Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

SYMBOL

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Μάριος Κολατάκος

Α.Μ¨2103¨

2007-2008


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ…………………………………………………..……………....….…….......…….…1

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ…………………...……….…..….…………...…..…1

1.3 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ………………..………..……….……...........…….….....2

1.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ………………...…....……..……. .2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ-ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…………....……………...………..….........…. 3

2.2 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……....…………....…………...…...……….…..……... 3

2.3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ………………………………………………………………….….…...… 3

2.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ………………………………………………...…….….……… 4

2.5 Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ……………………………................... 4

2.6 Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ…….….....….4-5

2.7 ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ-

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ..................................................................................…. …. 5

2.8 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ……………………………...………………………..…….…. 6

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ......................................................................................6

2.9 ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ………………………………………...…………………….….…........ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ι∆ΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (SYMBOL)

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

3.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆.Ο.Υ…………………….....……… 7

3.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Α.Ε.Ε-Τ.Ε.Β.Ε…….....……… 7

3.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ…………..…..……..7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ………………………………………………….…………………….………….....8

4.2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ…………………………………………....……………………..…...….......9

4.3 ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ……....…………….…………….….…9

4.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ……………………….………………...…………..…….…..……...9

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..................................................................................10-12

4.5 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ………………………………….………………….………….…….….…..13-14

4.6 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ………………………………….........…………….…...…............15

4.7 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ………………………………………..………………...…….....15

4.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ..........................................................................16-18

4.9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ……...............18-19

4.10 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ……… …………………………………………………………. …….18-19

ΕΝΤΥΠΟ(∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)………………..……………………………………….….20-21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ5

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΕΛΛΑ∆Α

5.1 ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ…………………………………………………………………..................22

5.2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ………………………………………………………………………………..........22

5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ……………………………………………………….……22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:………………………………………………………………………...……23-35


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η έννοια του επιχειρηµατία έχει συνδεθεί µε τις έννοιες του καινοτόµου, του ιδιοκτήτη, του

καπιταλιστή, αλλά υπάρχουν σηµαντικές διαφορές που κάνουν τον «επιχειρηµατία»

διαφορετικό.

Είναι αυτό που «επιχειρεί», που αναλαµβάνει δράση για να συνδυάσει τους συντελεστές

παραγωγής καινοτοµικά , δηµιουργικά, για να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες µε

αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο.

Η σπουδαιότητα της επιχειρηµατικής διαδικασίας συχνά έχει αγνοηθεί στην προσπάθεια

ερµηνείας της αποκτήσεως οικονοµικής ισχύος από τα διάφορα έθνη. Μεταξύ των άλλων

χωρών και η δική µας χώρα στήριξε την ανάπτυξη της όχι τόσο στους φυσικούς της πόρους,

που δεν είναι άλλωστε άφθονοι, όσο στην επιχειρηµατικότητα των ανθρώπων της. Χωρίς τη

δραστηριότητα, τη καθοδήγηση και την αφοσίωση των επιχειρηµατιών δεν θα είχαµε και

δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.

Χωρίς την εκτεταµένη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων η οικονοµία µας θα ήταν στάσιµη. Η

επιχειρηµατικότητα είναι δύναµη που καθοδηγεί την «αόρατη χείρα» του ADAM SMITH.

Οι επιχειρηµατίες έχουν αποδείξει ότι είναι οι πρωτοπόροι που µετατρέπουν ιδέες σε προϊόντα

και υπηρεσίες και αναµιγνύουν τη δηµιουργικότητα, τη καινοτοµία και την αντίληψη του

κινδύνου µε τη σκληρή εργασία σχηµατίζοντας νέες επιχειρήσεις.

Επιχειρηµατικότητα µπορεί κάποιος να συναντήσει και σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής

ζωής.

Όχι µόνο στις επιχειρήσεις. ∆ηλαδή, αν και η έννοια της επιχειρηµατικότητας έχει αναπτυχθεί

και διαδοθεί στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ίσως, λόγω κάποιας µεγαλύτερης

συµµετοχής που θα έχουν οι µελλοντικοί επιχειρηµατίες και που θα διαµορφώνει τον τρόπο

ζωής µας, να συναντάται και σε άλλες περιοχές, εκτός των επιχειρήσεων. Για παράδειγµα,

δίνεται σήµερα στο δηµόσιο τοµέα, µε σκοπό την αναµόρφωση των κυβερνητικών

δραστηριοτήτων, έµφαση στη χρησιµοποίηση επιχειρηµατικών ταλέντων για την επίλυση

κάποιων ή όλων των προβληµάτων στη διακυβέρνηση των λαών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της επιχειρηµατικότητας ορίζεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Στην Ευρώπη, η

επιχειρηµατικότητα σηµαίνει δηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων, δηλαδή

επιχειρήσεων που θα αναπτυχθούν και θα προσφέρουν, µεταξύ άλλων νέες θέσεις εργασίας.

Επίσης η έννοια της επιχειρηµατικότητας στο σύγχρονο κόσµο είναι συνυφασµένη µε την

ατοµική πρωτοβουλία και την ανάληψη καινοτόµων δράσεων από ανθρώπους που τολµούν να

δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η αναζήτηση της επιχειρηµατικής – ιδέας και οι

τρόποι υλοποίησής της αποτελούν τους δύο άξονες που απασχολούν τον εν δυνάµει

επιχειρηµατία. Για να υπάρχει επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να υπάρχουν πρώτα απ’ όλα

επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Η επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνει την υλοποίηση ευκαιριών

ακόµα και αν αυτές δεν φαίνεται να διαθέτουν όλους τους αναγκαίους όρους προς

εκµετάλλευση. Σήµερα στις µικρές επιχειρήσεις εργάζεται ο µεγαλύτερος αριθµός

απασχολούµενων στον ιδιωτικό τοµέα. Παράλληλα οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις είναι

αυτές που γεννούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ είναι αυτές που µπορούν να

συµβάλλουν σηµαντικά στην αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας.

1


1.3 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο για την επιχειρηµατικότητα πρέπει να αναφερθώ στο µυστικό

των επιχειρηµατιών για τη δηµιουργία αξίας στην αγορά µε την εφαρµογή καινοτοµίας στην

επίλυση προβληµάτων και στην αναζήτηση ευκαιριών που οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν

καθηµερινά.

• ∆ηµιουργικότητα είναι η ικανότητα για ανάπτυξη νέων ιδεών και για ανακάλυψη νέων

τρόπων στην εξέταση προβληµάτων και ευκαιριών.

• Καινοτοµία είναι η ικανότητα για εφαρµογή δηµιουργικών λύσεων για προβλήµατα και

ευκαιρίες προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

• Επιχειρηµατικό πνεύµα είναι το αποτέλεσµα της συστηµατικής διεργασίας εφαρµογής της

δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας για τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της αγοράς.

Για χρόνια πιστεύαµε ότι η δηµιουργικότητα ήταν έµφυτο ταλέντο, σήµερα όµως

επιστηµονικές έρευνες δείχνουν ότι περίπου ο καθένας µπορεί να µάθει να είναι δηµιουργικός .

Το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου ελέγχει την γλώσσα, την λογική, τα σύµβολα,

επεξεργάζοντας πληροφορίες µε µεθοδικό τρόπο. Το δεξιό ηµισφαίριο χειρίζεται τις

συναισθηµατικές, διαισθητικές και τις αισθήσεις του χώρου. Η δεξιά πλευρά του εγκεφάλου

είναι η πηγή της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας. Οι άνθρωποι µπορούν να µάθουν να

ελέγχουν ποια πλευρά του εγκεφάλου κυριαρχεί σε µια δεδοµένη κατάσταση.

1.4 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Η έννοια του επιχειρηµατία πολλές φορές είναι η ίδια µε εκείνη του µάνατζερ και η έννοια της

επιχειρηµατικότητας είναι προσανατολισµένη προς τη δράση, όπως και του µάνατζµεντ.

Τα χαρακτηριστικά του καλού και πετυχηµένου επιχειρηµατία είναι:

• ∆έσµευση και αποφασιστικότητα.

• Επιθυµία για ανάληψη ευθύνης.

• Επιµονή για εκµετάλλευση ευκαιριών.

• Αυτοπεποίθηση.

• ∆ηµιουργικότητα και ευελιξία.

• Υψηλό επίπεδο ενεργητικότητας.

• Προσανατολισµός προς το µέλλον.

• Ηγετικές ικανότητες.

• Αντίληψη επιχειρηµατικού κινδύνου, της

αβεβαιότητας

και των αµφίβολων καταστάσεων.

2


∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ- ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1

Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2.2

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

• Για τα φυσικά πρόσωπα (Ατοµικές επιχειρήσεις ), δεν απαιτούνται ιδιαίτερες νοµικές

διαδικασίες ίδρυσης.

• Για τα νοµικά πρόσωπα (Εταιρίες) απαιτούνται νοµικές διαδικασίες και ενέργειες όπως:

Συµβουλή ειδικού νοµικού και οικονοµικού – επιχειρησιακού συµβούλου.

Κατάθεση του καταστατικού της εταιρίας στο Πρωτοδικείο (οι Ε.Π.Ε και οι Α.Ε

ακολουθούν άλλη πορεία).

Οι Ε.Π.Ε υποχρεούνται σε διαδικασίες δηµοσιοποίησης του καταστατικού τους

στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως ή σε τοπικό τύπο.

Οι Α.Ε υποχρεούνται να υποβάλλουν το καταστατικό τους στον κατά τόπους

Νοµάρχη ή στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου και Ανώνυµων Εταιριών των Νοµαρχιών. Από εκεί

εκδίδεται απόφαση σύστασης, γίνεται εγγραφή στα µητρώα Α.Ε και δηµοσιεύεται στην

εφηµερίδα της κυβερνήσεως περίληψη του καταστατικού.

2.3

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ίδρυσης επιχείρησης είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο

οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Ν.2081/92). Τα συνήθη τα Επιµελητήρια που εγγράφονται οι ΜΜΕ,

ανάλογα µε το είδος δραστηριότητας και το µέγεθός τους, είναι τα κατά τόπους Βιοτεχνικά

,Εµπορικά- Βιοµηχανικά και Επαγγελµατικά Επιµελητήρια.

• Κατ’ αρχήν στο Επιµελητήριο γίνεται αναγγελία έναρξης, προεγγραφή και εκδίδεται

βεβαίωση δικαιώµατος χρήσης επωνυµίας και κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου της

επιχείρησης.

• Το Επιµελητήριο ενηµερώνει επίσης για τις απαραίτητες για την ίδρυση ενέργειες.

• Οριστική εγγραφή στο οικείο επιµελητήριο γίνεται: για τις ατοµικές επιχειρήσεις εντός δύο

µηνών από την έναρξη των εργασιών (δήλωση έναρξης εργασιών στη ∆.Ο.Υ.) και για τα

νοµικά πρόσωπα εντός δύο µηνών από τη σύστασή τους (δηµοσίευση του καταστατικού τους) .

3


2.4

Στον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Φορέα εγγράφονται, κατά κανόνα υποχρεωτικά (Ν.2084/92), τα φυσικά

πρόσωπα και οι εταίροι-µέλη των νοµικών προσώπων, άνω των 18 ετών, όταν η δραστηριότητα

ασκείται σε πόλη άνω των 2.000 ατόµων (σε ορισµένες περιπτώσεις και σε µικρότερες).Οι

φορείς των ΜΜΕ εγγράφοντα συνήθως στο κατά τόπους Ταµείο Επαγγελµατιών Βιοτεχνών

Ελλάδας (ΤΕΒΕ), το Ταµείο Εµπόρων (ΤΑΕ) και σε ειδικές περιπτώσεις σε άλλα Ταµεία

(ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ, ΙΚΑ κ.τ.λ).Πληροφορίες δίδονται από το οικείο Ασφαλιστικό Φορέα για

την αίτηση εγγραφής και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά.

2.5

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που θα ασκήσουν µεταποιητική δραστηριότητα υποχρεούνται σε

έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και στη συνέχεια Άδεια Λειτουργίας (Βάσει του

Ν.3325/2004).Οι διευθύνσεις Βιοµηχανίας των κατά τόπους Νοµαρχιών είναι αρµόδιες για την

πληροφόρηση των υπόχρεων ή µη κατηγοριών και για την έκδοση των αδειών. Η άδεια

εγκατάστασης εκδίδεται για το χρονικό διάστηµα που διαρκούν οι εργασίες εγκατάστασης της

επιχείρησης ( 2-6 µήνες ή 2 χρόνια όταν υπάρχουν κτιριακά). Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται

µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, αντικαθιστά την άδεια εγκατάστασης και

η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου. Πληροφορίες δίδονται από τις κατά τόπους Νοµαρχίες

(∆ιευθύνσεις Νοµαρχίας) για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν µε την αίτηση.

Στα δικαιολογητικά περιλαµβάνονται µελέτες και άδειες που εκδίδονται από άλλες Αρχές

(όπως οικοδοµικές, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωροθέτησης ) που απαιτείται χρόνος και

επιπλέων ενέργειες για την έκδοσή τους

2.6

Ά∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΕΙ∆ΙΚΉ Ά∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

• Ορισµένες κατηγορίες επαγγελµατιών υποχρεούνται να έχουν Άδεια

Ασκήσεως Επαγγέλµατος προκειµένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά.

Παραδείγµατα τέτοιων κατηγοριών είναι:

Επαγγέλµατα σχετικά µε ηλεκτρικές συσκευές και

εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα, µοτοποδήλατα, αεροσκάφη.

Υδραυλικά, κλιµατιστικά, ηλιακοί θερµοσίφωνες.

Κουρεία- κοµµωτές, οπτικά είδη, οδοντοτεχνίτες.

Μηχανουργεία, επισκευές µηχανών.

Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών έργων.

Επαγγέλµατα τουριστικά, υπηρεσίες µεταφορών, περιπτώσεις

λιανικού εµπορίου.

Άλλοι ελεύθεροι επαγγελµατίες.

• Ορισµένες επίσης επιχειρήσεις και επαγγελµατικές δραστηριότητες

υποχρεούνται σε έκδοση Ειδικής Άδειας Λειτουργίας (ανεξάρτητα από την Άδεια Λειτουργίας

της προηγούµενης παραγράφου). Τέτοιες επιχειρήσεις και δραστηριότητες είναι:

Με αντικείµενο σχετικό µε τρόφιµα, ποτά, φάρµακα, χηµικά,

λιπάσµατα, ιατρικά µηχανήµατα, οπτικά.

Με αντικείµενο σχετικό µε τον άνθρωπο γενικότερα

κοµµωτήριο, µε όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικά, µε τον τουρισµό.

Ορισµένες εµπορικές δραστηριότητες.

Λοιπές.

4


Η πλειοψηφία των αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος και των ειδικών αδειών λειτουργίας

εκδίδονται από τις αρµόδιες για τη δραστηριότητα διευθύνσεις των κατά τόπους Νοµαρχιών,

όπως ∆ιευθύνσεις Βιοµηχανίας, Υγιεινής, Μεταφορών κτλ, καθώς και από άλλες αρχές όπως

Αστυνοµία (όπλα), ΕΟΤ (τουρισµός), ∆ιεύθυνση Εµπορίου Υπουργείο Ανάπτυξης κτλ. Οι ίδιες

αρχές ενηµερώνουν για την υποχρέωση ή όχι της επιχείρησης σε έκδοση ειδικής άδειας, καθώς

και για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ορισµένες σχετικές πληροφορίες δίνονται επίσης από

τα Επιµελητήρια.

2.7

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

(ΑΦΜ)- ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

• Κάθε υποψήφιος επιτηδευµατίας υποβάλλει στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία

(∆ΟΥ), κατ’ αρχήν, το έντυπο Μ5 «∆ήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης». Στη συνέχεια, αφού

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ίδρυσης και πριν την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης

υποβάλλεται η δήλωση διακοπής εργασιών ίδρυσης. Συγχρόνως υποβάλλεται το έντυπο Μ2

«∆ήλωση έναρξης/ µεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» από τα φυσικά πρόσωπα ή το

έντυπο Μ3 «∆ήλωση έναρξης / µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου» από τα νοµικά

πρόσωπα. Σειρά άλλων δηλώσεων και δικαιολογητικών απαιτείται να συνυποβληθούν µε τη

∆ήλωση Έναρξης Εργασιών για τα οποία είναι αρµόδια να ενηµερώσει η ∆ΟΥ τον τόπο όπου

εδρεύει η επιχείρηση. Με την έναρξη των εργασιών καταβάλλεται και ο φόρος συγκέντρωσης

κεφαλαίου (1% του µετοχικού κεφαλαίου) καθώς και τέλη χαρτόσηµου, το ύψος των οποίων

κυµαίνεται ανάλογα µε τη νοµική µορφή της επιχείρησης και τον πληθυσµό του τόπου όπου

ασκείται η δραστηριότητα.

• Υποχρεωτικά εκδίδεται ΑΦΜ για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διενεργεί πράξεις

φορολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Κατά κανόνα ΑΦΜ αποδίδεται ήδη στις υπό ίδρυση

επιχειρήσεις από τα γραφεία µητρώου του κατά τόπους ∆ΟΥ. Ο ίδιος ΑΦΜ ισχύει και µετά την

∆ήλωση Έναρξης Εργασιών και δεν αλλάζει ανεξάρτητα από µεταβολές στη νοµική µορφή,

στον ιδρυτή, στην επωνυµία, κτλ. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η µετατροπή από εταιρική µορφή

σε ατοµική επιχείρηση και το αντίστροφο, οπότε εκδίδεται νέος ΑΦΜ. Η οικεία ∆ΟΥ

πληροφορεί για τις λεπτοµέρειες και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

• Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ορισµένα θεωρηµένα

βιβλία και στοιχεία, που ορίζονται από τον κώδικα φορολογικών βιβλίων και στοιχείων,

ανάλογα µε τη νοµική µορφή, το είδος της δραστηριότητας, τη κατηγορία τήρησης βιβλίων

κτλ. Η θεώρηση γίνεται από την ∆ΟΥ της έδρας της επιχείρησης, εκτός των ΑΕ που υπάγονται

σε ∆ΟΥ ΦΑΒΕ και ΦΑΕΕ. Η οικεία ∆ΟΥ ενηµερώνει για την κατηγορία βιβλίων, για τα είδη

βιβλίων και στοιχείων που πρέπει να τηρούνται θεωρηµένα και για το χρόνο και τα

δικαιολογητικά της θεώρησης.

5


2.8

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει ∆ήλωση και Κάρτα πρόσληψης, για

κάθε εργαζόµενο που προσλαµβάνει, στο κατάστηµα του Οργανισµού

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) του τόπου όπου εδρεύει η

επιχείρηση.

• Στη συνέχεια ο εργοδότης υποβάλλει κατάσταση προσωπικού και ωρών

εργασίας στα κατά τόπου γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων .Στην περίπτωση που ο εργαζόµενος είναι

υπήκοος χώρας- µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνυποβάλλεται και το έντυπο

«∆ήλωση εργοδότη για πρόσληψη κοινοτικού εργαζόµενου». Στην περίπτωση που ο

εργαζόµενος είναι υπήκοος τρίτης χώρας απαιτούνται κατά περίπτωση και άλλα

δικαιολογητικά. Η πληροφόρηση στη περίπτωσή αυτή είναι αρµοδιότητα του ΟΑΕ∆ και της

∆ιεύθυνσης Εργασίας των κατά τόπους Νοµαρχιών.

• Τέλος ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί (ως εργοδότης) και να δηλώσει

τους εργαζόµενους στον ασφαλιστικό τους τοµέα, που κατά κανόνα είναι το κατά τόπους

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

2.9

Ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες δραστηριότητες µιας επιχείρησης ή επαγγελµατικής

δραστηριότητας µπορεί να απαιτούνται και άλλες κατά περίπτωση ενέργειες κατά την

διαδικασία της ίδρυσής της. Για παράδειγµα:

• Μια επιχείρηση µπορεί να ζητήσει κατοχύρωση εµπορικού σήµατος (Ν.2239/94). Αρµόδιο το

Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Εµπορίου.

• Για την παραγωγή.

• Για την εµπορία ορισµένων προϊόντων είναι απαραίτητο το σήµα καταλληλότητας CE.

Αρµόδιοι φορείς υπάρχουν πολλοί κατά περίπτωση µεταξύ των οποίων η ∆ιεύθυνση Πολιτικής

Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

• Η κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας ή Βιοµηχανικού σχεδιασµού ή πνευµατικής ιδιοκτησίας επίσης

µπορεί να είναι επιθυµητή . Αρµόδιοι φορείς είναι ο ΟΒΙ και ο ΟΠΙ.

• Από τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας προκύπτει η υποχρέωση

έκδοσης διαφόρων άλλων κατά περίπτωση αδειών, όπως Οικοδοµική (Πολεοδοµία),

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Νοµαρχεία), Μηχανολογική Μελέτη κτλ.

• Σηµαντικές ∆ιαφοροποιήσεις και απαιτήσεις προκειµένου να ιδρυθεί µια

επιχείρηση, υπάρχουν στις περιπτώσεις επιχειρηµατικής-επαγγελµατικής

δραστηριοποίησης στην Ελλάδα αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων.

∆ιαφοροποιήσεις υπάρχουν και µεταξύ υπηκόων χωρών-µελών της ΕΕ και τρίτων

χωρών. Οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται σε θέµατα

νοµιµοποίησης των προσώπων και των εταιριών στη χώρα και σε θέµατα οικονοµικάφορολογικά.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί πρόσθετη ενηµέρωση από τους

αρµόδιους φορείς. (Υπουργείο Οικονοµικών : ∆ιευθύνσεις Μητρώου, Κώδικα Βιβλίων-

Στοιχείων, ΦΠΑ, Τελωνειακών, κτλ.).

6


Ι∆ΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (SYMBOL)

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

∆ικαιολογητικά για τη έναρξη επαγγέλµατος στην οικεία Εφορία, στον Ο.Α.Ε.Ε –Τ.Ε.Β.Ε. και

Θεώρηση βιβλίων και Στοιχείων της Επιχείρησης.

Για να δοθεί η άδεια λειτουργίας της ατοµικής µου επιχείρησης απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

3.1

Αρχικά πάω στη ∆.Ο.Υ. και προσκοµίzω τα παρακάτω δικαιολογητικά για την έναρξη της

επιχείρησης µου:

1. Βεβαίωση ότι είµαι γραµµένος στο ΤΕΒΕ ή στο Ταµείο Εµπόρων.(Παράρτηµα)

2. Φορολογική ενηµερότητα.

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα προηγούµενου έτους.

4. Φωτοτυπία της ταυτότητας και εκκαθαριστικού σηµειώµατος.

5. Εγγραφή στο αρµόδιο επιµελητήριο.(Παράρτηµα)

6. Μισθωτήριο συµβόλαιο (θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τίτλο

ιδιοκτησίας αν η έδρα είναι του ιδιοκτήτη).

7. Συµπληρωµένο το έντυπο Μ2/Taxis της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, που το δίνει

δωρεάν η ∆.Ο.Υ. καθώς επίσης και άλλα σχετικά έντυπα, όπως το Μ7(Σχέσεων

Φορολογουµένου), Β1(Σηµείωµα Κ.Β.Σ.) και Β2(∆ήλωση). (Παράρτηµα)

Στην συνέχεια θα πάρω από τη ∆.Ο.Υ., τη βεβαίωση άδειας έναρξης άσκησης λειτουργίας της

ατοµικής επιχείρησης µου.

3.2

∆ικαιολογητικά για την έναρξη επαγγέλµατος στον Ο.Α.Ε.Ε - Τ.Ε.Β.Ε.

• Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την εφορία.

• Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας εις διπλούν. Για αλλοδαπούς το διαβατήριο και

η άδεια παραµονής.

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 µε περιεχόµενο: Επιθυµώ να εγγραφώ στον Ο.Α.Ε.Ε.-

Τ.Ε.Β.Ε. για πρώτη φορά µε επάγγελµα……,στην οδό…..και δεν είµαι εγγεγραµµένος σε άλλο

ασφαλιστικό ταµείο.

• Ποσό εγγραφής νέου ασφαλισµένου :164,28 ευρώ. (Μηνιαία εισφορά Νέου

Ασφαλισµένου:127,02)

• Εκκαθαριστικό Εφορίας.

• Πρώτη Καρτέλα Ενσήµων

3.3

∆ικαιολογητικά για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

Όταν πάρω τη βεβαίωση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να προσκοµίσω στο γραφείο του

κώδικα βιβλίων και στοιχείων της ίδιας της ∆.Ο.Υ. που ανήκω, τα βιβλία και στοιχεία που

είµαι υποχρεωµένος να θεωρήσω. ∆ηλαδή αν πρόκειται να τηρήσω βιβλία Β΄ κατηγορίας, τότε

θα πρέπει να θεωρήσω όλα τα βιβλία του διπλογραφικού συστήµατος που προβλέπεται να είναι

θεωρηµένα από τον Κ.Β.Σ, όπως [βιβλίο εσόδων – εξόδων, βιβλιαράκι φορολογικής ταµειακής

µηχανής (Φ.Τ.Μ)], καθώς επίσης και τα στοιχεία που προβλέπεται να είναι θεωρηµένα από το

Κ.Β.Σ, όπως (αποδείξεις λιανικής).

Αναλυτικότερα:

• Σηµείωµα θεώρησης (έντυπο Β1/Taxis)(Παράρτηµα).

• ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας.

• Σφραγίδα της επιχείρησης.

• Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α.

• Βεβαίωση µη οφειλής (ασφαλιστική ενηµερότητα) από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα

κυρίας ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. )

7


Απαραίτητοι Παράγοντες και Ενέργειες

για την Λειτουργία της Επιχείρησης.

4.1 Κεφάλαιο

Προετοιµάζω έναν προϋπολογισµό λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Τι ποσό θα χρειαστώ πριν ξεκινήσω την επιχείρηση;

• Κτίριο 200τ.µ (ενοικίαση, διαµόρφωση)(50.000)

• Κεφάλαιο κίνησης(40.000)

• Γενικά έξοδα(15.000)

• Θέρµανση, ηλεκτρισµός, καθαριότητα(10.000)

• Αµοιβές προσωπικού(11.000 ανά έτος)

• ∆ιαφήµιση(Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Εφηµερίδες)(4.000)

• Ασφάλιση της επιχείρησης(20.000)

Αφού έχω προσδιορίσει το σύνολο των χρηµάτων που θα χρειαστώ υπολογίζω πόσο κεφάλαιο

θα βάλω στην επιχείρησή µου: (150.000ε) .

∆ιαφήµιση

(4.000)

Αµοιβές

Προσωπικού

Θέρµανση

Ηλεκτρισµός

Ασφάλιση

Επιχείρησης

Κεφάλαιο

(150.000)

Κεφάλαιο

Κίνησης

Κτίριο

(50.000)

Γενικά

Έξοδα

8


4.2 Έρευνα αγοράς.

Ανεξάρτητα από το πόσο έξυπνος είµαι, αν η αγορά δε µε υποστηρίξει, δεν έχω πολλές

πιθανότητες να επιβιώσω. Γι’ αυτό προσδιορίζω πρώτα µια ανάγκη πελατών η οποία δεν έχει

καλυφθεί . Προκειµένου να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει ζήτηση για το προϊόν µου πρέπει να

δοκιµάσω την αγορά διεξάγοντας διάφορες έρευνες αγοράς. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να

απαντήσω στις εξής ερωτήσεις:

• Ποιοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες µου;

(Νέοι ηλικίας 18-30 ανεξαρτήτου φύλλου)

• Πόσοι είναι αυτοί;

(Περίπου 40.000)

• Αγοράζουν ήδη το προϊόν που σκοπεύω να πουλήσω; (Ναι)

• Πως µπορώ να τους προσεγγίσω; (∆ιαφήµιση)

• Έχω παρατηρήσει πως ενεργούν οι ανταγωνιστές µου για να τους προσεγγίσουν;

(∆ιαφήµιση-Εκπτώσεις)

• Ποια είναι η τιµή που µπορώ να πουλήσω το προϊόν;

( Οι τιµές ξεκινούν από 50 ε και ανεβαίνουν)

• Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές µου;

(DESINER – VIPS – METROPOLIS – UNITED COLURES OF BENETTON)

4.3 Που θα εγκαταστήσω την επιχείρησή µου;

Η επιλογή του σωστού τόπου εγκατάστασης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. O τόπος

εγκατάστασης παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο και αν κάνω λάθος θα έχω σοβαρές συνέπειες. Οι

βασικές προϋποθέσεις:

• Τη συνολική επιφάνεια του χώρου εγκατάστασης και αν επαρκεί για µελλοντική

επέκταση.(200τ.µ)

• Τη διαθεσιµότητα νερού, ηλεκτρισµού, αποχέτευσης.

• Τις απαιτούµενες ειδικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.(Πυρασφάλεια, Πολεοδοµία)

• Πόσο θα νοικιάσω το χώρο που χρειάζοµαι.( 5.000ε µηνιαία)

• Τους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων για φόρτωµα και ξεφόρτωµα εµπορευµάτων.

• Η περιοχή που θα εγκαταστήσω την επιχείρηση µου να εντάσσεται σε ένα περιβάλλον

σύµφωνα µε την εικόνα που θέλω να δώσω.

( ∆ιεύθυνση ΕΡΜΟΥ :Κέντρο Αγοράς Μυτιλήνης στην εµπορική ζώνη της περιοχής.)

4.4 Επιλογή προσωπικού

Βασικές ενέργειες:

• Να γνωρίζει την ειδικότητα που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης µου

( Υφασµατεµπορική )

• Προσδιορισµός του προφίλ του ατόµου που θέλω να προσλάβω

( Εµφανίσιµος Νέος/α , Ηλικίας 20 έως 28 ετών ,

Γνώσεις: 1 Γλώσσα και Η/Υ ,Προϋπηρεσία απαραίτητη)

• Σωστή ειδικότητα του ατόµου που θα προσλάβω για να καλύψει τη θέση για τη σωστή

λειτουργία της επιχείρησης;( Πωλητής – Πωλήτρια .)

• Γνωρίζω τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσω για την πρόσληψη προσωπικού;

(Επιθεώρηση Εργασίας - Ο.Α.Ε.∆ )

Γνωρίζω τις υποχρεώσεις µου προς τον εργαζόµενο;( Μισθοδοσία, Άδειες , Επιδόµατα,

9


Ασφάλιση Ι.Κ.Α)

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

10


4.5 Τιµολόγηση

Χρειάζοµαι να προσδιορίσω τις τιµές που θα χρεώνω ώστε να καλύπτω το κόστος και να µου

µένει κέρδος. Η κρίσιµη ερώτηση είναι:

• Ποια τιµή συµφέρει περισσότερο την επιχείρηση µου να χρεώνει;

Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση θα πρέπει να ζυγιστεί το ΚΟΣΤΟΣ µε τη ΖΗΤΗΣΗ.

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δηµιουργήσω µόνος µου µια σειρά από προβλέψεις για

τις πωλήσεις. Εφοδιασµένος µε όσο µπορώ καλύτερες πληροφορίες, να προσπαθήσω να

προβλέψω µέσα σε 5 έτη πως θα µπορούσαν να ήταν οι πωλήσεις µου αν χρέωνα διαφορετικές

τιµές. Μπορώ µετά να συσχετίσω τις προβλέψεις µου µε το κόστος που απαιτείται για την

αγορά αυτών των προϊόντων. Γενικά η φιλοσοφία της επιχείρησης µου θα πρέπει να είναι

µικρότερες τιµές προϊόντων, περισσότερες πωλήσεις, εποµένως περισσότερο κέρδος.

Υποθετικός Προϋπολογισµός 5 ετών Τιµών & Ζήτησης

Έτος Μ.Ο Τιµών

ανά

τεµάχιο

εµπορευµάτων

Μ.Ο Ζήτησης

Καταναλωτών

Κέρδος

Επιχείρησ

ης

χωρίς να

υπολογίζω

τα έξοδα

επιχειρήσε

ως

1 150,00 Ε 1.800 260.000,00

Ε

2 140,00 Ε 2.000 280.000,00

Ε

3 155,00 Ε 1.750 250.000,00

Ε

4 139,00 Ε 2.100 287.000,00

Ε

5 130,00 Ε 2.250 288.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Ο

143,00 Ε 1.980 273.000,00

E

Ε

13


Έτος Έσοδα Έξοδα (Αµοιβές

Προσωπικού,

Εµπορεύµατα,Ενοίκια,

Αγορές

Φ.Π.Α)

Παγίων,

300

250

200

150

100

50

0

Μ.Ο ανά Τεµ.

Εµπορευµάτων

Μ.Ο Ζήτησης

Καταναλωτών

ΚΕΡ∆ΟΣ

Καθαρό

Κέρδος

1 260.000,00 160.000,00 100.000,00

2 280.000,00 170.000,00 110.000,00

3 250.000,00 150.000,00 100.000,00

4 287.000,00 175.000,00 112.000,00

5 288.000,00 180.000,00 108.000,00

Από τον προϋπολογισµό προκύπτει ότι η επιχείρηση µου έχει κάθε έτος ένα σταθερό κέρδος πράγµα

που σηµαίνει ότι η φιλοσοφία της επιχείρησης , µείωση τιµών προϊόντων , περισσότερες πωλήσεις,

µεγαλύτερο κέρδος έχει αποτέλεσµα.

1

2

3

4

5

14


ΚΕΡ∆ΟΣ

+Κεφάλαιο

4.6 Προώθηση πωλήσεων:

Ο σχεδιασµός του τρόπου προώθησης των πωλήσεων και η επιλογή των

κατάλληλων µέσων θα ανοίξουν τις αγορές για το εµπόρευµά µου.

Έχοντας εντοπίσει µια ζήτηση για το εµπόρευµα και αφού το έχω

τιµολογήσει πρώτα, πρέπει να σκεφτώ πως θα ενηµερώσω τους

υποψήφιους πελάτες µου. Ο τρόπος προώθησης του εµπορεύµατος µου

εξαρτάται από την περιοχή και το µέγεθος της αγοράς. Οχήµατα,

διαφηµιστικά έντυπα, όλα στέλνουν µηνύµατα και η πρώτη εντύπωση

είναι σηµαντική. Άλλοι τρόποι είναι οι εξής:

• ∆ιανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων στη περιοχή της Αγοράς και άλλων διευθύνσεων.

• ∆ιαφήµιση σε τοπική εφηµερίδα, περιοδικό, κινηµατογράφο και τοπικό ραδιόφωνο. Θα

κάνουν γνωστή την επιχείρηση µου σε µεγαλύτερο κοινό.

• Ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων για να προσελκύσω κατάλληλα πρόσωπα τα οποία

µπορούν να συµβάλλουν στη προώθηση των πωλήσεων.

• Και βέβαια να ρωτάω τους πελάτες µου από πού έµαθαν για την επιχείρησή µου.

4.7 Ταµειακό πρόγραµµα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΖΗΜΙΑ

- Κεφάλαιο

Το ταµειακό πρόγραµµα καταγράφει τις εισπράξεις και τις πληρωµές µιας περιόδου. Θα γίνει η

βάση για να υπολογίσω τι ποσόν χρειάζεται για να ιδρύσω (160.000 E ) αλλά και να διατηρήσω

την επιχείρησή µου. Θα βοηθήσει να δω στο µέλλον και να σκεφτώ τρόπους αντιµετώπισης

προβληµάτων.

Ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσω:

• Τι επιπλέον χρήµατα απαιτούνται και από πού θα τα βρω στο χρόνο που χρειάζοµαι;

• Τι πιστωτικούς όρους µπορώ να προσφέρω στους πελάτες µου;

• Πώς πρέπει να διαπραγµατευτώ τους πιστωτικούς όρους µε τους προµηθευτές µου;

• Τι πρέπει να κάνω αν έχω λιγότερες πωλήσεις από τις αναµενόµενες ή τα γενικά έξοδα

αυξηθούν;

• Έχω σκεφτεί όλους τους δυνατούς τρόπους χρηµατοδότησης για να χρησιµοποιήσω σε κάθε

περίπτωση τον πιο ευνοϊκό;

• Σε περίπτωση ύπαρξης σηµαντικού πλεονάσµατος µετρητών, έχω σκεφτεί την καλύτερη

δυνατή χρήση τους εντός ή εκτός της επιχείρησης ώστε να µην παραµένουν ανεκµετάλλευτα;

15


4.8 Προγράµµατα Χρηµατοδότησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ Σ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα, περιλαµβάνει δύο στάδια. Την προέγκριση, δηλαδή

την αποδοχή από τις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα- υπεύθυνης

δήλωσης» από τον ενδιαφερόµενο και την επιλογή των επιχειρηµατικών σχεδίων από την

επιτροπή αξιολόγησης και την υπαγωγή, δηλαδή την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την

υπηρεσία, ύστερα και από τη θετική εισήγηση του πρώτου επιτόπιου ελέγχου. Κατά το στάδιο

της προέγκρισης ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στην υπηρεσία και υποβάλλει «αίτηση

υπαγωγής στο πρόγραµµα- υπεύθυνη δήλωση» χωρίς να προσκοµίζει δικαιολογητικά. Η

υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος,

δηλαδή δελτίο ανεργίας- εξατοµικευµένη παρέµβαση µε βάση το αρχείο της υπηρεσίας καθώς

και την ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος – αντικείµενο δραστηριότητας- υπηκοότητα- ΑΦΜ

– στρατιωτική θητεία µε βάση τα αναγραφόµενα στην αίτηση. Η επιλογή των επιχειρηµατικών

σχεδίων που θα χρηµατοδοτηθούν θα γίνει από τριµελείς επιτροπές αξιολόγησης (ανά

περιφερειακή διεύθυνση) που θα συσταθούν µε απόφαση του διοικητή του ΟΑΕ∆. Τα κριτήρια

αξιολόγησης περιλαµβάνουν:

• Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου

• Την ύπαρξη επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων π.χ µέσω τραπεζικού δανεισµού

• Την ύπαρξη καινοτοµιών στα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή και το

βαθµό καινοτοµίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης σε αυτό.

• Της συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής

δραστηριότητας, η οποία θα τεκµηριώνεται µε ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελµατικής

εµπειρίας κ.τ.λ

• Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων µε

υφιστάµενες επιχειρήσεις

• Τις συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης

Οι τριµελείς επιτροπές επιλογής κατά την αξιολόγηση θα λάβουν υπόψιν τα ποσοστά ανεργίας

της περιοχής και τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που λειτουργούν ανά νοµό. Οι τριµελείς

επιτροπές επιλογής θα κρίνουν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα ΚΠΑ της αρµοδιότητάς

τους και µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των θέσεων. Ύστερα από τη συµπλήρωση του

αριθµού των θέσεων δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις που θα

εγκριθούν και θα αφορούν την επιχορήγηση για δηµιουργία κυλικείων, καφενείων,

καφετεριών, ίντερνετ και καταστηµάτων ψιλικών (ως πρώτη ή δευτερεύουσα δραστηριότητα),

δε θα υπερβαίνουν το 20 % των συνολικών εγκρίσεων.

16


ΠΟΣΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία καθορίζεται ως εξής:

1) όταν πρόκειται για ανέργους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Άνεργες γυναίκες, µητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου.

• Άνεργοι ηλικίας άνω των πενήντα ετών άνεργους πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ µέχρι δύο χρόνια µετά

την αποφοίτησή τους για τις γυναίκες ή τρία για τους άντρες.

• Μακροχρόνια άνεργοι

12.000 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται µε την έκδοση της εγκριτικής

απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις των 4.000 ευρώ η

κάθε µία, καταβαλλόµενη στο τέλος κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει

πραγµατοποιηθεί τουλάχιστόν ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα

(όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).

2) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανέργων 9.000 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 3.000 ευρώ

καταβάλλεται µε την έγκριση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο

ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε µια, καταβαλλόµενη στο τέλος κάθε

εξαµήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος

έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία

της επιχείρησης).

3) Επιπλέον ποσό (το οποίο θα δίνεται µε την τελευταία δόση ) 3.000 ευρώ θα λαµβάνουν οι

επιδοτούµενοι άνεργοι που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας µέχρι και το δεύτερο µήνα της

επιδότησής τους, προκειµένου να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Σε αυτή τη

περίπτωση θα προσκοµίζεται βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία της επιδότησης από την

οποία θα προκύπτει η αναστολή επιδότησης. (12.000 ευρώ + 3.000 ευρώ ή 9.000 ευρώ +3.000

ευρώ)

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που εντάσσεται στο

πρόγραµµα ορίζεται δώδεκα µήνες, από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής

απόφασης

Πρόγραµµα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών Έτους

2006

Γενικές Παρατηρήσεις:

Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού

από 27/07/2006 µέχρι την κάλυψη των θέσεων. Στόχος του προγράµµατος είναι η ενθάρρυνση

των ανέργων , µέσω οικονοµικής ενίσχυσης , που αποφασίζουν να δηµιουργήσουν τη δική τους

µικρή επιχείρηση.

17


Προτεραιότητες και ∆ικαιούχοι του Προγράµµατος.:

Από τις 9000 θέσεις:

• Ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράµµατος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής

πρόληψης της µακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:

-Ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18-25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι έως 6

µήνες στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.

-Άνεργους- ες ηλικίας 26-64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι έως 12 µήνες στα

µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.

• Ποσοστό µέχρι 35% του προγράµµατος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής

µακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:

-Ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18-25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι έως 6

µήνες στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.

-Άνεργους- ες ηλικίας 26-64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι έως 12 µήνες στα

µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.

• Θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη σύµφωνα µε την οποία , ποσοστό 60% των θέσεων

θα καλυφθούν από γυναίκες.

4.9 Ανάληψη πρωτοβουλίας για την υλοποίηση του σχεδίου

Όσο καλύτερα προετοιµαστώ τόσο καλύτερα θα προετοιµάσω το µέλλον µου. Αφού

αξιολογήσω όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες θα µπορώ να προχωρήσω στην

υλοποίηση της ιδέας µου.

Αρχικά πρέπει να συµβουλευτώ κάποιο φοροτεχνικό σύµβουλο για τη µορφή της επιχείρησης,

δηλαδή Ατοµική και το είδος των λογιστικών βιβλίων που πρέπει να τηρήσω. Επίσης πρέπει να

γνωρίζω τη βασική νοµοθεσία για τη πρόσληψη προσωπικού, την πληρωµή ΙΚΑ, τις

διαδικασίες για άνοιγµα λογαριασµού στην τράπεζα ή λήψη δανείου, κτλ.

∆εν πρέπει να ξεχνάω ποτέ ότι θα αξιοποιήσω το µέγιστο των ικανοτήτων µου, θα διαθέσω

απεριόριστο χρόνο και θα πρέπει έχω τα αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίηση του σχεδίου

µου.

4.10 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι προµηθευτές είναι σηµαντικός παράγοντας για µια επιχείρηση, υπάρχουν ορισµένοι

παράγοντες που πρέπει να γνωρίζω προτού αποφασίσω µε ποιους προµηθευτές θα συνεργαστώ.

• Έχω σκεφτεί τα προϊόντα που επιδιώκω να πουλήσω στη δεδοµένη αγορά;

( Calvin Clein – Guess – Armani )

• Υπάρχουν υποψήφιοι πελάτες σύµφωνα µε την αγοραστική δύναµη της συγκεκριµένης

αγοράς όπου ανέρχονται περίπου στις 40.000.

• Οι προµηθευτές που επιθυµώ να εγκαταστήσω την επιχείρηση µου υπάρχουν στην Αθήνα

στο Μοσχάτο, στη Γλυφάδα και στο Μαρούσι.

• Γνωρίζω ότι ο τρόπος επιλογής των προϊόντων, εποµένως και των προµηθευτών µου

εξαρτάται από την περιοχή και το µέγεθος της αγοράς στο οποίο απευθύνοµαι.

( Στο Εµπορικό Κέντρο Αγοράς Μυτιλήνης Σχετικά Μεσαίας Κατηγορίας )

18


• Γνωρίζω τη ποιότητα και το κόστος των προϊόντων των προµηθευτών που επιλέγω και αν

µπορούν να καλύψουν τη ποσότητα των προϊόντων που

είναι διατεθειµένη να απορροφήσει η αγορά.

Έχοντας προσδιορίσει τους κατάλληλους προµηθευτές

για την συγκεκριµένη επιχείρηση µου πρέπει να κάνω τις

αντίστοιχες ενέργειες για την παραλαβή των προϊόντων.

Από τις εταιρίες που έχω διαλέξει να συνεργαστώ, κατά

την παραλαβή των εµπορευµάτων της επιχείρησης µου

θα πρέπει να µου δίνεται το Τιµολόγιο, συνοδευόµενο

από το ∆ελτίο Αποστολής όπου θα αναγράφεται ο αριθµός των προϊόντων που παράγγειλα, το

είδος των προϊόντων και την ποσότητα των δεµάτων που έλαβα.

19


ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουµε την Ελλάδα µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε

συναφή χαρακτηριστικά, στην οποία ανήκουµε εδώ και 25 χρόνια. Παρατηρούµε ότι

συγκρίνοντας την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης συνειδητοποιούµε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβληµα Ενώ δηλαδή σε άλλες

χώρες υπάρχουν περισσότερες πολυεθνικές στην Ελλάδα αυτό το φαινόµενο δεν παρατηρείται

συχνά, για παράδειγµα η Φιλανδία έχει δηµιουργήσει την NOKIA ενώ η Ισπανία την ZARA,

Υπάρχουν πολλά ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσουµε, όπως αν θα επένδυαν ποτέ ξένοι

επιχειρηµατίες σε νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γενικά όµως οι καλές προθέσεις υπάρχουν

αλλά δεν επαρκούν γιατί σε ότι αφορά την επιχειρηµατικότητα η επικινδυνότητα είναι συνήθως

µεγάλη. Οι πιο συνηθισµένες «συνταγές» για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην

Ελλάδα είναι κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις και κάποιες επιδοτήσεις ή χρηµατοδοτικά

προγράµµατα.

5.1 ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Στην Αυστραλία χρειάζονται µόλις 2 ηµέρες για να ιδρυθεί µια επιχείρηση, στην ∆ανία 4, ενώ

στην Ελλάδα 38! Σε όλα αυτά επιπλέον υπολογίστε επιπλέον ειδικές άδειες, πολεοδοµία,

επιµελητήρια, µε όλη την αργοπορία που συνεπάγεται µε τις υπηρεσίες της Ελληνικής

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Τυχόν φαινόµενα διαφθοράς είναι ακόµη ένας παράγοντας που κάνει

τους όρους του επιχειρείν ασαφείς και συνεχώς µεταβαλλόµενους.

5.2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η γραφειοκρατία δεν περιορίζεται στον δηµόσιο τοµέα µόνο. Οι ελπίδες που έχει ένας νέος

επιχειρηµατίας χωρίς µεγάλα κεφάλαια ή ένα σπίτι να υποθηκεύσει όταν πηγαίνει στην

τράπεζα είναι ελάχιστες έως µηδαµινές. Οι τράπεζες δεν θα του ανοίξουν καν τραπεζικό

λογαριασµό, ούτε θα του δώσουν µπλοκ επιταγών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κατηγορεί

κανείς τις τράπεζες µε το χάος που επικρατεί στην αγορά σε ότι αφορά τις µεταχρονολογηµένες

και ακάλυπτες επιταγές. Από την άλλη όµως στο εξωτερικό, στην Αγγλία συγκεκριµένα, οι

τράπεζες χορηγούν µπλοκ επιταγών µόνο µέσα σε µία ηµέρα, ακόµη και σε έναν φοιτητή!

5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Στην περίπτωση που κάποιος επιχειρηµατίας αποτύχει για οποιουσδήποτε λόγους, γιατί στο

επιχειρηµατικό κόσµο υπάρχει αυτό το ενδεχόµενο, αυτό θα είναι και το τέλος του. Σε πολλές

χώρες όµως, αντίθετα µε ότι συµβαίνει στην Ελλάδα, υπάρχουν προβλέψεις για την

αντιµετώπιση της επιχειρηµατικής αποτυχίας και κυρίως για την εξόφληση των πιστωτών. Η

επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα εξαντλείται σε µερικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, µε

οικογενειακή χρηµατοδότηση και µε έντονο τον φόβο της αποτυχίας.

22


(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ):

Έντυπα από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες

23


ΦΥΣΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΑ:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-∆ΙΟΙΚΗΣΗ και αποδοτική συµπεριφορά ΣΤΕΛΕΧΩΝ

(Σπύρου Κ. Ζευγαρίδη - Στυλιανής Ξυροτύρη) ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

-ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(∆ηµήτρη Σταµατόπουλου) ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν ΣΑΚΚΟΥΛΑ

-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΛΥΣΕΙΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(∆ηµήτριος Ι Καραγιάννης,Γ Έκδοση)

-Ανθρώπινες Σχέσεις στον ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

(Μάριος Γ. Μακρυγιωργάκης)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΗΓΕΣ:

-∆.Ο.Υ. ΛΕΣΒΟΥ

- Επιµελητήριο ΛΕΣΒΟΥ

-Νοµαρχία ΛΕΣΒΟΥ

-Τ.Ε.Β.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

-∆ΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

-Κ.Ε.Π. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

-Ι.Κ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

-Ο.Α.Ε.∆ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SYMBOL (ΨΑΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ )

36


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Μηχανές Αναζήτησης & Φωτογραφίες :

www.Google.gr

www.IN.gr

www.Yahoo.gr

www.AltaVista.com

www.SearchMash.com

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

www.sidekiq.com

www.ggb.gr/licensing

www.acci.gr

www.e-forologia.gr

www.taxheaven.gr

www.EOMEXX.gr

www.keta-ba.gr

37

More magazines by this user
Similar magazines