PRÍRUČKA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI - Grundfos

cbs.grundfos.com

PRÍRUČKA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI - Grundfos

PRÍRUČKA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI


5 NAŠA ODPOVEĎ NA ZMENY KLÍMY:

UPREDNOSTNIŤ TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ!

6 AKO POUŽÍVAŤ TÚTO PRÍRUčKU

8 V čo Verí Grundfos

10 čO bUDE RObIŤ GRUNDfOS

11 KLÍMA A ŽIVOTNé PROSTREDIE

21 TrValo udržaTeľná TechnolóGia / inoVácie

35 LEGISLATÍVA

47 ObSAh


PRISPEjTE

k zelenšej

bUDÚcNOSTI

NAŠEj PLANéTY

NAŠA ODPOVEĎ NA ZMENY KLÍMY:

UPREDNOSTNIŤ TRVALÚ

UDRŽATEĽNOSŤ!

V spoločnosti Grundfos sa neustále sústredíme na vývoj a výrobu nových, trvalo udržateľných

technológií s cieľom zmierniť problémy spôsobené klimatickými zmenami.

Pevne veríme, že povinnosťou vedúcej spoločnosti na trhu je prispieť akýmkoľvek spôsobom

k zelenšej budúcnosti našej planéty.

Aby sa stavebný priemysel vydal správnym smerom, musíme nadviazať ekologický dialóg

naprieč podnikmi a hranicami. Táto príručka má pomôcť dosiahnuť práve tento

cieľ. Môžete tu nájsť definície a vysvetlenie viac ako 50 termínov, ktoré sa používajú

v diskusii o klíme na celom svete. Dúfame, že vám to pomôže orientovať sa v zložitej

ekologickej terminológii a hlbšie porozumieť mnohým jej aspektom.

naša odPoVeĎ na zMenY klíMY: uPrednosTniŤ TrValÚ udržaTeľnosŤ!

5


AKO POUŽÍVAŤ TÚTO PRÍRUčKU

Príručka trvalej udržateľnosti je rozdelená do troch častí, pričom každá obsahuje sadu

termínov a definícií. Sú to tieto tri časti:

1. Klíma a životné prostredie

2. Trvalo udržateľná technológia a inovácie

3. Legislatíva

POZRITE SI REGISTER

Najväčšia pozornosť je v tejto príručke venovaná termínom, ktoré sa obzvlášť dotýkajú

nášho priemyslu. Definície sú usporiadané zhruba podľa predmetu a register vám pomôže

ľahko a rýchlo nájsť konkrétne termíny.

ZDROjE:

IPCC (Medzivládny výbor pre zmeny klímy), Medzinárodná energetická agentúra, Generálne

riaditeľstvo pre životné prostredie Európskej komisie, UK Carbon Trust (Uhlíkový

fond UK), Agentúra na ochranu životného prostredia USA, Dánska agentúra na

ochranu životného prostredia, legislatíva/smernice EÚ, Iniciatíva protokolu o skleníkových

plynoch, interní odborníci spoločnosti Grundfos.

6 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos

ako PoužíVaŤ TÚTo Príručku

ZAhŕňA

sadu TerMínoV

A DEfINÍcIÍ

V 3 čASTIAch


V čO VERÍ GRUNDfOS

hLAVNé bODY POLITIKY SPOLOčNOSTI GRUNDfOS TýKAjÚcE SA KLIMATIcKEj

VýZVY

Zásady politiky spoločnosti Grundfos vychádzajú z vedeckých faktov. Sme presvedčení,

že súčasné vzorce svetovej spotreby sú neudržateľné a že teraz musia konať –

podniky, politici a jednotlivci.

VERÍME VEDEcKýM fAKTOM

Naša politika trvalej udržateľnosti vychádza z najnovších a najdôveryhodnejších vedeckých

výskumov. Napríklad, naše stanovisko ohľadne klimatických zmien je v súlade

s oficiálnym stanoviskom IPCC (Medzivládneho výboru pre zmeny klímy OSN). Ideme s

dobou: ak vedecká komunita upraví svoje stanovisko, upravíme aj my svoje.

PREMýŠĽAME O GLObáLNYch ZáLEŽITOSTIAch TRVALEj UDRŽATEĽNOSTI

Sme presvedčení, že zmena klímy je reálna, ale je to len časť problému: ľudstvo nemôže

pokračovať v súčasnom spôsobe spotreby. Existuje spojenie medzi spotrebou energie,

klimatickou zmenou a napätou vodohospodárskou bilanciou: keď budeme bojovať na

jednom fronte, pomôžeme tak na všetkých.

ZáLEŽITOSTI ZáSObOVANIA VODOU PREDSTAVUjÚ ŠPEcIáLNU PRIORITU

Grundfos prirodzene venuje zvláštnu pozornosť záležitostiam týkajúcim sa vody. Keďže

je napätá vodohospodárska bilancia na vzostupe, môžeme pomôcť podporou energetickej

účinnosti, riadením zdrojov a ochranou vody na celom svete.

VERÍME, ŽE jE NUTNé KONAŤ PRáVE TERAZ

Je potrebný okamžitý zásah. V spoločnosti

Grundfos si konáme svoju povinnosť. Spravíme

pre to dokonca ešte viac. A vyzývame

všetkých ostatných – podniky, politikov a

jednotlivcov – aby sa tiež stali súčasťou riešenia.

NAŠA

PoliTika

VYcháDZA Z VEDEcKých

fAKTOV

8 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos

V čo Verí Grundfos V čo Verí Grundfos 9


čO bUDE RObIŤ GRUNDfOS

Politikou spoločnosti Grundfos Trvalá udržateľnosť je priorita sme stanovili rad cieľov,

ktorými sa budú riadiť ambície spoločnosti týkajúce sa trvalej udržateľnosti. Tieto ciele

zahŕňajú:

• Pokračovanie vo vytváraní nových trvalo udržateľných výrobkov a riešení

• Podpora ekologického myslenia v spoločnosti Grundfos i mimo nej

• Ovplyvňovanie celosvetovej agendy

• Záväzok nikdy nevypustiť viac CO₂ ako v roku 2008

• Dlhodobá ambícia stať sa CO₂ neutrálnym

• Znižovanie našej spotreby vody

• Znižovanie spotreby energie v našich budovách

• Zmenšenie našej uhlíkovej stopy

• Zníženie uhlíkových emisií počas celej doby životného cyklu výrobkov a služieb

Grundfos

KLÍMA A ŽIVOTNé PROSTREDIE

ADAPTácIA

alTernaTíVna enerGia

ANTROPOGéNNY

UhLÍK

UhLÍKOVý KREDIT

Uhlíková kompenzácia

KLÍMA

ZMENA KLÍMY

cO e 2

žiVoTnÉ ProsTredie

GhG

GLObáLNE OTEPĽOVANIE

PoTenciál Globálneho

oTePľoVania (GWP)

SKLENÍKOVé PLYNY

IPcc

ZMIERNENIE

NExUS

ObNOVITEĽNá ENERGIA

TrValo udržaTeľný rozVoj

TRVALO UDRŽATEĽNá ENERGIA

naPäTá VodohosPodárska

bilancia

NULOVý DOPAD

10 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos

čo bude robiŤ Grundfos klíMa a žiVoTnÉ ProsTredie 11


KLÍMA A ŽIVOTNé PROSTREDIE

Diskusie o klíme a životnom prostredí obsahujú veľké množstvo špecifickej termino-

lógie. Grundfos sa spolieha na zistenia a definície IPcc, ktoré sú celosvetovo uznávané.

V niektorých prípadoch sa však definície IPcc môžu od miestnych definícií líšiť.

ADAPTácIA

IPCC definuje adaptáciu ako "prispôsobenie prírodných alebo ľudských systémov novému

alebo meniacemu sa prostrediu." Ďalej hovorí, že "adaptácia na klimatické zmeny

sa vzťahuje na prispôsobenie prírodných alebo ľudských systémov skutočným alebo

očakávaným klimatickým podnetom alebo ich dopadom, čo zmierňuje poškodenie alebo

využíva priaznivé príležitosti. Rozlišujú sa rôzne typy adaptácie, vrátane anticipačnej

a reaktívnej adaptácie, súkromnej a verejnej adaptácie a autonómnej a plánovanej

adaptácie." Obvykle "adaptácia" v zásade znamená skôr snahu zamedziť poškodeniu

životného prostredia než riešenie skutočnej podstaty problému. Pozri tiež “Zmiernenie”.

ALTERNATÍVNA ENERGIA

Zastrešujúci termín, ktorý znamená nahradenie (škodlivého) palivového zdroja alternatívnym

zdrojom energie, ktorý nemá rovnaký nežiaduci účinok – napríklad nahradenie

fosílnych palív veternými turbínami s cieľom eliminovať emisie CO . Koncept “alterna-

2

tívna energia” zvyčajne nezahŕňa jadrovú energiu.

Spoločnosť Grundfos bude stále viac využívať alternatívnu energiu – obzvlášť obnoviteľnú

energiu – na zásobovanie energiou vlastných budov, tovární, atď.

ANTROPOGéNNY

Doslova “vytvorený človekom”, t.j. odvodený z ľudskej činnosti.

Grundfos vychádza z vedeckých poznatkov, napr. zo zistení IPCC. To znamená, že sme

presvedčení, že zmena klímy je antropogénna, t.j. spojená s ľudským správaním.

UhLÍK

Slovo “uhlík” sa často používa pri pojednávaní o hlavných skleníkových plynoch (GHG),

ako napr. v termíne “uhlíková stopa”. Môže však odkazovať aj priamo na CO – preto sa

2

ubezpečte, na čo sa tento termín vzťahuje.

V spoločnosti Grundfos termín "uhlík" zahŕňa všetky hlavné skleníkové plyny, t.j. ekvivalenty

oxidu uhličitého alebo CO e. Hlavné skleníkové plyny sú oxid uhličitý (CO ),

2 2

metán (CH ) a oxid dusný (N O). Avšak Grundfos neprodukuje žiadne významné emisie

4 2

metánu alebo oxidu dusného.

UhLÍKOVý KREDIT

Uhlíkový kredit je obchodná jednotka na trhu s uhlíkom. Jeden uhlíkový kredit zodpovedá

jednej tone CO (alebo na niektorých trhoch plynom ekvivalentným CO ). Uhlíko-

2 2

vé kredity pomáhajú regulovať emisie ekvivalentov CO , obzvlášť na základe princípu,

2

že ak vypúšťanie skleníkových plynov stojí peniaze, ľudia sa budú snažiť svoje emisie

obmedziť. Organizácie, spoločnosti a jednotlivci si môžu kupovať uhlíkové kredity, aby

splnili svoje ciele, prípadne aby dobrovoľne podporovali zníženie emisií – to sa nazýva

uhlíková kompenzácia.

Mechanizmus čistého rozvoja (CDM) schvaľuje a posudzuje projekty, aby bolo zaistené,

že produkujú opravdivé prínosy a sú skutočne "dodatočnými" činnosťami, ktoré by inak

neboli realizované. Ak v spoločnosti Grundfos využívame uklíkovú kompenzáciu, tak

len pre podporu projektov, ktoré boli patrične schválené.

12 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos klíMa a žiVoTnÉ ProsTredie 13


UhLÍKOVá KOMPENZácIA

Uhlíková kompenzácia v zásade znamená, že zaplatíte niekomu inému, aby odstránil z

atmosféry skleníkové plyny, ktoré do nej vypúšťate. Napríklad si môžete kúpiť uhlíkové

kredity a vzdať sa ich. Môžete tiež financovať projekty na znižovanie emisií, najčastejšie

sú to projekty výroby obnoviteľnej energie, napr. veterné farmy, systémy na využitie

energie biomasy alebo hydroelektrické priehrady. Ďalšie obvyklé projekty zahŕňajú

projekty energetickej účinnosti, likvidáciu priemyselných znečisťujúcich látok alebo

poľnohospodárskych vedľajších produktov, likvidáciu skládkového metánu a lesnícke

projekty.

Pre spoločnosť Grundfos je uhlíková kompenzácia až posledným riešením – vždy sa

budeme snažiť napĺňať naše ambiciózne ciele optimalizáciou našich procesov a využívaním

obnoviteľnej energie. Ak uhlíkovú kompenzáciu predsa len realizujeme, vždy

zabezpečíme, aby mali podporované projekty skutočný účinok a bez našej podpory by

sa neboli uskutočnili.

KLÍMA

Klíma nie je to isté čo počasie a je len jednou časťou nášho životného prostredia. IPCC

používa nasledovnú definíciu: “Klíma v úzkom zmysle slova sa zvyčajne definuje ako

“priemerné počasie” alebo, presnejšie povedané, ako štatistický opis priemerných a

premenlivých hodnôt za určitý časový úsek v rozmedzí od mesiacov po tisíce či milióny

rokov. Typicky opisované obdobie je 30 rokov, ako definuje Svetová meteorologická

organizácia (WMO). Týmito hodnotami sú najčastejšie povrchové premenné ako napr.

teplota, zrážky a vietor. Klíma v širšom zmysle je stav klimatického systému vrátane

štatistického opisu".

ZMENA KLÍMY

Podľa IPCC predstavuje zmena klímy akúkoľvek klimatickú zmenu za určitý čas, či už

z dôvodu prirodzenej premenlivosti alebo v dôsledku ľudskej činnosti. Toto použitie

daného termínu sa odlišuje od toho, ako ho definuje Rámcová dohoda OSN o zmene

klímy (UNFCCC): “zmena klímy, ktorá je priamo alebo nepriamo spôsobená ľudskou

činnosťou, ktorá mení zloženie celosvetovej atmosféry a ktorá je niečím naviac k prirodzenej

klimatickej premenlivosti pozorovanej za porovnateľné časové obdobie’.

V spoločnosti Grundfos sme presvedčení, že klimatická zmena v dôsledku ľudskej činnosti

je taká pravdepodobná, že všetci musíme konať už dnes.

cO₂e

Označuje "ekvivalenty oxidu uhličitého". Je to mierka na porovnanie emisií rôznych

skleníkových plynov na základe ich potenciálu pre globálne otepľovanie. Konkrétne vyjadruje,

v akej miere daný skleníkový plyn prispieva ku globálnemu otepľovaniu, a to

stanovením, koľko CO₂ by bolo potrebné na dosiahnutie toho istého účinku oteplenia

za 100 rokov. Napríklad, metán (CH ) má 23-krát väčší potenciál pre globálne otepľova-

4

nie ako CO₂, zatiaľ čo oxid dusný (N O) má približne 300-krát väčší potenciál pre globál-

2

ne otepľovanie ako CO₂.

14 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos klíMa a žiVoTnÉ ProsTredie 15


ŽIVOTNé PROSTREDIE

Naše životné prostredie (alebo prirodzené prostredie) pozostáva zo všetkých žijúcich

a nežijúcich vecí, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Zemi alebo v niektorej z jej oblastí.

Zahŕňa: Ekologické jednotky, ktoré fungujú ako prirodzené systémy bez značného ľudského

zásahu. Univerzálne prirodzené zdroje a fyzikálne javy bez jasne stanovených

hraníc, ako sú napr. vzduch, voda a klíma, ako aj energie, radiácia, elektrický náboj a

magnetizmus, nepochádzajúce z ľudskej činnosti.

Úsilie spoločnosti Grundfos o propagáciu trvalej udržateľnosti napomáha ochrane životného

prostredia. Zvláštny dôraz sa kladie na úspory energie a ochranu vôd.

GhG

Skratka skleníkových plynov, t.j. rôznych plynov, ktoré prispievajú k skleníkovému efektu/globálnemu

otepľovaniu. IPCC ich definuje takto: "Skleníkové plyny sú tie plynné

súčasti atmosféry, prirodzené i antropogénne, ktoré absorbujú a vydávajú žiarenie v určitých

vlnových dĺžkach v rámci spektra infračerveného žiarenia vydávaného zemským

povrchom, atmosférou a oblakmi. Táto vlastnosť spôsobuje skleníkový efekt. Vodné

pary (H O), oxid uhličitý (CO ), oxid dusný (N2O), metán (CH4) a ozón (O3) sú primár-

2 2

ne skleníkové plyny v zemskej atmosfére.” Kjótsky protokol udáva šesť najdôležitejších

skleníkových plynov produkovaných človekom:

• Oxid uhličitý (CO ) 2

• Metán (CH4)

• Oxid dusný (N2O)

• hydrofluórkarbóny (HFC)

• perfluórkarbóny (PFC)

• florid sírový (SF6)

GLObáLNE OTEPĽOVANIE

‘Globálne otepľovanie’ obvykle odkazuje na efekt skleníkových plynov spôsobený ľudskou

činnosťou. Avšak existuje aj prirodzený skleníkový efekt.

POTENcIáL GLObáLNEhO OTEPĽOVANIA (GWP)

Potenciál globálneho otepľovania (GWP) je miera, akou určité množstvo skleníkového

plynu prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Je to relatívna stupnica, ktorá porovnáva

daný plyn s takým istým množstvom CO . Pozri CO e.

2 2

SKLENÍKOVé PLYNY

Pozri GHG.

IPcc

Medzivládny výbor pre zmeny klímy (IPCC) je vedúcim orgánom pre hodnotenie klimatických

zmien. Bol založený Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a Svetovou

meteorologickou organizáciou (WMO), aby svetu poskytoval jednoznačné vedecké poznatky

o súčasnom stave klimatických zmien a ich možných enviromentálnych a socioekonomických

dôsledkoch. IPCC posudzuje prácu tisícov vedcov s účelom objektívneho

vyhodnotenia informácií, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii.

V spoločnosti Grundfos vychádzame pri utváraní našej odpovede na klimatické zmeny

zo zistení IPCC. Ak sa ich zistenia zmenia, upravíme podľa toho aj naše stratégie.

16 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos klíMa a žiVoTnÉ ProsTredie 17


ZMIERNENIE

IPCC definuje zmiernenie ako: “Antropogénny zásah s cieľom obmedziť zdroje alebo

podporiť zníženie množstva skleníkových plynov.” - čo v zásade značí to, čo ľudstvo začína

robiť s cieľom znížiť emisie alebo uložiť GHG.

Mnohé z dlhodobých strategických cieľov spoločnosti Grundfos – napr. propagácia

energetickej účinnosti a zníženie vlastných emisií – sú príkladmi zmiernenia.

NExUS

"Nexus" znamená súvislosť, spojenie či vzťah.

ObNOVITEĽNá ENERGIA

Obnoviteľná energia je energia vyprodukovaná z prírodných zdrojov, ktoré sú obnoviteľné

(prirodzene obnovované) – ako napr. slnečný svit, vietor, dážď, príliv a odliv a

geotermálne teplo.

Spoločnosť Grundfos bude stále viac používať obnoviteľnú energiu na zásobovanie budov

energiou a svoje činnosti. Tiež zabezpečíme, aby naše riešenia boli kompatibilné so

zdrojmi obnoviteľnej energie.

TRVALO UDRŽATEĽNý ROZVOj

Pod pojmom rozvoj sa zvyčajne rozumie to, čo spĺňa naše súčasné potreby bez toho,

aby to obmedzovalo schopnosť budúcich generácií plniť ich potreby. Trvalo udržateľný

rozvoj sa tiež chápe ako pokrok, ktorý je neustály a prináša hodnoty pre ľudstvo a aj

životné prostredie.

Spoločnosť Grundfos takisto vníma trvalo udržateľný rozvoj ako formu pokroku, ktorý

spĺňa naše súčasné potreby bez toho, aby obmedzoval schopnosť budúcich generácií

plniť ich potreby. Koncept trvalo udržateľného rozvoja utvára našu celkovú víziu a naše

podnikateľské správanie. V súčasnej dobe svet nie je na udržateľnej ceste rozvoja. Spotrebovávame

1,5 krát viac zdrojov, než naša planéta môže poskytnúť. OSN odhaduje, že

ak budeme pokračovať ako doposiaľ, budeme do roku 2050 potrebovať 2,3 planéty na

udržanie populácie Zeme.

TRVALO UDRŽATEĽNá ENERGIA

Trvalo udržateľná energia znamená, že energia sa získava tak, že spĺňa naše súčasné

potreby bez toho, aby to obmedzovalo budúce generácie plniť ich potreby. Podľa

niektorých tento pojem počíta s využívaním fosílnych palív pri súčasnom vývoji novej

technológie, pokiaľ sú zároveň taktiež vyvíjané nové zdroje pre budúce generácie. Za

zdroje trvalo udržateľnej energie sa najčastejšie považujú všetky obnoviteľné zdroje

energie, ako sú napr. biopalivá, solárna energia, veterná energia, vlnová energia, geotermálna

energia a energia prílivu. Taktiež sem patria technológie, ktoré zvyšujú energetickú

účinnosť.

Spoločnosť Grundfos bude stále viac používať pre svoje činnosti obnoviteľnú energiu

– a naše úsilie podporovať energetickú účinnosť prostredníctvom našich výrobkov a

služieb má už teraz značný dopad na správanie zákazníkov.

18 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos klíMa a žiVoTnÉ ProsTredie 19


NAPäTá VODOhOSPODáRSKA bILANcIA

Pojem používaný na označenie nedostaku vody (v dôsledku sucha alebo kontaminácie

vôd) prípadne prebytku vody (napr. záplavy).

V Grundfose pomáhame zmierniť napätú vodohospodársku bilanciu úsilím o ochranu

vôd a našimi riešeniami – LifeLink a SolarFlex sú dobrými príkladmi. Máme aj riešenia,

ktoré podporujú zber dažďovej vody, recykláciu vody, atď.

NULOVý DOPAD

Doslova znamená, že neexistuje žiadny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Keď napr. budova má mať nulový dopad na životné prostredie, výrobky spoločnosti

Grundfos ako sú obehové čerpadlá s označením A alebo obehové čerpadlá poháňané

slnečnou energiou, môžu pomôcť minimalizovať spotrebu energie.

TRVALO UDRŽATEĽNá TEchNOLóGIA/INOVácIE

AUTOadapt OhĽADUPLNý K ŽIVOTNéMU

UhLÍKOVá STOPA PROSTREDIU

uhlíkoVá sToPa, Výrobok zhodnoTenie dôležiTosTi

UhLÍKOVá ZNAčKA ROZŠÍRENý PRODUKTOVý PRÍSTUP

UhLÍKOVO NEUTRáLNY GEOTERMáLNE SYSTéMY

CleanteCh Green lean

OD KOLÍSKY KU KOLÍSKE GREENWAShING

od kolísky k bráne recYklácia šedej VodY

OD KOLÍSKY DO hRObU

cSR

LcA

Lcc

DOWNcYcLING ŽIVOTNý cYKLUS

VLOŽENý UhLÍK náklady na životný cyklUs

EMISIE, PRIAME

eMisie, nePriaMe

zachYTáVanie dažĎoVej VodY

REcYKLácIA

ENERGETIcKý AUDIT ÚSPORY

ENERGETIcKá ÚčINNOSŤ ZDiEľaNá HODNOta

VODNá STOPA

20 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos

TrValo udržaTeľná TechnolóGia/inoVácie 21


TRVALO UDRŽATEĽNá TEchNOLóGIA /

INOVácIE

Všetky budúce činnosti výskumu a vývoja v spoločnosti Grundfos berú do úvahy trvalú

udržateľnosť. Termíny tu uvedené súvisia s tým, ako sú naše výrobky konštruované,

vyrábané, používané a vyraďované.

AUTOadapt

Patentovaná funkcia vyvinutá spoločnosťou Grundfos. Zabezpečuje, že čerpadlá au-

tomaticky prispôsobujú prevádzku optimálnej výkonovej krivke, čo znižuje spotrebu

elektrickej energie.

Funkcia AUTOADAPT, pôvodne vytvorená pre rad MAGNA a teraz už k dispozícii aj u čerpadiel

ALPHA, automaticky upravuje diferenčný tlak cez čerpadlo tak, aby vyhovoval

aktuálnym požiadavkám na prietok. To znamená, že čerpadlo pracuje stále podľa krivky

najúčinnejšieho výkonu, pričom udržiava ideálnu rovnováhu medzi pohodlím a účinnosťoou.

UhLÍKOVá STOPA

Uhlíková stopa predstavuje “celkové emisie skleníkových plynov (GHG, greenhouse

gas) spôsobené priamo či nepriamo jednotlivcom, organizáciou, udalosťou alebo výrobkom”

(UK Carbon trust 2008) a je vyjadrená ako CO eqv. 2

V spoločnosti Grundfos pracujeme na znížení uhlíkovej stopy našich vlastných procesov.

To sa týka celej našej organizácie, pričom musíme vynaložiť všetku našu vynaliezavosť,

aby sme znížili emisie, kdekoľvek sa to dá. V širšej perspektíve tiež pracujeme na

znižovaní emisií spojených s konštrukciou našich výrobkov počas celého ich života - od

kolísky do hrobu.

UhLÍKOVá STOPA, VýRObOK

Celkové emisie GHG spôsobené priamo či nepriamo určitým výrobkom a vyjadrené ako

ekvivalenty CO e. 2

V spoločnosti Grundfos sa zaväzujeme prešetriť a znížiť emisie uhlíka po celú dobu

životnosti našich výrobkov a služieb. Keď mapujeme uhlíkovú stopu výrobku, skúmame

emisie GHG spojené s použitými surovinami, s fázou výroby, užívateľskou fázou a

likvidáciou výrobku.

UhLÍKOVá ZNAčKA

Uhlíková značka (napr. tá, ktorú vytvoril UK Carbon Trust) ukazuje celkové emisie skleníkových

plynov výrobku “od kolísky k bráne” (vložený uhlík) alebo “od kolísky do hrobu”.

Emisie sú zobrazené v gramoch CO e pre danú hmotnosť balenia.

2

UhLÍKOVO NEUTRáLNY

Striktný význam termínu "uhlíkovo neutrálny" popisuje palivá, ktoré nezvyšujú ani neznižujú

množstvo CO vypúšťaného do ovzdušia. Avšak termín obvykle znamená, že sa

2

spoločnosti snažia vyvážiť svoje emisie CO , napr. prostredníctvom:

2

1. Kompenzáciou emisií CO spôsobených fosílnymi palivami tak, že vyprodukujú po-

2

dobné množstvo obnoviteľnej energie alebo používaním výhradne obnoviteľnej energie.

2. Uhlíkovou kompenzáciou, t.j. platením iným za odstránenie alebo izoláciu CO z 2

ovzdušia – napr. výsadbou stromov – alebo financovaním uhlíkových projektov, ktoré

zabraňujú vzniku budúcich emisií GHG alebo nákupom uhlíkových kreditov za účelom

vylúčenia ("stiahnutia") týchto kreditov z obchodu s uhlíkom.

22 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos TrValo udržaTeľná TechnolóGia/inoVácie 23


cLEANTEch

Cleantech ako voľne definovaný termín zvyčajne predstavuje výrobky a služby, ktoré

zlepšujú výkon, produktivitu alebo účinnosť, pričom znižujú spotrebu energie, odpad,

znečistenie, náklady alebo vstupy. Je taktiež známy ako “čistá technológia”. Nie je to

však to isté čo “greentech”

Príkladmi ponúk cleantech spoločnosti Grundfos môžu byť napr. riešenia NoNOx a BioBooster.

OD KOLÍSKY KU KOLÍSKE

Od kolísky ku kolíske je špecifický druh zhodnotenia životného cyklu, keď je konečnou

fázou (koncom životnosti výrobku) proces recyklácie. Procesom recyklácie vznikajú

nové identické výrobky (recyklácia - napr. sklené fľaše z nazbieraných sklených fliaš)

alebo odlišné výrobky (tento proces je známy aj ako downcycling – napr. izolačná sklená

vata vyrobená z nazbieraných sklených fliaš).

V širšom slova zmysle je koncept od kolísky ku kolíske systémovým prístupom a filozofiou

inšpirovanou prírodnými systémami (biomimikry). Cieľom je využiť odpad ako

vstup na vytvorenie niečoho nového, čím sa vytvorí systém bez akéhokoľvek odpadu.

OD KOLÍSKY K bRáNE

Od kolísky k bráne je posúdenie čiastočného životného cyklu výrobku, ktoré sa vzťahuje

na dobu od výroby ("kolíska") po bránu továrne (t.j. pred expedíciou). Fáza použitia a

likvidácie býva zvyčajne vynechaná.

OD KOLÍSKY DO hRObU

Od kolísky do hrobu je posúdenie celého životného cyklu od výroby ("kolíska") cez fázu

používania až do likvidácie ("hrob"). Všetky vstupy a výstupy sa posudzujú s ohľadom

na všetky fázy životného cyklu. Pozri poznámku pod vyššie uvedenou položkou od kolísky

k bráne. Okrem toho sa snažíme dôkladne posúdiť, ako môžu naše výrobky a riešenia

prispievať k trvale udržateľnému svetu v priebehu fázy používania a likvidácie – napr.

vytvorením výrobkov, ktoré sú energeticky účinné a dajú sa ľahko recyklovať (recyklácia

alebo downcycling).

cSR

Skratka pre spoločenskú zodpovednosť firmy (“Corporate Social Responsibility”).

V Grundfose definujeme spoločenskú zodpovednosť firmy ako spôsob, ktorým integrujeme

spoločenské a enviromentálne aspekty do našich podnikových operácií a v interakcii

s investormi na báze dobrovoľnosti. Naše činnosti v rámci CSR prispievajú k

trvalo udržateľnému rozvoju.

24 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos TrValo udržaTeľná TechnolóGia/inoVácie 25


DOWNcYcLING

Viď Recyklácia, vrátane poznámok.

VLOŽENý UhLÍK

Termín “vložený uhlík” sa používa pre opis, ako uhlíková stopa výrobku ‘od kolísky do

hrobu’ môže byť vyjadrená v kg CO na kg výrobku. Napríklad Uhlíkový fond vo Veľkej

2

Británii (UK Carbon Trust) zaviedol značku, ktorá uvádza emisie vloženého uhlíka výrobku

v gramoch CO e pre príslušnú hmotnosť balenia.

2

EMISIE, PRIAME

Priame emisie sú emisie GHG spôsobené priamo jednotlivcom, udalosťou, organizáciou

alebo výrobkom – napr. GHG vypúšťané komínom. Priame emisie zahŕňajú všetko

znečistenie z výroby, služobných vozidiel, cestovné náhrady a ďalšie priamo riadené

zdroje. Protokol GHG uvádza tri “rozsahy” GHG. Rozsah 1 zahŕňa všetky priame emisie

GHG.

EMISIE, NEPRIAME

Ide o emisie GHG, ktoré sú nepriamo spôsobené jednotlivcom, udalosťou, organizáciou

alebo výrobkom. Nepriame emisie zahŕňajú všetky emisie, ktoré vznikli ako dôsledok

činnosti firmy a v dôsledku používania alebo kúpy výrobku. Ak napríklad elektrická

energia dodaná z elektrárne vedie k emisiám, tieto sa počítajú ako nepriame emisie.

Emisie spôsobené spracovávaním surovín sa počítajú tiež medzi nepriame emisie. Protokol

GHG uvádza tri “rozsahy” GHG.

Rozsah 2 zahŕňa nepriame emisie GHG zo spotreby nakúpenej elektrickej energie, tepla

alebo pary.

Rozsah 3 zahŕňa ďalšie nepriame emisie, napr. ako ťažba a výroba nakúpených materiálov

a palív, preprava pomocou vozidiel, ktoré nevlastní alebo nekontroluje ohlasujúca

entita, činnosti spojené s elektrickou energiou (napr. straty T&D) nezahrnuté v rozsahu

2, činnosti založené na outsourcingu, likvidácia odpadov, atď.

ENERGETIcKý AUDIT

Energetické audity sú analýzy realizované personálom Grundfos v priestoroch zákazníka.

Energetický audit poskytuje presné kalibrované údaje o výške prietoku, aktuálne

spotrebúvanej energii, účinnosti čerpacích zariadení, atď. Spoločnosť Grundfos je

schopná stanoviť, kde by zmeny mohli ušetriť energiu pre klienta.

26 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos TrValo udržaTeľná TechnolóGia/inoVácie 27


ENERGETIcKá ÚčINNOSŤ

Pomer energetického výstupu procesu premeny alebo systému k energetickému vstupu.

Spoločnosť Grundfos vynakladá veľké úsilie na vytváranie riešení, ktoré sú čo najviac

energeticky účinné a snaží sa pomôcť svojim zákazníkom dosiahnuť väčšiu celkovú

energetickú účinnosť. V budúcnosti to bude stále dôležitejšie. Energetická účinnosť zahŕňa

napr. nižšie uvedené aspekty:

• Spotreba energie počas doby životnosti

• CO stopa

2

• Účinnosť

• Účinnosť na systémovej úrovni

• LCC

• Obnoviteľná energia

• Monitoring/optimalizácia prevádzky

ENERGETIcKá ZNAčKA

Energetické značky sú značky, ktoré informujú zákazníkov o relatívnej spotrebe energie

určitého výrobku. Obvykle ich vydávajú organizácie schválené vládou, ktoré sa zaoberajú

domácimi spotrebičmi (chladničky a pod.).

Spoločnosť Grundfos napomáhala pri zavádzaní európskeho programu energetického

značenia v oblasti čerpadiel. Čerpadlá MAGNA a ALPHA s označením A rozšírili povedomie

o dopade energeticky účinných čerpadiel a program značenia bol dôležitým činiteľom

tohto procesu. Kritériá energetických značiek EÚ sú stále prísnejšie; zmeny sa

postupne zavádzajú pre rôzne výrobky až do roku 2013.

OhĽADUPLNý K ŽIVOTNéMU PROSTREDIU

Ohľaduplný k životnému prostrediu je termín používaný pre tovar a služby, zákony,

smernice a postupy, ktorých cieľom je minimalizovať poškodenie prirodzeného prostredia,

napr. použitím biologicky rozložiteľných zložiek. Synonymami sú napr. ekologický,

šetrný k prírode či zelený.

ZhODNOTENIE DôLEŽITOSTI

Zhodnotenie (posúdenie), ktoré je nutné vykonať pri mapovaní emisií GHG výrobku

alebo spoločnosti. Týmto posúdením sa zvážia aspekty, ktoré by mali byť zahrnuté do

mapovania GHG, aby sa zabezpečilo, že výpočet je čo najpresnejší bez vynaloženia neprimeraných

prostriedkov. Zvolené možnosti by mali byť v súlade s celkovým účelom

mapovania.

ROZŠÍRENý PRODUKTOVý PRÍSTUP

Organizácia Europump zastáva “rozšírený produktový prístup” pri prijímaní legislatívy

o úsporách z vodných čerpadiel – to znamená, že je nutné zahrnúť i motory a riadiace

jednotky. Rozšírený produktový prístup výrazne rozširuje rozsah možných úspor. V EÚ

(EU27) sú, napríklad, očakávané a zverejnené úspory plynúce z produktového prístupu

k vodným čerpadlám 4,45 TWh za rok. V porovnaní s tým sa predpovedá, že rozšírený

produktový prístup prináša v EÚ ročné úspory 35 TWh.

Zdroj: Poznámky organizácie Europump k dokumentu: "Pracovný dokument o možných

požiadavkách na ekodizajn jednostupňových čerpadiel, čerpadiel s axiálnym vstupom,

viacstupňových vertikálnych čerpadiel a viacstupňových ponorných čerpadiel", máj

2008.

28 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos TrValo udržaTeľná TechnolóGia/inoVácie 29


GEOTERMáLNE SYSTéMY

Systémy, ktoré využívajú teplo uložené v zemi, napr. na sálavé vykurovanie.

Grundfos ponúka veľa riešení pre geotermálne systémy. Napríklad čerpadlá SPN sú

schopné čerpať vysoko agresívnu geotermálnu vodu a čerpadlo VersaFlo je schopné

čerpať roztok glykolu vo výmenníku tepla, čím sa spájajú geotermálne mechanické systémy

so sálavým teplom pre energetickú účinnosť a pohodlie.

GREEN LEAN

“Lean” (zoštíhlený) je známym nástrojom riadenia vytvoreným s cieľom ušetriť čas a

zdroje vo výrobe; “Green Lean” má ten istý prístup k energii a vodným zdrojom, pričom

ich čo najviac chráni.

Grundfos používa prístup Green Lean na zníženie uhlíkovej stopy a enviromentálneho

dopadu činností spoločnosti.

GREENWAShING

Jedná sa o snahu predstaviť výrobok alebo službu ako viac šetrnú k životnému prostrediu,

než naozaj je.

REcYKLácIA ŠEDEj VODY

Recyklácia šedej vody označuje opätovné využitie vody použitej v domácnostiach –

všetkej vody z domácností okrem odpadovej vody zo záchodov, ktorá sa označuje ako

čierna voda. Systémy recyklácie šedej vody majú mnoho foriem a umožňujú opätovne

využiť vodu na zavlažovanie alebo dokonca ako pitnú vodu na pitie a varenie.

Systémy recyklácie šedej vody nevypúšťajú túto vodu do kanalizácie, ale zvyčajne ju z

drezov, spŕch a práčiek vedú do samostatnej akumulačnej nádrže. Táto voda sa potom

môže použiť, najlepšie po filtrácii, priamo na zavlažovanie alebo splachovanie, alebo sa

môže upraviť a vyčistiť rôznymi spôsobmi, aby sa dala piť. Grundfos ponúka celý rad

riešení pre rôzne nastavenia.

LcA

Skratka hodnotenia životného cyklu (Life Cycle Assessment): analýza dopadu výrobku

na životné prostredie počas celej jeho životnosti (životného cyklu).

Kompletná LCA okrem iného zahŕňa mapovanie emisií GHG. Avšak do kompletnej LCA

sa zaraďujú aj ďalšie enviromentálne aspekty, napr. dopad na vodné prostredie.

Lcc

Pozri Náklady na životný cyklus (Life Cycle Cost).

30 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos TrValo udržaTeľná TechnolóGia/inoVácie 31


ŽIVOTNý cYKLUS

Keď sa "životný cyklus" použije v súvislosti s výrobkami, vzťahuje sa na všetky kroky

života daného výrobku:

• suroviny (vrátane prepravy)

• výroba

• preprava

• použitie

• likvidácia

NáKLADY NA ŽIVOTNý cYKLUS

Celkové náklady daného výrobku alebo služby počas ich životnosti. S ohľadom na koncových

užívateľov sa tento termín vzťahuje na celkové náklady od okamžiku, keď sa

produkt prvýkrát kúpi až po chvíľu, keď sa vyhodí – a zahŕňa napr. údržbu, náhradné

diely a spotrebu energie.

ZAchYTáVANIE DAŽĎOVEj VODY

Zachytávanie dažďovej vody označuje zber (a často aj uchovávanie) dažďovej vody. Zozbieraná

dažďová voda sa dá použiť ako pitná voda, pre hospodárske zvieratá, na zavlažovanie

alebo dopĺňanie podzemnej vody. Systémy na zachytávanie dažďovej vody

môžu byť malé a jednoduché alebo veľké a zložité. Dažďová voda sa zvyčajne zachytáva

zo zeme alebo strechy.

Grundfos ponúka široký sortiment výrobkov vhodných na zachytávanie dažďovej vody.

Napríklad, veľké nádrže a čerpadlá CHI sa môžu použiť na zachytávanie dažďovej vody

z dažďových zvodov a pod. a túto vodu je možné opäť použiť na zavlažovanie. V menšom

meradle môžu zariadenia ako napr. Grundfos Pump Genie prepínať medzi dažďovou

vodou a vodou z vodovodu pre potreby domácnosti, pričom sa vždy uprednostňuje

dažďová voda.

REcYKLácIA

Recyklácia označuje spracovávanie použitých materiálov do nových výrobkov. To pomáha

zabrániť plytvaniu potenciálne užitočných materiálov, znížiť spotrebu nových

surovín a spotrebu energie, znižovať znečistenie ovzdušia (zo spaľovania) a vôd (zo

skládkovania) znížením potreby "štandardnej" likvidácie odpadu a znížiť emisie GHG

v porovnaní s prvotnou výrobou. Medzi recyklovateľné materiály patrí mnoho druhov

skla, papiera, kovov, plastov, textilu a elektroniky.

Striktne vzaté, recyklácia materiálu by vyprodukovala novú dodávku toho istého materiálu.

To je ale často komplikované alebo pridrahé (v porovnaní s výrobou rovnakého

výrobku zo surovín alebo iných zdrojov), preto sa namiesto toho často vyrábajú nové

materiály (napr. sklo iných tvarov).

Ďalšou formou recyklácie je záchrana určitých materiálov zo zložitých výrobkov, buď z

dôvodu ich skutočnej hodnoty (napr. zlato z počítačových komponentov) alebo z dôvodu

ich nebezpečného charakteru (napr. odstránenie a opätovné využitie ortuti z rôznych

predmetov).

V spoločnosti Grundfos sa usilujeme, aby naše výrobky boli čo najviac recyklovateľné

– napr. vytváraním produktov s modulárnou konštrukciou, ktorá uľahčí opätovné

využitie. Keďže recykláciu v najprísnejšom zmysle slova je pre spoločnosť nášho druhu

obtiažne dosiahnuť, snažíme sa preskúmať rôzne možnosti. Termín “opätovné použitie”

neznamená to isté čo recyklácia – znamená to, že predmet sa opäť použije pre svoj

pôvodný účel, napr. fľaše na mlieko.

Termín “downcycling” sa niekedy používa pre recykláciu, keď sú nové vytvorené materiály

horšej kvality ako materiály, ktoré sa poskytli na recykláciu.

32 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos TrValo udržaTeľná TechnolóGia/inoVácie 33


ÚSPORY

Zníženie vynaložených zdrojov. Často sa to vyjadruje ako kontrast medzi existujúcimi a

navrhovanými riešeniami alebo napr. medzi starou a novou technológiou.

ZDIEĽANá hODNOTA

Koncept, podľa ktorého môžu mať činnosti vykonávané firmou hodnotu pre firmu i pre

spoločnosť, ktorej je firma súčasťou.

VODNá STOPA

Vodná stopa podniku – jeho korporátna vodná stopa – vyjadruje celkový objem pitnej

vody, použitej priamo a nepriamo na riadenie a prevádzku podniku. Pozostáva z dvoch

súčastí:

• Prevádzková vodná stopa, t.j. priame použitie vody podnikom na vlastné prevádzko-

vé činnosti

• Vodná stopa dodávateľského reťazca, t.j. voda použitá v dodávateľskom reťazci pod-

niku

Vodná stopa dodávateľského reťazca mnohých podnikov je oveľa väčšia než ich prevádzková

vodná stopa. Keď spotrebitelia používajú výrobky z podniku, vodná stopa sa

môže týkať aj fázy konečného užívania výrobku. To je súčasťou vodnej stopy koncového

užívateľa, avšak to neznamená, že sa podnik môže zbaviť zodpovednosti za to, čo sa

deje vo fáze konečného užívania.

Green sTar

RASTÚcI SVET

RAST, EKONOMIcKý

ie1, ie2, ie3

LEGISLATÍVA

IEA

IPcc

iso 14001

LEED

breeaM

STAVEbNé PREDPISY

sTarosTliVosŤ o klíMu

ZNAčKA ccc

ZNAčKA cE značkY a cerTifikácie

značka eTl OhSAS 18001

SMERNIcA EUP REAch

eUropUmp TransParenTnosŤ

PROTOKOL GhG UN GLObAL cOMPAcT

Global coMPacT ROZVOjOVé cIELE TISÍcROčIA OSN

GLObAL REPORTING INITIATIVE ZNAčKA UL

VodnÉ hosPodársTVo

SVETOVá ObchODNá RADA PRE

TRVALO UDRŽATEĽNý ROZVOj

(WbcSD)

34 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos

leGislaTíVa 35


LEGISLATÍVA

Legislatíva a stavebné predpisy sú na celom svete každým rokom prísnejšie. Tu uvedené

definície sa priamo vzťahujú na spôsob projektovania budov a na kritériá, na

základe ktorých by sa mali robiť rozhodnutia.

bREEAM

Metóda enviromentálneho hodnotenia BRE. Metóda enviromentálneho hodnotenia

budov, ktorá berie do úvahy celý rad enviromentálnych aspektov a trvalú udržateľnosť

a umožňuje developerom a projektantom preukázať plánovačom a klientom enviromentálne

výhody svojich budov.

STAVEbNé PREDPISY

Pravidlá stanovujúce minimálnu úroveň bezpečnosti budov. Stavebné predpisy vo

zvýšenej miere stanovujú limity spotreby energie, atď. s cieľom viac podporiť trvalú

udržateľnosť.

STAROSTLIVOSŤ O KLÍMU

“Caring for Climate” (starostlivosť o klímu) je dobrovoľná akčná platforma pre tých

účastníkov programu UN Global Compact, ktorí chcú preukázať svoje schopnosti v

problematike klimatických zmien. Táto platforma dáva popredným spoločnostiam v

obore príležitosť predkladať praktické riešenia a pomáhať utvárať verejnú politiku a

takisto postoje verejnosti.

Grundfos je súčasťou platformy Caring for Climate.

ZNAčKA ccc

Skratka pre China Compulsory Certification. Od 1. augusta 2003 musia všetky domáce

alebo dovezené výrobky predávané v Číne obdržať povinné osvedčenie výrobku a niesť

novú značku CCC (China Compulsory Certification).

ZNAčKA cE

ZnačkaCEjepovinnáznačkazhodypoužívanánavýrobkochvrámciEurópskehohospodárskeho

priestoru (EHP). Značka CE potvrdzuje, že dotyčný výrobok spĺňa požiadavky EÚ na

ochranu spotrebiteľa, zdravia alebo životného prostredia. CE znamená "Conformité

Européenne".

ZNAčKA ETL

Značka EtL je značka certifikácie výrobkov, ktorú ponúka intertek, jedna z celoštátne

uznávaných skúšobní (NRTL, Nationally Recognized Testing Laboratories) v USA.

36 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos leGislaTíVa 37


SMERNIcA EUP

Skratka pre Smernicu o energetických spotrebičoch, známej aj ako Smernica o ekodizajne.

Hlavným cieľom smernice je zlepšiť energetickú účinnosť energetických spotrebičov

(EuP), čím prispieva k dosiahnutiu európskych cieľov ochrany klímy. Smernica sa

nevzťahuje len na energetickú spotrebu výrobkov; jej cieľom je aj znížiť celkový negatívny

dopad výrobkov na životné prostredie. Smernica bola prijatá v júli 2005 a nedávno

bola novelizovaná (2009/125/EC). Najdôležitejšou zmenou je, že sa smernica vzťahuje

nielen na výrobky "používajúce energiu", ale tiež na výrobky "spojené so spotrebou

energie".

Hlavné body, ktoré je nutné mať na pamäti v súvislosti so smernicou EuP, sú: Od 1.

januára 2013 musia mať samostatné bezupchávkové obehové čerpadlá (okrem tých

špeciálne naprojektovaných pre primárne obvody termálnych solárnych systémov a

tepelných čerpadiel) koeficient energetickej účinnosti (EEI) maximálne 0,27. Od 1. augusta

2015 musia mať samostatné bezupchávkové obehové čerpadlá a bezupchávkové

obehové čerpadlá zabudované do výrobkov koeficient energetickej účinnosti (EEI) maximálne

0,23.

V prípade obehových čerpadiel smernica vychádza z týchto predpokladov:

• Ročná spotreba elektriny v EÚ (EU27) je 50 tWh za rok (2009)

• Odhadovaná spotreba elektriny v EÚ bez legislatívnej úpravy by v roku 2020 bola 55

TWh

• Odhadovaná spotreba elektriny v EÚ s legislatívnou úpravou je 32 tWh do roku

2020

To znamená, že smernica ušetrí elektrinu v EÚ o 23 TWh do roku 2020, čo je porovnateľné

s rezidenčnou spotrebou elektriny 14 miliónov ľudí v EÚ. To zodpovedá odhadovanému

zníženiu CO o 11 miliónov ton CO v EÚ do roku 2020. Pevné ciele pre vodné

2 2

čerpadlá zatiaľ neboli stanovené. Legislatívne požiadavky EuP týkajúce sa motorov sú

uvedené v časti Motory.

EUROPUMP

Europump je priemyselné združenie zastupujúce európsky priemysel zaoberajúci sa

čerpadlami. Europump poskytuje odborné poradenstvo o technických a ďalších záležitostiach

týkajúcich sa čerpadiel a predstavuje fórum pre výmenu informácií z oboru

čerpadiel. Usiluje sa byť zdrojom harmonizovaných predpisov pre účinné a ekologické

kvapalinové čerpacie systémy. Europump aktívne propaguje energeticky úspornú a

ekologickú integritu.

Viď Rozšírený produktový prístup.

PROTOKOL GhG

Protokol GHG je príručka vydaná radou WBCSD. Popisuje metódu mapovania a podávania

správ o dopade spoločnosti alebo organizácie na klímu. (WBCSD=Svetová obchodná

rada pre udržateľný rozvoj).

GLObAL cOMPAcT

Pozri UN Global Compact.

GLObAL REPORTING INITIATIVE

Global Reporting Initiative je rámec stanovujúci zásady a indikátory, ktoré môžu organizácie

použiť na meranie a vykazovanie svojich ekonomických, ekologických a spoločenských

činností.

GREEN STAR

Green Star je dobrovoľný systém enviromentálneho hodnotenia dizajnu a konštrukcie

budov.

38 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos leGislaTíVa 39


RASTÚcI SVET

Keď hovoríme o "rastúcom svete", hovoríme o tom, ako rastie svetová populácia v číslach

– ale tiež o tom, ako celá svetová populácia vyžaduje vyšší životný štandard, najmä

v rozvojových krajinách.

RAST, EKONOMIcKý

Ekonomický rast nevyžaduje vysvetlenie: Rast obchodu a bohatstva v danej spoločnosti.

Ekonomický rast je tradične spojený so zodpovedajúcim rastom znečistenia, emisií

GHG, atď. Výzvou súčasnosti je prelomiť toto spojenie tak, aby bol ekonomický rast

trvalo udržateľný.

IE1, IE2, IE3

Kódy iE sú označením triedy účinnosti motorov. Nová norma EN 60034-30:2009 udáva

celosvetovú definíciu nižšie uvedených tried účinnosti nízkonapäťových trojfázových

asynchrónnych motorov s rozsahom výkonu od 0,75 kW do 375 kW.

• iE1 = Štandardná účinnosť (porovnateľná s EFF2)

• iE2 = Vysoká účinnosť (porovnateľná s EFF1)

• iE3 = Prvotriedna účinnosť

Staré európske označenia EFF3, EFF2 a EFF1 nestratia platnosť, ale postupne zmiznú z

trhu.

Medzinárodná elektrotechnická komisia, IEC, vytvorila túto normu energetickej účinnosti,

aby vyriešila problém rôznych národných noriem energetickej účinnosti.

IEA

Skratka pre Medzinárodnú energetickú agentúru. IEA pracuje ako energetický poradca

vlád 28 členských krajín a ďalších krajín. Jej cieľom je podporovať spoľahlivú, dostupnú

a čistú energiu pre svetových spotrebiteľov. Agentúra bola založená v súvislosti s ropnou

krízou v rokoch 1972-73 a jej pôvodným poslaním bolo koordinovať opatrenia v časoch

núdzových situácií s dodávkami ropy. V súčasnosti sa zameriava aj na energetickú

účinnosť, ochranu klímy, spoluprácu v energetickej technológii a výmenu skúseností

so zvyškom sveta.

IPcc

Medzivládny výbor pre zmeny klímy (IPCC) je vedúcim orgánom pre hodnotenie klimatických

zmien. Bol založený Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a Svetovou

meteorologickou organizáciou (WMO), aby svetu poskytoval jednoznačné vedecké poznatky

o súčasnom stave klimatických zmien a ich možných enviromentálnych a socioekonomických

dôsledkoch. IPCC posudzuje prácu tisícov vedcov s účelom objektívneho

vyhodnotenia informácií, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii.

ISO 14001

Systém enviromentálneho riadenia je súčasťou celkového systému riadenia organizácie.

Systém zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovacie činnosti, úlohy, prax, postupy,

procesy a zdroje pre vytváranie, realizáciu, plnenie, revíziu a dodržiavanie enviromentálnej

politiky spoločnosti.

40 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos leGislaTíVa 41


LEED

LEED je medzinárodne uznávaným systémom certifikácie úsporných budov. Ponúka

overenie treťou stranou, že budova alebo zariadenie bolo naprojektované a postavené

pomocou stratégií, ktorých cieľom je zlepšenie výkonu vo všetkých oblastiach, na ktorých

záleží najviac: úspory energie, vodohospodárska efektívnosť, zníženie emisií CO , 2

zlepšenie kvality vnútorného prostredia a starostlivosť o zdroje a citlivosť k ich dopadom.

Systém certifikácie LEED bol vytvorený Radou pre úsporné budovy USA (USGBC).

LEED sa týka všetkých typov budov – komerčných aj obytných. Pokrýva celý životný

cyklus budovy – projekt a výstavbu, prevádzku a údržbu, interiérové práce nájomcu

a zásadné modernizácie. LEED ponúka vlastníkom a prevádzkovateľom budov rámec

na určenie a realizáciu praktických a merateľných riešení projektovania, výstavby, prevádzky

a údržby úsporných budov. Medzi ďalšie stavebné predpisy patria BREEAM a

Green Star.

ZNAčKY A cERTIfIKácIE

Na rôznych trhoch sa vyžadujú rôzne značky (preukazujúce, že dotyčný výrobok spĺňa

miestne normy bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, atď.) a certifikácie.

Niektoré sa týkajú strojnej bezpečnosti, iné elektrickej bezpečnosti a ďalšie majú

čisto enviromentálne ciele.

Príklady značiek:

UL (Severná Amerika)

CSA (Severná Amerika)

ETL (Severná Amerika)

CE (Európa)

CCC (Čína)

I keď sú niektoré normy pôvodne európske alebo severoamerické, tieto značky sú uznávané

i v ďalších častiach sveta.

Spoločnosť Grundfos uvádza na trh len tie výrobky, ktoré spĺňajú alebo prekračujú všetky

príslušné záväzné normy.

OhSAS 18001

Medzinárodne uznávaná hodnotiaca špecifikácia pre systémy riadenia bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci.

REAch

Skratka registrácie, evaluácie (hodnotenia), autorizácie (povolenia) a obmedzenia chemických

látok; REACH je nariadením Európskeho spoločenstva o chemických látkach a

ich bezpečnom používaní (EC 1907/2006). Zákon vstúpil do platnosti 1. júna 2007. Jeho

cieľom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

42 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos leGislaTíVa 43


TRANSPARENTNOSŤ

Doslova "niečo, cez čo je možné vidieť". V širšom kontexte transparentnosť znamená

otvorenosť, komunikáciu a zodpovednosť. Transparentné postupy zahŕňajú účtovné

výkazy, audity, atď.

ZNAčKA UL

UL je skratka pre Underwriters Laboratories Inc., americkej nezávislej organizácie na

certifikáciu bezpečnosti výrobkov, ktorá vytvára normy a skúšobné postupy pre výrobky,

materiály, súčasti, zostavy, nástroje a zariadenia, a to zvlášť s ohľadom na bezpečnosť

výrobkov. Značka UL preukazuje dodržanie týchto noriem. UL je jednou z niekoľkých

celoštátne uznávaných skúšobní (NRTL) schválených pre také testovanie americkým

Úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA). Pozri tiež ETL.

UN GLObAL cOMPAcT

UN Global Compact je strategická iniciatíva pre podniky, ktoré sa usilujú zladiť svoje

činnosti a stratégie s desiatimi univerzálne uznávanými zásadami v oblasti ľudských

práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

ROZVOjOVé cIELE TISÍcROčIA OSN

Rozvojové ciele tisícročia OSN (MDG) je osem medzinárodných rozvojových cieľov, ktoré

sa všetkých 192 členských štátov OSN a rad medzinárodných organizácií zaviazali

dosiahnuť do roku 2015. Obsahujú znižovanie extrémnej chudoby, zníženie detskej

úmrtnosti, zabezpečenie enviromentálnej udržateľnosti a vytváranie globálneho partnerstva

pre rozvoj.

V spoločnosti Grundfos sme sa zaviazali pomáhať svetovej komunite dosiahnuť tieto

ciele stanovené v Rozvojových cieľoch tisícročia OSN. Plníme to na základe nášho

inovačného plánu Innovation Intent, prostredníctvom nových subjektov ako sú napr.

Grundfos LIFELINK a v rámci našich činností na základe spoločenskej zodpovednosti

firiem CSR.

VODNé hOSPODáRSTVO

Monitoring, riadenie a optimalizácia využitia vody. Cieľom je chrániť obmedzené a

ohrozené povrchové vody a zásoby podzemných vôd znížením spotreby vody a znečistenia

vôd.

SVETOVá ObchODNá RADA PRE TRVALO UDRŽATEĽNý ROZVOj (WbcSD)

Globálne združenie zaoberajúce sa výhradne obchodným a trvalo udržateľným rozvojom.

Toto združenie tvorí okolo 200 spoločností a zameriava sa na energetický a klimatický

vývoj, úlohu podnikateľských subjektov a ochranu ekosystémov.

44 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos leGislaTíVa 45


PRISPEjTE

k zelenšej

bUDÚcNOSTI

NAŠEj PLANéTY

ObSAh

A

Adaptácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Alternatívna energia . . . . . . . . . . . . . 12

Antropogénny . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

AUTOADAPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

b

BREEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

c

Cleantech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

CO₂e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

D

Downcycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

E

Emisie, nepriame . . . . . . . . . . . . . . . 27

Emisie, priame . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Energetická účinnosť . . . . . . . . . . . . . 28

Energetická značka . . . . . . . . . . . . . . 28

Energetický audit . . . . . . . . . . . . . . . 27

Europump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

G

Geotermálne systémy . . . . . . . . . . . . 30

GHG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Global Compact . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Globálne otepľovanie. . . . . . . . . . . . . 17

Global Reporting Initiative . . . . . . . . . 39

Green Lean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Green Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Greenwashing . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

I

IE1, IE2, IE3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

IEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

IPCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ISO 14001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

K

Klíma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

L

LCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

LCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

LEED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

obsah

47


N

Náklady na životný cyklus . . . . . . . . . . 32

Napätá vodohospodárska bilancia . . . . 20

Nexus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Nulový dopad. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

O

Obnoviteľná energia . . . . . . . . . . . . . 18

Od kolísky do hrobu . . . . . . . . . . . . . . 25

Od kolísky k bráne . . . . . . . . . . . . . . . 25

Od kolísky ku kolíske . . . . . . . . . . . . . 24

Ohľaduplný k životnému prostrediu . . . 29

OHSaS 18001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

P

Potenciál globálneho otepľovania

(GWP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Protokol GHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

R

Rast, ekonomický . . . . . . . . . . . . . . . 40

Rastúci svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

REACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Recyklácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Recyklácia šedej vody . . . . . . . . . . . . . 31

Rozšírený produktový prístup . . . . . . . 29

Rozvojové ciele tisícročia OSN . . . . . . . 45

S

Skleníkové plyny . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Smernica EuP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Starostlivosť o klímu . . . . . . . . . . . . . 37

Stavebné predpisy. . . . . . . . . . . . . . . 36

Svetová obchodná rada pre trvalo

udržateľný rozvoj (WBCSD) . . . . . . . . . 45

T

Transparentnosť . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Trvalo udržateľná energia . . . . . . . . . . 19

Trvalo udržateľný rozvoj . . . . . . . . . . . 19

U

Uhlík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Uhlíková kompenzácia . . . . . . . . . . . . 14

Uhlíková stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Uhlíková stopa, výrobok . . . . . . . . . . . 23

Uhlíková značka . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Uhlíkovo neutrálny . . . . . . . . . . . . . . 23

Uhlíkový kredit . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

UN Global Compact. . . . . . . . . . . . . . 44

Úspory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

V

Vložený uhlík . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Vodná stopa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Vodné hospodárstvo . . . . . . . . . . . . . 45

Z

Zachytávanie dažďovej vody . . . . . . . . 32

Zdieľaná hodnota . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zhodnotenie dôležitosti . . . . . . . . . . . 29

Zmena klímy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Zmiernenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Značka CCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Značka CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Značka EtL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Značka UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Značky a certifikácie . . . . . . . . . . . . . 43

Životné prostredie. . . . . . . . . . . . . . . 16

Životný cyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

48 Príručka TrValej udržaTeľnosTi Grundfos obsah

49


Grundfos manaGement a/s

Prievozská 4D

SK-821 09 Bratislava

Tel: +421 2 5020 1411

www.grundfos.sk

Naším krédom je zodpovednosť

Toto krédo napľňame tým, že myslíme dopredu

Podstatou tohto spôsobu myslenia sú inovácie

Názov Grundfos, logo Grundfos a slogan Be–Think–Innovate sú registrovanými ochrannými známkami vo vlastníctve Grundfos

Management A/S alebo Grundfos A/S, Dánsko. Všetky práva celosvetovo vyhradené.

More magazines by this user
Similar magazines