Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

2. Καρτέλ. Στη μορφή αυτή συνεργασίας, όπως θα δούμε και παρακάτω

πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις συμφωνούν να μην εμπλακούν σε

«πόλεμο τιμών». Αντιθέτως, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν και να

συντηρηθούν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Η διατήρηση των

περιθωρίων κέρδους του καρτέλ, προϋποθέτει ότι σε επιχειρήσεις-

μέλη, δεν θα αυξήσουν την παραγωγή, πράγμα που θα προκαλέσει

μείωση της τιμής κάτω από την συμφωνημένη. Παράλληλα,

επιδιώκεται η παρεμπόδιση εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο.

Ως αδυναμία της μορφής αυτής, συχνά αναφέρεται η παραβίαση της

συμφωνίας.

3. Τραστ. Η μορφή συνεργασίας τύπου καρτέλ, μπορεί να επιτευχθεί

και εμμέσως με τη χρήση του τραστ. Πρόκειται για τον σχηματισμό

εταιρείας, στην οποία περιέρχεται ένα μεγάλο μέρος των μετοχών

των επιχειρήσεων του κλάδου που συμμετέχουν στην μονοπωλιακή

δραστηριότητα. Η εταιρεία trust, παρακολουθεί και ελέγχει την

δραστηριότητα των επιχειρήσεων αλλά και σε ένα βαθμό, υπαγορεύει

την πολιτική τους. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση, οι επιχειρήσεις

αυτές, ακολουθούν τιμολογιακή πολιτική, παρόμοια με αυτή των

καρτέλ.

4. Συγχώνευση / Ολοκλήρωση Επιχειρήσεων. Πολλές φορές, για τη

συγκέντρωση οικονομικής δύναμης και τη μείωση του

ανταγωνισμού, πραγματοποιείται συνένωση δύο ή περισσότερων

επιχειρήσεων στον κλάδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μορφή

αυτή συνεργασίας και άμυνας κατά του ανταγωνισμού, προϋποθέτει

μικρό αριθμό επιχειρήσεων στον κλάδο. Όμως, πολλές φορές, η

συγχώνευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από επιχειρήσεις που

ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Τα κίνητρα για τέτοιου είδους

διακλαδικές συγχωνεύσεις, δεν είναι μόνο η απόκτηση μονοπωλιακής

δύναμης, αλλά κυρίως, η πρόθεση της επιχείρησης, να διασφαλιστεί

έναντι του κινδύνου διακύμανσης των τιμών των διαφόρων

προϊόντων.

Η συγχώνευση επιχειρήσεων μέσα στον ίδιο κλάδο, μπορεί να είναι

οριζόντια ή κάθετη. Στην περίπτωση της οριζόντιας συγχώνευσης, οι

επιχειρήσεις που συμμετέχουν, παράγουν το ίδιο προϊόν. Έτσι, για

14

More magazines by this user
Similar magazines