27.07.2013 Views

wydanie II

wydanie II

wydanie II

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GAZETA MŁODYCH DZIENNIKARZY

Egzemplarz bezpłatny

Wrzesień, październik nr 67/2012

NIECODZIENNIK

Forum Młodzieżowego Rozwoju

Czytaj, strona 4

Powrót do korzeni

Czytaj, strona 6

Podróże kształcą

Czytaj, strona 14

Zawsze na służbie

Czytaj, strona 17


Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

2

OD REDAKCJI

Drogi czytelniku! Oto pierwsze wydanie

"Niecodziennika”! Wraz ze zmianą nazwy gazety

mamy nadzieję na zmiany na lepsze, związane

z redakcją. W każdej z klas została przeprowadzona

ankieta i to właśnie Ty podjąłeś tę decyzję ! ;) Mamy

nadzieję, że w wydaniu znajdziesz coś, co Cię

zainteresuje.

Życzymy miłego czytania.

Redakcja gazety szkolnej zaprasza do współpracy

kreatywne, ambitne osoby, które chcą przyczyniać się

do rozwoju życia szkolnego. Zainteresowanych

prosimy o zgłaszanie się do gabinetu 101. Spotkania

redakcji odbywają się w każdy piątek na długiej

przerwie oraz na 7 godzinie lekcyjnej w pracowni

informatycznej.

Serdecznie zapraszamy!


Drodzy Czytelnicy,

w całkiem nowym wydaniu naszego

„Niecodziennika” witamy wszystkich serdecznie

po wakacyjnej przerwie. W szczególności

chcemy przywitać pierwszoklasistów.

Witamy również nowych redaktorów.

W tym numerze poznasz m.in.: pochodzenie

święta Dnia Chłopaka (str. 5) , dzieje Drezdenka

(str. 12) oraz NOWOŚĆ - fotoreportaż

(str. 10). Mamy nadzieję, że wraz z kolejnym

wydaniem pozyskamy nowych czytelników.

Redakcja

Redaktor naczelny :)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ·

ul. Konopnickiej 2 · 66-530 Drezdenko ·

tel. (095) 7620355 · zsp.drezdenko@wp.pl ·

www.zsp-drezdenko.cal.pl

Skład redakcji

Redaktor naczelny: Justyna Jankowska; zastępca

redaktora naczelnego: Klaudia Buśko; graficy:

Arkadiusz Magdziarz; dziennikarze: Aleksandra

Czekajło, Ewa Butrym, Mariusz Masiak, Hubert

Jaśków, Anna Szczesiak, Sara Penarska;

Opieka pedagogiczna: mgr Łucja Magdziarz,

dr Bogumiła Malinowska, mgr Beata Tatur,

mgr Agnieszka Brzostowska Jarek

Zdjęcie na okładkę: Arkadiusz Magdziarz

Fotoreportaż: Arkadiusz Magdziarz

Zdjęcia w tle: internet

Gazeta szkolna jest zrzeszona w Polskim

Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej

OD REDAKCJI

Forum Młodzieżowego Rozwoju 4

Edukacja globalna 5

Powrót do korzeni 6

Chluba naszej szkoły 7

Ku lepszemu światu 8

Uzależnienia 9

Concert of Red Hot Chili Peppers Bemowo Airport,

Warsaw by Hubert Jaśków 10

Pamięć o bliskich 11

Fotoreportaż 12

Podróże kształcą 14

Z kroniki naszego miasta 16

Zawsze na służbie 17

Przygoda z psami 18

Dzień Chłopaka 20

Jesienna ikebana 21

Dowcipy 22

Kalendarium 19

3

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


4

Z ŻYCIA SZKOŁY

Forum

Młodzieżowego

Rozwoju

26 września 2012r. w łączniku

naszej szkoły miało miejsce

spotkanie z przedstawicielami

projektu „Forum Młodzieżowego

Rozwoju”, którego patronatem jest

gmina Drezdenko. W spotkaniu brali

udział uczniowie klas pierwszych

i drugich. Z rozmowy z jednym

z moderatorów dowiedzieliśmy się,

iż w projekcie znajduje się 5 grup

programowych, których głównymi

tematami przewodnimi będą: Media,

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

Fot. Łucja Magdziarz

Kultura, Ekonomia, Ekologia,

Polityka.

Uczestnikami projektu mogą

zostać osoby mające od 16 do 25 lat.

Proces rekrutacji, trwający od

7 września do 26 października,

zakłada wypełnienie formularza

rejestracyjnego oraz przesłanie

konkretnej propozycji projektu

spośród 5 możliwych tematów:

"Młodzież w kulturze, a Unia

Europejska", „Młodzież w mediach,

a Unia Europejska”, „Młodzież

w ekonomii, a Unia Europejska”,

„Młodzież w ekologii, a Unia

Europejska", „Młodzież w polityce,

a Unia Europejska". Propozycję

projektu można przesłać w dowolnej

formie np. filmu, reportażu, wywiadu.

Szczęśliwej 20 z każdej grupy swoje

opinie i poglądy będą przedstawiali

ważni i znani ludzie związani

z każdym z podanych działów

w czasie trwania projektu, tzn. od

5 listopada do 5 g rudnia.

Zainteresowani będą mogli dzielić się

informacjami podczas konferencji

oraz innych spotkań. Głównym

zadaniem projektu, a zarazem jego

punktem kulminacyjnym jest

trzydniowa konferencja "Forum

Młodzieżowego Rozwoju", która

o d b ę d z i e s i ę w G o r z o w i e

Wielkopolskim w dniach 14-16

grudnia 2012r. Zakończy się ona

galą, podczas której uczestnicy

przedstawią przygotowane przez

grupy projekty.

Justyna Jankowska, kl. 2c LO


Edukacja

globalna

Edukacja globalna to szeroko

rozumiane pojęcie, którym określa

się kwestie związane m. in.

z n i e u c z c i w y m h a n d l e m ,

stereotypami, czy biedą, która dla

każdego jest pojęciem względnym.

Wielu z nas, słysząc hasło

„Edukacja Globalna”, rozumie to

jako naukę dotyczącą ogółu spraw

i myśląc tak, nie myli się. Młodzi

ludzie twierdzą często, iż nie

potrzebują tego rodzaju informacji,

lecz jest to efekt zupełnie

niedojrzałego podejścia.

26 października 2012 roku

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

redakcja gazety szkolnej miała

możliwość zapoznania się z problemami

współczesnego świata poprzez udział

w warsztatach. Zajęcia

dotyczyły praw człowieka,

w i e l o k u l t u r o w o ś c i ,

zróżnicowanego rozwoju oraz

Milenijnych Celów Rozwoju.

J e d y n y m w a r u n k i e m

przynależenia do grupy, która

wsłuchiwała się w słowa Pani

Kingi Ratkiewicz -

absolwentki naszego liceum,

studentki dziennikarstwa

z Wyższej Szkole Kultury

Społecznej i Medialnej

w T o r u n i u , k t ó r a

w internetowym SIM Radiu

prowadzi autorską audycję

„Imperium Mody" Z ŻYCIA SZKOŁY -

b y ł a c h ę ć

zdobycia wiedzy. W spotkaniu wzięło

5

u d z i a ł 6 o s ó b . P o c z ą t k o w o

zorganizowano zabawy, poprzez które

mogliśmy się lepiej poznać i rozluźnić

atmosferę napięcia. Następnie Pani

Kinga przekazała nam informacje

związane z prawdziwym obrazem życia

w Afryce

Zakończenie projektu, autorstwa

Fundacji Nowe Media, jest nietypowe.

Przedsięwzięto tę akcję we wszystkich

w o j e w ó d z t w a c h ( 3 s z k o ł a c h

z każdego). Grupy uczestniczące

w projekcie mogą stworzyć prezentację

multimedialną związaną z danym

tematem i wysłać ją na konkurs, którego

rozstrzygnięcie odbędzie się między 11

a 16 grudnia 2012 roku. Jako uczestnik

tej akcji stwierdzam, iż spotkanie było

ciekawym doświadczeniem i informacje

uzyskane podczas rozmów przydadzą

się mi w przyszłości, chociażby do

funkcjonowania w świecie jako

doświadczony obywatel. Rozmowy

i zadania, które otrzymaliśmy wzmocniły

pracę w grupie oraz pozwoliły na

spędzenie miło czasu.

Justyna Jankowska, kl. 2c LO

Fot. Łucja Magdziarz

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

6

Z ŻYCIA SZKOŁY

Powrót

do

korzeni

Urodził się 18 sierpnia

1967 r. w Drezdenku. Jest absolwentem

Akademii Teatralnej

im. Aleksandra Zelwero-

Źródło: Internet

wicza w Warszawie – Wydziału

Wiedzy o Teatrze. Instruktor

teatralny, nauczyciel, terapeuta,

opiekun artystyczny

i reżyser kółek teatralnych.

W Elblągu mieszka od 1998 r.

Jako poeta debiutował w antologii

pt. „I znów będziemy poetami”

(1994). Jego wiersze

publikowane były w antologiach:

„Pokłosie” (1996)

i „Ślady na ścieżce” (1998), jak

również w prasie, m.in.

w „Kwartalniku Drezdeneckim”,

„Gazecie Lubuskiej”,

„Ziemi Gorzowskiej” oraz wielu

innych. Jego wiersze prezentowane

były również na

antenie Polskiego Radia Programu

II oraz w Radiu Zachód

– Zielona Góra, a także w programie

telewizyjnym z cyklu

„Małe ojczyzny”. W 2006 r.

wydano jego samodzielny tomik

wierszy pt. „Blizny”. Jego

pasje to: teatr, kino, literatura,

muzyka, historia II wojny

światowej, kultura żydowska,

piesze wędrówki i dobre jedzenie.

Mowa o dumie naszego

miasta - panu Tomaszu Walczaku.

Magdalena Leśniewska, kl. 2b LO


30 października naszą

szkołę odwiedził nietypowy

gość, Tomasz Walczak, absolwent

naszej szkoły, utalentowany

pisarz, obecnie związany

z Teatrem im. Aleksandra

Siewruka w Elblągu. Poeta

przedstawił nam dzieła własnego

autorstwa , pozwalając

utożsamić się z poruszaną

w nich problematyką. Sam

autor opowiadał o natchnieniu

, które znajduje w rodzinie,

przyjaciołach, a zwłaszcza

w tłumie. Tematyka dzieł

z pozoru wydaje się błaha, ale

po dłuższych przemyśleniach

zmusza do refleksji. Spotkanie

z panem Walczakiem pokazało

młodym utalentowanym

uczniom naszej szkoły, że każdy

może wyjść z cienia ,tym

samym spełniając swoje literackie

marzenia.

Magdalena Leśniewska, kl. 2b LO

KIM JESTEŚ?

Z ŻYCIA

A może nie...kto to wie

przecież to tylko kruchy świat

mój i Twój? już sam pojąc nie mogę

mój dotyk, Twój oddech czy to

wystarczy?

nie, jak mam zbudzić się?

ile znaków zapytania

Jesteś, a może nie ma Cię

może to tylko sen

kto to wie

wciąż tylko pytam czy Ty to Ty?

a może to tylko fotografia

na dnie jak szkło robita gdzieś

to nie może być sen, ja to wiem

ale czemu umiera chwila

czemu kończy sie dzień

wraz z nim odchodzisz , nie

wracasz

proszę pozostań

kim Jestes nieznajoma…

Tomasz Walczak

7

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


8

Z ŻYCIA SZKOŁY

Czym jest wolontariat? Słowo

popularne i modne w ostatnich latach,

ale nie dla wszystkich jasne. Wyraz

„wolontariat” (łac. volontarius)

w dosłownym tłumaczeniu oznacza

„dobrowolny”. Ściślej mówiąc, wolontariat

jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma

praca, która ma na celu pomoc

społeczeństwu lub pewnym jednostkom,

ale wykraczająca poza relacje

przyjacielsko-rodzinne. Dla niektórych

wolontariat jest czymś więcej, sposobem

na życie, spędzanie czasu i poprawienie

nastroju w melancholijne dni.

W naszej szkole od roku działa Klub

Wolontariatu, którego opiekunką jest

pani Beata Borenstein-Matkowska. Ma

on na celu głównie pom oc

p o t r z e b u j ą c y m , a l e r ó w n i e ż

angażowanie uczniów do pracy na

rzecz innych. W pewnym sensie jest to

również praca nad sobą, bo nie można

zaprzeczyć, że wolontariat rozwija nas,

u c z y o d p o w i e d z i a l n o ś c i ,

samodzielności i przede wszystkim

wpływa na naszą psychikę i sferę

duchową. Małe gesty, dla nas

znaczące tyle, co kropla w morzu, dla

innych mogą mieć istotne znaczenie

w zmaganiach z codziennością. W tym

roku klub zachęcać będzie młodych

obywateli do zbierania nakrętek,

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

oddawania starych, niepotrzebnych nam

już, lecz nadal w dobrym stanie rzeczy

czy też zbiórki artykułów szkolnych dla

Domu Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp.

Nie można pominąć corocznej zbiórki

żywności w drezdeneckich marketach.

W ubiegłym roku wolontariuszom

z Gimnazjum nr 1 i ZSP udało się

przygotować aż 162 paczki, które

przekazano najbardziej potrzebującym

uczniom Szkoły Podstawowej im.

J an us za K orc zak a, wc ześ niej

wspomnianego już Gimnazjum oraz

oczywiście uczniom naszej szkoły.

W kwietniu i maju członkowie Klubu będą

zachęcać do uczestniczenia w zajęciach

świetlicy socjoterapeutycznej w naszym

miasteczku i pomocy dzieciom z tejże

placówki w odrabianiu lekcji, czy też

aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Na

koniec roku Klub Wolontariatu planuje

zorganizować Dzień Dziecka dla

podopiecznych z wcześniej wspomnianej

świetlicy. Zapraszam więc serdecznie

wszystkich chętnych do pomocy przy

zbiórkach darów i zajęciach z dziećmi.

Mam nadzieję, że społeczność

wolontariuszy będzie się wciąż

poszerzać, poszerzać i poszerzać…

Ewa Butrym, kl. 2c LO


Istnieje wiele różnorodnych

definicji uzależnienia. Jedne z nich

stwierdzają, że o nich można mówić

wtedy, gdy jakiś środek lub czynność

przestają służyć człowiekowi zgodnie

z jego przeznaczeniem, a stają się dla

niego celem samym w sobie. Inne

podkreślają, że uzależnienie to

nawykowe zachowanie, ograniczające

wolność ludzkich pragnień. Problem

uzależnienia jest z roku na rok coraz

bardziej powszechny wśród ludzi

młodych .

Młodzież w swoim życiu boryka się

z milionem problemów, których ich zdaniem

nie da się inaczej rozwiązać, jak pijąc

alkohol, czy biorąc narkotyki. Często

powodem są problemy, które się

nawarstwiają, tworząc błędne koło. Te dwa

zjawiska: alkoholizm i narkomania

sprawiają, że młody człowiek zostaje

odrzucony przez społeczeństwo. Powody

zażywania narkotyków, picia alkoholu są

różne: wyobcowanie, zbyt dużo obowiązków,

problemy w szkole i w rodzinie, chęć

wywarcia wrażenia na znajomych. Jednak

coraz częściej jest to duża ilość wolnego

czasu, którym nie zawsze umiemy dobrze

gospodarować.

Często, sięgając po narkotyk, człowiek

nie zdaje sobie sprawy, jakie spustoszenie

mogą zdziałać w organizmie te trujące

substancje. Początkowo wydaje się, że środki

odurzające pomagają w życiu codziennym,

w odprężaniu się i zrelaksowaniu, jednak

Z ŻYCIA

potem stają się udręką i koniecznością.

Podobnie jest z zażywaniem alkoholu.

Pijemy z różnych powodów, nie zdając sobie

sprawy, że wpadamy w nałóg. Często przez

uzależnienie rodziców, np. od alkoholu,

najbardziej cierpią dzieci. Osoby uzależnione

nie zdają sobie sprawy, jak wielu zmartwień

i bólu przysparzają swoim najbliższym,

którzy chcą pomóc, lecz nie potrafią. Osoba

uzależniona nie widzi problemu. Pomocy

ludziom uzależnionym udzielają instytucje,

w których ludzie o podobnych problemach

spotykają się, rozmawiają. Warunkiem

przystąpienia do danej grupy jest jednak

zerwanie z nałogiem. Pamiętajmy o zdrowiu,

bo życie mamy tylko jedno.

9

Klaudia Buśko, kl. 2c LO

Źródło: Internet

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

10

Z ŻYCIA

Concert of Red Hot

Chili Peppers at Bemowo Airport,

Źródło: Internet

Źródło: Internet

Źródło: Internet

Warsaw by Hubert Jaśków

On the 28 th of July Red Hot Chili Peppers

performed as the main star of the Impact

Festival, which was held at Bemowo Airport,

Warsaw. They were one of the most

anticipated artists in the last few years to

perform in Poland. Their style is usually

described as funk rock or alternative rock.

The biggest fame came with blockbusting

hits like “Under the Bridge” or

“Californication”. They came to Warsaw to

promote their newest record – I’m With You.

Before the famous “Peppers” appeared, The

Casabian played on the main stage. It was 38

degrees Centigrade and everyone was trying

to get as close to the stage as they could to

have better places for the “Peppers”. There

was also a small group of Casabian fans who

started dancing pogo. Because of the dust it

was hard to breathe, the people were

exhausted and then Red Hot Chili Peppers

came on stage and gave the fans what they

were craving for.

On the artists’ setlist occurred the old hits as

well as a few songs from the newest record.

It was also the first tour of Josh Klinghoffer

as a guitarist of the band. Although at times

the lack of his forerunner – John Frusciante

was noticeable, most people didn’t mind and

enjoyed their favourite songs being played

correctly. The band made it up with their

energy and enthusiasm on the stage. They

were jumping, running, spinning,

entertaining the crowd. For the encore, the

bass player – Flea walked on stage on his

hands which was quite impressive as he’s 50


and had had about an hour of show behind

him. When the concert finished, the people

were leaving the airport slowly talking about

their favourite moments of the gig.

I’m sure that it was an unforgettable

experience for everybody who had a chance

to be there. It was extremely hot, some

people fainted but I’m sure that after

everything had finished, only positive

thoughts were crossing the fans’ minds.

26 października uczniowie naszej

Szkoły pod opieką pani Kamili Zamerluk,

uczestniczyli w Akcji sprzątania

cmentarza. Oczyszczali groby najbardziej

zaniedbane, o których nikt już nie pamięta.

Dzięki wspaniałomyślności uczniów, na

wielu z tych grobów może zapłonąć znicz.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest

rzymskokatolicką tradycją, wiąże się ze

składaniem czci wszystkim świętym w niebie.

1 listopada, jak co roku, wybieramy się na

groby naszych bliskich, aby uczcić ich pamięć

i pomodlić się. Jest to dzień

wyjątkowy, przepełniony zadumą

i refleksją nad własnym życiem.

Cmentarz staje się miejscem

spotkań z rodziną, by wspólnie

złożyć hołd bliskim nam osobom.

Każdy z nas upiększa groby

różnymi lampkami i kwiatami. Jest

to piękny gest w stronę zmarłych,

p o d k r e ś l a j ą c y n a s z ą w i ę ź

i przywiązanie do bliskich.

Wszystkich Świętych to czas

z a d u m y , w s p o m n i e ń

i refleksji.

Z ŻYCIA

11

Źródło: Internet

Pamięć o bliskich

Pamięć o bliskich jest świadectwem

naszej obyczajowości. To od nas zależy, czy

nasi potomkowie będą o nas pamiętać. Nie

p o w i n n i ś m y z a p o m n i e ć r ó w n i e ż

o opuszczonych mogiłach, których nikt nie

odwiedza. Tego dnia na każdej

z nich nie powinno zabraknąć światełka.

W tym szczególnym dniu osoby, które

odeszły, są z nami. Uniwersalne przesłanie

zawierają słowa polskiego poety Ernesta

Brylla: „Uroczystość Wszystkich Świętych

to nie obyczaj, ale mistyczna relacja bycia

razem.”

Klaudia Buśko, kl. 2 c LO

Fot. Kamila Zamerluk

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


12

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

FOTOREPORTAŻ


FOTOREPOTAŻ

13

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


14

Podróżniczka, historyk sztuki,

sinolog. Autorka książek, przewodników i

albumów fotografii. Reżyserka i operatorka

filmów dokumentalnych.

Swoją pierwszą poważną podróż

odbyła do Chin. Udała się tam, będąc

jeszcze na studiach, na okres 6 tygodni.

Pracowała jako dziennikarka w pismach:

„Chiny”, „Kontynenty” i „Radar’’. Wraz

z mężem prowadziła program telewizyjny

pt. „Pieprz i wanilia’’, przygotowali razem

ponad trzysta odcinków i odkryli dawną

stolicę Inków – Vilcabambę. Odbyli wspólnie

wiele podróży do prawie wszystkich

krajów Ameryki Łacińskiej, Europy, do 27

stanów USA, jak i do : Chin, Australii,

Nowej Zelandii, Tajlandii, , Indii, Sri Lanki,

Ro sji, na Ta hiti, Hawaje,

Galapagos, Wyspę Wielkanocną,

do K e n i i i T a n z a n i i ,

o Maroka, Libii, Egiptu. Po śmierci męża

w 1998 r. zajęła się głównie Polską,

realizując programy z cyklu: „Groch i

kapusta” , na podstawie których powstały

również książki pod tym samym

tytułem. Dzięki jej staraniom w 2003 r.

powstało również Muzeum Podróżników

im. Tony’ego Halika w Toruniu.

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

Z ŻYCIA

Podróże

kształcą

Źródło: Internet

3 października 2012 roku w naszej

szkole gościła Elżbieta Dzikowska -

historyk sztuki, sinolog, podróżniczka,

reżyser i operator filmów dokumentalnych,

autorka wielu książek, programów

telewizyjnych, audycji radiowych,

artykułów publicystycznych oraz wystaw

sztuki współczesnej. Pani Elżbieta

opowiedziała nam o swoich podróżach i

przekazała nam wiele ciekawych informacji

dotyczących kultur plemion azjatyckich.

Przedstawiła nam także historię

swojego życia i jej ukochanego męża

Tony’ego Halika - współtwórcy popularnego,

podróżniczego programu telewizyjnego

"Pieprz i wanilia".

Pani Józefa Elżbieta Górska urodziła

się 19 marca 1937 roku w Międzyrzecu

Podlaskim. Jej wychowaniem

zajmowała się babcia, gdyż jej matka

zajęta była prowadzeniem herbaciarni,

która stanowiła źródło dochodów, zaś

ojciec pracował jako łącznik Armii Krajowej

- został aresztowany przez Niemców

i osadzony na zamku w Lublinie,

następnie skazany i w 1944 roku stracony.

W tym samym miejscu 15- letnia

Elżbieta spędziła pół roku w celi za

przynależność do nielegalnej organizacji

ZEW ( Związek Ewolucjonistów Wolności).

W wieku 16 lat została studentką

w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu

Warszawskiego. Na trzecim roku

odmówiono jej wydania paszportu,

lecz na czwartym udało się jej wyjechać

na 6 tygodni do Chin ( miesiąc przed

wyjazdem wyszła za mąż za Andrzeja

Dzikowskiego - studenta polonistyki

Uniwersytetu Warszawskiego, później

dziennikarza). Po ukończeniu sinologii

nie dostała pracy związanej z językiem

chińskim. Pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej,

zajmowała się dziećmi w

warszawskim Parku Kultury, handlowała

z Argentyną w Centrali Importu i

Eksportu Chemikaliów. Była również


portierem w PAX-owskim Klubie Maraton.

Zrezygnowana i zniechęcona brakiem

perspektyw postanowiła zdobyć

prawdziwy zawód – historyka sztuki.

Kiedy podjęła tę decyzję, w 1959 roku

dostała korespondencyjnie propozycję

pracy w nowo otwartej redakcji miesięcznika

„Chiny”. Uzyskała zgodę i

pracowała w Chinach do rozwiązania

tego pisma i powstania w 1964 redakcji

„Kontynentów”, gdzie powierzono jej

dział Ameryki Łacińskiej. Poprzez tę

pracę stała się operatorką filmową, lecz

zrezygnowała z tego po 1974 roku kiedy

poznała Tony’ego Halika, który był lepszym

operatorem. Jako małżeństwo

przygotowali wspólnie około trzysta

filmów i programów telewizyjnych

z cyklu „Pieprz i

wanilia”. Tony twierdził jednak,

że nie można naraz

dobrze robić dwóch rzeczy,

czyli robić zdjęć i filmować.

Początkowo ograniczyła się

więc do dokumentacji na

planie filmowym. W 1976

roku wraz z Tonym Halikiem

byli pierwszymi Polakami,

którzy dotarli do ruin

zaginionego miasta Vilcabamba,

ostatniej stolicy Inków

i odwiedzili prawie

wszystkie miasta Ameryki

Łacińskiej. Po śmierci

Tony’ego w 1998 roku, zajęła

się głównie popularyzacją

ciekawych miejsc w Polsce,

realizując krajoznawcze programy

telewizyjne z cyklu

„Groch i kapusta” i tworząc

cykl książek pod tym samym

tytułem, czyli podróżuj

po Polsce! W 2006 roku

otrzymała Nagrodę Bursztynowego

Motyla im. Arkadego

Fiedlera. Dzięki jej stara-

Z ŻYCIA SZKOŁY

niom w 200-

3roku powstało Muzeum Podróżników

im. Tony’ego Halika w Toruniu.

Dzięki jej staraniom powstało

wiele wystaw ze zdjęciami, które zostały

wykonane podczas dotychczasowych

podróży, a za swoje dokonania

otrzymała wiele odznaczeń. Podczas

"lekcji geografii" w naszej szkole,

pani Elżbieta pokazała nam wiele

fotografii i krajobrazów z krajów

azjatyckich. Pokazało nam, jak naprawdę

wygląda świat poza granicami.

Justyna Jankowska, kl. 2c LO

Fot. Iwona Świekatowska

Fot. Iwona Świekatowska

15

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


16

Drezdenko, stary gród o dawnej

n a zw i e Dr z e ń , p o ł o ż o n e n a

odwiecznym szlaku wodnym pradoliny

Noteci-Warty ma bogatą przeszłość

i tradycje polskości.

Miasto i jego okolice cechują

piękne krajobrazy. Osobliwością regionu

są ciekawe rzeźby terenu, rozległe lasy,

malowniczo położone jeziora, duże

obszary łąk

oraz liczne

rzeki, strumyki

i k a n a ł y

odwadniające.

D o g o d n e

w a r u n k i

geograficzne

spowodowały

osiedlanie się

Źródło: Internet ludności na

tych terenach.

Liczne znaleziska archeologiczne

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

Z ŻYCIA

Z kroniki

naszego miasta

Źródło: Internet

w Drezdenku i okolicy świadczą, że

pierwsi ludzie o koczowniczym trybie

życia przybyli tu w środkowej i starszej

epoce kamiennej w poszukiwaniu

gotowych tworów.

W późniejszym okresie (około

4 tysiące lat p.n.e.) przybyła na tutejsze

tereny tzw. ludność naddunajska, która

dała początek prymitywnemu rolnictwu

kopalniczemu. Uprawa roli odbywała się

przy pomocy prostych narzędzi

rolniczych. Inna grupa ludności przybyła

do nas około 2300 lat p.n.e. z północnego

zachodu. Trudniła się ona głównie

hodowlą zwierząt.

W późniejszym okresie, jest to po

trwającym rozwoju kultury łużyckiej,

ziemie nasze były pod wpływem kultury

Celtów, którym najprawdopodobniej

zawdzięczamy wprowadzenie różnych

narzędzi żelaznych, jak kosy, sierpy,

okucia radlic oraz żarna obrotowe do

mielenia zboża.

W pierwszych wiekach nowej ery

powstały kolejne i rozrastały się

istniejące już osady. Świadczą o tym

znaleziska w Kleśnie, Łęgowie,

Zwierzynie.

O k r e s w c z e s n o f e u d a l n y

zapoczątkował pierwsze osady

obwarowane. Badania archeologiczne

oraz źródła pisane potwierdzają, że

ważnym ośrodkiem był Santok,

zamieszkały przez ludność słowiańską.

Narastające konflikty między

Polską, a Brandenburczykami

i Pomorzanami przyczyniają się do

powstania szeregu grodów nad Notecią.

Mariusz Masiak, kl. 2b LO


Dnia 22 października klasa 2a miała

szansę odwiedzić Komisariat Policji

w Drezdenku. Około godziny 9:00

wyruszyliśmy na zapowiedziane „Drzwi

otwarte”. Ciepło przywitała nas

policjantka - pani Emilia Kordel

i oprowadziła po parterze. Znajdowały

się tam: pokój do badań trzeźwości,

pokoje policjantów oraz cela, w której

zatrzymuje się osoby nietrzeźwe,

agresywne i zagrażające bezpieczeństwu.

Każdy miał szansę tam wejść i poczuć

się jak prawdziwy więzień. W co drugim

pokoju znajdowała się łazienka, których

w budynku było dziesięć. Na pierwszym

piętrze weszliśmy do pokoju narad. Tam

pani policjantka opowiedziała nam

o swojej pracy i przeżyciach z nią

związanych. Dużo osób wykazało

zainteresowanie i zadawało wiele

interesujących pytań. Uczniów

ciekawiło, jak policjanci robią

przeszukania, ile czasu poświęcają pracy,

jakie są najciekawsze przypadki w tej

pracy i jakie szkoły trzeba ukończyć, by

móc zostać policjantem. Następnie

policjant pan Wojciech Śpiewak

wprowadził nas do pokoju,

w którym robi się zdjęcia

przestępcom i pobiera się im odciski

p a l c ó w . T u t a j r ó w n i e ż

zadawaliśmy wiele ciekawych

pytań. Kiedy skończyliśmy

zwiedzać powyżej opisany pokój,

w e s z l i ś my d o o s t a t n i e g o ,

najciekawszego pomieszczenia.

Znajdowało się w nim lustro

weneckie. Każdy miał szansę je

Z ŻYCIA SZKOŁY

17

obejrzeć i sprawdzić, czy działa tak, jak

powinno. Na sam koniec mogliśmy

zobaczyć psy policyjne, które na nasz

widok zaczęły głośno szczekać. Zapewne

czekały, aż je pogłaskamy). Wycieczkę

zakończyliśmy wspólnym zdjęciem,

które zrobiła nam pani Łucja Magdziarz.

Myślę, że ten dzień zapadnie w pamięci

niejednego ucznia z klasy 2a.

Marta Zbrzyzna, kl. 2a LO

Fot. Łucja Magdziarz

Fot. Łucja Magdziarz

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


18

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

Z ŻYCIA

Fot. Hanna Mazurek

Przygoda z psami

Wszyscy wiemy, ze uczeń nie samą

szkołą żyje. Niektórzy z nas grają

w siatkówkę, inni w piłkę nożną. Ktoś

biega, inny tańczy lub śpiewa.

Zdarzają się rozmaite, w dodatku dość

nietypowe hobby.

Uczennica klasy 1a LO, Hania Mazurek,

zgodziła się porozmawiać z nami

o swojej pasji.

Haniu, jak zaczęła się Twoja

przygoda z psami?

Zaczęło się od tego, że przestałam

jeździć konno. Na Komunię dostałam

Fot. Hanna Mazurek

pierwszego psa - Baxa (7,5 lat)

w typie owczarka niemieckiego. Jak

Bax skończył rok, a ja miałam 10 lat,

poszłam na szkolenie posłuszeństwa.

W gazecie ''Mój Pies'' wyczytałam

o psim sporcie – agility. Zaczęłam

ustawiać sobie slalom, hopki

i regularne ćwiczyłam z Baxem.

Trening czyni mistrzem, a więc –

udało wam się coś osiągnąć?

Niestety, nie. Pojechaliśmy kiedyś do

weterynarza na prześwietlenie

i okazało się, że Bax ma dysplazję

typu B/C, więc trzeba było

oszczędzać stawy. Chodziliśmy

często nad wodę, jak zalecił

weterynarz. W 2007 r. przyjechał do

nas 4-miesięczny Gucci, yorkshire

terier. Za namową hodowcy

pojechaliśmy na wystawę, od razu

międzynarodową do Leszna. Sędzia

zza granicy, a my bez żadnego

przygotowania. Skończyło się więc na

o t r z y m a n i u o c e n y d o b r e j

i wskazówkach na przyszłość. Na

kolejnej wystawie zdobył już srebrny

medal i.. na tym się skończyło, bo nie

chciał pokazać sędziemu zębów.

Jak ty na to zareagowałaś?

Oczywiście było mi przykro, ale nie

załamywałam się, bo to były początki.

W 2010r. dołączył do nas

6 - miesięczny wówczas Adin, nasz

najmłodszy pies. Był brany już

z m y ś l ą o w y s t a w a c h ,

przygotowywany od małego.

Gdzie w takim razie debiutował?

W 2011r. na Nocnej Walentynkowej


W ys tawi e P sów Ra sowyc h

w Bydgoszczy otrzymał ocenę

wybitnie obiecującą i lokatę 2.

Jak dalej potoczyła się jego kariera?

W wieku 10 miesięcy pojechaliśmy

na konkurs międzynarodowy do

Opola, oceniał nas sędzia z Hiszpanii.

Mój pies Adin otrzymał ocenę

doskonałą i 3 lokatę, do tego świetny

opis! Pierwsze zwycięstwo

odnieśliśmy w Gorzowie, 12miesięczny

Adin wybiegał sobie

Zwycięstwo Młodzieży i Najlepszego

Juniora w Rasie, mieliśmy wówczas

okazję zaprezentować się na ringu

honorowym, co było wielkim

zaszczytem. Kolejna wystawa odbyła

się w Gdańsku i tam zajęliśmy lokatę

2/5. Przegraliśmy tylko z rosyjską

hodowczynią. Adina zaprezentowała

moja koleżanka-Martyna. Kolejne

dwie wystawy to Koszalin i Legnickie

Pole, obie z wynikiem Zwycięzca

Młodzieży. Na tym skończyliśmy

wystawy w klasie młodzieży, nie

u d a ł o n a m s i ę s k o ń c z y ć

młodzieżowego championa, jednak

sam fakt, że zawsze byliśmy na

medalowej lokacie był powodem do

dumy.

A co się wydarzyło, jeżeli chodzi o

rok 2012?

Rok 2012 możemy zaliczyć do

najbardziej udanych. Początkowo nie

zapowiadał się na pełen sukcesów,

j e d n a k w c z e r w c u n a

międzynarodowej wystawie psów

w Szczecinie wygraliśmy duże CWC,

co otworzyło nam drogę do dorosłego

championatu. Wystawa w Toruniu to

kolejny sukces, drugi wniosek CWC

i tytuł Najlepszego Dorosłego Psa

w Rasie, dzięki temu byliśmy już

w połowie championatu. Ostatnia

Z ŻYCIA

wystawa odbyła

19

się 6 października i okazała się dla

nas najszczęśliwszą ze wszystkich,

Adin został wybrany na Zwycięzcę

Rasy Yorkshire Terrier. Sędzina

wybrała go ze względu na doskonały

temperament, Adin robi dobre show

na ringu. Według innych ludzi: on nie

biegnie, on płynie.

Co macie teraz w planach?

Aktualnie musimy poczekać do

nowego roku, aby móc zakończyć

championa. W przyszłym roku

planujemy pojechać za granicę i tam

spróbować swoich sił.

W t a k i m r a z i e ż y c z y m y

powodzenia!:)

Anna Szczesiak i Sara Penarska, kl. 1a

LO

Fot. Hanna Mazurek

Fot. Hanna Mazurek

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


20

Z ŻYCIA

Dzień Chłopaka to święto,

które powstało prawdopodobnie

przez analogię do Dnia Kobiet. Po

raz pierwszy "International Men's

Day" był obchodzony w 1999 roku

na wyspach Trinidad i Tobago.

Święto, o którym mowa,

obchodzone jest na całym świecie w

różnych dniach - w Trynidad i Tobago

oraz Indiach 19 listopada, na Malcie

7 lutego, w Rosji i na Ukrainie 23

lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii

7 października, w Kanadzie 25

listopada. W Wielkiej Brytanii

i Irlandii Dzień Chłopaka obchodzony

jest 5 kwietnia. W Polsce ma ono

miejsce 30 września, lecz nie każdy

się zgadza z tą datą. Funkcjonuje

przekonanie, iż dzień ten powinien

być obchodzony 10 marca i nazwany

„Dniem Mężczyzny”.

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

Również w naszej szkole chłopcy

obchodzili swoje święto. Dziewczęta,

często w tajemnicy, planowały

różnorodne niespodzianki, aby

zaszokować i zachwycić chłopców.

Radość i atmosfera panująca w tym

dniu w całej szkole udzieliła się

wszystkim. Upominki były skromne, ale

pomysłowe. Angażowały się w nie

tylko dziewczęta, co wzmocniło

końcowy efekt, przyniosło pozytywne

skutki i często polepszyło atmosferę

w klasach oraz pozwoliło na bliższe

poznanie jej członków.

Cała Redakcja Gazety Szkolnej

również życzy Panom z naszej szkoły

wszystkiego najlepszego. Mamy

nadzieję, że chłopcy nie zapomną o nas

w marcu.

Klaudia Buśko i Justyna Jankowska, kl. 2c LO


Fot. Łucja Magdziarz

Fot. Łucja Magdziarz

Z ŻYCIA SZKOŁY

Wspomnienie

Mimozami jesień się zaczyna,

Złotawa, krucha i miła,

To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,

Która do mnie na ulicę wychodziła.

Od twoich listów pachniało w sieni,

Gdym wracał zdyszany ze szkoły,

A po ulicach w lekkiej jesieni

Fruwały za mną jasne anioły.

Mimozami zwiędłość przypomina

Nieśmiertelnik żółty — październik.

To ty, to ty, moja jedyna,

Przychodziłaś wieczorem do cukierni.

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,

W parku płakałem szeptanymi słowy.

Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny,

Od mimozy złotej — majowy.

Ach, czułymi, przemiłymi snami

Zasypiałem z nim gasnącym o poranku,

W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,

Jak to złotą, jak tą wonną wiązanką …

Julian Tuwim

21

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


22

DOWCIPY

Ojciec pyta

syna:

- No i jak ci

poszedł ten

egzamin?

- Przez 20 min egzaminator trzymał

mnie w krzyżowym ogniu pytań...

- No i co?

- Nie wydobył ze mnie ani słowa.

Jasio podchodzi do nauczycielki

i mówi:

- Nie chcę pani straszyć, ale mój tato

powiedział, że jeśli nadal będę mieć

uwagi w dzienniczku, to ktoś dostanie

w skórę!

Nauczycielka z liceum spotyka swego

dawnego ucznia Jasia.

- No co u ciebie słychać Jasiu, co

porabiasz?

- A wie Pani, chemię wykładam.

- Naprawdę Jasiu? A gdzie?

- W „Biedronce". Na regały...

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012

Matka pyta syna:

- Co przerabialiście dziś na

chemii?

- Materiały wybuchowe.

- Nauczycielka zadała coś do

domu?

- Nie zdążyła…

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na

lekcje? - chce wiedzieć pani

wychowawczyni.

- Bo jak szedłem do szkoły, to

napadł mnie uzbrojony bandyta.

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie

stało?!

- Owszem, zabrał mi zeszyt

z wypracowaniem.

Fot. A. Brzostowska Jarek


05.11. - Finał Szkolnego Konkursu Historycznego

- 1 miejsce klasa 1c LO (Lech

Dezor, Patrycja Bury, Anna Jaskuła)

i klasa 3c LO (Dobrawa Dezor, Daniel

Mientkiewicz, Bartosz Maśliński);

3 miejsce klasa 2c LO (Patryk Stachowiak,

Wojciech Graś, Ewa Butrym);

4 miejsce 3b LO (Jakub Maćkowiak,

Aleksander Dworczak, Magdalena

Grzechowiak)

31.10. - Halloween

30.10. - Odbywały się eliminacje do Szkolnego

Konkursu Historycznego z okazji

Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości

- do finału szklonego zakwalifikowały

się klasy: 2c LO, 1c LO,

3c LO, 3b LO.

30.10. - Szkolny Konkurs „Jesienna ikebana”

- 1 miejsce Patrycja Bury z klasy 1c LO,

2 miejsce Arkadiusz Magdziarz z klasy

2b LO, 3 miejsce Magdalena Kwiatkowska

z 1a LO

30.10. - Spotkanie z twórcą poezji metafizycznej,

Tomaszem Walczakiem, absolwentem

naszej szkoły, a obecnie aktorem

pracującym w Teatrze im. Aleksandra

Siewruka w Elblągu

29.10. - Wykład Jarosława Palickiego, pracownika

Delegatury w Gorzowie Wlkp.

26.10. - Akcja sprzątania cmentarza

26.10. - Redakcja gazety szkolnej uczestniczyła

w warsztatach Globalna Edukacja

Lokalna prowadzonych przez Kingę

Radkiewicz, studentkę dziennikarstwa

w Toruniu

25.10. - Powiatowy Konkurs Matematyczny

w CKU w Strzelcach Kraj. pod patronatem

Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego.

W klasyfikacji indywidualnej

Hubert Jaśków zajął 2 miejsce, a Kamil

Pubanz 3 (oboje z klasy 3a). Dru-

żynowo1- KALENDARIUM

miejsce LO

Drezdenko w składzie: Malwina Czo-

23

szyk, Natalia Kowal, Hubert Jaśków,

Mateusz Kucharski, Kamil Pubanz.

24.10. - Spotkanie z Waldemarem Kwiatkowskim

22.10. - Klasa 2a Liceum Ogólnokształcącego

uczestniczyła w Dniach Otwartych na

Posterunku Policji w Drezdenku

19.10. - wykład dr inż. Marii Szlawskiej „Czym

zajmują się fizycy i na czym polega praca

badacza?”

październik - wystawa IPN Oddziału

w Szczecinie Delegatury w Gorzowie

Wielkopolskim pt: „1989. Narodziny

wolności. Wybory czerwcowe 1989 roku

w Gorzowie Wlkp.”

08.10. - Ogólnopolski Konkurs Informatyczny,

pt. „Interaktywny produkt IT” pod patronatem

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Brał udział Arkadiusz Magdziarz

z 2b LO

październik i listopad - wystawa „Jesienna

ikebana” w szkolnej bibliotece

03.10. - Spotkanie z Elżbietą Dzikowską

25.09. - Konkurs Fotograficzny „MAM OKO

NA BEZPIECZEŃSTWO” organizowany

przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej

Policji w Gorzowie Wlkp.

Uczeń klasy 2b LO Arkadiusz Magdziarz

zajął 2 miejsce

26.09. - Spotkanie z przedstawicielem projektu

„Forum Młodzieżowego Rozwoju"

03.09. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2012/2013

Fot. Łucja Magdziarz Fot. Łucja Magdziarz

Szkolna Dżungla nr 67/ wrzesień, październik 2012


Fot. Łucja Magdziarz

Fot. Łucja Magdziarz

Fot. Iwona Świekatowska

Fot. Beata Stoińska

Fot. Halina Łagoda

Zwiedzanie Komisariatu Policji 22.10.2012r. Spotkanie z Waldemarem Kwiatkowskim, 24.10.2012r.

Fot. Adam Gębala

Warsztaty Dziennikarskie 26.10.2012r. Powiatowy Konkurs Matematyczny 25.10.2012r.

Fot. Edyta Dobrychłop-Amrogowicz

Spotkania z: Elżbietą Dzikowską 03.10.2012, Jarosławem Palickim 29.10.2012r. Marią Szlawską 19.10.2012r.

Fot. Tomasz Tyszkiewicz

Mini Targi Budowlane 13.09.2012r. Akcji sprzątania cmentarza 26.10.2012r.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!