Dektime 04-2007.indd - Atelier DEK

dektrade.sk

Dektime 04-2007.indd - Atelier DEK

04 2007

ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY

ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

TEPELNĚTECHNICKÉ

POSUZOVÁNÍ

DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

TECHNICKÉ MOŽNOSTI SYSTÉMU

DEKMETAL

PŘI ŘEŠENÍ DETAILŮ

PROJEKT

KONSTRUKCE

BALKONŮ

ZABUDOVÁNÍ

STŘEŠNÍCH VTOKŮ

GULLYDEK

KOMPLETNÍ

REVITALIZACE

BYTOVÝCH DOMŮ


Hydroizolační fólie z měkčeného PVC

v tloušťkách 1,2 a 1,5 mm

Kompletní systém fólií pro kotvené,

přitížené a vegetační střechy

Fólie ALKROPLAN pro kotvené střechy

lze již ve standardním provedení

použít v obou tloušťkách v požárně

nebezpečném prostoru.

Vyhovuje zkoušce typu A dle ZP 2/91.

PLUS Praha Horní Počernice

ALKORPLAN 35176, tl. 1,5 mm

23.000 m 2


04|2007

DEKTIME

časopis společnosti DEK

pro projektanty a architekty

MÍSTO VYDÁNÍ: Praha

ČÍSLO: 04/2007

DATUM VYDÁNÍ: 16. 7. 2007

VYDAVATEL: DEK a.s.

Tiskařská 10, 108 00 Praha 10,

IČO: 27636801

zdarma, neprodejné

REDAKCE: Atelier DEK, Tiskařská 10

108 00 Praha 10

04

08

22

28

34

38

42

OBSAH

TEPELNĚTECHNICKÉ POSUZOVÁNÍ

DŘEVĚNÝCH PRVKŮ V KONSTRUKCÍCH

Ing. Tomáš Kupsa

TECHNICKÉ MOŽNOSTI SYSTÉMU

DEKMETAL PŘI ŘEŠENÍ DETAILŮ

Petr Adamovský

KONSTRUKCE BALKONŮ NOVOSTAVBY

SOUBORU BYTOVÝCH DOMŮ

Ing. Jan Matička

ZABUDOVÁNÍ STŘEŠNÍCH VTOKŮ

GULLYDEK V PLOCHÝCH STŘECHÁCH

Ing. Petr Bohuslávek, Tomáš Urban

PŘÍČKOVÁ TVÁRNICE VG ORTH

Ing. Zdeněk Plecháč

DEKVITAL – PROJEKT KOMPLETNÍ

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ

Ing. Zdeněk Fluxa

MAXIDEK XTERRA ORLÍK

2. ROČNÍK

Fotografi e na obálce: Výrobní hala v Kadani

Projekt: Atelier 3a, Ing. Vít Branda, zodpovědný projektant: Ing. Viktor Weilguny | Fotografi e: Jan Sokol

ŠÉFREDAKTOR: Ing. Petr Bohuslávek

tel.: 234 054 285, fax: 234 054 291

e-mail: petr.bohuslavek@dek-cz.com

ODBORNÁ KOREKTURA: Ing. Luboš Káně

GRAFICKÁ ÚPRAVA: Eva Nečasová,

Ing. arch. Viktor Černý

SAZBA: Eva Nečasová, Ing. Milan Hanuška

FOTOGRAFIE: Ing. arch. Viktor Černý

Eva Nečasová, archiv redakce

Pokud si nepřejete odebírat tento časopis,

pokud dostáváte více výtisků, příp. pokud je vám

časopis zasílán na chybnou adresu, prosíme,

kontaktujte nás na výše uvedený e-mail.

Pokud se zabýváte projektováním

nebo inženýringem a přejete si trvale odebírat

veškerá čísla časopisu DEKTIME, registrujte

se na www.dekpartner.cz do programu

DEKPARTNER.

MK ČR E 15898

MK SR 3491/2005

ISSN 1802-4009


04

TEPELNĚTECHNICKÉ

POSUZOVÁNÍ

DŘEVĚNÝCH

PRVKŮ

V KONSTRUKCÍCH

DŘEVO JE VE SPOUSTĚ PŘÍPADŮ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ

KONSTRUKCE. PRAVDĚPODOBNĚ NEJROZSÁHLEJŠÍ POUŽITÍ DŘEVĚNÝCH

PRVKŮ V KONSTRUKCÍCH JE UPLATŇOVÁNO VE SKLADBÁCH ŠIKMÝCH

STŘECH, KDE ČASTO TVOŘÍ NOSNOU FUNKCI. BĚŽNÉ JE I POUŽITÍ DŘEVA

JAKO KONSTRUKCE HORNÍHO PLÁŠTĚ DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH

STŘECH A JAKO NOSNÉ KONSTRUKCE TRÁMOVÝCH STROPŮ APOD.

DŘEVO JAKO SOUČÁST STAVEB

Dřevo je materiálem, který může být

při nesprávném použití degradován

vlivem biologického napadení.

Podle normy ČSN EN 338-A (1994)

Trvanlivost dřeva a materiálů na

jeho bázi, defi nice tříd ohrožení

biologickým napadením je pro

biologické napadení dřeva

rozhodující dlouhodobá hmotnostní

vlhkost dřeva přes 20 % (tzn. v řádu

týdnů), která je považována za

nástupní pro rozvoj dřevokazných

hub. K rozvoji dřevokazných

hub dochází pouze při kladných

teplotách. Teplota 0 °C a nižší je

pro růst dřevokazných hub zcela

nevhodná.

Hmyz je schopen napadnout dřevo

již od 10 % hmotnostní vlhkosti

dřeva. Tato vlhkost ovšem umožňuje

spíše přežívání zavlečených larev

než masivní výskyt dospělých

jedinců. Hmyz tedy často napadá

pouze dřevo poškozené houbami,

které je pro něj snadněji stravitelné.

Podrobnosti k problematice

biologického napadení

dřeva lze nalézt např. ve

článku prof. Ing. Richarda

Wasserbauera, DrSc.

(DEKTIME 07/2006).

V následujícím textu bude

pojednáno o principech posouzení

dřevěných prvků ve skladbách

stavebních konstrukcí v rámci

tepelnětechnického posouzení.

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ

DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

ZABUDOVANÝCH VE

SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ

Z POHLEDU ČSN 73 0540-2

Z uvedeného vyplývá, že kritickým

faktorem pro napadení dřeva

v konstrukci je hmotnostní vlhkost

dřeva 20 %. Ustálená hmotnostní

vlhkost dřeva závisí mimo jiné

na teplotě a relativní vlhkosti

vzduchu v místě dřevěného prvku.

Tepelnětechnickým posouzením je

nutno vyloučit umístění dřevěných

prvků do podmínek, kde by hrozilo

překročení kritické hmotnostní

vlhkosti dřeva.

Problematiku zabudování

dřevěných prvků uvažuje

i tepelnětechnická norma

ČSN 73 0540-2 (2007) Tepelná

ochrana budov – Část 2:

Požadavky. V kapitole Šíření

vlhkosti konstrukcí stanovuje

norma požadavky na množství

zkondenzované vodní páry uvnitř

konstrukce. Pro zkondenzovanou

vodní páru uvnitř konstrukce jsou

v normě uvažovány dva různé

požadavky v závislosti na tom, zda

případná zkondenzovaná vodní

pára může ohrozit požadovanou

funkci konstrukce či nikoli.

ZKONDENZOVANÁ VODNÍ PÁRA

MŮŽE OHROZIT POŽADOVANOU

FUNKCI KONSTRUKCE

Citace normy ČSN 73 0540-2

(2005): „Pro stavební konstrukci,

u které by zkondenzovaná vodní pára

uvnitř konstrukce M C , v kg/ (m 2 ·a)

mohla ohrozit její požadovanou

funkci, nesmí dojít ke kondenzaci

vodní páry uvnitř konstrukce, tedy

M C =0 kg/ (m 2 ·a)“

Citace normy ČSN 73 0540-2

(2005): „Ohrožením požadované

funkce je obvykle podstatné zkrácení

předpokládané životnosti konstrukce,

snížení vnitřní povrchové teploty

konstrukce vedoucí ke vzniku plísní,

objemové změny a výrazné zvýšení

hmotnosti konstrukce mimo rámec

rezerv statického výpočtu, zvýšení

hmotnostní vlhkosti materiálu na

úroveň způsobující jeho degradaci.

Zejména musí být respektovány

podmínky pro uplatnění dřeva

a/ nebo materiálů na bázi dřeva ve

stavebních konstrukcích podle 5.1

a 5.4 v ČSN 73 2810:1993.“

Protože by dřevěný prvek mohl být

ohrožen zkondenzovanou vodní

párou, musíme tento požadavek


chápat tak, že v dřevěném prvku

nesmí zkondenzovat vodní pára.

Citace normy ČSN 73 0540-2 (2005):

„Požadavek podle 6.1.1. se prokazuje

výpočtem podle ČSN 73 0540-4.“

Touto metodou výpočtu se výskyt

a oblast kondenzace vodní páry

stanoví výpočtovým postupem pro

ustálené šíření tepla a vodní páry,

při zimních návrhových okrajových

podmínkách podle ČSN 73 0540-3,

což jsou ve skutečnosti krátkodobě

extrémní teploty – v řádu dní. Touto

metodou nelze postihnout reálné

chování konstrukce v průběhu roku,

pouze ukazuje riziko kondenzace při

extrémních podmínkách.

ZKONDENZOVANÁ VODNÍ PÁRA

NEOHROZÍ POŽADOVANOU FUNKCI

KONSTRUKCE

Citace normy ČSN 73 0540-2

(2005): „Pro stavební konstrukci,

u které kondenzace vodní páry uvnitř

neohrozí její požadovanou funkci, se

požaduje omezení ročního množství

zkondenzované vodní páry uvnitř

konstrukce M C , v kg/(m 2 ·a) tak, aby

splňovalo podmínku M C ≤ M C ,N . Pro

jednoplášťovou střechu, konstrukci

se zabudovanými dřevěnými prvky,

konstrukci s vnějším tepelněizolačním

systémem, vnějším obkladem,

popřípadě jinou obvodovou

konstrukci s difuzně málo propustnými

vnějšími povrchovými vrstvami je

M C ,N =0,10 kg/ (m 2 ·a).“

Citace normy ČSN 73 0540-2

(2005): „Při zabudování dřeva

nebo materiálů na bázi dřeva do

stavebních konstrukcí je nutné

dodržet jeho dovolenou vlhkost

podle ČSN 49 1531-1. Překročí-li

za normových podmínek užívání

rovnovážná hmotnostní vlhkost těchto

materiálů 18 %, je požadovaná funkce

konstrukce ohrožena.“

Normou ČSN 73 0540-2 požadovaná

maximální hodnota hmotnostní

vlhkosti dřeva 18 % je nižší než

je hmotnostní vlhkost 20 %, která

je považována za nástupní pro

rozvoj dřevokazných hub a hmyzu.

Požadavek normy tedy obsahuje

jistou míru bezpečnosti návrhu.

Citace normy ČSN 73 0540-2 (2005):

„Požadavek podle 6.1.2. se prokazuje

bilančním výpočtem po měsících

podle ČSN EN ISO 13788.“

Touto metodou se roční bilance

zkondenzované a vypařitelné vodní

páry stanoví z průběhu množství

kondenzátu po měsících. Tento

výpočet vyžaduje měsíční klimatické

údaje dle ČSN 73 0540-3. Dle

ČSN 73 0540-3 byly návrhové

průměrné měsíční teploty venkovního

vzduchu určeny pro jednotlivé měsíce

jako maximální z 20 hodnot nejnižších

měsíčních průměrů za období 20 let.

Jsou to tedy dlouhodobé extrémní

teploty – v řádu týdnů.

SHRNUTÍ POŽADAVKŮ

ČSN 73 0540-2 NA ZABUDOVANÉ

DŘEVĚNÉ PRVKY

Při krátkodobě extrémních teplotách

v exteriéru a návrhových teplotách

v interiéru nesmí v místě dřevěného

prku vzniknout kondenzace. Při

dlouhodobě extrémních teplotách

v exteriéru a návrhových teplotách

v interiéru nesmí dřevěné prvky

překročit hmotnostní vlhkost 18 %.

Norma ČSN 73 0540-2 tedy stanovuje

požadavky na zabudované dřevěné

prvky v konstrukci, nestanovuje však

metodiku posouzení.

METODA PRO POSOUZENÍ

PROBLEMATIKY KRITICKÉ

VLHKOSTI DŘEVA

POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

Z HLEDISKA KONDENZACE

Při tepelnětechnickém výpočtu

metodou konečných prvků je

možné za daných okrajových

podmínek zjistit rozložení teplot

a relativních vlhkostí v konstrukci.

Můžeme tedy stanovit, jaké

jsou relativní vlhkosti a teploty

v místech, kde jsou zabudovány

dřevěné prvky.

Tím můžeme pro krátkodobě

extrémní podmínky posoudit, zda

nedochází ve dřevěných prvcích

ke kondenzaci vodní páry.

POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

Z HLEDISKA HMOTNOSTNÍ VLHKOSTI

Pro dlouhodobě extrémní podmínky

je pro posouzení nutné dát do

souvislosti vypočtenou teplotu,

relativní vlhkost v místě dřevěného

prvku a jeho odpovídající hmotnostní

vlhkost. To je například možné

pomocí diagramu rovnovážné vlhkosti

smrkového dřeva podle Čulického –

viz ČSN 73 1701 (1983) Navrhovanie

05


06

drevených stavebných konštrukcií,

který udává závislost hmotnostní

vlhkosti dřeva na teplotě a relativní

vlhkosti vzduchu.

Jednu svislou osu tohoto diagramu

tvoří relativní vlhkosti vzduchu,

druhou svislou osu pak hmotnostní

vlhkost dřeva a vodorovnou osu

teploty vzduchu. Když jsou známy

dvě z hodnot, je možné pomocí

diagramu jednoznačně určit

hodnotu třetí.

Pro konkrétní hodnoty teploty

a relativní vlhkosti vzduchu v místě

dřevěného prvku je například

možné odečíst odpovídající

hmotnostní vlhkost dřevěného

prvku. Zjištěnou hodnotu je poté

možné porovnat s požadavkem

normy, tedy hodnotou hmotnostní

vlhkosti dřeva, při které hrozí

rozvoj dřevokazných hub a

hmyzu, a tím ztráta požadované

funkce konstrukce (18 % – dle

ČSN 73 0540-2).

PŘÍKLAD POSOUZENÍ

PŘÍKLAD DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY

S DŘEVĚNÝM HORNÍM PLÁŠTĚM

Pro panelovou soustavu VVÚ

ETA a T08 B Karlovarská varianta

je typická dvouplášťová střecha

s dřevěným horním pláštěm. Při

revitalizaci takové střechy je kromě

obnovy hydroizolační funkce potřeba

zlepšit také její tepelněizolační

vlastnosti. Obecně se jako jedno

z možných řešení může nabízet

uzavření větracích otvorů a doplnění

tepelné izolace na horní plášť střechy.

Příklad skladby takovéto střešní

konstrukce (od interiéru):

• Železobetonový stropní panel

190 mm

• Tepelná izolace z minerálních

vláken 80 mm

• Uzavřená vzduchová vrstva

300 mm

• Dřevěné bednění 25 mm

Krátkodobě extrémní návrhová teplota v

exteriéru

Teplota v místě dřevěného prvku [°C] 11,7 °C 14,9 °C

Relativní vlhkost vzduchu v místě dřevěného

prvku [%]

98,5 % 79,0 %

• Parotěsná vrstva (původně

vrstva hydroizolační) – souvrství

oxidovaných asfaltových pásů

20 mm

• Tepelná izolace z pěnového

polystyrenu – tloušťka viz dále

• Hydroizolační vrstva z SBS

modifi kovaných asfaltových pásů

8 mm

Pro příklad posouzení byly zvoleny

okrajové podmínky, které jsou

uvedeny v tabulce /1/. Okrajové

podmínky odpovídají využití interiéru

pro bydlení a umístění stavby

v teplotní oblasti 2 a nadmořské výšce

do 400 m.n.m.

NÁVRH TLOUŠŤKY TEPELNÉ

IZOLACE V HORNÍM PLÁŠTI

DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY

S OHLEDEM NA SOUČINITEL

PROSTUPU TEPLA

Tepelněizolační vlastnosti

konstrukce se vyjadřují hodnotou

Tabulka 01| Okrajové podmínky posouzení dvouplášťové střechy s dřevěnou nosnou konstrukcí horního

pláště a s dodatečnou tepelnou izolací na horním plášti

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období (krátkodobě extrémní návrhová teplota) - 15 °C

Návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu v ročním průběhu pro nejchladnější měsíc v roce

(dlouhodobě extrémní návrhová teplota)

- 2,5 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období 84%

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu v ročním průběhu pro nejchladnější měsíc v roce 81,3%

Návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období – uvažovány obytné místnosti 21°C

Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu 4. vlhkostní třída

Tabulka 02| Výsledky výpočtu při návrhu tloušťky tepelné izolace s ohledem na součinitel prostupu tepla

a vnitřní povrchovou teplotu

Krátkodobě extrémní teplota v exteriéru Dlouhodobě extrémní teplota v exteriéru

Teplota v místě dřevěného prvku [°C] 5,3 °C 11,3°C

Relativní vlhkost vzduchu v místě dřevěného

prvku [%]

100 % 100 %

Hmotnostní vlhkost dřevěného prvku [%] - > 28 %

Požadavek normy ČSN 73 0540-2 Bez kondenzace (tzn. relativní vlhkost

v místě dřevěného prvku < 100 %)

Hmotnostní vlhkost dřeva < 18 %

Hodnocení Nevyhovuje Nevyhovuje

Tabulka 03| Výsledky výpočtu při návrhu tloušťky tepelné izolace s ohledem na umístění dřevěných prvků

Dlouhodobě extrémní návrhová teplota v

exteriéru

Hmotnostní vlhkost dřevěného prvku [%] - 16,5 %

Požadavek normy ČSN 73 0540-2 Bez kondenzace (tzn. relativní vlhkost

v místě dřevěného prvku < 100%)

Hmotnostní vlhkost dřeva < 18 %

Hodnocení Vyhovuje Vyhovuje


Tab. 01| Diagram rovnovážné

vlhkosti smrkového dřeva

podle Čulického

součinitele prostupu tepla. Požadavek

na součinitel prostupu tepla je dle

ČSN 73 0540-2 pro konstrukci

ploché střechy 0,24 W/m 2 .K. Tento

požadavek bude u našeho příkladu

skladby splněn v případě, že bude

tloušťka tepelné izolace z pěnového

polystyrenu minimálně 70 mm.

Při této tloušťce tepelné izolace

budou splněny i požadavky normy

ČSN 73 0540-2 na vnitřní povrchovou

teplotu, množství zkondenzované

vodní páry a roční bilanci kondenzace

a vypařování vodní páry uvnitř

konstrukce.

Při této tloušťce tepelné izolace

však může i při průměrné měsíční

teplotě venkovního vzduchu v ročním

průběhu pro nejchladnější měsíc

v roce (dlouhodobě extrémní teplotě)

docházet ke kondenzaci vodní páry

na vnitřním líci horního pláště, což

není v souladu se závěrem Kongresu

Ploché střechy 2003 – „Ve vzduchové

mezeře a zejména na spodním líci

horního pláště a na vnitřním líci

atiky nesmí zkondenzovat voda“.

Proto je tedy potřeba navrhnout

tloušťku tepelné izolace z pěnového

polystyrenu minimálně 110 mm.

Ještě je však nutno posoudit

zabudované dřevěné prvky. V tabulce

/2/ jsou shrnuty výsledky výpočtu

skladby metodou konečných prvků

a jejich posouzení.

Skladba nevyhovuje požadavkům

na vlhkost zabudovaných dřevěných

prvků. Je tedy nutno zvýšit tloušťku

tepelné izolace horního pláště

střechy.

NÁVRH TLOUŠŤKY TEPELNÉ

IZOLACE V HORNÍM PLÁŠTI

DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY

S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ

DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

Požadavky na umístění dřevěných

prvků v konstrukci budou splněny

pouze v případě, že bude tloušťka

tepelné izolace z pěnového

polystyrenu minimálně 230 mm.

V tabulce /3/ jsou shrnuty výsledky

výpočtu skladby metodou konečných

prvků a posouzení na požadavky

normy.

SHRNUTÍ NÁVRHU TLOUŠŤKY

TEPELNÉ IZOLACE V HORNÍM PLÁŠTI

DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY

U dodatečného zateplení

dvouplášťové střešní konstrukce

s dřevěným horním pláštěm, které

provází uzavření větracích otvorů, je

nutno v tepelnětechnickém výpočtu

skladby střechy posoudit vlhkost

zabudovaných dřevěných prvků dle

výše uvedených zásad.

Z příkladu předchozího výpočtu je

zřejmé, že dřevěné prvky ve skladbě

střechy významně ovlivňují potřebnou

tloušťku dodatečné tepelné izolace

horního pláště střechy. Opomenutí

posouzení vlhkosti dřeva může vést

k degradaci dřevěných prvků ve

skladbě.

V případě dodatečného zateplení

dvouplášťové střechy s dřevěným

horním pláštěm je nutno dodržet

v souladu se závěry Kongresu Ploché

střechy 2003 i další podmínku. Tou

je nutnost provedení kontroly stavu

dřevěného bednění se zaměřením

zejména na přítomnost hmyzu, hub

nebo plísní. Kontrolu je nutno provést

v celé ploše střešní konstrukce, což

je v reálné situaci možné pouze

v případě postupné demontáže

původní hydroizolace a částečné

demontáže dřevěného bednění.

Po tomto významném zásahu do

konstrukce horního pláště se nabízí

otázka, zda vůbec lpět na zachování

dřevěného bednění, nebo se

rovnou rozhodnout pro kompletní

demontáž horního pláště a provedení

jednoplášťové střechy, případně

postupné doplnění tepelné izolace

na spodní plášť střechy a opětovnou

realizaci horního pláště bez tepelné

izolace.

V případě rozhodnutí o ponechání

dřevěného bednění před kontrolou

jeho stavu hrozí riziko nutnosti změny

konstrukčního řešení, pokud je při

kontrole zjištěn velký rozsah napadení

dřeva.

ZÁVĚR

Dřevěné prvky v konstrukcích

výrazně ovlivňují dimenze tepelné

izolace těchto konstrukcí. Opomenutí

posouzení vlhkosti dřeva může

vést k degradaci dřevěných prvků

ve skladbě. Požadavky na vlhkost

dřevěných prvků v konstrukcích

stanovuje norma ČSN 73 0540-2.

Tyto požadavky jsou závazné.


07


08

TECHNICKÉ

MOŽNOSTI

SYSTÉMU

DEKMETAL

PŘI ŘEŠENÍ

DETAILŮ

FASÁDNÍ SYSTÉM DEKMETAL JE SYSTÉM LEHKÝCH

ZAVĚŠENÝCH VĚTRANÝCH FASÁD Z LAKOVANÝCH

PLECHOVÝCH PRVKŮ. V ČESKÉ REPUBLICE ANI NA

SLOVENSKU NENÍ NOVINKOU. BYL VYVINUT PŘED ČTYŘMI

ROKY VE VÝROBNÍM STŘEDISKU DEKMETAL SPOLEČNOSTI

DEKTRADE. NYNÍ JE JIŽ DEKMETAL SAMOSTATNOU

DCEŘINOU SPOLEČNOSTÍ MATEŘSKÉ FIRMY DEK a.s.

FASÁDNÍ SYSTÉM DEKMETAL A JEHO UPLATNĚNÍ SE

NEUSTÁLE ROZVÍJÍ. V PRŮBĚHU LET DOŠLO JIŽ K NĚKOLIKA

DESÍTKÁM REALIZACÍ, KTERÉ DOKUMENTUJÍ VARIABILITU

SYSTÉMU. TA JE PATRNÁ ZEJMÉNA V DETAILECH FASÁD

REALIZOVANÝCH STAVEB.


Základní informace o systému

DEKMETAL byly publikovány již

v čísle 02/2005 tohoto časopisu.

Technické listy s přesnou specifi kací

prvků, roštů a typových řešení

detailů jsou umístěny na webových

stránkách a také jsou zpracovány

v tištěných podkladech, které je

možno na vyžádání obdržet.

Fasádní systém DEKMETAL

se skládá z nosného roštu

a pohledových prvků.

POHLEDOVÉ PRVKY

FASÁDNÍHO SYSTÉMU

DEKMETAL

Pohledové prvky se dělí na tři

základní typy, a to DEKCASSETTE,

DEKLAMELLA a DEKPROFILE.

Tyto prvky se od sebe liší tvarem

a velikostí.

DEKCASSETTE

STANDARD, SPECIAL A LE

Jedná se o kazety převážně

obdélníkového tvaru o rozměrech

maximálně 1500×500 mm. Kazety

s označením LE mají maximální

délku 3000 mm. Jednotlivé

typy kazet se liší provedením

zámků a způsobem připevnění.

Připevňovací prostředky jsou podle

řešení zámků viditelné nebo skryté.

DEKLAMELLA

Jde o pohledový prvek ohýbaný

pouze v jednom směru. Obvyklá

výška lamely je od 150 do 450 mm.

Délka je z důvodu možností výroby

omezena na maximálně 6000 mm.

S narůstající výškou lamely se

omezuje její délka.

Konstrukce lamel umožňuje

podélnou profi laci v ploše. Základní

řada podélných profi lací obsahuje

deset různých typů, a to od

jednoduchého podélného prolomení

až po složitě skládané tvary

pohledové plochy.

DEKPROFILE

DEKPROFILE patří mezi jednodušší

konstrukční prvky, vyráběné na

válcovacích profi lovacích strojích.

DEKMETAL disponuje profi lovacími

linkami na vlnitý plech s označením

CR40/160/960 R/W a trapézový

plech TR18 R/W, pro rok 2008 se

připravuje rozšíření sortimentu

válcovaných profi lů.

POHLEDOVÉ PRVKY

01

02 03

01 | DEKCASSETTE SPECIAL se

skrytými upevňovacími prvky

02 | DEKLAMELLA 01

03 | DEKPROFILE Trapézový plech

TR18 R/W

09


10

ŘEŠENÍ ROHŮ

04 | Vnitřní otevřený roh

(motýlek)

05 | Vnitřní uzavřený roh

06 | Vnější roh tvaru písmene L

04

05

06

Dále je k dispozici skupina výrobků

DEKPROFILE FOR ARCHITECT,

což je speciální řada pohledových

profi lů vyráběných automatickým

ohýbáním na CNC strojích.

NOSNÉ ROŠTY

Nosný rošt slouží k přenesení

zatížení z pohledových prvků do

stěnové konstrukce objektu. Rošt je

sestaven z jednoduchých bodových

a liniových prvků (konzol a profi lů).

Je řešen tak, aby umožnil eliminovat

vliv případných nerovností

podkladu, umožnil umístění tepelné

izolace a vyloučil liniové tepelné

mosty.

Dvousměrný rošt se doporučuje

vždy, když je fasáda zateplená.

Tepelná izolace se chrání difuzně

propustnou kontaktní fólií DEKTEN.

Dvousměrný rošt umožňuje její fi xaci

a navíc vytvoření větrané vzduchové

vrstvy pod pohledovými prvky

systému.

Jednosměrný rošt vodorovný lze

použít v případě aplikace svisle

orientovaných profi lovaných

plechů. Taková konstrukce také

umožňuje aplikaci kontaktní difuzně

propustné fólie DEKTEN a vytvoření

větrané vzduchové vrstvy ve vlnách

pohledového prvku.

Jednosměrný rošt svislý se

používá pro vodorovně orientované

profi lované plechy v případě,

kdy není nutná kontaktní difuzně

propustná fólie, tedy většinou, když

se fasáda nezatepluje.

Na nosné rošty DEKMETAL se

dají aplikovat i jiné obkladové

prvky fasád, jako jsou např.

cementotřískové desky (Cetris),

desky HPL (Kronospan), JAF

Jafholz, dřevěné obklady a další.

DIFUZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE

DEKTEN

Difuzně propustná fólie DEKTEN se

aplikuje přes tepelnou izolaci a plní

ve skladbě předsazeného větraného

pláště systému DEKMETAL tyto

funkce:

Fólie DEKTEN chrání další vrstvy

– zejména tepelnou izolaci – před

srážkovou vodou, která může při

hnaném dešti a sněhu pronikat

spárami mezi pohledovými prvky

fasádního systému, větracími otvory

apod.

Kvalitně spojovaná a opracovaná

vrstva zabraňuje proudění vzduchu

mezi interiérem a exteriérem

(zvláště v detailech). Ve skladbách

s nosnými C- kazetami je

vzduchotěsnost této vrstvy nutná

(jedná se o jedinou vzduchotěsnou

vrstvu ve skladbě).

Fólie také chrání tepelnou izolaci

proti prochlazování – v oblastech

vstupních a výstupních otvorů

vzniká při nárazech větru nebezpečí

zafouknutí chladného exteriérového

vzduchu do vláken tepelné izolace,

a tím ke krátkodobému snížení její

účinnosti.

Fólie chrání tepelnou izolaci

před zanášením prachem, které

způsobuje trvalé snížení účinnosti

tepelné izolace. Rychlost a míra

poklesu účinnosti tepelné izolace

závisí na míře expozice – tedy na

lokalitě stavby.

ŘEŠENÍ DETAILŮ

Technici společnosti DEKMETAL

vyvinuli standardní řešení

jednotlivých konstrukčních detailů,

jako jsou např. nadpraží, ostění,

spodní a horní ukončení, různá

ukončení u stěn a koutů apod. Tam,

kde není možné standardní řešení

využít, vytvářejí technici individuální

řešení podle potřeb konkrétní stavby

nebo konstrukce. Konstrukční řešení

jednotlivých detailů se podílí i na

arch. výrazu kovových fasád.

ROHY

Zpracování rohů dotváří vzhled

fasády. Řešení se nabízí celá řada,

od jednoduchých ohýbaných profi lů

až po velice elegantní rohové kazety

s různými úhly ohybu.

VNITŘNÍ ROH OTEVŘENÝ

(TZV. MOTÝLEK)

Tento profi l nazýváme vnitřní proto,

že je upevněn pod pohledové

prvky fasády. Aplikace vnitřního

otevřeného rohu je možná vertikálně

i horizontálně, jak je patrno

z fotografi e /foto 04/. Navrhuje se

v kombinaci všech typů obkladových

kazet, lamel a profi lů. U fasád z

vlnitého plechu CR40 nebo TR18 je


07 | Kazetový roh pravoúhlý

08 | Kazetový roh ostrý

09 | Kazetový roh tupý

10 | Kazetový roh složený

tento typ ukončení často navrhován

v kombinaci se svislou dělicí T-lištou.

VNITŘNÍ ROH UZAVŘENÝ

Vytváří průběžnou ostrou hranu na

rohu objektu /foto 05/. Tento prvek

může s fasádou lícovat a může

být i před fasádu předsazen. Míra

předsazení je variabilní. Volbou jiné

barvy tohoto profi lu spolu s dalšími

lemovacími prvky je možno zvýraznit

obrysy budovy a prostupů.

VNĚJŠÍ ROH Z L PROFILU

Připevňuje se na pohledové prvky

z vnější strany /foto 06/. Častěji se

navrhuje u fasád s profi lovanými

velkoplošnými prvky, jako je vlnitý

plech CR40 nebo trapézový TR18.

Upevnění tohoto rohu se provádí

viditelnými nýty, případně speciálními

šrouby v barvě fasády.

07

08 09 10

KAZETOVÝ ROH PRAVOÚHLÝ

Je nejčastěji používaným typem

rohu u fasád z kazetových

pohledových prvků DEKMETAL

/ foto 07/.

KAZETOVÝ ROH OSTRÝ

Je stejně jako kazetový roh pravoúhlý

tvořen jednou kazetou, která však

svírá úhel menší než 90 ° /foto 08/.

Z konstrukčních důvodů je úhel

sevření omezen. Proto je třeba

při návrhu fasádního systému

DEKMETAL použití tohoto rohu

konzultovat s technickým oddělením

společnosti.

KAZETOVÝ ROH TUPÝ

Je tvořen jednou kazetou, která svírá

úhel v rozmezí 90 ° a 180 ° / foto 09/.

Lze jej navrhnout i s více ohyby.

KAZETOVÝ ROH SLOŽENÝ ZE DVOU

KAZET

Umožňuje vytvořit pravý, ostrý i tupý

úhel na rohu objektu bez větších

omezení a kombinovat různé barvy

kazet z každé strany /foto 10/.

U tohoto detailu je třeba dbát na

precizní montáž, aby byla dodržena

přesná linie rohu budovy.

11


12

ŘEŠENÍ

KOUTŮ

11 | Vnitřní kout otevřený

12 | Vnitřní kout uzavřený

13 | Vnější kout otevřený

11

12

13

KOUTY

VNITŘNÍ KOUT OTEVŘENÝ

Jde o univerzální a nejčastěji

používaný typ koutu /foto 11/.

Plechový profi l tvaru L se vkládá

pod pohledové prvky, kazety,

lamely i profi lované plechy. Profi l se

navrhuje obvykle ve stejné barvě

jako samotné pohledové prvky

a z větší části je skrytý.

VNITŘNÍ KOUT UZAVŘENÝ

Vytváří v koutě vystupující hranu

a dvě na sebe kolmé plochy

plechu, které uzavírají okraje

fasádních pohledových prvků

/ foto 12/. Tento profi l lze použít

u všech typů obkladových prvků

DEKMETAL. Vhodný je zejména pro

fasády s horizontálně kladenými

trapézovými a vlnitými plechy.

VNĚJŠÍ KOUT Z L PROFILU

Profi l tvaru L připevňovaný zvenku

na fasádní pohledové prvky

/ foto 13/. Nejčastěji se používá na

trapézové a vlnité plechy. V tomto

detailu se navíc pod koutový profi l

aplikuje profi lované těsnění.

PERFOROVANÉ PRVKY

Pokud jsou fasády DEKMETAL

provedeny jako větrané, vzduch

proudí ve vzduchové vrstvě mezi

pohledovým prvkem a difuzně

propustnou fólií DEKTEN chránící

tepelnou izolaci. Vzduchová vrstva

je na vnější prostředí napojena přes

perforované prvky zabudované

v detailech fasádního systému

DEKMETAL.

PERFOROVANÉ PRVKY POD

SOKLOVOU LIŠTOU

Tyto prvky vytvářejí přiváděcí

otvory větrané vzduchové vrstvy.

Perforované prvky navíc brání

vlétávání ptáků pod pohledové

prvky fasády.

PERFOROVANÉ PRVKY NA ATICE

Jsou umístěny v nejvyšším místě

opláštění a vytvářejí odváděcí otvory

vzduchové vrstvy. Slouží zároveň

jako příponka pro oplechování atiky.


PERFOROVANÉ PRVKY POD

PARAPETEM

Vytváří odváděcí otvory vzduchové

vrstvy pod okenním otvorem.

PERFOROVANÉ PRVKY V NADPRAŽÍ

Vytvářejí přiváděcí otvory vzduchové

vrstvy nad okenním otvorem.

Pokud okenní otvor nepřerušuje

podstatnou část vzduchové vrstvy

mezi dvěma svislými liniovými profi ly

nosného roštu (Ω, J), je větrání

dostatečně zaručeno perforacemi

pod soklovou lištou a na atice.

14 | Perforace spodního ukončení

15 | Perforovaný prvek v nadpraží

16 | Perforovaný prvek pod atikou

17 | Perforovaný prvek pod

parapetem

PERFOROVANÉ PRVKY

14

15 16

17

13


14

NADPRAŽÍ

18 | Neperforovaný prvek nadpraží

19 | Pravoúhlé nadpraží

20 | Ostění vytvořené kazetou tvaru U

21 | Opláštění ostění a římsy kazetami

a lamelami

19 20 21

18

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ

NADPRAŽÍ

Neperforované nadpraží lze použít

jen na budovách, u kterých je

zaručeno dostatečné odvětrání

jen přes perforované prvky pod

soklovou lištou a na atice /foto 18/.

PRAVOÚHLÉ NADPRAŽÍ

Prvek, který v ploše fasády navazuje

na pohledové kazety – respektuje

horizontální spáru /foto 19/. Tento

prvek je vhodné kombinovat

s rohovými kazetami na ostění.

KAZETY TVARU U A L

Při opláštění sloupů a meziokenních

pilířů se uplatňuje ostění vytvořené

kazetou tvaru U nebo L /foto 20/.

Tento prvek je vhodné kombinovat

s pravoúhlým nadpražím.

Na širokých ostěních a římsách

je možné použít pohledové

prvky DEKCASSETTE nebo

DEKLAMELLA, jak tomu bylo

v případě Kryocentra /foto 21/. Tam,

kde jsou použity kazety nebo lamely

ve vodorovné poloze, je pod těmito

prvky třeba zajistit hydroizolační

ochranu.

PERFORACE V PLOŠE

OBKLADOVÝCH PRVKŮ

Obkladové prvky s perforacemi

se vyrábějí vždy na speciální

objednávku. Rozměry


PERFORACE

V PLOŠE

22 | Kryt hlavního uzávěru plynu

23 | Vyústění vzduchotechnického

potrubí

24 | Perforované kazety

perforovaných kazet jsou

omezené. Maximální rozměry

závisí na typu a hustotě

požadované perforace. Při příliš

husté perforaci a velkém formátu

kazety může dojít k vlnění

perforované plochy. Plech pro

perforované obkladové prvky

je po samotném výseku otvorů

opatřen oboustranným práškovým

lakováním (komaxitem).

Příkladem použití jsou obklady

stěn a sloupů na budově základní

školy v Praze /foto 24/. Záměrem

architekta při použití těchto

kazet bylo ochránit plochy stěn

a sloupů před graffi ti. Jinde mohou

perforované kazety plnit pouze

estetickou funkci.

NÁPISY, LOGA A OBRAZCE

Technologie výroby fasádního

systému DEKMETAL umožňuje

perforací vytvářet i nápisy, loga

a obrazce /foto 22/.

PROSTUPY PRO

VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ

Perforacemi lze vytvářet

menší otvory např. pro

vzduchotechniku. Pro větší prostupy

vzduchotechnických potrubí je

nutno použít samostatné větrací

mřížky.

Na fotografi i /foto 23/ je vidět

zakomponování větracích

mřížek do pohledových prvků

24

22

23

fasády. Při montáži musí být

dokonale utěsněna napojení

vzduchotechnického potrubí na

větrací mřížky tak, aby nedocházelo

k pronikání vlhkého vzduchu

z potrubí do větrané vrstvy fasády

a nezvyšovalo se tak riziko

kondenzace na vnitřním povrchu

pohledových prvků a na prvcích

nosného roštu.

15


16

PODHLEDY

25 | Podhled

26 | Rohová konstrukce

podhledu

27 | Snížení podhledu

28 | Lemování okraje

podhledu

PODHLEDY

BĚŽNÉ KONSTRUKCE PODHLEDŮ

Používají se DEKCASSETTE

STANDARD a LE. Pokud mají být

použity delší prvky, lze zvolit i prvky

DEKLAMELLA. DEKCASSETTE

SPECIAL není díky konstrukci

zámku pro podhledy vhodná.

V podhledových prvcích DEKMETAL

se běžně navrhují a vytvářejí otvory

pro osvětlení nebo jiná zařízení

umístěná v podhledu.

ROHY PODHLEDŮ

V rozích podhledů se často

uplatňují atypické kazety jiných než

obdélníkových tvarů /foto 25, 26/.

29

25

28

SNÍŽENÉ PODHLEDY

Předností sytému DEKMETAL

je možnost snížení podhledů

rektifi kovatelnými závěsy /foto 27/,

které umožňují jednoduše upravovat

výšku a rovinnost nosného roštu.

Typů závěsů je celá řada a jsou

navrhovány dle typu stropní

konstrukce a potřebné únosnosti.

Na závěsy se připevňuje nosný

rošt v požadované výšce. Na něj

se připevňují podhledové prvky

systému DEKMETAL.

LEMOVÁNÍ OKRAJŮ PODHLEDŮ

A PŘÍSTŘEŠKŮ

Obvykle se navrhuje tak, aby spáry

kazetového nebo lamelového

26 27

obkladu plynule navazovaly

na spáry samotného podhledu

/ foto 28/. Lze ale realizovat téměř

libovolný záměr architekta.

LICHOBĚŽNÍKOVÉ A KOSOÚHLÉ

KAZETY

Některé projekty si vyžadují i jiné

konstrukce než jen pravoúhlé

pohledové prvky.

Atypické lichoběžníkové a kosoúhlé

kazety /foto 29/ se navrhují na

míru konkrétního projektu. Volbu

těchto kazet je potřeba předem

konzultovat s technickým oddělením

společnosti DEKMETAL. Vždy se

hledá individuální řešení zámků,

které lze při zachování spárořezu

pro atypický tvar kazet vyrobit.


OPTICKÉ ZVĚTŠENÍ FORMÁTU

POHLEDOVÝCH PRVKŮ

Pohledové prvky DEKMETAL se

vyrábějí ohýbáním (ne válcováním).

To umožňuje volit rozměry prvku

dle potřeby, a tedy například

přizpůsobit výškový modul

stávající fasádě. V technických

listech jsou uvedeny minimální

a maximální doporučené rozměry

stanovené tak, aby byly prvky

vyrobitelné a zároveň nedocházelo

k nežádoucímu zvýraznění vlnění

povrchu kazet a lamel velkých

formátů (přirozená vlastnost plechů

odvíjených ze svitků a důsledek

teplotní roztažnosti). Mezi těmito

doporučenými hranicemi rozměrů

je možno výšku a délku prvků

OPTICKÉ

ZVĚTŠENÍ

FORMÁTU

29 | Kosoúhlé konstrukce

30 | Optické zvětšení formátu

pohledových prvků

31 | Optické prodloužení

pohledových prvků

30

navrhovat téměř bez omezení.

Dále se doporučuje volit výšku

prvků takovou, aby nevznikal

zbytečný odpad při výrobě. Tato

„ekonomická“ výška je dána

rozměry výchozího materiálu (šířkou

svitku). Pro případ kdy jsou

navrženy větší formáty pohledových

prvků, se využívá návrh užších

nebo kratších prvků, které se

střídavě rozdělují širší a tenčí

spárou. Skupina pohledových prvků

ohraničená širší spárou tak opticky

působí jako jeden větší pohledový

prvek. Tento způsob optického

zvětšení formátu lze aplikovat

vertikálně i horizontálně.

31

STŘÍDÁNÍ TENČÍ A ŠIRŠÍ

HORIZONTÁLNÍ SPÁRY

Střídání vytváří na fasádě dojem

větších formátů. Tenčí spára má

šířku minimálně 3 mm a slouží ke

kompenzaci dilatačních pohybů

způsobených tepelnou roztažností

plechu. V případě nulové spáry by

mohlo docházet k nežádoucímu

boulení kazet.

TENČÍ VERTIKÁLNÍ SPÁRA

Využitím tenčí vertikální spáry

/foto 31/ se dosáhne optického

horizontálního prodloužení kazet.

17


18

33 34

32 | Kazetové prvky na opláštění ocelové konstrukce

33 | Atypické kladení pohledových prvků

34 | DEKCASSETTE INTERIER

35 | Budova společnosti D.I.S. spol s r.o., Brno

32

OPLÁŠTĚNÍ SPECIÁLNÍCH

KONSTRUKCÍ

Často je třeba opatřit pohledovými

prvky i speciální konstrukce /foto 32/.

Při navrhování takových konstrukcí je

od začátku nutná spolupráce statika

a technika společnosti DEKMETAL.

To platí zejména pro prutové

konstrukce apod. Konstrukce musí

být navržena tak, aby nosný rošt,

příp. přímo pohledové prvky bylo

možné ke konstrukci připevnit.

Koncové a rohové pohledové prvky

a ostatní díly pláště se vždy doměřují

přímo na stavbě. Zaměření, výroba

a doprava doměřených prvků na

stavbu trvá pouze několik dní. Doba

dodávky závisí na připravenosti

stavby k doměření těchto prvků a na

jejich množství.

Jako jeden z příkladů lze uvést

DEKCASSETTE LE umístěné na

ocelové konstrukci věnce na realizaci

v Košicích / foto 32/.

ŘEŠENÍ SPECIÁLNÍCH ZÁMĚRŮ

ARCHITEKTA

Ukázkou atypického kladení

pohledových prvků je dominantní

část fasády na vchodem do budovy

Fondu životního prostředí v Praze

/foto 33/. Vzor fasády je tvořen

diagonálně a vertikálně kladeným

vlnitým plechem CR40 s obloukovým

přechodem jednotlivých ploch.

INTERIÉROVÉ KAZETY

Dalším produktem systému

DEKMETAL je DEKCASSETTE

INTERIER. Prvky DEKCASSETTE

INTERIER jsou určeny pro obklady

v interiérech, zejména ve vestibulech

budov, chodbách, podchodech

apod. Zavěšují se na speciální nosné

profi ly.

DEKCASSETTE INTERIER byly

uplatněny v budově Ministerstva

životního prostředí /foto 34/, a to

v komunikačních prostorách

několika pater. Spáry mezi kazetami

byly navrhovány tak, aby modulově

odpovídaly rozměrům výtahových

dveří.


REFERENCE

DEKMETAL 2006

Fotografi e použité v článku byly

pořízeny na již zrealizovaných

stavbách. Na závěr poskytujeme

i celkové pohledy na realizace,

kde byly pořízeny snímky pro tento

článek.

D.I.S. BRNO

Na budově společnosti D.I.S.

spol. s. r.o. v Brně /foto 35/

byly aplikovány ostré, tupé

i pravoúhlé rohové kazety do

výšky 30 m. Použity zde byly

fasádní kazety DEKCASSETTE LE

na dvousměrném nosném roštu

s tepelnou izolací.

Architekt:

Ing. arch. Netolička

Zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Rohánek

Ing. Pavel Máčal

KRYOCENTRUM V POPRADĚ

Na fasádním systému

KRYOCENTRA v Popradě

/ foto 36/ je použita DEKLAMELLA

01 s povrchovou úpravou

polyesterovým lakem RAL9005

v matném provedení. DEKLAMELLA

01 je kombinovaná s vertikálními

dělicími T-lištami. Pro konstrukci

opláštění hluboké římsy byly použity

DEKCASSETTE. Na podhledy

a ostění opět DEKLAMELLA.

Architekt:

ARCHSTUDIO s.r.o.,

Ing. arch. Pavel Kučera

Ing. arch. Filip Rubáš

Zodpovědný projektant:

Ing. Lubomír Řehořek

35

19


20

36

TEPLÁRNA V ČESKÝCH

BUDĚJOVICÍCH

Teplárna v Českých Budějovicích

/foto 39/ byla na čele budovy

opatřena pohledovými prvky

DEKCASSETTE LE s využitím

optického zvětšení formátu

kazet, a dále pohledovými prvky

DEKLAMELLA 01 na zbývající

části budovy. Součástí realizace

bylo i opláštění přístavby objektu

v červené barvě.

hl. architekt:

Ing. arch. P. Prokop

hl. projektant:

Ing. arch. P. Prokop, Ing. V. Daník

projektoval: Ing. J. Vaniš

ASTA V ŽILINĚ

Budova společnosti ASTA v Žílině

/ foto 37/ byla opatřena pohledovými

prvky DEKPROFILE CR40

v ombinaci s DEKCASSETTE LE

mezi okenními otvory.

architekt:

Arch.in spol s r.o. Prievidza

Ing. arch. Jaroslav Janes

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V PRAZE

V budově Ministerstva životního

prostředí v Praze /foto 38/ byly

realizovány obklady stěn ve

vestibulech v různých kombinacích

barev sladěných s barvou dlažby.

Architekt: Ing. arch. Jan Stroch

36 | Kryocentrum, Poprad

37 | Budova spol. ASTA, Žilina

38 | Ministerstvo životního

prostředí, Praha

39 | Teplárna, České Budějovice


ZÁVĚR

Při návrhu a realizaci fasády

DEKMETAL se uplatňují široké

technické možnosti výroby a bohaté

praktické zkušenosti techniků

společnosti. Tím je zaručena

možnost řešení téměř jakékoliv

vize architekta a jakéhokoliv

detailu fasády při respektování

tepelnětechnických, požárních

a dalších požadavků.

Systém DEKMETAL není uzavřený.

Nové prvky a technická řešení se

neustále vyvíjí, a to jak v rámci

rozšiřování možností uplatnění

fasádního systému, tak v rámci

naplňování požadavků projektantů

a architektů při realizaci konkrétních

staveb.


Obchodní manažer projektu

Foto:

Archiv DEKMETAL

37

38

39

21


KONSTRUKCE

BALKONŮ

NOVOSTAVEB

BYTOVÝCH

DOMŮ

22

VEDLE ZÁKLADNÍCH

POŽADAVKŮ ARCHITEKTA

NA VYTVOŘENÍ

PROSTORU PRO SPOJENÍ

INTERIÉRU A EXTERIÉRU

A CELKOVÉHO VÝRAZU

OBJEKTU EXISTUJE

NĚKOLIK PODMÍNEK,

KTERÝM MUSÍ

KONSTRUKCE BALKONU

VYHOVĚT Z HLEDISEK

BEZPEČNOSTI A

UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ.

NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCE

BALKONŮ

STATIKA

U konstrukcí balkonů obytných

budov se v souladu s ČSN EN

1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení

konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení

– Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná

zatížení pozemních staveb uvažuje

s rovnoměrným zatížením q k =3,0

kN/ m 2 a soustředěným zatížením

Q k =2,0 kN.

Zábradlí balkonů obytných budov

musí vyhovět při namáhání

vodorovným liniovým zatížením

q k =0,5 kN/m, přičemž zatížení působí

na madlo zábradlí, nikoliv však výše

než 1,2 m. Zábradelní výplň musí

vyhovět zkoušce rázovým zatížením

podle ČSN 73 2035 Zkoušení

stavebních dílců na zatížení rázem.

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

– ZÁBRADLÍ

Dle § 42 odstavce 3 vyhlášky

137/1998 Sb. o obecných

technických požadavcích na výstavbu

musí být balkony opatřeny zábradlím

nebo jinou mechanicky odolnou

a stabilní ochrannou konstrukcí.

Pro navrhování a výrobu ochranných

zábradlí platí norma ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí – Základní

ustanovení. Požadavky na zábradlí se

obecně určují podle intenzity provozu

a přístupu osob na pochůznou

plochu a podle hloubky a šířky

volného prostoru. U balkonů budov

pro bydlení se předpokládá běžný

provoz s volným přístupem dospělých

osob na pochůznou plochu.

Povinnost zřídit u takové konstrukce


alkonu ochranné zábradlí vzniká již

od hloubky volného prostoru 500 mm

a šířky 150 mm. Nejmenší dovolená

výška zábradlí nad pochůznou plochu

se stanovuje podle hloubky volného

prostoru /tabulka 1/.

Na pochůzných plochách s volným

přístupem osob musí mezery

v zábradelní výplni vyhovovat těmto

podmínkám:

• Svislé a šikmé (v úhlu do 45 ° od

svislice) mezery (mezi svislými

tyčemi, tabulovými prvky, sloupky

apod.) nesmějí být širší než

120 mm.

• Vodorovné a šikmé (v úhlu více

než 45 ° od svislice) mezery

nesmějí být širší než 180 mm

(včetně mezery mezi zábradelní

zarážkou a zábradelní výplní).

• Mezera mezi pochůznou plochou

a zábradelní výplní u zábradlí

bez zarážky nesmí být širší než

120 mm.

• Půdorysný průmět mezery

mezi předsazeným zábradlím

a okrajem pochůzné plochy

nesmí být širší než 50 mm.

• Všechny ostatní mezery nebo

otvory musí být uspořádány

tak, aby jimi v žádné poloze

kolmé k ploše zábradelní výplně

neprošel zkušební hranol

o průřezu dle /obr. 2/.

• Nejmenší dovolená velikost mezer

platí i pro mezery mezi zábradlím

a jinými konstrukcemi, na které

zábradlí navazuje.

IZOLAČNÍ TECHNIKA

Konstrukce balkonu musí být funkční

a spolehlivá po požadovanou dobu.

Vzhledem k tomu, že se jedná

o konstrukci vystavenou působení

povětrnosti, je třeba zajistit ochranu

konstrukce a omezit tak degradaci

jejích jednotlivých částí. Konstrukce

také musí odolávat uvažovanému

provozu.

Dále § 42 (balkony a lodžie)

vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných

technických požadavcích na

Tabulka 1

výstavbu v odst. 2 jednoznačně

požaduje: „Podlahy balkonů a lodžií

musí být vodotěsné, musí z nich být

zabezpečen odvod dešťové vody.“

Balkony nejsou v žádné své části

nad interiérem. Nejsou tedy na

ně z tepelnětechnického hlediska

kladeny požadavky jako na dělicí

konstrukci.

U balkonů se sleduje vyloučení

tepelných mostů v místech napojení

na navazující konstrukce. Tepelné

mosty lze vyloučit dvěma způsoby.

Železobetonové balkony

(monolitické i prefabrikované)

se realizují zároveň s nosnou

konstrukcí objektu, výztuž těchto

konstrukcí je vzájemně propojena.

V místě, kde vodorovná nosná

konstrukce prochází obvodovým

pláštěm, lze použít balkonový

izolační prvek s tepelnou izolací

přerušující tepelný most /obr. 1/.

V takovém případě lze balkon

koncipovat jako „jednovrstvý“,

kdy samotná nosná konstrukce

balkonu plní všechny další

požadované funkce (hydroizolační,

provozní). Takovému řešení je třeba

přizpůsobit návrh železobetonové

konstrukce.

Pokud se balkonový izolační prvek

nepoužije, je nutné zpravidla celý

povrch balkonu opatřit tepelnou

izolací. Ta musí být ochráněna

proti vodě. Na izolačních vrstvách

se vytváří roznášecí a provozní

vrstvy. V tomto případě se uplatňují

přístupy obdobné jako u konstrukcí

teras (viz DEKTIME 3-4/2005).

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

JEDNOVRSTVÉHO BALKONU

PODLE ZÁSAD ATELIERU DEK

V loňském roce spolupracovali

technici společnosti DEKPROJEKT

s.r.o. na projektu novostavby

souboru bytových domů v Praze –

Čakovicích. Jednou z dílčích částí,

kterou s generálním projektantem

řešili, byla konstrukce balkonů.

Novostavba je v současné době

zrealizována.

Nejmenší dovolená výška zábradlí h [mm] Hloubka volného prostoru [m]

snížená 900 0,5 - 3,0

základní 1000 3,0 – 12,0

zvýšená 1100 12,0 – 30,0

zvláštní 1200 nad 30, 0

23


24

Obr. 01

Obr. 02

01

02

Obr. 01| Zkušební hranol

Obr. 02| Příklad balkonového

izolačního prvku

01| Prefabrikát s horním povrchem

ve spádu – stav před zateplením

obvodového pláště

02| Detailní pohled na sokl

prefabrikátu – stav před

zateplením obvodového pláště

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, IZOLAČNÍ

TECHNIKA

Po vzájemných konzultacích

technika společnosti DEKPROJEKT

s.r.o. s generálním projektantem,

zástupcem investora

a dodavatelem stavby bylo

zvoleno řešení prefabrikované

železobetonové konstrukce

jednovrstvého balkonu.

Výběru tohoto řešení předcházelo

vyhodnocování hledisek funkčnosti

a spolehlivosti, ekonomické

náročnosti, dostupnosti výroby,

hlediska výrobních možností

a estetického hlediska.

Řešení spočívá v návrhu vhodně

tvarovaného prefabrikátu

z vodotěsného železobetonu ve

smyslu ČSN EN 206-1 Beton – Část

1: Specifi kace, vlastnosti, výroba

a shoda (podrobněji viz kapitola

Statické řešení). Horní povrch

prefabrikátu navržený ve spádu

min. 2 % směrem od obvodové

konstrukce objektu umožňuje odvod

vody z jeho povrchu /obr. 3, foto 01/.

V místě styku prefabrikátu

s obvodovou stěnou objektu

je navržen sokl výšky 100 mm

zamezující průniku vody z povrchu

prefabrikátu do připojovací

spáry, ev. zamezující přímému

působení této vody na navazující

části vnějšího tepelněizolačního

kompozitního systému svislého

obvodového pláště.

V místě napojení prefabrikátu

na práh balkonových dveří bylo

z důvodu zvýšení hydroizolační

bezpečnosti tohoto detailu

navrženo překrytí připojovací

spáry přířezem samolepicího

asfaltového pásu podloženého

pozinkovaným plechem. Za

podkladní pozinkovaný plech je

zároveň zavléknuto pohledové

oplechování prahu balkonových

dveří z titanzinkového plechu /obr. 4,

foto 04/. Pro řízené zajištění odkapu

vody z balkonového prefabrikátu

je na jeho spodním povrchu

podél volných okrajů již z formy

provedena drážka. Tímto opatřením


je vyloučeno šíření vody stékající

po prefabrikátu po jeho spodním

povrchu /obr. 3, foto 05/.

Součástí prefabrikátu balkonu

z výrobny je balkonový izolační

prvek, který omezuje tepelný

most v místech styku balkonu

s obvodovou stěnou objektu

/ obr. 3/.

Ocelová konstrukce zábradlí

je navržena kotvená do čela

prefabrikátu. Oproti kotvení shora

je takto vyloučeno riziko pronikání

vody do prefabrikátu otvory pro

kotvení a následná degradace

samotné balkonové desky

a konstrukce zábradlí /foto 5/.

Prefabrikovanou výrobou bylo

dosaženo přesnosti a kvalitního

povrchu železobetonového prvku.

Kvalita horního (pochůzného)

povrchu prefabrikátu, na kterou

jsou kladeny nejvyšší požadavky,

je při výrobě dána stavem dna

formy – dílec se vyrábí v opačné

poloze. Pokud nedojde k poškození

prefabrikátu při následném

transportu na stavbu, má povrch

bezvadnou kvalitu. Návrhem

zkosení hran prefabrikátu je

omezeno riziko jejich poškození.

STATICKÉ ŘEŠENÍ

Projektantem statické části byly

balkony zařazeny do prostředí

o stupních vlivu XF3 (střídavé

působení mrazu a rozmrazování

– beton značně nasycen vodou

bez rozmrazovacích prostředků)

a XC4 (koroze vlivem karbonatace

– střídavě mokré a suché prostředí)

– dle ČSN EN 206-1 Beton – Část

1: Specifi kace, vlastnosti, výroba

a shoda.

Na základě tohoto zařazení byla

navržena betonová směs třídy

C30/37 a krytí výztuže 20 mm,

přičemž vyztužení bylo navrženo

ocelí KARI (W) a 10505 (R).

Návrhem výztuže probíhající až

do obvodového soklu a tloušťky

obvodového soklu u paty o hodnotě

100 mm bylo eliminováno riziko

vzniku trhliny v tomto místě

vlivem smršťování a dotvarování

prefabrikátu.

Z transportních a montážních

důvodů byly dále do prefabrikátu

navrženy montážní závěsy v podobě

závitových pouzder.

Po zabetonování prefabrikovaných

Obr. 03 | Schéma řešení balkonového prefabrikátu v detailu napojení

na obvodovou stěnu

1| Skladba ETICS

2| Zakládací profi l ETICS

3| Komprimovaná těsnící páska

4| Vyplněno PUR pěnou po osazení prefabrikátu do konstrukce

5| Dilatační profi l ETICS (s odlamovací částí)

6| Ocelová konstrukce zábradlí kotvená do čela prefabrikátu

7| Balkonový izolační prvek

Obr. 04 | Schéma řešení balkonového prefabrikátu v detailu napojení

u prahu balkonových dveří

8| Profi l balkonových dveří

9| Osazovací profi l balkonových dveří

10| Přířez extrudovaného polystyrenu

11| Samolepicí asfaltový pás

12| Podkladní pozinkovaný plech

13| Oplechování prahu balkonových dveří

25


26

balkonových desek do nosné

konstrukce objektu a provedení

vnějšího tepelněizolačního

kompozitního systému na

obvodových stěnách objektu

byla na čela balkonů dodatečně

připevněna ocelová konstrukce

zábradlí.

ZÁVĚR

Z popsaného řešení je zřejmé, že

lze u novostaveb konstrukci balkonu

spolehlivě vyřešit za určitých

předpokladů jako jednovrstvou.

Základními předpoklady takového

řešení jsou:

Provedení konstrukce balkonu

jako prefabrikované z vodotěsného

železobetonu. Jen tak je možné

zaručit požadovanou kvalitu

a vodotěsnost balkonu.

Vhodné tvarové řešení prefabrikátu.

Navrhovat spád horního povrchu

a okapní drážku pro zajištění

odvodu vody z balkonu, sokl pro

zajištění hydroizolační bezpečnosti

v místě napojení na obvodovou

stěnu objektu.

Je však třeba pamatovat na

tvarová a rozměrová omezení daná

výrobními možnosti konkrétního

výrobce a přepravními omezeními.

Při splnění výše uvedených

předpokladů je možno navrhnout

řešení konstrukce balkonu

subtilnější a méně komplikované,

než by tomu bylo v případě balkonu

se skladbou s více vrstvami.


Foto:

Jan Matička

Kresba obrázků:

Martin Sláma

Generální projektant:

AlfavillePlan, s.r.o.:

Ing. Miluše Drmlová,

Ing. Jan Tislický,

Ing. Arch. Marek Todl

Statik:

Ing. Vladislav Šulc

03| Zábradlí kotvené do čela

prefabrikátu

04| Detail napojení prefabrikátu

u balkonových dvěří

05| Drážka zabraňující šíření vody

03 04 05

Návrh konstrukce balkonů

z hlediska stavební fyziky

a hydroizolační techniky popsaný

v článku „Konstrukce balkonů

novostavby souboru bytových

domů“ byl dílčí součástí souboru

činností, které jsme poskytovali

generálnímu projektantovi

obytného souboru „U Zámeckého

parku“ v Čakovicích při

zpracovávání tendrové

dokumentace a při realizaci

stavby.

PROJEKČNÍ ČINNOST V OBORU

HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKY

• návrh izolace spodní stavby

v podmínkách zemní vlhkosti

a tlakové vody

• návrh izolace vegetačních

střech nad suterénními

garážemi

• návrh izolace balkonů

• návrh izolace nepochůzných

střech a teras

• návrh izolace šikmých střech

PROJEKČNÍ ČINNOST V OBORU

STAVEBNÍ FYZIKY

• návrh a posouzení oslunění

a denního osvětlení

• návrh a posouzení vybraných

detailů z hlediska 2-D a 3-D

šíření tepla a vlhkosti

• supervize projektu z hlediska

stavební akustiky.

KONZULTAČNÍ ČINNOST

V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY


VELKOFORMÁTOVÁ PROFILOVANÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

MAXIDEK je velkformátová krytina, profi lovaná střešní tašková tabule,

která imituje vzhled klasických střešních tašek. Výjimečný je tzv. 3D cut,

který kopíruje tvar střešních tašek na čelním okraji tabule.


28

ZABUDOVÁNÍ

STŘEŠNÍCH VTOKŮ

GULLYDEK

V PLOCHÝCH

STŘECHÁCH

S HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU

Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ ELASTEK A GLASTEK

NEBO PVC-P FÓLIE ALKORPLAN

UMÍSTĚNÍM STŘEŠNÍCH VTOKŮ A KONSTRUKČNÍMI ZÁSADAMI

JEJICH ZABUDOVÁNÍ SE ZABÝVÁ NORMA ČSN 73 1901:

NAVRHOVÁNÍ STŘECH – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, A TO

VE SVÝCH INFORMATIVNÍCH PŘÍLOHÁCH. NAVRHOVÁNÍ

A DIMENZOVÁNÍ ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ ŘEŠÍ NORMY ČSN

75 6760 VNITŘNÍ KANALIZACE A ČSN EN 12056-3: VNITŘNÍ

KANALIZACE – GRAVITAČNÍ SYSTÉMY – ČÁST 3: ODVÁDĚNÍ

DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH – NAVRHOVÁNÍ A VÝPOČET.


UMÍSTĚNÍ A POČET

STŘEŠNÍCH VTOKŮ

UMÍSTĚNÍ VTOKŮ

Při navrhování odvodnění

střech se jednoznačně preferují

vtoky umístěné v ploše střechy

s vnitřním odvodněním oproti

vtokům odvodňujícím střechu

skrz atiku do vnějšího odpadního

potrubí. Vtoky odvodňující

střechu skrz atiku bývají z důvodu

ztížené přístupnosti obtížněji

opracovatelné. Odpadní potrubí

prostupující atikou a jeho napojení

na svislé odpadní potrubí může

být ze stejného důvodu méně

spolehlivé. V případě vysoké

sněhové pokrývky a odtávání

sněhu v úrovni povrchu střechy

může v tomto detailu docházet

k zamrzání odtékající vody, a tím

k omezení průtoku potrubí, příp.

k poškození konstrukcí v detailu.

Vtoky se doporučuje umísťovat

mimo plochy, kde hrozí hromadění

spadu. Takové plochy jsou

zejména v závětrných částech

střech, podél atik, v chráněných

STŘEŠNÍ VTOKY GULLYDEK

Střešní vtoky GULLYDEK jsou

určené pro odvodnění plochých

střech. Vyrábí ve variantě svislého

i vodorovného vtoku. Vtoky lze

použít k odvodnění nepochůzných

i pochůzných střech. Na

pochůzných střechách se používá

terasový nástavec, který umožňuje

odvodnění hydroizolační vrstvy i

povrchu terasy.

Součástí sortimentu jsou

i nástavce pro skladbu střechy

se dvěma hydroizolačními

vrstvami (pojistná

hydroizolace/ parozábrana a hlavní

hydroizolační vrstva). Určeny jsou

pro výšku skladby mezi povlaky

v rozmezí 60 až 160 mm a 160 až

240 mm.

koutech apod. Spad by mohl

omezit kapacitu odvodňovacích

prvků.

Toto doporučení platí zejména

u střech, kde se předpokládá

snížená kontrola a údržba,

příp. tam, kde je zvýšené riziko

hromadění spadu (vzrostlá

vegetace v okolí, výroba

produkující spad apod.).

Vtoky se doporučuje umísťovat

ve vzdálenosti minimálně 0,5 m

od atik a jiných nadstřešních

konstrukcí, aby přířez

hydroizolace, kterým jsou

vtoky vybaveny, byl spolehlivě

opracovatelný hydroizolačním

povlakem v ploše a aby přítomnost

vtoku nekomplikovala opracování

hydroizolační vrstvy v detailu

ukončení střechy u atiky a jiných

nadstřešních konstrukcí.

POČET VTOKŮ

Střechu se z bezpečnostních

důvodů doporučuje odvodňovat

vždy minimálně dvěma vtoky.

Pokud toto konstrukčně není

možné a použije se pouze jeden

Těleso vtoku se vyrábí

z polyuretanové hmoty (PUR)

v jednom kroku vypěňované do

formy. Díky tomu je tělo vtoku

celistvé a beze švů. Struktura

vytvrzené polyuretanové hmoty

s uzavřenými póry zlepšuje

tepelněizolační vlastnosti tělesa

vtoku.

Vtoky jsou uzpůsobeny pro

napojení k odpadním potrubím

o rozměrech DN 50, DN 70,

DN 100, DN 125 a DN 150. Široký

sortiment vtoků GULLYDEK

zajišťuje napojení na všechny

druhy povlaků izolace, a to přes

integrovaný přířez hydroizolace

nebo přes šroubovanou

přírubu. Nejčastěji jsou

používány integrované přířezy

z asfaltového pásu nebo z fólie

vtok, doporučuje se doplnit střechu

bezpečnostním přepadem, který

v případě omezení průtoku vody

vtokem odvede srážkovou vodu ze

střechy a zároveň pm. upozorní na

hromadění vody na střeše. Uvedené

platí přiměřeně pro střechy snadno

a často, příp. trvale kontrolované

nebo pro střechy, kde to z hlediska

funkce objektu není významné.

Počet vtoků vychází ze

požadovaného odtoku dešťových

vod z plochy střechy. Ten se stanoví

ze vztahu

Q=i.A.C [l.s -1 ]

kde: i [l.s -1 .m -2 ] … intenzita deště

A [m 2 ] … účinná plocha střechy

C [−] … koefi cient odtoku

Intenzita deště pro střechy a plochy

ohrožující budovu zaplavením se

uvažuje

i=0,03 l.s -1 .m -2

U střech, kde se vtokem odvodňuje

i šikmá střecha, je třeba stanovit

účinnou plochu této šikmé střechy

nebo šikmé části střechy.

Pro střechy, kde se zohledňuje

účinek větru a déšť je hnaný

Jmenovitá světlost vtoku [mm] Odtoková kapacita Q vtoku [l/s] Odvodňovaná plocha střechy [m 2 ]

70 1,7 56

100 4,5 150

125 7,0 233

150

Tabulka 1

8,1 270

z PVC-P. Šroubovaná příruba se

používá pro napojení k povlaku

z libovolného materiálu.

Vtoky GULLYDEK mohou být

elektricky vyhřívány.

OSAZENÍ VTOKU

Svislý střešní vtok se osazuje

do čtvercového nebo kruhového

otvoru. Průměr kruhového otvoru

nebo strana čtverce musí být

190 mm±10 mm. U vodorovného

vtoku se rozměry otvoru stanoví

podle skladby střechy a místních

podmínek. Vtok musí sedět

přírubou na podkladu. V případě

potřeby se před osazením

střešního vtoku zkosí okraje

otvoru.

Do připraveného otvoru se osadí

29


30

Terasový rošt

Výškově stavitelná část

terasového nástavce

Spodní část terasového nástavce

Vtoková mřížka

Nástavec

Svislý vtok

střešní vtok a zasune se do hrdla

vnitřního odpadního potrubí. V

případě připojování na potrubí s

odlišným vnitřním průměrem je

třeba použít příslušný přechodový

kus, který zajistí plynulý přechod

pro odtok vody. Střešní vtok se

v místě příruby kotví k nosné

konstrukci. Pro tento účel jsou

v přírubě připraveny prolisy.

Pro napojení dvou povlakových

hydroizolačních vrstev střechy

se k základním střešním vtokům

používají nástavce pro tloušťku

skladby od 60 mm do 160 mm

a od 160 mm do 240 mm. U větší

tloušťky skladby lze nástavec

s tělesem vtoku propojit

nástavcem z odpadního potrubí

odpovídajících rozměrů. Před

osazením nástavce se do kruhové

drážky v tělese vtoku vkládá

těsnicí kroužek, který je přiložený

k nástavci. Utěsnění spáry mezi

vtokem a nástavcem je nezbytné

z důvodu ochrany střechy před

vzdutou vodou v případě ucpání

odpadního nebo svodného

potrubí. Z toho vyplývá, že pokud

spodní povlaková vrstva má plnit

funkci pojistné hydroizolace, musí

být odvodněna jiným způsobem,

než vtokem odvodňujícím hlavní

hydroizolační vrstvu. Spodní

úroveň víceúrovňového vtoku

slouží k odvodnění spodní

povlakové hydroizolační vrstvy

pouze v průběhu výstavby.

Nástavec se v závislosti na

tloušťce tepelné izolace zkracuje

podle stupnice, která je nalepená

na nástavci. Po odříznutí přebytku

se spodní okraj nástavce musí

zkosit, např. pilníkem. Před

zasunutím upraveného nástavce

do hrdla vpusti se spodní

okraj nástavce natírá kluzným

prostředkem.

NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI

Postup napojení vtoku, příp.

nástavce na hydroizolaci se liší

podle typu hydroizolace. V případě

hydroizolace z asfaltových pásů

nebo fólie z PVC-P lze použít

vtok s integrovaným přířezem,

odpovídajícím použité povlakové

hydroizolaci. Pokud má být vtok

napojen k povlaku šroubovanou

přírubou, je nejprve nutné

s vtokem spojit přířez hydroizolace

ze stejného materiálu, jako je

povlaková hydroizolační vrstva

na střeše. Připraví se přířez

hydroizolace pro napojení

o rozměrech 400×400 mm. Do

středu přířezu hydroizolace se

přiloží příruba a označí se otvor

pro vtok a otvory pro šrouby,

otvory se vyříznou. Na vtok se

v uvedeném pořadí osadí těsnicí

kroužek, připravený přířez

hydroizolace, volná příruba

a podložky pod matice. Nakonec

se křídlové matice našroubují

a ručně se rovnoměrně utáhnou.

Přířez hydroizolace se napojí na

hydroizolaci stejným způsobem

jako u vtoku s integrovaným

přířezem hydroizolace.

Jako poslední se na střešní vtok

osazuje vtoková mřížka, která

zabraňuje znečištění a ucpání

hrdla vtoku či odpadního

potrubí. Vtoková mřížka má dvě

polohy nasazení podle tloušťky

hydroizolace.

Řešení detailu skladby střechy

v okolí vtoku je zpracováno

v hlavním textu výše.

ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ VTOKŮ

Elektricky vyhřívané vtoky

GULLYDEK je vhodné použít všude

tam, kde se lze obávat zamrznutí

vtoku. Elektricky vyhřívané vtoky

jsou pod napětím 24 V. To je

zajištěno připojením přes centrální

napájecí a ovládací jednotku.

Napájení vtoků slaboproudem

snižuje riziko úrazu při instalaci

a údržbě vtoků. Centrální jednotka

slouží k převodu napětí mezi 240 V

a 24 V a k manuálnímu ovládání

vytápění vtoků. Centrální jednotka

umožňuje zapojení až 7 svislých

a až 10 vodorovných střešních

vtoků.

Při zapojení termostatu mohou

být vtoky ovládány automaticky.

Kritický teplotní rozsah se přesně

stanovuje dvěma regulátory.

Vytápění je v provozu pouze

v případě nebezpečí zamrznutí

střešního vtoku, které by bránilo

odtoku vody ze střechy. Obvyklé

nastavení termostatu je pro

vytápění v kritickém rozsahu

–5 °C až +5 °C. Pro tento rozsah

se první regulátor nastaví na

+5 °C, tzn. že při poklesu na

+4 °C se zapne vytápění. Druhý


Legenda ke schématům

1 Střešní vtok GULLYDEK pro napojení na hydroizolaci z asfaltových pásů

2 Nástavec střešního vtoku GULLYDEK pro napojení na hydroizolaci z asfaltových pásů

3 Nástavec střešního vtoku GULLYDEK pro napojení na hydroizolaci z PVC-P fólie

4 Těsnicí kroužek

5 Ochranný košík

6 Spodní část terasového nástavce GULLYDEK vkládaná do vtoku /1/ nebo nástavce vtoku /2, 3/

7 Výškově stavitelná část terasového nástavce GULLYDEK

8 Vtoková mřížka

9 Kotvení střešního vtoku GULLYDEK

10 Kotvení nástavce střešního vtoku GULLYDEK

11 Spárovací hmota

12 Flexibilní spárovací hmota

Schéma 01

• ELASTEK 40 COMBI

celoplošně natavený

• POLYDEK EPS100 TOP

lepený k podkladu

• GLASTEK 40 SPECIAL

MINERAL bodově natavený

DEKPRIMER – penetrační

nátěr

• Železobetonová nosná

konstrukce

Schéma 02

• ALKORPLAN 35176 1,5 mm

kotvený k trapézovému

plechu

• FILTEK 300 – separační

textilie

• Pěnový polystyren EPS 100

S Stabil lepený nebo kotvený

k trapézovému plechu

• GLASTEK 35 STICKER

– samolepicí pás z SBS

modifi kovaného asfaltu

• Nosný trapézový plech

Schéma 03

• Vhodná dlažba lepená

k podkladu

• Roznášecí betonová

mazanina, vyztužená,

chráněná krystalizačním

nátěrem nebo stěrkou po

celém povrchu

DEKDREN G8 – profi lovaná

plastová drenážní fólie

s nakašírovanou textilií, nopy

otočené směrem nahoru

• ELASTEK 40 COMBI

celoplošně natavený

• POLYDEK EPS150 TOP

lepený k podkladu

• GLASTEK 40 SPECIAL

MINERAL bodově natavený

DEKPRIMER – penetrační

nátěr

• Železobetonová nosná

konstrukce

31


egulátor se nastaví na –5 °C,

tzn. že při poklesu teploty

pod tuto hodnotu se vytápění

vypne. Při zvýšení teploty na

–4 °C se vytápění opět zapíná.

Potřebný rozsah vytápění je

závislý na řadě faktorů (např.

na ohřívání střešního vtoku

teplým vzduchem z vnitřního

odpadního potrubí), a proto se

doporučuje v prvním zimním

období po zapojení střešních

toků kontrolovat, že nastavení je

dostačující pro správnou funkci

střešního vtoku, popřípadě

jeho nastavení optimalizovat.

Termostat by měl být umístěn

v exteriéru takovým způsobem,

aby nebyl vystaven trvalému

proudění vzduchu nebo

nadměrné tepelné zátěži

a aby byla zajištěna cirkulace

vzduchu. Pro umístění se

upřednostňuje severní strana

objektu. Pokud to není možné,

musí se namontovat stínicí

konstrukce jako ochrana proti

přímému slunečnímu záření.

Termostat se umisťuje do výšky

cca. 1,6 m nad přístupovou

rovinu.


větrem proti stěně, ze které může

voda odtékat na střechu nebo do

střešního žlabu, se k účinné ploše

střechy připočítává 50 % z plochy

stěny.

Koefi cient odtoku C závisí na

povrchu odvodňované plochy a na

sklonu střechy. Stanovuje se dle

tabulky 9 v ČSN 75 6760.

Hodnotu odtoku dešťových

vod se doporučuje vynásobit

bezpečnostním součinitelem, který

vychází z tabulky uvedené v normě

ČSN EN 12056-3:01 a je závislý na

významu budovy.

Stanovení počtu střešních

vtoků „n“

n=Q/Q vtoku

kde: Q … požadovaný odtok

dešťových vod

Q vtoku … odtoková kapacita vtoku

– hodnota stanovená výrobcem

nebo dle tabulky /01/.

SKLADBA STŘECHY V OKOLÍ

VTOKU

Vtok musí být nejnižším místem

odvodňované plochy. Odtoku

vody nesmí bránit žádné překážky.

Při napojování hydroizolačního

povlaku na tvarovku vtoku

dochází obvykle (zejména

u hydroizolace z asfaltových pásů)

k násobení vrstev hydroizolace

a tedy ke zvětšování tloušťky

skladby střechy. O rozdíl tloušťky

hydroizolačního povlaku v ploše

střechy a u vtoku je tedy třeba

vhodným způsobem snížit podklad

pod hydroizolační vrstvou.

Minimálně se snižuje o 2 cm.

V některých speciálních případech

je střecha záměrně navrhována

tak, aby se na hydroizolační vrstvě

tvořila souvislá hladina vody. Může

jít například o vegetační střechy,

kde je hydroakumulační vrstva

tvořena souvislou hladinou vody.

I v těchto případech se doporučuje

vtok umístit do nejnižšího místa

střechy a zvýšení hladiny docílit

osazením trubkového nástavce.

Střechu je tak možné odstraněním

nástavce kdykoliv vypustit. Vodu

je však nutné ze střechy vypouštět

vždy postupně, aby nedošlo

k zahlcení odpadního potrubí.Produkt manažer sortimentu

GULLYDEK

DEKPROJEKT s.r.o. BLIŽŠIE K VÁM OD 1. 7. 2007

Spoločnosť Dekprojekt s.r.o Vám svoje služby zabezpečuje už aj v novootvorenej

pobočke v Bratislave.

Nadväzujeme na mnohoročné skúsenosti a prácu našich českých kolegov

a poradcov, medzi ktorých patrí aj znalecká kancelária KUTNAR – IZOLACE

STAVEB.

Bližšie informácie o ponúkaných službách získate nielen na dole uvedenom

kontakte ale aj u technikov v regióne na pobočkách spoločnosti DEKTRADE a.s.

Konktakt:

Elektrárenská 1 | 834 04 Bratislava | Tel.: +421/(0)2/491 019 21

Fax: +421/(0)2/491 019 19 | www.atelier-dek.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Marek Farárik – Vedúci projekčného oddelenia |tel.: ČR: +420 739 588 471

tel.: SR: +421 902 906 680 | marek.fararik@dek-sk.com


KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO

NAVRHOVÁNÍ A VÝSTAVBU

RODINNÝCH DOMŮ

Dřevo jako stavební materiál zažívá svou nezpochybnitelnou

renesanci, přičemž dřevostavba je v tomto smyslu moderní

alternativou bydlení, splňující veškeré i ty nejnáročnější

požadavky a kritéria na spokojený život pod vlastní střechou.

Rodinné domy z projektu DEKHOME tuto možnost nabízí

v komplexním balíčku plném množství výhod, doplňkových

služeb a bonusů.


34

PŘÍČKOVÁ

TVÁRNICE

VG ORTH

POD ZNAČKOU VG ORTH DODÁVÁ DIVIZE

DEKSTAVIVA PLNÉ SÁDROVÉ PŘÍČKOVÉ

TVÁRNICE S HLADKÝMI POHLEDOVÝMI

PLOCHAMI, HRANOU SE SPOJEM

NA PERO A DRÁŽKU S PLOŠNOU

HMOTNOSTÍ 90, 72 NEBO 54 KG.M -2 ,

STŘEDNÍ TŘÍDY OBJEMOVÉ HMOTNOSTI

A STANDARDNÍM

PH (VYŠŠÍ NEŽ 6,5).

SÁDROVÉ TVÁRNICE MAJÍ

PŘIROZENOU SCHOPNOST PŘIJÍMAT

VZDUŠNOU VLHKOST NEBO NAOPAK

VLHKOST VYDÁVAT V PROSTŘEDÍ S

NIŽŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ – MAJÍ

HYGROSKOPICKÉ VLASTNOSTI.

OBSAH SORPČNÍ VLHKOSTI

JE DÁN RELATIVNÍ VLHKOSTÍ

OKOLNÍHO VZDUCHU A VNITŘNÍ

PORÉZNÍ STRUKTUROU SÁDRY.

PŘIROZENÁ SORPČNÍ VLHKOST

SÁDROVÝCH TVÁRNIC NEMÁ

VLIV NA ÚNOSNOST A STABILITU

PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ

NEBO JEJICH TRVANLIVOST.

OBLAST POUŽITÍ

Sádrové tvárnice jsou určeny pro

konstrukce nenosných příček,

samostatné stěnové obklady,

obklady pro požární ochranu

sloupů a výtahových šachet nebo

pro vytváření vnitřních nenosných

interiérových konstrukcí.

Obvykle se používá pro nenosné

jednoduché příčky v silikátových

nosných konstrukčních systémech

rodinných a bytových domů,

administrativních budov,

skladovacích a výrobních hal,

vnitřní nenosné stěny a složené

mezibytové příčky.

TVAR A ROZMĚRY

Sádrové tvárnice VG OTRH jsou

vyráběny v rozměrech:

délka 666 mm

výška 500 mm

tloušťka 60/80/100 mm

Vyrábí se v bílém a v zeleném

provedení. Do zeleného je při

výrobě přidána hydrofobní

přísada. Tvárnice jsou na hranách

opatřeny pery a drážkami pro

zajištění snadné a rychlé montáže

a soudružnosti zdiva. Pohledové

plochy tvárnic jsou rovné a hladké.

Pro vyzdění 1 m 2 zdiva jsou

zapotřebí tři tvarovky.

Vložením desky z minerální vlny

mezi dvě příčkové konstrukce se

vzduchovou vrstvou lze vytvořit

nenosnou konstrukci mezibytové

příčky nebo složenou příčku

mezi místnostmi se zvýšenými

a vysokými požadavky na ochranu

proti hluku spňující požadavky

normy ČSN 73 0532 Akustika –

Ochrana proti hluku v budovách

a souvisící akustické vlastnosti

stavebních výrobků – Požadavky.

Hodnoty vážené stavební

neprůzvučnosti jednoduchých

a složených příček z tvarovek

VG ORTH včetně povrchové

úpravy provedené sádrovou

stěrkou jsou uvedeny v tabulce /2/.

VÝROBA MATERIÁLU

Vstupní surovinou pro výrobu

sádrových tvárnic je průmyslově

vyrobený sádrovec (dihydrát

síranu vápenatého), který vzniká

jako vedlejší produkt v systémech


Parametr Jednotka Požadavek ČSN EN 12859 VG ORTH

objemová hmotnost kg.m-3 800 ≤ ρ ≤ 1100 857

reakce na oheň - - A1 bez zkoušení

tvrdost povrchu C Shore ≥ 55 jednotek 62

lomové zatížení tvárnice tl.

80 mm

kN ≥ 2,7 6,83

hmotnostní aktivita 226 Ra

směrná hodnota

absorpčního odsiřování kouřových

plynů z tepelných elektráren.

Takto vzniklý energosádrovec

dosahuje ve srovnání s přírodním

sádrovcem vyšší čistoty (běžně

95 % CaSO 4 .2H 2 O) a homogenity.

Energosádrovec odpadá z běžného

odsiřovacího procesu mokrým

způsobem jako vlhký prášek.

Při výpalu na teplotu 100 -160 °C

dochází k jeho částečné

dehydrataci a vzniku rychle

tuhnoucí sádry (hemihydrátu).

Hemihydrát se smíchává s vodou

a přísadami, takto vzniklá směs se

Bq.kg -1 max. 150 41

index hmotnostní aktivity - 0,5 0,16

Tabulka 01| Parametry tvárnic VG ORTH

Popis konstrukce R w [dB]

VG ORTH tl. 60 mm -

VG ORTH tl. 80 mm 37

VG ORTH tl. 100 mm 39

VG ORTH tl. 80 mm; 50 mm min. vlna, VG ORTH tl. 80 mm 52

VG ORTH tl. 80 mm; 50 mm min. vlna, VG ORTH tl. 100 mm 54

VG ORTH tl. 100 mm; 50 mm min. vlna, VG ORTH tl. 100 mm 62

Tabulka 02| Hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti jednoduchých a složených příček z tvarovek VG ORTH

lije do bateriových forem.

Po zatuhnutí a dosažení

manipulační pevnosti jsou tvárnice

přesunuty do klimatizované

místnosti, kde po dobu

přibližně 24 hodin vysychají.

Hmotnostní vlhkost při expedici je

maximálně 8%.

Procesem dehydratace vzniká

z odpadního energosádrovce

surovina využívaná především

pro výrobu suchých stavebních

směsí, sádrokartonu a sádrových

zdících prvků. Měrné množství

energie potřebné pro vznik

hemihydrátu je výrazně nižší, než

energie potřebná k výpalu např.

keramických tvarovek. V tomto

pohledu se výroba sádrových

tvárnic jeví jako ekologicky

a ekonomicky efektivní využití

odpadních surovin, což potvrzuje

vyčlenění energosádrovce

z evropského katalogu odpadu.

Nyní je klasifi kován jako surovina.

PROVÁDĚNÍ A POVRCHOVÁ

ÚPRAVA ZDIVA

Výrobní sortiment VG ORTH

zahrnuje doplňkové produkty pro

35


BLOWER-DOOR

TEST

Efektivní způsob stanovení

těsnosti obalových konstrukcí budov,

zejména dřevostaveb a budov

s lehkými obalovými konstrukcemi.

Ověření splnění doporučených

hodnot pro těsnost konstrukcí dle

ČSN 73 0540-2

Snadné nalezení netěsných

míst (s využitím termovizní kamery

a anemometru)

Kontrola těsnosti oken a dveří

Měření prostorů až do vnitřního

objemu 27 000 m 3

hledání netěsností anemometrem

před vytvořením podtlaku

po vytvoření podtlaku

Další informace v časopise

DEKTIME 05-06/2006 nebo na

www.atelier-dek.cz

vyzdění a povrchovou úpravu

sádrových příček. Tvarovky

jsou spojovány sádrovým

lepidlem. Ložná i styčná spára

jsou během zdění vyplněny

s přebytkem lepidla, tak aby

byl zaručen důkladný spoj

jednotlivých tvarovek. Přebytečné

množství lepidla je odstraněno

stěrkou. Tvarovky je možné dělit

a opracovat pilou.

Po vyzdění a zatvrdnutí zdiva se

provádí koncová úprava povrchu.

Hladký povrch stěny a zcela

vyplněné spáry dovolují plochu

příčky jen vystěrkovat sádrovou

stěrkou. Poté je připravena pro

malbu – není nutné omítat.

Materiálová báze tvarovek, lepidla

i povrchové stěrky je shodná, což

zajišťuje homogennost konstrukce,

celistvost a hladkost povrchu stěn.


Foto: Zdeněk Plecháč


PLASTOVÁ OKNA,

BALKONOVÉ A VSTUPNÍ DVEŘE

S VÝBORNÝMI TEPELNĚIZOLAČNÍMI

VLASTNOSTMI

WINDEK PVC jsou plastová okna a balkonové dveře s tepelněizolačními vlastnostmi

splňujícími požadavky platných tepelnětechnických norem. Okna i balkonové

dveře jsou vyrobeny z kvalitních pětikomorových a čtyřkomorových profi lů VEKA

a kvalitních izolačních dvojskel s plastovými distančními rámečky.

Základními profi ly, ze kterých se vyrábějí okna a balkónové dveře WINDEK PVC,

jsou WINDEK PVC DEKLINE a WINDEK PVC DEKLINE PLUS.


KOMPLETNÍ

REVITALIZACE

PANELOVÝCH

DOMŮ

38

REVITALIZACE OBYTNÝCH DOMŮ PŘEDSTAVUJE SOUHRN ČINNOSTÍ

PRODLUŽUJÍCÍ ŽIVOTNOST OBJEKTU, ZLEPŠUJÍCÍ EKONOMIKU PROVOZU

VČETNĚ SNIŽOVÁNÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, ZLEPŠUJÍCÍ

VNĚJŠÍ VZHLED DOMU A ZVYŠUJÍCÍ KULTURU BYDLENÍ.

PRO KOMPLETNÍ REVITALIZACI DOMŮ POSTAVENÝCH V PANELOVÝCH

A ZDĚNÝCH SOUSTAVÁCH PŘEDEVŠÍM V 50. AŽ 80. LETECH 20. STOLETÍ

SPOLEČNOST DEKTRADE NABÍZÍ PROJEKT DEKVITAL.

TENTO PROJEKT ZAHRNUJE VYPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO POSUDKU,

ENERGETICKÉHO AUDITU, PROJEKTU REVITALIZACE, DODÁVKU

MATERIÁLU, REALIZACI OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ OPRAVY.

SAMOZŘEJMOSTÍ JE PORADENSTVÍ V RÁMCI CELÉHO PROJEKTU.

ODBORNÝ POSUDEK

Odborný posudek je technický

dokument, který slouží pro úvodní

rozhodování investora o nutných

technických a provozních zásazích

do objektu a možnostech jeho

modernizace. V rámci zpracování

odborného posudku je proveden

stavebně-technický průzkum,

který zahrnuje provedení sond

01 02

do obalových konstrukcí a jejich

vyhodnocení. Na základě

průzkumu a studia dostupné

dokumentace se popíší závady

objektu a doporučí se investorovi

další postup.

ENERGETICKÝ AUDIT

Dokument vychází z podrobného

průzkumu objektu, projektové

dokumentace a informací

o spotřebách energií v objektu.

Souhrnným způsobem přináší

přehled o energetickém

hospodářství budov. Cílem je

odhalení rezerv ve spotřebách

energie budovy. Provádí se

ve variantách zhodnocení

kombinací úsporných opatření.

Doporučuje energeticky

úsporná opatření v souvislosti

01-02| Revitalizace panelového domu

v Praze-Tróji


s ekonomickou návratností.

Zpracování energetického auditu

je pro některé objekty povinné

ze zákona č. 406/2000 Sb.

o hospodaření energií, vyhláška

213/2001 Sb. – záleží na majiteli

objektu (v soukromém, státním

vlastnictví) a spotřebě energie.

Energetický audit je vyžadován

při žádosti o dotaci z programu

PANEL na energetické zhodnocení

objektu. Pro majitele vždy

představuje nástroj pro stanovení

nejefektivnějších opatření

vedoucích ke snížení spotřeby

energií v objektu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Na základě analýzy a informací

z energetického auditu je

vypracována projektová

dokumentace. Projektová

dokumentace je při kompletní

revitalizaci nezbytností. Kromě

provedení stavby může sloužit i při

jednotlivých krocích stavebního

řízení a při výběru zhotovitele.

Projektová dokumentace musí

vždy navrhnout jednoznačně

materiálové a konstrukční řešení.

Měla by vždy obsahovat podrobný

výkaz výměr. Jen v takovém

případě je možné provést

přesné ocenění stavebních prací

a dodávku materiálu. Podrobná

projektová dokumentace může

dále sloužit pro výkon autorského

dozoru a technického dozoru

investora.

39


40

03

DODÁVKA MATERIÁLU

A REALIZACE STAVBY

Při výběru realizační fi rmy

a dodavatele stavebního materiálu

je důležitým kritériem množství

referenčních objektů, kvalita

a rychlost práce dodavatele.

Proto byly do projektu DEKVITAL

vybrány pouze ty realizační

fi rmy, které jsou dlouholetými

partnery DEKTRADE a zároveň

osvědčenými společnostmi

ve svých regionech. Výběr byl

podmíněn držením certifi kátu

ISO a zkušenostmi v oblasti

kompletní revitalizace panelových

domů. Dodávka veškerého

stavebního materiálu je zajištěna

prostřednictvím husté a stále

rostoucí sítě skladových poboček

společnosti DEKTRADE v celé

České republice.

FINANCOVÁNÍ

Důležitou součástí projektu je

fi nancování revitalizací, spojené

s přidělením úvěru a získání

státní dotace z programu

PANEL. Dotační program PANEL

je upraven Nařízením vlády

č.299/2001 Sb. ve znění Nařízení

vlády č.325/2006 Sb.

Velký důraz při poskytování

dotací je kladen na odstranění

statických poruch a zlepšení

tepelnětechnických vlastností

domů. PANEL obsahuje dva

základní nástroje. Dotace na

úhradu části úroků ve výši 4 %

a poskytnutí cenově zvýhodněné

záruky k zajištění úvěru na

fi nancování revitalizace domu.

Nárok na získání státních dotací

může být uplatněn nejen pro

panelovou výstavbu. Finanční

prostředky se přidělují pro tzv.

typizované konstrukční soustavy,

do kterých se počítají i domy

stavěné zděnou technologií. Po

splnění podmínek k čerpání je

možné dosáhnout výše státních

dotací až 35 % celkové investice.

SEMINÁŘE

Společnost DEKTRADE pořádá

společně se svými partnery

semináře projektu DEKVITAL.

03 | Revitalizace panelového

domu v Praze-Tróji

04 | Realizace vnějšího

zateplovacího systému

v Praze 10

Semináře slouží pro seznámení

s obsahem a možnostmi projektu.

Semináře jsou pořádány v celé

České republice. Na semináře

jsou kromě investorů zvány

také partnerské realizační fi rmy

z příslušných regionů. Místa

konání jsou vybírána podle

aktuální poptávky po informacích

o projektu a uveřejňována na

internetových stránkách

www.dekvital.cz.

PUBLIKACE

V rámci projektu DEKVITAL

pravidelně vychází publikace

stejného názvu. Publikace je

průběžně aktualizována dle

požadavků a reakcí investorů,

partnerů a trhu. Je dostupná na

všech pobočkách společnosti

DEKTRADE a u našich

projektových partnerů.


Manažer projektu

DEKVITAL


04

DEKPROJEKT s.r.o.

PROJEKČNÍ ČINNOST

průzkumy a dokumentace stavu

konstrukcí

specializované projekty izolačních

konstrukcí

projekty sanačních opatření pro vlhké

zdivo a opatření omezujících pronikání

radonu z podloží

EXPERTNÍ A ZNALECKÁ ČINNOST

odborné, expertní a znalecké posudky

analýzy stavebních materiálů (vlhkost,

obsah solí, mykologické rozbory)

supervize projektů

ČINNOSTI V OBORECH STAVEBNÍ

FYZIKA A ENERGETIKA

tepelně-technické posouzení a návrh

skladby konstrukce a konstrukčního

detailu

energetické audity a energetické štítky

budov

hlukové studie

studie denního a uměléhoosvětlení, studie

oslunění

ČINNOSTI V OBORECH

DIAGNOSTIKA

snímkování konstrukcí termovizní

kamerou, ověření vzduchotěsnosti

konstrukce

měření hladiny akustického tlaku, měření

doby dozvuku

měření vzduchové a kročejové

neprůzvučnosti konstrukcí na stavbách

zkoušky těsnosti hydroizolačních systémů

ČINNOST V OBORU POŽÁRNÍ

OCHRANA

požárně bezpečnostní řešení stavby

(požární úseky, únikové cesty, odstupové

vzdálenosti, rozmístění a počet hydrantů

a hasicích přístrojů)

zpracování dokumentace požární ochrany

školení o požární ochraně

STAVBY A KONSTRUKCE

pozemní a inženýrské stavby

podzemí budov, vlhké zdivo, drenáže,

bazény, nádrže, jezírka

stavby s náročným vnitřním prostředím

(zimní stadiony, bazény, vodojemy,

chladírny)

ploché a šikmé střechy, střešní parkoviště,

terasy, zahrady

obvodové pláště, výplně otvorů, světlíky

DALŠÍ ČINNOSTI

texty odborných publikací vydávaných

společností DEK a DEKTRADE

pořádání odborných seminářů

školení pro investiční techniky, správce

objektů apod.

ATELIER DEK jako Centrum technické

normalizace v oblasti zájmů TNK 65,

CEN/TC 254 a CEN/TC 128

Tiskařská 10 | 108 00 Praha 10

tel.: 234 054 284-5

atelier@dek-cz.com


42

MAXIDEK

XTERRA ORLÍK

2. ROČNÍK

Dne 16. 6. 2007 se v rekreačním

areálu Štědronín nedaleko Zvíkova

konal druhý ročních terénního

triatlonu MAXIDEK XTERRA ORLÍK.

Závod byl součástí českého poháru

XTERRA CZECH TOUR a zároveň

byl vyhlášen jako neofi ciální

mistrovství stavařů ČR 2007.

Sponzorem závodu byla společnost

DEKTRADE – výrobce střešní krytiny

MAXIDEK.

Do triatlonu startovalo více než 130

závodníků, kteří absolvovali 800 m

plavání, 18 km cyklistiky a 5 km

běhu.

Na prvních třech místech se

v mužské a ženské kategorii umístili

tito závodníci:

1. Tomáš Jiránek

Ironman Sudoměř – 1:05:46

2. Martin Zois

SC-X Kärnten – 1:06:49

3. Pavel Jindra

TT Cyklorenova Cvikov – 1:07:19

1. Ivana Loubková

TT Cyklorenova Cvikov – 1:16:28

2. Petra Krejčová

B+H České Budějovice – 1:17:45

3. Šárka Grabmüllerová

B+H České Budějovice – 1:18:11

V neofi ciálním mistrovství stavařů

se na prvních místech umístili Pavel

Jindra s Janou Študentovou.

Umístěným srdečně gratulujeme

a těšíme se na další skvělé sportovní

výkony a výbornou atmosféru

při 3. ročníku MAXIDEK XTERRA

ORLÍK.

Foto: Aleš Majer


profi lované fólie a příslušenství


NOVÁ DIVIZE SPOLEČNOSTI DEKTRADE S NÁZVEM

DEKSTAVIVA DOPLŇUJE SPECIALIZOVANÝ

SORTIMENT PRODUKTŮ PRO STŘECHY, FASÁDY

A IZOLACE O MATERIÁLY PRO HRUBOU STAVBU

K produktům ze sortimentu divize DEKSTAVIVA je

poskytována technická podpora specializovaného

střediska ATELIER DEK.

Našim zákazníkům nabízíme sortiment materiálů dle platného

ceníku DEKTRADE doplněný o regionální nabídku pojiv,

stavebního železa a betonářské oceli.

Podrobnější informace o regionálním sortimentu

poskytnou jednotlivé pobočky DEKSTAVIVA.

Prodejní síť divize DEKSTAVIVA se neustále rozšiřuje.

Informace o nejbližší pobočce naleznete na

www.dekstaviva.cz.

More magazines by this user
Similar magazines