Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η έννοια του επιχειρηµατία έχει συνδεθεί µε τις έννοιες του καινοτόµου, του ιδιοκτήτη, του

καπιταλιστή, αλλά υπάρχουν σηµαντικές διαφορές που κάνουν τον «επιχειρηµατία»

διαφορετικό.

Είναι αυτό που «επιχειρεί», που αναλαµβάνει δράση για να συνδυάσει τους συντελεστές

παραγωγής καινοτοµικά , δηµιουργικά, για να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες µε

αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο.

Η σπουδαιότητα της επιχειρηµατικής διαδικασίας συχνά έχει αγνοηθεί στην προσπάθεια

ερµηνείας της αποκτήσεως οικονοµικής ισχύος από τα διάφορα έθνη. Μεταξύ των άλλων

χωρών και η δική µας χώρα στήριξε την ανάπτυξη της όχι τόσο στους φυσικούς της πόρους,

που δεν είναι άλλωστε άφθονοι, όσο στην επιχειρηµατικότητα των ανθρώπων της. Χωρίς τη

δραστηριότητα, τη καθοδήγηση και την αφοσίωση των επιχειρηµατιών δεν θα είχαµε και

δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.

Χωρίς την εκτεταµένη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων η οικονοµία µας θα ήταν στάσιµη. Η

επιχειρηµατικότητα είναι δύναµη που καθοδηγεί την «αόρατη χείρα» του ADAM SMITH.

Οι επιχειρηµατίες έχουν αποδείξει ότι είναι οι πρωτοπόροι που µετατρέπουν ιδέες σε προϊόντα

και υπηρεσίες και αναµιγνύουν τη δηµιουργικότητα, τη καινοτοµία και την αντίληψη του

κινδύνου µε τη σκληρή εργασία σχηµατίζοντας νέες επιχειρήσεις.

Επιχειρηµατικότητα µπορεί κάποιος να συναντήσει και σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής

ζωής.

Όχι µόνο στις επιχειρήσεις. ∆ηλαδή, αν και η έννοια της επιχειρηµατικότητας έχει αναπτυχθεί

και διαδοθεί στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ίσως, λόγω κάποιας µεγαλύτερης

συµµετοχής που θα έχουν οι µελλοντικοί επιχειρηµατίες και που θα διαµορφώνει τον τρόπο

ζωής µας, να συναντάται και σε άλλες περιοχές, εκτός των επιχειρήσεων. Για παράδειγµα,

δίνεται σήµερα στο δηµόσιο τοµέα, µε σκοπό την αναµόρφωση των κυβερνητικών

δραστηριοτήτων, έµφαση στη χρησιµοποίηση επιχειρηµατικών ταλέντων για την επίλυση

κάποιων ή όλων των προβληµάτων στη διακυβέρνηση των λαών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της επιχειρηµατικότητας ορίζεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Στην Ευρώπη, η

επιχειρηµατικότητα σηµαίνει δηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων, δηλαδή

επιχειρήσεων που θα αναπτυχθούν και θα προσφέρουν, µεταξύ άλλων νέες θέσεις εργασίας.

Επίσης η έννοια της επιχειρηµατικότητας στο σύγχρονο κόσµο είναι συνυφασµένη µε την

ατοµική πρωτοβουλία και την ανάληψη καινοτόµων δράσεων από ανθρώπους που τολµούν να

δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η αναζήτηση της επιχειρηµατικής – ιδέας και οι

τρόποι υλοποίησής της αποτελούν τους δύο άξονες που απασχολούν τον εν δυνάµει

επιχειρηµατία. Για να υπάρχει επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να υπάρχουν πρώτα απ’ όλα

επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Η επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνει την υλοποίηση ευκαιριών

ακόµα και αν αυτές δεν φαίνεται να διαθέτουν όλους τους αναγκαίους όρους προς

εκµετάλλευση. Σήµερα στις µικρές επιχειρήσεις εργάζεται ο µεγαλύτερος αριθµός

απασχολούµενων στον ιδιωτικό τοµέα. Παράλληλα οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις είναι

αυτές που γεννούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ είναι αυτές που µπορούν να

συµβάλλουν σηµαντικά στην αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας.

1

More magazines by this user
Similar magazines