W W W.SPSDUB.SK S TE M trojárstvo | IS | lektrotechnika ...

casopisstem.wbl.sk

W W W.SPSDUB.SK S TE M trojárstvo | IS | lektrotechnika ...

Školský Èasopis

12/2005 Cena: 7Sk

Strojárstvo | TIS | Elektrotechnika | Mechatronika

Dar je, keï je nebo na zemi,

keï je pokoj v ¾udskom srdci.

Dar je, keï stretneš èloveka,

keï máš komu poveda slovo.

Dar je, keï sa usmeješ na niekoho

a on sa na teba pozrie s úsmevom.

WWW.SPSDUB.SK


NA ÚVOD

Editoriál ....................................2

Spoloèenská rubrika............3 - 6 Interview s Mároim

Michnom...................24 - 25

Školský svet........................7 - 10

Story..................................11 - 12

01

OBSAH

Bulvár.......................................13

Flashnews.................................14

SCI - FI.............................15 - 17

Fotopríloha: Èaro zimy...18 - 21

Interview s Maom

Kluèárom..........................22 - 23

Svet PC......................26 - 27

História.....................28 - 29

Problém.....................30 - 31

Drogy.........................32 - 33

Fun............................35 - 37

Inzercia............................38

Èlovek nie je v starobe múdrejší, je len opatrnejší.

E. Hemingway

STEM


NA ÚVOD

EDITORIÁL

Ako ste si mohli všimnú,

školský rok sa nám prehupol do

druhého štvrroku. To znamená,

že sa blížia ïalšie prázdniny a s

tým spojené Vianoce.

Dúfam, že ste už kúpili svojim

najbližším darèeky, ktoré by ich

mali poteši. Nezabudnite, že aj

malý darèek je darèek a niekedy

poteší viac ako „sto“ ïalších.

Ve¾mi ma potešilo, že keï sa

vytlaèilo prvé èíslo èasopisu

STEM. Bol oò taký ve¾ký

záujem, preto sme sa rozhodli

zvýši náklad o 50 - 70 èísiel.

Ešte raz ïakujem za podporu

nášho èasopisu. V novom

kalendárnom roku prebehne po

celej škole anketa o našom

èasopise, ako sa vám pozdáva, èo

by ste na òom vylepšili...

A ešte jedna zmena! Ak sa všetko

podarí od nového roka by ste si

mohli kupova STEM v bufete a

možno budeme ma vlastnú

webovú stránku. To už len èas

ukáže, èi sa to podarí.

Martin Sivý

šéfredaktor

Príjemné prežitie

vianoèných sviatkov a do

nového roka 2006 všetko

len „naj“... a našim

štvrtákom želáme, aby

zmaturovali èo s najlepším

výsledkom

praje

redakèná rada školského

èasopisu STEM

STEM Manželstvo je more, pre ktoré doteraz nevynašli kompas.

H.Heine

02


SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

„Nie je niè horšie, ako nemožné, treba skúsi. Ak to

predstieraná dobrota, ktorá neskúsime, nemôžeme

zodpovedne poveda, èi sa to dá.

odpudzuje viac, než

Vaša generácia je ve¾mi

otvorená zloba.“ odvážna a múdra. Vidím to okolo

seba, vnímam mladých ¾udí,

Lev Nikolajeviè Tolstoj poèúvam o nich a èítam, ako

dokážu prejavi svoj postoj a

Milí priatelia, kráèa za svojím cie¾om.

Želala by som Vám, aby ste

Pomaly sa konèí kalendárny mali oèi i srdce otvorené, dokázali

rok, ktorému predchádza to krásne rozpozna dobro od zla.

vianoèné obdobie. Je to èas, kedy Rozlíši èo je v danom momente

dokážeme by k sebe láskavejší, správne, èi nesprávne. Že to už

dokážeme sa podporova. Nájs si mnohí dokážete, potvrdil

èas na kratší, èi dlhší rozhovor. príspevok od Lucie Èajovej v

Aj keï niekto zostane radšej predchádzajúcom èísle Vášho

sám a v tichosti vianoènej pohody èasopisu. Držím Ti palce, Lucka a

medituje o tom, èo mu chcem veri, že so svojím

odchádzajúci rok dal, èi vzal. Je postrehom a vo videní toho

jedno akú formu prejavu zvolíme, nesprávneho nie si sama.

jedno i druhé konanie dokáže Drahí èitatelia, možno som

aktérov obohati. Podstatné je, že prive¾mi odboèila od vianoènej

v tomto období je medzi ¾uïmi témy, ale takto mi plynuli

viac lásky a porozumenia. Chyba myšlienky.

je iba v tom, že po Vianociach Chcem Vám zažela krásne a

nám tá láska akosi prirýchlo požehnané vianoèné sviatky, ve¾a

vyprchá a príchodom stereotypu lásky i radosti z darèekov, ktoré

života na òu zabudneme a urèite nájde každý pod vianoèným

pripomenieme si ju až na svätého stromèekom.

Valentína, a to opä len na krátky Urèite i vy obdarujete svojich

èas. najmilších a verte, že to nemusí

Niekomu sa môže zda, že ži by darèek, ktorý sa dá vyèísli v

pomocou lásky non-stop „nejde.” korunách.

Ako ja zvyknem hovori:

„Všetko ide, iba malé deti musíme Vaša prispievate¾ka z generácie

nosi.“ starých mám - pani Valientová

Všetko, èo sa nám zdá

03

Najkrajšia vec ktorú, boh stvoril, je žena a ruža.

Dante

STEM


SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Èlovek nemôže h¾ada vlastnom srdci. Možno je niekde

len vlastné šastie a ve¾mi hlboko ukryté, ale je tam.

Jeho tajomstvom je, že spoèíva v

nemyslie na šastie

láske... Je to láska.

ostatných.

V dnešnom konzumnom svete sme

(¼udová múdros) pokúšaní vymeni lásku za moc,

zvoli si peniaze namiesto pocitu

Tento èlánok je pre všetkých, by milovaný a milova, by

ktorí h¾adajú zmysel svojho života nadradeným nad druhými, vies

a s ním súvisiace odpovede na druhých namiesto necha sa vies.

otázky, ktoré sa týkajú mnohých Mnohokrát si kladiem otázku

situácií plynúcich s èasom... preèo h¾adáme lásku tam, kde jej

Stretla som sa s mnohými niet a odchádzame z tých miest,

mladými ¾uïmi, ktorí sú unavení kde jej je nekoneèné množstvo. A

a unudení životom. Cítia sa kde to vlastne je? Všade okolo

prázdni a nevidia v nièom zmysel. nás. Nevidíme ju, lebo ju vidie

Nemajú preèo študova, nechceme. Náš poh¾ad na svet je

neveria v èistú a úprimnú lásku, povrchný. Nepozeráme do duše

èastokrát majú pocit, že nemajú ¾udí, ktorí nás obklopujú. Oni sú

pre koho, èi pre èo ži. láska. Ich duše spoznáš iba tak, že

Ako veriaca a kresanka, mám týmto ¾uïom zaèneš naèúva,

na uvedený problém svoj uhol vníma ich. Jedine vtedy nachádza

poh¾adu. Ako mladí, si èasto èlovek zmysel svojho života, ak je

mýlime chví¾kové šastie so na svete pre iných. Prestane

skutoèným šastím. Snažíme sa myslie na seba, sprístupní vlastnú

zaplni naše prázdne vnútro vieru, ukáže druhým i

dymom z cigariet, alkoholovým pochybnosti, nádej, zúfalstvo,

opojením, èi výletom do rados, smútok, èi strach.

imaginárneho sveta drogy... Márna láska nejestvuje,

Pritom si neuvedomujeme, že to je pretože len keï dávame,

to, èo nám berie lásku, strácame nadobúdame, len keï zabúdame

rodinu, priate¾stvá i seba samých. na seba, nachádzame seba samých.

Stávame sa otrokmi svojich

nesplnite¾ných túžob, èi vlastného

tela. Katka Šatková, 3.C

Mnohí si vôbec neuvedomujú,

že skutoèné šastie prebýva v ich

STEM Vo ve¾kej duši je všetko ve¾ké. B. Pascal

04


SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Vážení èitatelia,

blíži sa Štedrý deò, èas Vianoc,

keï si túto vzácnu chví¾u

pripomínajú ¾udia na celom

svete. Deti i dospelí v

niektorých kútoch Slovenska

spievajú koledy, nezabúdajú na

staré zvyky, nastáva

rozprávková atmosféra

vianoèných dní, vôòa ihlièia sa

preteká s vôòami koláèov a

jedál, všetko je akési iné.

Sviatoèná nálada, spev, hry,

zvyky a veštenia, to všetko patrí

k pocitom domova a lásky v

òom. Mnohým mladým

niektoré slová nehovoria niè.

Rada by som vás pozvala na

prechádzku do minulosti, na

návštevu starodávnych

èarovných príbytkov, kde je

svet inakší, rozprávkový, nikde

nie je žiadne auto, televízor,

internet, mobil, panelák. ¼udia

tu tvrdo pracujú na poliach, na

rolièkách, aby sa im urodilo na

chlebík. Pozorujú každý deò

oblohu, hviezdy a snažia sa z

nich vyèíta, aké bude poèasie.

Aj tie najobyèajnejšie práce sa

vykonávali pod¾a urèitých

pravidiel. Poïme nazrie do

okienok dedinských chalúpok,

aby sme sa dozvedeli, èo naši

predkovia robili a èi aj nám

takéto èarovanie neprinesie

05

úžitok.

V hlbokej tme, vèaššie ako

zavèasu ráno sa zapa¾uje nový

oheò cesto sa miesi v novom

koryte, do pece sa podsádza

novým ohreblom, všetko sa musí

vydari, lebo ak by sa èosi spálilo,

èi nebodaj nevydarilo, tak by bolo

zle po celý budúci rok. Aj peèenie

koláèov sa nezaobíde bez

zariekania ženièiek tajomným

hlasom:

„Hokres, pokres, koláèe

ve¾ké!“

A viete èo nasleduje potom?

Zvyškami cesta natierajú v

záhrade kmene ovocných

stromov, aby dobre rodili.

Do každého domu vchádza

pastier, prináša gazdinám zelený

prútik a zároveò vinšuje:

„Vinšujem vám v tieto slávne

sviatky,

aby vám dal Pánboh šastia,

hojného božského požehnania:

Na poli úrodu, v dome príplodu,

na stateèku rozmnoženia,

na detièkách potešenia a ván

všetkým dobrého zdravia...“

Vo ve¾kej duši je všetko ve¾ké. B.Pascal

STEM


SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Dievèatá ráno zametajú dvor, èervené jabåèka, orechy a

ale akosi inak ako zvyèajne ak medovníèky.

by smeti vymetali von dverami, Veèer sa celá rodina v

uletelo by z domu šastie, tak èerstvej vode zo studnièky, aby

ich vo dvore dievèina primetie všetci boli po celý rok zdraví.

do kútov a tie, ktoré pozmetala Zaèína sa veèera, gazdovým

zo stola, nesie o polnoci na vinšom, modlitbou, mamka

krížne cesty. Poèúva, z ktorého urobí deom medom krížik na

konca dediny sa najskôr ozve èelo, aby boli dobré a

pes, na tú stranu sa vydá. poslúchali. Po veèeri mládenci a

Ani gazdovia nezabúdajú na dievèatá chodia spieva pod

èarovnú moc tohto dòa. Starajú okná. Vinšujú si a spievajú

sa o domáce zvieratá. Sliepkam susedia i známi.

sa sype zrno cez obruè do kruhu, S ve¾kou nostalgiou sa

aby sa po celý rok držali pokope vraciame do týchto èias, keï

a neznášali vajíèka kade tade po ¾udské srdcia mali k sebe tak

humne. Pes, gunár a kohút ve¾mi blízko. Je také ažké

dostane kúsok cesnaku, aby boli nadviaza na tradície našich

silní a odvážni. Do maštale sa predkov a aspoò chví¾u zosta v

zanesie koláè, v ktorom je tom èarovnom a nádhernom

zapeèený petržlen, oblátka, svete, keï èlovek rozumel

cesnak, dostanú od novú nielen ¾udskej ale i zvieracej

podstielku a polnoci gazda príde reèi?

popoèúva. Veï sa vraví, že

všetky zvieratá hovoria ¾udskou Želajme si krásne

reèou. Tak sa gazda dozvie, èi sa

o ne dobre stará. Na dvere urobí Vianoce èisté ako sneh,

cesnakom kríž a cesnak s v rodine len pokoj a smiech,

chvojinou zavesí na dvere, aby navzájom otvorme si srdcia...

zvieratá uchránil pred každým postavme most lásky a

zlom, najmä pred bosorkami. odpúšania.

Zdobenie stromèeka sa do

chalúpok dostalo až koncom Mgr.Zuzana Záferová

19.storoèia. Je jednoduchý, ale

krásny sú na òom slamené

ozdoby, papierové reaze,

STEM

Hodnotenie èloveka má vychádza z toho, èo dáva, nie

z toho, èo je schopný získa. A.Einstein

06


ŠKOLSKÝ SVET

M A T U R A N T I

Ako každý rok pred stužkovou

slávnosou si maturanti

obliepajú dvere. Nebolo tomu

inak ani tento rok. Študenti 4. C

zapli svoje mozgové bunky a

vyzdobili si svoje dvere triedy.

Teraz je na vás èitatelia, aby ste

rozhodli, ktoré dvere sú

najkrajšie. Na papier napíšte

meno triedy a vhode do

schránky nášho èasopisu.

4. A

Najužitoènejšie zo všetkých umení je umenie by

užitoèný. B.Franklin

4. D

4. C 4. F

07

STEM


ŠKOLSKÝ SVET

Ako iste viete, dòa 10.10.

2005 sa uskutoènila

imatrikulácia. všetci vieme ako

bolo, ale tí, èo na tvári miesta

neboli, to nevedia, a celý priebeh

opíšem z nášho poh¾adu,

poh¾adu prvákov.

Štvrtok bol ako každý iný

deò. Vyuèovanie, skúšanie. Ale

pre prvákov bol plný oèakávania

a nedoèkavosti, kedy padne pol

piatej (vtedy bol zraz). Konèilo sa

ako vždy - 14:10 a do

imatrikulácie zostávalo len pár

minút. Škola ostala tichá a takmer

prázdna, no nie na dlho. O pol

piatej sme sa zaèali schádza a s

miernou nervozitou sme sa

vybrali dnu. Pekne ,,poslušne ´´

sme sa zoradili a èakali, èo bude,

až napokon sa nám prihovorila

jedna pekná tretiaèka, ktorú za

pár minút odstrèil iný tretiak a ten

tie ,, kecaèky´´ dokonèil. Zavelil:

,,Sadnú! ´´ a sranda sa zaèala.

Všetci sme boli napätí, èi

pôjdeme na javisko my, alebo náš

Cibu¾u, cesnak, citrón, rapovanie,

tancovanie, napísa o

priemyslovke aká je úžasná,

rozcvièka, roztlieskavaèky,

vyahovanie jablka s vandla, kde

bola voda, a napokon urèenie

Maèièky a Kocúrika roka

2005/2006.

Všetka zábava sa skonèila asi

okolo pol siedmej, ale

pokraèovala na diskotéke, kde

neboli všetci. Ktovie kam asi išli?

Diskotéka bola v plnom prúde,

ale ten sa zastavil, nasledovala

tombola. Mohli ste vyhra naozaj

cool ceny. Samozrejme niè netrvá

veène, tak aj tombola a

imatrikulácia sa museli skonèi.

Všetci odišli s úsmevom na tvári

a plní elánu.

Na záver by som chcel doda,

že tí èo neboli, prišli o riadnu

zábavu, možno aj o ceny v

tombole.

Pre vás tretiakov: Vy viete,

ktoré èierne myši neboli a tak

im to natrite.

spolužiak. Paleta úloh, ktoré sme

mali plni, bola ve¾mi pestrá:

dojenie rukavice, jes za sebou

Ivan Guliš, 1.B

STEM Kto nemá charakter, nie je èlovek, ale vec.

S.Chamfort

08


ŠKOLSKÝ SVET

09

Èo bolo pred?

Ako všetci viete,10. 11.

2005 sa na našej škole konala

imatrikulácia prváèikov. Aký bol

program, aká bola diskotéka, to

všetko ste videli na vlastné oèi,

ale èo urèite neviete - èo sa dialo

pred.

Všetci èlenovia

študentskej spoloènosti tvrdo

pracovali, zháòali a organizovali

už týždne pred imatrikuláciou. Na

prvý poh¾ad si poviete, èo môže

by také ažké na zorganizovaní

jednej diskotéky? Chcel by som

vám to trochu objasni.

Bolo treba zohna

schopných vyhadzovaèov, na

ktorých boli z našich radov rôzne

odozvy. Ve¾ká spokojnos bola

však s DJ-om a službami, ktoré

sme ponúkali.

Predstavte si len taký bufet, èo

to všetko obnáša. Zaobstara

veci, po ktorých je dopyt,

zaobstara ich v správnom

množstve a dosta ich do bufetu.

Ïalší ve¾ký problém bol

organizaène zvládnu ve¾ké

množstvo vetroviek, búnd a

rôzneho iného obleèenia, èoho sa

ujali naše èlenky a boli sme s

nimi nadmieru spokojní.

Výzdoba sály nám tiež dala

poriadne zabra, veï len

vydlaba do dyne znak našej

spoloènosti nebola záležitos na

desa minút.

Ve¾ké starosti nám robilo

aj umiestnenie profesorov,

dohliadajúcich na priebeh

imatrikulácie, keïže miestnos,

kde mali pôvodne by, nebola

schválená.

Toto všetko však naša

spoloènos robila s radosou.

Zadosuèinením za to¾kú námahu

bola vysoká úèas vás -

študentov.

Nakoniec však takmer

všetko vyšlo. To by nemohla by

poriadna študentská akcia, ak by

sa tam nevyskytli nejaké

problémy. Ale tak to býva všade

...

P. Blaško, 3.C

Moc je najchyt¾avejšia choroba. E.M.Remarque

STEM


ŠKOLSKÝ SVET

STEM

1. 2. 12. Zenit (súaž sa

Naše úspechy (odbor: uskutoènila v Novom Meste

nad Váhom)

strojárstvo)

November 2005 (10 - 11. 11)

– Bolo vyhlásenie

výsledkov celoštátnej súaže

ProDesktop Award v Starej

Lesnej

– My sme obsadili 3. miesto

– Študent Michal Gurín

(bývalý študent 4. A

triedy v školskom roku

2004/05):

názov práce Brúska na

sklo

– Marek Trenèan obsadil

5. miesto : názov práce -

Auto

3. miesto: M. Trenèan (4. B)

5. miesto: Lukáš Faturík (4.

A)

spracoval Martin Sivý

1. B

Zelené Vianoce, biela Ve¾ká noc; biele Vianoce, zelená

Ve¾ká noc.

10


STORY

Fontána

tam, kde sa nieèo dialo. Neverili by

ste, ale vystaèil si sám. My sme to

Na našom novodubnickom

dvore vždy bývala sranda.

Dobrá partia, to je základ

huncútstiev. Najlepšia sranda

bývala od jari do jesene, ale

ani zima nebola zlá.

Presne v strede mesta, teda

na námestí, sú postavené tri

fontány. Fungovali okrem

zimy stále. Vtedy bola voda asi

lacná. Neskôr fungovala iba

prostredná voda urèite

zdražela. Teraz už nefunguje

žiadna nie je na vodu. V jedno

krásne júlové dopoludnie, keï

spustili fontánu po

vypucovaní, som ja ako

najsmelší zistil, že voda nie je

až taká studená ako vyzerá, je

ešte studenšia. Dohodli sme sa

viacerí 6- roèní frajeri, že

fontánu musíme vyskúša.

Stoj, èo stoj, v strede strednej

bolo asi 40 cm vody, to

znamená pre nás takmer po

pás. S tým skúšaním to nebolo

celkom jednoduché, lebo tak

ako dnes sa prechádzajú po

uliciach takmer každého

mesta, ale aj mesteèka mestskí

policajti, vtedy na poriadok v

meste dohliadal mestský

strážnik. Pán Hujo. Volali sme

ho „starý“! Na rozdiel od

mestských policajtov bol vždy

vedeli a preto sme vyslali hliadky

okolo námestia, èi „starého“

náhodou neuvidíme a plán

nebudeme musie odloži na

neurèito. Hliadky, teda ja a ešte

traja mne podobní, sme obehli

námestie a po pár minutách sme

mohli konštatova, že „starý“ asi

niekde zmizol. Pri strednej fontáne

sme sa z krátkych gatí a trièiek

vyzliekli do trenírok a kúpanie

mohlo zaèa. Prvý vstúpil do

„bazénu“ Peo. Keï mal vody èosi

nad èlenky, noha sa mu na zelenom

planktóne pošmykla, druhou

neudržal rovnováhu a aký bol dlhý,

tak sa natiahol myslím na zadok a

potom aj na chrbát. Sranda

preveliká. Výbuch smiechu ešte

väèší nastal vtedy, keï sa Peter

postavil. Skoro sme sa poèúrali od

smiechu. Vpredu jeho trenky

vyzerali ako tak ako trenky, vzadu

však na každej polovièke zadku

mal vytrhnuté kusy látky ve¾ké ako

dlaò dospeláka. Vyzeralo to ako

keby bol èašníèkou, len zástera

bola èervená. Z tej jeho zástery mu

trèal len biely zadok a aj ten bol

èervený. Peo sa vtedy dokúpal.

Odišiel domov. Dva dni nebol

vonku. Keï sme sa na tretí deò

stretli, tak sme zistili, že f¾aky zo

zadku sa mu presahovali na

chrbát. Asi mamin monológ. Voèi

11 Na Štedrý veèer a na Vianoce každý statoèný èlovek STEM

doma sedí.


STORY

Voèi nám skonèil síce horšie, bazéna ako naše obleèenie.

ale ani my sme nemali na Miro vybehol ako laò hneï

ružiach ustlané. A že kúpanie je po mne, obtrel sa stehnom o

zdravé. Peo odišiel. Nevadí. dýzu vyp¾úvajúcu vodu,

Aspoò sa nebudeme vo fontáne skoèil ku veciam, zobral, èo

tlaèi. Vzh¾adom na to, že mu ešte ostalo a upa¾oval

technické služby pucovania hneï za mnou. Vôbec si

„bazéna“ odflákli, museli sme nevšimol, že si oškrel stehno

dáva pozor na zelený koberec. a tiekla mu z neho krv. Až po

Kúsok sme sa síce šmykli, ale chvíli sme sa obzreli. Poh¾ad

keï voda bola hlbšia, tak pri asi sa stretol s poh¾adom starého,

30 cm sa šmýka prestalo. ale bol dos ïaleko na to, aby

Super. Doma som sa nikdy sme mu vyplazili jazyk.

nekúpal vo vode studenšej ako Najhoršie skonèil Jurko. Bol

30 stupòov v tieni teda v bosý, teda sa mu šmýkalo.

kúpe¾ni, a fontána bola asi Vbehol starému rovno do rúk.

tesne pred zamrznutím. Voda vo Smola. Keï sme spoza rohu

fontáne mala možno 10 sledovali, èo sa deje, videli

stupòov, a to silne zvelièujem. sme ako starý vysvet¾oval s

Èo by sme však pre svoje palicou Jurkovi nieèo o

zdravie neurobili. Otužovanie je fontáne a kúpaní. Za hodinku

super. Tesne pred tým, ako sme po kúpaní nám Jurko nadával

sa stali otužilcami, kde sa vzal, do somárov a že sa s nami už

tu sa vzal, pri „bazéne“ starý kamaráti nebude. Nevadí.

stál. Na nose okuliare, na hlave On sa spamätá. V ten deò sa

brigadírku, na sebe uniformu a už nestalo niè zvláštne, len

v rukách palicu. Ja som obstál maminka sa èudovala, preèo

najlepšie. Bol som v sandáloch máme vymenené s Mirkom

a teda sa mi vôbec nešmýkalo. trièká. Ja som sa len popod

Teoretická príprava nebola nos uškàòal a predstavil si

zanedbaná a vedeli sme, že znova Peovu èerveno-bielu

každý musí beža iným prdel. Pred našou fontánou si

smerom. Prax bola však iná. získal rešpekt.

Nepoèítali sme s tým, že A za to môže aj starý.

obleèenie máme na jednej

kôpke. Síce pekne poukladanej,

ale len na jednej. Starý bol

našastie na opaènej strane

( Šibal )

STEM Na Nový rok o slepaèí krok.

12


BULVÁR

Destinky, ktoré však na túto akciu

MTV chce Johnyho neprišli.

Johny Perfekto si splnil ïalší

sen natoèením videoklipu k

Christina sa ide vydáva

svojmu premiérovému singlu Možno niektorí ani neviete, ale

„Ukážte mi ...“ a informácia sa Christina Aguilera sa ide už tieto

dostala až do MTV Europe. Vianoce vydáva. Na svadbe bude

Johny ich zástupcov pozval do ve¾a ¾udí, takže aj ve¾a darèekov,

strižne a zo stretnutia vznikol ktoré by chcela venova obetiam

rozhovor, ktorý MTV nièivého hurikánu Katrina, ktorý sa

odvysielalo v relácii Switched pred nieko¾kými týždòami prehnal

On a MTV požiadalo o možnos

zaradenia klipu do vysielania.

No a pripájame aj nieèo o

Melánii Kasenèákovej. Tá sa

mestom New Orleans.

totiž stala totiž prvou rektorkou Bude Èistychov na sólovkách

vlastnej hip-hopovej fakulty v

Bratislave, ktorá vznikla pri

P 13?

taneènom štúdiu Jumbo. Okrem Smutná správa je, že

zahranièných lektorov sa tu moskovskopražská formácia P 13

„profesorom“ hip-hopu stal skonèila svoju pú. Èlenovia majú

Johny Perfekto. totiž plány venova sa sólovým

projektom, ktorými sa MC Molodoj

Destinky ešte ocenené ani Danny-B z P 13 netaja a do

sveta sa už dostala informácia, že by

Destiny´s child konèia, ale sa na oboch mali predstavi aj

prednedávnom ešte dostali cenu hostia zo Slovenska. Keïže obaja

„Lady Of Soul Award“ . chalani hosovali na albume „Ne

8. septembra sa uskutoènilo toto produkt“ Èistého chova, je dos

oceòovanie a spomedzi skupín pravdepodobné, že to bude práve

ako PussyCat Dolls, Nina Sky a on, kto sa na ich sólovkách

ïalších to vyhrali práve

13

predstaví.

Na Hromnice o hodinu více. STEM


FLASHNEWS

Zdenka Predná vydala èaká diea a dnes vám už

koneène album, ktorý je v štýle môžeme poveda, že pred pár

R&B a Electro.

dòami sa jej narodila krásna a

zdravá štvorkilogramová Tiani.

Po 4 úspešných albumoch

vydávajú Destinky posledný album

- greatest hits pod názvom

A kto je otcom malého

dievèatka? No predsa futbalista

Gillinghamu Darren Byfield.

„1st“.


Keï sa Shakira vrátila opä na

scénu, nikto netušil, že bude ma

taký obdiv, ako vo¾akedy. O úspech

sa postaral aj hit, ktorý sa hráva v

Peha vydala album , ktorý

má názov „Deò medzi nede¾ou

a pondelkom“. Obsahuje 10

pesnièiek, väèšinou ve¾kých

hitov.

rádiách - Don´t Bother.

CD tips na december na

Po 10 rokoch existencie vydáva

skupina I.M.T. Smile výberovku (2

CD) s podtitulom „To najlepšie od

I.M.T. Smile“. Prvé CD obsahuje

najväèšie hity. Na druhom CD sa

tiež objavili hitovky, ale aj s nimi

remixované , alebo live verzie.

Toto CD obsahuje navyše aj 4 nové

skladby.

január :

1. The Pussycat Dolls - PCD

2. Výberovka - Gasolina

3. Výberovka - Vianoce 3 (rádio

OKEY)

4. Horkýže Slíže - Živák

5. Juanes - Mi Sangre

6. Výberovka - R&B And

Revolution

7. Bloodhound Gang - Hefty

Baby zo Sugababes vydali

nový album Taller In More Ways.

Je to v poradí ich už štvrtý album.


Prednedávnom sme vás

informovali, že èernoška Jamelia

Fine

8. Natalie Imbruglia - Counting

Down The Days

9. The Bridge - Citizen Bridge

10.T.A.T.U. - Dangerous And

Moving:

pripravil z èasopisu

STEM

Kamarát Martin Sivý 1. B

Ko¾ko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, to¾ko bude 14

trva po Vianociach.


SCI-FI

Milí èitatelia!

všetkého druhu.

Vítam vás aj v tomto èísle

školského èasopisu. Chcel by

som vám poveda viac o D&D

(Dungeon and Dragon). Zaèal by

som základnou vecou, ktorá je

potrebná k hre a tou je Postava.

Samozrejme vám poviem o

výrobe postavy v klasickom 2 Elf :

D&D, lebo existuje množstvo Výška: 145-180 cm. Váha: 50špeciálnych

verzií. Vyrobi 85kg.

postavu nie je ažké a je to Elfovia sú známou rasou, žijú

najdôležitejšia èas D&D. Pri spravidla hlboko v lesoch, alebo

tvorbe postavy musíme dáva v od¾ahlých údoliach a

pozor na všetky detaily. Na roklinách. Pre svoje plavé vlasy

zaèiatku si treba zvoli rasu. Na a jemné èrty tváre sú pokladaní

výber je nieko¾ko rás:

za ve¾mi krásnych, až akosi

zoženštilých. Pretože sú ve¾mi

1 Èlovek :

inteligentní, len neradi bojujú,

Výška: 165-210cm. Váha: 65- ale dokážu by aj nebezpeèným

115kg.

protivníkom. Sú ve¾mi obratní, a

¼udia sú snáï najrozšírenejšou tak dokážu dobre zachádza s

rasou. Žijú ako v oblastiach hôr, lukom a so strelnými zbraòami

tak aj v stepiach, lesoch a všeobecne. Najväèším potešením

tundrách. Budujú rozsiahle sídla, je však pre nich štúdium a uèenie

èi už mestá alebo dediny, ktoré kúziel, a preto sa z nich èasto

spravidla ležia na ve¾kých stávajú známi kúzelníci. Milujú

obchodných križovatkách. ¼udia krásne veci od trpaslíkov, ale ich

sú ve¾mi húževnatí. Nachádzajú samotných nemajú ve¾mi v

uplatnenie v celej škále

láske. Elfovia sú celkovo ve¾mi

povolaní. Väèšina z nich sa èestní a spravodliví a nikdy sa

zaoberá predovšetkým

medzi nimi nevyskytli jedinci,

po¾nohospodárstvom a

ktorí by vyslovene uznávali zlo

remeselnou výrobou, ale ako zákon.

nájdeme medzi nimi aj zdatných 3 Trpaslík :

lovcov a skúsených dobrodruhov Výška: 110-140 cm. Váha: 55-

100kg.

15 Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, ve¾ké STEM

priekopy a záveje narobia.


SCI-FI

Trpaslíci sú jednou z Hobiti sú malým, veselým

najznámejších a èloveku národíkom. Sú menší ako trpaslíci,

podobných rás. Sú menší, chlpatí a akosi „dobrácky gu¾atuèkí“.

podsadení, zocelení Žijú spravidla v úrodných údoliach,

dlhými vekmi strávenými kde si v stráòach budujú komfortné

väèšinou v nehostinných nory. Rozhodne nie sú nijako silní,

pustinách. Ich vetrom oš¾ahané ale sú ve¾mi inteligentní.

tváre snáï vždy (trpaslíèky Dobrodružstvo príliš nevyh¾adávajú,

nevynímajúc) zdobia hnedé až pretože majú radi pohodlie, dobré

èierne fúzy, ktoré im rovnako ako jedlo a silné nápoje. Ak sa však

vlasy pomerne èasto šedivejú. predsa raz vydajú na cesty, patria k

Sídlia v horách, spravidla ïaleko tým najlepším zlodejom, akých si len

od civilizácie. Vïaka infravideniu môžete predstavi. Hobiti majú takú

vidia v obmedzenej miere aj v tme. zvláštnu psychickú schopnos, vïaka

Trpaslíci väèšinou nemajú ktorej dokážu vycíti na dia¾ku

akýko¾vek zmysel pre humor, sú väèšinu živých tvorov. Tejto zvláštnej

vždy vážni a niekedy až príliš vlastnosti hovoria „èuch“, a aj keï

sebaistí. Dané slovo vždy dodržia, ich pohodlným životom sa už dos

hlavne ak majú z neho nejaký zmenšila, dokážu lokalizova živú

úžitok. Ich najob¾úbenejšou bytos, dokonca aj za železnou

zbraòou je vojnová sekera. V boji stenou. Aj keï hobiti nie sú zbabelí,

sú nesmierne statoèní a neradi len neradi pristupujú k boju tvárou v

ustupujú z prehratej bitky. Ak tvár a radšej používajú svoje kuše

trpaslík bráni svoju hrudu zlata,

neustúpi ani pred svorkou

ako ažké meèe alebo halapartne.

rozzúrených, vyhladnutých 5 Barbar :

ohnivých drakov. Je ve¾mi nízkeho Výška: 175-220 cm.

vzrastu, charakterizujú ho fúzy, a Váha: 75-140kg.

aj ženské pokolenie má dlhú bradu Barbari sú v

a fúzy. Vyrastajú väèšinou v podstate

horách a jaskyniach. Disponujú ¾udia, ale po stároèia

hlavne silou. Ich ob¾úbenou trvajúce ich odlúèenie

zbraòou je obojruèná sekera. Od skutoènej ¾udskej civilizácie

Väèšina z nich sú ve¾kí bojovníci. spôsobilo, že barbar spravidla nie je

tak inteligentný ako èlovek, avšak je

4 Hobit : silnejší a ove¾a viac odolnejší. Tieto

Výška: 70-120 cm. vlastnosti ho tiež predurèujú k tomu,

Váha: 40-60kg.

STEM

aby sa stali dobrými bojovníkmi.

Do Vianoc hoj, od Vianoc joj!

16


SCI-FI

a vôbec v prostrediach ve¾mi

tvrdých a nehostinných. Dospelý

kroll zjavom pripomína

praèloveka, aj keï jeho koža je

skôr zrohovatená, ako chlpatá.

Bezpeène sa dajú pozna pod¾a

nezamenite¾ných uší, vïaka

ktorým majú neobvyklý sluch.

6 Kudúk : Krollovia sú silnejší ako obyèajní

Výška: 90-130cm. ¾udia, ale tiež neohrabaní a hlavne

Váha: 50-75kg. ove¾a hlúpejší. Žijú obvykle v

Kudúkovia sú zvláštnou rasou, kmeòoch, ktoré medzi sebou stále

o ktorej je takmer isté, že vznikla bojujú. V týchto bojoch sa

kdesi v dávnych dobách, zdokona¾ujú, a preto patria k

splynutím èasti plemena trpaslíkov najobávanejším bojovníkom a z ich

s hobitmi. Podobne ako hobiti, aj kyjov a palcátov ide naozaj ve¾ký

kudúkovia sú ve¾mi obratní a strach. Po svojich divokých

pomerne chytrí. Po trpaslíkoch predkoch okrem iného zdedili aj

zdedili ich tvrdohlavos a sèasti vrodený „ultrasluch“, ktorý im

tiež lásku k zlatu a drahým umožòuje do istej miery vidie

kameòom. Žijú v horách i v (podobne ako netopierom) aj v

nížinách, ale nemilujú podzemie, a úplnej tme alebo hmle. Pokia¾ ide

preto si stavajú drobné domy, o ich pôvod, je možné, že vznikli

väèšinou ïaleko od ve¾kých miest kedysi dávno spojením škreta s

a obchodných ciest. Aj keï len poloobrom. To by taktiež

máloktorý z nich sa stane dobrým vysvet¾ovalo, preèo sa medzi nimi

bojovníkom, dokážu v boji ve¾mi takmer nikdy nevyskytujú jedinci

dobre zachádza tak ako so preferujúci výhradne dobro.

sekerou, aj s kušou. Mnoho z nich

tiež nachádza potešenie v rôznych

bylinkárstvach a alchýmii, ale

rovnako dobre sa môžu uplatni aj

ako zlodeji.

7 Kroll :

Výška: 180-245cm. Váha: 100- Váš informátor a dobrodruh Jozef

200kg.

Krollovia sídlia v horách, tundrách

„Guner“ Fabuš, 4.C

17 Seba samého každý najmenej pozná. STEM


FOTO PRÍLOHA: “Èaro zimy”

STEM

Mesto, kostol

Láska zhrdzavie, ale nevysahuje sa.

Propertius

18


FOTOPRÍLOHA: “ÈARO ZIMY”

19

Mesto, Kalvária, kostol

Èlovek si nemôže vybera musí osta èlovekom!

St.J.Lec

STEM


FOTOPRÍLOHA: “ÈARO ZIMY”

Obla okolo Váhu a Kalvária

STEM Èlovek je najmenej sebou samým. Daj mu masku a

povie ti pravdu. O.Wilde

20


FOTO PRÍLOHA: “Èaro zimy”

Kalvária,chatky

21 Niet iného lieku na lásku ako viacej lásky. STEM

Thoreau


INTERVIEW S MAOM KLUÈÁROM

Rozhovor s Maom si práve nespomeniem.

Kluèárom

N.P: Akú máš hokejovú

Vzh¾adom nato, že som bola

pozíciu?

zaradená medzi študentov

ochotných pomáha nášmu

M.K: Pravý obranca.

školskému èasopisu, rozhodla

som sa, že budem prispieva

aj ja.

Tak vám priblížim rozhovor

N.P: Ak by sa naskytla

možnos pomáha mladším

hokejistom, pomohol by si?

s naším kamarátom,

spolužiakom a samozrejme aj

športovcom a budúcim

M.K: Urèite áno, pomohol by

som.

maturantom - Maom

Kluèárom.

N.P: Nezávisí tvoje

športovanie aj od toho, že ste

N.P: Ako dlho sa venuješ

športu?

pomerne športovo založená

rodina?

M.K: 13 rokov

N.P: Preèo si zaèal

športova?

M.K: Oco ma priviedol k

hokeju a baví ma to.

N.P: Preèo práve hokej?

M.K: Dostal som sa k tomu

cez otcovho kamaráta a vlastne

na podnet otca.

N.P: Máš hokejové idoly?

M.K: ¼ubomíra Višòovského,

mám aj zahranièných, ale teraz

M.K: Ani nie.

N.P: Mal si v rodine podporu

ako športovec na zápasoch?

M.K: Áno, mám, otec ma

podporuje stále a celkovo aj

celá rodina.

N.P: Bojíš sa, že by si sa

mohol zrani? Akému športu

by si sa venoval potom?

M.K: Radšej na to nemyslím,

dokonèil by som si školu. Asi

by som sa venoval nieèomu s

hokejom - napr. trénerstvu.

STEM Kto sa zriedka stretáva, málo sa spoznáva.

(Po¾ské príslovie)

22


INTERVIEW S MAOM KLUÈÁROM

N.P: Ako vnímaš školu ako N.P: Vyžaduješ maximum?

športovec, sú voèi tebe

profesori ústretoví? M.K: V športe áno.

M.K: Ale áno, keï treba, N.P: Kde momentálne hráš?

vyhovejú mi.

M.K: Od tejto sezóny v Trenèíne,

N.P: Myslíš si, že je výhoda ale predtým som hral za Dubnicu.

ma mamu ako profesorku?

N.P: Ako znášaš prehry?

M.K: Ako kedy, ale áno, je to

výhoda. M.K: Celkom dobre, normálne.

N.P: Ako športovec si N.P: Berieš viac vážne hokej

ob¾úbenejší medzi alebo školu?

dievèatami? Zaujíma ich viac

to, že si hokejista ako tvoja M.K: Hokej som bral vážnejšie

osoba? prvý štvrrok, ale už je to zasa

škola. V rodine mám podporu v

M.K: Urèite nie, nepýtajú sa športe, ale školu tiež nemôžem

ma na to... ale dúfam, že nie. zanedba.

Ešte som sa s tým nestretol.

N.P: Ako sa charakterizuješ?

N.P: Tvoje zá¾uby?

M.K: Snaživý, športuchtivý,

M.K: Samozrejme šport, auto- sympatický, priate¾ský .....

tunning, poèítaè, priatelia.

N.P: Èo by si odkázal ako

N.P: Èo do budúcnosti, by si štvrták našim prváèikom?

chcel robi s hokejom?

M.K: Aj tak všetci skonèíte za

M.K: Keby to šlo, rád by som pásom v Leoni (smiech).... Ale nie

hral aj v zahranièí, ale mohla - naša škola je ve¾mi dobrá, nech

by to by aj naša slovenská sa uèia, snažia. Odtia¾to je asi

alebo èeská extraliga. najlepšie uplatnenie.

23

Na Vianoce plné hrnce.

Natália Poboèková 2. C

STEM


INTERVIEW S MÁRIOM MICHNOM

... dj Wychitawacs alias

Mário Michna oslavuje

okrúhle 35. narodeniny. Pri

tejto významnej príležitosti

sme mu položili pár

netradièných otázok ...

STEM

pozeráš z odstupom èasu ???

Neviem, èi som práve jeden z

najhranejších slovenských

DJs.??? Štatistiky si nevediem a

takéto veci ja naozaj nemám èas,

ani chu sledova, ale musím

poveda (dúfam, že to

nezakríknem), že teraz sa mi

celkom darí a vôbec pritom nejde

o to, ko¾kokrát týždenne alebo

Ahoj Mario. Na dvere klope 35

- ka, ako vidíš svoj ostatný rok

??? Èo a za tento rok v

slovenskej taneènej scéne

najviac prekvapilo ???

mesaène hrám, ale o to, že ma to

nieèím napåòa a dáva mi to pocit,

že to, èo robím, má nejaký

zmysel... Netrvalo to však 2 roky,

ale 3 a bez mojich priate¾ov,

...hmm ani mi to tak nepríde, že známych a rodiny, ktorí mi

už je to rok, èo sme žúrovali v výdatne vo všetkom pomáhajú a

Hlboèine. Ten èas letí strááášne podporujú ma, by to urèite

rýchlo, hlavne keï stále nieèo vyzeralo dnes všetko úplne inak.

robíš... Myslel som si, že mòa už

takmer niè nemôže prekvapi, ale Že vraj si ve¾kým fanúšikom

obèas sa stane aj to. Tých pár

prekvapení predsa len bolo a

našastie to boli väèšinou

politiky Georga Busha. Bol si

mu potrias pravicou pri jeho

nedávnej návšteve Bratislavy ?

príjemné záležitosti. Tak

napríklad príjemne ma prekvapila Chcel som ís, ale keï som zistil,

obrovská návšteva na festivale v že si budem musie ís najprv na

Beckove... Alebo Galagerove americkú ambasádu pre

odkazy na rôzne linky,èo mi miestenku do davu “cvièených

posiela cez ICQ. Tak to sú teda opièiek”, aby som mohol na povel

prekvápka ! :)))

skandova a tlieska ve¾kému

bielemu otc(as)ovi a jeho

Za dva roky si sa prepracoval z nochsledom, tak som si to

neznámeho DJ-a, do pozície rozmyslel a poslal som mu iba

jedného z najhranejších ïakovný telegram. Dúfam, že ho

slovenských DJs. Ako sa na to

dostal. Allah akhbar!!!

Keï svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.

24


INTERVIEW S MÁRIOM MICHNOM

Už máš doma svoj nový drinky... Dúfam, že tak, ako po

poèitaè. Urèite si už minulé roky, budeme aj teraz

naštartoval okrem erotického všetci na tento víkend ešte dlho

šetrièa aj vlastnú produkciu. spomína :)))

Kedy si zatancujeme na tvoj

vlastný track ???

Gratulanti urèite už dnes

nevedia zaspa, ale èo by si

im poradil, aký darèek si

...ha ha ha... Tak to si skôr najviac želáš. Samozrejme,

zatancujete na Pappiho okrem ob¾úbeného

svadbe... Ešte mi to dá ve¾a

práce, kým ten stroj zaène robi

jahodového kompótu ...

len to, èo od neho chcem ja a

nie to, èo chce Bill Gates...

Najlepším darèekom pre mòa je

vždy to, keï príde èo najviac

Tvoje bujaré oslavy sú tak

ako minulého roka

naplánované na dva dni.

Piatok oslavuješ na rodnej

hrudi na Považí a v sobotu v

Bratislave. Kde sa tešíš viac a

mojich priate¾ov a známych,

ale aj neznámych a keï sa

všetci dobre bavia... Z toho

mám vždy najväèšiu rados a

preto to vlastne všetko robím...

.

èo špeciálne si prichystáš pre

svojích gratulantov?

No a na záver, aké su tvoje

plány do tvojho ïalšieho roka

Dúfam, že obidva žúry budú

života ???

rovnako skvelé... Nechystám

niè špeciálne, snáï len to, že

okrem DJ-ov sa tento rok na

obidvoch žúrkach predstaví aj

nejaký ten “live act”. V piatok

v Shake bude DJ-ov dopåòa

svojím saxofónom Fazula a v

sobotu v Hlboèine zasa svojimi

hlasivkami Fany. Ináè to bude

všetko tak ako obvykle, t.j.

skvelí ¾udia, super muzika,

Nemám v pláne niè

svetoborného... V prvom rade si

spojazdni to auto, potom

získa spä vodièák a zdarne

pokraèova v zaèatých veciach

a možno, keï sa mi už koneène

podarí nájs si èas a urobi

nejakú vlastnú muziku...

priate¾ská atmosféra, najlepšie

Andrej Mutòanský 3. D

25 Ko¾ko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, to¾ko bude STEM

trva po Vianociach.


SVET POÈÍTAÈOV

MP3 Prehrávaèe súborov do telefónu je

(pokraèovanie z minulého èísla) najideálnejším riešením kúpa

dátového káblu (ak nie je výrobcom

AKTUÁLNA HUDBA priložený), pretože nahrávanie

SÚÈASNOSTI- aj takto možno nieko¾ko desiatok hudobných

nazva mp3 prehrávaèe v mobilných súborov do telefónu pomocou,

telefónoch. Hlavnou a podstatnou niektorej bezdrôtovej technológie

výhodou integrovania prehrávaèa do (IrDa, Bluetooth) môže trva

mobilného telefónu je, že je vždy

poruke a je pripravený na okamžité

nepríjemne dlhú dobu.

použitie ( 99% ¾udí nosí svoj mobil Telefóny s mp3 prehrávaèom na

stále so sebou). Ïa¾šou výhodou je našom trhu ( bez Symbianu alebo

využitie mp3 súborov aj pre Windows mobile):

vyzváòanie. Teraz k samotnému

firmwareu. MP3 prehrávaè je Motorola

využite¾ný najmä vtedy, ak je ho Motorola Rokr E1 (Bluetooth, 262

možné spusti na pozadí a pri 000 farieb, USB konektor, USB

poèúvaní hudobných súborov mass-storage karty trans flash) cena

pracova s telefónom. Ïa¾šou cca 15 000SK

vymoženosou je možnos spusti Motorola Slvr L7( 262 000 farieb,

prehrávaè samotný a telefón necha Bluetooth, karty trans flash, USB

vypnutý, èo je použite¾né najmä v

lietadle. Kvalita zvuku závisí taktiež

od prehrávaèa, ale aj od portu

telefónu a pripojených slúchadiel.

Ideálne je ak má telefón výstup typu

jack alebo aspoò ak výrobca ponúka

redukciu z portu telefónu na

avizovaný jack. Pri kúpe telefónu s

mp3 prehrávaèom je taktiež dôležité

zoh¾adni ve¾kos pamäte telefónu

alebo èi má telefón slot pre

pamäové karty( najèastejšie RS-

MMC, Memory stick duo, Trans

flash). Samozrejme ideálnejším

riešením je podpora pamäových

kariet. Pre nahrávanie hudobných

mass-storage) cena cca 17 000SK

Nokia

Nokia 6111 ( 262 000 farieb,

Bluetooth, IrDA, Ve¾mi malá pamä

pre MP3 iba 23MB) cena cca

11 000SK

Nokia 6230, 6230i ( 65 000 farieb,

Bluetooth, IrDA, karty RS-MMC,

USB mass-storage iba 6230i) cena

cca 9500SK

Nokia 6280 ( 262 000 farieb,

Bluetooth, podpora sietí 3G, karty

MiniSD) cena cca 16 000SK

Nokia 7280 ( 65 000 farieb,

Bluetooth, IrDA, dokonalý štýl,

pamä iba 52MB) ) cena

STEM Keï na Katarínu stojí hus na ¾ade, na Vianoce bude

stá na blate.

26


SVET¡POÈÍTAÈOV

cca 15 000SK

Sagem

Bluetooth, IrDA, karty RS-

MMC) cena cca 9500SK

- Siemens M75 ( 262 000 farieb,

- Sagem myX6-2 ( 262 000 Bluetooth, IrDA, karty RSfarieb,

Bluetooth, IrDA, karty MMC) cena cca 10 000SK

miniSD) cena cca 9000SK - Siemens S75 ( 262 000 farieb,

- Sagem myX 8 ( 262 000 farieb, Bluetooth, IrDA, karty RS-

Bluetooth, IrDA, karty miniSD) MMC) cena cca 12 000SK

cena cca 12 000SK - Siemens SL75 ( 262 000 farieb,

Bluetooth, IrDA, pamä iba

Samsung 52MB) cena cca 16 000SK

- Siemens SXG75 ( 262 000

- Samsung D500E ( 262 000 farieb, Bluetooth, IrDA, karty

farieb, Bluetooth, IrDA, pamä RS-MMC, GPS navigácia, siete

96MB) cena cca 13 000SK

- Samsung D600 ( 262 000

3G) cena cca 16 000SK

farieb, Bluetooth, karty Trans

flash, stereofónne reproduktory)

Sony Ericsson

cena cca 17 000SK - Sony Ericsson K750i, D750i

- Samsung E720 ( 262 000 farieb, (262 000 farieb, Bluetooth, IrDA,

Bluetooth, pamä 80MB) cena karty Memory stick pro duo,

cca 11 000SK D750i má upravený firmware pre

- Samsung E760 ( 262 000 farieb, T-Mobile, digitálny fotoaparát s

Bluetooth, pamä 64MB, automatickým zaostrovaním a

ovládanie telefónu jednoduchým technológiou Sony Cyber shot)

pohybom ruky vïaka pohybovým cena cca 13 000SK

èidlám, digitálny zosilòovaè - Sony Ericsson W800i ( 262

zvuku, digitálny kompas, 000 farieb, Bluetooth, IrDA,

stereofónne reproduktory) cena karty Memory stick pro duo,

cca 14 000SK prehrávaè Sony walkman,

- Samsung Z300 ( 262 000 farieb, digitálny fotoaparát s

Bluetooth, IrDA, siete 3G, Karty automatickým zaostrovaním a

Trans Flash) cena cca 12 500SK technológiou Sony Cyber shot)

Siemens

cena cca 17 000SK

- Siemens CX75( 262 000 farieb,

Tomáš Kulík 3. D

27 Na Tri krále o skok dále.

STEM


MENEJ ZNÁMA HISTÓRIA

- Sony Ericsson W550i ( 262 000

nástupiša a videli sme v òom

hlavy … Nato odletelo smerom

farieb, Bluetooth, IrDA, prehrávaè na Vajnory. Bolo asi trištvrte na

Sony walkman, pamä 256MB, dvanás. Vzápätí telefonovali

stereofónne reproduktory) cena cca zamestnanci z výhybkárskej veže

14 000SK do telegrafnej kancelárie, že keï

Sony Ericsson K700i ( 65 000 bol lietadlo nad Tehelným

farieb, Bluetooth, IrDA, pamä iba po¾om, zaèalo sa z neho dymi.

41MB) cena cca 8000SK Keï odletelo nad Vajnory, bolo

- Sony Ericsson K600i ( 262 000 vidie, že z lietadla vyš¾ahol

farieb, Bluetooth, IrDA, podpora plameò. Lietadlo sa zrútilo.“

sietí 3G, ve¾mi malá pamä len Úradná správa hovorí o

33MB) cena cca 14 000SK leteckom nešastí, ale pravda je,

že na lietadlo so Štefánikom sa

Tomáš Kulík 3. D strie¾alo.

List Michal Lechtu

TRAGÉDIA M. R. prezidentovi ÈSR T. G.

STEM

ŠTEFÁNIKA

Masarykovi: „Mal som vtedy

devätnás rokov. Stál som spolu s

inými pred delostreleckými

V nede¾u 4. mája 1919 okolo ôsmej

kasáròami v Bratislave.

hodiny ráno vzlietlo lietadlo

O pol dvanástej sme zbadali asi

Caproni 450 z letiska

vo výške dvesto metrov lietadlo

Campoformido v Taliansku. Sedel v

so štyrmi osobami. Keï sme

òom Milan Rastislav Štefánik

letec, astronóm, francúzsky

generál, minister vojny prvej èeskoslovenskej

vlády. Po šiestich rokoch

sa koneène vracal do vlasti, ale

nevedel, že mu zostávajú posledné

štyri hodiny života.

Spomienky Jaroslava

Brzobohatého, telegrafista na

hlavnej stanici v Bratislave„ … o

pol dvanástej už krúžil dvojplošník

caproni nad mestom. Asi dvakrát

obletel mesto nízko nad domami.

Lietadlo sme pozorovali z

poèuli

Na Vianoce blato, na Ve¾kú noc sneh.

28


MENEJ ZNÁMA HISTÓRIA

huèanie motora, v delostreleckých Existuje ve¾a verzií o

kasáròach nastal ruch. Asi Štefánikovej smrti. Že to bolo

dvadsiati vojaci, ktorí postávali na kvôli silnému vetru. (Vylúèené

dvore, sa rýchlo ozbrojili puškami

a zaèali krièa ,Maïarské lietadlo!

Zostre¾te ho!“

Lietadlo malo talianske

zeleno-bielo-èervené oznaèenie,

preto si ho vojaci zmýlili s

maïarským. Zaèala stre¾ba.

nieko¾ko manévrov nad mestom

Posádka lietadla mávala bielymi dokazuje, že piloti zvládali

vreckovkami. Nepomohlo to. riadenie) Že pretrhnuté vedenie

Pokúšali sa pristá, ale stre¾ba ich rádiotelegrafického prístroja

bránila. Naraz, lietadlo nabralo zamotané do lán ovládajúcich

výšku, zaèalo prudko pada a výšku spôsobilo, že pri pristavaní

nastal výbuch. Všetci z posádky stroj zaèal prudko pada.

boli màtvi. Preèo vojaci strie¾ali? (Nepravdepodobné Porucha sa

Údajne existoval fonogram è. objavila už skôr a posádka chcela

2278, v ktorom sa píše: „Zakazuje pristá vo Viedni, ale porucha

sa strie¾a na aeroplány až do nespôsobovala ve¾ké ažkosti pri

zrušenia tohto rozkazu, aby si naši riadení, tak pokraèovali v lete.

vojaci nepoplietli maïarské farby s Najpravdepodobnej-šie sú dve

talianskymi, lebo dnes má priletie verzie. Prvá - pád úplne zapríèinila

taliansky caproni, ktorý pristane stre¾ba. Druhá - Štefánik haváriu

pri bratislavských vinohradoch ... zapríèinil nechtiac sám, ale aj s

Asi zajtra priletí druhý aeroplán, prispením stre¾by. Stratil vedomie,

ktorým priletí minister vojny ako sa mu to pár krát poèas letu

generál Štefánik. Lietadlá priletia stalo. V poslednom liste pred

od Viedne ...“ Ale tento fonogram odletom o. i. napísal: „Pred oèami

sa v archívoch nenašiel. Existoval sa mi robia kruhy...“ Ak by teda

vôbec? A ak áno vedeli o òom omdlel, padol by na riadiacu páku,

všetci vojaci. èo by vysvet¾ovalo náhly pád

Istý Jozef Meško tvrdil, že lietadla. Každopádne stre¾ba

keï 4. mája 1919 slúžil na èesko- èesko-slovenských vojakov zohrala

slovensko - maïarskej hranici, dôležitú rolu. Preèo zaèali strie¾a

vystrelil na lietadlo. Myslel si, že

ide o maïarské lietadlo. O zákaze

a kto dal príkaz sa dodnes nezistilo.

niè nevedel. Strie¾alo sa omylom? Tomáš Maretta 3.D

29 Keï je vianoèná noc tmavá, bude tma v záèinku. STEM


PROBLÉM

DNES OHROZUJÚ SVET je o 77 miliónov viac ako v roku

TIETO PROBLÉMY: 2000 (6 057 mil. obyvate¾ov).

OSN predpokladá ustálenie poètu

Prvý problém je: populaèná obyvate¾ov sveta na poète okolo

explózia a pre¾udnenie Zeme. 10 miliárd niekedy medzi rokmi

Poèet obyvate¾ov Zeme sa 2050 2100.

odpradávna menil pod¾a množstva

potravy a úrovne medicíny. Pri Druhý problém je: hlad a bieda.

hojnosti potravín ¾udí pribúdalo, Tento problém nadväzuje na

pri hladomoroch a chorobách zase predchádzajúci rýchly rast poètu

ubúdalo. Asi do roku 800 n. l . sa obyvate¾stva je spojený s

svetová populácia udržiavala problémami s pitnou vodou a

zhruba na úrovni 200 miliónov hladomormi. Svet produkuje

¾udí. Odvtedy však neuverite¾ne dostatok potravín, aby uživil

vzrástla, najväèšmi v 20. storoèí, každého èloveka. Problém je v

èo má za dôsledok vysoká nerovnomernom rozložení

pôrodnos a nízky stupeò produkcie potravín na Zemi.

úmrtnosti. Na svete dnes žije 6,2 Bohaté štáty so svojím

miliardy ¾udských bytostí, èo je intenzívnym po¾nohospodárstvom

viac ako kedyko¾vek predtým. vyprodukujú ove¾a viac potravín,

Toto èíslo je len približné, nako¾ko než samy potrebujú, ale ich cena

presný poèet obyvate¾ov sa v pre obyvate¾a chudobnej krajiny je

urèitom èase na tak ve¾kom území privysoká. Menej než 20 %

nedá zisti. Hranicu šiestich obyvate¾stva denne zje 2 kg

miliárd sme oficiálne prekroèili 12. potravín a spotrebuje 300 litrov

októbra 1999, na prekroèenie vody. V rozvojových krajinách

siedmej miliardy si musíme poèka podvýživa spôsobuje slabos a asi

do roku 2011. Roèný prírastok 54 % úmrtí detí do piatich rokov,

obyvate¾stva Zeme je asi 80 èo predstavuje roène 6,6 milióna

miliónov ¾udí roène. V roku 2001 úmrtí.

OSN predpokladalo poèet

obyvate¾ov Ázie na 3 721 mil., Tretí problém je: nedostatok

Afriky 813 mil., Európy 726 mil., surovín. Aj tento problém

Severnej Ameriky 493 mil., Južnej nadväzuje na prvý. Poèet

Ameriky 351 mil. a Austrálie a obyvate¾ov sa zvyšuje no územia

Oceánie 31 mil. obyvate¾ov. Na urèené na pestovanie potravín sa

Zemi vtedy žilo 6 134 mil. ¾udí, èo nezväèšujú, ba dokonca

STEM

Prvý nezvestný vo vojne pravda. Byron

30


PROBLÉM

ustupujú stavbe miest a cestných energiou, uhlie chcú pri vykurovaní

komunikácií. Napríklad na výrobu zmeni na slneèné kolektory,

1 kg mäsa sa spotrebuje 50 kg jadrovú energiu využívanú pri

rastlinného pôvodu. ¼udia si na to výrobe elektriny menia pod¾a

však našli riešenie na konci 20. a podmienok na veternú, vodnú,

na zaèiatku 21. storoèia zaèali geotermálnu a prílivovú. Ve¾mi sa

vyvíja geneticky upravované, èiže to nedarí, lebo tieto alternatívne

modifikované rastliny, tak že zdroje vyrobia menej než 6 %

zasiahli do štruktúry DNA a vložili celkovej energetickej produkcie, èo

do nej vzorec inej rastliny alebo je ve¾mi málo pri tak ve¾kom

živoèícha. Väèšinou sa to robí na

obilí, ryži, kukurici a na sójy. Toto

poklese vyèerpate¾ných surovín.

má svoje výhody a nevýhody aj Piaty problém sa týka všetkých

keï o nevýhodách sa zatia¾ ešte predošlých a to je Neekologickos

hovori nedá lebo aj keï sa už tieto dnešného sveta.

rastliny používajú ešte nebol èas na Je to ve¾ký problém ¾udstva veï

ich vyskúšanie. K výhodám patrí na výrobu 1 litra pomaranèovej

ove¾a vyššia odolnos voèi šavy sa vytvorí asi 25 kg

škodcom a chorobám a kyslièníka uhlièitého. Na výrobu

nieko¾konásobne vyšší obsah roènej spotreby papiera sa vyklèuje

výživných látok. 800 km2 lesa. Na zisk 1O gramov

zlata sa premiestni 3500 kg zeminy

Štvrtý problém sa týka Nedostatku a na zisk 100 kg uhlia sa premiestni

vyèerpate¾ných neobnovite¾ných 2000 kg zeminy. Roène zmizne do

surovín. Medzi ne patrí ropa, nenávratna 130 km2 dažïových

zemný plyn, uhlie a jadrová lesov, èo je plocha bývalého

energia. Dnešný svet potrebuje Èeskoslovenska, len aby mohli na

stokrát viac surovín než potrebovali ich mieste postavi dia¾nicu èi

v druhej polovici 19. storoèia a novú fabriku. Najväèším

dopyt po nich stále stúpa. producentom odpadu sú Spojené

Predpokladá sa že pri takomto štáty americké. Jeden Amerièan

trende sa zásoby ropy vyèerpajú o vyprodukuje denne 1,2 kg

30 rokov a uhlie vydrží len 170 popolèeka a spáli 12,5 kg paliva.

rokov. Aj na tento problém už ¾udia Keby každý obyvate¾ na Zemi žil

zaèali h¾ada riešenie ropu a ako Amerièan naša Zem by zanikla

zemný plyn sa snažia nahradi v do 150 hodín.

automobiloch vodíkom a slneènou

Zdroj:Internet

31

Chráòte svoju slobodu, ale ctite cudziu.

J.A.Froude

STEM


DROGY

na heroíne, to iba raz skúsili.

Nikto z nich neveril, že skonèí

O drogách ako narkoman, ktorý musí denne

ma svoju dávku. Sú ich u nás

tisíce. Mladí ¾udia hoci vo veku

Informácie o tom, preèo je lepšie 16 rokov. Dávku musia ma

nebra drogy a ako sa dá denne, neraz nielen jednu.

rozpozna zaèínajúca závislos na Nedokážu pracova, ani sa uèi.

drogách. A pritom potrebujú mesaène aj

10, neskôr 20 tisíc korún len na

drogu. Kde vzia takú sumu?

DROGY Krádeže, prepady, prostitúcia...

Môžeme ti navrhnú len jedinú

Radi o nich mlèíme. Tiež si vec:

myslíš, že tebe sa niè nemôže

sta? TY NIKDY NEZOBER

DROGU!

Veï to len raz skúsim...

Skúsiš a zistíš, že sa ti niè nestalo. A nezabudni: Alkohol aj v

Že to azda s tými drogami nie je malom množstve odbúrava strach

tak strašné. Že preháòame. Že si a zábrany a môže oslabi tvoje

môžeš ešte raz da. Veï sa "niè rozhodnutie správa sa

nestane". Že si CHCEŠ ešte raz zodpovedne...

da. Keby si nechcel nemusíš. Ale

dáš si znovu... To sa už volá

ZÁVISLOS Ako zistím, èi môj partner(ka)

berie drogy?

Závislý klame sám seba... a vie

to! Prejavy bývajú dos

charakteristické, avšak ich výskyt

- najmä len jednotlivých znakov

Máš chu to skúsi? Ponúkajú ti nemusí vôbec znamena, že ide o

zadarmo? Iba skúsi? problémy s drogou. Takže ktoré

signály môžu znamena problém

Všetci, ktorí sú závislí napríklad s drogou:

STEM Èloveka vítaj pod¾a šiat a vyprevaï pod¾a jeho

rozumu. slovenské príslovie

32


DROGY

* neodôvodnené zmeny nálad

AIDS je tu, ale dá sa mu

* podráždenos predís!

* agresivita

* nadmerná vyèerpanos

Kto žije v trvalom, vzájomne

vernom partnerskom vzahu a

* ¾ahko sa unaví

* neobvyklá ospalos

neberie drogy, nemá sa èoho

obáva.

Kto nevie alebo nechce ži v

* výrazné chudnutie

stabilnom vzahu, mal by v

* strata chuti do jedla

každom prípade používa

kondóm.

* strata záujmov

Drogy sú tu a dá sa im vyhnú!

* zhoršuje sa prospech v škole

Kvalitný a plnohodnotný život

* nespo¾ahlivos je život bez drog. Droga

* výrazná zmena v obliekaní

* zmena priate¾ov

poskytne umelo navodené

pocity a stavy, ktoré èloveka

lákajú aby ich zopakoval, èím

* zmena slovníka

* èasto používa "drogový"

slang, alebo priamo hovorí o

vzniká závislos. Závislos

znamená stratu kvalitného a

plnohodnotného života.

drogách Neskúšaj drogy! Ak a

* záhadné straty peòazí

* predáva svoje veci

nahovárajú kamaráti, zmeò

kamarátov!

* zapletá sa do krádeží

zdroj :

* chronická nádcha a zápaly

horných ciest dýchacích

http://www.mix.sk/ludia/odrogach.php

* stopy po vpichoch a zápaly na

rukách a nohách

* má ihly, striekaèky, drogy,

lieky..

33 Si tým, o èom si premýš¾al a èím si sám seba urobil.

Buddha

STEM


FUN

Pyramída

STEM

2. Premiestnite 8 zápaliek tak, aby

vzniklo 8 trojuholníkov.

3. Premiestnite 7 zápaliek tak, aby

Hlavolamy vzniklo 5 trojuholníkov.

Vážení lúštitelia hlavolamov,

opä vám prinášam pár zaujímavých

úloh, aby ste zmysluplne mohli

využi svoj èas a potrápili si svoje

hlavièky nad týmito úlohami.

Odoberte 10 zápaliek tak, aby ostali Most

len 4 štvorce.

Preložte 4 zápalky tak, aby nový

obrázok obsahoval 5 štvorcov.

Na obrázku je šípka zostavená zo

16 zápaliek.

1. Premiestnite 10 zápaliek tak, aby

vzniklo 8 zhodných trojuholníkov.

Slovo má ¾ahkos vetra a silu hromu. V.Hugo

34


FUN

Štvorce

Obrázok obsahuje 8 štvorcov 1x1

zápalka a 3 štvorce 2x2.

Premiestnite 2 zápalky tak, že

vznikne len 7 štvorcov.

Štvorce

Odoberte 4 zápalky tak, aby

vzniklo len 9 štvorcov.

35

Schody

1. Odoberte práve 2 zápalky tak,

aby zostaly len 4 štvorce.

2. Odoberte práve 6 zápaliek tak,

aby zostaly len 3 štvorce.

Štvorce

Tento obrazec obsahuje 6 malých

a 2 ve¾ké štvorce. Preložením 6

zápaliek vytvoríte 6 štvorcov.

Každá zápalka musí by súèasou

nejakého štvorca.

Kto nemá charakter, nie je èlovek, ale vec.

S.Chamfort

STEM


FUN - SONGBOOK

Anastacia feat. Ben Moody - I'll burn it all down

Everything Burns As my anger reigns

She sits in her corner Til everything burns

Singing herself to sleep Everything burns

Wrapped in all of the promises (Everything burns)

That no one seems to keep Everything burns

She no longer cries to herself Watching it all fade away

No tears left to wash away (All fade away)

Just diaries of empty pages Everyone screams

Feelings gone astray Everyone screams

But she will sing (Watching it all fade away)

Oooh, ooh

Til everything burns (While everyone screams)

While everyone screams Burning down lies

Burning their lies Burning my dreams

Burning my dreams (All of this faith)

All of this faith And all of this pain

And all of this pain I'll burn it all down

I'll burn it all done As my anger reigns

As my anger reigns Til everything burns

Til everything burns (Everything burns)

Watching it all fade away

Ooh, oh (Oooh, ooh)

(Everything burns)

Walking through life unnoticed Watching it all fade away

Knowing that no one cares

Too consumed in their

masquerade

No one sees her there

And still she sings

Til everything burns

While everyone screams

Burning their lies

Burning my dreams

All of this faith

And all of this pain

STEM Slovo má ¾ahkos vetra a silu hromu.

V.Hugo

36


FUN

Blondína sa zastaví na benzínovej

pumpe. Pumpár ju chce obslúži a

spytuje sa jej: „Želáte si

devädesiatpäku alebo

devädesiatosmièku?“ „A

tohtoroèný nemáte? “

Blondínka už dlhšie stojí na

autobusovej zastávke. Ide okolo Domáca vraví svojej nájomníèke:

pán a vraví jej: „Sleèna, ale ten „Poèujte, sleèna, tak tých noèných

autobus ide len vo sviatok“ návštev vášho priate¾a mám

„Ach, tak to mám šastie, práve dos.“

dnes mám meniny“ „Ale nie! Takže ten sviniar chodí

aj k vám?“

„Èo je to dnes s tvojou ženou, že

sedí celý veèer mlèky ako sfinga.“ „Ani u vás Jožko nie je teplá

„Vieš, dal som jej do krému na voda?“

tvár trošku cementu...“ „Je, ale je studená.“

Malý Kabeš vraví rodièom: „Tak deti, vypoèuli ste si bájku o

„Je dobre, že ste mi dali meno líške a vrane. Ktorú z nich máte

Ferko...“ radšej?“

„A to už preèo?“ „Ja, pani uèite¾ka - syr.“

„Lebo aj spolužiaci mi tak

hovoria.“

Rozprávajú sa dve blondínky:

„Kde si bola na dovolenke?“

Na Nový rok ráno cestuje „Na Kréte.“

vidieèan pražským metrom. Tu sa „Preèo si ma potom klamala, že

z reproduktoru ozve hlásenie: pôjdeš do Grécka?“

„Nasledujúca zastávka je 9.

mája...“ zozbieral Martin Sivý 1. B

Dedinèan sa prebudí a povie:

„Doèerta, skôr to nezastane?“

37

Starý mládenec sa nudí všade, ženatý iba doma.

A.Dumas

STEM


A ÈO NA ZÁVER?

Kúpim starú JAWU 250. Prosím ponúknite. Tel.:

0918 042 716

Predám PC 300 MHz, RAM 64MB, HDD 8GB, FDD

3,5”, monitor 15”.Tel.: 0902 364 295, bližšie

informácie v 1. B u šéfredaktora.

Šéfredaktor : Martin Sivý 1. B

Zástupca šéfredaktora : P. Donko 2. A

Redaktori : J. Budayová 3. C, J. Mikulová 3. C, P. Blaško 3. C, J.

Fabuš 4. C, T. Maretta 3. D, T. Kulík 3. D, A. Mutòanský 3. D, R.

Batková , J. Meravý 2. D, P. Martinák 4. F, I. Andrušèenková 4. F, I.

Guliš 1: B, M. Molnár 1. B, M. Belavý 1. B

Grafická úprava : L. Hrubošová 4. C, P. Donko 2. A, M. Sivý 1. B

Poïakovanie patrí prepisovate¾kám z 2. C a 3. C

Èasopis vychádza pod vedením Mgr. Z. Záferovej

STEM Žena je nežnejšia ako kvet, ale tvrdšia ako kameò.

Ch.Baudelaire

38