B - Sreality.cz

img.sreality.cz

B - Sreality.cz

Mceo Doslo audit í taxi valuation i finance

;..xuu III I I IIIIHII II II II

025EX00021 7258

ona: 20 -02- 202

pou

Znalecký posudék34t6i212

Stanoveni ceny obvyklé chaty č.e. 19 včetn ě

pozemk ů, k. Ú. Samechov

Zpracoval: APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav (dále též jako „Zhotovitel")

Kon ěvova 26601141

13083 Praha 3-Žižkov

i Č : 261 03 451

Zadavatel: JUDr. Jan Grosam (dále též jako „Zadavate ľ')

Exekutorský ú řad Praha 6

Bělohorská 270117

169 00 Praha 6

č.j. 025 Ex 1346/07-75

Posudek obsahuje celkem 19 stran textu v četn ě titulní strany, 26 stran p říloh a je vyhotoven v p ěti

výtiscích. Zadavateli se p ředává ve Čty řech výtiscích (Vyhotovení Č. 1 až Vyhotovení č. 4) a jedno

vyhotovení (Vyhotovení Č. 5) je uloženo v archivu Zhotovitele.

VYHOTOVENÍ Č . 4

Vzhledem k osobní situaci Povinného nebyla umožn ěna prohlídka Nemovitosti. Ocen ění proto

muselo být provedeno pouze obhlídkou a na základ ě ve řejně dostupných údaj ů a údaj ů

poskytnutých otcem Povinného.

APOCEO Esteem, a.s. Kon ěvova 2660/141 T J ±420 267 997 700 i Č ‚ 261 03 451

Znalecký ústavjmenovaný 130 83 Praha 3 F / +420 296 566 445 DI Č J CZ261 03451

Ministerstvem spravedlnosti ČR wwwapogeo.cz E / esteem@apogeo.cz


B

B

APOGeO

audit i tax t valuation ‚ finance

B Souhrnná zpráva ke znaleckému posudku č. 534-1612012

B

P ředm ět a ú čel znaleckého posudku

B Tento znalecký posudek byl vypracován za ú čelem stanovení ceny obvyklé Nemovitosti:

Budovy rodinné rekreace č.e. 19 nacházející se na pozemku parc. č. St. 76 včetn ě pozemk ů

S

parc. č. St. 76 a parc. č. 501/10, katastrální území Samechov, obec Chocerady, okres Benešov,

jak je zapsáno na LV (list vlastnictví) Č. 404 (Dále též jako „Pozemek" či „Nemovitost'.


.


I

Zhotovitel

Znalecký posudek zpracoval znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s. se sídlem Kon ěvova

26601141, 130 83 Praha 3, t Č : 261 03451, jmenovaný znaleckým ústavem na základ ě žádosti

‚ a v souladu s ustanovením 21 odst. 3 zákona Č. 3611967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

a ustanovením 6 odst. 1 vyhlášky č. 3711967 Sb. ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů

B Zaver:


I

B


1

I

B

B

Na základ ě použitých podklad ů a p ředpoklad ů uvedených v tomto znaleckém posudku jsme

dospě li k závěru, že obvyklá cena Nemovitosti činí k datu ocen ění 8. 1. 2012:

505 000 Kč

Slovy: p ět set pět tisíc korun českých

Vybrané náležitosti znaleckého posudku, tj. otisk znalecké pe četi, podpis a znalecká doložka,

viz str. 18 tohoto posudku.

JeJaroš

I p ředseedstavenstva

APOG Esteem, a.s.

B

B

B

B

B

B

B

B

I 2

I


a

E

E

E

i


G Ě

audit, tax / va/uation / finance

Obsah:

I ÚVOD ...................................................................................................... 4

1.1 Ú čet a p ředm ět ocen ění .......................................................................... 4

I 1.2 Obecné p ředpoklady a omezující podmínky .................................................. 4

1.3 Rozhodné datum ocen ění ........................................................................ 5

E 1.4 H tavní používané zkratky a pojmy.............................................................. 5

1.5 Vymezení pojmu obvyklá cena .................................................................. 6

E 1.6 Vymezení pojmu tržní hodnota ................................................................. 6

1.7 Podkladové materiály ............................................................................. 7

I 2 IDENTIFIKACE VLASTNÍKA .......................................................................... 9

3 IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI ...................................................................... 9

I

I

I

3 .1

3.2

3 .3

3.4

3 .5

3.6

Technický popis.................................................................................... 9

Poloha ............................................................................................... 9

Dopravní pom ěry ................................................................................... 9

Využití ploch - územní plán .................................................................... 11

Infrastruktura .................................................................................... 12

Majetkoprávní vztahy ........................................................................... 12

i

4 METODY OCEN ĚNÍ .................................................................................. 13

4.1 Nákladová metoda............................................................................... 13

I 4.2 Výnosová metoda ................................................................................ 13

4.3 Porovnávací metoda ............................................................................ 14

I 5 ANALÝZA HODNOTY................................................................................ 15

I 5.1 Volba metody..................................................................................... 15

5.2 Výpočet porovnávací metodou ................................................................ 15

E 6 ZÁVĚREČNÝVÝROK ................................................................................ 17

E 7 ZNALECKÁ DOLOŽKA .............................................................................. 18

8 PŘÍLOHY ............................................................................................... 19

E Obrázky:

I

Obrázek č . 1: Lokalita Nemovitosti ....................................................................... 10

Obrázek č. 2: Letecká fotografie Nemovitosti .......................................................... 10

B Obrázek č. 3: Územní plán Pozemku .....................................................................11

E

E

E

E

I 3

E

I

B


I

:

E

I

E

APOGeo

audit i tax i va/uatian / finance

I Úvod

I -

1.1 UčeI a předmět ocenění

E

JUDr. Jan Grosam, soudní exekutor Exekutorského ú řadu Praha 6, se sídlem Praha 6,

I

Bělohorská 270117, ustanovil na základ ě usnesení č. j. 025 Ex 1346107-75 znalce zoboru

ekonomika, ceny a odhady nemovitostí (Zhotovitele) k vyhotovení znaleckého posudku.

B

Úkolem znalce je pro pot řeby exeku čního řízení ocenit níže uvedené nemovitosti, v četně

I

jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených.

E Ocen ěním bude u těchto nemovitostí stanovena v místě obvyklá cena, která by byla p ři jejich

prodeji na trhu s nemovitostmi dosažitelná, a to Nemovitost:

E

I

Budovy rodinné rekreace č.e. 19 nacházející se na pozemku parc. č. St. 76 včetn ě pozemk ů

parc. č. st. 76 a parc. č. 501/10, katastrální území Samechov, obec Chocerady, okres Benešov,

jak je zapsáno na LV (list vlastnictví) č. 404 (Dále též jako „Pozemek" či „Nemovitost'.

E Nemovitosti budou ocen ě ny včetně jednotlivých práv a závad s Nemovitostmi spojenými, dále

včetn ě p říslušných sou částí a p říslušenství.

B

E

Pozn. Zhotovitele:

Na písemnou výzvu Zhotovitele se žádostí o místní šet ření reagoval otec Povinného

I

s uvedením, že Povinný se nachází ve výkonu trestu, a on sám nemá do Nemovitosti

p řístup. Dle informací otce Povinného Nemovitost obývá d řívější majitel Nemovitosti.

E Na místním šet ření se Zhotoviteli nepoda řilo nikoho zastihnout (p řístup do Nemovitosti

nebyl umožn ěn), a tedy i potvrdit výše uvedenou informaci.

E

V kupní smlouvě uzav řené mezi kupujícím P. Lukuczem a prodávajícím p. Šístkem, jejíž

kopie byla získána na katastrálním ú řadu v Benešově, je ve článku 4 na stran ě 2

E

uvedeno: „Kupující prohlašuje, že nemovitosti které jsou p ředm ětem této smlouvy,

E budou trvale a doživotně užívány prodávajícím a panem Filipem Šístkem, r. č .

94101710220, nedohodnou-lise ob ě strany jinak a to pouze písemnou formou."

E Vzhledem k tomu, že tento fakt není zapsán v katastru nemovitostí jako věcné břemeno a

není nám známo, že by vznikla n ějaká další dohoda, bereme tento fakt jako právní vadu,

E

která může dočasn ě snížit manipulací $ nemovitostí nikoliv však jako v ěcné břemeno

E

zapsané v KN.

E 12 Obecné p ředpoklady a omezující podmínky

E

E 4

E

I

E

Toto ocen ění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami:


B

B

B

B

B

APOGeO

audit í tax / va/uation i finance

/ Nebylo provedeno žádné šet ření pravosti a správnosti podklad ů poskytnutých

Zadavatelem.

I / Tento znalecký posudek je použitelný pouze pro ú čely, které jsou vymezeny v kapitole

B Č. 1.1 Ú čel a p ředmět ocen ění, a závěry v n ěm uvedené nelze zobec ňovat kjakýmkoli

jiným p řípad ů m.

B

B

/ Výše ocenění uvedená v tomto znaleckém posudku je použitelná po dobu 6 m ěsíců od

rozhodného data ocen ění a to v p řípadě, že se výrazným zp ůsobem nezm ě ní tržní

I podmínky.

B / Informace z jiných zdroj ů než od Zadavatele, na nichž je založeno celé nebo část

ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech p řípadech ov ěřovány.

B

B

I

I

I

B

I

I

B

I

B

I

B

B

B

B

I

B

B

B

B

ĺ Analýzy, názory a záv ěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za

omezujících podmínek a p ředpoklad ů , které jsou uvedeny v tomto posudku a jsou

našimi osobními, nezaujatými analýzami, názory a záv ě ry.

/ Zhotovitel nep řebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách. Nep ředpokládá, že

by d ůvodem k p řezkoumání tohoto tržního ocen ění m ělo být zohledn ění událostí nebo

podmínek, které by se vyskytly následovn ě po datu ocen ě ní.

/ V rámci podnikání dot čených spole čností se p ředpokládá piný soulad se všemi

aplikovanými zákony a p ředpisy v Č R.

/ Ocenění zohled ň uje všechny skutečnosti známé Zhotoviteli nejpozd ěji k datu ocen ě ní,

které by mohly ovlivnit dosažené záv ěry nebo odhadnuté hodnoty.

Konstatujeme , že nemáme žádné sou časné ani budoucí zájmy na p ředm ětu ocen ě ní

v rámci tohoto znaleckého posudku ani na zú častn ěných osobách a sou časn ě

neexistuje žádný osobní zájem nebo zaujatost v souvislosti s výsledkem znaleckého

posudku.

1.3 Rozhodné datum ocen ění

Cena obvyklá Nemovitosti je stanovena k rozhodnému datu ocen ění: 8. ledna 2012.

1.4 Hlavní používané zkratky a pojmy

LV - list vlastnictví

KN - katastr nemovitostí

k. ú. - katastrální území

parc. č. - parcelní č íslo

é. p. - číslo popisné

5


I

I

B

I

G Ě O

audit i tax i va/uation / finance

GP - geometrický plán

1.5 Vymezení pojmu obvyklá cena

B

B

Majetek a služba se oce ňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zp ůsob

oceňování. Obvyklou cenou se pro ú čely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena

při prodejích stejného pop řípadě obdobného majetku nebo p ři poskytování stejné nebo obdobné

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ění. Přitom se zvažují všechny

B

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo řádných okolností

trhu, osobních pom ěrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimo řádnými


I

okolnostmi trhu se rozum ějí například stav tísn ě prodávajícího nebo kupujícího, důsledky

přírodních či jiných kalamit. Osobními pom ěry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné

nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

U 1.6 Vymezení pojmu tržní hodnota


B

1.6.1 Definice tržní hodnoty dle Standardu I IVS 20052:

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by m ěl být majetek sm ěněn k datu ocenění mezi

ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím p ři transakci mezi samostatnými a nezávislými

partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly In formovan ě, rozumně a bez

B nátlaku."

I Takto stanovenou a definovanou tržní hodnotu lze pro tento posudek považovat za cenu

B

obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb.

I 1.6.2 Pojmy definice tržní hodnoty dle IVS3

I / odhadnutá částka.....- odpovídá cen ě vyjád řené v pen ězích, která by byla

zaplacena za aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,

B

/ by m ěl být majetek sm ěněn.....- odráží skute čnost, že hodnota majetku je


B

I

odhadnutá částka, nikoli p ředem určená částka nebo skutečná prodejní cena,

k datu ocen ě ní..... - požaduje, aby stanovená tní hodnota byla časově

omezena,

I mezi ochotným kupujícím..... - kupující není p říliš dychtivý ani nucený kupovat

B

za každou cenu,

I

B 1

ZÁKON Č. 151/1997 Sb.,

o oce ňování majetku a o zm ě n ě některých zákon ů (zákon o oce ňování majetku)

B

ČÁST PRVNí, Hlava první, 2, Zp ůsoby oce ň ování majetku a služeb, odst. 1

2lnternational Valuation Standards 2005, str. 82-83.

B 3

MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oce ňování podniku: Proces ocen ění, základní metody a postupy. 2. upr.

a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86929-32-3. Tržní hodnota, s. 22-24.

B

6

B

B

I


E

E

I

GeO

audit i tax t valuation / finance

I

E

/

‚.. ochotným prodávajícím" - prodávající není p říliš dychtivý ani nucený

prodávat za každou cenu,

p ři transakci samostatných a nezávislých partnerů ..... - určuje transakci mezi

osobami, které nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (nap ř. dce řiná

společnost, vlastník-nájemce),

‚.. po náležitém marketingu...' - majetek by m ěl být na trhu vystaven

• nejvhodn ějším zp ůsobem, aby za n ěj byla získána nejlepší cena p řicházející

vúvahu,

B

I

/ ,, ... ve které by ob ě strany jednaly informovan ě , rozumně ..... - kupující i prodávající

byly k datu ocen ě ní dostate čně informováni o podstatě a vlastnostech majetku,

jeho využití a stavu trhu k datu ocen ě ní,

/ a bez nátlaku..... - žádná ze stran nebyla nucena ani tla čena do realizace.

I

E

1.7 Podkladové materiály

Šet ření bylo provedeno na základ ě relevantních dokument ů , které byly p ředány Zadavatelem

a na základ ě osobn ě sd ě lených informací. Mezi nejd ů ležitější dokumenty a podklady pat ř í:

I

' List vlastnictví č. 404 pro katastrální území Samechov, okres Benešov k 12. 9.

2011 poskytnutý Zadavatelem,

B

I

' Usnesení č j. 025 Ex 1346107-75 ustanovení Zpracovatele kvyhotovení

znaleckého posudku,

‚ Kopie Kupní smlouvy uzav řené mezi Karlem Šístkem (prodávající) a Ladislavem

B

Lukuczem (kupující) získaná na katastrálním ú řadu v Benešově,

‚ Informace získané na místním šet ření

Místní šet ření bylo provedeno dne 8. 1. 2012 zástupcem Zhotovitele p. Hrabcem.

B

Pokus o kontakt s Povinným (viz. Kapitola č. 2) byl proveden prost řednictvím pošty na adresu

trvalého bydliště vlastníka Nemovitosti (Povinného).

I Vzhledem k tornu, že nebyl umožn ěn p řístup do Nemovitosti, byly vým ěry a dispozice

odhadnuty na základ ě vn ější obhlídky Nemovitosti a následném porovnány s katastrální

E

mapou. P říslušný stavební ú řad v Sázavě neeviduje k p říslušné stavb ě či pozemku

žádnou dokumentaci.

B

Výše užitné plochy budovy rekreace č.e. 19 nacházející se na pozemku parc. č. St. 76 byla

E

získána z velikosti zastav ěné plochy ode čtené z katastrální mapy po aplikaci koeficientu

zastavě nosti ve výši 0,8.

I

Použitá literatura

E 1. DUŠEK, David. Základy oce ňování nemovitostí. Praha: Oeconomica, 2008. 134

s. ISBN 978-80-245-0728-6.

E

2. ORT, Petr. Moderní metody oce ňování nemovitostí na tržních principech. Praha:

Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2006. 76 s. ISBN 80-7265-085-8.

B

B 7

E

I

B


B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

APOGeO

audit i taxi valuation / finance

3. ZAZVONIL, Zbyn ěk. Oce ň ování nemovitostí na tržních principech. 1. vyd. Praha:

CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2.

4. ZAZVONIL, Zbyn ěk. Odhad hodnoty pozemk ů . Praha: lOM 2007. 256 s.

1SBN978-80-245-121 1-2.

5. ZAZVONIL, Zbyn ěk. Výnosová hodnota nemovitostí. Praha: Ceduk, 2004. 256 s.

ISBN 80-902109-3-7.

Zákony a vyhlášky

6. Obchodní zákoník, Zákon č. 51 3/1 991 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů .

7. Zákon o znalcích a tlumo čnících č. 36/1967 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů .

8


I

I

I

B

G Ě O

audit i tax i va/uation ‚ finance

B 2 Identifikace vlastníka

• Jméno a p říjmení Lukucz Ladislav

Trvalé bydliště Jungmannova 199, Uhlí řské Janovice

I

3 Identifikace Nemovitosti

I

Jedná se o cihlovou samostatn ě stojící budovu rodinné rekreace nacházející se na oploceném

travnatém pozemku v osad ě Samechov.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v kapitole 1.7 nebyla umožn ěna prohlídka Nemovitosti.

I Výše užitné plochy rekrea ční chaty byla získána z velikosti zastav ěné plochy a následn ě

aplikací koeficientu zastav ě nosti ve výši 0,8 a vynásobení počtem pater.


3.1 Technický popis

Budova chaty má dv ě nadzemní podlaží a pochází pravd ě podobn ě z druhé poloviny minulého

I století. Podsklepení nemohlo být zjišt ěno. Budova má plochou st řechu, z jižní strany je patrná

p řístavba z hrubého zdiva.

I

Na Pozemku se dále nachází studna, d řevěná kolna, starší bazén a parkovací prostor pro

osobní automobil. Pozemek je oplocen, u vjezdu se nacházející d řevěná vrata. Plot i vrata jsou I

postaveny z d řevěných prken. Skute čná užitná plocha nemohla být Zhotovitelem prov ěřena, viz.

Kapitola 1.7.

I

I 3.2 Poloha

Nemovitost se nachází ve východní části obce Samechov ( část obce Chocerady), v zástavbě

I

rodinných dom ů a rekrea čních chat.

Samechov4 se nachází v kopci nad řekou Sázavou na levém b řehu. Prochází tudy silnice

vedoucí do osady R ůžen ĺn (sou část k.ú. Samechov), kde je i vlakové nádraží Samechov a na

I druhou stranu vedoucí do St říbrné Skalice.

Samotnou obec tvo ří několik statk ů , chalup a chat. Nachází se zde požární rybník, hasi čská

I zbrojnice, malá kapli čka se zvonem a boží muka. Dále také jedno roubené stavení. Vesnice je

nepravidelná, náves podlouhlá, prostoupená řadou strom ů hlavn ě lip.


B 3.3 Dopravní poměry

Parkování je možno p římo na pozemku parc. č 501110, p řípadn ě p řed Nemovitosti ve svahu u

I lesní cesty. P řístup do nemovitosti vede z asfaltové silnice. Ve vzdálenosti cca 7 km od

Nemovitosti se nachází nájezd na dálnici Dl.

Vlaková zastávka St říbrná skalice se nachází pod kopcem, na kterém se nachází oce ň ovaná

Nemovitost.

I

I

I

I

B

I

' Zdroj: www.wikipedia.org

9


B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

B

I

B

I

B

I

I

I

B

B

B

B

B

I

B

I

B

B

APOGeO

audit; tax; valuation ; finance

Obrázek č. 1: Lokalita Nemovitosti

obrázek c. 2: Letecka totogratie Nemovitosti

; s\.

J

10

I

O O

ľ


B

I

I

I

I

I

I

I

I

I

E

I

I

E

I

B

I

I

E

I

E

B

E

E

I

E

E

I

E

U

APOGeo

audit i tax i valuatian / finance

3.4 Využití ploch — územní plán

Podle územního plánu obce Chocerady se Nemovitost nachází v území vymezeném jako IR,

tedy rekreace individuální.

.I,IE'

•UHW I SE J I - j5I!il! I, *Jt !I

I.i.-!i'!1.t

11


I

E

II

II

II

II

II

I.

II

II

II

I

I

I

E

I

I

I

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

OCĚ

audit i tax i va/uation / finance

3.5 Infrastruktura

Skute čné napojení Nemovitosti na inženýrské sít ě nemohlo být zjišt ěno, protože Prohlídka

nebyla umožn ěna a p říslušný stavební ú řad v Sázavě neevidoval k nemovitosti žádnou

dokumentaci.

Na základ ě obhlídky Nemovitosti však p ředpokládáme zavedenou elekt řinu, vodu (zjiště na

studna na pozemku parc. č. 501110) a pravd ě podobn ě kanalizaci či jímku (nezjiště no).

Konkrétní podmínky možnosti dalšího napojení Nemovitosti na inženýrské sítě nebyly

Zhotovitelem prověřovány.

3.6 Majetkoprávní vztahy

V části C (Omezení vlastnického práva) jsou ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeny

omezení: Viz Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí.

Dále je nemovitost teoreticky zatížena právní vadou uvedenou v kapitole 1.1.

B 12

I

I

I


I

1

I

I

I

OG Ě O

audit, tax i vaivation ‚ finance

4 Metody ocen ění

V teorii i praxi oce ňování nemovitostí se využívají r ůzné metody pro stanovení hodnoty

nemovitosti, které lze sdružit do t ří základních p řístup ů :

• I nákladová,

I výnosová,

I

‚ porovnávací.

I

I metod.

V následujícím textu se budeme stru č n ě zabývat popisem základních charakteristik jednotlivých

I Hodnotu nemovitosti lze stanovit na základ ě několika obecn ě používaných metod. Na jedné

stran ě je volba metody závislá na ú čelu ocen ění (k jakému ú čelu je hodnota zjiš ťována), na


stran ě druhé je však nezbytné p řihlédnout k charakteristikám oce ňované nemovitosti (nap ř .


druh a využití nemovitosti).

I 4.1 Nákladová metoda

Nákladová metoda stanovuje náklady na reprodukci ur čitého majetku se zp ůsobem využití

a hodnotou podobnou oce ňovanému majetku. P ři stanovení hodnoty majetku touto metodou se

j nejprve stanoví tzv. reproduk ční hodnota, která udává, za kolik by se dal obdobný majetek

po řídit k datu ocen ění. Zjištěná výchozí cena se upraví o míru opot řebení, které zohled ň uje

I ekonomickou i morální zastaralost, a výsledná hodnota je v ěcnou hodnotou. K v ěcné hodnotě

staveb se p řipočítává hodnota pozemk ů .


I

Výpočet reprodukční hodnoty stavby je provád ěn nap ř . pomocí technicko-hospodá řských

ukazatel ů , nákladových kalkulací, podrobného položkového rozpo čtu apod.

Výše opotřebení staveb se stanoví v % na základ ě celkového stavu stavby s p řihlédnutím

I zejména ke stá ří stavby, p ředpokládané životnosti, údržbě, provedeným stavebním změnám

a opravám, závadám a zp ůsobu užívání.


4.2 Výnosová metoda

Základem pro odvození tržní hodnoty nemovitosti je stanovení reálného výnosu, efektu pro

vlastníka. Ocen ění se sestává ze stanovení výše tohoto reálného výnosu, zohledn ění faktor ů

ovliv ň ujících p ředpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení sou časné hodnoty těchto výnos ů .

I

Tato skupina metod vychází z d ůsledného využití poznatku, že hodnota statku je ur čena

očekávaným užitkem pro jeho držitele. U hospodá řských statk ů , ke kterým pat ří i nemovitost,

I

I

jsou tímto užitkem o čekávané p říjmy. Výnosové ocen ění odpovídá na otázku ohledn ě ocenění

nemovitosti bezprost ředn ě . P ř i hledání tržní hodnoty musíme klást otázku, jaké výnosy

u oce ňované nemovitosti o čekává p říslušný trh. P ři subjektivním oce ňování zjiš ťujeme, jaké

I

I

E

I

výnosy očekává konkrétní subjekt.

13


I

:

B

I

I

B

APOGeo

audit i tax i va/uation ‚ finance

Výnosové ocen ění by m ělo být provedeno u všech nemovitostí, které dosahují nebo mohou

dosahovat výnos ů z nájemného, zejména u nemovitostí s provozními prostory.

I

B

Základem pro výpočet je stanovení p ředpokládaných provozních výnos ů , které vlastník

nemovitosti o čekává. Je d ů ležité zvážit, zda hrozí možný výpadek nájemného a zohlednit tuto

skutečnost do p ředpokládaných výnos ů . P ředpokládané výnosy se sníží o fixní i variabilní

náklady související s provozem nemovitosti. U fixních náklad ů se jedná zejména o da ň

z nemovitosti a pojištění nemovitosti, u variabilních zejména o dodávky médií (elekt řina, voda,


I

I

plyn), správu nemovitostí, drobné opravy a údržbu, náklady na úklid, likvidace odpadu apod.

Krom ě náklad ů na drobné opravy je nutné zohlednit obnovovací investice na pr ů běžnou

vým ěnu stavebních komponentů s krátkodobější životností, které se opot řebovávají

a zastarávají rychleji než stavba sama (nap ř. st řešní krytina, podlahové krytiny, povrchové


úpravy, za řizovací p ředm ěty, aj.)

I

Výslednou hodnotu ( čistý provozní výnos) nemovitosti získáme diskontováním rozdílu mezi

výnosy a náklady. Diskontní sazba p řepočítává budoucí hodnotu čistého provozního výnosu na

I sou časnou hodnotu a zárove ň zohled ň uje také rizikovost spojenou s dosažením tohoto výnosu.

Diskontní sazbu m ůžeme také chápat jako náklad na vložený kapitál, respektive o čekávanou

I výnosnost, kterou investor požaduje za investovaný kapitál.

43 Porovnávací metoda

j

Tržní porovnání je založeno na porovnání oce ňované nemovitosti s podobnými nemovitostmi,

které byly v nedávné dob ě obchodovány. Cena nemovitosti je velmi závislá na její poloze.

I Pokud je to možné, je t řeba porovnávat nemovitosti ve stejných nebo alespo ň velmi podobných

. polohách. P ři porovnání je nutno brát v úvahu podobnost porovnávaných nemovitostí a jejich

odlišnosti zohlednit v cen ě .

I

I

I

B

I

I

I

I

I 14

I

I


I

:

B

B

B

I

APOGeo

audit; tax; va/uation / finance

5 Analýza hodnoty

5.1 Volba metody

Za ú čelem stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) dané Nemovitosti jsme použili metodu

I porovnávací. Srovnávací jednotkou byla zvolena rekrea ční chata, která tvo ří hlavní p ředmět na

Pozemku.

Tato metoda byla zvolena proto, že tento typ nemovitostí (rekreační chaty) je nej častěji

i

využíván pro uspokojení pot řeb vlastní rekreace a je na realitním trhu nabízen v dostatečném


počtu.

B Nákladová metoda obvykle nedává reálný pohled na možnou prodejní cenu, dosažitelnou na

trhu.


5.2 Výpočet porovnávací metodou

Pro porovnání bylo vycházeno z nabídkových obchodních transakcí prodej ů rekrea čních chat

B v blízkosti oce ňované Nemovitosti. P ři porovnání byly vzaty v úvahu specifika a omezení námi

oce ňované Nemovitosti pomocí korekčních koeficient ů .

B

P ředevším byl uvažován fakt, že u oce ňované Nemovitosti neznáme stav vnit řního vybavení a

že stavu rekrea ční chaty.

I

I

I

I


Dále byla p ři ocen ění brána v potaz právní vada p ředpokládaného obývání Nemovitosti

p ředchozího vlastníka na základ ě informace uvedené v kupní smlouv ě, jež není p římo věcným

b řemenem.

Porovnávané chaty:

Porovnávaná chata č . I

Prodej chaty k rekrea čnímu bydlení v lokalitě řeky Sázavy v obci Kališt ě - Poddubí Um od obce

E

Chocerady. Dispozice chaty je 3+1+1 s obytnou plochou cca 72m 2 + 7m 2 terasa a cca 30 M2

sklepních prostor. Vlastní pozemek 450m 2. Na kaskádovité zahrad ě se nachází terasa, gril a

B ohniště. V chatě jsou krbová kamna s rozvodem po celém objektu, vlastní studna, elekt řina

2201380, vlastní septik.

B

Zdroj: Reality Jak

I Porovnávaná chata č . 2

B

Prodej stavbu chaty na oploceném pozemku 1 064 m 2. Objekt se nachází na okraji obce

Samopše, mimo záplavovou oblast. Chata je patrová, částeč ně podsklepená, jsou instalovány

B rozvody elekt řiny a vody. Vnit řek nerealizován. Zastavěná plocha činí 41 m 2, na pozemku je

B

B

B 15

B

B

B

vrtaná studna a nachází se zde i za řízená obytná stavební bu ň ka.

Zdroj: EVROPA Realitní Kancelá ř


B

B

B

B

B

B

B

E

B

B

B

B

B

B

I

B

B

B

B

I

B

I

B

I

B

B

B

I

B

I

B

B

I

B

APOG(CO

audit i tax i va ĺuation ‚ finance

Porovnávaná chata č . 3

Zd ěná patrová chata poblíž řeky Sázavy v chatové oblasti Budín, dispozi č n ě uspo řádána jako

4+1 + garáž a sklep. Voda z vlastní studny s rozvodem do chaty, oh řev vody bojlerem, suché

WC. P říjezd k chatě po zpevn ěné komunikaci.

Zdroj: sreality.cz

Porovnávaná chata č . 4

Objekt chaty se nachází na vlastním pozemku o rozloze 550 m 2. Užitná plocha 125 m2.

Inženýrské sítě: elektrika, vlastní studna - rozvod teplé a studené vody, kanaliza ční jímka.

Topení - kamna na tuhá paliva. P řízemí: jídelna, kuchy ň , p ředsí ň a další technické místnosti,

1.patro: 2 pokoje, koupelna s vanou, WC, 2.patro: 2 pokoje, podkroví: 2 pokoje.

Zdroj: Re/Max CooI

Porovnávaná chata č . 5

Chata u St říbrné Skalice v obci Vlkan čice vzdálené 35 km od Prahy. Dispozice:

suterén: garáž, dílna, sklep,

1 NP:vstupn ĺ chodba (2 m), kuchy ň , obývací pokoj s krbem, WC,

2 NP: p ředsí ň , ložnice s balkonem.

Zdroj: REALITY INVEST

Samotný výpočet včetně porovnání viz Příloha Č. 4: Výpočet porovnávací metodou.

Cena obvyklá Nemovitosti v četn ě p říslušenství stanovená porovnávací

metodou č iní po zaokrouhlení 505 000 K č .

16


S

B

S

5

S

Apoceo

audit i tax i valuation i finance

6 Závěrečný výrok

Obvyklá cena Nemovitosti, kú. Samechov činí k datu ocen ění 8. 1. 2012:

505 000 Kč

a) Cena jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostí se nestanoví

S Nájemní právo - Nezjištěno

Věcná b řemena — Viz. kapitola 1. 1.5

I

I

I

I

I

S

S

B

B

B

B

I

B

B

I

E

I

B

E

B

b) Závady, které prodejem v dražb ě nezaniknou - viz odst. b)

Výsledná obvyklá Nemovitosti:

Budovy rodinné rekreace č.e. 19 nacházející se na pozemku parc. č. St. 76 včetn ě pozemk ů

parc. č. st. 76 a parc. č. 501110, katastrální území Samechov, obec Chocerady, okres Benešov,

jak je zapsáno na LV (list vlastnictví) č. 404 činí kdatu ocen ění 8. 1.2012:

505 000 Kč

Slovy: pět set pět tisíc korun českých

Nakládání s obsahem znaleckého posudku a znaleckým posudkem jako celkem se řídí zákonem

Č. 12112000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm ě n ě některých

zákon ů (autorský zákon), ve zn ění pozdějších p ředpis ů ; jeho obsah ani jeho jednotlivé části nesmí být

reprodukovány, ukládány do vyhledávacího systému či p řeváděny do jakékoli formy pro používání

v zobrazovacích za řízeních a p řístrojích za ú čelem kopírování, zaznamenání nebo k jiným ú čel ům bez

p ředchozího písemného souhlasu podepsaného Zhotovitele.

Viz. kapitola 1.1 - právní stav uvedený v kupní smlouvě nenapl ň uje podstatu věcného b řemenu.

17


B

Li

B

S

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

G Ě O

audit / taxi valuation i finance

7 Znalecká doložka

Znalecký posudek jsme zpracovali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti,

jmenovaný podle ustanovení 521, odst. 3 zákona č. 3611967 Sb., o znalcích a tlumo čnících,

a ustanovení 56 odst. 1 vyhlášky č. 3711967 Sb., ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů , Ministerstvem

spravedlnosti České republiky, č. j. 10912008-OD-ZN/3 pro znaleckou činnost voboru

Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávn ě ní:

Posuzování a p řezkoumávání ú četnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjekt ů ,

finan čních institucí a organizací ve řejného sektoru, Stanovování reálné hodnoty pro ú čely

zákona o ú četnictví, stanovování p řevodních a zú čtovacích cen mezi spojenými osobami pro

da ňové ú čely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finan ční rozbory, Expertní

činnost v oboru české a mezinárodní ú četní standardy, Expertní činnost v oboru dan ě , da ň ový

systém Č R a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdan ění, Posuzování a vymezování

činností výzkumu a vývoje v kontextu da ňových úlev, Oce ňování naturální mzdy a jiných

nepen ěžních p říjm ů , Oce ňování movitých v ěcí (stroj ů , p řístroj ů , za řízení, technologických celk ů ,

motorových vozidel, výpočetní techniky, aj.), Oce ňování nemovitostí (budov, byt ů a nebytových

prostor, pozemk ů , aj.) a práv k nemovitostem (zástav, b řemen, aj.), Oce ň ování nehmotného

majetku (know-how, licencí, ochranných známek, patent ů , software, aj.), Oce ň ování finan čního

majetku (cenných papír ů , obchodních a vypo řádacích podíl ů , obchodního majetku a jm ě ní,

pohledávek, aj.), Oce ňování podnik ů ( částí podnik ů , práv k podnik ů m, aktiv a pasiv podnik ů ,

prodeje a nájmu podnik ů), Oce ňování nepen ěžitých vklad ů dle obchodního zákoníku,

P řezkoumávání a posuzování p řem ěn obchodních spole čností (fúze, p řevod jm ění na

společníka, rozd ělení, zm ěna právní formy), Posuzování a p řezkoumávání vztah ů , smluv, cen

a dalších skute čností podle obchodního zákoníku.

Znalecký posudek je zapsán pod po řadovým číslem 534-16/2012 znaleckého deníku.

Otisk znalecké pe četí o o

Znalecký posudek sestavil a p řípadná vysv ětlení podá:

Podpis za znalecký ústav:

V Praze dne 13. 2. 2012

^OA 4 1, 1-l'^

18

iinil ifí Hrabec


E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

B

B

E

B

E

E

E

E

E

E

B

E

B

B

B

B

B

APOGeO

audit i tax; valuatian / finance

8 Přĺlohy

P říloha č . 1: Výpis z katastru nemovitostí

P říloha č . 2: Usnesení o ustanovení znalce

P říloha Č . 3: Výpo čet porovnávací metodou

P říloha Č . 4: Kupní smlouva

P říloha Č . 5: Fotop říloha

19


P říloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí


I

LI

[I

R

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu

14:IE:C

4otoveno bezú ě dámpupempro d Fovecíexe .zice čj..: 325 Ex 134M)7 pro Soudni eXeukK

osrn iark JUD

I CII: CZC201 Benešov Obc: 529796 Chocerady

652059 Sawechov Lizt y1asitví: 404

I V kat. území jsou pozeEky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

R

R

fl.

VIL 3'W práVZ ě2ý

Vsztck pá

Lukucz Ladialav, Saechov Č . evid. 19. 257 24 Chocerady 780714/0836

B Nے

Fsr ě s(2J Druh Z:b 'yži Zp chry

P St. 76 58 zastavěná plocha a

I, nádvoří

II

II

P 501110 2681 zahrada zdálský pidní

fond

vry

Typ sta-'-ty

Cá5t 2be Č. bdy ZpJob 7ii Zpb 1ray Nar1

P Sachov, č.e, 19 rod. rekr St. 76

II

P = prá;'ni zy ci. d3eny

BI J prs7a - Bez zápisu

C Gzí 7Iai

R

p

I

o

-.

Zástavní právo smluvní

R

pohledávka 750.000,-K8

Ceská pořite1na. a..s Olbrachtova Parcela: 501/10 V-3923í2005-201

2929162 Praha 4 Krč, 140 00 Praha Parcela: St. 76 V-392312CO5-201

B 4 /ICO: 45244782 Stavba: Samechov, č.e. 19 V-3923/2005-201

Smlouva o zčizení zástavního práva podle obč z. Právní účinky vkladu práva ke dni

R

02.09.2005.

V-392312005-201

Zástavní právo z rozhodnutí

I

správního ornu

pohledávka 12-339, - Kč

R Pinanční úřad v Kutné Hoie, U Lorce Stavba: Sanechov, 6.e. 15 9-15888/2006-201

39, Šipěí, 284 01 Kutná nora I Parcela: St. 76 Z-1588/2036-201

I Parcela: 501110 Z-15888/2006-.201

R

Li Rozhodnutí správce daně o ziízení zástavního práva 72 zák,é,337/1992 Sb.)

Finaa ů ů ad v Uh1ižskcb Janovicich č .j.-23T7t/2t3O í04097014817 ze dne

22.05.2006. Právní moc ke dni 11.07.2006.

Z-8563/2006-201

R Liid Ohláěeni zmêny zástavního věřitele Finanční íiad v Uhlířských Janovicích Č j

2503012006 104093014817 ze dne 13.12.2006.

RZ-15888/2006-201

Q Nar.izení exekuce

R Lukucz Ladislav, Samechov Č .

evid. 13 • 257 24 Chocerady,

Z-438312007-205

B

/lĽU: 781714/0836

R

R

B

R

I

R

Kriií 2::.


I

W

W

prokazující stav evidovaný k datu 20211 14:1E:00

I otavanu bezúplatně dáu ptapam pra účet P vadaní exekuceíJ: 025 Ex 134607 pra

Jan. JUDr

I kraa: CZ3201 Beneov Obec: 529796 choc.erady

atúz€ni: 652059 Sazechov List vlaztrcvi: 404

I V kat. úrazu jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

(I ryp z

r ě pr rnazt :

4

E

La Usneseni soudu o nařízeni exekuce Dicreani soud v Kutné Eoře 8 Nc-263412O3 -6 ze

dne 12032007 uloženo na prac Kutná Hora

.Z-4383/2007-205

sekuú přikaz k prodeji

neuiovitosti.

Lukucz Ladislav, Sainechov Č . -9158/2007-201

evid 1, 257 24 hccerady,

I /lW: 707141Q836, Parcela

501/10

I Lukucz Ladislav, Saxe.chav Č . -9158121307-201

evid. 19, 257 24 Chccerady,

/1: 780714/0836 • Stavba:

I

Sarechov, č e 19

Lukucz Ladislav, Sazuechov Č . Z-915812007-201

evid 13, 257 24 Ghocerady,

I ]Ico: 78071410836, Parcela:

St. 76

I E:a xekučni příkaz JUDr.. Jan Grosam, soudní exekutor 025 gr-1346/2007 -9 ( k 8 Nc

263412007-6) ze dne 18062007.

B

Z-915812007-201

C Nař ízeni exekuce

I

I

IQ

Lukucz Ladislav, Saxechov Č . Z-1094812007-205

evid. 13, 257 24 Chocerady,

tičo: 780314/0836

Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní sond v Kutné Roe 8 Nc-317512007 -5 ze

dne 24092003. Právní moe ke dni 03Ol2008; uloúeno na prac. Kutná Hora

zek12Čzuí příkaz k prodeji

nemovitosti

Z-10348/2007-205

Lukucz Ladislav, Sazuechov č Z-14030/2001-201

evid. 19, 257 24 Chocerady,

RÉ-11éQ: 78031410836. Parcela:

B St 76

Lukucz Ladislav, Sazuechov Č . Z-1 403012007-201

evid 19, 257 24 Chocerady,

I

/1O3: 78071410836, Stavba:

Saxechov, č e 19

Lkucz Ladislav, Sazuechov Č . Z-1403012007-201

I evid. 19, 257 24 Chccerady,

BE1ICU: 780714/0836, Parcela:

I

I

Liz tns

501/10

P,re]tučni příkaz JUDr- Vladimír P1ái1, soudní exekutor 063 C-20I312007 -S (k 8 Nc

317512007-5) ze dne 06102007

Nařízení exekuce

ii •-_ .

IKi

I

I

I

I

I

Z-14030/2007-201


I

I

Í1L

I

I

II

I

I

I

I

II

I

I

B

I

I

B

I

I

I

I

I

prokazující stav evidovaný k datu 1.2. 02011 14 :1:0

OerObeZPIatn ompJupem wo ú4 Ru'e ní ex ‚41.: 025 Ex 1346/07 pro Sou ea*utor

GcosmJsr JtJC.

Cš: CZO 201 Benešov Qb€: 529796 Cbocerady

Ktúzní: 652059 Sanechov List v1astr±:tvi: 404

V kat území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách ($t = stavební parcela)

Typ ztJr

Lukucz Ladislav, Sauechov Č . Z-583612008-205

evid 19, 257 24 chocersdy,

PJ/ICO: 780714/836

tía Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Hoře 9 Nc-259(2008 -2 ze

dne 09.01-2008.; uloženo na prac. Kutná Hora

z-589612008-205

° Nařízení exekuce

Lukucz Ladislav, Ssnechov Č . -10630t20:Q-204

evid. 19, 257 24 Chocerady,

/ICO: 780714/0836

L:t1i.s Usneseni soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Kolíně čj. 14 Nc-94412008 -3 ze

dne 09.04 21308.; uloženo na prac Kolín

Z-1063012008-204

o Nařízeni exekuce

Lukucz Ladislav, Saucbov Č . Z-64971200-205

evid. 19, 257 24 hocerady,

Bt/IčO: 780714/0836

Lin Usnesení soudu o na řízení exekuce Okresní soud v Kutné Ho ře 7 c-283412038 -5 ze

dne 11042008.; uloženo na prac Kutná Hora

Z-648312008-205

"ExekuČni příkaz k prodeji

nemovitosti

Lukucz Ladislav, Semechov 2-856612008-201

evid 19, 257 24 Chocerady,

/I .GO: 78011.410836, Sta-.-ba:

Sacbav, č ..e. 19

Lukucz Ladislav, Sainechov 8- Z-8566/2 00-201

evid 19, 257 24 Chccerady,

/ICO: 7807141836 . , Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Samechov č Z-856612008--201

evid. 19, 257 24 C.hocezady,

/ICO: 78011.410836, Parcela:

51,01110

Lira RzekuČni příkaz JUDr. Igor Olina 111 BX-328812(1 ,08 -6 ( k 7 Nc 23412Q0a-5) ze dne

26052008.

z-856612008-201

ařizení exekuce

Luku


B

B

B

B

E

E

B

B

II

B

I

I

I

B

B

I

B

I

B

B

I

B

B

I

B

B

B

B

B

B

I

I

B

prokazující stav evidovaný k datu 1209.211 14::C

Voovenobez ůpatn d o'mpFwpempro účeIP JeJwce, : 025 Ex 134$řJ7pťo Srasc*7i exeutcr

Okras: CZO291 Benešov Cba: 529795 Chocerady

Kaúzemj : 652059 Ssmechov Lisu vl ivi: 404

V kat, území jsou pozeizky vedeny ve dvou 8iselných řadách St. = stavební parcela)

'yp ztu

Cbrnii pr

° Nařízeni exekuce

Lukucz Ladislav, Sanechov Č . Z-741312008-205

evid 19, 253 24 Ehocerady,

BE/IW: 78C71410336

Ljsta Usnesení soudu c nařízeni exekuce Okresní soud v Xutné Eoe I Nc-2582/2068 -6 ze

dne 1012006; uloženo na. prac. Kutná Hora.

Z-741312008-205

o Nařízeni exekuce

Lukucz Ladislav, Sanachov Č. Z-796612008-205

evid. 19, 257 24 Chocerady,

BC/XCO: 386714/0836

Irin Usneseni soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Kutná Bože 7 Nc-258212068 -6 ze

dne 1801.2Ü08 ulceno na prac. Kutná Bóra

Z-7966/2068-205

o Rekučni pž'ikaz k prode.j.i

nemovitosti

Lukucz Ladislav, Sachov Č . Z-12822120$8-201

evid 19, 257 24 Chocerady,

/I: 78071416836, Parcela:

501/la

Lukucz Ladislav, Samechov Č . -1282112008-201

evid. 19, 257 24 Choce rady,

Fč/1čO: 7071416836, Staa:

Sachov, č e 19

Lukucz Ladislav, Sanechov Č . Z-1282112008-201

evid 19, 257 24 Chocerady,

ílCO: 786714/0836 • Parcela:

St. 76

Lisína Exekuční příkaz JUUz, )arcel Srkal soudni exekutor 081 EX-O050312108 -013 (k 314c

2582/2Ü0€-6) ze dne 08.082008

Z-:12B2112008-281

Nařízeni exekuce

Lukuca Ladislav, Sachov Č. Z-9553/2008-205

evid. 2, 257 24 chocerady,

BĽ/lčO: 78671416836

a Usneseni soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Kutné Boře 5 Nc-2356/208 -3 ze

dne 18.06. 2605..; aloeno na prac... Kutná Róza

Z-955312068-205

o Nařízení exekuce

Lukucz Ladislav, Saichov Č . 5-1126812008-205

evid 19, 257 24 Uhocezady,

‚iča: 780714/6836

:a Usneseni soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Boře 9 Nc-2853/2008 -4 ze

z b'di. k zi crv :

Ktri j 5d er t:k tiiiž. kód: 2i.

zt 4


B

B

I

I

I

I

I

I

I

I

JI

II

I

II

3

I

I

B

I

B

I

I

B

B

B

B

I

B

B

B

I

I

I

I

vÝpis z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav e idevanr k datu 123.2O1I 14:15:00

*oveno bezúplatné dakcvy pruupem pro Pen xtce cj 025 E 134€/07po 5oidr7.t eekuo

JLL.

Crs: CZS201 Benežov Ober: 529796 Chocerady

úz€cí: 652059 Sazechav Vi5 ict.ví: 404

V kat. území jsou pozenky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ

Cp P Pcvcz k

dne 11.08.2508.; uloženo na prac.. Kutná Hora

Nařízeni exekuce

z-1126812008-205

Lukucz Ladislav, Sanechov Č . Z-1 2733120a8-205

evid. 19 • 257 24

iičo: 78071410836

La Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Noře 8 c-339412008 -6 ze

dne 22.09.2508.; uloženo na prac. Kutná Nora

Z-12703í2008-205

° Nařízeni exekuce

Lukucz Ladislav, Sazsechov Č . Z-13380/2008-205

eirid, 13, 257 24 Uhocerady,

Buičo: 78071410836

L:ts usneseni soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Kutné Noře 7 Nc-353912058 -7 ze

dne 13,10.2008. uložena na prac. Kutná Nora

Z-1338012008-255

o Nařízeni exekuce

Lukucz Ladislav, Ssnechov, C Z-1082j2C3-101

evid. 19, 257 24 chocezady,

81IčQ: 780714/0836

t Usneseni soudu o nařízení exekuce 49 Nc-6377/2008 8 OSP1O ze dne 05.12.2508.;

uloženo na prac. Praha

z-108212009-101

o Nzekuii příkaz k prodeji

nemovitosti

Luku= Ladislav e Sechov Č . Z-392912009-201

evid. 1, 257 24 ocera,

]l: 785714/0836, Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Schov Č . Z-392912009-201

evid - 19 257 24 Chocexady,

RI^/Ib: 78071410836, Staa:

Samechov, é, - e. I

Luku= Ladislav, Saisechov Č . Z-392312009-201

evid. 19, 257 24 Chocerady,

č,/ičo: 78071410836, Parcela:

501110

Nzekučaí příkaz Mgr. Martin Slavata r soudní exekutor 080 -2899120Q8 -21 ( k 49

Wc 637712058-8) ze dne 04.03.2009.

Z-392912059-201

o Xxekučni příkaz k prodeji

nemovitosti

Lukucz Ladislav, Samechov Č . Z-490512009-201


I

I

1

B

B

B

B

1

B

B

B

I

B

I

B

B

B

B

B

I

B

I

I

B

B

I

B

B

B

I

B

B

B

B

prokazujici ztav evidovanýk datu 1 1., 0 3. ir^ 1, 1 í:i:O

vyhctopk bzůp ě dákovmpě tpempro účeL P deníeekuve čj: 025 Ex 134&U7 Pro Sc ťMieckvcr

Gramm Jan. JU

Cka: CZ201 Benešov Obc: 529796 chocerady

Kú€ni: 652059 Senechcv- .is via.struct'ri: 404

V kat území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ zthu

ráV2.í pr Po:at k

evid. 19 257 24 Chocerady,

W/ICD: 77141(836. Parcela:

501/10

Lukucz ladislav, Samechov- Č . Z-4905/2009--201

ev-id3 19, 257 24 awce-rady,

/ICC: 79071410836, Stavba:

Sanechcv, Č e. 19

LiJJucz Ladislav-, Samechov č -490512009-20I

evid. 19, 253 24 Cbocerady,

FiICD: 78C714/0836, Parcela-

St- 7

Lit Exekuční příkaz J0h - I)ulinil MiXa, soudní exekutor 120 -9U16/2 008 -21 ( k H No

339412008-6) ze dne 19032009.

Z-4905/2009-201

° Nařízení exekuce

Luicizcz Ladislav, Sac]ov Č . 5-5.53112009-205

evid. 19, 257 24 Uhoc-ezady.

/Iča: 78714/0836

Li5 Uaneseni soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Kutná Hoře 3 Nc-258112009 -4 ze

dne 2901.2009; uloženo na prac Kutná Hora

Z-368012009-205

o Nařízení exekuce

Lukucz Ladislav, Samechov Č 5-669312009-205

ev-id3 19, 257 24 ocerady,

jICO: 78071410836

Lna Usneseni soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Kutné Hoře 5 Nc-3125/2008 -3 ze

dne 2711.2Ü00.; uloženo na prac.. Kutná Hora,

Z-66931209-205

O exekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

Lukucz Ladislav, Ssmeóhov Č . 5-23132í2009-201

ev-id. 19, 257 .24 Chocerady,

BC/lEO: 78071410836:. Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Samechov Č . 5-1313212009-201

cv-id. 13, 253 24 Chocezady,

BC/lCD: 780714/0836 Stavba:

Samechov, č e. 1

Lukucz Ladislav-, Sachov Č . 5-13132/2009-201

ev-id. 19 • 257 24 Chocerady,

t/ičo: 780714/0836 ., Parcela:

501/10

Hzekuční příkaz J00z a1imi1 Mika • soudní exekutor 120 HX-149012009 -34 (,k 7 No

258112009-4) ze dne 29.062009.

5-1313212009-201

Nažizeni exekuce

- i - -

ř d pr kd 2'i..


I

I

B

I

vÝpis Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 12. C?. 2,D11 14:1:0

»*oveno bezpavě dkov piemprn óek Pr exeli,ce, č : 025 E 1346V7 pro Smobi'ae4icr

Gvam .r JUD,

B Cke5: CZ020I Reneov cbec: 529756 h=rady

B

652059 Schov L.st vl

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných ř

tví: 404

(St = stavební parcela)

B Pr k

B Lukucz Ladislav, Sasiechov č Z-13296120Q9-205

B

evid 15 257 24 Ghocerady,

78724/0836

Ltr Usneseni soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Kutné Ho ře 5 Nc-2352j2009 -7 ze

dne 20082009.; uloženo na prac. Kutná Hora

I

o sekučni příkaz k prodeji

nemovitosti

Z-1329612G09-205

B Lukucz Ladislav, Samechov Č . 7.-23506j2009---201

I

I

B

evid. 13, 257 24 chocerady,

/IEO: 78071410836, Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Samechov č

ev-id. 19, 257 24 Chocerady.

‚iCO: 780714/O83, Stavba:

Sazechov, č e 19

Lukucz Ladislav, Sch .č .

evid. 13, 257 24 chocerady.

RE/lEO: 780714/0836, Parcela:

501/10

Z-22506/2009--202

Z-23506/2009--201

I

Rekučni příkaz k prodeji nemovitých, věcí Ngr. Libor Cink, soudní exekutor 123

2834/2009 -8 ( k 5 Nc 295212505-3) ze dne 24102009.

Z-2350612009-201

-


o Nařízeni exekuce

B

B

B

B

Lekucz Ladislav, Samechcw č Z-28589/2009-205

evid; 15, 253 24 Chocerady,

BE/lEO: 78071410836

Lín Usneseni soudu a nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Ho ře 83 Nc-287712009 -21 ze

dne 14.12.2U09.; uloženo na prac - Kutná Hora

Z-1958912009-205

xekučni příkaz k prodeji

nemovitosti

I

B

I

I

Lukucz Ladislav, Samechov č

evid 19, 257 24 Chocerady,

RE/lEO: 78011410836, Stavba:

Sachov, č .e 19'

Lukucz Ladislav, Samecbov

evi-d- 19, 253 24 Chocerady,

BE/lEO: 3871410836, Parcela:

501/10

Lmkucz Ladislav, Samechov č

evid 19, 253 24 Chocerady,

/ICO: 780714/0836, Parcela:

St. 16

Z-25734/2809-201

7-2573412009--201

Z-25334/2009-201

IRaeicui příkaz k prodeji nemovitých, věcí Ján Locek, soudní exekutor 392 EXuzz

It_rS pr

''

- Č r'a

zrr',

pcv _é

i 'Ö

B

I

I

I

I


I

B

B

B vÝpis Z KATASTRU NĚ?)VITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 12.O2Gfl I4:10


- Veio bezůrÁaťi ě účel: Pr eriíexs*uce č : 025 E* 7pro

JUDr.

B Oki.: CZ020I Benešov Ohc: 529796 Chocerady


Kst.úzení: 652059 Sachov lisz 404

-

V kat území jsou pozesky vedeny ve dvou Číselných řadách (St. = stavební parcela)

- Typ

prc k

I

B Mgr. Pospíchal Tomáš

B

13112009 -3 ( k B3 Nc 287712009-11) ze dne 1612.2009.

Z-2573412009-201

Lukucz Ladislav e Sachov Č . Z-110212010-205

evid. 19 253 24 Chocerady,

pít/ičo: 7071410836

Jsnezeni soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutná Hoře 82 -21201Q -11 ze

dne 29.01. 2013. ulořeno na prac. Kutná Hora

B

° Nařízení exekuce

Mgr. Koncz David

B

B

B

o Bzekuční příkaz k prodeji

B

nemovítosti

Z-110212010-205

Lukuczz Ladilav, Sanechov Č . Z-1363/2010-205

evid 19 257 24 cerar

Rč/lčO: 78071415836

Lsuzs Usneseni soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Kutné Hoře 81 Nc-2843/2009 -11 ze

dme 30-12-2009_; ulořeno na prac. Kutná Hora

Z-1363 Ť2010-205

Lukucz Ladislav e Sachov Č . 1-203912010-201

B

evid. 19, 257.24 Cocerady,

BC/lCD: 78071410836, Parcela:

B SL 76

Lukucz Ladislav, Sanechov Č . Z-20391201.D-201

evid; 13, 253 24 Chocerady,

B /IEV: 78072415836, Stavba:

B

E

B

Sachov, č .e. 19

Lukucz Ladislav, Sanechov Č .

evid. 29, 257 24 Chocezad,

/ICO: 38571415836, Parcela:

solilo

1-203912015-201

LiitiMz Exekuční příkaz k prodeji ness,vitých vécí Mgr. Tomáš Pospíchal, acudaí exekutor

070 Ex-3127t2509 -10 k 82 MM 2/2510-11) ze dne 08.02.2015.

Z-203912010-201

° Zástavní právo exekutorské

Ipohledávka dle exekučního příkazu

VŮeobecná zdravotní pojišťovna Stavba.: Sanechov, é.e. 19 Z-4718120I0-201

B české republiky, Or1iká 202014, Parcela: 501110 Z-471612015-201

Praha 3, Vinohrady, 130 CU Praha 3, Parcela: St.. 76 2-431812015-201

RCtICO: 41193518

BLi Bzekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti JUDr-

B

B

Vladimír, Plášil, soudní exekutor 063 -2013/2007 -31 ( k B Nc 3I7512007-5) ze dne

04.03.2010. Právní iac ke dni 08.03,2010,

Z-471812010-201

o Zástavní právo exekutorské

pohledávka dle ČI. I.

Bpr -.. pr'

B

B

B

I

I


B

I

L pwkazujicí stav evidovaný k datu 1O2I .t4:1E:3

I

B

» ťoo beztpabě dkpřĺ pern úa P eníeXe*tse, j.. 025 EX 13467 pro Sou*J cea4c

Groarn Jar, JUDr.

Ok---2s: Wa201 Benešov Cbc: 529796 Chocerady

Kat zemí: 652059 Sarechov List ‚2 t•it:i: 404

By t. území jsou pozeky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

-


Tp 117Z u -

'éfl

B Auto Liberec s .r.o Tanvaldská Stavba: Sachov, č.e - 13 Z-538212016-201

1535, Liberec OO-Vratislavice nad Parcela: St. 76 Z-538212C1-201

Nisou, 463 11 Liberec 30, RC/ICO: Parcela: 501110 5-5382121 Ĺ -201

B 25430637

— ti . zekučni příkaz o zžizeni e kutorskěho zástavního práva na nemovitosti Ján Locek

I

B

soudní exekutor 092 X-13712009 -27 (lc 83 Ne 2831/2039-11) ze dne 13.03.2010.

Z-532j2010-201

iíja Ohlášeni o nabytí právní moci rozhodnutí 092 BX-13712009 -27 Právní moc ke dni

19032010.

I

Zástavní právo exekutorské

pohledávka dle listiny

česká poištbvna a. s., Spálená Parcela: St. 36

75116, Praha 1, Nové Héato, 113 04, Parcela: 501,10

Z-617212010-201

Z-575012010-201

5-57501201.D-231

B

j

RCflCO: 45272956 Stavba: Saechov, č e, 13 Z-575012010-231

Ltína Bzekuční příkaz a zřízení exekutorského zástavního práva na nenovitosti Mjr David

oncz soudní exekutor 074 EX-1.242812M9 -016 (k 81 Nc 284312039-11) ze dne

33032010

Z-5750 í2010-201

B

tina Ohlášeni c nabytí právní noci rozhodnutí 074Bz-124281200 9 -016 Právní moc ke dni

19042010.

B

zekuí příkaz k prodeji

nemovitosti

Z-6809/2010-201

I

B

B

B

Lukucz Ladislav, Saxechov Č .

evid. 19 257 24 Chocerady,

/ičO: 18071418836, Stavba:

Saisechov, č .e. 19

Lukucz Ladislav, Saaechov Č .

evid. 19, 257 24 Chocerady,

RE/TW: 788714/0836, Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Saichov Č .

evid. 19 257 24 Chocerad,

et/ičo: 380714/0836, Parcela:

501/10

Z-1357712010-201

Z-1357712010-201

Z-13577/2010-281

B

Líti.e ExekuČní příkaz k prodeji nenvitých vécí JUDr. Jiří Doleásl, soudní exekutor 16

Ez-376712010 ( 7 336212010-14) ze dne 08.09.2010,

I Nařizení exekuce

Z-13577/2810-201

B Lukucz Ladislav, Sac1ov Č .

evid. 19, 257 24 Chocerady,

RE/lCD: 780714/0836

Z-13576/2010-201

B Lia Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Benešově 7 E-336212010 -14 ze

dne 27.08.2C10.; uloženo na prac. Benešov

B

.izn ' ktr Jrz

I 5 Č k, ir kod:

I

B

B

I

B

Z-1357612313-231


Hl

UI vÝpis z KA.TASTRU NEMOVrrOsTí

prokazujicí stav evidovani k datu 12.C9.2LÍ1 I4: ĺ :O

l ezp ě d pf.pempro Met P réeXkvce, 4:025Ex 146O7prn

C-~m Jan, JUDr.

Jt*J

I Qke: CZ0201 Benešov Cbc: 529796 Chocerady

K.z€ní: 652059 Sanechov Liat v riztví: 404

kat. území jsou pozezky vedeny ve dvou Číselných adáh (St. = stavební parcela)

I 1[

Ii rmě í ro

Ii

Lnd Ohlášení o nabytí právní noci rozhodnuti. 7 -33621201O -14 ze dne 27.08.2010.

Právní noc ke dni 17.12.21010.; uloženo na prac. Benešov

Z-248312011-201

° Nažizeni exekuce

ĺI Lukucz Ladislav, Sazechcv Č .

evid 19 • 257 24 Uhocerady,

78071410836

Z-18394/2010-201

I

Lr Usnesení soudu o nažízenj exekuce Ckzezní soud v Benešově 7

dne 18.10.20117.; uloženo na prac. Benešov

°

Exekuční příkaz k prodeji

-432412010 -12 ze

Z-1839412010-201

(B

nemcvitosti

Lukuoz Ladislav, Sazecbov Č . Z-184.17212010-201

I evid 13, 257 24 Chocerady,

C/IEO: 78071410836, Stavba:

Sanechav, č .e. 19

(E

B

Lukucz Ladislav, Sazecbov Č . -18402/2010'-201

evid, 19, 257 24 Chocerady,

PC/lEO: 78071410836, Parcela:

I

If

I

Lukucz Ladislav, Saisechcv Č . Z-184021.2010-201

evid. 19, 257 24 Chocerady,

/lEU: 78O71410836 Parcela:

St. 76

Lisna BzehiČni pikaz k prodeji nenovitých věcí JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor 106

BX-2309312010 -14 ( 7 M 4324/2010-12) ze dne 01.12.2010.

z-1840212c10-201

° xekuČni píkaz k prodeji

I

I

nemovitosti

Lukucz Lad' slav, Sazecbov é-

evid. 19, 257 24 Chocezady,

/ICO: 78071410836, Parcela.:

St. 76

Z-193,96/2010-201

I

U

II

H

B

B

Ii

I

I

I

501/10

Lukucz Ladislav, Sachov Č . Z-1839612010~201

evid. 19, 257 24 Chocerady.

/1EO: 780714117836, Parcela:

501/10

Lukucz Ladislav, Sanechov Č . Z-18396/2010-201

evid. 19, 257 24 Chocerady,

./IEO: 78071410836, Stavba:

Sanechov, ě .e. 19

Lit Rzekuční pžíkaz k prodeji nemovitých věci JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor 106

Ĺ-2309312010 -14 (k 7M 432412010-12) ze dne 171.12.2010.

Z-18396/2010-201

° Nažizeni exekuce

' uzi krz izti

pr :wr bd:


I

E

E

E VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu i 2.O9.2ii :E:

E »*oloveTo zpIs nJ' tpempn PmdejrJ€xekuce, č : 025 134M37 pro Sodníexeucr

E Qkr•e.B: CZ0202 Benešov C: 529196 Chocerady

Ka.úceni: 652059 Samechov Lit vl itvi: 404

E V kat, úzení jsou pozenky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

- 1yp 7Zac

— rá7é2: p k

Lukucz Ladislav, Sachov Č .

eviď. 19, 257 24 Chocerady,

/ICO: 780714/0836

Z-1972012010-201

I

E

E

Litir Usnesení soudu o nažízení exekuce Okresní 9~ v Benešově 7 R-4873/2010 -14 ze

dne 1,11.2010.; uloženo na prac. Benešov

Z-1972012010-211

:st Vyzozurni oudniho exekutora o nabyti právní moci usnesen i 7 -487312010 -14

Právní moc ke dni 31.032011; uloženo na prac. Benešov

Z-l384/2011-2OI

° Nařízení exekuce

E

Lukucz Ladia1av Saidiov Č .

evid. 19 257 24 chocerady,

P/1CO: 78071410836

Z-186:0/2011-201

E

Eiícs Usnesení soudu o nařízeni exekuce Okresní soud v Benešově 7 E-52811201U -13 ze

dne :15.12.2010.; uloženo na prac. Benešov

E

BZekIIČní příkaz k prodeji

nuovitoati

Z-186012011-201

I

E

E

E

Lukucz Ladislav, Saiaechov Č .

evid. 13, 257 24 chocerady,

/I: 78071410836,

Sachov č.e.. 19

Lukucz Ladislav, Samechov Č .

evid. 19, 257 24 Checexady,

/IW: 78071410836, Parcela:

St 76

Lukucz Ladislav, Ssnechov Č .

evid. 13 257 24 Cbocezady,

P11č3: 780714/0836, Parcela:

501/10

Z-185912011-201

Z-185.912011-201

Z-185912011-201

E

Ii:a NekuČni příkaz k prodeji nemovitých věcí JTJDr. Vladinúz Plášil, soudní exekutor

063 -277412010 -5 ( k 7 M 5281/2010-13) ze dne 31.01.2011.

Z-1859t2011-201

I° Zástavní právo exekutorské

pohledávka dle exekučního příkazu

Profidebt, a.r.o., J'indřiěaká Stavba: Ssnecho', 8.e. 19 Z-3171/2011-201

E 941124 Praha 1 Nove 4esto 110 00 Parcela St 76 Z-3171/2011-201

Praha 1, /ičo: 27221971 Parcela: 501/10 Z-3171/20il-201

E Liir Nxekučni příkaz o zřízeni exekutorského zástavního práva mis nenovitosti JUDr.

Dalimil nika, soudní exekutor 120 EX-9016/2 008 -35 ( Tt 8 No 339412008-6) ze dne

01.02.2011. Právní moc ke dni 03.02.2011.

B

E

Z-317112011-201

E Kolín I, 280 12, Nt/IČO: 00235440 Stavba: Senechov, č .e. :19 Z-389612011-201

E -'

E

E

U

E

E

Zástavní právo exekutorské

pohledávka dle es. příkazu

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Parcela: 501/10 Z-38612011-201

:i -u uzx ' kr :.

a pr'


II

LI

Hl vÝpis z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav, evidovaný k datu 12 09.2tiI1 I4:1E:O

I

Vveoo

Qe: CZU20I Beneáov

ieXakL. aj.: 025 E 134607po SaudnJ eiiogr

Ckec: 529796 Chooerady

Ii

I F

úzcí: 652059 Samechov Li VIS :tVi: 404

V kat.. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

SiI

prc Firo k

Hl

II

Parcela: St 76 Z-389612011-201

Li.is Exekuêní příkaz o zřízení ezekutozskho zástavního práva na nemovitosti JUDr. Ji ří

Do1eal, soudní exekutor 15 x-376712013 (k 7 eXE 336212010-14) ze dne 09.02-2011-

Právní moc ke dni 14.02.2011.

a Nařízeni exekuce

Z-389612011-201

(F

Lukucz Ladislav, Samechcv Č . Z-517612011-201

evid, 19, 257 24 Chocerady,

BčfIčQ: 780714/0836

II LiS Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Beneov 7 -507012010 -19 ze

II

II

dne 24.01.2011.; uloženo na prac. Beneáov

o Rzekučni příkaz k prodeji

nemovitosti

Z-517612011-201

Lukucz Ladislav, Sanechov Č . Z-619312011-201

Hl

evid. 19, 257 24 Chocerady,

JICD: 780714/0836, Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Samechov Č .

evid. 19, 257 24 Chocerady,

Z-619312011-201

I

I

/ICO: 78072410835, Stavba:

Sacbov, é, e. 19

Lukucz Ladislav, Samechov Č .

evid 19, 257 24 Chocerady,

íICO: 78071410836, Parcela:

501/10

Z-619312011-201

I

Lts zeku8ni příkaz k prodeji nemovitých vci JUDr-, Miloslav- .wiefelbofez, soudní

exekutor 144 -3085/2010 -34 (k 7 BXR 5030/2010-19) ze dne 04,04.2012.

I

I

I

°

Z-6193/2011-201

Ohlááeni o nabyti právní moci rozhodnuti 144 KX-308512010 -34 Právní moc ke dni

09.05.2010.

Z-1099012011-202

zekuČni příkaz k prodeji

nemovitosti

j Lukucz Ladislav, Samechov Č . 5-9332/2011-201

evid. 19, 257 24 Chocerady,

FÈ-jICO: 78071410836, Parcela:

I

501/.10

Lukucz Ladislav, Sachov Č . 5-933212011-201

evid. 19, 257 24 Chocerady,

I

.RčiIčo: 790714/0836, Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Samechcv Č .

I

evid. 19, 257 24 Chocerady,

Jičo: 78072410836. Stavba:

ISamechov, č .e. 29

5-933212011-201

I

V'

'tri_í ..d pr -

OVL

I

I

I

I

I


II

‚W

I

I vÝpis z STU N4ovrrosTí

prokazující stav evidovaný k datu 12.09..2011 1:1:O

l Vcero.bzŮp ě d vijiřrtupem pro ú8eÉ P .iiaxekte, čj.: 025 Ex 1346'V7 pro SovdrÝaxe)utor

Ci Ja't JUDr.

II C:ze: CZO20I Benešov Obec: 529796 Chocerady

Kaúcaní: 652059 Sachov Liat v1ictvi: 404

III V kat. ézení jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

fl Zyp zt

Cracé . í prc

ekuční příkaz k prodeji nemovitých izáci Mgr. Ing. Jiří Proáelc, soudní exekutor

134 EX-18344/2010 '-044 ( k 7 EXE 4873/2010-14)

I

ze dne 17.05.2011.

° Zástavní právo exekutorské

Z-933212011-201

II

I

I

pohledávka dle exekučního příkazu

Styling Trade s .r. o - Vyšehradská Parcela: St. 76 1-1099012011-201

134912, Praha 2. Nové ?4ésto 128 00 Parcela.: 501/10 1-1099012011-201

Praha 28, Bt/IčO: 27556441 Stavba: Sauechov, č .e. 19 Z-1099012011-201

zekučni příkaz o zřízeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti JUDz

Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor 144 X-3085t2010 -32 (k 7E 5070/2010-19)

ze dne 04.04.2011.

II

I

I

1-619412011-201

Li:s Ohlášeni o nabytí právní noci rozhodnuti 144 -3085í20i0 -32 Právní moc ke dni

09..05.2011.

Z-10990/2011-201

o Nařízeni exekuce

Lukucz Ladislav, Sarnechov é - 1-1243812011-201

I evid 19, 257 24 Chocerady,

./ICO: 38071410836

:ta Usneseni soudu o nařízení exekuce Okresní sond v Benešové 7-2433/2011 -14 ze

j dne 08.06.2U11.; uloženo na prac Benešov

Z-12498/2211-2'01.

I

I

I

I

° Baekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

I

I

I

1

Lukucz Ladislav, Samechov Č .

evid. 19, 25724 ocera,

/IčO: 7071410836, Stavba:

Sanchov, č e. 19

Lukucz Ladislav, Sazmechov Č .

evid. 19, 257 24 Chocerady,

/IčD: 780714/0836, Parcela:

St. 76

Lukucz Ladislav, Samechov Č .

evid. 19, 253 24 Chocerady.

jičü: 78071410836, Parcela:

501/10

1-12499/2012-201

1-1249912011-201

1-1249912011-201

s Bzekuční příkaz k prodeji nemovitých izáci JUOr. Stanislav Pazderka • soudní

exekutor 217 -1322/2011 -16 (k 7 EXB 243312011-14) ze dne 20,06.2011.

1-12499/2011-201

IIo

II

I

I

I

I

I

Vztah prc

Nepravomocný exekuční příkaz o zřízeni zástav, práva doručen

Vz

bäz, kz


II

I

I

II vÝpis z KATASTRU NEWNITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 12.032 1G1I i4::

1toeno bztpIa a$np?iern pro úče1 iekuce,: 025 E 134 ů07pěoScvdrJ exeuřc

Gruarn Jar. JU.

II Okzez: CZ0201 Benešov Cbec: 529796 Chocerady

Kazí: 652059 Samechov 1is viaztivi: 404

II Y kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou čiselých řadách St. = stavební parcela)

If

i'p

Vzs1 p: I

[ dne 2122010

Hrubý Ondřej Ing, Mrštíkova 493/6, Parcela: St 76 Z-1836612010-201

Praha 10 Strašnice, 100 00 Praha Stavba: Sachov, &-e. 13 Z-18366 ĺ2020-201

10, č/i6: 671226/0115 Parcela: 501/10 Z-1836612010-201

Lin Btekučni příkaz o zřízeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti JUDr. Jan

II Fendrych, soudní exekutor-132 X-3861/2010 _1/Z1 (k 7 E 334512010-15) ze dne

I

‚I

I

02.12.2010.

° Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen

dne 2122010

Teasile ditta services a.s., Parcela: St. 76

Vinohrady 794145, Brno-střed - Stavba: Samechov, č.e. 19

Štýříce, 639 00 Brna 39, Pč/lčO: Parcela: 501/10

28329082

Z-1366/2010-201

Z-183:9512010--202

2-1839512010-201

2-18335/2010-201

J

01.122010

B

II dne

Bzekučni příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti JUDr

Jitka Wolfová, soudní exekutor 106 BX-23093/2010 -15 (k 7BXH 432412010-12) ze dne

o Nepravomocný exekuční příkaz o zřízeni zástav práva doručen

z-1a39512010-201

TelefónicaczechRepublic, as, Za Stavba: Sacbov, č e 13 2-1972112010-201

I Bum1ovkau 26612 Praha 4, Michle • Parcela: St 76 Z-1972112010-201

140 22, i'IčU: 60193336 Parcela.: 501110 2-19721/2010-201

I

Ltra Zrekučni př íkaz o zřízeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti Mgr- Ing

Prošek Jiří 134 HX-1834412010 -006 ze dne 2'9-12.-2010-

Z-1972112010-201

Nepravomocný exekuční příkaz o zřízeni zástav práva doručen

I

I

dne 3112011

Všeobecná zdravotní pojištovaa Stavba.: Samechov, č e - 19

Ceské republiky, Orlická 202014, Parcela: St. 76

Praha 3, Vinohrady, 230 00 Praha 3, Parcela: 501110

/ICD: 41197518

2-185812011-201

2-1858/2011-201

Z-185812011-201

I

LtĹ's Bxekučni příkaz a zřízeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti JUDr

Vladimír Plášil, soudní exekutor 063 gX-277412010 -3 ( k 7 HXB 5281/2010-13) ze

dne 31012011.

I 2-185812011-201

I

I

I

I

II

I

I

I

I

B

o Smlouva kupn.i Právní účinky vklade práva ke dni 01. 11 2004.

V-4721/2004-201

Fr:: Lukucz Ladislav, Sanechov Č . evid 1, 257 24 Chocerady : 7807141836

'.

prz trí


I

I

I

I VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 12.. 14:1.:0

O 2011

I

trvno pži 1rov.0 pnupm pro rceiL Pro~exekuce cj 025 Ex 1346V7p ďo S~ú eeku

Jr JWr.

I o:s: CZ0,20I Benešov :e: 529796 Cocerady

I

Kat zemí: 652059 ~chov Lst v1::-:: 404

I

V kat. území jsou pozky vedeny ve dvou číselných řadach

sýc pcä ě eki yt1 jek (9FEJ)

(St. = stavehní parcela)

Far 3FJ V*r m2j

I 501110 54078 2681

- 'Ťtra Z itni:J íi ar:e. me ež ěra perely par:ely zení bon ván

B

U iteny :n o h vzta] - č .: Z-17142/2011-201

I :z-nnim re ktez- nává :tán rrré'n vií ČR:

Katastrální ařad pro Střed český kraj, Katastrální pracoitě Benešov, kód: 201

B

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

CkÝ ůžsd emá: kasrá1ni -

1209.21I1 i4:2:17

V V

B Ktrj kd:

B

I

I

I

I


I

I

E

E

E

I

E

E

I

E

E

E

B

I

I

I

S

I

I

E

E

I

I

B

B

I

B

E

I

I

E

I

I

P říloha č. 2: Usnesení o ustanovení znalce


II

II

I

Čisto jdnad 05 Ex 1346/07-75

I Usnesení

E SoudnÁ eikutorExkatorské1io úřadu Praha 6 Bělohorská Z 7, 0i17 Praha Cí

JUDr. Jan Gresaw.

E

I

E

pcNě eny provedením exekuce ne záIdad ě usneseui které vydak Okresní soud v Ki*ně Hoíe ě j. 8 Ne 263412007-6

ze dne 12.3.2007f kterm ba nnězena exekuce dle ezekučiého bbdu: Rozhodnutí ze dne 3&1&2D06,4 23

RO46912006 jejž vydal Okresní soud v Kutná Koie ve věd

oprávněného P•6 a.s, byterse édem Národri obrany 37123 r6 IČR 25665057

E JUDr NcvOÝ KeL *chokt bkem$se idern S ov0,4nm 8.6 11000 Prdhà 1

B

B

Io

I

I

proti

povmnéfnu Liiscz 1dav, btese sidern )z uroa 199, 215 04 IWske)anovice okr Kutná -kra 4Rč 78o7141036

provedení exekuce pro 29433--Kč s 014) % ürošcem z prodleni denně od 10.42006 do zapIecení nákľady

píěddoziho iizení 11968—K4 náklady exekuce a oprávněného

rozhodl takto

Scuás eselwto ie naka z dxru cely a odhc1y rerovtnsb 4POGEO Eeem Kcněvov 2660114L Praků 3IČ :

2610341

Zk ukid áby ve 30-ti dnâ od uíei v mdené véd rá písen'ně ve 4 vyhotoveídi ckýpexiek

i

I

Úemkeje

1) zenit

I poew p, č. SL 76 p,6 50120 a budova č e 19 odnér. pcetavená na pcmm4w pL St 76 Y č 40 lCtabiks úzerTi

Li

B

I

B


E

I

E

I

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

I

E

E

E

E

I

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

P říloha č. 3: Výpočet porovnávací metodou


Či

E

E E E E E E

r'- c') O

(D (DO) co

- (D (D

(D - (D -

IflU,I)UU)

‚ ‚ ‚ ‚

‚ o c

0) 0 (")

E (. 0) O

(D - 0) - c')

— 0) C" C

'Q

C'Ju)O(D(D

r- 0) 0) ('J 0)

o o O O O

00000

00 O O 0

000) 00

O 0) 0) (DO)

ci0rL00)

-

- E C w --

o CO IM O —

C

N

1

E

1

(fl

O

O

E

C

C

O

'C

C.)

O


P říloha č. 4: Kupní smlouva


I

I

I


I

Karel štek, r 5009051-096 bytem Samedov 11, Chocdy, 257 24, ‚

na strana jedné jako ající

I Ladi$av Lukucz r.Č. 78071410836, bytem UhOsO Jariovlce, Jurgmannova 199, 285 04,

na aně dru1é jako kupující,

• uzavfeJ ř r ĺže uvodetého dne, mésJce a roku tu

I Kupní smlouvu:


PrdájiC. je 'a základě Ro~ruff O dědicM O 2674/1971 5fl4 pro Praku 4 rozfdnuti zapano

xX1 POEVZ 17/1972 Z 560C(L7 1972-201, Rozhodrnjb o dedlclM D 74011971 STN pro Prahu 4,

I

rozhodnub zpsno pod POIVZ. 194973 Z-560001911973-201, Rozhodnutí 1411í193 rztdiutf

zapsáno pod PCLVZ 94/1984 Z 5600094/1984201 U~ soudu ve vd proednani d ědktvl O

• 226311995, ze de 2032000, Obvcní soud pro Prahu 4 u ení za psáno pot POLVI

Z 500905/2000Z01 vše zapsáno u Katastzáho u ř pro StrcdoČcs4 kraj KataStraln praav

• enešov a RozIw OS pro Prahu 6 5C3C.3194 o ezpodi 5% tu tructvt rnafl2!

rnabyt právru mod dle 141996, vyluoiym a n yfl biikem nv,tosti zapnh

Katastrahiiho td pro RFédo&sky kraj, KatasL Irí ctv,ste nexv na V Č. 404 pro,

• Benov, obec Chcxzady 3ataStzaLI uzemí Sarneci a sestávajh oleIu č 19, mdrreace.


I

-


postaveného na tp parr Č 76 a teto sta~ parly pozemku '-c Č 76- zastavěna plocha a

nádvoovymereS8rnpozemkuparc. Č 3 - zahrada ovyr -2 81m2,tovšev

katastráirím území Samechov, evklenční a1ia Samecnov 19.

Prodávající prodává kup*knu do jeIo vý1uČn ho a nfmezeného v[a: riví v souiadu s dalšími

uovemmi teto smlouvy namovosti - objekt Č ľ nd rekreace. x ve v r tp parc Č 7$

a tuto stavebn parcelu tj pozemek parcČ. 76 - sL na plocha a o yie 58 112, a

vemk'paic 501j±0- hradayměř rn2, to vsev ktst Im 1 ueri Sarned

etce1ční adresa Samechov 19 (dáte Jen převáděné tost.r), a k1r o nevitosti dle této

I srn1cw9 kupuje do svého výlučného a neomezeného VIaStIiICt v u č m tavu, tak jak jsou

ve m leckem po Č 996-2421200 pr v-creri sourni 'e'-n panem Jaroslavem

Irenkem snuržesria i tozakupní cenu d"o rouvJl2a3tetoouvy

PmdávaJo dle lwe na př vaděnycb nen v -di rev 1Qt -"a irIá zastavnÍ práva

věcná břemena a remoits nejsou zatíženy jinými vkr, právy tth ob.

I

I

I

I


à.

ČL2

Pmdavajío prrX'ávaj p ředmebe nemovtosb za dohodictri,pm cenu 700.000,- KČ---

(slovy sedmsetti*c korun Českcb) kpujicmu, M nernovltrjstl od prodavaycího za

shora uvI iUpI cenu kupuje do svého výtučnéhQ a necmezeného vlastnttvÍ.

tpořádr kn,. ve vyší 700 000,- KČ (slovy sedmrnsettsc korun Českych) bylo

ťčastny této snbuvy dohodnuto takto

Lčást kupní ceny, Částka ve 300000,-KČ (lovy třistatisíc. korun Českých ) byla

1irazena ku,Ítím prodáva/ícímu v hotvosti p řed podpisem této kupní smlouvy,

I 2 Část kupní ceny, částku ve výší 400iO0-40 ( slovy čtyřlstatlsíc korun Českých) uhradil

kjpu ď PrDdãvaJícftnu v hotovosti tne 3. listopadu 2004 pfl opiw této kup,' smlouvy.

I

I

B

I

I

I

ČL4

Prodavajici pmhiašuje e nemovtost, které jsou p řerm Ýo smlouvy, nejsou zatieny žádnym

omnjml p řevdu zástvnÍmJ právy nebo věcnými břerrr

aw


L

II

II

KuL IC TO1JJ e nemovi1nb kese jsou pkdmtem teto 5M (ouvy, budou tTvae a daživob ě

uLvy pdavajm a panem Fipem 5istkem r Č 94101710220 nedohodnou-t se obé smuvm

strany jinak a tr pou'e pisemnou formou.

II Pk'vXEm nemovtostí přediazej, na kupuc všechna prava, pcMnnosu a avazky taJc

pmětnýd' ernovstL

I

ČLS

I Prodavajo i ředá kupupornu nenvttosU njpozdeji do 30 racovmch dnG ode dne podám návrl,u

na vtdad vasckeho práva k př mětným nemavtosm ve pns$ch kupujialio potwzenéiio

Katastráhm ( řad pro Středočesky kra Ktastrabu pracovtšt enešov kupujcí se zavazuje že

Si

do t Pra~ dnO po Písemném vyzváu p vaicch se dostavi do nemovto a tuto

převezmou v opačném piipa rrw nevzrá nárok na níže tweiiu smkwm powtu. V případk

I

že prodavaýó nepředá ne ~ ve ve L ěedenem termfnu i. dŮvodŮ na jeho stran vzmká

kupujdmi nárok na srnl~í pokutu ve vyš 1 000,Kč za každy tyden prodtem s pkdá11m I

Mwm*csU budou předany p ototoem o předam a prevzetí podepsanym prodávapom a kupujíom

Součásti Předávadk, protokolu bude mmo jme vyzna čeni stavu počite med Nebezpec vzniku

Škody nahodIlého zhoršeni či *azy předmětu koupi přechází na stranu kupu)Qch dnem podp,su

I

Převadho protokokj

I ČLG

Vtastrncké právo k k převadč iyn nenvstem precház, na kutoho I

na záktadě rozř odnti

katastratniho úřadu o ~5-ii rkbdu ke drn, kdy M návrh na vk'ad katastraImu ú řadu darucen

SrTÝLY,Í strany se dohodly, zn iavrh na vklad do katastru mn04tosU podá Strana prodavaj a to

I

v den por1pu kupní sniloiw'.

Na zaKtlě smlouvy ze u Katastrátního ú řadu pro Stredcčesky kraj, Katastráini praccwště Benešov na

pní iy LV Č 404, pro ob 3enov, obec Chocerady katastralnt uzemi Samerhov zapt vklad

I

vtckéio práva k cePw nemocstitalcto

I

1

Lad1lav Lukucz r.Č. 780714(0836

bytem Uhliřské Jnovice, Jungmannova 199, 285 04.

I v ostatu'ct č i iv č oi provede Katastrální iřď pro Středoč ký kraj, Katasúální pracošo

I

Benešov zápisy v Souladu s ustanovení" teto kuprí' cjv a socivJicnI dokumenty.

ĺ op1atek za vklad do katastru nemovitostí hradí kirpiji z převodu nemovitosti řudÍ prodávající

I

I

B

I

Tato smtouva rtabyva piatnosu dnem pcdpťsu oběnia :'wuvními stzanam učinnost dnem ro1n i

Kaalního úřadu pro StředočeskyKatastrální pracc 'ste Benešov o povalem vkladu Do duv

rozhodnut) katastrálniio ú řadu $cu uvn strany proje v teto smlouvě vázány Siniuvu strany

prohtajjí. že tuto kupní szniouvu uzavrely podle své vele 5~nê a važiě. Smlouva netfa

uzavřena v tísni


7

ĺ

/

- egtizaee

Běžné Číslo včřovaci knihy O - I ?3, 17$9,2004

I(ard šístek. r Č. 5O09-O5í096. bytem Ciacerady, Sarnechov 19E,

Ldis1iv Lukucz, r č. 78O7-14)836, bytem Uht ĺřskě Janovice, Jungmannova 199

jcjichž totožnost byla prokázána platným ú ředním průkazem,

tuto lisünu přede mnou vlastnoručně pochpsalL

V Benešově dne J .112804 (pr n lho listopadu roku dvoutsicího Čtvrtého),

4 Y,

\04

I

JUDr. JANA NKOVA

' ‚

I

/ 8E OV M nám, 22

- J Č

375 3:J


B

B

B

I

B

I

B

B

I

B

B

I

B

B

B

B

B

B

B

B

I

B

B

I

B

B

I

B

I

B

B

B

B

B

P říloha Č. 5: Fotop říloha


o


Luil

J

tLi

II

-

Vstup do Nemovitosti - Severní strana

Budova Č.e. 19 Budova Č.e. 19

Budova č.e. 19 Stav pozemků tvo řících Nemovitost

ki]

\r

\ o

\) O4O

o

CKý

ONO

Í


Ověřovací doložka konverze do dokumentu

obsaženého v elektronické podobě.

Ověřuji pod pořadovým číslem 29518410-50660-120221162656, že tento dokument,

který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z

46 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Eva Ohrablová

Vystavil: JUDr. Jan Grosam, soudní exekutor

v Praze dne 21.02.2012

More magazines by this user
Similar magazines