DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

i Japonią oraz sześćdziesiątej rocznicy nawiązania stosunków między Chinami

a Polską. W tym miejscu warto wyjaśnić dlaczego akurat tylko te dwa państwa

zostały uwzględnione w czasie opracowywania tej pracy. Niewątpliwie oba

narody, chiński i japoński, łączy nie tylko bliskość położenia geograficznego,

ale też i podobieństwo kulturowe oraz historyczne. Jednak różni je w sposób

bardzo znaczący zarówno język, współczesna polityka, gospodarka jak

i mentalność społeczna. Polskie społeczeństwo nieświadome owych głębokich

rozbieżności, często łączy te dwa państwa jako pokrewne kraje azjatyckie. Być

może z tego faktu wynika częste organizowanie instytucji naukowych z zakresu

zagadnień Chin oraz Japonii jako jednej jednostki akademickiej.

W pracy zostaną opisane wybrane uczelnie, towarzystwa naukowe, muzea

i biblioteki, które prowadzą działalność informacyjną na temat własnych

dokonań naukowo badawczych lub promujących kulturę, piśmiennictwo, język

krajów Dalekiego Wschodu. Będzie to osiem instytucji naukowych, cztery

muzea i cztery biblioteki. Oczywiście nie są to wszystkie tego typu organizacje

w Polsce. Zostały wybrane na podstawie ich opisu w książkach, artykułach

i materiałach informacyjnych wydanych w latach 1999-2009.

Wykorzystano kilka opracowań opisujących stosunki historyczne

i polityczne pomiędzy Polską, a Japonią. Przytoczyć tu można prace Ewy

Rutkowskiej i Andrzeja Romera pt. Historia Stosunków Polsko-Japońskich, czy

Arkadiusza Tarnowskiego pt. Polska i Japonia 1989-2004, Stosunki polityczne,

gospodarcze i kulturalne [Rutkowska, Romer 2009 ; Tarnowski 2009]. Artykuł

Elżbiety Potockiej pt. 80 lat stosunków Polsko-Japońskich jest historycznym

opracowaniem współpracy politycznej Polski i Japonii [Potocka 1999]. W 2009

roku ukazało się specjalne wydawnictwo pod redakcją Ewy Rutkowskiej

pt. Polska i Japonia - W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych

[Rutkowska 2009].

O potrzebie całościowego opisania stosunków kulturalnych pisze Leszek

Cyrzyk w artykule pt. Przyczynki do dziejów polsko-japonskich stosunków

kulturalnych [Cyrzyk 2008.]. Zwraca on uwagę na fakt, że nie ukazało się

dotychczas pełne, syntetyczne opracowanie na ten temat, mimo że był on

More magazines by this user
Similar magazines