Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ- ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1

Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2.2

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

• Για τα φυσικά πρόσωπα (Ατοµικές επιχειρήσεις ), δεν απαιτούνται ιδιαίτερες νοµικές

διαδικασίες ίδρυσης.

• Για τα νοµικά πρόσωπα (Εταιρίες) απαιτούνται νοµικές διαδικασίες και ενέργειες όπως:

Συµβουλή ειδικού νοµικού και οικονοµικού – επιχειρησιακού συµβούλου.

Κατάθεση του καταστατικού της εταιρίας στο Πρωτοδικείο (οι Ε.Π.Ε και οι Α.Ε

ακολουθούν άλλη πορεία).

Οι Ε.Π.Ε υποχρεούνται σε διαδικασίες δηµοσιοποίησης του καταστατικού τους

στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως ή σε τοπικό τύπο.

Οι Α.Ε υποχρεούνται να υποβάλλουν το καταστατικό τους στον κατά τόπους

Νοµάρχη ή στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου και Ανώνυµων Εταιριών των Νοµαρχιών. Από εκεί

εκδίδεται απόφαση σύστασης, γίνεται εγγραφή στα µητρώα Α.Ε και δηµοσιεύεται στην

εφηµερίδα της κυβερνήσεως περίληψη του καταστατικού.

2.3

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ίδρυσης επιχείρησης είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο

οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Ν.2081/92). Τα συνήθη τα Επιµελητήρια που εγγράφονται οι ΜΜΕ,

ανάλογα µε το είδος δραστηριότητας και το µέγεθός τους, είναι τα κατά τόπους Βιοτεχνικά

,Εµπορικά- Βιοµηχανικά και Επαγγελµατικά Επιµελητήρια.

• Κατ’ αρχήν στο Επιµελητήριο γίνεται αναγγελία έναρξης, προεγγραφή και εκδίδεται

βεβαίωση δικαιώµατος χρήσης επωνυµίας και κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου της

επιχείρησης.

• Το Επιµελητήριο ενηµερώνει επίσης για τις απαραίτητες για την ίδρυση ενέργειες.

• Οριστική εγγραφή στο οικείο επιµελητήριο γίνεται: για τις ατοµικές επιχειρήσεις εντός δύο

µηνών από την έναρξη των εργασιών (δήλωση έναρξης εργασιών στη ∆.Ο.Υ.) και για τα

νοµικά πρόσωπα εντός δύο µηνών από τη σύστασή τους (δηµοσίευση του καταστατικού τους) .

3

More magazines by this user
Similar magazines