Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΟΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006

1


ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΟΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006

2


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ …………………………………………………………………………….. 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

5

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ…………………………………………………………

1.1. Ταυτότητα του συνεταιρισµού……………………………………………………….. 6

1.2. Αγορά………………………………………………………………………………… 7

1.3. Ανταγωνισµός……………………………………………………………………….. 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ……………………………. 9

2.1. Κυριότερες αδυναµίες του συνεταιρισµού…………………………………………… 9

2.1.1. Εκτιµώµενα δυνατά σηµεία του συνεταιρισµού…………………………………… 9

2.2. Αναπτυξιακά προγράµµατα που χρησιµοποιεί ο συνεταιρισµός…………………….. 9

2.2.1. Εγκαταστάσεις του συνεταιρισµού………………………………………………… 11

2.2.2. Βραχυπρόθεσµοι στόχοι του συνεταιρισµού………………………………………. 11

2.3. Κύριοι στόχοι του συνεταιρισµού……………………………………………………. 11

2.4. Επένδυση……………………………………………………………………………... 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ3:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ…...…………………………………….... 13

3.1. Απασχολούµενο ανθρώπινο δυναµικό …………………………………….…….…... 13

3.2 Εξέλιξη ανθρωπίνου δυναµικού………………………………………………………. 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MANAGEMENT ……………………………………………………… 15

4.1.Πληροφόρηση(επίπεδο& τύποι) ……………………………………………………… 15

4.2. Marketing & Συνεταιρισµός …………………………………………………………. 15

4.3. ∆ιοικητική λειτουργία ……………………………………………………………….. 15

4.4.Οργάνωση&διοίκησητουσυνεταιρισµού…………………………………….……….. 16

4.4.1. Οικονοµική διεύθυνση ……………………………………..……………………… 16

4.4.2. ∆ιεύθυνση αποθήκης …………………………………………………………….…. 16

4.4.2.1.Τµήµα αποθήκευσης & ελέγχου ………………………………………………….. 16

4.4.2.2. Τµήµα διανοµής …………………………………………………………………. 17

4.4.3. ∆ιεύθυνση εµπορικής διαχείρισης ………………………………………………… 17

4.4.3.1. Τµήµα παραγγελαιοληψίας ……………………………………………………… 17

4.4.3.2. Τµήµα προµηθειών ………………………………………………………………. 17

4.4.3.3. Οργανόγραµµα Συνεταιρισµού…………………………………………………… 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ…………………………… 19

5.1. Προµήθειες…………………………………………………………………………… 19

5.2. Παραλαβή των προϊόντων…………………………………………………………… 19

5.3. Αποθήκευση των προϊόντων…………………………………………………………. 20

5.4. Παραγγελίες………………………………………………………………………….. 21

5.4.1. Είδη παραγγελιών………………………………………………………………….. 21

5.4.2. Εκτέλεση παραγγελίας……………………………………………………………... 22

5.5. ∆ιανοµή παραγγελιών στους πελάτες………………………………………………... 23

5.6. ∆ιαχείριση επιστροφών του συνεταιρισµού…………………………………………. 24

5.7. ∆ιαχείριση ακατάλληλων του συνεταιρισµού……………………………………….. 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ………………………………………… 27

6.1.Ανάλυση ισολογισµών.. …………………………………………………………….. 27

6.1.Ανάλυση αριθµοδεικτών………………………………………………………………. 32

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………… 36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3

6


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στα πλαίσια της πτυχιακής µου εργασίας αποφάσισα ν΄ ασχοληθώ µε τη µελέτη του

Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών Ξάνθης. Βασικός µου στόχος είναι να διευρύνω τις γνώσεις

µου για τις επιχειρήσεις και συγκεκριµένα για τους Συνεταιρισµούς.

Επέλεξα να ασχοληθώ µε το Συνεταιρισµό Φαρµακοποιών Ξάνθης, λόγω του ότι είναι

ένας Συνεταιρισµός που δραστηριοποιείται κοντά στον τόπο µόνιµης κατοικίας µου.

Οφείλω να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή µου κ. Νιονάκη Ελευθέριο για

συµπαράστασή του και την καθοδήγησή του. Η εκπόνηση της εργασίας µου στηρίχθηκε

στο ερωτηµατολόγιο που µου παραχώρησε ευγενικά ο κύριος Νιονάκης.

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω το ∆ιευθυντή του Συνεταιρισµού κ. Ρούσσο Χρήστο

για τις όσες πληροφορίες µπόρεσε να µου παραθέσει.

Τέλος οι τυχόν αβλεψίες και παραλείψεις είναι αποκλειστικά δική µου ευθύνη.

4


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι είναι συνεταιρισµός; Συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων, που

ενώνονται εθελοντικά ( προαιρετικά ) για να αντιµετωπίσουν τις κοινές οικονοµικές ,

κοινωνικές ,πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις µέσα από µια κοινή και δηµοκρατικά

ελεγχόµενη επιχείρηση.

Η λειτουργία των συνεταιρισµών βασίζεται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της

δικαιοσύνης, της ισότητας, της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης 1 .

Οι συνεταιρισµοί διέπονται από τις εξής αρχές όπως αναδιατυπώθηκαν στο συνέδριο

του Μάντζεστερ :

1 η Αρχή : Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή.

2 η Αρχή : ∆ηµοκρατικός έλεγχος των µελών.

3 η Αρχή : Οικονοµική συµµετοχή των µελών.

4 η Αρχή : Αυτονοµία και ανεξαρτησία

5 η Αρχή : Εκπαίδευση κατάρτιση και πληροφόρηση

6 η Αρχή : Συνεργασία µεταξύ των συνεταιρισµών

7 η Αρχή : Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Τα είδη των συνεταιρισµών διακρίνονται ανάλογα: 2

Α) µε τον τρόπο λειτουργίας, σε ελεύθερους και αναγκαστικούς.

Β) µε το χώρο όπου δρουν, σε αστικούς και αγροτικούς.

Γ) µε τον οικονοµικό τοµέα, σε προµηθευτικούς γεωργικούς, εµπορίας, πιστωτικούς

κ.τ.λ

∆) µε το status, σε παραγωγικούς καταναλωτικούς και εργατικούς.

Ο συνεταιρισµός πού αναλύεται στην συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία είναι

προµηθευτικός. Με τη λειτουργία του προµηθευτικού συνεταιρισµού, τα µέλη του

επιδιώκουν την προµήθεια φαρµάκων και λοιπόν εφοδίων απαραίτητων για την

επαγγελµατική τους δραστηριότητα σε χαµηλές τιµές.

Αυτό επιτυγχάνεται: 1) µε τη µαζική αγορά εισροών. ∆ηλαδή ποια είδη προϊόντων

πρέπει ν΄ αγοραστούν σε τι ποσότητες, πότε πρέπει να γίνουν οι αγορές και από ποιο

προµηθευτή ούτος ώστε να εξυπηρετηθούν τα µέλη του 2) παραγγελίες 3) παραλαβή,

αποθήκευση και ποιοτικός έλεγχος, 4) ∆ιανοµή και διάθεση εισροών ( εσωτερικό

marketing που επιτυγχάνεται µε τις καλές σχέσεις του προσωπικού µε τα µέλη του, µε

σεµινάρια, προβολή ταινιών κ.τ.λ) 5) Πολιτική τιµών που ακολουθεί ο συνεταιρισµός ή

ακολουθεί τους ανταγωνιστές, στην τιµή των εισροών ( παθητική πολιτική) ή

διαφοροποιείται στην τιµή ( ενεργητική πολιτική)

Από τη στιγµή που ιδρύθηκε ο συνεταιρισµός δεν υπήρξε η σκέψη για την

τροποποίηση του σκοπού του, είναι υποχρεωτικά µέλος της Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών

Φαρµακοποιών Ελλάδος που εδρεύει στην Ζωοδόχου πηγή 4 στην Αθήνα και το τηλέφωνο

της Οµοσπονδίας είναι 2103804634.

1 Μαριάδης Σταύρος ΄΄ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’.

2 Σηµειώσεις κ Νιονάκη ΄΄ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ’’

5


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΞΑΝΘΗΣ

1.1. Ταυτότητα του συνεταιρισµού.

Ο Συνεταιρισµός Φαρµακοποιών νοµού Ξάνθης ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις

του νόµου 602/1915, στις 15 Ιουλίου 1981.

Αποτελεί ένα αστικό Συνεταιρισµό Φαρµακοποιών Περιορισµένης ευθύνης

(Προµηθευτικός και παραγωγικός) , µε την επωνυµία Συνεταιρισµός Φαρµακοποιών

Ξάνθης , Περιορισµένης Ευθύνης.

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισµού 3 το1998 προσάρµοσε το καταστατικό του

Συνεταιρισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1667/1986 {περί Αστικών

Συνεταιρισµών}

Έδρα του Συνεταιρισµού ορίζεται η πόλη της Ξάνθης και γενικά όλη η περιφέρεια του

Νοµού Ξάνθης .Από την έναρξη του ο Συνεταιρισµός εδρεύει στην οδό Ρήγα Φεραίου 4 ,

σε ενοικιαζόµενο ισόγειο οίκηµα , στον οποίο συστεγάζονται οι αποθηκευτικοί χώροι και

τα γραφεία της διοικήσεως.

Η διάρκεια του Συνεταιρισµού είναι απεριόριστη. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της

επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών του και στην αποφυγή της εκµετάλλευσης από

τους λοιπούς εµπόρους φαρµάκων . Επίσης προµηθεύει µε φάρµακα , παραφάρµακα,

γάλατα , τα φαρµακεία µέλη του και µη µέλη του. Με κύριο αποτέλεσµα την γρηγορότερη

διανοµή φαρµάκων στους πελάτες τους , µε λιγότερο κόστος και ευνοϊκότερες

προδιαγραφές συνεργασίας για τα µέλη.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως όταν υπάρχει έλλειψη σε κάποιο προϊόν τα µέλη

έχουν ευνοϊκότερη αντιµετώπιση σε εµπορική πολιτική και επάρκεια από τα µη µέλη.

Έτσι µε όλα τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι ως κύρια και µοναδική δραστηριότητα

του ο Συνεταιρισµός έχει το χοντρεµπόριο φαρµάκων.

Τα µέλη του Συνεταιρισµού κατά την ίδρυση του ήταν 18 τώρα έχει 55µέλη και 5 µη

µέλη, δηλαδή έχει 90%του συνόλου .Η Συνεταιριστική µερίδα έχει οριστεί στο ποσό των

13000€.

Η οργάνωση του Συνεταιρισµού στηρίζεται σε µελέτη που έχει γίνει µε µελλοντική

πιστοποίηση ποιότητας του Συνεταιρισµού κατά το πρότυπο ISO 9002. Με αυτόν τον

τρόπο διαµορφώνονται οι διαδικασίες και οι λειτουργίες έτσι ώστε να καλύπτονται οι

απαιτήσεις για την διανοµή των φαρµάκων και παραφαρµάκων, µε βασική προϋπόθεση να

καλύπτουν την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.

Ο κύκλος εργασιών είναι 12,047,352€ το 2003και έχει αυξηθεί κατά πολύ από 1996

σχεδόν 6,445,642,57 € Προµηθεύει µε φάρµακα και άλλες φαρµακαποθήκες και

τροποποίηση του καταστατικό του µπορεί να παρέχει και υπηρεσίες λογιστηρίου.

Επίσης µέσα στο 2002 έγινε µηχανογράφηση των παραγγελιών έτσι ώστε οι

παραγγελίες να δίνονται µέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατέχει το µεγαλύτερο

µερίδιο φαρµάκων στην περιοχή και είναι η πρώτη φαρµακαποθήκη.

∆ιακινεί τα παρακάτω είδη: φάρµακα, παραφάρµακα και διάφορα είδη γαλατά, κρέµες,

χαρτί περιτυλίγµατος και γάζες.

3 Πληροφορίες από το καταστατικό του συνεταιρισµού.

6


Το 93% του τζίρου προέρχεται από τα φάρµακα, το 2,5% από τα παραφάρµακα, το 4%

από τα γαλατά και το 0,5% από όλα τ’ αλλά προϊόντα που διαθέτει ο συνεταιρισµός.

1.2. Αγορά

Η κύρια και σηµαντικότερη δραστηριότητα του συνεταιρισµού είναι η αποθήκευση,

διακίνηση και εµπορία παντός είδους φάρµακων και παραφαρµάκων. Όπως αναφέρθηκε

και στο προηγούµενο κεφαλαίο η διακίνηση των φάρµακων καλύπτουν το 86% των

κερδών του συνεταιρισµού και το άλλο 24% προέρχεται από τα διάφορα αλλά προϊόντα

που παρέχει ο συνεταιρισµός.

Το ελληνικό φαρµακείο 4 είναι µια µικροµεσαία επιχείρηση µε ανελαστικότητα

εµπορικών κινήσεων, λόγω της νοµοθεσίας του καθεστώς της ∆ηµόσιας Υγείας, τη

µοναδικότητα του φαρµακοποιού και του ιδιοκτησιακού των φαρµακειών.

Γι αυτό θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσα

από ένα πλέγµα επιχειρηµατικής οργάνωσης ώστε ο συνεταιρισµός να µπορέσει να

αποτρέψει να γίνουν εµπόδια όλα αυτά στην οικονοµική ανάπτυξη.

1.3. Ανταγωνισµός.

Στη σηµερινή αγορά κύριο λόγο για την εξέλιξη αλλά και τα κέρδη κάθε επιχείρησης

έχει ο ανταγωνισµός που υπάρχει ανάµεσα στον συνεταιρισµό µε τις άλλες

φαρµακαποθήκες, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές.

Μπορεί στο Νοµό Ξάνθης να µην αρδεύει άλλη φαρµακαποθήκη µέχρι στιγµής,

υπάρχει όµως το πνεύµα του ανταγωνισµού. ∆ιότι επηρεάζεται από τους γύρο Νοµούς

(Καβάλας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης)

Βέβαια πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει βοήθεια των συνεταιρισµών ακόµα

και των ιδιωτικών φαρµακαποθηκών, για ανταλλαγή φάρµακων (δηλαδή επικρατεί µια

συνεργασία µεταξύ τους) σε περιπτώσεις έλλειψης κάποιων φάρµακων.

Η διαπίστωση ότι ο συνεταιρισµός επηρεάζεται από τον ανταγωνισµό κατά ένα µεγάλο

ποσοστό κυρίως από τις µεγάλες αποθήκες, οδήγησε στην ίδρυση του συνεταιρισµού.

Όπως της Θεσσαλονίκης που τον προµηθεύει εβδοµαδιαία και φαίνεται η επιρροή του

πάνω στον συνεταιρισµό της Ξάνθης. Αλλά αρκετές ήταν η φορές που η βοήθεια του ήταν

πολύτιµη στην κάλυψη δυσεύρετων φάρµακων µεγάλου κόστους,

Κύριος στόχος του συνεταιρισµού είναι η αγορά των φάρµακων στην καλύτερη δυνατή

τιµή και η παροχή δυνατοτήτων στα µέλη του να προµηθεύονται τα εφόδια τους

εναλλακτικά και από άλλους συνεταιρισµούς από άλλους εναλλακτικούς τρόπους αγοράς

αυτών των αγαθών και κύριος από άλλες επιχειρήσεις που πωλούν τα ίδια αγαθά. Αυτό

επιδιώκει και ο συνεταιρισµός Ξάνθης διότι οι ανταγωνιστές πλησιάζουν τα µη µέλη και τα

µέλη του συνεταιρισµού.

Έτσι βγάζουµε το συµπέρασµα ότι ο κλάδος περνάει έντονο ανταγωνισµό όχι τόσο

µεταξύ των συνεταιρισµών της Ελλάδος όσο µε τις ιδιωτικές φαρµακαποθήκες.

Σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισµός διότι υπάρχουν φιλικές επαφές

και συνεργασία µέσω της οµοσπονδίας µε τις άλλες οµοσπονδίες κυρίως των µεσογειακών

χωρών.

Ο συνεταιρισµός έχει µεγάλες προοπτικές εξέλιξης, δηλαδή στο να κερδίζει το µερίδιο

που χάνει µε το να γίνονται έγγραφες νέων µελών στο συνεταιρισµό. Για να επιτευχθεί

αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι του συνεταιρισµού που είναι ο

4 Καπώνης “φαρµακευτικά προϊόντα και ενιαία αγορά ” δικτυακός χώρος του Π. καπώνη.

7


εκσυγχρονισµός και απόκτηση ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων, διότι τώρα

στεγάζεται σε ενοικιαζόµενα κτήρια

Ακόµα χρειάζεται βελτίωση της ποιότητας των παραχωµένων υπηρεσιών, επέκταση

στην λιανική πώληση, διεύρυνση της γκάµας των ορθοπεδικών προϊόντων, προσθήκη

οπτικών προϊόντων, µείωση του λειτουργικού κόστους, σύγχρονη οργάνωση της διοίκησης

και βελτίωση αυτής σε θέµατα management και marketing, διεύρυνση του δικτύου

πωλήσεων και διανοµής του, αύξηση της ικανοποίησης των πελατών του συνεταιρισµού,

αύξηση του τζίρου του συνεταιρισµού και τέλος η βελτίωση της ποιότητας των

παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτίωση αυτών.

8


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2.1. Κυριότερες αδυναµίες του συνεταιρισµού.

Εδώ και εικοσιτέσσερα χρόνια ο συνεταιρισµός στεγάζεται σε ενοικιαζόµενες

εγκαταστάσεις, στην οδό Ρήγα Φεραίου 4, οι οποίες λόγο της κακής τοποθεσίας και

έκτασης τους , δυσχεραίνουν τη λειτουργία του συνεταιρισµού. Μέσα στο σχέδιο εξέλιξης

του συνεταιρισµού έχει γίνει αγορά οικοπέδου. Παρ΄ όλα αυτά δεν καλύπτει τις

προδιαγραφές για σωστή και κερδοφόρα λειτουργία του συνεταιρισµού λόγο της µικρής

εκτάσεώς του. 5

Εξαιτίας ότι οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κεντρικό σηµείο της πόλεις

δηµιουργούνται προβλήµατα όπως δυσκολία κίνησης των φορτηγών λόγο της στενότητας

του δρόµου και τις µεγάλης κυκλοφορίας. Άµεση συνέπεια αυτού είναι να γίνονται ζηµίες

στα φάρµακα κατά τη µεταφορά τους.

Άλλο ένα πρόβληµα που δηµιουργεί η µικρή έκταση των εγκαταστάσεων είναι η

δυσκολία των βασικών εργασιών παρόλο τις προσπάθειες των εργαζοµένων για την καλή

κατανοµή του χώρου.

Άλλη µια από της βασικές αδυναµίες του συνεταιρισµού είναι η έλλειψη των

αναγκαίων µεταφορικών µέσων.

2.1.1. Εκτιµώµενα δυνατά σηµεία του συνεταιρισµού.

Ένα βασικό σηµείο είναι οι καλές σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των υπαλλήλων, αλλά

και απέναντι στους προϊσταµένους. Λόγο της σωστής συνεργασίας αλλά και της καλής

επικοινωνίας που έχει διαµορφωθεί µέσα στο συνεταιρισµό, δίνεται η δυνατότητα για µια

σωστή και οµαλή λειτουργία του συνεταιρισµού.

Άλλο ένα πολύ σηµαντικό δυνατό σηµείο είναι οι καλές σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ

του συνεταιρισµού και των πελατών του. Υπάρχει µια αµεσότητα κυρίως µε τα µέλη του.

Η διατήρηση αυτής της σχέσεις επιφέρει κέρδος και στις δυο πλευρές.

2.2. Αναπτυξιακά προγράµµατα που χρησιµοποιεί ο συνεταιρισµός.

Πολλοί είναι οι συνεταιρισµοί που συµµετέχουν στην ίδρυση εταιριών, όπως

ξενοδοχείων, οπτικών καταστηµάτων, που αυτόµατα συµβάλλει ο συνεταιρισµός ως

µέτοχος της εταιρίας και αλλάζει αυτόµατα η λειτουργία του και σε εταιρική. Ο

Συνεταιρισµός Φαρµάκων Ξάνθης δεν χρησιµοποιεί προσωρινά τέτοια αναπτυξιακά

προγράµµατα ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει σαν εταιρία.

Ο συνεταιρισµός χρησιµοποιεί αναπτυξιακά προγράµµατα 6 ένα από αυτά είναι το ISO

9001/2000, της υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 και της 94/C63/03. Η οργάνωση του

συνεταιρισµού στηρίζεται σε µέλη που έχει γίνει για µελλοντική πιστοποίηση ποιότητάς

του συνεταιρισµού κατά το πρότυπο του ISO 9001. Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώνονται

οι διαδικασίες και οι λειτουργίες ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις στη διανοµή

φαρµακευτικών και παραφαρµακευτικών προϊόντων και να καλύπτεται η Κοινοτική και

Εθνική Νοµοθεσία.

5 Πληροφορίες από την συνέντευξη.

6 Π.Σ. Χατζηπαντελής, “∆ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού”.

9


Τις τελευταίες δεκαετίες 7 έχει αναπτυχθεί η πρακτική της διασφάλισης ποιότητας

σύµφωνα µε καθορισµένα πρότυπα. Η διασφάλιση ποιότητας κατά την έννοια αυτή είναι

ένα σύνολο συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών, που θεωρούνται απαραίτητες για

να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία πληροί ορισµένες προδιαγραφές. Σε

γενικές γραµµές το ISO προβλέπει ότι οι επιχείρηση που έχει σύστηµα διασφάλιση

ποιότητας πρέπει να διαθέτει τα εξής: γραπτώς διατυπωµένη πολιτική ποιότητας,

εγχειρίδιο ποιότητας, πλήρη ακριβή και ενηµερωµένα αρχεία, υπεύθυνο ποιότητας, µέθοδο

ανασκόπησης του συστήµατος και βελτίωσης.

Η αρµόδια διεύθυνση διασφάλισης ποιότητας του συνεταιρισµού καλύπτει όλα τα

θέµατα που αφορούν την διαχείριση και των έλεγχο του συστήµατος διασφάλισης

ποιότητας που εφαρµόζεται, διενεργώντας συνεχείς περιοδικούς ελέγχους ώστε σε τακτά

χρονικά διαστήµατα να παρέχεται στη διοίκηση η επιβεβαίωση της τήρησης των

αναγκαίων διαδικασιών. Επίσης εισηγείται στη γενική διεύθυνση και υλοποιεί όποιες

τροποποιήσεις ή επεκτάσεις του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, αποβλέποντας στην

εφαρµογή των αρχών ολικής ποιότητας τόσο στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων όσο

και στις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας του συνεταιρισµού.

Τέλος η διασφάλιση ποιότητας απαρτίζεται από τα παρακάτω τµήµατα:

• Τµήµα Επιθεώρησης Ποιότητας

• Τµήµα Ποιότητας Ελέγχου Αποθήκης

• Τµήµα Ελέγχου Εισερχόµενων Αποθήκης

Ο συνεταιρισµός µε τη χρήση νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει

πλήρες δίκτυο µηχανογράφησης που του επιτρέπει την άµεση σύνδεση και επικοινωνία

των επιµέρους οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών και των τµηµάτων της

παραγωγικής διαδικασίας.

Ο συνεταιρισµός στην προσπάθειά του για καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του

έχει φροντίσει να εγκαταστήσει ένα προηγµένο σύστηµα µηχανοργάνωσης. ∆ιαθέτη πέντε

τερµατικά εκ των οποίων το ένα είναι η κεντρική µονάδα και συνδέονται µεταξύ τους µα

δίκτυο. Το πρόγραµµα της µηχανογράφησης που έχει εγκατασταθεί είναι ειδικό για

φαρµακαποθήκες.

Το µενού που διαθέτει το πρόγραµµα περιέχει το παρακάτω λογισµικό, πελάτες,

προµηθευτές, αποθήκη, τιµολόγηση πωλήσεων, αγορές, παραγγελίες, επιταγές, στατιστική,

reporter generation, µισθοδοσία, πάγια, cash low, γραµµάτια, εισπράξεις, πληροφορίες,

τόκοι πελατών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ : είναι το µενού στο οποίο γίνονται όλες οι λογιστικές εγγραφές οι οποίες

αφορούν το συνεταιρισµό.

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ :παρακολουθείτε η κάθε κίνηση πελάτη / προµηθευτή

µε αναλυτική καρτέλα είτε µεµονωµένα είτε ανά ηµεροµηνία ή ανά µήνα.

ΑΠΟΘΗΚΗ : είναι καταχωρηµένα όλα τα είδη που εµπορεύεται ο συνεταιρισµός µε

τους ανάλογους κωδικούς. Το µέρος που υπάρχουν τα προϊόντα που διαθέτει ο

συνεταιρισµός, ακόµα διαθέτουν τον ακριβή αριθµό και τα είδη που έχουν πωληθεί επειδή

διατηρούν καταστάσεις, επίσης βλέπουµε πόση ποσότητα έχει το ράφι και σε ποια ραφιέρα

είναι το κάθε προϊόν.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ : στο µενού αυτό κόβονται όλα τα παραστατικά που

χρησιµοποιεί ο συνεταιρισµός για την κίνηση των προϊόντων.

ΑΓΟΡΕΣ : µπορεί κανείς να κάνει έλεγχο των ειδικών που έχουν αγοραστεί ανά

χρονικά διαστήµατα και από κάθε προµηθευτή.

7 Γενικές πληροφορίες από διάφορα sites του internet.

10


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : έχουµε τη δυνατότητα να δούµε το υπόλοιπο των προϊόντων που

υπάρχουν σε κάθε είδους καθώς και την τάση των πωλήσεων σε συγκεκριµένο διάστηµα.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ : ειδικό µενού για καταχώρηση όλων των επιταγών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ : παίρνουµε στατιστικά στοιχεία.

REPORTER GENERATOR : στο µενού αυτό κάποιος έχει τη δυνατότητα να

δηµιουργήσει ειδικό πρόγραµµα ώστε να πάρει εξειδικευµένες πληροφορίες.

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ : καταχωρούνται οι µισθοί του προσωπικού και αυτόµατα δίνονται

από το πρόγραµµα οι κρατήσεις για το Ι.Κ.Α και το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

ΠΑΓΙΑ : βλέπει κάποιος όλα τα έξοδα του συνεταιρισµού.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ : καταχωρούνται όλα τα γραµµάτια προς είσπραξη ή προς πληρωµή.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ :καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις από πελάτες µέλη.

ΤΟΚΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ : εµφανίζονται αυτόµατα όλοι οι τόκοι των πελατών.

CASH LOW: δείχνει όλες τις ταµειακές ροές του συνεταιρισµού.

Επίσης µέσα στη µηχανογράφηση υπάρχει ένα συγκεκριµένο µενού το οποίο είναι

εξειδικευµένο στη διαχείριση των φαρµάκων ψυγείου.

Για τη µετέπειτα εξέλιξή του ο συνεταιρισµός έχει αποφασίσει να δηµιουργήσει ένα

πρόγραµµα όπου θα βρίσκεται σε συνοχή on line σύνδεση µε τα µέλη για γρήγορες

παραγγελίες. Όλα αυτά οδηγούν σε αύξηση των παραγγελιών άρα και στο κέρδος του

συνεταιρισµού.

2.2.1. Εγκαταστάσεις του συνεταιρισµού.

Σήµερα στεγάζεται σ΄ ενοικιαζόµενο κτήριο. Στους µακροπρόθεσµους στόχους του

συνεταιρισµού, είναι και η απόκτηση ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων του

συνεταιρισµού, που ήδη έχει αρχίσει υλοποιείται.

Το οικόπεδο έχει αγοραστεί αυτό που αποµένει είναι το κτίσιµο των εγκαταστάσεων, οι

οποίες θα είναι σύγχρονες και σωστά διαµορφωµένες έτσι ώστε να διευκολύνουν το

προσωπικό στην εργασία του και όλους τους συνεργάτες πελάτες – προµηθευτές του

συνεταιρισµού.

2.2.2. Βραχυπρόθεσµοι στόχοι του συνεταιρισµού.

Για να µπορέσει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και περισσότερες φορές

την ηµέρα τα φαρµακεία της περιφέρειας. Μέχρι σήµερα µπορεί να διανέµει τα φάρµακα

στους πελάτες ηµερησίως και δυο φορές τη εβδοµάδα λόγω ανεπαρκών µέσων µεταφοράς

ή λόγω κακοκαιρίας. Τώρα η διανοµή γίνεται µε COURIER ή µε το ΚΤΛ στα φαρµακεία

εκτός της πόλης της Ξάνθης, και στα φαρµακεία εντός πόλεως. Έχει τεθεί σαν στόχος η

αγορά νέων µεταφορικών µέσων ώστε η συχνότητα των διανοµών ν’ αυξηθεί.

Άλλος ένας στόχος είναι και η ταξιθέτηση των φαρµάκων στην αποθήκη ανάλογα µε

τη ζήτηση και όχι ανάλογα µε την εταιρία παραγωγής.

2.3. Κύριοι στόχοι του συνεταιρισµού.

Οι κύριοι στόχοι του συνεταιρισµού είναι οι κάτωθι: 8

• Ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων – απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων.

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

• Επέκταση στη λιανική πώληση.

8 Στοιχεία από την συνέντευξη και από το καταστατικό.

11


• ∆ιεύρυνση της γκάµας των ορθοπεδικών.

• Προσθήκη νέων προϊόντων (οπτικά).

• Μείωση του λειτουργικού κόστους.

• Σύγχρονη οργάνωση της διοίκησης και βελτίωση αυτής σε θέµατα management και

marketing.

• ∆ιεύρυνση του δικτύου πωλήσεων και διανοµής του.

• Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

• Αύξηση του τζίρου.

• Σταθερή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και βελτίωση αυτών.

• Αντιµετώπιση του ανταγωνισµού.

2.4. Επένδυση.

Ο συνεταιρισµός Ξάνθης παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να

ενηµερώνεται για όλα τα ζητήµατα και για λα τα αναπτυξιακά προγράµµατα που υπάρχουν

ή εκδίδονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό φαίνετε από τα προγράµµατα που

χρησιµοποιεί ο συνεταιρισµός, για την ενίσχυση του.

Στην προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας στην ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει

συµµετέχει στο πρόγραµµα πιστοποίησης ώστε ο συνεταιρισµός και τα µέλη του να

κάνουν παραγγελιές on-line µε αποτέλεσµα να εξυπηρετούνται άµεσα.

Ο συνεταιρισµός παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν την ανάπτυξη των

επιχειρήσεων ( πρόγραµµα Ε.Ε ή και εθνικά ) προκειµένου να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά

τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται.

Σηµειώνεται ότι η λειτουργία του συνεταιρισµού σε παραµεθόριο περιοχή της Χώρας

του δίνει επιπλέον πλεονέκτηµα για την ανάπτυξή του τόσο οικονοµικά όσο και

επενδυτικά.

12


3.1. Απασχολούµενο ανθρώπινο δυναµικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Στο χώρου του συνεταιρισµού εργάζονται έντεκα άτοµα εκ των οποίων δυο απόφοιτοι

πανεπιστηµίου, δυο απόφοιτοι από τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυµα, τέσσερα άτοµα από

Ι.Ε.Κ. που έχουν γνώση φαρµάκων, οι οποίοι είναι βοηθοί φαρµακοποιών και κάνουν την

κατανοµή των φαρµάκων. Επίσης µια γραµµατέας που έχει γνώσεις από τεχνολογικό

εκπαιδευτικό ίδρυµα (Τ.Ε.Ι) και τέλος δυο απόφοιτοι δηµοτικού 9 .

Από το σύνολο του προσωπικού οι δέκα είναι άντρες και µια είναι γυναίκα. Ο

µεγαλύτερος σε ηλικία είναι 45 ετών και ο µικρότερος είναι 22 ετών.

Από αυτούς οι τρεις έχουν πτυχίου φαρµακουπαλλήλου. Το πτυχίο αυτό δίνεται κάτω

από ειδικές εξετάσεις που οργανώνει η Αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή ( Πανεπιστήµιο,

Φαρµακευτικός σύλλογος, Νοµαρχία ).

Από τους εργαζοµένους στο συνεταιρισµό οι δυο εργάζονται ώς οδηγοί, µε άδεια

κυκλοφορίας αυτοκινήτου και δικύκλου.

Ο ∆ιευθυντής έχει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στα χρηµατοοικονοµικά γι’ αυτό και

εκτελεί καθήκοντα λογιστού.

Ο Προϊστάµενος έχει πτυχίο από τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυµα και η εργασία που

εκτελεί είναι να ελέγχει τους υπαλλήλους και τις παραγγελίες ώστε να λειτουργούν όλα

σωστά και να µην υπάρχουν λάθη.

Η Γραµµατέας έχει γνώσεις από τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυµα, ηλεκτρονικών

υπολογιστών, δακτυλογράφησης και ξένων γλωσσών.

Ακόµη από τους εργαζοµένους στο συνεταιρισµό ο ένας εργάζεται µε σύµβαση

φαρµακουπαλλήλου. Όλοι οι νεοπροσληφθέντες προσλαµβάνονται µε δίµηνη σύµβαση.

Στην πορεία η σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί αν οι ανάγκες το επιτρέπουν και αν η

αξιολόγηση για το συγκεκριµένο άτοµο είναι θετική. Εφαρµόζονται πλήρως οι εργατικές

διατάξεις και το ωράριο που απασχολούνται είναι το νόµιµο, δηλαδή 42 ώρες την

εβδοµάδα. Επίσης στις αποδοχές τους περιλαµβάνονται και επιδόµατα ηλεκτρονικού

υπολογιστή, οικογενειακά επιδόµατα.

Πέρα από τις αµοιβές όµως που καθορίζονταί από συλλογικές συµβάσεις δίνονται από

τη διοίκηση του συνεταιρισµού και κάποια ‘’πριµ’’ παραγωγικότητας. Τα ‘’πριµ’’ αυτά

είναι γνωστά µε την ονοµασία bonus.∆ίνονται στον κάθε υπάλληλο όταν εκπληρώσει

συγκεκριµένους στόχους που θέτει ο συνεταιρισµός για παράδειγµα µηδενισµός τυχόν

απωλειών εξαιτίας λάθος παραγγελιών. Επίσης στο τέλος κάθε χρόνου καταβάλλεται

‘’πριµ’’ στους εργαζοµένους 5% επί των καθαρών κερδών.

Η ∆ιεύθυνση οργανώνει συναντήσεις µε το προσωπικό, οι οποίες γίνονται τρεις φορές

το χρόνο και έχουν ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ ∆ιευθύνσεως και

προσωπικού.

Οι συναντήσεις αυτές γίνονται από την πλευρά ∆ιευθύνσεως, οι οποίες είναι

κοινωνικές εκδηλώσεις για το σύνολο των εργαζοµένων των Φαρµακουπαλλήλων αλλά

και µε τα µέλη.

Ακόµη η ∆ιεύθυνση διαθέτει γύρω στα 13.000.000 ευρώ ασφάλεια ζωής και

δυστυχήµατος για τους οδηγούς του συνεταιρισµού, το οποίο αποφασίστηκε από την

οµοσπονδία λόγω κάποιων θανάτων από δυστυχήµατα εν ώρα εργασίας υπαλλήλων του

9 Στοιχεία από την συνέντευξη.

13


συνεταιρισµού. Οι άδειες που παίρνει το προσωπικό καθώς και οι βάρδιες που εργάζονται

καθορίζονται από εσωτερικούς κανονισµούς του συνεταιρισµού. Αυτός ο εσωτερικός

κανονισµός περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων και είναι

εγκεκριµένος από τη Νοµαρχία. Στόχος του συνεταιρισµού είναι η νοµιµότητα και όχι η

ελαστικότητα των εργασιακών σχέσεων. Το ωράριο εργασίας είναι πλήρες και δεν υπάρχει

ηµιαπασχόληση {part-time}, εργαζοµένων.

3.2. Εξέλιξη ανθρώπινου δυναµικού.

Η διεύθυνση του Συνεταιρισµού έχει σαν στόχο την διαρκή επιµόρφωση των

υπαλλήλων της. Στα πλαίσια του στόχου αυτού οργανώνονται σεµινάρια

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, µε χρηµατοδότηση του ίδιου του συνεταιρισµού στις

εγκαταστάσεις του ή σε πιστοποιηµένες δοµές στην Αθήνα. Σεµινάρια τέτοιου είδους που

έχουν γίνει µέχρι τώρα είναι τεχνικές πωλήσεων, χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις,

εισαγωγή στο Euro, διαχείριση αποθήκης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαχείριση

προµηθειών, χειρισµός ηλεκτρονικού υπολογιστή και πληρωµές.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι πριν δυο χρόνια είχε αποφασιστεί από την διεύθυνση

του συνεταιρισµού και πληρώθηκε από τον ίδιο τον συνεταιρισµό χωρίς να υπάρχει κανένα

επιδοτούµενο πρόγραµµα, φροντιστήριο Η/Υ για την µάθηση πληροφορικής και κυρίως

του προγράµµατος windows, στους υπαλλήλους του συνεταιρισµού.

Ο διευθυντής του συνεταιρισµού συµµετέχει σε σεµινάρια που διοργανώνει η

οµοσπονδία συνεταιρισµών φαρµακοποιών Ελλάδος και µπορεί να ενηµερώνεται για τις

εξελίξεις που υπάρχουν στους συνεταιρισµούς και στις λειτουργίες τους.

14


4.1. Πληροφόρηση (επίπεδο & τύποι).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο

MANAGEMENT.

Στη σηµερινή κοινωνία η πληροφόρηση είναι µια δυναµική µέθοδος δηµιουργίας

πλεονεκτήµατος στην αγορά, διότι θεωρείται ότι προσφέρει ανταγωνίστηκα

πλεονεκτήµατα στην αγορά για την επιχείρηση που την χρησιµοποιεί. Κύριο αποτέλεσµα

που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την πληροφόρηση, σαν ένα από τα καλύτερα όπλα της,

είναι η σωστή αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Γι αυτό το λόγο οι σύγχρονες επιχειρήσεις

– οργανισµοί που δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες

διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανιστούν.

Ο συνεταιρισµός αντλεί πληροφορίες από διάφορες εταιρίες φάρµακων και από τους

ιατρικούς επισκέπτες.

4.2. Marketing & συνεταιρισµός.

Ο ΣΥΦΑΞ δεν έχει άµεση σχέση µε το marketing διότι αυτό αφήνετε εξολοκλήρου από

τον συνεταιρισµό στα χέρια των εταιριών και των γιατρών όσον αφορά τα φάρµακα.

Για κάποια αλλά προϊόντα του συνεταιρισµού για παράδειγµα τα καλλυντικά είναι

χρήσιµες οι λειτουργίες του marketing γιατί τα µέλη θέλουν να ενηµερώνονται για τα

καινούργια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Σε αυτόν τον τοµέα είχαν γίνει

παλαιοτέρα προσπάθειες ανάπτυξης αλλά δεν συνεχίστηκαν διότι επιβάρυναν τον

προϋπολογισµό του συνεταιρισµού χωρίς τα προσδοκώµενα οφέλη.

4.3. ∆ιοικητική λειτουργία.

Ο συνεταιρισµός των φαρµακοποιών λειτουργεί σαν µια επιχείρηση της οποίας η

διοίκηση βασίζεται στο σύνολο των λειτουργιών που υπάρχουν στον συνεταιρισµό. Η

πρώτη λειτουργία η οποία κατευθύνει όλες τις άλλες λειτουργίες του συνεταιρισµού είναι η

διοίκηση.

Υπάρχει ένα διοικητικό συµβούλιο το οποίο ελέγχεται από το εποπτικό συµβούλιο και

εκλέγετε από την γενική συνέλευση η οποία είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισµού

Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί συνελεύσεις στις οποίες συζητούνται θέµατα που

απασχολούν το συνεταιρισµό επίσης τον διοικεί και τον εκπροσωπεί. Ακόµα το διοικητικό

συµβούλιο µε απόφαση του µπορεί να µεταβιβάσει τις αρµοδιότητες του σε ένα µέλος του

συνεταιρισµού ή στον νοµικό σύµβουλο ή στον διευθυντή.

Την γενική διεύθυνση του συνεταιρισµού την έχει ο γενικός διευθυντής ο οποίος

υλοποιεί τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου και γενικότερα συντονίζει και

επιβλέπει την δράση του συνεταιρισµού. Ο γενικός διευθυντής εκτός από την εφαρµογή

και τον έλεγχο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας επιβλέπει και την οικονοµική

διεύθυνση και το λογιστήριο παράλληλα.

Ο γενικός διευθυντής είναι ο κύριος υπεύθυνος για την τήρηση των διοικητικών και

λογιστικών βιβλίων όσο αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές και τον έλεγχο των

υπάλληλων. Έχει την δικαιοδοσία να προσλαµβάνει και να απολύει προσωπικό, να

διαχειρίζεται την περιούσια και να επιβλέπει τις εργασίες του συνεταιρισµού.

15


Οι φαρµακοβιοµηχανίες και γενικότερα όλες οι φαρµακαποθήκες βάση των

υγειονοµικών διατάξεων υποχρεούνται εκ του νόµου να έχουν υπεύθυνο κάποιο

φαρµακοποιό ο οποίος παραχωρεί την άδεια του και γίνετε υπεύθυνος για την τήρηση των

υγειονοµικών διατάξεων του συνεταιρισµού.

4.4. Οργάνωση & διοίκηση του συνεταιρισµού.

Η λειτουργία του συνεταιρισµού είναι έτσι οργανωµένη και µπορεί και χωρίζεται στα

εξής τµήµατα:

• Τµήµα διεύθυνσης οικονοµικών

• Τµήµα διεύθυνσης αποθήκης (αποθήκευσης & έλεγχου και διανοµής)

• Τµήµα διεύθυνσης και εµπορικής διαχείρισης (παραγγελιοληψίας & προµηθειών)

4.4.1. Οικονοµική διεύθυνση.

Η οικονοµική διεύθυνση είναι εκείνη οποία ασχολείται µε όλα τα οικονοµικά θέµατα

του συνεταιρισµού όπου κύριος υπεύθυνος είναι ο διευθυντής, ο οποίος αποφασίζει για τη

σωστή λειτουργία του συνεταιρισµού.

Στο λογιστήριο γίνονται όλες οι έγγραφες στα βιβλία της επιχείρησης και οι

καταχωρίσεις των παραστατικών – επιταγών και γραµµάτιων τιµολογίων. Επίσης

τηρούνται τα εξής λογιστικά βιβλία: α) βιβλίο απογραφών και ισολογισµών, β)

ηµερολόγιο, γ) καθολικό, δ) βιβλίο ισοζυγίων, ε) βιβλίο αποθήκης, στ) βιβλίο ταµείου και

ζ) βιβλίο συνεταίρων. Ακόµα διεκπεραιώνονται όλες οι εργασίες που αφορούν την

µισθοδοσία του προσωπικού καθώς και τους αρµόδιους φορείς του Ι.Κ.Α. και της

εφορίας 10 .

Στο ταµείο εκτελούνται όλες οι κινήσεις που αφορούν την πληρωµή των προµηθευτών

αλλά και της είσπραξης από τους πελάτες. Ο διευθυντής όπου είναι και ταµίας επιµελείται

την είσπραξη κάθε εσόδου του συνεταιρισµού και διαχειρίζεται τα χρήµατα που φέρνει ο

εισπράκτορας από τις πληρωµές. Φυλάσσει το περιεχόµενο του ταµείου, τα αξιόγραφα και

τα διάφορα αποδεικτικά και τηρεί όλα τα υποχρεωτικά για το συνεταιρισµό βιβλία του

ταµείου και συντάσσει παράλληλα τις µηνιαίες καταστάσεις του ταµείου και καταρτίζει

τον ετήσιο ισολογισµό. Επιπρόσθετα ο διευθυντής – ταµίας εκτελεί όλες τις εργασίες σε

σχέση µε τις τράπεζες και τα δάνεια είναι αυτός που διενεργεί κάθε κίνηση για την

είσπραξη, για την έκδοση και την αποπληρωµή δανείου.

4.4.2. ∆ιεύθυνση αποθήκης.

Η διεύθυνση αποθήκης βρίσκετε στον κύριο χώρο του συνεταιρισµού όπως και

αποθήκη, η οποία καταλαµβάνει όλο το χώρο του συνεταιρισµού. Ο κύριος υπεύθυνος εκεί

είναι ο προϊστάµενος της αποθήκης ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο σε όλα τα εισερχόµενα

είδη στην αποθήκη. Ακόµα επιβλέπει την εκτέλεση των παραγγελιών και οργανώνει τα

δροµολόγια της διανοµής για την σωστή εκτέλεση των εργασιών. Η διεύθυνση της

αποθήκης χωρίζετε σε δυο επιµέρους τµήµατα. Το πρώτο είναι της αποθήκευσης &

έλεγχου και το δεύτερο είναι της διανοµής.

4.4.2.1. Τµήµα αποθήκευσης & ελέγχου.

10 Πληροφορίες από το καταστατικό του συνεταιρισµού.

16


Το τµήµα αυτό απασχολεί πέντε άτοµα εκ των οποίων το ένα είναι ελεγκτής και οι

υπόλοιποι εργάζονται ως αποθηκάριοι. Κύρια αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού είναι η

παραλαβή και η εκτέλεση των παραγγελιών, από το αρχικό τους στάδιο ως την παράδοση

τους στον πελάτη. Τα παρασκευάσµατα πριν εισαχθούν στον κύριο χώρο της αποθήκης

ελέγχονται από τον υπεύθυνο του τµήµατος και στην συνεχεία τοποθετούνται στον

κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο από τους αποθηκάριους. Τα εισερχόµενα µπορεί να είναι

είδη προς πώληση τα οποία προέρχονται από παραγγελιές του συνεταιρισµού ή επιστροφές

από πελάτες. Οι παραγγελιές ετοιµάζονται από τους αποθηκάριους και στο τέλος

ελέγχονται από τον υπεύθυνο του τµήµατος. Επίσης στον χώρο της αποθήκης διενεργείται

και η διαδικασία της απογραφής στο τέλος κάθε χρόνου.

4.4.2.2. Τµήµα διανοµής.

Ο υπεύθυνος του τµήµατος επιµελείται την διανοµή και ρυθµίζει τον τρόπο µε τον

οποίο θα πρέπει να συγκροτηθούν τα δροµολόγια ώστε να παραδοθούν οι παραγγελιές

στους πελάτες. Κύριος στόχος του τµήµατος είναι η άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Απασχολεί επτά άτοµα εκ των οποίων δυο είναι οδηγοί αυτοκίνητων και ενας οδηγός

δίκυκλου το οποίο έχει στην διάθεση του ο συνεταιρισµός και µε αυτό γίνονται οι

µεταφορές στα κεντρικά καταστήµατα των µελών.

4.4.3. ∆ιεύθυνση εµπορικής διαχείρισης.

Ο υπεύθυνος αυτού του τµήµατος είναι και ο κύριος αρµόδιος για τις προµήθειες όλων

των παρασκευασµάτων που προµηθεύει ο συνεταιρισµός και η εξυπηρέτηση των πελατών.

Στις αρµοδιότητες που συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος των πωλήσεων και οι παραγγελιές

που πρέπει να γίνονται ώστε να υπάρχουν πάντα οι επιθυµητές ποσότητες σε όλα τα είδη

στην αποθήκη.

Σε αυτή την διεύθυνση υπάγονται τα τµήµατα παραγγελαιοληψίας και προµηθειών.

4.4.3.1. Τµήµα παραγγελαιοληψίας.

Το τµήµα ασχολείται µε τις παραγγελιές των πελατών. Οι παραγγελιές όλων των ειδών

δίνονται τηλεφωνικά σε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό που εργάζεται στον συνεταιρισµό

και ασχολείται µε αυτή την διαδικασία. Το τµήµα αυτό απασχολεί ένα άτοµο το οποίο

λαµβάνει τις τακτικές και τις έκτακτες παραγγελιές.

4.4.3.2. Τµήµα προµηθειών.

Το τµήµα προµηθειών ασχολείται µε πωλήσεις τόσο των υπηρεσιών που παρέχει ο

συνεταιρισµός όσο και µε πωλήσεις παραφαρµάκων που είναι και ο κύριος όγκος δουλείας

του συνεταιρισµού καθώς και µε την έγγραφη νέων µελών.

Οι εξειδικευµένοι υπάλληλοι που ασχολούνται µε αυτή την δραστηριότητα

απευθύνονται στα φαρµακεία και εκθέτουν τα πλεονεκτήµατα που έχει ένα φαρµακείο

όταν είναι µέλος του συνεταιρισµού.

Πέρα όµως από αυτά έχουν υποχρέωση να τους ενηµερώνουν για την εµπορική

πολιτική όλων των ειδών και για τις πρόσφορες που υπάρχουν κάθε συγκεκριµένη στιγµή.

Ο συνεταιρισµός κατά καιρούς κάνει πρόσφορες σε διάφορα φάρµακα ή παραφάρµακα.

Σε αυτό το τµήµα κύριος υπεύθυνος για τις πωλήσεις και βασικότερα τις σχέσεις του

συνεταιρισµού µε τους πελάτες και τους προµηθευτές έχει ο διευθυντής του τµήµατος.

17


ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ

∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

18


5.1. Προµήθειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο συνεταιρισµός προµηθεύεται προϊόντα από τετρακόσιους και παραπάνω

προµηθευτές.

Εκείνο που διαφοροποιείται από εταιρεία σε εταιρεία είναι η πίστωση που παρέχουν οι

προµηθευτές, αφού οι τιµές έχουν προκαθοριστεί από το κράτος και δεν υπάρχουν

περιθώρια διακύµανσης. Άλλες εταιρείες παρέχουν µεγαλύτερη και άλλες µικρότερη

πίστωση. Σ’ αυτό κυρίως εστιάζεται το ενδιαφέρον για την επιλογή της εταιρείας, κυρίως

για τα παραφάρµακα. Το σύνολο του ποσού εξοφλείται µε επιταγές των οποίων η λήξη

τους είναι ανάλογη των περιθωρίων πιστώσεων που δίνει η φαρµακευτική εταιρεία.

Τα προϊόντα παραλαµβάνονται από µεταφορικές εταιρείες µε τις οποίες έχει γίνει

συµφωνία εκτός από εξειδικευµένα προϊόντα που χρειάζονται σε ελάχιστες περιπτώσεις

απρόοπτα και στέλνονται µε εταιρείες εξπρές, µε τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος,

µε το κοινό ταµείο εισπράξεων λεωφορείων. Τέτοια προϊόντα είναι επείγουσες

παραγγελίες ή ευπαθή προϊόντα ( π χ ψυγείου).

Οι ποσότητες των παραγγελιών δε δίνονται αυθαίρετα ούτε κατά προσέγγιση αλλά

µετά από µελέτη της κάθε εταιρείας µέσα από το µηχανογραφικό σύστηµα, που υπάρχει

στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές του συνεταιρισµού.

Μέσα σε ειδικό διαµορφωµένο µενού του προγράµµατος υπάρχει η κάθε εταιρεία στην

οποία εφαρµόζονται σε στήλες οι ποσότητες που υπάρχουν τη συγκεκριµένη στιγµή που

γίνεται ο έλεγχος στην αποθήκη. Οι ποσότητες που έχουν πωληθεί και το χρονικό

διάστηµα στο οποίο έχουν πωληθεί. Έτσι έχουµε τη δυνατότη να επιβλέπουµε την τάση

των πωλήσεων για κάθε προϊόν µέσα σε συγκεκριµένο διάστηµα που επιθυµείται.

Οι παραγγελίες δίνονται τηλεφωνικά ή µε FAX . Συνήθως η παραλαβή

πραγµατοποιείται µέσα σε δυο ή τρεις εργάσιµες µέρες εκτός κάποιων παραγγελιών που

αποστέλλονται αυθηµερόν λόγω αναγκαιότητας.

5.2. Παραλαβή των προϊόντων.

Οι παραλαβές των προϊόντων από τις προµηθευτικές εταιρείες γίνονται καθηµερινά

από τον ελεγκτή εισερχοµένων, υπεύθυνο της αποθήκης και διανοµής που είναι ένα

πρόσωπο. Τα προϊόντα µεταφέρονται µε διάφορες µεταφορικές εταιρείες που συνεργάζεται

ο συνεταιρισµός, ο οδηγός του φορτηγού πριν κατεβάσει τα δέµατα δίνει τη φορτωτική

που συνοδεύει τα προϊόντα στον ελεγκτή εισερχοµένων.

Αυτός µε τη σειρά του κάνει των απαραίτητο έλεγχο των εγγράφων της φορτωτικής

που αφορά τα φορολογικά στοιχεία που αναγράφονται στο παραστατικό.

Αντιπαραβάλλονται τα στοιχεία του συνεταιρισµού µ’ αυτά που αναγράφονται στη

φορτωτική, είναι πολύ πιθανό να γίνει κάποιο λάθος είτε όσον αφορά το Α. Φ. Μ. είτε η

επωνυµία και η παραγγελία να ανήκει σε άλλη φαρµακευτική αποθήκη.

Στη συνέχεια τα δέµατα ξεφορτώνονται και τοποθετούνται στο χώρο της παραλαβής

εισερχοµένων. Ακολουθεί προσεκτική καταµέτρηση των δεµάτων για να διαπιστωθεί ότι οι

ποσότητες που αναγράφονται στο παραστατικό είναι σύµφωνες µ’ αυτά που βρέθηκαν. Αν

ο ποσοτικός έλεγχος αποδειχθεί σωστός ο ελεγκτής υπογράφει τη φορτωτική και

παραλαµβάνει τα δέµατα.

19


Αν όµως διαπιστωθεί κάποιο λάθος στις ποσότητες ο ελεγκτής σηµειώνει επάνω στη

φορτωτική τις διαφορές που παρατηρήθηκαν. Αν οι διαφορές είναι µεγάλες µπορεί να

αρνηθεί την παραλαβή οπότε τα δέµατα επιστρέφονται.

Έτσι ολοκληρώνεται το στάδιο της παραλαβής, στη συνέχεια ανοίγονται τα δέµατα ένα

ένα για να γίνει οπτικός έλεγχος ο οποίος αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των

προϊόντων .

Ελέγχονται από τον υπεύθυνο αποθήκης αν οι ποσότητες που βρέθηκαν είναι

σύµφωνες µ’ αυτές που αναγράφονται στο τιµολόγιο. Εξετάζεται προσεκτικά αν τα

εµπορεύµατα είναι όλα σε άριστη κατάσταση. ∆ιότι τα κουτιά των φαρµάκων θα πρέπει να

διατηρούνται καθαρά ( να µην είναι σκισµένα, κατεστραµµένα, ταλαιπωρηµένα,

σκονισµένα) και κυρίως να υπάρχουν επάνω σε κάθε κουτί όλα τα κουπόνια.

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, συντάσσεται το δελτίο

σφαλµάτων στο οποίο αναγράφεται ότι ακριβώς παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του

ελέγχου, καθώς και η εταιρεία στην οποία παρατηρήθηκε, η ηµεροµηνία που

παραλήφθηκαν και η µεταφορική που τα µετέφερε στην αποθήκη του συνεταιρισµού. Στη

συνέχεια το δελτίο αυτό αποστέλλεται στο διευθυντή της εµπορικής διαχείρισης.

Πέρα όµως από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο γίνεται και σχολαστικός έλεγχος στις

ηµεροµηνίες λήξεως, των οποίο διενεργεί ο ελεγκτής εισερχοµένων. Ο έλεγχος αυτός

γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή γιατί στην περίπτωση που πραγµατοποιηθεί κάποιο λάθος

δηµιουργηθούν δυσαρέσκειες από τους πελάτες και από τους καταναλωτές. Στη

περίπτωση όµως που παρατηρηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα µε τις ηµεροµηνίες και δεν

µπορούν γίνουν δεκτές συµπληρώνεται στο δελτίο σφαλµάτων ότι παρατηρήθηκε και αν

δεν υπάρχει συντάσσεται καινούργιο.

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο του ελέγχου το τιµολόγιο δελτίο αποστολής και το

δελτίο σφαλµάτων αν υπάρχει παραδίδεται στον διευθυντή εµπορικής διαχείρισης, ο

οποίος υπογράφει το τιµολόγιο δελτίο αποστολής και γίνεται η αποδοχή εισερχοµένων.

Στη συνέχεια το τιµολόγιο παραδίδεται στην παραγγελιοληψία για καταχώρηση.

Ταυτόχρονα µε την καταχώρηση του τιµολογίου εκτυπώνεται και το αντίγραφο

παραδίδεται στον ελεγκτή. Το έντυπο αυτό τοποθετείται από τον ελεγκτή επάνω στις

ανάλογες παραλαβές και βοηθάει τους αποθηκάριους για την τοποθέτηση τους στον

αποθηκευτικό χώρο. Το έντυπο αυτό γράφει επάνω όλα τα προϊόντα που παρελήφθησαν µε

τους κωδικούς τους, καθώς και τα ράφια στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν, επίσης γράφει

επάνω την ηµεροµηνία παραλαβής, το δροµολόγιο και την εταιρεία απ’ όπου τα

προµηθεύτηκε.

Η διαδικασία της παραλαβής έχει ολοκληρωθεί και οι παραλαβές περνούν στο χώρο

της αποθήκης. Ο ελεγκτής κάνει το διαχωρισµό µεταξύ των φαρµάκων – παραφαρµάκων –

φαρµάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες και τα φάρµακα ψυγείου. Τα φάρµακα

ψυγείου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αφού γίνει ο διαχωρισµός τους από τα υπόλοιπα,

τοποθετούνται από τον ίδιο τον ελεγκτή στα ψυγεία.

Ο ελεγκτής τοποθετεί τα υπόλοιπα προϊόντα σε καλάθια σε συνοδεία µε το αντίγραφο

του τιµολογίου.

Το έντυπο αυτό βοηθά τους αποθηκάριους να τοποθετήσουν τα προϊόντα στη σωστή

θέση. Επίσης διευκολύνει τον έλεγχο που πιθανόν να γίνει από τη διεύθυνση για να

διαπιστωθεί αν η αποθήκευση έχει διεκπεραιωθεί σωστά.

Η σωστή τοποθέτηση των προϊόντων έχει µεγάλη σηµασία αφού όλα τα προϊόντα έχουν

συγκεκριµένη θέση, οπότε αν δεν µπούνε στη σωστή θέση είναι δύσκολο να βρεθούνε και

να θεωρηθούν ότι υπάρχουν. Ωστόσο δείχνει την υπευθυνότητα και την καταλληλότητα

του υπαλλήλου για την συγκεκριµένη θέση

5.3. Αποθήκευση των προϊόντων.

20


Οι αποθήκες του συνεταιρισµού συστεγάζονται µε τα διοικητικά γραφεία τα οποία

βρίσκονται στα πατάρια του κτηρίου.

Ο χώρος της αποθήκης είναι ένα µεγάλο παραλληλόγραµµο που χωρίζεται µε ράφια, τα

οποία είναι αριθµηµένα είναι back to back και µονής τροφοδότησης.

Η µέθοδος που χρησιµοποιεί ο συνεταιρισµός είναι η κατανοµή των φαρµάκων κατά

εταιρεία. ∆ηλαδή τα φάρµακα κάθε εταιρείας, κατά αλφαβητική σειρά .

Μελλοντικά γίνεται προσπάθεια ώστε η αποθήκευση να γίνεται µε εργονοµικό τρόπο.

∆ηλαδή τα φάρµακα που έχουν µεγάλη ζήτηση το βάρος, ο όγκος, να τοποθετούνται σε

εύκολες και ορατές θέσεις έτσι ώστε να διευκολύνεται το προσωπικό.

Οι αποθηκάριοι παραλαµβάνουν τα προϊόντα από το χώρο εισερχοµένων µεταφέροντας

τα µέσα σε καροτσάκια ή κουβαλώντας τα µε τα χέρια καµιά φορά στο της αποθήκης.

Οι αποθηκάριοι είναι υπεύθυνη για τον ορθό χειρισµό των υλικών και προϊόντων σε

όλες τις φάσεις της διαχείρισης ποιότητας. ∆ιότι αυτοί είναι που διαχειρίζονται τα

προϊόντα µε τέτοιο τρόπο, από την παραλαβή µέχρι την αποστολή τους στους πελάτες,

ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα τους και να αποφεύγεται η υποβάθµιση ή απώλεια τους.

Τα προϊόντα ελέγχονται, παρακολουθούνται, επιθεωρούνται και υπόκεινται σε

µετρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής τους στους χώρους της αποθήκης. Στους

πελάτες διοχετεύονται µόνο τα προϊόντα που πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές

ποιότητας και αφού πραγµατοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι από το εξειδικευµένο προσωπικό.

Η τοποθέτηση στα ράφια γίνεται µε τη µέθοδο first in first out. ∆ηλαδή τα προϊόντα

που ήδη βρίσκονται στο ράφι µετακινούνται στις µπροστινές θέσεις και στις πίσω θέσεις

µπαίνουν τα νέα προϊόντα που παρελήφθησαν, έτσι ώστε να µην συντρέχει κανένας

κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών και αµαύρωση της φερεγγυότητας του

συνεταιρισµού ως προς τα προϊόντα που παρέχει.

Τα φάρµακα που περιέχουν ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, για λόγους σκοπιµότητας

φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο. Για το λόγο αυτό ο συνεταιρισµός έχει εγκαταστήσει ένα

προηγµένο σύστηµα ασφάλειας. Προκειµένου οι εργαζόµενοι του συνεταιρισµού να

εισέλθουν στο χώρο αυτό θα πρέπει να πληκτρολογήσουν το µοναδικό προσωπικό κωδικό

τους, το εν λόγω σύστηµα ασφαλείας είναι συνδεδεµένο και µε τα ψυγεία.

Στην αποθήκη υπάρχουν δυο επαγγελµατικά ψυγεία βιτρίνες όπου µέσα διατηρούνται

τα φάρµακα ψυγείου και σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ή πτώση της τάσεως τότε

ειδοποιείται άµεσα ο διευθυντής ο οποίος θα µεριµνήσει για την έγκαιρη µεταφορά τους

σε άλλους κατάλληλους χώρους.

5.4. Παραγγελίες.

5.4.1. Είδη παραγγελιών.

Οι παραγγελίες των προϊόντων λαµβάνονται τηλεφωνικά από τον υπεύθυνο του

τµήµατος παραγγελιοληψίας. Τις παραγγελίες τις χωρίζουµε σε τακτικές και έκτακτες. Οι

τακτικές παραγγελίες είναι αυτές που δίνονται σε καθηµερινή βάση, σε καθορισµένο

χρόνο. Οι έκτακτες παραγγελίες δίνονται οποιαδήποτε στιγµή, ανάλογα µε τις ανάγκες

που θα προκύψουν.

Πρέπει ν’ αναφερθεί ότι ο συνεταιρισµός έχει συµφωνήσει µε τα µέλη- πελάτες του,

ποίες ώρες κατά το χρονικό διάστηµα της ηµέρας είναι οι καταλληλότερες σύµφωνα µε τα

δροµολόγια που πραγµατοποιούνται καθηµερινά, για τηλεφωνική επικοινωνία και λήψη

παραγγελίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης δακτυλογραφείται η παραγγελία στον

ηλεκτρονικό υπολογιστή από τον υπεύθυνο του τµήµατος. Το λογισµικό του υπολογιστή

21


είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε µε την πληκτρολόγηση του είδους να ενηµερώνεται για της

για τις διαθέσιµες ποσότητες που βρίσκονται την συγκεκριµένη στιγµή στην αποθήκη.

Έτσι γνωρίζει αν το συγκεκριµένο είδος που επιθυµεί ο πελάτης, εάν υπάρχει και σε τη

ποσότητες ακριβώς υπάρχει.

Η υποχρέωση του υπευθύνου δεν είναι µόνο η λήψη των παραγγελιών αλλά και η

ενηµέρωση των πελατών για αλλαγές που µπορεί να έχουν παραστεί στην εµπορική

πολιτική των ειδών και το κυριότερο εάν τα είδη που είδη που θέλει ο πελάτης την

συγκεκριµένη χρονική στιγµή υπάρχουν. Αν τα είδη δεν διατίθενται τότε πρέπει να γίνει

ενηµέρωση για την ηµεροµηνία που µπορεί ο πελάτης να τα προµηθευτεί. Η

δακτυλογράφηση η εκτύπωση και η έκδοση της παραγγελίας σε ειδικά έντυπα-

παραστατικά.

Οι τακτικές παραγγελίες τυπώνονται αµέσως σε δελτίο αποστολής τιµολόγιο. Επίσης οι

παραγγελίες αυτές τυπώνονται ανά δροµολόγιο, σύµφωνα µε τη διεύθυνση του πελάτη και

τα είδη που έχει παραγγείλει κατά αύξουσα σειρά και αρίθµηση ραφιού.

Το λογισµικό του κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι έτσι προγραµµατισµένο ώστε

να κατηγοριοποιεί ανά ράφι σε αύξουσα σειρά τα προϊόντα, ώστε να βοηθήσει τους

υπαλλήλους στο να βρίσκουν γρήγορα τα φάρµακα και να εξυπηρετούνται αµέσως οι

πελάτες.

Παράλληλα όµως µε την εκτύπωση του τιµολογίου τυπώνεται σε λευκό χαρτί η

ποσότητα των παραφαρµάκων που αναγράφεται στην παραγγελία, διότι τα παραφάρµακα

έχουν δικά τους ράφια στο χώρο, και γι’ αυτό γίνεται από διαφορετικό εκτυπωτή για να

διευκολύνονται τα άτοµα στην αποθήκη.

Οι έκτακτες παραγγελίες είναι οι παραγγελίες που δίνονται από τους πελάτες σε

οποιαδήποτε χρονική στιγµή ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν στον κάθε πελάτη.

Οι έκτακτες παραγγελίες είναι συνήθως σε µικρές ποσότητες, καλύπτουν τις έκτακτες

ανάγκες των πελατών που είναι συχνές κατά το χρονικό διάστηµα της ηµέρας, ειδικότερα

τη χειµερινή περίοδο. Ο πελάτης ενηµερώνεται από τον υπεύθυνο του τµήµατος εάν

υπάρχει το συγκεκριµένο είδος στην αποθήκη και αν το είδος που ζήτα ο πελάτης είναι

διαθέσιµο, τυπώνεται απ’ ευθείας η παραγγελία σε δελτίο αποστολής

Η διαφορά στις παραγγελιές είναι ότι οι τακτικές τυπώνονται σε δελτίο αποστολήςτιµολόγιο

ενώ οι έκτακτες τυπώνονται σε δελτίο αποστολής, για την γρήγορη εξυπηρέτηση

των πελατών.

Στην συνέχεια την έκτακτη παραγγελία την αναλαµβάνει ο υπεύθυνος της αποθήκης. Ο

οποίος παραλαµβάνει το δελτίο αποστολής και ετοιµάζει την παραγγελία µε προσωπική

του ευθύνη από την αρχή ως το τέλος χωρίς να µεσολαβεί κανένα άλλο πρόσωπο. Ο ίδιος

κανονίζει µε τη τρόπο θα φύγει η παραγγελία για να σταλθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα

στον πελάτη-φαρµακοποιό.

5.4.2. Εκτέλεση παραγγελίας.

Τα τιµολόγια των έκτακτων παραγγελιών τυπώνονται ανά δροµολόγιο ξεχωριστά και

τα είδη των φαρµάκων µπαίνουν ανά αύξουσα αρίθµηση ραφιών

Ο τρόπος που εκτελούνται οι παραγγελίες είναι ο λεγόµενος ρολόι ( Order Picking ),

που σηµαίνει ότι κάθε αποθηκάριος αναλαµβάνει την παραγγελία από την αρχή ως το

τέλος της.

Κατά τη διάρκεια της ανακλήσεως των φαρµάκων και γενικά των προϊόντων από τα

ράφια οι αποθηκάριοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή

παραλείψεων και λαθών όταν εκτελούν την παραγγελία. Η οποία ελέγχεται πριν πάει στον

πελάτη από τον αποθηκάριο.

22


Τα φάρµακα ψυγείου τοποθετούνται απ’ ευθείας σε ειδική βαλίτσα ψυγείο στην οποία

τοποθετούνται πάντα παγοκύστες ώστε να διατηρούνται σε επιθυµητή θερµοκρασία για να

µην υπάρξει η παραµικρή αλλοίωση στα σκευάσµατα. Όταν παραληφθεί αυτή η βαλίτσα ο

φαρµακοποιός του επισηµαίνεται ότι πρέπει να τοποθετηθεί άµεσα στο ψυγείο το

σκεύασµα που υπάρχει µέσα.

Πάντα τηρείται σειρά προτεραιότητας στο χώρο ελέγχου κατ’ αυτή τη σειρά γίνεται η

διανοµή. ∆ηλαδή οι πρωινές παραγγελίες φεύγουν νωρίτερα από της µεσηµεριανές, γιατί

σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να γίνει κάποιο λάθος και να δηµιουργηθούν

δυσαρέσκειες από τους πελάτες.

Όλη αυτή η διαδικασία αφορά τις τακτικές παραγγελίες των µελών που γίνονται σε

καθορισµένο χρόνο.

Έπειτα στο χώρο των εξερχόµενων πραγµατοποιείται έλεγχος από τον υπεύθυνο της

αποθήκης που εκτελεί και χρέη ελεγκτή εξερχόµενων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι

δυνατόν να διαπιστωθεί κάποιο λάθος ποσοτικό ή ποιοτικό.

Σε περίπτωση λάθους ενηµερώνεται ο αποθηκάριος ο οποίος υποχρεούται να

διορθώσει το λάθος του. Αν οι ποσότητα που έχει τοποθετηθεί στο καλάθι είναι

µεγαλύτερη είναι εύκολο να διορθωθεί αφού απλώς θα ανακληθεί το παραπάνω είδος από

το καλάθι και θα τοποθετηθεί στο ανάλογο ράφι. Υπάρχει όµως περίπτωση το λάθος να

µην µπορεί να διορθωθεί και αυτό συµβαίνει όταν το συγκεκριµένο σκεύασµα δεν υπάρχει

στην αποθήκη την συγκεκριµένη στιγµή. Σε αυτή την περίπτωση το λάθος ξεκινάει πάντα

από παλιότερο λάθος που έχει παραµεληθεί µε αποτέλεσµα να ξεχαστεί. Τέτοια λάθη

γίνονται κατά την παραλαβή των προϊόντων και αυτό συµβαίνει γιατί ο αποθηκάριος

µπορεί να µην παρέλαβε την ζητούµενη ποσότητα και να µην ελέγχθηκε εκείνη τη στιγµή,

λόγο κούρασης και του άγχους να το προσπεράστηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό από

κανέναν.

Άλλη περίπτωση είναι να τοποθετήθηκαν σε παραγγελίες προς πελάτες παραπάνω είδη

από τα αναγραφόµενα και να πέρασε απαρατήρητο. Ωστόσο θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί

από τον αποθηκάριο την ώρα που ετοίµαζε την παραγγελία και να έχει ενηµερωθεί ο

υπεύθυνος παραγγελιοληψίας , για να διορθωθεί το λάθος και να αντικατασταθεί το είδος

άµεσα.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση που το είδος δεν µπορεί ν’ αντικατασταθεί συντάσσεται

το ειδικό έντυπο σφαλµάτων, στο οποίο καταγράφεται το είδος του λάθους, το όνοµα του

αποθηκάριου, η ηµεροµηνία και η παραγγελία στην οποία έγινε αντιληπτό. Αυτή η

καταγραφή του σφάλµατος στο ανάλογο έντυπο γίνεται για τυπικούς λόγους αλλά κυρίως

για την αξιολόγηση των υπαλλήλων ως προς την καταλληλότητα τους στην συγκεκριµένη

θέση.

Το δελτίο αυτό παραδίδεται στο διευθυντή της εµπορικής διαχείρισης και

ενηµερώνεται η παραγγελιοληψία για την έκδοση πιστωτικού τιµολογίου και για την

ενηµέρωση του πελάτη, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα διατηρήσει την παραγγελία µέχρι

νέας παραλαβής. Αυτό εξαρτάται από το είδος και τη ζήτηση που έχει την συγκεκριµένη

χρονική στιγµή , που υπάρχει έλλειψη από τον συνεταιρισµό.

5.5. ∆ιανοµή παραγγελιών στους πελάτες.

Ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο του ελέγχου της παραγγελίας, το τελικό στάδιο είναι

να τοποθετηθούν όλες µαζί στο χώρο της διανοµής. Υπάρχει πάντα µια σειρά

προτεραιότητας που επικρατεί στον συνεταιρισµό, στην οποία τοποθετούνται σύµφωνα µε

τη σειρά που έχουν παραγγελθεί.

23


Οι διανοµές γίνονται όλες τις ώρες της ηµέρας. Το τµήµα διανοµής απασχολεί δυο

άτοµα, εκ των οποίων ο ένας έχει δίπλωµα αυτοκινήτου και ο άλλος δίπλωµα

µοτοσικλέτας.

Οι εκτός πόλεως διανοµή γίνεται µε courier, µε ειδικό συµβόλαιο που έχει συνάψει ο

συνεταιρισµός µε τους πελάτες και µε τα µέλη. Η courier παραλαµβάνει καθηµερινά

δέµατα από το συνεταιρισµό και τα παραδίδει αυθηµερόν στους πελάτες και τα µέλη του

συνεταιρισµού οι οποίοι βρίσκονται σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας του Νοµού

Ξάνθης. Άλλος πολυέξοδος τρόπος µεταφοράς προς τους πελάτες τους είναι το Κ.Τ.Ε.Λ

Ο υπεύθυνος του τµήµατος διανοµής χωρίζει τις παραγγελίες ανά δροµολόγιο. Αυτός ο

διαχωρισµός είναι απαραίτητος γίνεται ώστε η διανοµή των παραγγελιών να γίνει πιο

οργανωµένα χωρίς να χάνεται χρόνος σε άσκοπα δροµολόγια. Ένα άτονο κάνει πιο εύκολα

και γρηγορότερα την διανοµή όταν όλες οι παραγγελίες είναι προς την ίδια κατεύθυνση.

Όταν είναι οι παραγγελίες πραγµατοποιούνται µε φορτηγάκι, διότι ο συνεταιρισµός σε

συνεννόηση µε τους πελάτες του, αποφασίζει τι ώρα θα γίνει η παραγγελιοληψία και τι

ώρα θα γίνει η διανοµή. Οι έκτακτες παραγγελίες εντός πόλεως πραγµατοποιούνται µε το

µηχανάκι.

Οι παραγγελίες φεύγουν συσσωρευµένες και σχεδιάζεται έτσι το δροµολόγιο ώστε να

εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους. Ο τρόπος που θα τοποθετηθούν οι παραγγελίες πάνω στο

φορτηγάκι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. ∆ηλαδή τα πράγµατα που θα παραδοθούν

τελευταία πρώτα στο φορτηγάκι και κατ’ επέκταση αυτά που θα παραδοθούν πρώτα να

µπούνε τελευταία ώστε να µην αναγκάζονται να ανεβοκατεβάζουν άσκοπα τα κιβώτια οι

παραγγελιοδόχοι όπου είναι και οδηγοί συγχρόνως.

Ο προϊστάµενος διανοµής, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταγράψει, τα όποια

περιστατικά που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της διανοµής σε ειδικό έντυπο µε τον τίτλο

έντυπο καλής εκτέλεσης δροµολογίου, σ’ αυτό το έντυπο αναγράφεται η ώρα του

δροµολογίου, ο οδηγός, οι παραγγελίες που µετέφερε καθώς και το πρόβληµα που

ανέκυψε, στη συνέχεια προγραµµατίζεται από τον προϊστάµενο διανοµής έκτακτο

δροµολόγιο το οποίο θα αναπληρώσει το τακτικό, µε άλλο µέσο.

5.6. ∆ιαχείριση επιστροφών του συνεταιρισµού.

Μια από τις βασικότερες λειτουργίες του συνεταιρισµού είναι και η διαχείριση των

επιστροφών. ∆ιότι οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται σε καθηµερινή βάση όταν

πρόκειται για µη ληξιπρόθεσµα προϊόντα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα όταν

πρόκειται για ληξιπρόθεσµα. Ο συνεταιρισµός εκδίδει κάθε χρόνο το δελτίο πολιτικής

επιστροφών στο οποίο αναγράφονται τα κριτήρια επιστροφής των ληξιπρόθεσµων

προϊόντων. Ωστόσο η πολιτική των επιστροφών που χρησιµοποιεί ο συνεταιρισµός

καθορίζεται από την πολιτική των επιστροφών των εταιρειών µε τις οποίες συνεργάζεται.

Γιατί οι προµηθεύτριες εταιρείες είναι αυτές που έχουν τον πρωταρχικό ρόλο και µπορούν

να καθορίζουν τις προϋποθέσεις που αφορούν τα επιστρεφόµενα προϊόντα και αυτές είναι:

1. Η ηµεροµηνία λήξεως των φαρµάκων ,

2. Η καλή κατάσταση των φαρµάκων ,

3. Τα χρονικά διαστήµατα που µπορούν και γίνονται δεκτές οι επιστροφές .

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι τα προϊόντα µπορούν και επιστρέφονται είναι µόνο τα

φάρµακα . Τα παραφάρµακα και τα φάρµακα ψυγείου δεν γίνονται δεκτά.

:

Επίσης θα µπορούσαµε να χωρίσουµε τα επιστρεφόµενα σε διάφορες κατηγορίες όπως

24


1. Επιστροφές που αφορά τα µη ληξιπρόθεσµα και τα ληξιπρόθεσµα προϊόντα

2. Οι καθηµερινές επιστροφές που µπορεί και οφείλονται σε λάθη λόγω

κεκτηµένης ταχύτητας και στις επιστροφές που γίνονται λόγω ανάκλησης των

προϊόντων από τις υγειονοµικές αρχές.

Ο όρος ληξιπρόθεσµα προϊόντα θεωρείται ότι είναι τα παραφάρµακα που δεν θα

µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν από τους καταναλωτές επειδή πρόκειται να λήξουν. Ο

συνεταιρισµός καθορίζει τα χρονικά διαστήµατα µέσα στα οποία θα γίνουν ληξιπρόθεσµα

και τις επιστροφές τους, αυτό γίνεται µε τη συνοδεία δελτίου αποστολής δυο η τρεις φορές

το χρόνο.

Επίσης εκτός από τις επιστροφές των ληξιπρόθεσµων προϊόντων υπάρχουν και οι

επιστροφές των µη ληξιπρόθεσµων προϊόντων , που πρόκειται για παραγγελίες προϊόντων

που είχαν κάνει οι φαρµακοποιοί και για κάποιους λόγους γεν πουλήθηκαν. Σε αυτή την

περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η κίνηση τους ήταν µειωµένη οπότε επιστρέφονται. Αυτό

οφείλεται στο ότι έγινε µεγάλη παραγγελία εποχιακών προϊόντων και δεν πουλήθηκε όλη

η ποσότητα που παρήγγειλε. Τα προϊόντα αυτά γίνονται δεκτά από τα συνεταιρισµό κάθε

µέρα εκτός από το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα.

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όποια κατηγορία και αν ανήκει το επιστρεφόµενο προϊόν ο

συνεταιρισµός ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία για την παραλαβή των

επιστρεφόµενων παρασκευασµάτων. Ο υπεύθυνος επί των επιστροφών είναι ο ∆ιευθυντής

Εµπορικής ∆ιαχείρισης, ο οποίος παραλαµβάνει τις επιστροφές οι οποίες γίνονται στο

χώρο των επιστροφών από κάθε πελάτη χωριστά. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος των

εγγράφων που τις συνοδεύουν εξετάζοντας αν οι αναγραφόµενες ποσότητες είναι

σύµφωνες µ’ αυτές που επιστράφηκαν.

Έπειτα τα επιστρεφόµενα είδη τοποθετούνται στο χώρου της εισόδου όπου είναι

τοποθετηµένες όλες οι παραγγελιές και είναι έτοιµες για διανοµή, διότι εκεί είναι που

γίνονται οι τελικοί έλεγχοι των φαρµάκων. Με αποτέλεσµα να πραγµατοποιείται και ο

έλεγχος των κριτηρίων επιστροφής για κάθε κατηγορία χωριστά, δηλαδή αν τηρούνται οι

προϋποθέσεις για να γίνουν τα προϊόντα δεκτά . Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις

τηρούνται γίνεται αποδοχή εισερχοµένων και καταχωρούνται στο Μηχανογραφικό

Σύστηµα της αποθήκης του συνεταιρισµού.

Στη συνέχεια λαµβάνει µέρος ο έλεγχος καταλληλότητας των προϊόντων , για να

διαπιστωθεί ποία από τα επιστρεφόµενα είδη µπορούν να επανατιµιλογηθούν και να

πωληθούν .

Έπειτα αφού πρώτα διαπιστωθεί από τον υπεύθυνο της αποθήκης ότι ισχύουν τα

κριτήρια καταλληλότητας των προϊόντων για επανατιµολόγηση, τότε γίνεται επικύρωση

του ελέγχου και καταχώριση τους στο µηχανογραφικό σύστηµα από τον υπεύθυνο της

Εµπορικής ∆ιαχειρίσεις

Στη συνέχεια τοποθετούνται στην αποθήκη µε τα κατάλληλα. Εκεί τοποθετούνται σε

καλάθια µαζί µε την ένδειξη ότι τα φάρµακα είναι επιστρεφόµενα. Οι αποθηκάριοι

αναλαµβάνουν την τοποθέτησή τους στα ράφια.

Πολλές φορές όµως τα επιστρεφόµενα είδη δεν µπορούν να γίνουν δεκτά σαν

επιστρεφόµενα, γιατί δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες αναγράφονται πάντα στο

δελτίο παραγγελίας επιστρεφόµενων του συνεταιρισµού. ∆ηλαδή µπορεί οι ηµεροµηνίες

λήξεως να µην γίνουν αποδεκτές ή τα κουτιά να µην είναι σε καλή κατάσταση, τότε τα

προϊόντα αυτά σηµαίνονται µε ειδική πινακίδα από τον υπεύθυνο της εµπορικής

διαχείρισης και παραµένουν στο χώρο επιστροφών.

25


Στη συνέχεια γίνεται πίστωση επιστροφών από τον διευθυντή παραγγελιολληψίας και

επανατιµολογούνται προς τους πελάτες . Αλλά η επιστροφή προς τους πελάτες κανονίζεται

από τον διευθυντή αποθήκης. Όταν οι επιστροφές είναι πολλές ορίζεται ειδικό δροµολόγιο

για την επιστροφή τους. Σε διαφορετική περίπτωση οι επιστροφές µπορεί να γίνουν σε

τακτικά δροµολόγια διανοµής.

Θα αναφερθούµε τώρα στις επιστροφές του συνεταιρισµού προς τις προµηθεύτριες

εταιρείες .Αρχικά οι αποθηκάριοι ελέγχουν τα ράφια κοιτάζοντας από κάθε φάρµακο την

ηµεροµηνία λήξεως και αποσύρουν τα ληξιπρόθεσµα προϊόντα τα οποία δεν µπορούν

πλέον να πωληθούν.

Επίσης επιστρεφόµενα για τις προµηθεύτριες φαρµακευτικές εταιρείες, εκτός από τα

ληξιπρόθεσµα προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν και τα προϊόντα που δεν έχουν ζήτηση.

Στη συνέχεια τα είδη που θα επιστραφούν οδηγούνται από τους αποθηκάριους στην είσοδο

της αποθήκης, όπου βρίσκεται το γραφείο παραγγελιολληψίας, µε την κατάλληλη

σήµανση.

Στο τέλος πραγµατοποιείται έλεγχος εάν τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί µπορούν

να γίνουν αποδεκτά από τις εταιρείες µε βάση τη δική τους πολιτική επιστροφών. Κάθε

εταιρία έχει διαφορετικό χρονικό διάστηµα για την προθεσµία των επιστροφών. Έπειτα

συσκευάζονται αυτά που µπορούν να επιστραφούν µε ειδική σήµανση επάνω στα κουτιά

και αποστέλλονται στις προµηθεύτριες εταιρίες. Η επιστροφή γίνεται δύο µε τρεις φορές

το χρόνο, πάντα µε συνοδεία του δελτίου αποστολής.

5.7. ∆ιαχείριση ακατάλληλων του συνεταιρισµού.

Ακατάλληλα είναι τα προϊόντα που προκύπτουν από διάφορες καταστροφές κατά τη

διαδικασία της λειτουργίας της αποθήκης, από επιστροφές ή από ανακλήσεις που γίνονται

από τις ίδιες τις προµηθεύτριες εταιρίες ή από τα προϊόντα που έληξαν µε ευθύνη της

αποθήκης

Τα προϊόντα αυτά λοιπόν αυτά λοιπόν φυλάσσονται στο χώρο ακατάλληλων όπου εκεί

γίνεται έλεγχος για να αποδειχθεί αν κάποια από αυτά µπορούν να επιστραφούν ή όχι.

Τα παρασκευάσµατα που δεν επιστρέφονται παραµένουν στο χώρο ακατάλληλων

µέχρι την καταστροφή τους. Αυτή η καταστροφή πραγµατοποιείται ανά τέσσερα χρόνια.

Αρχικά εκδίδεται πρωτόκολλο όπου αναγράφονται τα είδη και η ηµεροµηνία που θα

επιστραφούν. Στη διαδικασία καταστροφής ακατάλληλων είναι απαραίτητη ή παρουσία

ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών και ενός εκπροσώπου του συνεταιρισµού.

Μετά ορίζεται η ηµεροµηνία της καταστροφής των προϊόντων και εκτελείται διαφορετικό

δροµολόγιο για αυτή την διαδικασία, όπου τα φάρµακα οδηγούνται στη χωµατερή για

καταστροφή.

26


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1 Ανάλυση ισολογισµών.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα µελετήσουµε τις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού

φαρµακοποιών Ξάνθης κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

από τις 1/1 έως 31/12 του εκάστοτε έτους, αναλύοντας τους ισολογισµούς των πέντε αυτών

ετών έχουµε:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2000 -31/12/2000)

ΑΝΑΛΥΣΗ

Πίνακας 1: Ισολογισµός για το έτος 2000

A) ΠΑΓΙΑ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτηρίων- Τεχνικά Έργα 2,9347

Μεταφορικά Μέσα 8045,4

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 11121,87

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4330,7

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 24815,5

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1534480,6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1420,39

ΣΥΝΟΛΟ 1594687,7

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 363131,98

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1176514,74

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 25400,51

ΣΥΝΟΛΟ 1565047,24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7303983,48

ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7074468,23

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡ∆Η) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 229515,24

ΣΥΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -

ΣΥΝΟΛΟ 229515,24

ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -∆ΙΑΘΕΣΗΣ 188724,28

ΜΕΙΩΝ :ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 726,85

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 41517,81

ΜΕΙΩΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 28461,14

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ 28461,14

27


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2001 -31/12/2001)

ΑΝΑΛΥΣΗ:

Πίνακας 2: Ισολογισµός για το έτος 2001

A) ΠΑΓΙΑ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτηρίων- Τεχνικά Έργα 2,9347

Μεταφορικά Μέσα 5991,26

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 6576,68

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2385,45

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 46585,56

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2098001

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1345,12

ΣΥΝΟΛΟ 2148425,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 337936,86

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1730414,26

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 40074,03

ΣΥΝΟΛΟ 2148425,16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8505992,83

ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8211964,69

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡ∆Η) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 294028,14

ΣΥΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 880,41

ΣΥΝΟΛΟ 229515,24

ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -∆ΙΑΘΕΣΗΣ 235469,72

ΜΕΙΩΝ :ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10491,20

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 48947,63

ΜΕΙΩΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22776,73

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ 22776,73

28


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2002-31/12/2002)

ΑΝΑΛΥΣΗ:

Πίνακας 3: Ισολογισµός για το έτος 2002

A) ΠΑΓΙΑ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτηρίων- Τεχνικά Έργα 0,00

Μεταφορικά Μέσα 5294,62

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 5598,58

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,03

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 44908,82

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2423102,26

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1350,17

ΣΥΝΟΛΟ 2489361,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 43748890

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1979818,35

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 52074,03

ΣΥΝΟΛΟ 2489361,28

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 10489901,56

ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 10070159,91

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡ∆Η) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 41981265

ΣΥΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3220,14

ΣΥΝΟΛΟ 4023032,79

ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -∆ΙΑΘΕΣΗΣ 312975,41

ΜΕΙΩΝ :ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11585,44

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 98471,94

ΜΕΙΩΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 90727,66

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ 90727,66

29


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2003 -31/12/2003)

ΑΝΑΛΥΣΗ:

Πίνακας 4: Ισολογισµός για το έτος 2003

A) ΠΑΓΙΑ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτηρίων- Τεχνικά Έργα 12925

Μεταφορικά Μέσα 2964,37

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 14265,08

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 21798,03

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 21462,56

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2715282,94

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 838,02

ΣΥΝΟΛΟ 2949381,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 519535,76

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2377771,76

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 52074,03

ΣΥΝΟΛΟ 2949381,55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12047352,06

ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11610581,58

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡ∆Η) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 436770,48

ΣΥΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 8290,38

ΣΥΝΟΛΟ 445060,86

ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -∆ΙΑΘΕΣΗΣ 328353,62

ΜΕΙΩΝ :ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22656,99

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 94050,25

ΜΕΙΩΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 93942,54

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ 93942,54

30


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2004 -31/12/2004)

ΑΝΑΛΥΣΗ:

Πίνακας 5: Ισολογισµός για το έτος 2004

A) ΠΑΓΙΑ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτηρίων- Τεχνικά Έργα 123428,75

Μεταφορικά Μέσα 805,32

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 10552,48

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 212456,03

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 205306,45

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3316843,10

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 3534605,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 729829,10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2804776,48

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 3534605,58

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 14596539,09

ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 14070763,39

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡ∆Η) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 525775,70

ΣΥΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1241,48

ΣΥΝΟΛΟ 527017,18

ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -∆ΙΑΘΕΣΗΣ 346073,14

ΜΕΙΩΝ :ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27612,41

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 153331,63

ΜΕΙΩΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 201817,12

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ 201817,12

31


6.2. Ανάλυση αριθµοδεικτών.

ΕΤΟΣ 2000

Βασικός Αριθµοδείκτης

Οικονοµικής Αυτάρκειας

Γενική Ρευστότητα =

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

ΕΤΟΣ 2001

Βασικός Αριθµοδείκτης

Οικονοµικής Αυτάρκειας

Γενική Ρευστότητα =

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

ΕΤΟΣ 2002

Βασικός Αριθµοδείκτης

Οικονοµικής Αυτάρκειας

Γενική Ρευστότητα =

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

ΕΤΟΣ 2003

Βασικός Αριθµοδείκτης

Οικονοµικής Αυτάρκειας

Γενική Ρευστότητα =

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

=

=

=

=

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

363131,98 / 1176514,74 = 0,31 ή 31%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες

Υποχρεώσεις

15434480,6 / 1176514,74 = 1,30 ή 130%

Καθαρά Αποτελέσµατα Προσφορών / Ίδια

Κεφάλαια

28461,14 / 363131,98 = 0,08 ή 8%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

377936,86 / 1730414,26 = 0,22 ή 22%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες

Υποχρεώσεις

2098001 / 1730414,26 = 1,21 ή 121%

Καθαρά Αποτελέσµατα Προσφορών / Ίδια

Κεφάλαια

22776,73 / 377936,86 = 0,06 ή 6%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

437488,90 / 1979818,35 = 0,22 ή 22%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες

Υποχρεώσεις

2423102,26 / 1979818,35 = 1,22 ή 122%

Καθαρά Αποτελέσµατα Προσφορών / Ίδια

Κεφάλαια

90727,66 / 43748890 = 0,21 ή 21%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

519535,76 / 2377771,76 = 0,22 ή 22%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες

Υποχρεώσεις

2715282,94 / 2377771,76 = 1,14 ή 114%

Καθαρά Αποτελέσµατα Προσφορών / Ίδια

Κεφάλαια

32


ΕΤΟΣ 2004

Βασικός Αριθµοδείκτης

Οικονοµικής Αυτάρκειας

Γενική Ρευστότητα =

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

Από τους παρακάτω υπολογισµούς προκύπτουν :

Πίνακας 6 : Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (1999-2004)

=

93942,54 / 519535,76 = 0,18 ή 18%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

729829,10 / 2804776,48 = 0,26 ή 26%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες

Υποχρεώσεις

3316843,10 / 2804776,48 = 1,18 ή 118%

Καθαρά Αποτελέσµατα Προσφορών / Ίδια

Κεφάλαια

201817,12 / 729829,10 = 0,28 ή 28%

ΕTH ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ

1999 6,38% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2000 8% 1,62%

2001 6% 6%

2002 21% 15%

2003 18% 3%

2004 28% 10%

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η µεταβολή της τιµής του βασικού αριθµοδείκτη

“Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων” , παίρνοντας σαν έτος βάσης το 1999 .

Από την ανάλυση προκύπτει ότι εάν συγκρίνουµε το ποσοστό του κάθε έτους µε το

ποσοστό του επόµενου, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει αυξοµείωση του

ποσοστού της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων κάθε χρόνο.

Με την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων παρακολουθούµε την απόδοση των

καταθέσεων, της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούµενα κεφάλαια, τα έτη που παρουσιάζεται αυξηµένη

η Αποδοτικότητα στην συγκεκριµένη περίπτωση το 2000, 2002, 2004. Ενώ µπαίνει στη

διαδικασία χρηµατοδότησης πράγµα που απαιτεί τραπεζικό δανεισµό , είτε στην

διαδικασία αύξησης µετοχικού κεφαλαίου τα έτη 2001 και 2003 που παρουσιάζεται

µείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων κεφαλαίων .

Πίνακας 7 : Γενικής Ρευστότητας (2000-2004)

ETH ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

2000 130% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2001 121% ⎯ 9%

2002 122% 1% ⎯

2003 114% ⎯ 8%

2004 118% 4% ⎯

Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η µεταβολή της τιµής του βασικού αριθµοδείκτη

“ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ” τα τελευταία έτη παίρνοντας ως έτος βάσης το 2000 . Με την

33


ανάλυση της Γενικής Ρευστότητας, παρακολουθούµε την ταµειακή κατάσταση- ροή της

επιχείρησης ( µετρητά, επιταγές, συναλλαγµατικές.).

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό κάλυψης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων από τις

βραχυχρόνιες απαιτήσεις . Το επιθυµητό ύψος του δείκτη είναι στην αναλογία 2/1 ή 200%.

Η επιχείρηση δεν µπορεί να ρευστοποιήσει άµεσα το σύνολο των βραχυχρόνιων

απαιτήσεών της συµπεριλαµβανοµένου και των αποθεµάτων της παρά µόνο το 50% εξ’

αυτών. Πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι τα αποθέµατα θεωρούνται µη

ρευστοποιήσιµα άµεσα στο ΣΥΦΑΞ. Το 2001 παρατηρούµε ότι υπάρχει µείωση της

γενικής ρευστότητας της τάξεως 9% σε σχέση µε το 2000. Άρα η χρηµατική ροή της

επιχείρησης βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα άρα έτσι ο συνεταιρισµός πρέπει να το

2001. Το 2003 παρατηρούµε µια µικρή µείωση της τάξεως 8% σε σχέση µε το 2002. Τέλος

το 2004 παρατηρούµε µια αύξηση της τάξεως 4%.Η µείωση του 2001 και 2003 είναι

µεγαλύτερες απ΄ ότι είναι οι αυξήσεις του 2002 και 2004. Επίσης το 2001 και 2003 τα

χρηµατικά διαθέσιµα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα.

Πίνακας 8 : Βασικός Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Αυτάρκειας (2000-2004)

ETH

ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

2000 8% ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2001 6% ⎯ 2%

2002 21% 15% ⎯

2003 18% ⎯ 3%

2004 28% 10% ⎯

Ο Βασικός Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Αυτάρκειας παρατηρούµε τον ένα χρόνο

µειώνεται και τον άλλο αυξάνεται. Επίσης παρατηρούµε ότι η µείωση είναι πολύ µικρή σε

σχέση µε την αύξηση που είναι αρκετά υψηλή.

Με το Βασικό Αριθµοδείκτη Οικονοµικής Αυτάρκειας εξετάζουµε κατά πόσο µια

εταιρία µπορεί να αντεπεξέλθει οικονοµικά, σύµφωνα µε την οικονοµική κατάσταση της

επιχείρησης.

Εφόσον ο Βασικός Αριθµοδείκτης Οικονοµικής Αυτάρκειας είναι σχετικά υψηλός, ο

συνεταιρισµός δεν χρειάζεται να προβεί σε τραπεζικό δανεισµό.

Πίνακας 9 : Μικτών Αποτελεσµάτων (1999-2004)

ETH ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡ∆Η ΑΥΞΗΣΗ

1999 210420,24 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2000 229515,24 19095,00

2001 294028,14 64512,90

2002 419812,65 125784,51

2003 436770,48 16957,83

2004 525775,70 89005,22

Μελετώντας τον πίνακα 9, παρατηρούµε ότι σε κάθε έτος υπάρχει αύξηση των κερδών

και ειδικότερα από το έτος 2001 στο 2002 έχουµε την µεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση µε

τ’ άλλα έτη , η οποία οφείλεται στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών πίνακες 10 και 11 .

34


Πίνακας 10: Κύκλος Εργασιών (1999-2004)

ETH ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ

1999 210420,24 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2000 229515,24 858340,91

2001 294028,14 1202009,35

2002 419812,65 1983908,73

2003 436770,48 1557460,50

2004 525775,70 2549177,03

Πίνακας 11: Καθαρών Αποτελεσµάτων (1999-2004)

ETH

ΚΑΘΑΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -

ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1999 27861,19 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2000 28461,14 599,95 ⎯

2001 22776,73 ⎯ 5684,41

2002 90727,66 67950,93 ⎯

2003 93943,54 3214,88 ⎯

2004 201817,12 107874,58 ⎯

35


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) ΒΙΒΛΙΑ

Μαριάδης Λ. Σταύρος, 1997, « Συνεταιρισµοί Ιστορία – Φιλοσοφία - Αποστολή », 3 η

έκδοση, Θεσσαλονίκη.

Νιονάκης Ελευθέριος – καθηγητής εφαρµογών, 2001, « Εµπορικοί Μεταποιητικοί

Συνεταιρισµοί», Ηράκλειο.( ∆ιδακτικές Σηµειώσεις ).

Ρούσσος Χρήστος, Γενικός ∆ιευθυντής του Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών Νοµού Ξάνθης,

Συνέντευξη µε θέµα « Οργάνωση και Λειτουργία του Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών

Ξάνθης », Ιανουάριος 2006.

Κωνσταντίνος Κάντζος ΜΒΑ, Ph.D,1994, « Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών

Καταστάσεων », εκδοτικός οίκος Interbooks, Αθήνα.

Συρεβέτης ∆ιονύσης, 1995, « Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων »,

εκδόσεις Αθαν. Σταµούλη, Αθήνα.

Αδαµίδης Λ. Αργύρης, 1998, « Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων », 1 η

έκδοση, Θεσσαλονίκη.

Αναστασίου Γ. Σιαφάκα, 1997, « Στοιχεία Λογιστικής και Ανάλυση Ισολογισµού »,

εκδοτικός οίκος Κ και Π Σπιλιάς Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα.

Καταστατικό Συνεταιρισµού Ξάνθης.

2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http : // users. Otenet.gr/ ~ oebesna / synetkinima htm

http : // www. Caponis.gr/ articles. Php

www.caponis.gr Φαρµακευτικά Προϊόντα και Ενιαία Αγορά.

36

More magazines by this user
Similar magazines