Regulamin udziału w programie motywacyjnym 30.12 ... - Perfumy FM

perfumyfm.biz

Regulamin udziału w programie motywacyjnym 30.12 ... - Perfumy FM

§ 1. Słowniczek.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM „NA DOBRY POCZĄTEK”

dla nowych Dystrybutorów

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy

rozumieć:

1) Dystrybutor – podmiot, który łączy z FM GROUP

Polska Umowa Dystrybutorska;

2) Dystrybutor warunkowy – podmiot, który łączy z

FM GROUP Polska warunkowa Umowa Dystrybutorska

zarejestrowana za pośrednictwem strony internetowej

znajdującej się pod adresem www.perfumy.fm, email’a

lub faksu, a obowiązująca do dnia doręczenia

jej oryginału do FM GROUP Polska, nie dłużej jednak

niż przez 30 dni od jej rejestracji;

3) FM GROUP Mobile – FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z

siedzibą pod adresem: ul. Żmigrodzka 247, 51-129

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285976;

4) FM GROUP Polska – FM GROUP Polska Trawiński

Artur z zakładem głównym we Wrocławiu przy

ul. Żmigrodzkiej 247 (adres korespondencyjny:

ul. Wrocławska 2a, Szewce, 55-114 Wisznia Mała),

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod

numerem 171159, NIP: 898-195-35-47;

5) Grupa Dystrybutorów (Grupa) – grupa

Dystrybutorów tworzona przez ciąg rekomendacji

w ten sposób, że dany Dystrybutor (Sponsor)

rekomenduje (sponsoruje) na Członka Klubu FM

GROUP kolejnego Dystrybutora, który rekomenduje

na Członka Klubu FM GROUP następnych

Dystrybutorów, którzy rekomendują kolejnych itd.;

6) Kodeks etyczny Członków Klubu FM GROUP –

kodeks określający standardy etyczne postępowania

Dystrybutorów dostępny po zalogowaniu na stronie

internetowej FM GROUP Polska pod adresem

www.perfumy.fm, jak również w FM GROUP Polska

pod adresem: ul. Wrocławska 2a, Szewce, 55-114

Wisznia Mała;

7) Miesiąc rozliczeniowy (Miesiąc) – miesiąc

kalendarzowy, chyba że ostatni dzień miesiąca

przypadałby w niedzielę albo inny dzień (inne dni)

ustawowo wolny (wolne) od pracy, wówczas Miesiąc

rozliczeniowy kończy się w dniu poprzedzającym

o wskazanej przez FM GROUP Polska godzi nie;

8) Numer Dystrybutora (Numery Dystrybutora) –

składający/-ce się z ciągu cyfr i liter niepowtarzalny/ne

numer/-ery, jaki/-kie otrzymuje Dystrybutor przy

zawarciu Umowy Dystrybutorskiej albo na podstawie

postanowień Regulaminu Członka Klubu FM GROUP

lub Planu Marketingowego;

9) Pierwszy Miesiąc Członkostwa w Klubie FM

GROUP – Miesiąc następujący po Miesiącu, w którym

Dystrybutor zawarł Umowę Dystrybutorską lub

zarejestrował się za pośrednictwem strony

internetowej znajdującej się pod adresem

www.perfumy.fm, e-mail’a lub faksu, pod warunkiem,

że doręczył oryginału Umowy Dystrybutorskiej do FM

1

GROUP Polska w terminie 30 dni od rejestracji,

wysłania e-maila lub faksu;

10) Drugi Miesiąc Członkostwa w Klubie FM GROUP

– Miesiąc następujący po Pierwszym Miesiącu

Członkostwa w Klubie FM GROUP;

11) Trzeci Miesiąc Członkostwa w Klubie FM

GROUP – Miesiąc następujący po Drugim Miesiącu

Członkostwa w Klubie FM GROUP;

12) Plan Marketingowy – zbiór zasad określających

m.in. warunki konieczne do uzyskania przez

Dystrybutorów danego Poziomu efektywności oraz

zasad ustalania prowizji (tj. rabatów albo

wynagrodzeń) za uzyskanie danego Poziomu

efektywności;

13) Poziom efektywności (Poziom) – miara

skuteczności działania Dystrybutora w danym

Miesiącu określona w Planie Marketingowym,

wyrażona procentowo i mogąca przybrać następujące

wartości: 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%

lub słownie i mogąc przybrać formę Perłowej

Orchidei, Amarantowej Orchidei, Złotej Orchidei,

Diamentowej Orchidei, Czarnej Diamentowej

Orchidei;

14) Produkty FM GROUP – produkty występujące

w obrocie gospodarczym pod Znakiem FM GROUP,

w tym Towary Telefonii FM GROUP;

15) Program – niniejszy Program Motywacyjny „NA

DOBRY POCZĄTEK” dla nowych Dystrybutorów;

16) Prowizja „Na dobry początek” - prowizja,

przyznawana w postaci wynagrodzenia lub rabatu –

tym Dystrybutorom, którzy spełnili wymagania

określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu

- zgodnie z postanowieniami Planu Marketingowego

oraz Regulaminu Członka Klubu FM GROUP;

17) Punkty - punkty uzyskiwane w oparciu

o postanowienia Regulaminu Członka Klubu FM

GROUP z tytułu dokonanego w danym Miesiącu przez

Dystrybutora lub jego Grupę zakupu Produktów FM

GROUP, w tym Towarów Telefonii FM GROUP oraz

zakupu Usług Telefonii FM GROUP;

18) Punkty własne – punkty uzyskane przez

Dystrybutora z tytułu dokonanego przez niego zakupu

Produktów FM GROUP, w tym Towarów Telefonii FM

GROUP;

19) Regulamin – niniejszy Regulamin Udziału w

Programie Motywacyjnym „NA DOBRY POCZĄTEK”

dla nowych Dystrybutorów;

20) Regulamin Członka Klubu FM GROUP –

regulamin określający prawa i obowiązki

Dystrybutorów oraz FM GROUP Polska, stanowiący

integralną część Umowy Dystrybutorskiej, dostępny

po zalogowaniu na stronie internetowej FM GROUP

Polska pod adresem www.perfumy.fm, jak również w

FM GROUP Polska pod adresem: ul. Wrocławska 2a,

Szewce, 55-114 Wisznia Mała;

21) Towary Telefonii FM GROUP – Produkty FM

GROUP takie jak telefoniczne karty SIM, karty lub

kody służące przedpłacaniu usług


telekomunikacyjnych, telefony, akcesoria telefoniczne

i inne towary związane ze świadczeniem

i korzystaniem z usług telefonicznych;

22) Umowa Dystrybutorska – umowa zawierana

pomiędzy Dystrybutorem a FM GROUP Polska;

23) Usługi Telefonii FM GROUP – usługi

telekomunikacyjne występujące w obrocie

gospodarczym pod Znakiem FM GROUP;

24) Zestaw „Na dobry początek” – zestaw Produktów

FM GROUP określony w Załączniku „Tabela cen” do

niniejszego Regulaminu jako Zestaw „Na dobry

początek” nr 1 albo Zestaw „Na dobry początek” nr 2,

do nabycia którego, za cenę określoną w Załączniku

„Tabela cen” jest uprawniony Dystrybutor, który

spełnił wszystkie warunki udziału w Programie;

25) Znak FM GROUP – stanowiące własność FM GROUP

World Andrzej Trawiński Sp. k. z siedzibą we

Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisanej do

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we

Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268185,

prawa do znaku handlowego słownego i graficznego

FM GROUP” zarejestrowanego przez FM GROUP

World w Urzędzie Patentowym RP i znaku słownograficznego

FM GROUP FOR HOME” zgłoszonego

przez FM GROUP World w Urzędzie Patentowym RP, a

także prawa do znaku handlowego „FM GROUP MAKE

UP” oraz „FM GROUP Mobile” oraz prawa do

zgłoszonego znaku towarowego „FM Federico

Mahora” oraz znaku towarowego „MAHORA”.

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Program trwa od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia

2012 r. W Programie może wziąć udział Dystrybutor,

który zawarł Umowę Dystrybutorską w okresie od 1

stycznia 2012 do 30 listopada 2012 r. i spełnił

pozostałe warunki określone Regulaminem

niniejszego Programu. Ostatnim Miesiącem, w którym

Dystrybutor może spełnić warunki określone

niniejszym Regulaminem jest Miesiąc grudzień

2012 r.

2. W Programie nie może wziąć udziału Dystrybutor

warunkowy.

3. Dystrybutor, który jednorazowo zakupił bezpośrednio

od FM GROUP Polska Produkty FM GROUP o wartości

co najmniej:

a) 200 Punktów własnych w Pierwszym Miesiącu

Członkostwa w uzyskuje w ramach niniejszego

Programu uprawnienie do uzyskania Prowizji „Na

dobry początek” w wysokości 15 zł (słownie:

piętnaście złotych 00/100) lub

b) 300 Punktów własnych w Drugim Miesiącu

Członkostwa w Klubie FM GROUP, a ponadto w

pierwszym Miesiącu Członkostwa w Klubie FM GROUP

jednorazowo zakupił bezpośrednio od FM GROUP

Polska Produkty FM GROUP o wartości co najmniej

200 Punktów własnych, uzyskuje uprawnienie do

dokonania jednorazowego zakupu Zestawu „Na dobry

początek” nr 1, określonego w załączniku do

niniejszego Regulaminu za cenę 5 zł brutto (słownie:

pięć złotych 00/100) lub

c) 400 Punktów własnych w trzecim Miesiącu

Członkostwa w Klubie FM GROUP, a ponadto w

Pierwszym Miesiącu Członkostwa w Klubie FM GROUP

2

jednorazowo zakupił bezpośrednio od FM GROUP

Polska Produkty FM GROUP o wartości co najmniej

200 Punktów własnych oraz w Drugim Miesiącu

Członkostwa w Klubie FM GROUP jednorazowo

zakupił bezpośrednio od FM GROUP Polska Produkty

FM GROUP o wartości co najmniej 300 Punktów

własnych, uzyskuje uprawnienie do dokonania zakupu

Zestawu „Na dobry początek” nr 2, określonego w

załączniku do niniejszego Regulaminu za cenę 5 zł

brutto (słownie: pięć złotych 00/100)

4. W Programie nie biorą udziału Dystrybutorzy

dokonujący zakupu Produktów FM GROUP

bezpośrednio od FM GROUP Polska, którzy

kierownictwo nad Grupą objęli na skutek wygaśnięcia

Umowy Dystrybutorskiej (Numery Dystrybutora

przejęte na podstawie pkt. 5.12 Regulaminu Członka

Klubu FM GROUP), a także Dystrybutorzy dokonujący

zakupu Produktów FM GROUP na Numerach

Dystrybutora przyznanych w ramach programów

motywacyjnych ogłaszanych przez FM GROUP Polska.

5. W Programie nie może wziąć udziału Dystrybutor,

który dopuścił się naruszenia Regulaminu Członka

Klubu FM GROUP, Planu Marketingowego, Kodeksu

etycznego Członków Klubu FM GROUP lub innych

obowiązujących Dystrybutora zasad.

6. W Programie nie może wziąć udziału Dystrybutor,

którego łączy z FM GROUP Polska Umowa

Dystrybutorska będąca efektem uprzedniego zawarcia

umowy o przekazaniu – przejęciu praw i obowiązków

Członka Klubu FM GROUP.

§ 3. Zasady uzyskania Prowizji „Na dobry początek”

lub zakupu Zestawu „Na dobry początek”

1. Dystrybutor, który zgodnie z postanowieniami

Regulaminu kwalifikuje się do udziału w Programie,

bierze w nim udział i może dokonać zakupu Zestawu

„Na dobry początek” w cenie określonej w Załączniku

„Tabela cen” na zasadach określonych

w postanowieniach Regulaminu bez potrzeby

zawierania odrębnej umowy uczestnictwa

w Programie.

2. Uzyskanie przez Dystrybutora w danym Miesiącu

większej liczby Punktów własnych niż liczba określona

w § 2 ust. 3 nie uprawnia go do uzyskania

wielokrotności Prowizji „Na dobry początek” lub

zakupu więcej niż jednego Zestawu „Na dobry

początek”.

3. Prawo dokonania zakupu Zestawu „Na dobry

początek” stosownie do postanowień Regulaminu

wygasa z upływem ostatniego dnia Miesiąca

następującego bezpośrednio po Miesiącu, w którym

Dystrybutor spełnił wszystkie warunki przewidziane

Regulaminem do wzięcia udziału w Programie.

4. Dystrybutor nie otrzymuje Punktów za zakup Zestawu

„Na dobry początek” na zasadach określonych w

niniejszym Regulaminie i za cenę określoną w

Załączniku „Tabela Cen”.

5. Zestaw „Na dobry początek” może być wysłany do

Dystrybutora, za uprzednią jego dyspozycją, wraz z

zamówieniem składanym przez niego po uzyskaniu

uprawnienie do zakupu Zestawu „Na dobry początek”,

albo na jego wniosek i koszt jako zamówienie

indywidualnie, albo zakupiony przez Dystrybutora

osobiście w Salonie FM GROUP Polska przy ul.

Rydygiera 15 we Wrocławiu, najwcześniej w Miesiącu

następującym po Miesiącu, w którym uzyskał

uprawnienie do jego zakupu i nie później niż z


końcem Miesiąca następującego po Miesiącu, w

którym uzyskał uprawnienie do zakupu Zestawu „Na

dobry początek”.

6. Dystrybutor może dokonać tylko jednorazowo zakupu

Zestawu „Na dobory początek” bez względu na ilość

uzyskanych Punktów własnych.

7. Dystrybutor, który spełni warunki wymagane

Regulaminem, uzyskuje Prowizję „Na dobry początek”

w Miesiącu następującym po Miesiącu, w którym

spełnił wszystkie warunki udziału w Programie.

8. Prowizja „Na dobry początek” jest przyznawane

jednokrotnie.

9. Prowizja „Na dobry początek”, w przypadku

Dystrybutorów, których łączy z FM GROUP Polska

Umowa Dystrybutorska oraz dodatkowo umowa

zlecenia w przedmiocie świadczenia usług reklamy

sieci i znaku FM GROUP jest kwotą brutto, która

powinna zostać pomniejszona o przewidziane

przepisami prawa daniny publiczne, dla pozostałych

Dystrybutorów biorących udział w Programie kwota ta

jest kwotą netto.

10. Prowizja „Na dobry początek”, zostanie wypłacona

przelewem na rachunek bankowy wyłącznie tym

Dystrybutorom, których łączy z FM GROUP Polska

umowa o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej i

świadczenie usług reklamy (pod warunkiem

wystawienia z tego tytułu faktury VAT lub rachunku)

albo umowa zlecenia, której przedmiotem jest

świadczenie usług reklamy sieci sprzedaży i Znaku FM

GROUP (pod warunkiem wystawienia z tego tytułu

rachunku) oraz wskazali FM GROUP Polska swój

numer rachunku. Pozostali Dystrybutorzy otrzymują

Prowizję „Na dobry początek” w formie rabatu.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnictwo Dystrybutora w Programie nie wyłącza

możliwości wzięcia udziału w innych programach

motywacyjnych organizowanych przez FM GROUP

Polska, stosownie do postanowień odpowiednich

regulaminów.

2. W razie uzyskania przez Dystrybutora uprawnienia do

zakupu Zestawu „Na dobry początek” w cenie

określonej w Załączniku „Tabela cen” lub uprawnienia

do Prowizji „Na dobry początek” pomimo

niespełnienia warunków przewidzianych

Regulaminem, Dystrybutor będzie zobowiązany do

dokonania dopłaty do ceny, którą byłby obowiązany

uiścić nie biorąc udziału w Programie, a stanowiącej

różnicę między regularną ceną sprzedaży a ceną

określoną w Załączniku „Tabela cen” lub zwrotu

Zestawu „Na dobry początek” w stanie nadającym się

do dalszej odsprzedaży lub zwrotu Prowizji „Na dobry

początek”.

3. Uzyskanie uprawnienia do Prowizji „Na dobry

początek” lub do zakupu Zestawu „Na dobry

początek” w ten sposób, że liczba Punktów własnych

uzyskanych przez Dystrybutora została naliczona

przez FM GROUP Polska za złożone i następnie

nieodebrane zamówienie/-a na Produkty FM GROUP,

nie daje uprawnienia do uzyskania Prowizji „Na dobry

3

początek” lub zakupu Zestawu „Na dobry początek”, a

jeżeli uprawnienie to zostało już przyznane

i Dystrybutor z niego skorzystał w całości bądź

w części, jest on obowiązany do dokonania dopłaty

do ceny, którą byłby obowiązany uiścić nie biorąc

udziału w Programie, a stanowiącej różnicę między

regularną ceną sprzedaży a ceną określoną

Załączniku do niniejszego Regulaminu lub zwrotu

Zestawu „Na dobry początek” w nadającym się do

dalszej odsprzedaży lub zwrotu Prowizji „Na dobry

początek”.

4. FM GROUP Polska zastrzega sobie prawo do zamiany

Produktów FM GROUP wchodzących w skład Zestawu

„Na dobry początek” na Produkty FM GROUP

odpowiadające im ceną oraz jakością a także

funkcjonalnością w przypadku, gdyby do dnia

realizacji uprawnienie do zakupu Zestawu „Na dobry

początek” Produkty FM GROUP wchodzące w skład

danego Zestawu „Na dobry początek” zostały

wycofane z oferty FM GROUP Polska lub z innych

powodów były niedostępne w ofercie FM GROUP

Polska, za uprzednim wskazaniem przyczyny zamiany

Produktów wchodzących w skład Zestawu „Na dobry

początek”.

5. FM GROUP Polska zastrzega sobie możliwość zmiany,

odwołania Programu lub przedłużenia okresu jego

obowiązywania w każdym czasie, co zostanie

ogłoszone na stronie internetowej FM GROUP Polska

pod adresem www.perfumy.fm po zalogowaniu.

Zmiany w Regulaminie, wprowadzone po dniu wejścia

w życie Programu, obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

6. Regulamin Programu „NA DOBRY POCZĄTEK”

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i

obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz jest

dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej FM

GROUP Polska pod adresem www.perfumy.fm, jak

również w FM GROUP Polska pod adresem: ul.

Wrocławska 2a, Szewce, 55-114 Wisznia Mała.

ZAŁĄCZNIK – TABELA CEN

Punkty własne

–jednorazowy

zakup

Pierwszy miesiąc

-200 Punktów

własnych

Drugi Miesiąc -

300 Punktów

własnych

Pierwszy miesiąc

-200 Punktów

własnych

Drugi Miesiąc –

300 Punktów

własnych

Trzeci Miesiąc-

400 Punktów

własnych

Zestaw „Na dobry

początek”

Zestaw „Na dobry

początek” nr 1

1) Cukrowy peeling do ust

2) Tusz do rzęs 3-step

mascara

3) Szampon dla mężczyzn

Zestaw „Na dobry

początek” nr 2

1) FM 323 (woda

perfumowana damska

100 ml),

2) FM 327 (woda

perfumowana męska 100

ml)

Cena

brutto

5,0 zł

5,0 zł

More magazines by this user
Similar magazines