Soudní odhad ceny bytu vč. zařízení činí: 1.429.000,-Kč ... - Sreality.cz

img.sreality.cz

Soudní odhad ceny bytu vč. zařízení činí: 1.429.000,-Kč ... - Sreality.cz

DRAŽBA ve středu 15. 5. 2013 od 15:00 hod

Na úhradu hypotéky Raiffeisenbank a.s.,

!!Stačí 600.tis. a můžete bydlet!!

Nová garsoniera se zařízením, vhodná k podnikání i k bydlení,

s možností parkovacích míst. Měsíční náklady na provoz 1.500,-!!

Praha 4 – Krč, ulice, Štúrova 1701/55 ( užitná plocha: 29,5 m2, 2NP ).

Byt je okamžitě volný.

Soudní odhad ceny bytu . zařízení činí: 1.429.000,-

Stačí vám pouze 600.000,- a tento byt může být váš!!

V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova!

Na webových stránkách www.bussmark.cz

naleznete mj. další dražby nemovitostí, pravidelní dražby obrazů, majetku

z insolvenčních řízení, dražby drahých kamenů a investičního alkoholu.

- 1 -


- 2 -


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované

dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Místo, datum a čas zahájení dražby

15. 5. 2013 od 15:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o.,

Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč.

Parkování aut účastníků dražby je zajištěno přímo u aukční síně na oploceném parkovišti za

mechanickou závorou.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

1. 29.4.2013 od 15:00 hod. - po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.

2. 10.5.2013 od 15:00 hod. - po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.

3. Individuálně - po předchozí tel. dohodě nejméně 48 hod. před termínem prohlídky, cena

prohlídky 1.000,-.

Je zajištěna prohlídka interiérů. Setkání zájemců před předmětem dražby.

Kontaktní osoba: Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

- 3 -


Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby

váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby

1. Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a movitých:

a) nemovitý majetek:

- bytová jednotka 1701/189, s podílem na společných částech domu a pozemku 46/286584

v budově Krč č.p. 1701, LV 1701, bytový dům na parc.č. 2581/30,

- parcela č. 2581/30 – o výměře 6371 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

- parcela č. 2581/39 – zahrada 906 m2, ostatní plocha, zeleň

- parcela č. 2581/41 – zahrada 1701 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

- parcela č. 2581/42 – zahrada 581 m2, ostatní plocha, zeleň

- parcela č. 2581/45 – zahrada 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří

- parcela č. 2581/46 – zahrada 1588 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

- parcela č. 2581/67 – zahrada 1234 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

- zařízení a vybavení bytové jednotky

vše zapsáno na LV č. 7699 pro obec Praha, k.ú. Krč, vedený u Katastrálního úřadu pro hlavní

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

b) věci movité:

Předsíňová stěna s botníkem- provedení buk, kuchyňská linka v provedení medová olše +

indukční vařič + digestoř, 2 polstrované židle kuchyňské, pokojová stěna- medová olše ,rohový

rozkládací gauč s úložným prostorem, konferenční stolek na kolečkách- medová olše, stolek na

kolečkách pro TV a video set- medová olše, kancelářský stůl se skříňkou a poličkou- medová olše,

kancelářská židle- kovová - točící, 5x polička na stěnu- medová olše, garniž na záclony a závěsy-

buk + na míru ušité záclony i závěsy, automatická pračka LG na 3,5 kg, koupelnová zrcadlová

galerka, koupelnová skříňka s roletkou, Lednice s mrazákem zn. Gorenje

Výše uvedené věci se nacházejí v bytové jednotce výše uvedené a jsou součástí předmětu dražby

Hodnota předmětu dražby:

a)Hodnota nemovitého majetku předmětu dražby byla stanovena soudním znalcem na částku

1.310.000,-, jak vyplývá ze znaleckého posudku , zpracovaného znalkyní Ing. Jarmila Kočová,

ze dne 8.3.2013.

b) Hodnota movitého majetku byla stanovena odhadcem na částku ve výši 129.300,- (

zaokrouhledno 129.000,- ), jak vyplývá ze znaleckého posudku č. 2013 / 0024/ 3,

zpracovaného odhacem Bc. Vladislavem Čermínem, MSc, MBA, ze dne 7.3.2013.

Hodnota předmětu dražby celkem 1.439.000,-

Bytová jednotka č. 1701/189

bytová jednotka 1+kk umístěná ve 2.NP nástavby nad garážemi budovy č.p. 11701, ulice Štúrova,

k.ú. Krč, Praha 4.

Dispoziční uspořádání:

chodba, koupelna, WC, pokoj s kuchyňským koutem

Konstrukce a vybavení:

Nosné konstrukce jsou železobetonové, vnitřní omítky štukové, vnitřní obklady keramické, dveře

lamino plné a prosklené, okna plastová s izolačním dvojsklem, podlahy celé bytové jednotky tvoří

dlažba, koupelna obsahuje sprchový kout a umyvadlo, v kuchyňské lince indukční vařič.

Stáří a opotřebení:

Jednotka je v nové nástavbě nad garážemi z roku 2004, stavebně-technický stav výborný.

stav velmi dobrý.

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.

- 4 -


Nejnižší podání: 890.000,-

Minimální příhoz: 10.000,-

Dražební jistota: 100.000,-

Nezbytné podmínky účasti na dražbě

1. Zájemce o dražbu může být zastoupen na základě ověřené plné moci osobou přítomnou na

dražbě. Této osobě může sdělovat své nabídky i telefonicky.

2. Účastníci dražby jsou povinni složit dražební jistotu. Mohou ji složit u dražebníka již od

okamžiku vydání této vyhlášky, a to v hotovosti nebo na účet dražebníka

1061109047/5500 VS: RČ nebo IČ, nejpozději však do zahájení dražby. Pokud účastník

dražby složí dražební jistotu formou bankovní záruky, je povinen dražebníkovi doručit záruční

listinu, která musí obsahovat prohlášení bez výhrad a námitek do výše 100.000,-. Bankovní

záruka musí být platná 160 dní po skončení dražby. Dražebník bude v záruční listině označen

následně: Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272 24 163 Bankovní záruka musí být

vystavena bankou se sídlem na území ČR nebo zahraniční bankou oprávněnou působit

v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, na území ČR

a musí být vystavena v českém jazyce.

3. Dokladem o složení dražební jistoty účastníkem dražby je příjmový doklad od dražebníka nebo

bankovní výpis z účtu dražebníka. Pokud účastník dražby složí dražební jistotu formou

bankovní záruky, je dokladem o složení originální bankovní záruka – záruční listina předaná

dražebníkovi nejpozději do 16. hod. dne předcházejícího dražbě.

4. Po složení dražební jistoty je účastník dražby povinen podepsat čestné prohlášení,

že není osobou vyloučenou z dražby. Dále je účastník dražby povinen zapsat se do seznamu

účastníků dražby a prokázat dražebníkovi svou totožnost. Fyzické osoby předloží platný

občanský průkaz, případně jiný jemu na roveň postavený doklad. Osoby jednající jménem

právnické osoby (členové statutárních orgánů, prokuristé) předloží také aktuální výpis

z obchodního rejstříku. Zástupce účastníka dražby je povinen vedle prokázání své totožnosti

předložit také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

5. Účastník dražby je povinen převzít dražební číslo.

6. Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.

7. Pokud je předmět dražby vydražen vrátí dražebník bez zbytečného odkladu po ukončení

dražby (kromě vydražitele) ostatním účastníkům dražby dražební jistotu v hotovosti nebo na

účet účastníka dražby. Originální bankovní záruku – záruční listinu vrátí dražebník účastníkovi

dražby, který se nestal vydražitelem, po ukončení dražby.

8. Dražební jistotu nelze složit platební kartou ani šekem.

Úhrada ceny dosažené vydražením

1. Dražební jistota se započítá vydražiteli do ceny dosažené vydražením předmětu dražby.

2. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit do 31 dnů od dražby, a

to v hotovosti k rukám dražebníka nebo na výše uvedený účet dražebníka, VS: dražební číslo.

3. Pokud vydražitel složil dražební jistotu ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit

cenu dosaženou vydražením v plné výši na výše uvedený účet dražebníka,

VS: dražební číslo, a to do 31 dnů od dražby.

4. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.

5. Po úhradě ceny dosažené vydražením vyhotoví dražebník písemné potvrzení o nabytí

vlastnictví předmětu dražby, které předá bez zbytečného odkladu ve dvou vyhotoveních

vydražiteli.

6. Odměna dražebníka od vydražitele není požadována.

7. Pokud vydražitel dražbu zmaří, použije se dražební jistota jím složená na úhradu nákladů

zmařené dražby a nákladů dražby opakované. Pokud nebude dražební jistota postačovat, musí

ten, kdo zmařil dražbu na výzvu dražebníka doplatit zbytek nákladů.

- 5 -


!Nejlevnější půjčka pro každého!

Bez ponižování!

Bez prověřování!

Bez jakýkoliv skrytých poplatků!

Bez nahlížení do registru dlužníků!

Bez obav z předlužení – případná pohledávka bude vymáhána jen do

výše hodnoty zástavy stanovené ve veřejné dražbě!

Bez rizik – pokud bude cena dosažená v dražbě vyšší jak celková

výše pohledávky, tento rozdíl bude v plné výši dlužníkovi uhrazen!

Na koupi předmětu dražby je zajištěna půjčka komukoliv, ve výši rozdílu mezi

„akontací“ a cenou dosaženou vydražením, přičemž měsíční splátka půjčky

etně příslušenství nepřesáhne částku ve výši 10.000,-, tento rozdíl v plné

výši poskytne věřitel. Bude-li vydražitel ochoten hradit vyšší splátku, lze toto

zvýšení s věřitelem dohodnout. Úrok je stanoven na 1,9% p.a. ( roční úrok ) po

celou dobu trvání půjčky. V případě zájmu vám návrh smlouvy o půjčce

předložíme. Vydražitel může bez jakýkoliv sankcí kdykoliv doplatit celou výši

půjčky věřiteli, který okamžitě vydá kvitanci k výmazu zástavního práva.

Zájemce o půjčku musí splnit následující podmínky:

a) uhradit akontaci ve výši 600tis. do 10-ti dnů ode dne vydražení.

b) uzavřít smlouvy o půjčce ve výši rozdílu mezi akontací a cenou

dosaženou vydražením

c) uzavřít zástavní smlouvu k předmětu dražby ve prospěch věřitele

d) souhlasit s notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti

pro věřitele.

e) pojištění předmětu dražby ve prospěch věřitele

Návrh smluv o půjčce a zástavní smlouvy jsou k dispozici u

dražebníka i na webových stránkách dražebníka www.bussmark.cznemovitosti

– tato konkrétní nemovitost

Nabytí vlastnického práva

K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny dosažené

vydražením ve výše uvedené lhůtě, a to se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu. Pokud

vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením v termínu a způsobem uvedeným v této dražební

vyhlášce, nenabývá vlastnictví předmětu dražby a je povinen uhradit náklady dražby i náklady

dražby opakované.

Předání předmětu dražby vydražiteli

Po uhrazení ceny dosažené vydražením bude předmět dražby za účasti dražebníka protokolárně

předán vydražiteli do 5 kal. dnů, nedohodnou-li se bývalý vlastník, vydražitel a dražebník jinak.

Náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby ve výši 10.000,- nese v souladu se

zněním § 32 odst. 4 Zákona, vydražitel. Tato částka je splatná společně s cenou dosaženou

vydražením.

Navrhovatel:

SJM Čermín Vladislav a Čermínová Dagmar, oba bytem: Štúrova 1056/9, Lhotka, 142 00 Praha 4

- 6 -


Dražebník:

Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272 24 163, DIČ: CZ272 24 163 zastoupená jednatelem

Milošem Horou se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.: 602 14 14 04, fax: 227157105,

- 7 -

More magazines by this user
Similar magazines