Bosch dnes

press.bosch.sk

Bosch dnes

Bosch dnes


Vízia spoločnosti Bosch

Vytváranie hodnôt – užívanie hodnôt

Ako popredná spoločnosť v oblasti technológií a služieb

využívame celosvetovo naše šance pre intenzívny vývoj.

Naším cieľom je podporiť kvalitu života inovačnými

a užitočnými riešeniami. Pritom staviame na našu hlavnú

kompetenciu v oblastiach automobilovej a priemyselnej

techniky, ako i na naše služby pre podnikateľské

a privátne využitie.

Pri všetkých činnostiach, ktoré realizujeme, sa snažíme

dosiahnuť hospodárske úspechy a prednú pozíciu na

trhu. Podnikateľská samostatnosť a finančná nezávislosť

nám umožňujú plánovať v dlhodobých horizontoch.

V zmysle zakladateľa našej spoločnosti kladieme

mimoriadny dôraz na spoločenskú a ekologickú

zodpovednosť – vo všetkých oblastiach, kde pôsobíme.

Presvedčujeme našich zákazníkov silou inovácií a

hospodárnosťou, spoľahlivosťou a kvalitou. Naše

štruktúry, procesy a riadiace nástroje sú jasné a sú

orientované na cieľ – podporujú požiadavky príslušných

obchodných oblastí. Konáme podľa jednotných princípov.

Našou vôľou je spoločne dosiahnuť stanovené ciele.

Našich zamestnancov celosvetovo spája jedinečná

súdržnosť v každodennom živote. Využívame všetky

podnety vyplývajúce z rozmanitosti kultúr. Naše úlohy

berieme ako výzvu, s radosťou sa angažujeme a sme

pyšní na to, že sme súčasťou spoločnosti Bosch.


Obsah

4 Bosch Group v prehľade

5 Kľúčové údaje

6 Obchodný rok 2008

10 Technológie a inovácie

14 Automobilová technika

20 Priemyslová technika

24 Spotrebný tovar a technické

vybavenie budov

28 Naša zodpovednosť

34 Nadácia Roberta Boscha

36 Bosch v strednej a východnej

Európe

37 Bosch Group v Slovenskej republike

38 Bosch v SR - obchod

40 Bosch Care service

42 Malá história výrobkov

44 Z kroniky firmy

47 Adresár


Bosch Group v prehľade

Vlastnícka štruktúra Robert Bosch GmbH

Nadácia Roberta Boscha, podiel 92 %, bez hlasovacích práv

Rodina Bosch, podiel 7 %, 7 % hlasovacích práv

Robert Bosch Industrietreuhand KG, 93 % hlasovacích práv

Robert Bosch GmbH, podiel 1 %, bez hlasovacích práv

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom v oblasti

technológií a služieb. V svojich obchodných divíziách auto mobilovej

a priemyselnej techniky, spotrebného tovaru a techniky budov

zamestnáva približne 283 000 pracovníkov a v roku 2008 dosiahla

táto skupina obrat 45,1 miliárd eur. Bosch Group zahŕňa spoločnosť

Robert Bosch GmbH a približne 300 dcérskych a regionálnych

spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta; vrátane odbytových

partnerov je Bosch zastúpený v približne 150 krajinách. Tento

celosvetový zväzok vývojových, výrobných a odbytových firiem je

predpokladom pre ďalší rast. Spoločnosť Bosch investuje

každoročne viac ako 3,5 miliardy eur do oblastí výskumu a vývoja

a celosvetovo prihlásila viac ako 3000 patentov. Všetkými svojimi

produktmi a službami podporuje Bosch kvalitu života ľudí vďaka

využitiu inovačných riešení prinášajúcich úžitok.

Spoločnosť bola v roku 1886 založená Robertom Boschom (1861 -

1942) v Stuttgarte ako „dielňa pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“.

Obchodno-právna štruktúra Robert Bosch GmbH zaisťuje

podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. Tak je spoločnosti umožnené

dlhodobé plánovanie s investovaním významných príspevkov

do budúcnosti. Kapitálový podiel Robert Bosch GmbH predstavuje

92 % a je charitatívne využívaný v rámci všeobecne prospešnej

nadácie Robert Bosch Stiftung GmbH. Hlasovacie práva sú väčšinovým

vlastníctvom Robert Bosch Industrietreuhand KG. Tá tiež zaisťuje

obchodné funkcie spoločnosti. Zvyšné podiely sú v rukách

rodiny Bosch a Robert Bosch GmbH.


Kľúčové údaje

Bosch-Gruppe 2007 2008

4 | 5

Obrat 46 320 45 127

Zmena v % + 6,0 – 2,6

Zahraničný podiel v % 75 74

Počet zamestnancov 1 271 265 281 717

Z toho v Nemecku 112 300 114 360

Z toho v zahraničí 158 965 167 357

Investície do základných prostriedkov 2 634 3 276

V % z obratu 5,7 7,3

Výdavky na výskum a vývoj 3 583 3 889

V % z obratu 7,7 8,6

Zisk pred zdanením 3 801 942

Zisk po zdanení 2 850 372

Hodnoty v miliónoch EUR

1 Stav k 1. januáru 2008 | 2009

Viac informácií:

www.bosch.com

Bosch dnes


Obchodný vývoj

Rovnako ako celé svetové hospodárstvo, pocítila tiež Bosch

Group v priebehu roku 2008 celosvetový pokles ekonomickej

prosperity. Preto sme neboli schopní dosiahnuť naše ciele

v oblasti obratu a zisku. I napriek značne zhoršeným

všeobecným podmienkam sme ďalej rozširovali našu celosvetovú

pozíciu na trhu vo všetkých oblastiach podnikania. Okrem

našich inovačných výrobkov k tomu prispel i celý rad akvizícií.

Do konca roku 2012

bude Bosch investovať

približne 500 miliónov

eur do oblasti solárnej

energie. Koncom marca

2009 bola začatá výstavba

nového výrobného

závodu v Arnstadte pri

Erfurte v Nemecku. Spolková

kancelárka Angela

Merkelová položila

základný kameň za

prítomnosti predsedu

dozornej rady spoločnosti

Bosch pána Hermanna

Scholla a riaditeľa

obchodného vedenia

Franza Fehrenbacha.


Bosch dnes

6 | 7

Zatiaľ čo v prvom polroku 2008 prebiehal vývoj obratu celkovo

uspokojivo, v štvrtom štvrťroku došlo k značnému

poklesu. Celkovo obrat predstavoval približne 45,1 miliárd

eur, čo je o 2,6 % menej než v predošlom roku. Vývoj obratu

bol okrem toho negatívne ovplyvnený tiež dočasne silným

zvýšením hodnoty eura oproti doláru a ďalším dôležitým

menám. Bez týchto efektov výmenných kurzov by pokles

obratu predstavoval iba 0,5 %.

Rôzny vývoj v jednotlivých oblastiach

Značné straty pripisujeme automobilovej technike s poklesom

obratu o 6,9 % na 26,5 miliárd eur. Napriek tomu sme

však dokázali potvrdiť našu pozíciu celosvetovo najväč šieho

dodávateľa automobilového priemyslu. Obrat v obchodnej

divízii spotrebného tovaru a techniky budov poklesol iba

ľahko o 1,4 % na 11,9 miliárd eur. Najsilnejšie rástla oblasť

priemyselnej techniky s prírastkom obratu približne 13 % na

obrat 6,7 miliárd eur.

Z pohľadu regiónov sa obrat vyvíjal tiež rôzne. V Severnej

Amerike došlo k poklesu obratu o 15 % na 5,9 miliárd eur.

Toto postihlo najmä oblasť automobilovej techniky v dôsledku

ťažkej situácie severoamerických výrobcov automobilov.

Na rozdiel od toho sme dokázali zvýšiť obrat v Južnej

Amerike tak v eurách, ako i v miestnych menách a opäť dosiahli

dvojciferného rastu 12 % na takmer 1,7 miliárd eur.

V Európe poklesol obrat o 1,9 % na 29,7 miliárd eur. Tu bol

rozhodujúci značne nižší dopyt u výrobcov automobilov.

V oblasti Ázie a Pacifiku vzrástol obrat o 3,2 % na 7,9 miliárd

eur.


Počet zamestnancov sa znovu zvýšil

Počet našich zamestnancov sa celosvetovo zvýšil do konca

roka o 10 400 na 281 700. Rozširovanie pracovných miest

vyplývalo výhradne z radu novo zakúpených spoločností.

V súčasných obchodoch sme síce znovu zvýšili počet zamestnancov

v oblasti Ázia-Pacifik, zaznamenali sme však

tiež ľahký rast počtu pracovných miest v Európe.

Rovnakou mierou sa nám znížil v dôsledku ťažkej hospodárskej

situácie v Severnej Amerike počet zamestnancov

v oblasti Severnej i Južnej Ameriky. V Nemecku zostal

počet zamestnancov stabilný. Koncom roku sme v Nemecku

zamestnávali 114 400 zamestnancov a mimo územie

Nemecka 167 300.

Pre posilnenie našej medzinárodnej konkurencieschopnosti

a pre budovanie nových obchodných polí sme v roku 2008

v rámci Bosch Group investovali približne 3,3 miliardy eur

a teda o 640 miliónov eur viac ako v predošlom roku. Približne

dve tretiny pripadali na automobilovú techniku. Okrem továrne

na výrobu polovodičov v Reutlingene sme značne investovali

do výrobných zariadení pre našu techniku vznetových

motorov Common-Rail a do techniky priameho

vstre kovania benzínu v Nemecku, ale tiež v Číne a v Turecku.

V oblasti priemyselnej techniky sme rozširovali naše kapacity

v oblasti komponentov a prevodoviek pre využitie energie vetra

v Nemecku a v Číne. Okrem toho budeme do roku 2012

investovať približne 500 miliónov eur do budovania systémov

využitia solárnej energie. Začiatkom roku 2009 sme začali výstavbu

výrobného závodu pre kryštalické solárne články v Armstadte

pri Erfurte (Nemecko).


Bosch Group je činná v nasledujúcich oblastiach:

Automobilová technika

Automatizačná technika

Obalová technika

Solárna energia

Elektrické náradie

Tepelná technika

Domáce spotrebiče

Zabezpečovacie systémy

Strategická orientácia na dlhodobé trendy

Aktuálna zložitá fáza ekonomiky neovplyvňuje našu strategickú

orientáciu. Tá sa orientuje podľa základných globálnych

trendov. K nim v prvom rade patrí ochrana životného

prostredia. Okrem toho zostáva tiež nezmenené to, že relatívne

vyspelé rozvojové krajiny budú pokračovať v svojom

procese rozvoja a v strednodobom a dlhodobom

pohľade tu vzniknú významné hospodárske oblasti.

Dôležitým strategickým prvkom sú inovácie. V nasledujúcich

rokoch budú dôležitým podnetom pre inovácie rastúce

požiadavky na ochranu klímy a energetickú účinnosť. Ako

našu úlohu vidíme prispievať k ochrane životného prostredia

ďalším vývojom našich produktov a vytváraním nových

podnetov. Časťou našej stratégie je tiež značný rast obchodu

v oblasti systémov a komponentov pre vytváranie energií z

obnoviteľných zdrojov.

Dlhodobo je naším cieľom ešte lepšie vyvážiť štruktúru obratu.

V divíziách priemyselnej techniky, spotrebného tovaru

a techniky budov chceme rásť nad priemerom celej skupiny

bez toho, že by sme zanedbali šance na trhu techniky automobilových

vozidiel.

8 | 9


Technológie a inovácie

Strategická prezieravosť a inovačná sila sú základom nášho

obchodného úspechu. Naše inovácie prinášame zo širokého

spektra technologických polí. Ťažiskom je zvýšenie energetickej

účinnosti vo všetkých aplikáciách našich divízií, rozširovanie

technológie senzorov a fotovoltaiky, ako i rastúca elektrifikácia

hnacieho traktu v motorových vozidlách.

Pre výrobu cenovo

výhodných a vysoko

účinných organických

solárnych modulov sme

vyvinuli postupy prispôsobené

pre sériovú

výrobu. Tie majú viesť

k vysokým rýchlostiam

vo výrobnom procese

a k nízkym nákladom na

zariadenie.


10 | 11

Vynaliezavosť našich zamestnancov je základom našich

inovačných síl. V roku 2008 sme prihlásili 3 850 patentov

– čím patríme ku spoločnostiam s najväčším inovačným

potenciálom takmer 40 % z týchto patentov je zameraných

na šetrnosť k životnému prostrediu a surovinovým zdrojom.

V roku 2008 sme vynaložili 3,9 miliárd eur na oblasť

výskumu a vývoja, čo predstavuje približne 8,6 % z obratu.

V oblasti výskumu a vývoja je zamestnaných približne

32 600 zamestnancov, viac ako 1 400 z nich pracuje v našom

centrálnom oddelení Výskumu a pokročilého strojárstva.

Nemecká cena budúcnosti za senzory

Viditeľný dôkaz našich inovačných síl: Bosch Team získal Nemeckú

cenu budúcnosti 2008 v oblasti techniky a inovácií. Táto

cena je každoročne udeľovaná spolkovým prezidentom. Pre

mikromechanické senzory (MEMS) vyvinul náš výskum

kľúčové procesy, ktoré umožnili celkom nové aplikácie týchto

senzorov i mimo oblasť techniky motorových vozidiel.

Okrem bežných aplikácií v technike motorových vozidiel –

napríklad ako nárazové senzory pre airbag – sa tieto MEMS

stále častejšie používajú v spotrebnej elektronike. Príkladom

toho sú napríklad senzory zrýchlenia registrujúce pád

laptopu zo stola, pretože tak možno chrániť pevný disk pred

nárazom. Iným príkladom je mikromechanický tlakový senzor

merací výškovú polohu s presnosťou na 25 centimetrov.

Tak možno príslušnými zariadeniami zaistiť mobilnú orientáciu

i vo viacpodlažných budovách alebo pre systémy

núdzového volania. Ďalšie mikromechanické aplikácie sú

vyvíjané tiež v oblasti lekárskej techniky.


Efektívne využitie energie

Zásadná otázka, ako ďalej zvyšovať účinnosť využitia energie,

je najdôležitejšou témou našich celosvetových výskumných

aktivít. Ako prispievajúci člen sa napríklad

angažujeme v energetickej iniciatíve massachusettského

Inštitútu technológií (MIT) v USA. Táto iniciatíva združuje

kapacitu a kompetencie viac ako tuctu celosvetovo predných

spoločností a renomované MIT. Spoločne vyvíjame

riešenia ukazujúce smer pre budúce dlhodobé účelné

využitie energie. Pritom sa zameriavame na nové materiály

a koncepcie prevodu energií.

V jednom z našich projektov skúmame pomocou počítačových

simulácií nové materiály pre akumulátory. Iný projekt sa

zaoberá termoelektrickými materiálmi: pri určitých polovodičoch

vznikajú v dôsledku väčších teplotných rozdielov elektrické

napätia. Novo zostavované zliatiny na báze nanotechnológií

využívajú tento efekt a umožňujú prevádzať teplo

priamo na elektrický prúd. Tak možno časť odpadového tepla

využívať tak v motorových vozidlách, ako i v domoch.

K efektívnemu manažmentu energie prispievajú tiež inovácie

v oblasti tepelnej techniky. Pre novú generáciu kondenzačných

plynových kotlov sme vyvinuli regulátor so

špeciálnou solárnou optimalizáciou. V spojení so solárnymi

kolektormi zhromažďuje tento regulátor meracie hodnoty

o inštalovanom solárnom systéme a odhaduje, či bude

cez kolektory v blízkej budúcnosti zachytiteľná solárna

energia postačovať na ohrev vody v dome.


Pre ovládanie vysoko

presných vstrekovacích

ventilov používame

piezokeramické akčné

členy. Výkonnosť týchto

akčných členov je

určovaná hlavne

zložením materiálu. Preto

vykonávame v rámci

vývoja materiálov

rozsiahle testy vlastností

materiálov.

12 | 13

Nové technické centrum v Singapuru

V Singapure sme v roku 2008 otvorili nové regionálne

centrum pre výskum a pokročilé strojárstvo. Research and

Technology Center Asia Pacific analyzuje technologické

trendy a trhové šance v oblasti Asie-Pacifik a uprednostňuje

tak témy dôležité pre budúcnosť. Centrum koordinuje tiež

ďalšie dva výskumné tímy Bosch pracujúce od roku 2005

v Tokiu (Japonsko) a v Šanghaji (Čína).

Viac informácií:

Corporate Research www.research.bosch.com


Automobilová technika

Zatiaľ čo celosvetovo automobilová výroba v prvom polroku 2008

ešte zľahka stúpala, začala potom stagnovať a v štvrtom štvrťroku

došlo k obrovskému poklesu vo všetkých častiach sveta. Pri

hodnotení za celý rok 2008 celosvetovo táto oblasť poklesla

o približne 3 %. Tento značný pokles sme nedokázali odvrátiť ani

v našej divízii automobilovej techniky. Jej obrat poklesol

v po ro vnaní s predošlým rokom o 6,9 % na 26,5 miliárd eur.

V roku 2008 sme začali

výrobu variantu

systému regulácie bŕzd

ESP®. Senzory na

meranie rýchlosti

stáčania a priečneho

zrýchlenia sú prvýkrát

integrované v riadiacej

jednotke. Tak sa na

jednej strane znižuje

potreba miesta vo

vozidle a na druhej

strane sa znižujú

náklady na montáž

celého systému.


Hlavné údaje

2008

Počet zamestnancov 168 571

Obrat 26 475

Investície 2 195

Náklady na vývoj a výskum 3 250

Bosch dnes

14 | 15

Hodnoty

v miliónoch EUR

Automobilová technika je najväčšou divíziou spoločnosti

Bosch. Dosahuje približne 59 % celkového obratu. Táto

divízia je činná v štyroch najdôležitejších oblastiach obchodu:

technika vstrekovania pre spaľovacie motory (vznetové a

zážihové), systémy pre aktívnu a pasívnu bezpečnosť vozidiel

(brzdy, ABS, ESP®, nariadenie airbagov), elektrické stroje

(štartéry, generátory, malé motorčeky) a výrobky mobilnej

komunikácie (autorádia, navigačné systémy).

Spaľovací motor zostáva i naďalej prevládajúcou technikou

V stále vyššej miere zisťujeme trvalé trendy na vývoj

ekologickejších vozidiel. To nás utvrdzuje v presvedčení, že

produkty, ktoré zvýšia hospodárnosť, čistotu a bezpečnosť

jazdy automobilom, budú tiež v budúcnosti intenzívnejšie

vyhľadávané. Aby sme túto „techniku pre život“ dokázali

priniesť na trh, zvýšili sme ešte naše výdavky v oblasti

výskumu a vývoja. S 3,2 miliardami eur sme v roku 2008

investovali približne 12 % nášho obratu do automobilovej

techniky.

Sme presvedčení, že spaľovacie motory zostanú i v budúcich

20 rokoch prevládajúcou technikou v automobiloch. Tu

vidíme ešte značný potenciál pre optimalizáciu. Hybridné


vozidlá preto vidíme ako preklenovaciu technológiu na dlhej

ceste k elektromobilom. Našou stratégiou je paralelne

podporovať i tieto náročné technologické koncepcie.

Okrem intenzívnych prác na ďalšom vývoji našich systémov

vstrekovania pre vznetové a zážihové motory sme preto

v predošlom roku založili so spoločnosťou Mahle GmbH,

Stuttgart, spoločný podnik v oblasti turbodúchadiel.

Zážihové a vznetové motory možno v kombinácii

s preplňovaním konštruovať ako oveľa menšie pri

porovnateľnom výkone, a preto tieto motory vyžadujú tiež

značne menej paliva, čo tiež vedie ku značne redukovaným

emisiám CO2. Súčasne sme ďalej rozšírili i vývoj hybridných

techník a zlúčili ich do jednej oblasti produktov. Začiatkom

roku 2009 už približne 400 našich zamestnancov pracovalo

v oblasti hybridných pohonov a elektrických pohonov.

Bosch vyrába automobilovú techniku

v 131 výrobných závodoch v 30 krajinách.

Obchodné oblasti

Systémy benzínových motorov

Systémy dieselových motorov

Podvozkové systémy, brzdy

Podvozkové systémy, regulácia

Elektrické pohony

Spúšťače a alternátory

Car Multimedia

Automobilová technika – elektronika

Automobilová technika – aftermarket

Systémy riadenia 1

1 ZF Lenksysteme GmbH (50 % podiel Bosch)


Bosch dnes

16 | 17

So stuttgartským

dodávateľom

automobilového

priemyslu, firmou Mahle,

sme založili spoločný

podnik v oblasti

turbodúchadiel. Pri

vybavení vozidla

turbodúchadlom možno

konštruovať zážihové

a vznetové motory

ďaleko menšie pri

rovnocennom výkone.

Tak dochádza k úspore

paliva a znižovaniu emisií

CO2. Tak pre hybridné vozidlá, ako i pre elektromobily sú stále

ešte nutné značné vývojové kroky v oblasti techniky

akumulátorov. Na tento účel sme v roku 2008 založili

s kórejskou firmou Samsung SDI spoločný podnik SB

LiMotive Co Ltd. Táto spoločnosť by mala ďalej vyvíjať

a vo veľkých sériách vyrábať techniku pre lítium-iónové

akumulátory pre použitie v motorových vozidlách. Cieľom

sú akumulátory so značne vyššou energetickou

a výkonovou hustotou a tiež s podstatne vyššou

životnosťou, a to pri značne nižších nákladoch.


Systémy štart/stop sú na vzostupe

Jednoduchým a napriek tomu veľmi účinným spôsobom na

úsporu paliva je automatické vypínanie a rýchly nový štart

motora vo fáze zastavenia, napríklad na semafore alebo

v režime stop-and-go. Očakávame, že systémy štart/stop

budú používané v roku 2012 v každom druhom novom

vozidle v Európe. Naše cenovo výhodné riešenie systémov

štart/stop, s ktorým sme v roku 2007 prišli na trh, má

veľmi silný dopyt a v súčasnosti ho využíva rad výrobcov.

Do konca roku 2008 sme týmto systémom vybavili už

približne 650 000 vozidiel.

Ďalší míľnik v technike

vznetových motorov

Bosch: Celosvetovo prvý

systém Common-Rail pre

osobné vozidlá so vstrekovacím

tlakom 2 000 barov.

Vysoko flexibilné a

vysoko presné odmeriavanie

nafty vo všetkých

prevádzkových bodoch

znižuje spotrebu paliva,

emisie oxidov uhličitého

a umožňuje súčasne

dosiahnuť najvyššie výkony

motora.


18 | 19

Rozširovanie obchodných aktivít

Pre automobilové servisy ponúkame celosvetovo náhradné

dielce, modernú skúšobnú a diagnostickú techniku, pre

vozidlá špecifické dáta a technické know-how. Vďaka

akvizíciám sme v roku 2008 rozšírili našu ponuku najmä v

Ázii a Amerike. V Číne sme prevzali firmu špecializovanú na

diagnostické zariadenia a v USA a Brazílii dve spoločnosti

činné v oblasti techniky pneuservisu a merania geometrie.

V septembri 2008 sme získali divíziu brzdového obloženia

spoločnosti Morse Group v Chicagu, kde sa vyrábajú brzdové

obloženia najmä pre obchod v USA. Prostredníctvom

kooperácie s dánskou firmou Agramkow Fluid Systems A/S,

Sonderburg, budeme v budúcnosti jednou z prvých

spoločností ponúkajúcich servisné zariadenia pre

automobilové klimatizácie využívajúce CO2 ako chladiace

médium. Náš program repasovaných náhradných dielcov,

Bosch Exchange, sme začiatkom roku 2008 doplnili

zakúpením firmy Holger Christiansen A/S, Esbjerg.

Prevádzkujeme servisnú koncepciu celosvetovo najväčšej

nezávislej siete autoservisov, Bosch Car Service. V Nemecku

je v tejto sieti v súčasnosti viac ako 1 000 firiem a celosvetovo

je viac ako 14 000 Bosch servisov. Všetky ponúkajú vodičom

kompetentný servis bez ohľadu na značku automobilu.

Viac informácií:

www.bosch.cz/aa

www.zf-lenksysteme.com

Bosch dnes


Priemyselná technika

Najsilnejšie rastúcou divíziou v roku 2008 je oblasť priemyselnej

techniky s prírastkom obratu približne 13 % na 6,7 miliárd

eur; pri očistení od vplyvov výmenného kurzu tento rast

predstavoval dokonca 15 %. Tento vývoj podporovalo čiastočné

začlenenie novo získanej spoločnosti Solar Energy AG, Erfurt,

ktorá je činná v oblasti fotovoltaickej techniky. Na tieto účely

sme založili samostatnú spoločnosť Solar Energy.

Zásahy do priestoru

stroja vyžadujú

spoľahlivo pracujúce

bezpečnostné funkcie

pre ochranu obsluhy.

Firma Bosch Rexroth na

tieto účely ponúka

vynikajúce systémové

riešenia.


Hlavné údaje

2008

Počet zamestnancov 42 760

Obrat 6 733

Investície 662

Náklady na vývoj a výskum 283

Bosch dnes

20 | 21

Hodnoty

v miliónoch EUR

V priemyselnej technike je firma Bosch činná v oblastiach

automatizačnej a obalovej techniky a fotovoltaiky. Dcérska

spoločnosť Bosch Rexroth ponúka od hydraulických systémov

cez elektrické a mechanické systémy, až po pneumatické

systémy všetky dôležité technológie pre pohony a riadiace

systémy. V oblasti obalovej techniky sa firma Bosch

špecializovala na stroje a výrobné linky pre sladkosti, potraviny,

pochutiny a výrobky farmaceutického priemyslu.

Silný rast v oblasti automatizačnej techniky

Ťahúňom rastu bol opäť najmä Bosch Rexroth. Táto oblasť

dosahovala najmä v Európe a v Ázii výborné rastové hodnoty.

Vývoj bol podporený veľkými zákazkami z oblasti

priemyselných hydraulických systémov a mobilných hydraulických

systémov. Mimoriadne dynamicky sa vyvíjal obchod

s komponentmi a prevodovkami pre využitie energie

vetra. S prevzatím švédskeho špecialistu na hydraulickú

techniku firmy Hägglunds Drives AB, Mellansel, sme

rozšírili našu ponuku o motory s radiálnymi piestmi s vysokým

výkonom; tie sa napríklad používajú v baníctve alebo

v dopravnej technike. Okrem toho sme získali tiež firmu

K.& H. Eppensteiner GmbH & Co KG, Ketsch, ktorá vyrába

filtre pre hydraulické aplikácie.


Rozširovanie obalovej techniky

Obchod so strojmi baliacej techniky sa vyvíjal veľmi dobre.

K tomu prispelo rozšírenie našich medzinárodných aktivít

najmä v Ázii a východnej Európe, ako i rad inovačných

riešení produktov. Posilnili sme našu pozíciu na trhu získaním

spoločnosti Paal GmbH & Co KG, Remshalden. Tak

sme mohli rozšíriť našu ponuku o zariadenia pre sekundárne

balenia a zberné balenia.

Budovanie nových obchodných oblastí

Časťou našej stratégie je značné rozširovanie obchodu so

systémami a komponentmi pre vytváranie regeneračných

energií. Očakávame, že vzhľadom na čerpanie konečných

zásob fosílnych palív a nutnosti znižovať emisie CO2, bude

hrať rastúcu úlohu využitie regeneračných energií. Okrem

toho bude získavať na význame decentralizované

vytváranie energií.

Bosch vyrába priemyselnú techniku

v 97 výrobných závodoch v 25 krajinách.

Obchodné divízie

Drive and Control Technology1 – Elektrické pohony

a ovládanie

– Hydraulika

– Lineárna a montážna technika

– Pneumatické systémy

1 Bosch Rexroth AG (100 % Bosch)

Obalová technológia

– Baliace stroje a linky

Solárna energia 2

– Solárne kolektory na báze kremíka

– Tenkovrstvové moduly

2 ersol Solar Energy AG (96,9 % Bosch)


Bosch dnes

22 | 23

Prevzatím väčšinového

podielu vo firme ersol

Solar Energy AG, Erfurt,

chceme ďalej posilňovať

našu pozíciu v oblasti

obnoviteľných zdrojov

energií. Firma ersol patrí

k predným výrobcom

solárnych článkov

v Európe a vybudovala

výrobu modulov s tenkou

vrstvou.

To bol tiež dôvod pre prevzatie výrobcu fotovoltaických

systémov ersol Solar Energy AG v polovici roku 2008.

Tieto obchodné oblasti chceme ďalej rozširovať. V oblasti

obnoviteľných zdrojov energií, teda aktivít získavania

energie z vetra, solárnych systémov, tepelných čerpadiel

a fotovoltaických systémov, sme v roku 2008 dosiahli obrat

takmer 1 miliardu eur.

Viac informácií:

Drive and Control Technology www.boschrexroth.cz

Obalová technológia http://pa.bosch.com

Solárna energia www.ersol.de


Spotrebný tovar a technika budov

Naša divízia spotrebného tovaru bola v roku 2008 ovplyvnená

klesajúcou konjunktúrou v oblasti stavebníctva

a spotrebného tovaru. Napriek tomu sme však dokázali

zvýšiť obrat v oblasti elektrického náradia, tepelnej

techniky, bezpečnostných systémov a domácich zariadení

o 1,4 % na 11,9 miliárd eur.

Prevzatím výrobcu

brusných prostriedkov

firmy sia Abrasives vo

Frauenfelde

(Švajčiarsko) sme

rozšírili ponuku

produktov a rozširujeme

našu pozíciu na trhu ako

popredný výrobca

príslušenstva pre

elektrické náradie.


Hlavné údaje

2008

Počet zamestnancov 61 205

Obrat 11 897

Investície 407

Náklady na vývoj a výskum 356

Bosch dnes

24 | 25

Hodnoty

v miliónoch EUR

V zložitom prostredí sme celosvetovo zvýšili podiel na

trhu. V divízii spotrebného tovaru a techniky budov je

firma Bosch činná v oblasti elektrického náradia, tepelnej

techniky a systémov zabezpečovacej techniky. Do tejto

obchodnej oblasti tiež patria domáce prístroje spoločnej

spoločnosti BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

Elektrické náradie

Bosch je so silnými značkami Bosch, Skil a Dremel jedným

z celosvetovo najväčších výrobcov elektrického náradia pre

remeselníkov, priemysel a domácich majstrov. Do programu

produktov patrí tiež príslušenstvo, ako sú napr. vrtáky, pílové

listy a pod., ako i záhradná technika a meracia technika. Našimi

dôležitými faktormi úspechu zostávajú inovačná sila a tempo

inovácií. Iba v roku 2008 sme na trh uviedli viac ako 100 nových

produktov a ďalej vylepšených produktov, rad výrobkov

bol vybavený technikou lítium-iónových akumulátorov. Kvôli

doplneniu nášho produktového portfólia v oblasti príslušenstva

sme prevzali švajčiarskeho špecialistu pre oblasti

brusných prostriedkov sia Abrasives Holding AG, Frauenfeld,

talianskeho výrobcu pílových listov Freud SpA, Miláno. Okrem

toho sme rozšírili naše produktové spektrum v oblasti meracích

zariadení prevzatím spoločností CST/berger, West

Lafayette(USA) a RoboToolz (Hongkong).


Bosch vyrába spotrebný tovar a technické vybavenie budov

v 80 výrobných závodoch v 26 krajinách.

Obchodné oblasti

Elektrické náradie

– Elektrické náradie pre remeselníkov,

priemysel a domácich majstrov

— Príslušenstvo

— Zahradná technika

Tepelná technika 1

– Zariadenia pre vykurovanie a prípravu teplej vody

– Regulácia a riadenie

1 Bosch Thermotechnik GmbH (100 % podíl Bosch)

2 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

(50 % podiel Bosch)

Domáce spotrebiče 2

– Varenie

– Práčky, sušičky

– Umývačky riadu

– Chladničky a mrazničky

– Vysávače

– Malé domáce spotrebiče

Zabezpečovacie systémy 3

3 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

(100 % podiel Bosch)

Tepelná technika

V oblasti tepelnej techniky sme v dôsledku zvýšených cien

energií a stúpajúceho povedomia o obmedzených zásobách

fosílnych palív zaznamenali zvýšený dopyt po systémoch

vykurovania s nízkou spotrebou. Okrem toho niektoré európske

vlády zlepšili rámcové podmienky pre energeticky úsporné

systémy vykurovania. Tento vývoj sa pozitívne prejavil na našich

obchodoch. Hnacou silou rastu pritom boli naše kondenzačné

systémy šetriace surovinové zdroje a systémy na využitie

obnoviteľných zdrojov energií ako je solárna technika a tepelné

čerpadlá. Na základe značne vyššieho dopytu po solárnych

kolektoroch na prípravu teplej vody sme rozšírili našu výrobnú

kapacitu na ročnú produkciu 350 000 kusov.


Bosch dnes

26 | 27

Zabezpečovacie systémy

Firma Bosch patrí celosvetovo k popredným dodávateľom

elektronických zabezpečovacích a komunikačných systémov.

Tu sme zastúpení najmä v oblasti video monitorovania,

ozvučovacej techniky, evakuácie budov a kontroly prístupu.

Naše zabezpečovacie riešenia sa používajú v najrôznejších

miestach, medzi iným v bankách, mestských centrách

a priemyselných zariadeniach, továrňach, v obchodoch, na

staniciach a letiskách. V roku 2008 sme rástli rýchlejšie než

trh. Mimoriadne dobre prebiehal náš obchod v oblasti video

monitorovania a systémov požiarnej signalizácie. Získaním

kanadskej spoločnosti Extreme CCTV sme posilnili svoju divíziu

zabezpečovacích systémov a rozšírili aktivity v oblasti

video monitorovania a to najmä v zložitých podmienkach

a aplikáciách.

Domáce spotrebiče

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, v ktorej sa Bosch

a Siemens podieľajú polovicou, patrí celosvetovo k trom

popredným spoločnostiam v oblasti domácich spotrebičov.

Spoločnosť je už dlho rokov priekopníkom najmä v oblasti

energeticky úsporných zariadení. Za svoje ekonomické,

ekologické a sociálne správanie vyjadrené stratégiou

spoločnosti bola spoločnosť BSH vyznamenaná v roku 2008

nemeckou cenou za trvalé úspechy.

Viac informácií:

Elektrické náradie www.bosch-pt.sk

Tepelná technika www.bosch-thermotechnology.com

Zabezpečovacie systémy www.boschsecurity.sk

Domáce spotrebiče www.bosch-spotrebice.sk


Naša zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť pre nás znamená udržiavať

vyvážený pomer medzi hospodárnou, spoločenskou a ekologickou

zodpovednosťou. Sme presvedčení, že iba tak dokážeme

zaistiť ďalší dlhodobý úspešný vývoj našej spoločnosti. Z toho

tiež vyplývajú požiadavky na vedenie spoločnosti z hľadiska

aktivít pre našich zamestnancov, v oblasti správania voči

životnému prostrediu a tiež naša spoločenská zodpovednosť.

Ako súčasť spoločnosti cítime

tiež zodpovednosť

ďalej zvyšovať efektívne

spracovanie energií. Preto

už dlhší čas pracujeme na

elektrickom pohone, i keď

spaľovacie motory zostanú

v dohľadnom čase

dominujúcou technikou

pohonu pre motorové

vozidlá.


Vedenie spoločnosti

Bosch dnes

28 | 29

Naša podnikateľská samostatnosť nám zaručuje vysokú

mieru nezávislosti a umožňuje nám dlhodobo určovať

stratégiu našej spoločnosti. Základ tvorí naša zvláštna

štruktúra vlastníctva spoločnosti s verejne prospešnou

nadáciou a rodinou Bosch ako akcionári a správnou

spoločnosťou, ktorá zaisťuje spoločensko-podnikateľskú

funkciu vlastníka. Úzka súčinnosť s potomkami nášho

zakladateľa firmy v našich dozorných a správnych radách je

dôležitou súčasťou štruktúry spoločnosti a posilňuje

identitu našej spoločnosti.

Naším cieľom je zaistiť dlhodobým a ziskovým rastom

potrebné zdroje pre ďalší úspešný vývoj našej spoločnosti.

K tomu potrebujeme trvalý a ziskový rast. Na tieto ciele sa

zameriavame i v súčasnej zložitej fáze ekonomiky. Preto

stále platí, že i napriek nutným úsporám musíme naďalej

investovať do oblastí smerujúcich do budúcnosti.

Orientácia na zamestnancov

Na účely spolupráce a dlhodobej orientácie sme si stanovili

pravidlá a tie sme zlúčili v „House of Orientation“. Tento

ukazovateľ cesty dáva zamestnancom odpovede na tri hlavné

otázky: Čo nás ženie dopredu? Čo nás spája? Za čím si stojíme?

Do nášho House of Orientation patrí množstvo modulov: Vízia

Bosch ako obraz budúcnosti, náš vzor BeQIK ako vodidlo pre

trvalé zlepšovanie, naše hlavné kompetencie pre úspešný

ďalší vývoj spoločnosti a hodnoty Bosch, ktoré celosvetovo

posilňujú súdržnosť v našej spoločnosti.


V hodnotách Bosch sa hlásime k jasnej orientácii na

budúcnosť a výnosy, k zodpovednosti, iniciatíve

a odhodlaniu, otvorenosti a dôvere, poctivému správaniu,

kultúrnej všestrannosti a spoľahlivosti, k hodnovernosti

a zákonnosti. Od všetkých zamestnancov očakávame

rešpektovanie zákonných požiadaviek a interných pravidiel.

Najdôležitejšie pravidlá sme zhrnuli v „Code of Business

Conduct“ (Zásadách zákonného správania).

Zamestnanci

Riadenie ľudských zdrojov má v spoločnosti Bosch Group

strategický význam. Pomáha nám nájsť kompetentných

zamestnancov na celom svete, ďalej ich podporovať, udržať

a tým dosiahnuť naše dlhodobé ciele rastu. Kľúčovým

faktorom pritom je reputácia firmy Bosch ako zamestnávateľa.

Celosvetovo sme vďaka intenzívnemu personálnemu

marketingu posilnili stupeň našej známosti u absolventov

vysokých škôl na množstve trhov.

Celosvetová súťaž o získanie najlepších talentov stále rastie a

v dôsledku trvalého starnutia obyvateľstva je stále ostrejšia

vo všetkých častiach sveta. Vzdelanie a zdravie našich

zamestnancov sú preto kľúčom pre zachovanie špičkovej

výkonnosti v medzinárodnej konkurencii i v budúcnosti.

Pomocou rozsiahleho zväzku opatrení sme už dlhší čas

pripravení na tieto demografické zmeny. Podporujeme našich

zamestnancov v udržiavaní ich telesnej a duševnej

rovnováhy. Ako časť našej spoločenskej zodpovednosti

vidíme tiež odborné vzdelávanie. Celosvetovo získa približne

6 100 mladých ľudí vysoko kvalitnú ponuku učňovského

vzdelávania.


Bosch dnes

30 | 31

Angažovanosť pre

životné prostredie:

V Bangalore (India)

sídliaca nadácia Art of

Living, uskutočnila

spoločne so Spojenými

národmi (UN) akciu, pri

ktorej bolo v lete 2008

celosvetovo vysádzaných

100 miliónov stromov.

Zamestnanci a vedenie

našej indickej pobočky

v Bangalore sa na tejto

akcii aktívne podieľali.

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je integrovanou súčasťou našej

firemnej stratégie. Tu vidíme veľký potenciál pre mohutný

vývoj našej spoločnosti, pretože trh pre ekologické

technológie silne rastie. Našou šancou, ako globálne

angažovanej spoločnosti v oblasti technológií a služieb, je, že

naše produkty môžu dať celosvetovo technické odpovede na

ekologické výzvy. Približne 40 % našich vývojových a výskum

ných aplikácií sa týka výrobkov šetrných k životnému

prostrediu a surovinovým zdrojom.


Od roku 2008 sme členom Chicago Climate Exchange,

ktorá ako celosvetovo prvá a jediná neštátna americká organizácia

zaisťuje zákonom záväzný program pre

znižovanie, registrovanie a obchod so skleníkovými

plynmi. Vstupom do tejto organizácie sme sa zaviazali

znížiť v oblasti našich obchodných aktivít v USA do roku

2010 priame emisie skleníkových plynov o 6 % k priemerným

emisiám v roku 2000. Celosvetovo je naším

cieľom znížiť do roku 2020 emisie CO2 minimálne o 20 %

v našich výrobných závodoch oproti roku 2007.

Predaj rukodielnych výrobkov

je dôležitým zdrojom

príjmu Grupo Primavera

v Campinas (Brazília). Vďaka

týmto ziskom sú podporované

mladé dievčatá z biednych

štvrtí. Grupo Primavera je

prvým pomocným projektom

a súčasne je to projekt, ktorý

určil názov spolku Primavera

založeného zamestnancami

Bosch v roku 1990. Do dnešného

dňa nazhromaždili viac

ako 2,5 miliónov eur z darov a

starajú sa o približne 200 000

detí na celom svete.


Bosch dnes

32 | 33

Spoločenská angažovanosť

V našej spoločenskej angažovanosti sa nespoliehame

výhradne na vlastné znalosti a skúsenosti, ale hľadáme

takisto medzinárodné podnety a porovnania. Sme súčasťou

siete spolkov, neštátnych organizácií a celosvetovo

pracujúcich spoločností usilujúcich sa pôsobiť proti

zhoršovaniu sociálnych a ekologických podmienok pre život

a prácu tým, že sa tieto podmienky porovnávajú na rovnakú

úroveň. K týmto organizáciám patrí Global Reporting

Initiative, Global Compact spojených národov a World

Business Council for Sustainable Development.

Na celom svete tiež všestranne spolupracujeme s množstvom

univerzít a výskumných zariadení. Spektrum

spolupráce pritom zahŕňa prednášky, prezentácie, účasť na

vedeckých kongresoch a ich podporu, ako i financovanie

podporovaných katedier.


Nadácia Roberta Boscha

(Robert Bosch Stiftung )

Od roku 1964 patrí nadácii Robert Bosch Stiftung GmbH väčšina

v spoločnosti Bosch. Nadácia pokračuje v súčasnej aktuálnej

forme v snahách zakladateľa firmy angažovať sa v oblasti

verejného blaha. Nadácia realizuje svoje ciele pomocou

vlastných programov a zariadení. Podporuje i vhodné projekty

a iniciatívy tretích strán, čím tiež prispieva ku zvládnutiu svojich

spoločenských úloh.

Tradícia a moderna:

Dom Roberta Boscha,

skorší obytný dom

zakladateľa firmy

a v súčasnosti sídlo

Nadácie Roberta

Boscha. Ako sídlo

centra pre ďalšie

vzdelávanie v rámci

Bosch Group slúži

susedný Bosch Haus

Heidehof, kde majú

svoje pracovisko tiež

zamestnanci nadácie.


Robert Bosch stanovil svojimi podnikateľskými víziami,

politickou prezieravosťou, občianskou statočnosťou a verejne

prospešnými iniciatívami zásady pre prácu Nadácie Roberta

Boscha. Nadácia sa v súčasnosti angažuje v oblastiach vedy,

zdravia, porozumenia medzi národmi, vzdelania, kultúry

a spoločnosti. Každoročne vyberie 110 zamestnancov nadácie

približne 800 nových interných a externých projektov. 60 %

projektov nadácie má medzinárodnú účasť. Najdôležitejšími

nástrojmi na dosiahnutie cieľov sú štipendiá, ceny, modelové

projekty, súťaže a programy pre novinárov. V roku 2008

venovala Nadácia Roberta Boscha približne 60 miliónov eur na

verejne prospešné projekty.

Ťažisko podpory

V centre práce nadácie sú spoločenské výzvy, ako je reforma

systému vzdelávania, integrácia imigrantov, utváranie

demografických zmien, posilňovanie európskych ideí a vo

vzrastajúcej miere tiež zmeny v pracovnom svete. Od

počiatku je v strede pozornosti nadácie tiež porozumenie

medzi národmi. Angažovanosť nadácia je pritom smerovaná

dlhodobo. Všestranne sú podporovaní mladí vedúci

pracovníci z oblasti politiky a správy, médií a kultúry,

ekonómie a vedy. Nadácia je tiež aktívna v oblasti

zdravotníctva v Nemecku. Zmeny na trhu práce sa snaží

zvládať pomocou programov prispievajúcich k lepšiemu

prechodu medzi školou a trhom práce alebo programy

umožňujúce lepšie využitie potenciálu a schopností starších

zamestnancov.

Viac informácií:

www.bosch-stiftung.de

Bosch dnes

34 | 35


Bosch v strednej a východnej

Európe

Prvá vlastná budova pobočky Bosch

v českých krajinách sa nachádzala od

roku 1925 v Prahe na Vinohradoch,

Trieda Maršala Focha 325/8, dnešná

Vinohradská.

Bosch disponoval vo východnej časti Európy už od roku 1899

zastúpením v rakúsko-uhorskej monarchii. V Prahe zastupoval

Boscha ako prvý Hynek Roederer v Karlíne, Vítkovej ulici.

Väčším a známejším zástupcom však bola firma Dénnes &

Friedmann v Panskej ulici, neskôr premiestnená do Opletalovej

ulice. Po skončení 1. svetovej vojny založil Bosch v roku 1918

sesterskú organizáciu vo Viedni a v Budapešti, rovnako ako v

roku 1920 v Prahe. Pobočka sa nachádzala v Letohradskej ulici

č. 10, v prenajatých priestoroch. Neskôr Bosch zakúpil

pozemok. Tu postavil a roku 1925 otvoril nové sídlo

spoločnosti. Zahraničné zastúpenia boli otvorené tiež v ďalších

krajinách strednej a západnej Európy.

Kvôli politickým zmenám, ku ktorým v týchto krajinách došlo po

2. svetovej vojne, boli zahraničné zastúpenia firmy Bosch

uzatvorené. Od politických zmien na počiatku deväťdesiatych

rokov minulého storočia začali svoju činnosť v roku 1992

zastúpenia Bosch v Budapešti, Prahe a Varšave, v roku 1993

v Moskve, Záhrebe, Bratislave a Sofii, nasledované v roku 1994

Bukurešťou. V rade krajín boli vybudované výrobné závody, napr.

v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike (Jihlava, České

Budějovice).


Bosch Group

v Slovenskej republike

Valicare s.r.o.

Trenčín

Robert Bosch spol. s r.o.

Buderus Vykurovacia technika s.r.o.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Bratislava

Bernolákovo

Holger Christiansen

Production Slovakia s.r.o.

Obchodné značky Bosch

Bosch dnes 36 | 37

BSH Drives and Pumps s.r.o.

Michalovce

Bosch Group v Slovenskej

republike v roku 2008

dosiahol obrat 276 miliónov

eur k 1.1.2009

zamestnával takmer 700

pracovníkov.

Regionálna spoločnosť

zastupuje obchodné, marketingové

a servisné aktivity

spoločnosti.

Bosch Group v SR obchoduje

s výrobkami, ktoré

nesú známe obchodné

značky Bosch, Junkers,

Skil, Dremel, Buderus,

Dakon.

www.bosch.sk

www.buderus.sk

www.junkers.sk

www.boschrexroth.sk


Bosch v SR - obchod

Bosch Group tu

okrem iného

reprezentujú

obchodné značky

Bosch, Junkers,

Buderus, Dakon,

Skil, Dremel.

Robert Bosch spol. s r.o.

Dcérska spoločnosť Robert Bosch GmbH

Stuttgart so sídlom v Bratislave, obchodnú

spoločnosť Bosch tvoria nasledujúce obchodné

oddelenia:

1. Automobilová technika – technický

predaj

2. Automobilová technika – automotive

aftermarket

3. Elektrické náradie

4. Zabezpečovacia technika

5. Tepelná technika

6. Nákup pre Bosch Group

BUDERUS Vykurovacia technika s.r.o.

Dcérska spoločnosť popredného svetového

výrobcu vykurovacej techniky Buderus

Heiztechnik GmbH z Nemecka. Firmu

Buderus prevzala spoločnosť Bosch v roku

2003 a stala sa tak jej stopercentným vlastníkom.

Široký sortiment obsahuje vysokokvalitné

vykurovacie riešenia pre veľké objekty,

rodinné a bytové domy:

• Závesné nízkotepelné kotly

• Závesné kondenzačné kotly

• Stacionárne kotly

• Zásobníky teplej vody

• Solárna technika

• Tepelné čerpadlá

• Regulačné systémy

• Kondeneračné jednotky

• Radiátory


Bosch dnes 38 | 39

Holger Christiansen Production

Slovakia s.r.o.

Dcérska spoločnosť Holger Christiansen

Group Dánsko so sídlom v Bernolákove.

Firmu prevzala spoločnosť Robert Bosch

v roku 2008 a stala sa tak jej stopercentným

vlastníkom. Spoločnosť Holger

Christiansen Production sa zoberá

opravou a renováciou alternátorov.

Valicare s.r.o.

Spoločnosť Valicare GmbH, Frankfurt

a spoločnosť Heitec AG, Erlangen,

založili s účinnosťou od 1. januára 2006

spoločnosť Valicare s.r.o. so sídlom

v Trenčíne, Slovensko. Pracovnou

oblasťou spoločnosti Valicare s.r.o. je

kvalifikácia baliacich zariadení pre farmaceutické

výrobky a validácia farmaceutických

procesov v krajinách

východnej Európy. Zákazníkmi sú

výrobcovia liečiv, účinných látok liekov

a zdravotníckych výrobkov.


Bosch Car Service

ponúka komplexné

autoopravárenské služby

„od nárazníka po nárazník“

• autoservis pre všetky značky vozidiel

• celosvetová sieť viac ako 12 500 autoservisov,

ktorým Bosch od roku 1921

ponúka svoje skúsenosti, znalosti

a know-how

• alternatívne riešenia pre vodičov, ktorí

nechcú servisovať svoje vozidlá

v značkovom servise, ale požadujú prvotriednu

kvalitu a spoľahlivosť za optimálne

ceny

• autoservis, v ktorom je možné prevádzať

údržbu vozidiel i v záruke

• servis, kde automechanici používajú

najmodernejšie diagnostické vybavenie,

absolvujú pravidelné technické

školenia, pracujú s aktualizovanými

výrobnými dátami a montujú kvalitné

náhradné diely

• silný partner, ktorý svojimi inováciami

vytvára históriu automobilovej techniky

Zoznam autoservisov Bosch Car Service a ponuku služieb nájdete

na www.bosch-service.sk


Bosch v SR

– spoločnosti s majetkovou

účasťou (min. 50%)

Bosch dnes

40 | 41

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Dcérska spoločnosť firmy Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH.

Spoločný podnik s 50% majetkovou účasťou Bosch a Siemens.

Hlavným obchodným programom sú elektrické spotrebiče pre

domácnosť.

Bratislavská pobočka od roku 2002 okrem distribúcie domácich

spotrebičov zaisťuje i služby zákazníkom v oblasti marketingu

a sieť zmluvných servisov.


Malá história výrobkov

1887

Konštrukcia prvého Boschnízkonapäťového

magnetu pre

stacionárne plynové motory

1897

Prvá montáž zapaľovacieho aparátu

do motorového vozidla

1902

Dodávky prvých zapaľovacích

sviečok a prvého vysokonapäťového

magnetu

1927

Začatie sériovej výroby vstrekovacích

čerpadiel Bosch pre vznetové motory

1928

Prvé elektrické náradie Bosch

1933

Začatie výroby domácich spotrebičov

chladničkami Bosch

1951

Vývoj benzínových vstrekovacích

čerpadiel pre automobilové motory

1957

Začatie výroby tranzistorových

autorádií

1958

Vyrobená prvá práčka

Bosch

1964

Na trh prichádzajú umývačky riadu

Bosch

1967

Vstrekovanie zážihových motorov

Jetronic prechádza do sériovej výroby

1974

Zavedenie dopravného informačného

systému ARI

1976

Začatie výroby lambda-sond

Vývoj celosvetovo prvého priemyselného

robota s výkyvným ramenom

1978

Celosvetové zavedenie prvého

sériovo dodávaného antiblokovacieho

systému (ABS)

1979

Začatie sériovej výroby Bosch-Motronic

(digitálny systém pre riadenie

vstrekovania a zapaľovanie zážihových

motorov)

1986

Začatie sériovej výroby protipreklzovej

regulácie (ASR)

Uvedenie elektronického vstrekovania

pre vznetové motory (EDC) na trh

1989

Zavedenie navigačného systému

Travelpilot na trh


1995

Zavedenie navigačného systému

vozidiel s hlasovým výstupom pre

navádzanie na cieľ

Zavedenie elektronického programu

stability (ESP®)

1996

Nábeh sériovej výroby

vysokotlakového vstrekovacieho

čerpadla vznetových motorov VP44

1997

Začatie sériovej výroby vysokotlakového

systému priameho vstrekovania

Common Rail pre vznetové motory

1998

Nábeh sériovej výroby

jednovalcového vstrekovacieho

systému združených vstrekovačov

(UIS) pre vznetové motory

2000

Začatie sériovej výroby Adaptive

Cruise Control (ACC)

Nábeh sériovej výroby systému

priameho vstrekovania DI-Motronic

pre zážihové motory

2002

Prvé sériové použitie elektronického

manažmentu akumulátora (EBM)

Zavedenie Wallscanners (merací prístroj

pre lokalizáciu inštalácie

v stenách)

Bosch dnes

42 | 43

2003

Nábeh sériovej výroby tretej generácie

systému Common Rail s Piezo-Inline-injektormi

Začatie sériovej výroby Ixo, prvého

elektrického náradia s akumulátormi

Lithium-Ionen

2004

Predstavenie bezdotykovo pracujúceho

optického systému pre meranie

geometrie

Začatie sériovej výroby dávkovacieho

systému Denoxtronic pre úpravu

výfukových plynov úžitkových vozidiel

2005

Získanie nemeckej ceny budúcnosti

2005 (spoločne so Siemens) za vývoj

techniky piezo-vstrekovania

Začatie sériovej výroby systému

aktívneho nočného videnia pre osobné

vozidlá

2006

Vývoj systému s priamym vstrekovaním

pre zážihové motory s piezo-prvkami

2007

Zavedenie systémov štart/stop na trh

2008

Začatie sériovej výroby parkovacích

asistentov


Z kroniky firmy

1861

Robert Bosch sa narodil v Albecku

pri Ulme

1886

RRobert Bosch otvára v 25 rokoch

v Stuttgarte „dielňu pre jemnú

mechaniku a elektrotechniku“

1898

Prvé zahraničné zastúpenie vo Veľkej

Británii

1905

Prvá zahraničná výroba vo Francúzsku

1912

Prvý zahraničný výrobný závod v USA

1913

Založenie vlastnej učňovskej školy

s priemyselnými učebnými dielňami

1919

Založenie časopisu pre

zamestnancov „Bosch-Zünder“

1921

Budovanie servisnej organizácie:

vznikajú Bosch-autoservisy

1932

Prevzatie firmy na plynové kotle

Junkers & Co GmbH

1933

Získanie firmy Ideal-Werke pre

bezdrôtovú telefóniu AG (neskôr

Blaupunkt GmbH; teraz Robert

Bosch Car Multimedia GmbH)

1942

Robert Bosch zomiera vo veku 80 rokov

1967

Založenie Bosch-Siemens Hausgeräte

GmbH (od roku 1998 BSH Bosch

und Siemens Hausgeräte GmbH)

1995

Založenie piatich spoločností joint

venture v Číne

1996

Získanie trhu s brzdovými systémami

vo firme AlliedSignal Inc. v USA

a v Európe

1998

Otvorenie skúšobného centra

s testovacou dráhou v Boxbergu

1999

Založenie spoločnej spoločnosti pre

systémy riadenia s ZF Fridrichshafen AG

Prevzatie väčšiny v japonskej

spoločnosti Zexel Corporation (od

roku 2000 Bosch Automotive

Systems Corporation)

2000

Predaj telekomunikačných divízií

verejných a privátnych sietí a obchodu

s mobilnými telefónmi


2001

Prevzatie firmy Detection Systems

Inc, Fairport/New York (USA)

Prevzatie priemyselného vedenia

Mannesmann Rexroth AG a spoločné

vedenie divízie automatizačnej

techniky, teraz ako Bosch Rexroth AG

2002

Prevzatie dcérskej spoločnosti

Communication, Security & Imaging

der Philips B.V., Eindhoven (od roku

2003 Bosch Security Systems BV)

Zriadenie penzijného fondu pre

zamestnancov Bosch

2003

Prevzatie Buderus AG, Wetzlar

2004

Otvorenie vývojového centra Bosch

v Abstatte

Prevzatie výrobcu obalových strojov

Sigpack, Švajčiarsko

2005

Prevzatie IVT Industrier AB, Tranas

(Švédsko)

Získanie väčšiny v Oil Control Group

SpA, Miláno (Taliansko)

Časopis pre zamestnancov „Bosch-

Zünder“ je celosvetovo vydávaný

v ôsmich jazykoch

Bosch dnes

2006

Získanie spoločnosti Telex/

Communications Holdings Inc,

Minneapolis (USA)

Prevzatie obchodu s filtrami

Purolator od ArvinMeritor Inc,

Detroit (USA), spoločne

s Mann+Hummel, Ludwigsburg

(Nemecko)

44 | 45

2007

Prevzatie amerického výrobcu

elektrických tepelných čerpadiel FHP

Manufacturing Company, Fort

Lauderdale (USA)

Prevzatie priemyselného vedenia

spoločnosti Pacifica Group Ltd.

Melbourne (Austrália)

Získanie Pharmatec GmbH, Drážďany

2008

Získanie väčšinového podielu u

výrobcu fotovoltaiky Solar Energy

AG, Erfurt (Nemecko)

Získanie väčšinového podielu u

výrobcu brusných prostriedkov sia

Abrasives Holding AG, Frauenfeld

(Švajčiarsko)

Dohoda o spoločnom podniku na

výrobu turbodúchadiel s Mahle

GmbH, Stuttgart (Nemecko)

Spoločný podnik so Samsung SDI

pre vývoj a výrobu lítium-iónových

akumulátorov pre motorové vozidlá

2009

Položenie základného kameňa pre

výstavbu výrobného závodu kryštalických

solárnych článkov a modulov

v Arnstadte pri Erfurte (Nemecko)


Šetriť palivo a znižovať CO 2?

Áno

So systémom štart/stop firmy Bosch.

Inovácia od firmy Bosch: Systém štart/stop znižuje spotrebu paliva

a emisie CO2 pri prevádzke vozidla a režime stop-and-go až o 8%.

Napríklad v dopravných zápkach, či pri červenej na semafóre systém

vypína motor a automaticky ho znova štartuje, keď sa má vozidlo uviesť

do pohybu. To znižuje stres vodiča, šetrí peniaze a životné prostredie.

www.bosch.de/ja


Adresár

Názov spoločnosti: Robert Bosch spol. s r.o.

Sídlo: Dr. Vl. Clementisa 10

826 47 Bratislava

Kontakt: 02 4870 3200 / 02 4870 3666

www.bosch.sk

bosch@sk.bosch.com

Konateľ spoločnosti: Dr.Karl Strobel

Ing. Karol Ondruš

Bosch dnes 46 | 47

Názov spoločnosti: Buderus Vykurovacia technika s.r.o.

Sídlo: Vajnorská 137

831 04 Bratislava

Kontakt: 02 4445 6960 / 02 4425 5420

www.buderus.sk

buderus@buderus.sk

Konateľ spoločnosti: Ing. Marián Bédi

Názov spoločnosti: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

org. zložka Bratislava

Sídlo: Prešovská 43

821 02 Bratislava

Kontakt: 02 4464 1371 / 02 4464 1372

www.bosch-spotrebice.sk

info@bsh-spotrebice.sk

Konateľ spoločnosti: Norbert Furin

Ing. Plamen Petrov CSc.

Názov spoločnosti: Holger Christiansen Production

Slovakia s.r.o.

Sídlo: Gaštanová Alej 7

900 27 Bernolákovo

Kontakt: 02/45994919

www.hcdk.com

Konateľ spoločnosti: Claus Kokholm

Názov spoločnosti: Valicare s.r.o.

Sídlo: Jesenského 34

911 01 Trenčín

Kontakt: 032/6400414,15

www.valicare.sk

Konateľ spoločnosti: Martin Gerlich


Robert Bosch spol s r.o.

Dr. Vl. Clementisa 10

826 47 Bratislava

www.bosch.sk

Vydanie 2009

More magazines by this user
Similar magazines