DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

Adama Mickiewicza w Poznaniu [Tarnowski 2009, s. 94-95]. Obecnym

kierownikiem zakładu jest Estera Żeromska. Każdego roku przyjmowanych jest

również piętnastu nowych adeptów na studia stacjonarne licencjackie, które

mogą być kontynuowane w celu uzyskania tytułu magistra. W toku studiów

najwięcej zajęć ujętych w programie ma na celu opanowanie pisowni i

gramatyki japońskiej. Dodatkowo przekazywana jest wiedza na temat historii,

kultury, filozofii japońskiej [Zakład Literatury i Kultury Chin, dok. elektr.].

Bardzo dużą aktywność przejawia studenckie japonistyczne koło

naukowe. Organizuje ono cotygodniowe spotkania tematyczne, w których udział

brać mogą nie tylko studenci Japonistyki, ale też wszystkie zainteresowane

osoby. Członkowie współdziałają w organizacji imprez związanych z Japonią.

Odbywają się one na terenie Poznania i są współorganizowane z Kołem

Naukowym Orientalistów oraz pracownikami naukowymi Instytutu

Orientalistycznego. Do tego rodzaju spotkań należała dyskusja pt. „Współczesne

konflikty pomiędzy Koreą, Japonią i Chinami" w 2005 roku [Japonica Creativa,

dok. elektr.].

Pracownicy Japonistyki UAM wraz z pracownikami tegoż kierunku z

Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 redagują i wydają czasopismo Silva

Iaponicarum [Silva Iaponicarum dok. elektr.]. Kwartalnik ten w całości

poświęcony jest zagadnieniom związanym z japonologią. Znajdują się w nim

prace polskich uczonych, ale także publikacje osób z zagranicy. Pierwsze

zeszyty w całości dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronie

internetowej czasopisma.

Na podstawie omówienia ośrodków naukowych z zakresu badań kultury

Japonii i Chin należy stwierdzić, że w Polsce nie istnieje jedna organizacja

naukowa, skupiająca wszystkich badaczy związanych, zarówno z japonistyką,

jak i z sinologią. Te dwie dziedziny nauki zazwyczaj są promowane jako część

szeroko pojmowanej orientalistyki, do której przynależą nauki związane

zarówno z rejonem azjatyckim, jak i afrykańskim. Sekcje naukowe zrzeszające

japonistów i sinologów powstają w sposób nieskoordynowany w różnych

More magazines by this user
Similar magazines