prawa do Nagrody.

11. Wszelkie rozliczenie wartości Nagrody następuje w ramach Umowy, a obowiązek podatkowy w zakresie

Nagrody rozlicza jako płatnik Organizator. Nagroda nie może być zamieniana na ekwiwalent pieniężny,

III. OGRANICZENIA W UCZESTNICTWIE

Poza pozostałymi ograniczeniami z Regulaminu w Promocji nie mogą brać udziału:

1. Uczestnicy Promocji prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie i dalszej

odsprzedaży towarów (tj. sklepy, hurtownie i inne).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Promocji w każdym czasie lub na każdy jej etapie

bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie także prawo do jej przedłużenia, zmiany Nagród

lub ich wartości, jak i zmiany terminów w ramach Regulaminu.

2. Wszelkie wydatki uczestników Promocji, związane z przystąpieniem, udziałem i zakończeniem

Promocji lub z nią związane, ponosi każdy Uczestnik Promocji samodzielnie.

3. Z tytułu doboru Uczestników Promocji do Promocji przez Organizatora nie przysługuje osobom

trzecim i Uczestnikom Promocji żadne roszczenie.

4. Warunki udziału w Promocji, Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie dostępne są

w siedzibie Organizatora, Punktach Sprzedaży lub u Przedstawicieli Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, jak również działanie siły

wyższej oraz za niespełnienie przez Uczestników Promocji wymogów określonych w Regulaminie

lub spełnienie ich po terminie obowiązywania Promocji.

6. W przypadku, gdy Nagroda będzie wycieczką, wszelkie czynności związane z wyborem, zamówieniem,

zawarciem i wykonaniem umowy z Biurem Podróży na Nagrodę Uczestnik Promocji wykonuje

we własnym imieniu i na własne ryzyko, niemniej zapłata za Nagrodę (rozliczenia i wystawienie

rachunków) jest dokonywana przez Organizatora, który bezpośrednio na rachunek bankowy

Biura Podróży dokonuje zapłaty za Nagrodę.

7. Wszelkie prawa do Nagrody, z dniem zapłaty przez Organizatora, w tym prawa z tytułu niezgodności

Nagrody z umową, roszczeń związanych z jej wykonaniem i innych praw oraz obowiązków

związanych z umową o świadczenie usług turystycznych w ramach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz

Kodeksu cywilnego przysługują Uczestnikowi Promocji do Biura Podróży.

8. Organizator oświadcza, iż nie odpowiada za nieprawidłowości, niepełności lub niezgodność Nagrody

z opisem/oferta Biura Podróży wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową

za Nagrody i nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne.

9. Organizator zastrzega, iż Regulamin i warunki udziału w Promocji mogą ulec zmianie w każdym

czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji poprzez wywieszenie w Siedzibie i Punktach

Sprzedaży Organizatora. Uczestnik Promocji bez zastrzeżeń przyjmuje, iż taka forma powiadomienia

o zmianach w Regulaminie wiąże Organizatora i Uczestników Promocji.

10. Wszelkie uwagi co do przebiegu Promocji oraz reklamacje Uczestnik Promocji winien kierować

w toku przebiegu Promocji do Komisji Promocyjnej, która niezwłocznie, przed zakończeniem

Okresu Promocji (o ile reklamacja wpłynęła do Organizatora na co najmniej 7 dni przed wskazanymi

terminami) rozstrzyga w sposób ostateczny i nieodwołalny uwagi oraz reklamacje. Wszelkie

uwagi co do wykonywania Promocji oraz reklamacje Uczestnik Promocji kieruje pisemnie na adres

Organizatora – OSADKOWSKI SA z siedzibą w Bierutowie, 56-420 przy ul. Kolejowa 6, z adnotacją

AgroPuzzle PLUS”, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia Etapu Promocji – Organizator

w terminie 7 dni rozstrzyga w sposób ostateczny i nieodwołalny uwagi oraz reklamacje.

Zgłaszając uwagi lub reklamacje, Uczestnik Promocji zobowiązany jest zarówno podać swoje dane

identyfikujące, jak i przedstawić pełne uzasadnienie swojego stanowiska.

11. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu lub zaniechaniu Uczestnika

Promocji, które w ocenie Organizatora mają wpływ na przebieg lub wynik Promocji, Organizator

zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego Uczestnika Promocji z udziału w Promocji, a także

w skrajnych sytuacjach przerwania Promocji z pozostawieniem jej niezakończoną.

12. Organizator oświadcza, iż nie odpowiada za nieprawidłowości, niepełności lub niezgodność

Nagrody z opisem producenta. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi

lub niezgodności towaru z umową za Nagrody i nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne

i prawne.

13. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych

i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r., Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

14. Uczestnik Promocji, który zgodnie z Regulaminem wziął udział w Promocji, niniejszym wyraża

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Promocji, w szczególności

z przyznawaniem Nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem Nagród, jak również

w celach statystycznych. Uczestnik Promocji w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę

i ma wgląd w swoje dane osobowe oraz może jej zmieniać. Cofnięcie zgody jest równoznaczne

z rezygnacją Uczestnika Promocji z udziału w Promocji. Organizator ma prawo

wykorzystać dane osobowe uczestników Promocji (także ich reprezentantów), w tym wizerunek,

dla celów marketingowych związanych z opublikowaniem i z wykorzystaniem przebiegu

Promocji oraz jej rozstrzygnięcia. Administratorem danych osobowych udostępnianych

przez Uczestników Promocji jest OSADKOWSKI SA z siedzibą w Bierutowie, 56-420 przy

ul. Kolejowa 6.

15. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

w szczególności poczty elektronicznej, przez Organizatora informacji handlowej.

16. Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Promocji, przesyłając

na adres siedziby Organizatora pisemne zawiadomienie (dalej Zawiadomienie). W chwili otrzymania

przez Organizatora Zawiadomienia Konto Uczestnika Promocji zostaje zamknięte,

a Uczestnik Promocji ma prawo wymienić zebrane punkty na Nagrody zgodnie z zasadami opisanymi

w Regulaminie.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne mogące

mieć wpływ na przebieg Promocji.

18. Prawo do interpretacji postanowień Regulaminu w razie wszelkich wątpliwości dotyczących jego

postanowień, a zgłoszonych przez Uczestników Promocji, przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa

polskiego.

20. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

21. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2011 r.

More magazines by this user
Similar magazines