Informacje o szkole rekrutacja 2013 r. - ZSG Nr 2

zsgnr2.krakow.pl

Informacje o szkole rekrutacja 2013 r. - ZSG Nr 2

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida

30-523 Kraków ul. Zamoyskiego 6

tel. / fax: ( 12 ) 656 04 04

e-mail: zsgnr2@poczta.onet.pl

www.zsgnr2-krakow.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Henryk Hołysz

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat:

1. Typów szkół ponadgimnazjalnych

2. Zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

3. Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

4. Dodatkowe informacje o Szkole

5. Dojazd do Szkoły

6. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014


Klasa Zawód

A

B

C

D

Typy szkół

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE NR 11:

Technik żywienia i

usług

gastronomicznych

Technik żywienia i

usług

gastronomicznych

Technik żywienia i

usług

gastronomicznych

Technik żywienia i

usług

gastronomicznych

E Kelner

(4 letnie)

Nauczane

języki w klasie

Język

angielski

Język rosyjski

Język

francuski

Język

angielski

Język

angielski

Język

francuski

Język

francuski

Język

angielski

Język

angielski

Język

francuski

Przedmioty

uzupełniające

Historia i

społeczeństwo

Historia i

społeczeństwo

Historia i

społeczeństwo

Historia i

społeczeństwo

Historia i

społeczeństwo

Przedmioty

rozszerzone

Język angielski

geografia

Język angielski

geografia

Język angielski

geografia

Język angielski

geografia

Język angielski

geografia


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 10

Klasa zawód

A Kucharz

B Kucharz

C

(3 letnia)

Kucharz

(dla młodocianych

pracowników)

Nauczane języki

w klasie

Język angielski

lub

Język francuski

Język angielski

lub

Język rosyjski

Język angielski

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Klasa Typ szkoły

A

Liceum

Ogólnokształcące

stacjonarne (3 letnie)

Nauczane języki

w klasie

Język angielski

lub

Język rosyjski

Przedmioty

uzupełniające

Historia i

społeczeństwo

Przedmioty

rozszerzone

Język angielski/

Język rosyjski

biologia


Zasady rekrutacji

Próg punktowy do Technikum Gastronomicznego nr 11 wynosi 60 pkt.

O przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych decydują wyniki egzaminu

gimnazjalnego oraz oceny i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

a) 100 pkt z egzaminu gimnazjalnego

b) 80 pkt za oceny i 20 pkt za inne osiągnięcia ucznia

Punktacji podlegają oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język

polski, matematyka, język obcy (wskazany przez kandydata), geografia

według poniższej tabeli:

Oceny z zajęć

edukacyjnych do

wszystkich typów

szkół

cel bdb db dst dop

Język polski 20 pkt. 18 pkt. 15 pkt. 10 pkt. 2 pkt.

Język obcy 20 pkt. 18 pkt. 15 pkt. 10 pkt. 2 pkt.

Matematyka 20 pkt. 18 pkt. 15 pkt. 10 pkt. 2 pkt.

Geografia 20 pkt. 18 pkt. 15 pkt. 10 pkt. 2 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 4 x 20 = 80 punktów

O przyjęciu do szkoły decyduje miejsce na liście według

uzyskanej sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen ze

świadectwa gimnazjalnego i egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów

równej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu mają sieroty i

wychowankowie domów dziecka oraz kandydaci o wyjątkowych

zdolnościach, którzy realizowali indywidualny tok nauczania.

Kandydaci zwolnieni z powodów losowych ze zdawania

egzaminu gimnazjalnego mogą być przyjęci do szkoły po decyzji

komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.


Składanie dokumentów od 6 maja 2013 r. do 26 czerwca 2013 r. do

godz. 15.00 .

Do dnia 27 czerwca 2013 r. do godz. 15.00 kandydaci mogą dokonywać

ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły.

Potwierdzenie woli nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o

wynikach egzaminu gimnazjalnego do 8 lipca 2013 r. do godz. 14.00.

Ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 9 lipca 2013 r.

do godz.12:00

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki:

12 lipca 2013 r. do godz.13:00

Wymagane dokumenty przy zapisie:

1. 3 zdjęcia opisane na odwrocie ( imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce

zamieszkania)

2. Podanie o przyjęcie do szkoły ( zał. nr 1 do Decyzji Małopolskiego

Kuratora Oświaty w Krakowie)

3. Wypełnioną ankietę (dokładny adres z kodem, telefon, nr PESEL- do

pobrania w sekretariacie szkoły)

4. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w

określonym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły)


Czas nauki 3 lata

Zasady rekrutacji:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

stacjonarne – 3 letnie

na podbudowie Gimnazjum

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej 3-letniego Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest;

a) ukończone Gimnazjum lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa

b) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

2. Składanie dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego dla

Dorosłych na podbudowie Gimnazjum od 24 czerwca 2013 r. do

30 sierpnia 2013 r. do godz. 14.00

3. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

27 – 28 sierpnia 2013 r. od godz. 9.00

4. Ogłoszenie list przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego dla

Dorosłych - 30 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00

5. Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły w dniach:

poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 10:00 - 14:00

czwartek 12:00 - 16:00

piątek 10:00 - 13:00

- w okresie ferii letnich dokumenty przyjmowane w dniach:

. wtorek 10.00 – 14.00

. czwartek 10.00 – 14.00

Wymagane dokumenty:

1. Podanie (dokładny adres z kodem, telefon, nr PESEL)

2. 3 zdjęcia (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data

urodzenia, miejsce zamieszkania)


3. Świadectwo ukończenia Gimnazjum lub ZSZ

4. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

nauki w LO (skierowania wydaje sekretariat szkoły)

Dodatkowe Informacje

Szkoła istnieje w Krakowie od 1913 r. Patronem jest prof. Odon

Bujwid, lekarz bakteriolog, założyciel pierwszej stacji badania

żywności w Polsce. Szkoła posiada nowoczesną bazę do kształcenia

ogólnego i zawodowego w tym:

- 4 pracownie technologiczne.

- Pracownię obsługi konsumenta

- Pracownię komputerową z Internetem

- Halę sportową z 3 salami gimnastycznymi

Kształcenie praktyczne odbywa się w dwóch nowocześnie

wyposażonych restauracjach:

- Restauracji Pokusa ( tel. 12 423 62 36 )

- Restauracji turystycznej w schronisku PTSM ( tel. 12 633 16 02 )

Od wielu lat szkoła współpracuje ze szkołami na Węgrzech, Słowacji i

w Czechach. Obecnie uczestniczy w EuropejskimProgramie

Edukacyjnym: Leonardo da Vinci.

W ramach programu młodzież odbywa staże zagraniczne w Cavaillon

(Francja), Macon (Francja), Praga (Czechy), Koszyce (Słowacja).

Młodzież ma szansę rozwijać swoje zainteresowania w wielu kołach

przedmiotowych i artystycznych.

Szkoła jest szkołą bezpieczną - posiada monitoring.

Dojazd do szkoły

tramwaj nr 13, 6, 8, 10, 19, 23 (przystanek Korona)

More magazines by this user
Similar magazines