Poriment

old.technologie.fsv.cvut.cz

Poriment

Speciální maltové produkty

Přednáška č.3-a

Ing. Jiří Picek

Ing. Robert Coufal

122TASD – přednáška 3

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122

I I

1


ČVUT v Praze - FSv

28.2. 2011

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

V TBG PRAŽSKÉ MALTY

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Jiří Picek

Robert Coufal


Obsah přednášky

Představení

Malty pro zdění a pro omítky - MALMIX ®

Zásady návrhu podlahového souvrství

Moderní směsi pro lité podlahy

Cementová litá pěna - PORIMENT ®

Litý potěr na bázi síranu vápenatého - ANHYMENT ®

Cementový litý potěr - CEMFLOW ®

Závěr

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


KDO JSME…

TBG Pražské malty je společnost zaměřená na výrobu

speciálních maltových a podlahových směsí mokrou cestou.

TBG Pražské malty je součástí skupin Heidelberg cement

group a DDM group.

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Malty pro zdění a pro omítky – MALMIX ®

malty pro omítky dle ČSN EN 998-1

malty pro zdění dle ČSN EN 998-2

Mokré maltové směsi

Zdění a omítání prvků ze savých materiálů

Suché i vlhké neagresivní prostředí

Vnější i vnitřní prostředí

Pro ruční i strojní zpracování

Nevhodné pro zdění a omítání nesavých materiálů

(skleněné tvárnice, cementové cihly)

Zpracovatelnost:

36 hodin - malty pro zdění

18 hodin - malty pro omítky

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Mokré maltové směsi

Vstupní suroviny pro výrobu malt

drobné těžené kamenivo frakce 0 – 2 mm, příp. 0 – 4 mm

DTK 0/2 příp. DTK 0/4 dle ČSN EN 13139

Kamenivo pro malty

cement dle ČSN EN 197-1

- CEM I 42,5 R (býv. tzv. portlandský)

- CEM II/B-S 32,5 R (býv. tzv. struskoportland.)

bílé vápno hašené (vápenný hydrát)

příměsi (např. mleté vápno, popílek)

voda

přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné vlastnosti

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Mokré maltové směsi

vápenný hydrát - původní název

dle nové normy ČSN EN 459-1 se značí:

CL 90-S bílé vápno 90, hašené

CL – bílé vápno

DL – dolomitické vápno

HL – hydraulické vápno

90 – více než 90% CaO + MgO

S – hašené

Q – nehašené

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

norma je harmonizovaná


Mokré maltové směsi

Výroba a použití vápna

vápenec výpal pálené vápno

CaCO 3 CaO + CO 2 (výpal pod mez slinutí – pod 1400 C)

pálené vápno hašení (hydratace) hašené vápno

CaO + H 2O Ca(OH) 2

Čerstvá vápenná malta tvrdnutí (karbonatace)

zatvrdlá vápenná malta

Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2O

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Mokré maltové směsi

Druhy malt dle návrhu receptu:

- návrhová malta

složení maltových směsí si volí výrobce, nikomu je nesděluje, ale

zaručuje technické vlastnosti maltové směsi, které jsou normou

předepsány nebo je výrobce deklaruje a deklarované hodnoty musí

dodržovat.

- předpisová malta

výrobce zaručuje složení malty, které je pro daný účel důležitější než

další technické ukazatele vlastností. Výrobce musí deklarovat objemový

nebo váhový poměr složek v maltové směsi, tedy vlastně celkové

složení malty.

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Malty pro zdění a pro omítky - sortiment

Mokré malty

pro zdění

MC 2,5

MC 5

MC 10

MC 15

Mokré malty

pro omítky

MVC 1

MVC 2,5

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Malty pro zdění a pro omítky - výroba

Maltárna Rohanský ostrov

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Maltárna Písnice


Malty pro zdění a pro omítky - výroba

Talířová míchačka s virblem – 1,5

m 3

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Malty pro zdění a pro omítky - výroba

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Malty pro zdění a pro omítky - doprava,

skládání

doprava

do kontejnerů (vaniček)

200 litrů (cca 420 kg)

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

skládání


Malty pro zdění a pro omítky - manipulace

jeřáb, vysokozdvižný vozík, paletovací vozík, spec. vozík apod.

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Malty pro zdění a pro omítky - MALMIX ®

- LEGISLATIVA

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Zásady návrhu

podlahových souvrství

Technické požadavky na podlahové souvrství

Přenesení požadovaného užitného zatížení

Účinná fixace rozvodů tepla, vody, elektřiny..

Zajištění kročejové neprůzvučnosti

Spolupodílet se na vzduchové neprůzvučnosti

Podlahová souvrství musí být

Technologicky proveditelná

Rychle a snadno proveditelná

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Zásady návrhu podlahových souvrství

Okrajová

dilatace

Nášlapná vrstva

Roznášecí vrstva

Separační vrstva

Tlumící vrstva

Vyrovnávací vrstva

Nosná konstrukce

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Vyrovnávací vrstva

Má za účel:

Fixovat rozvody topení, vody, elektřiny…

Připravit rovnou plochu pro pokládání následujících

vrstev

Požadavky na vyrovnávací vrstvu:

Nízká objemová hmotnost

Rychlá a jednoduchá ukládka

Rovný, jednolitý povrch bez výčnělků

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Tlumící vrstva

Má za účel:

Pružné oddělení nášlapné a roznášecí vrstvy od navazujících

konstrukcí

Zamezení přenosu kročejového hluku

Požadavky na tlumící vrstvu:

Nízký dynamický modul pružnosti

Perfektní provedení bez mezer, spáry zajištěné proti zatékání

materiálu roznášecí vrstvy

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Návrh podlahových souvrství z

hlediska akustiky

Pro zajištění kročejové neprůzvučnosti je nezbytná tlumící vložka

(pás z napěněného PE, desky z minerálních vláken, kročejový

polystyren). Její tlouštka je závislá na dynamickém modulu

pružnosti materiálu – čím nižší dyn. modul, tím může být menší

tloušťka vložky.

-Pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti je nejdůležitější plošná

hmotnost konstrukce. (Je zajištěna zejména nosnou konstrukcí

stropu.) Dále je možné vzduchovou neprůzvučnost zlepšit podhledy

s pohlcovači zvuku nebo vzduchovými mezerami.

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Separační vrstva

Má za účel:

Oddělit roznášecí vrstvu z litého potěru od podkladu

Vyloučení vlivu objemových změn podkladu na objemové

změny roznášecí vrstvy a naopak

Zamezení úniku vody z litého potěru

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Roznášecí vrstva

Má za účel:

Roznést užitné zatížení a přenést ho do podkladu

Vytvoření rovné plochy pro položení nášlapné vrstvy

Požadavky na roznášecí vrstvu:

Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu

Malé objemové změny

Vysoké odtrhové pevnosti

Dokonalá rovinatost

Pro lité roznášecí vrstvy se používají tzv. potěry

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Potěry v podlahách

Dle ČSN EN 13 318 (07/2001)

Potěr (obecně):

vrstva nebo vrstvy potěrového materiálu

pokládané na stavbě, spojené nebo nespojené s

podkladem nebo nanesené na tlumící vrstvu pro

zabezpečení jednoho nebo více požadavků:

• dosažení předepsané výšky

• umožnění konečné úpravy povrchu podlahy

• k bezprostřednímu použití

! Potěr je druh konstrukce, není to namíchaná směs!

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Potěr v podlahovém souvrství

Okrajová

dilatace

Nášlapná vrstva

Roznášecí vrstva

Separační vrstva

Tlumící vrstva

Vyrovnávací vrstva

Nosná konstrukce

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Trochu teorie …..

Druhy podlahových potěrů:

Potěr spojený

1. Zdivo

2. Omítka

3. Okrajová páska

4. Potěr

5. Penetrace

6. Nosný podklad

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Trochu teorie …..

Druhy podlahových potěrů:

Potěr na oddělovací

vrstvě

1. Zdivo

2. Omítka

3. Okrajová páska

4. Potěr

s fóliovým lemem

5. Oddělovací (separační)

vrstva

6. Nosný podklad

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Trochu teorie …..

Druhy podlahových potěrů:

Plovoucí potěr

1. Zdivo

2. Omítka

3. Okrajová páska

4. Potěr

s fóliovým lemem

5. Oddělovací (separační)

vrstva

6. Tepelná izolace

7. Kročejová izolace

8. Nosný podklad

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Trochu teorie …..

Druhy podlahových potěrů:

Vytápěný potěr

1. Potěr

2. Oddělovací (separační)

vrstva

3. Topný registr

4. Tepelná a/nebo zvuková

izolace

5. Nosný podklad

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Moderní směsi pro lité podlahy

Cementová litá pěna

- PORIMENT®

Litý potěr na bázi síranu

vápenatého

- ANHYMENT®

Cementový litý potěr

- CEMFLOW®

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Použití moderních směsí v podlahovém souvrství

Okrajová

dilatace

Nášlapná vrstva

Roznášecí vrstva -

Separační vrstva

Tlumící vrstva

Vyrovnávací vrstva -

Nosná konstrukce

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Poriment – cementová litá pěna, cementová litá pěna s

polystyrenem

unikátní technologie výroby

vysoká rychlost realizace

bez kari sítí

bez dilatací

snadné položení kročejové izolace

snadné čerpání a zpracování tekuté směsi

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


PORIMENT ® - Cementové lité pěny

Lehká cementová pěna s příměsí polystyrénu

určená pro vyrovnávací vrstvy, výplňové,

tepelně izolační a spádové vrstvy v podlahách

a na plochých střechách

Objemové hmotnosti dle typu od 300kg/m 3 do

1200kg/m 3 .

Součinitel tepelné vodivosti dle typu od 0,102W/mK

PORIMENT není použitelný jako finální pochozí vrstva

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Typy PORIMENTŮ

PORIMENT P 300

Základní typ, vyrovnávací vrstvy

PORIMENT PS 500

Spádové vrstvy plochých střech

PORIMENT W 600

Tenkovrstvá vyrovnávací zálivka

PORIMENT WS 700

Spádová vrstva plochých střech s vyšší pevností

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Výroba PORIMENTU

Ve výrobně – výroba cementové suspenze

Doprava na stavbu

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Výroba PORIMENTU

Na stavbě – zařízení AERONICER II ®

Cementová pěna s polystyrénem výhradně tímto způsobem

1 autodomíchávač = cca 24m 3 hotové pěny s polystyrénem

nebo cca 13m 3 pěny bez polystyrénu

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Technologie ukládky PORIMENTU

– UKLÁDKA

Za hodinu je možno uložit až 17m 3 PORIMENTU

Pro výrobu a čerpání není potřeba přípojka vody ani elektřiny

Dilatační spáry se neprovádějí

Do zatvrdnutí směsi je nutno

PORIMENT ochránit před deštěm

PORIMENT nevyžaduje vibraci, do roviny

se srovná latí nebo srovnávací hrazdou

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Novostavby – zalití rozvodů, příprava pro kročejovou izolaci

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Rekonstrukce – vyrovnání podkladu lehkým materiálem

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Ploché střechy – vytváření spádových vrstev

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Porovnání povrchu – střecha

Poriment PS – 500 x běžný polystyrenbeton

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Odtrhové pevnosti asfaltových pásů

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Test kotevních prvků – Poriment WS – 700

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

FAILED

SATISFIED


Poriment

Bytový dům Petržílkova, Praha 13 – Stodůlky

Poriment PS – 500, spádová vrstva ploché střechy

Poriment P – 300, vyrovnávací vrstva podlah

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment – referenční stavby

City Tower, Praha 4 – Pankrác

Poriment PS – 500, spádová vrstva ploché střechy

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Kavčí hory Office Park, Praha 4 – Nusle

Poriment PS – 500, spádová vrstva plochých střech

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Poriment

Elektrárna Tušimice

Poriment PS – 600, spádová vrstva plochých střech

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


ANHYMENT ® - litý potěr ze síranu vápenatého

CEMFLOW ® - litý cementový potěr

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Použití moderních směsí v podlahovém souvrství

Okrajová

dilatace

Nášlapná vrstva

Roznášecí vrstva -

Separační vrstva

Tlumící vrstva

Vyrovnávací vrstva -

Nosná konstrukce

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Značení potěrů dle ČSN EN 13 813

CA – C20 – F4 (AE 20, FE 20, AS 20)

CT – C20 – F4 (CF 20)

1. potěr na bázi síranu vápenatého (CA) nebo na bázi cementu (CT)

2. pevnost v tlaku po 28 dnech

3. pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech

Označení nerozlišuje jednotlivé typy pojiv na bázi síranu

vápenatého

Správný výběr je na objednateli

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


ANHYMENT ® - Litý potěr na bázi síranu

vápenatého

Použití

konstrukce vnitřních litých podlah (potěry na

oddělovací vrstvě, plovoucí, vytápěné)

novostavby i rekonstrukce

nedoporučuje se pro spojené potěry

nevhodné pro mokré prostory (bazény, prádelny,

sauny apod.)

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


ANHYMENT ® - Litý potěr na bázi síranu

vápenatého

Složení

pojivo (bezvodý síran vápenatý - anhydrit, alfa

půlhydrát, příp. compoud)

kamenivo (DTK frakce 0/4 mm, příp. i 4/8 mm)

voda

přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné

vlastnosti (v případě compoundu odpadají)

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


ANHYMENT ® - Litý potěr na bázi síranu

vápenatého

Vlastnosti

Objemová hmotnost čerstvé směsi 2100 – 2300 kg/m 3

Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2000 – 2200 kg/m 3

Zpracovatelnost tekuté směsi min. 240 minut od výroby

Pochůznost po cca 1 – 2 dnech v závislosti na

teplotě a vlhkosti prostředí

Zatížitelnost (50% hodnoty

po cca 5 dnech v závisloti na teplotě

dosažené po 28 dnech)

a vlhkosti prostředí

Součinitel tepelné vodivosti cca 1,2 W.m -1 .K -1

Koeficient délkové roztažnosti 0,012 mm.m -1 .K -1

Objemové změny: roztažnost

smrštění

< 0,2 mm. m -1

Hořlavost nehořlavá látka (třída hořlavin A1fl)

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Technologie výroby a ukládky – Anhyment, Cemflow

– VÝROBA, DOPRAVA A ČERPÁNÍ POTĚRŮ

Nakládání

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Výroba probíhá na maltárně na

Rohanském ostrově v Praze.

Dvě samostatné talířové míchačky

s virblem - Liebherr 2 x 1,5 m 3


Technologie výroby a ukládky – Anhyment, Cemflow

– VÝROBA, DOPRAVA A ČERPÁNÍ POTĚRŮ

Doprava na stavbu Příprava k čerpání

Kontrola, případně úprava konzistence Vlastní čerpání

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Technologie výroby a ukládky – Anhyment, Cemflow

– PŘÍPRAVA PODKLADU

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Mezi podklad a potěr

se musí umístit

separační vrstva.

Pro tento účel slouží,

voskovaný papír, PE

fólie nebo PE pásy.


Technologie výroby a ukládky ANHYMENTU

– DILATAČNÍ SPÁRY

v místech, kde je dilatace také v podkladu

po obvodu místností (styk podlaha – stěna)

v místech přechodu různých výšek potěrů

v místech ostrých výškových změn v podkladu

v místech sloupů, vystupujících rohů

v místech dveří

v místech průchodu trubek instalací podlahou

doporučeno u stran delších než 20m

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Technologie výroby a ukládky ANHYMENTU

– UKLÁDKA LITÝCH POTĚRŮ

Minimální vrstva Anhymentu závisí na užitném zatížení a na stlačitelnosti

podkladu (viz technické listy). Obecně je minimální vrstva 35mm.

Rychlost pokládky – až 1 000 m 2 denně

Dosažená rovinatost – běžně 2 mm na 2metrové lati

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Technologie výroby a ukládky ANHYMENTU

– UKLÁDKA LITÝCH POTĚRŮ

Samonivelační materiál, pro dosažení potřebné rovinatosti stačí po nalití

zhoupat nivelační tyčí (!! Konzistence !!).

Každý autodomíchávač materiálu se kontroluje zkouškou rozlití jak maltárně,

tak na stavbě.

Rozlití: 240 – 260 mm

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Technologie výroby a ukládky ANHYMENTU

VZHLED NALITÝCH POTĚRŮ

Vrstvička sintru

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Pochozí po 1 - 2 dnech v závislosti na

teplotě a vlhkosti prostředí


Technologie výroby a ukládky ANHYMENTU

OŠETŘOVÁNÍ POTĚRŮ, PODMÍNKY APLIKACE

• Po nalití: Zabránit prudkému vysoušení povrchu – uzavřít otvory, příp.

zakrýt tmavou fólií (důsledně zabránit průvanu, chránit před

přímým slunečním zářením) – min. 24 hodin

• Po 24 – 36 hodinách: Intenzivně větrat, umožnit vysychání potěru.

Pro urychlení vysychání je možno použít ventilátory a topná

zařízení

Podmínky aplikace:

min. teplota okolí i podkladu +5 C

doporučení – pokládat do teploty max. +25 C

při teplotách +30 C a vyšších ukládání zakázáno

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Technologie výroby a ukládky ANHYMENTU

NĚKTERÉ ZÁVADY

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Anhyment – referenční zakázky

Slide 63 28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Seminář beton University, Děčín, 5. 3. 2010


Úvod do problematiky cementových

potěrů

Cementové potěry jsou tenkovrstvé plošné konstrukce,

určené pro roznesení užitného zatížení do podkladu

Povrch cementového potěru může být po nanesení

bezprašného nástřiku nebo nátěru přímo pochozí

Na rozdíl od Anhymentu může být cementový potěr

použit do vlhkých prostor

Na rozdíl od Anhymentu se musí podrobněji řešit

problematika smrštění

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


CemFlow

Co je to CemFlow ?

litý cementový potěr se samonivelačními účinky

vysoká rychlost realizace

odpadá vyrovnávání povrchu

bez kari sítí

omezené provádění dilatací (smršť.spár)

snadné čerpání a zpracování tekuté směsi

vhodný i do vlhkých prostor

vhodný i pro mokré úpravy povrchu

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


CemFlow

Technické parametry

objemová hmotnost cca 2100 kg/m 3

pochozí po cca 24 hodinách, zatížitelný po cca 3 dnech

optimální rozliv směsi 22 – 26 cm

maximální smrštění 0,5 mm/m

zpracovatelnost 180 minut

doporučená tloušťka plovoucích a oddělených potěrů ≥ 50 mm

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Složení cementového potěru CemFlow

Drobné kamenivo 0 – 4

Hrubé kamenivo 4 – 8

Cement CEM I 42,5 R

Příměsi

Voda

Přísady

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


smrštění mikrostrainy

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Srovnání smrštění v čase

1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267

stáří vzorku [dny]

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

EASYCRETE SF

potěr P400

CEMFLOW

běžný

samonivelační

potěr


Čerpání cementových potěrů

Na cementové potěry je používáno přednostně pístové čerpadlo

Rozměry jen o něco větší než u šnekového čerpadla

Čerpání pístovým čerpadlem hadicemi o průměru 50mm horizontálně až

150m a vertikálně až 30m

Vhodnou kombinací průměrů hadic lze čerpací vzdálenosti zvětšit

Praktický výkon cca 10 m 3 /hod

Hadice jsou uzpůsobeny na vyšší čerpací tlaky

Hadice mohou čerpáním rázovat

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Příprava na stavbě před ukládkou

Smršťovací spáry se připravují

předem nebo se musí proříznout

před vznikem první trhliny

Okrajové dilatační pásky musí

mít tloušťku minimálně 8mm

Minimální tloušťka plovoucího

nebo odděleného potěru je

50mm

Ve vrstvě potěru nesmí vést

rozvody

Při dodržení zásad pro

smršťovací spáry se nemusí

potěr vyztužovat

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Ukládání cementového potěru

CemFlow

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Nivelování cementového potěru

CemFlow

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Ošetřování

Formou nástřiku ochranného filmu

Nástřik je součástí dodávky materiálu a je k vyzvednutí

včetně rozprašovadla u obsluhy čerpadla

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Opatření proti objemovým změnám

(smršťovací spáry)

Smršťovací spáry se musí připravit předem

Smršťovací spáry mohou být provedeny na celou výšku potěru

nebo formou tzv. řízené trhliny, kdy je dilatační lišta pouze na cca

2/3 výšky potěru

Dodatečné vytváření smršťovacích spár prořezáním je možné,

pouze je-li potěr vyztužen ocelovou sítí, nebo je-li opatřen

ochranným postřikem proti vysychání (např. Sika NB1)

Maximální dilatační celek má plochu 40m 2 , maximální délka strany

dilatačního celku je 6,5m a maximální poměr stran dilatačního

celku je 4:1

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Smrštění z rychlého

vysychání

cca 5 – 24 hodin od uložení

Smrštění vysychajícího materiálu, který ještě

nemá dostatečnou pevnost v tahu

Ochrana potěru postřikem

Nadstandardní opatření při tloušťkách < 50 mm

Nadstandardní opatření při vyšších teplotách a

otevřených prostorách

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


CemFlow

Závady – smrštění z vysychání

rychlé umělé vysoušení

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


CemFlow

Závady – smrštění z vysychání

průvan – komínový efekt

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Smršťovací spára formou řízené trhliny

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Smršťovací spára řešená dodatečným

prořezáním

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Výsledek

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


CemFlow – referenční zakázky

Rezidenční projekt A7 – Holešovický pivovar

Best of Realty 2009, kategorie Bytové stavby

Slide 81 28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Seminář beton University, Děčín, 5. 3. 2010


CemFlow – referenční zakázky

Rezidence Kavčí hory, Praha 4

čerpání až do 12. NP, 9.000 m 2

Slide 82 28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Seminář beton University, Děčín, 5. 3. 2010


CemFlow – referenční zakázky

Polyfunkční dům Ústí nad Labem

Slide 83 28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Seminář beton University, Děčín, 5. 3. 2010


CemFlow – referenční zakázky

Rekonstrukce Bílkovy vily, Praha 6 – Hradčany

Slide 84 28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

Seminář beton University, Děčín, 5. 3. 2010


Anhyment nebo CemFlow?

Na rozdíl od Anhymentu může být cementový potěr CemFlow použit do

vlhkých prostor

Finální vrstvu na potěru CemFlow může tvořit pouze bezprašný nátěr

Na rozdíl od Anhymentu se musí podrobněji řešit problematika smrštění

Rozliv je zhruba stejný u Anhymentu i u Cemflow, Anhyment je ale

subjektivně tekutější.

Do běžných prostor bytů a kanceláří je Anhyment vhodnější

Oproti zavlhlým cementovým potěrům vytvoří CemFlow homogennější,

méně porézní vrstvu

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Závěr

Používání litých směsí urychluje proces výstavby

Výroba a ukládka není závislá na stavebních přípojkách vody

a elektřiny

Jednoduché provádění

Není třeba trvalý zábor (pro sila, polystyrénové desky atp...)

Technická pomoc při řešení problémů a přípravě staveb

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal


Jiří Picek

Robert Coufal

www.poriment.cz

www.anhyment.cz

www.cmbeton.cz

www.tbgprazskemalty.cz

DĚKUJI ZA

POZORNOST

28.2. 2011 J. Picek / R. Coufal

More magazines by this user
Similar magazines