arkusz próbnej matury z operonem j¢zyk rosyjski - Gazeta.pl

bi.gazeta.pl

arkusz próbnej matury z operonem j¢zyk rosyjski - Gazeta.pl

Miejsce na identyfikacj´ szko∏y

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY

Z OPERONEM

J¢ZYK ROSYJSKI

Instrukcja dla zdajàcego

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy 120 minut

1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron (za da -

nia 1–8). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu ze spo ∏u

nadzorujàcego egzamin.

2. Cz´Êç pierwsza arkusza, sprawdzajàca rozumienie ze s∏uchu,

b´dzie trwa∏a oko∏o 20 minut i jest nagrana na p∏ycie CD.

3. Pisz czytelnie. U˝ywaj tylko d∏ugopisu/pióra z czarnym tu -

szem/atramentem.

4. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.

5. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.

6. Na karcie odpowiedzi wpisz swojà dat´ urodzenia i PESEL.

7. Zaznaczajàc odpowiedzi w cz´Êci karty przeznaczonej dla

zda jàcego, zamaluj pola do tego przeznaczone. B∏´dne

zazna czenie otocz kó∏kiem i zaznacz w∏aÊciwe.

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie b´dà oceniane.

˚y czy my po wo dze nia!

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

PESEL ZDAJÑCEGO

LISTOPAD

ROK 2009

Za rozwiàzanie

wszystkich zadaƒ

mo˝na otrzymaç

∏àcznie 50 punktów.

KOD

ZDAJÑCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ

przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.


2

J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

ROZUMIENIE ZE S¸UCHU

Zadanie 1. (5 pkt)

Zapoznaj si´ z treÊcià zadania, a nast´pnie wys∏uchaj dwukrotnie tekstu. Zdecyduj, które

z podanych ni˝ej informacji sà zgodne z jego treÊcià (P), a które nie (F). Wpisz znak X

w odpowiedniej rubryce tabeli.

Za ka˝de poprawne oznaczenie otrzymasz 1 punkt.

1.1. éÒÂ̸˛ ‚ åÓÒÍ‚Â ÓÚÍapple˚ÎÒfl äÛappleÒÍËÈ ‰‚Óappleˆ.

1.2. ä‡ÏÂapple˚ ıapple‡ÌÂÌËfl ·‡„‡Ê‡ ‚˚‰‡˛Ú ˜ÂÏÓ‰‡Ì˚ ÔÓ ÌÓÏÂapple͇Ï.

1.3. Ç ‰Â̸ ÓÚÍapple˚ÚËfl ‚ ͇ÒÒ˚ ‚ÓÍÁ‡Î‡ Ì ·˚ÎÓ Ó˜Âapple‰ÂÈ.

1.4. ê‡Ì¸¯Â Á‰ÂÒ¸ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ·ÂÁ‰ÓÏÌ˚ı β‰ÂÈ.

1.5. Ç ·Û‰Û˘ÂÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÒÚappleÓflÚ ÎËÙÚ ‰Îfl β‰ÂÈ ‚ ÍÓÎflÒ͇ı.

PRZE NIEÂ ROZ WIÑ ZA NIA NA KAR T¢ OD PO WIE DZI!

Zadanie 2. (6 pkt)

Zapoznaj si´ z treÊcià zadania do tekstu. Us∏yszysz go dwukrotnie. Z podanych dokoƒczeƒ zdaƒ

wybierz zgodne z treÊcià tekstu. Zaznacz jednà z czterech mo˝liwoÊci, zakreÊlajàc liter´ A, B, C

lub D.

Za ka˝dà poprawnà odpowiedê uzyskasz 1 punkt.

2.1. Ç ÏËapple ̇ÏÌÓ„Ó Î„˜Â ÊËÚ¸:

Ä. ÒÓ‚‡Ï.

B. ʇ‚ÓappleÓÌ͇Ï.

C. β‰flÏ, Û ÍÓÚÓapple˚ı ıÓappleÓ¯‡fl Óapple„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‚appleÂÏÂÌË.

D. β‰flÏ, ÍÓÚÓapple˚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÓÔ‡Á‰˚‚‡˛Ú.

2.2. óÎÂÌ‡Ï ÒÂÏ¸Ë ÒÓ‚˚:

Ä. Ìapple‡‚ËÚÒfl, ˜ÚÓ Ó̇ apple‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÓ˜¸˛.

B. Ì ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Âfi Ó·apple‡Á ÊËÁÌË.

C. ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Âfi Ó·apple‡Á ÊËÁÌË.

D. ·ÂÁapple‡Á΢ÌÓ, ÍÓ„‰‡ Ó̇ ÎÓÊËÚÒfl ÒÔ‡Ú¸.

2.3. ì˜fiÌ˚ ‰ËÒÍÛÚËappleÓ‚‡ÎË Ó ÚÓÏ, ÏÓÊÌÓ ÎË Ì‡Û˜ËÚ¸:

Ä. ÒÓ‚Û apple‡Ì¸¯Â ‚ÒÚ‡‚‡Ú¸.

B. ÒÓ‚Û apple‡Á„Ó‚‡appleË‚‡Ú¸.

C. ω‚‰fl apple‡Á„Ó‚‡appleË‚‡Ú¸.

D. ʇ‚ÓappleÓÌ͇ ÔÓÁÊ ÎÓÊËÚ¸Òfl ÒÔ‡Ú¸.

2.4. ëÓ‚Â ·ÓÎÂÂ ÍÓÏÙÓappleÚÌÓ ÎÓÊËÚ¸Òfl ÔÓÁÊÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ÌÂfi:

Ä. ÔappleÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ ÒÌÓÏ.

B. ÌÓ˜¸˛ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl apple‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸.

C. ÌÓ˜¸˛ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔappleËÎË‚ ÒËÎ.

D. Ú‡ÍÓ‚ ÊËÁÌÂÌÌ˚È appleËÚÏ.

P F


2.5. ëÓ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚:

Ä. ·Óθ¯Â ÒÔ‡Ú¸ ‚ ÛËÍ-˝Ì‰˚.

B. apple‡Ì¸¯Â ÎÓÊËÚ¸Òfl ÒÔ‡Ú¸.

C. ÔÓÁÊ ‚ÒÚ‡‚‡Ú¸.

D. ÔÓÒÔ‡Ú¸ ÔÓΘ‡Ò‡ ÔÓÒΠӷ‰‡.

2.6. ëÓ‚˚ ÔappleÓÒ˚Ô‡˛Ú, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ:

Ä. ËÏ ÔappleÓÒÚÓ Ì ıÓ˜ÂÚÒfl ‚ÒÚ‡‚‡Ú¸.

B. Ì ÒÎ˚¯‡Ú ·Û‰ËθÌË͇.

C. Ì ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ·Û‰ËθÌË͇.

D. Û ÌËı ÌÂÚ ·Û‰ËθÌË͇.

J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

PRZE NIEÂ ROZ WIÑ ZA NIA NA KAR T¢ OD PO WIE DZI!

Zadanie 3. (4 pkt)

Zapoznaj si´ z treÊcià zadania. Us∏yszysz dwukrotnie wywiad ze znanym rosyjskim piosenkarzem

m∏odzie˝owym. Dopasuj pytania, które zada∏ dziennikarz, wybierajàc kolejno pytania od A do E.

Jedno pytanie zosta∏o podane dodatkowo i nie pasuje do wywiadu.

Za ka˝dà poprawnà odpowiedê uzyskasz 1 punkt.

Ä. í˚ ÔÓÎÛ˜‡Â¯¸ ËÌÓ„‰‡ ÔÓ‰‡appleÍË?

B. ëÍÓθÍÓ ÔÂÒÂÌ Ú˚ ̇ÔËÒ‡Î?

C. ëÍÓθÍÓ ‚appleÂÏÂÌË Á‡ÌËχÂÚ ÒÓÁ‰‡ÌË ÔÂÒÌË?

D. ä‡Í ‚ÓÒÔappleËÌËχ˛Ú Ú·fl Ú‚ÓË ÔÓÍÎÓÌÌËÍË?

E. ä‡Í Ú˚ ÓÚÌÓÒ˯¸Òfl Í ÔÛ·ÎËÍÂ?

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

PRZE NIEÂ ROZ WIÑ ZA NIA NA KAR T¢ OD PO WIE DZI!

3


4

J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

Zadanie 4. (7 pkt)

Zapoznaj si´ z treÊcià tekstu. Zdecyduj, które z podanych ni˝ej informacji sà zgodne z jego treÊcià

(P), a które nie (F). Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce tabeli.

Za ka˝dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 1 punkt.

åÓÒÍ‚‡ ÛÊ Ì „appleÂÂÚ

Ñ‚ÂÎÓÔÂapple˚ apple‡ÁÓ„apple‚‡˛Ú apple˚ÌÓÍ Á‡fl‚ÎÂÌËflÏË, ˜ÚÓ ÊËθfi ‚ åÓÒÍ‚Â Ì ÔӉ¯‚ÂÂÚ,

ÔÓÒÍÓθÍÛ Î˛‰Ë ‚Ò„‰‡ ·Û‰ÛÚ Âı‡Ú¸ ‚ ÒÚÓÎˈÛ. çÓ Ó„ÌË åÓÒÍ‚˚ ·Óθ¯Â Ì „apple²Ú

ÔappleÓ‚Ë̈ˇÎÓ‚. ÖÒÎË ‰‚‡ „Ó‰‡ ̇Á‡‰ Í ÒÚÓ΢ÌÓÈ ÊËÁÌË ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ apple‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ÏË 52%

ÊËÚÂÎÂÈ ÍappleÛÔÌ˚ı appleÓÒÒËÈÒÍËı „ÓappleÓ‰Ó‚, ÚÓ ÒÂȘ‡Ò Ï„‡ÔÓÎËÒ ÔÓÚÂappleflÎ ÔappleË‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÒÚ¸

Ë 94% ÊËÚÂÎÂÈ ÍappleÛÔÌÂȯËı appleÓÒÒËÈÒÍËı „ÓappleÓ‰Ó‚ ÌË ÔÓ‰ ͇ÍËÏ Ôapple‰ÎÓ„ÓÏ Ì ÒÓ·Ëapple‡˛ÚÒfl

ÔÓÍˉ‡Ú¸ appleÓ‰Ì˚ ÔÂ̇Ú˚ Ë ÔÂapple·Ëapple‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓÎˈÛ. íÓθÍÓ 1% Ô·ÌËappleÛÂÚ ÔÂappleÂÂÁ‰

‚ ·ÎËʇȯÂÈ ÔÂappleÒÔÂÍÚË‚Â. ëappleÂ‰Ë ÔÓÚÂ̈ˇθÌ˚ı ÏÓÒ͂˘ÂÈ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó·apple‡ÁÓ‚‡Ì̇fl

ÏÓÎÓ‰fiʸ. éÌË ‚ÂappleflÚ ‚ Ò‚ÓË ÒËÎ˚ Ë apple‡ÒÒχÚappleË‚‡˛Ú ÒÚÓÎËˆÛ Í‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ·˚ÒÚappleÓ„Ó

͇apple¸ÂappleÌÓ„Ó appleÓÒÚ‡ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl χÚÂappleˇθÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËfl. åÂ̸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÒÚappleÂÏflÚÒfl

‚ åÓÒÍ‚Û Î˛‰Ë, ÍÓÚÓapple˚ ÌÂÔÎÓıÓ Á‡apple‡·‡Ú˚‚‡˛Ú Û Ò·fl ̇ appleÓ‰ËÌÂ, „‰Â ÓÌË ‚ÔÓÎÌ ÏÓ„ÛÚ

ÛÒÚappleÓËÚ¸ Ò· ÍÓÏÙÓappleÚÌÛ˛ ÊËÁ̸.

ŇÁÓ‚ÓÈ Ôapple˘ËÌÓÈ, ÔÓ ÍÓÚÓappleÓÈ ÔappleÓ‚Ë̈ˇÎ˚ ·Óθ¯Â Ì apple‚ÛÚÒfl ‚ åÓÒÍ‚Û, ˝ÍÒÔÂappleÚ˚

Ò˜ËÚ‡˛Ú Û‰ÓappleÓʇÌË ÊËÁÌË ‚ ÒÚÓÎˈÂ. çËÁ͇fl ÍÓÏÙÓappleÚÌÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÒÓ͇fl ÒÚÓËÏÓÒÚ¸

ÔappleÓÊË‚‡ÌËfl ‚ Ï„‡ÔÓÎËÒ ÔÂapple‚¯˂‡˛Ú Ôapple‰ÔÓ·„‡ÂÏ˚ ‚˚„Ó‰˚ ÓÚ ·˚ÒÚappleÓÈ Í‡apple¸Âappl

Ë ıÓappleÓ¯ÂÈ Á‡appleÔ·Ú˚. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ñÂÌÚapple‡ ÒÚapple‡Ú„˘ÂÒÍËı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, ‚ ˲Π2008 „Ó‰‡

ÊËÚÂθ åÓÒÍ‚˚ ‚ Òapple‰ÌÂÏ ÔÓÎÛ˜‡Î ÔÓapplefl‰Í‡ 45 Ú˚Ò. appleÛ·., ‡ Òapple‰Ìflfl ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Í‚‡‰apple‡ÚÌÓ„Ó

ÏÂÚapple‡ ÒÓÒÚ‡‚Îfl· ÓÍÓÎÓ 137 Ú˚Ò. appleÛ·. í‡ÍËÏ Ó·apple‡ÁÓÏ, Òapple‰Ìflfl ÏÓÒÍÓ‚Ò͇fl ÒÂϸfl Ïӄ·

ÔappleËÓ·appleÂÒÚË Ì‡ Ò‚ÓÈ „Ó‰Ó‚ÓÈ ‰ÓıÓ‰ ‚ ÔÂapple‚ÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË ÏÂÌ 9 Í‚. Ï ÊËθfl. Ä Í‚‡appleÚËappl

ÒÚappleÓflÚÒfl ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ‚ Òapple‰ÌÂÏ 54 Í‚. Ï.

Ö˘fi Ó‰ËÌ ÌÂχÎÓ‚‡ÊÌ˚È Ù‡ÍÚÓapple ÒÌËÊÂÌËfl ÔappleË‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓÒÚË åÓÒÍ‚˚ – appleÓÒÚ ÛappleÓ‚Ìfl

ÊËÁÌË ‚ appleÓÒÒËÈÒÍËı „ÓappleÓ‰‡ı.

ÇÒfi ·Óθ¯Û˛ ÔÓÔÛÎflappleÌÓÒÚ¸ ̇·Ëapple‡ÂÚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂapple·Ûapple„, „‰Â, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ËÒÒΉӂ‡ÚÂθÒÍÓ„Ó

ıÓΉËÌ„‡ Romir Monitoring, ‚ 2006 „Ó‰Û ıÓÚÂÎ ·˚ ÊËÚ¸ ͇ʉ˚È 20-È ÏÓÒÍ ‚˘. ÇÔappleÓ˜ÂÏ, ͇Í

ÛÚ‚Âappleʉ‡ÂÚ ÏẨÊÂapple ÔÓ ÔÂappleÒÓ̇ÎÛ áÄé ◊Éapple‡ÌÚ íÓappleÌÚÓÌ” ã˛‰ÏË· ɇȉ‡È, åÓÒÍ‚‡ ·Û‰ÂÚ

χÌËÚ¸ Í Ò· ÏÓÎÓ‰˚ı Ë ˝ÌÂapple„˘Ì˚ı, ÔÓ͇ ‚ ÒÚÓÎˈ ·Û‰ÂÚ ÒÓıapple‡ÌflÚ¸Òfl ‚˚ÒÓÍËÈ ÛappleÓ‚Â̸

Á‡Ô·Ú.

ÔÓ: http://www.zagolovki.ru/article/04Sep2008/moscow

4.1. ã˛‰Ë, ÍÓÚÓapple˚ ÔappleÓ‰‡˛Ú Í‚‡appleÚËapple˚ ÒÓÓ·˘‡˛Ú, ˜ÚÓ ÊËθfi

‚ ÒÚÓÎˈ ÓÒÚ‡ÌfiÚÒfl ‰ÓappleÓ„ËÏ.

4.2. ëÂȘ‡Ò ̇ÏÌÓ„Ó ·Óθ¯Â β‰ÂÈ Ï˜ڇÂÚ Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÚÓÎˈÂ,

˜ÂÏ apple‡Ì¸¯Â.

4.3. åÓÎÓ‰fiʸ Ò ‚˚Ò¯ËÏ Ó·apple‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ıÓ˜ÂÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl

‚ ÒÚÓÎˈÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÒÚË ÍÓÏÙÓappleÚÌÛ˛ ÊËÁ̸.

4.4. Ç åÓÒÍ‚Â Ó˜Â̸ ÚflÊÂÎÓ Á‡apple‡·ÓÚ‡Ú¸ ̇ ‰Û.

4.5. ëapple‰Ìflfl ÔÎÓ˘‡‰¸ Í‚‡appleÚËapple˚ ‚ åÓÒÍ‚Â 58 Í‚. Ï.

4.6. åÌÓ„Ó ÊËÚÂÎÂÈ êÓÒÒËË ıÓ˜ÂÚ ÔÓÒÂÎËÚ¸Òfl ‚ èËÚÂappleÂ.

4.7. Ç åÓÒÍ‚Â ÏÓÊÌÓ Á‡apple‡·ÓÚ‡Ú¸ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ ‰appleÛ„Ëı ·Óθ¯Ëı

„ÓappleÓ‰‡ı êÓÒÒËË.

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!

P F


J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 5. (7 pkt)

Zapoznaj si´ z treÊcià tekstu. Z podanych odpowiedzi wybierz zgodnà z treÊcià tekstu. Zaznacz

jednà z czterech mo˝liwoÊci, zakreÊlajàc liter´ A, B, C lub D.

Za ka˝dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 1 punkt.

éÚ áÓÎÛ¯ÍË ‰Ó äÓappleÓ΂˚

◊äÓ„‰‡ fl ·˚· ¢fi Ó·˚˜ÌÓÈ, ÌËÍÓÏÛ Ì ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ‰Â‚Û¯ÍÓÈ Ë ÊË· ÚÓθÍÓ ‚ êÓÒÒËË, ÚÓ

Ôapple‰ÒÚ‡‚Îfl·, ˜ÚÓ fl ÔappleË̈ÂÒÒ‡, ÍÓÚÓapple‡fl ʉfiÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÔappleË̈‡” – ÔappleËÁ̇·Ҹ ͇Í-ÚÓ ÄÌ̇

çÂÚapple·ÍÓ. ë„ӉÌfl Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ôapple‡‚ÓÏ ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ï˜ڇ ÔappleÓÒÚÓÈ ‰Â‚Û¯ÍË ËÁ

äapple‡ÒÌÓ‰‡apple‡ Ò·˚·Ҹ ̇ 200 ÔappleÓˆÂÌÚÓ‚. 36-ÎÂÚÌ˛˛ ÓÔÂappleÌÛ˛ ‰Ë‚Û ÄÌÌÛ çÂÚapple·ÍÓ ÚÂÔÂappl

‚Íβ˜‡˛Ú ‚ ÒÔËÒÓÍ Ò‡Ï˚ı ‚ÎËflÚÂθÌ˚ı β‰ÂÈ Ô·ÌÂÚ˚. Ä Ú ‰‚‡ „Ó‰‡, ÍÓÚÓapple˚ ÄÌ̇

ÔappleÓapple‡·Óڇ· Û·Óapple˘ËˆÂÈ ‚ å‡appleËËÌÍ – ÔÓ‰ÏÂڇ· Ë ÒÎÛ¯‡Î‡ appleÂÔÂÚˈËË ÔappleËÁ̇ÌÌ˚ı

χÒÚÂappleÓ‚, ÛÊ ‰‡‚ÌÓ Û¯ÎË ‚ ËÒÚÓapple˲. ÇÓÓ·˘Â-ÚÓ ÄÌfl ‚ ¯ÍÓΠ‚ ÓÚ΢Ìˈ‡ı Ì ˜ËÒÎË·Ҹ.

å‡ÚÂχÚË͇, ıËÏËfl, ÙËÁË͇ – ˝ÚË Ôapple‰ÏÂÚ˚ ̇‚‚‡ÎË Ì‡ ÌÂfi ÚÓÒÍÛ, ˜ÚÓ Ì ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ

ıÓappleÓ¯ËÏ ÓˆÂÌ͇Ï. çÓ Á‡ÚÓ ◊„apple‡ÙËÌfl” – Ú‡Í Á‡ „·Á‡ ̇Á˚‚‡ÎË çÂÚapple·ÍÓ Ó‰ÌÓÍ·ÒÒÌˈ˚ –

Ó·Óʇ· ÔËÒ‡Ú¸ β·Ó‚Ì˚ appleÓχÌ˚ Ë ÒÓ˜ËÌflÚ¸ Ò‚Ófi ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ҂ÂÚÎÓ ·Û‰Û˘ÂÂ. ◊èapple‡‚‰‡,

ÔËÒ‡ÚÂθÌˈÂÈ fl ·˚Ú¸ Ì ıÓÚ· – Ϙڇ· ÒÚ‡Ú¸ ÎË·Ó ıËappleÛapple„ÓÏ, ÎË·Ó ‡appleÚËÒÚÍÓÈ ÓÔÂappleÂÚÚ˚”

– „Ó‚ÓappleËÚ çÂÚapple·ÍÓ. çÓ ÄÌËÌ Ô‡Ô‡ apple¯ËÎ, ˜ÚÓ ÓÔÂappleÂÚÚ‡ – ˝ÚÓ ÌÂÒÂapple¸fiÁÌÓ. à ÓÚÔapple‡‚ËÎ ‰Ó˜¸

‚ èÂÚÂapple·Ûapple„ÒÍÛ˛ ÍÓÌÒÂapple‚‡ÚÓapple˲ ËÏÂÌË êËÏÒÍÓ„Ó-äÓappleÒ‡ÍÓ‚‡. çÓ ‚˚ү ӷapple‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

çÂÚapple·ÍÓ Ú‡Í Ë Ì ÔÓÎۘ˷. èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Ç‡ÎÂappleËÈ ÉÂapple„Ë‚ Ôapple˄·ÒËÎ ÄÌÌÛ ÔÂÚ¸ ‚ éÔÂappl

ë‡Ì-îapple‡ÌˆËÒÍÓ, Ôapple‰ÎÓÊÂÌËfl Ò ÍÓÌÚapple‡ÍÚ‡ÏË ÔÓÒ˚Ô‡ÎËÒ¸ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ú‡ÚappleÓ‚ ÏËapple‡ –

ÚÛÚ ÛÊ ·˚ÎÓ Ì ‰Ó Û˜fi·˚. ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÚappleËÛÏÙ çÂÚapple·ÍÓ ÒÎÛ˜ËÎÒfl ‚ á‡Î¸ˆ·Ûapple„Â. ç‡

åÂʉÛ̇appleÓ‰ÌÓÏ ÓÔÂappleÌÓÏ ÙÂÒÚË‚‡Î ̇¯‡ ÄÌ̇ Ô· ÑÓÌÌÛ ÄÌÌÛ ËÁ ◊ÑÓÌ Üۇ̇”. ◊èÂapple‰

ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÏ ÏÌÓ„Ë ÒÏÂflÎËÒ¸ ̇‰Ó ÏÌÓÈ. çËÍÚÓ Ì ‚ÂappleËÎ, ˜ÚÓ fl ÒÏÓ„Û, „Ó‚ÓappleËÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ

ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ÏÓfl Ô‡appleÚËfl” – ‚ÒÔÓÏË̇ÂÚ çÂÚapple·ÍÓ. çÓ ËÏÂÌÌÓ ÔÓÒΠ˝ÚÓÈ Ô‡appleÚËË Ó Ì‡¯ÂÈ ÑÓÌÌÂ

ÄÌÌ Á‡„Ó‚ÓappleËÎ ‚ÂÒ¸ ÏËapple. ◊íÂÔÂapple¸ Ò ÌÂÈ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÛÎˈ‡Ï ‚ Ö‚appleÓÔ – „Ó‚ÓappleflÚ

appleÓ‰Ì˚ ÄÌÌ˚. – èÓ‚Ò˛‰Û ‚ËÒflÚ Ô·͇Ú˚ Ò Âfi ËÁÓ·apple‡ÊÂÌËÂÏ, ‚Ò ÔÓ‰ıÓ‰flÚ, ‚ÓÒıˢ‡˛ÚÒfl,

ÔappleÓÒflÚ ‡‚ÚÓ„apple‡Ù˚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÄÌfl Ó˜Â̸ β·ËÚ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ ‚ äapple‡ÒÌÓ‰‡apple – ÚÛÚ Í ÌÂÈ ÌËÍÚÓ ÌÂ

ÔappleËÒÚ‡fiÚ”. çÂÚapple·ÍÓ „Ó‚ÓappleËÚ, ˜ÚÓ Ó̇ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ÔÓıÓʇ ̇ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ÔappleËχ‰ÓÌÌÛ – ͇ÔappleËÁ˚

ÂÈ ˜Ûʉ˚. á‡ÚÓ ÔÓıÓʇ ̇ Ó·˚˜ÌÛ˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ – ÂÈ Ìapple‡‚ËÚÒfl „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ·Óapple˘Ë, Ó̇ Ó·ÓʇÂÚ

¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓÂ, ÔÓÒ¢‡ÂÚ Á‡ÌflÚËfl ÔÓ Ò‡Î¸ÒÂ, ·ÂÁÛÏÌÓ Î˛·ËÚ ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï Ë ÒÍÛÔ‡Ú¸

‚Ò‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡apple˚, ÒÛÏÍË, ÚÛÙÎË. çÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÄÌ̇ çÂÚapple·ÍÓ Ì‡ ‚ÓÔappleÓÒ˚ Ôappl

΢ÌÛ˛ ÊËÁ̸ „Ó‚ÓappleË·, ˜ÚÓ ÔÓ͇ Í ÒÂϸ Ì „ÓÚÓ‚‡. ëÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó apple‡·ÓÚ˚ – ̇ ÏÛʇ

Ë apple·fiÌ͇ ‚appleÂÏÂÌË Ì ı‚‡ÚËÚ. ◊燂ÂappleÌÓ, fl ÒÓÁapple² „Ó‰‡Ï Í ÒÓappleÓ͇” – ‰Ûχ· ÄÌ̇. çÓ ‚Òfi

ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ „Óapple‡Á‰Ó apple‡Ì¸¯Â. ÄÌ̇ ÔÓÁ̇ÍÓÏË·Ҹ Ò ÛappleÛ„‚‡ÈÒÍËÏ ·‡appleËÚÓÌÓÏ ùapple‚ËÌÓÏ òappleÓÚÓÏ

Ë ‚β·Ë·Ҹ. ч Ú‡Í ÒËθÌÓ, ˜ÚÓ apple¯Ë·Ҹ ̇ÍÓ̈-ÚÓ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏË ÔappleË̈ËÔ‡ÏË Ë, ͇Í

„Ó‚ÓappleflÚ, Ó·appleۘ˷Ҹ Ò ùapple‚ËÌÓÏ ÒÔÛÒÚfl ‚ÒÂ„Ó ‰‚ Ì‰ÂÎË ÔÓÒΠÁ̇ÍÓÏÒÚ‚‡. 5 ÒÂÌÚfl·applefl ‚ Ó‰ÌÓÈ

ËÁ ‚ÂÌÒÍËı ÍÎËÌËÍ ÄÌ̇ çÂÚapple·ÍÓ appleӉ˷ Ò˚̇. ëÚ‡ÌÂÚ ÎË Ï‡Î˚¯ í¸fl„Ó ÄÛapple‡ Ú‡ÍËÏ ÊÂ

Á̇ÏÂÌËÚ˚Ï Ô‚ˆÓÏ, Í‡Í Â„Ó appleÓ‰ËÚÂÎË, ÔÓ͇ÊÂÚ ·Û‰Û˘ÂÂ.

5.1. ÄÌ̇ çÂÚapple·ÍÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÔËÒÍÂ:

Ä. β‰ÂÈ ·Óθ¯Ó„Ó ÛÒÔÂı‡.

B. Ò‡Ï˚ı ·Ó„‡Ú˚ı β‰ÂÈ.

ë. Ò‡Ï˚ı Íapple‡ÒË‚˚ı ÊÂÌ˘ËÌ.

D. Ò‡Ï˚ı ‚ÎËflÚÂθÌ˚ı β‰ÂÈ.

5.2. ê‡Ì¸¯Â Ó̇:

Ä. apple‡·Óڇ· ‚ χ„‡ÁËÌÂ.

B. Û·Ëapple‡Î‡ å‡appleËËÌÒÍËÈ Ú‡Úapple.

ë. ڇ̈‚‡Î‡ ̇ ÒˆÂÌ Ú‡Úapple‡.

D. apple‡·Óڇ· ωÒÂÒÚappleÓÈ.

ÔÓ: http://www.aif.ru/culture/article/20904

5


5.3. ÄÌ̇ çÂÚapple·ÍÓ ·˚· ‚ ¯ÍÓÎÂ:

Ä. ÓÚ΢ÌˈÂÈ.

Ç. ÔÎÓıÓÈ Û˜ÂÌˈÂÈ.

ë. ÎÛ˜¯ÂÈ Û˜ÂÌˈÂÈ ÔÓ ıËÏËË.

D. ÓÚ΢ÌˈÂÈ ÔÓ ÏÛÁ˚ÍÂ.

6

J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

5.4. äÓappleÓ΂‡ ÓÔÂapple˚:

Ä. ÓÍÓ̘Ë· èÂÚÂapple·Ûapple„ÒÍÛ˛ ÍÓÌÒÂapple‚‡ÚÓapple˲.

B. ÓÍÓ̘Ë· åÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ ÍÓÌÒÂapple‚‡ÚÓapple˲.

C. Ì ÓÍÓ̘Ë· ÍÓÌÒÂapple‚‡ÚÓapple˲.

D. ÔÓÎۘ˷ ‚˚ү ӷapple‡ÁÓ‚‡ÌË Á‡ „apple‡ÌˈÂÈ.

5.5. ÇÒÂÏËappleÌÛ˛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÔappleËÌfiÒ ÂÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ‚:

Ä. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂapple·Ûapple„Â.

B. ë‡Ì-îapple‡ÌˆËÒÍÓ.

ë. á‡Î¸ˆ·Ûapple„Â.

D. äapple‡ÒÌÓ‰‡appleÂ.

5.6. ÑË‚‡ ÔÓıÓʇ ̇:

Ä. ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ÔappleËχ‰ÓÌÌÛ.

B. ͇ÔappleËÁÌÛ˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ.

C. ͇ÔappleËÁÌÓ„Ó apple·fiÌ͇.

D. ÔappleÓÒÚÛ˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ.

5.7. ì Ô‚ˈ˚ ÂÒÚ¸:

A. Ó‰ËÌ apple·fiÌÓÍ.

B. ‰Ó˜¸ Ë Ò˚Ì.

C. ‰‚‡ Ò˚̇.

D. ¯ÂÒÚËÎÂÚÌËÈ Ò˚Ì.

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!

Zadanie 6. (6 pkt)

Przeczytaj tekst „ä‡Í ÒÔapple‡‚ËÚ¸Òfl Ò Ô‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ‡Ú‡ÍÓÈ”. Dopasuj do ka˝dego fragmentu

odpowiedni tytu∏. Z podanych 7 tytu∏ów tylko 6 jest zgodnych z treÊcià tekstu.

Wpisz w miejsce kropek obok numeru w∏aÊciwà liter´ odpowiadajàcà tytu∏owi.

Za ka˝dy poprawny tytu∏ otrzymasz 1 punkt.

A. ëÔÓÍÓÈÒÚ‚Ë – ÎÛ˜¯ËÈ ‚apple‡˜!

B. èÓÎÂÁÌ˚ Á‡ÔËÒÍË

C. O·˘‡fl ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓappleÂÌÌÓÒÚ¸ ‚apple‰ËÚ

D. Ç‡Ï Ì‡‰Ó ÔÓÈÚË Í ‚apple‡˜Û

E. ì ÏÂÌfl ÒÂapple‰Â˜Ì˚È ÔappleËÒÚÛÔ!

F. ìʇÒÌ˚È ÒÚapple‡ı ϯ‡ÂÚ ÊËÚ¸

G. ì˜ËÚÂÒ¸ ·ÓappleÓÚ¸Òfl Ò ‚apple‡„ÓÏ!

ä‡Í ÒÔapple‡‚ËÚ¸Òfl Ò Ô‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ‡Ú‡ÍÓÈ

6.1. .......

ã˛‰Ë, ÒÚapple‡‰‡˛˘Ë ԇÌ˘ÂÒÍËÏË apple‡ÒÒÚappleÓÈÒÚ‚‡ÏË, ˜‡˘Â Ôapple‰ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ‰Óχ,

ËÁ·Â„‡˛Ú ·Óθ¯Ëı ÒÍÓÔÎÂÌËÈ Î˛‰ÂÈ – ÚÓapple„Ó‚˚ı Ë apple‡Á‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ı ˆÂÌÚappleÓ‚, ‚ÓÍÁ‡ÎÓ‚

Ë ‡˝appleÓÔÓappleÚÓ‚. éÌË ÔÂappleÂÒÚ‡˛Ú ÎÂÚ‡Ú¸ ̇ Ò‡ÏÓÎfiÚ‡ı, Ô·‚‡Ú¸ ̇ ÚÂÔÎÓıÓ‰‡ı, ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ ÎËÙÚÂ.

ÇÒ ÏÂÒÚ‡, „‰Â ÏÓÊÂÚ Ì‡ÒÚË„ÌÛÚ¸ Ô‡ÌË͇ – Ó·ıÓ‰flÚÒfl ÒÚÓappleÓÌÓÈ. ÜËÁ̸ Ôapple‚apple‡˘‡ÂÚÒfl


J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

‚ appleÛÚËÌÛ, Úapple‚ӄ‡ ÔappleË‚flÁ˚‚‡ÂÚ Í ‰ÓÏÛ – „‰Â ÔappleËÒÚÛÔ˚ Ô‡ÌËÍË ÒÎÛ˜‡˛ÚÒfl appleÂÊ ‚Ò„Ó. ç‡

ÙÓÌ ԇÌ˘ÂÒÍÓ„Ó Ì‚appleÓÁ‡ ÏÓ„ÛÚ apple‡Á‚ËÚ¸Òfl apple‡Á΢ÌÓ„Ó appleÓ‰‡ ÙÓ·ËË – Í·ÛÒÚappleÓÙÓ·Ëfl,

‡„Óapple‡ÙÓ·Ëfl, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ·ÓflÁÌË Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı Ë ÒÚapple‡ı‡ ÔÂapple‰ ‚apple‡˜‡ÏË.

6.2. .......

◊ü ÛÏËapple‡˛, ÒÓ ÏÌÓÈ ˜ÚÓ-ÚÓ Ì ڇ͔ – ÍappleÛÚËÚÒfl ̇‚flÁ˜Ë‚‡fl Ï˚Òθ ‚ „ÓÎÓ‚Â. ëÂapple‰ˆÂ ÓÚ˜‡flÌÌÓ

·¸fiÚÒfl, ÚÂÏÌÂÂÚ ‚ „·Á‡ı, Ì ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ÓÁ‰Ûı‡. ÇÓÎÌÓÈ Ì‡Í‡Ú˚‚‡ÂÚ ÛʇÒ, ‚ÓÍappleÛ„ – Í‡Í ·Û‰ÚÓ

̇appleËÒÓ‚‡ÌÌ˚Â Ë Ó˜Â̸ ÓÔ‡ÒÌ˚ Îˈ‡ ˜ÛÊËı β‰ÂÈ. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔappleËÒÚÛÔ˚ Ô‡ÌËÍË

ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ‚ ÏÌÓ„Óβ‰Ì˚ı ÏÂÒÚ‡ı – ‚ ÚÓapple„Ó‚˚ı ˆÂÌÚapple‡ı, ̇ ÛÎˈÂ, ‚ ͇ÙÂ, ̇ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ.

èÂappleÂÊË‚‡fl ÔappleËÒÚÛÔ Ô‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ‡Ú‡ÍË, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ Ó˘Û˘‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ◊ÔÓÒΉÌËÂ

ÏËÌÛÚ˚ ÊËÁÌË”.

6.3. .......

ïappleÓÌ˘ÂÒÍÓÂ, ‚˚χÚ˚‚‡˛˘Â ̇ÔappleflÊÂÌË ‰Óχ Ë Ì‡ apple‡·ÓÚÂ. ëÎÓÊÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl,

ÔÓÒÚÓflÌ̇fl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ apple‡„ËappleÓ‚‡ÌËfl Ë ÔappleËÌflÚËfl apple¯ÂÌËÈ, ÔÓ‰‡‚ÎfiÌ̇fl

Ë̉˂ˉۇθÌÓÒÚ¸. êËÒÍ ÔÂappleÂÊËÚ¸ Ô‡Ì˘ÂÒÍÛ˛ ‡Ú‡ÍÛ Û‚Â΢˂‡ÂÚ ˝ÏÓˆËÓ̇θ̇fl

ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸, ‚ÓÒÔappleËËϘ˂ÓÒÚ¸, ÔÓ‚˚¯ÂÌ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸. èapple‰ÛÔapple‰ËÚ¸ ‡Ú‡ÍÛ

ÔÓÁ‚ÓÎËÚ apple·ÍÒ‡ˆËfl Ë ÍÓÌÚappleÓθ ‰˚ı‡ÌËfl. è·‚ÌÓ ‰Ë‡Ùapple‡„χθÌÓ ‰˚ı‡ÌËÂ: ÍÓappleÓÚÍËÈ

‚‰Óı, Á‡‰ÂappleÊ͇ Ë Ô·‚Ì˚È ‰ÎËÌÌ˚È ‚˚‰Óı, Ò apple‡ÒÒ··ÎÂÌËÂÏ Ï˚¯ˆ (Ò‚ÂappleıÛ ‚ÌËÁ), ÔÓÎÌÓÂ

Ó˜Ë˘ÂÌË „ÓÎÓ‚˚ ÓÚ Ì‡‚flÁ˜Ë‚˚ı Ï˚ÒÎÂÈ.

6.4. .......

á‡Ô˯ËÚ ‚ ·ÎÓÍÌÓÚ ԇÏflÚÍÛ – ‚ ÏÓÏÂÌÚ ‡Ú‡ÍË ÍÓ̈ÂÌÚapple‡ˆËfl ̇ Ôapple‡‚‰Â ÔÓÏÓÊÂÚ

ÛÒÔÓÍÓËÚ¸Òfl Ë ◊ÔappleËÈÚË ‚ Ò·fl”. ◊ùÚÓ Ó·˚˜Ì‡fl Ô‡Ì˘ÂÒ͇fl ‡Ú‡Í‡, fl ÒÓ‚Âapple¯ÂÌÌÓ Á‰ÓappleÓ‚‡.

åÂÌfl ËÒÔÛ„‡Î‡ Úapple‚ÓÊ̇fl Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ – ‡ fl ‚˚ÔË· ÎË¯Ì˛˛ ÍappleÛÊÍÛ ÍÓÙ ̇ÚÓ˘‡Í. ü ‚Ò„‰‡

ÛÒÔ¯ÌÓ ÒÔapple‡‚Îfl·Ҹ Ò Ô‡ÌËÍÓÈ. ü ̇˜Ë̇˛ Ô·‚ÌÓ ‰˚¯‡Ú¸, apple‡ÒÒ··Îfl˛ Ï˚¯ˆ˚,

Ë Úapple‚ÓÊÌ˚ Ï˚ÒÎË ÓÚÒÚÛÔ‡˛Ú. åÌ ÌÂ˜Â„Ó ·ÓflÚ¸Òfl – ÒÔÓÍÓÈÌÓ, fl ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË”.

Ç ·ÎÓÍÌÓÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÔËÒ‡Ì Î˛·ÓÈ ÚÂÍÒÚ, ÍÓÚÓapple˚È ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÒÔÓÍÓËÚ¸Òfl.

6.5. .......

é˘ÛÚË‚ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔappleËÒÚÛÔ‡ Ô‡ÌËÍË – ‚ÒÚapple˜‡ÈÚÂ Â„Ó Ò „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸˛, Í‡Í ÒÚ‡appleÓ„Ó ‚apple‡„‡.

èappleÓıÓ‰fl ‚Ò ˝Ú‡Ô˚ apple‡Á‚ËÚËfl ‡Ú‡ÍË – ÍÓÏÏÂÌÚËappleÛÈÚ ÔappleÓ Ò·fl, ËÎË apple‡ÒÒ͇Á˚‚‡ÈÚ ҂ÓÂÏÛ

ÒÔÛÚÌËÍÛ Ó Ò‚ÓËı ÔÂappleÂÊË‚‡ÌËflı. àÒÔÓθÁÛÈÚ ‰˚ı‡ÚÂθÌ˚ ÛÔapple‡ÊÌÂÌËfl. ìÔapple‡‚ÎÂÌËÂ

ÔappleËÒÚÛÔÓÏ Ô‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ‡Ú‡ÍË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ·ÓappleÓÚ¸Òfl Ë ÒÔapple‡‚ÎflÚ¸Òfl Ò Ì‚appleÓÁÓÏ, ‡ Á̇˜ËÚ –

‰Â·ÂÚ ÊËÁ̸ ·ÓΠÔÓÎÌÓÈ Ë „‡appleÏÓÌ˘ÌÓÈ. èappleÂÓ‰ÓÎÂÌË ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ – ‰Â·ÂÚ Ì‡Ò ÒËθÌÂÂ.

íÓθÍÓ ÔappleÂÓ‰Ó΂‡fl ‰ËÒÍÓÏÙÓappleÚ, ÚappleÂ‚Ó„Û Ë ÒÚapple‡ı – ÏÓÊÌÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÒÔapple‡‚ÎflÚ¸Òfl

Ò Ô‡Ì˘ÂÒÍËÏË ‡Ú‡Í‡ÏË.

6.6. .......

ÜÂappleÚ‚˚ Ô‡Ì˘ÂÒÍËı ‡Ú‡Í ÒÍÎÓÌÌ˚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÔappleÓ·ÎÂÏÛ ÔÓÒÚ˚‰ÌÓÈ Ò··ÓÒÚ¸˛ ËÎË

ÔappleÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ·ÂÁÛÏËfl, Ó·apple‡˘‡flÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ì‚appleÓÁ ÔÂappleÂıÓ‰ËÚ

‚ ıappleÓÌ˘ÂÒÍÛ˛ ÒÚ‡‰Ë˛. ë Ô‡Ì˘ÂÒÍËÏ Ì‚appleÓÁÓÏ ÏÓÊÌÓ ÊËÚ¸ ‰Ó΄Ë „Ó‰˚, ÔappleË ˝ÚÓÏ

ÔappleËÒÚÛÔ˚ Ô‡ÌËÍË ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛ˜‡Ú¸Òfl ‚Òfi ˜‡˘Â, apple‡Ò¯‡Ú˚‚‡fl ÌÂapple‚ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ë ÛıÛ‰¯‡fl

͇˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË. è‡Ì˘ÂÒÍËÈ Ì‚appleÓÁ ÔÓ‰‰‡fiÚÒfl ΘÂÌ˲. çÓ Î˜ÂÌË ıappleÓÌ˘ÂÒÍÓ„o Ì‚appleÓÁ‡

ÏÓÊÂÚ Á‡ÚflÌÛÚ¸Òfl ̇ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÎÂÚ.

PRZENIEÂ ROZWIÑZANIA NA KART¢ ODPOWIEDZI!

ÔÓ: http://www.woman.ru/psycho/medley6/article/48735/

7


WYPOWIEDè PISEMNA

Zadanie 7. (5 pkt)

Chcesz wspó∏pracowaç z rosyjskà gazetà „Ogoniok”. Przygotuj wiadomoÊç e-mailowà do

redakcji tej gazety. W treÊci uwzgl´dnij:

– informacj´ o swoim zainteresowaniu czasopismem,

– propozycj´ wspó∏pracy,

– propozycj´ przes∏ania w∏asnego artyku∏u,

– sposób kontaktu z tobà w tej sprawie.

W zadaniu nie jest okreÊlony limit s∏ów. Oceniana jest umiej´tnoÊç zwi´z∏ego przekazu wszystkich

informacji zawartych w poleceniu (4 punkty) i poprawnoÊç j´zykowa (1 punkt). Podpisz si´ jako

XYZ i pami´taj, ˝eby nie podawaç swoich prawdziwych danych osobowych.

8

J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

CZYSTOPIS

TREÂå POPRAWNOÂå

Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4

J¢ZYKOWA

Liczba punktów 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1

RAZEM


J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 8. (10 pkt)

Przyjaciel lub przyjació∏ka z Odessy zaprasza ci´ do siebie w odwiedziny. Nie mo˝esz jednak skorzystaç

z zaproszenia z powodu z∏amanej nogi. Odpisz na list, w którym:

– podzi´kujesz za zaproszenie i wyrazisz ˝al, ˝e nie mo˝esz przyjechaç,

– podasz powód odmowy i opiszesz, jak dosz∏o do wypadku,

– opiszesz przebieg leczenia i samopoczucie,

– wyrazisz ch´ç spotkania i zaprosisz do siebie.

Pami´taj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj ˝adnych adresów. Podpisz si´ jako

XYZ. D∏ugoÊç listu powinna wynosiç od 120 do 150 s∏ów. Oceniana jest umiej´tnoÊç pe∏nego

przekazu informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawnoÊç j´zykowa (2 punkty) oraz bogactwo

j´zykowe (2 punkty).

JeÊli praca b´dzie zawieraç wi´cej ni˝ 200 s∏ów, otrzymasz za jej form´ 0 punktów.

CZYSTOPIS

9


Licz ba

punk tów

10

J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

TREÂå

Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4

FOR MA

BO GAC TWO

J¢ ZY KO WE

PO PRAW NOÂå

J¢ ZY KO WA

0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–0,5–1 0–1–2 0–1–2 0–1–2

RA ZEM


J´zyk rosyjski. Poziom podstawowy

Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

11

More magazines by this user
Similar magazines