SKLO SˇITÉ N A M IERU – FA RBA, FORMA A FUNKCIA P ...

vetropack.inettools.ch

SKLO SˇITÉ N A M IERU – FA RBA, FORMA A FUNKCIA P ...

SKLO S ˇ ITÉ NA MIERU FARBA, FORMA A FUNKCIA PREPRACOVANÉ DO DETAILOV


ChladnØ sklo a ideµly, ktorØ


MIL ČITATEL’KA, MILY ´ Č ITATEL’,

ak sa nµs opy´tate čo znamenµ Vetropack, mohli by sme si to zjednodusˇit’ a chladne Vµm odpovedat’ sˇtyrmi slovami:

sklo sˇitØ na mieru. Radsˇej by sme Vµm to vsˇak zjednodusˇili. Aby sme dokµzali, zˇe za ty´mto zdanlivo jednoduchy´m

sloganom stojí vy´konnµ a inovatívna spoločnost’ pôsobiaca v medzinµrodnom prostredí a vzˇdy blízko k svojmu

zµkazníkovi, prezentujeme Vµm na nasledujfflcich stranµch Vetropack v kocke od nµsˇho vsˇeobecnØho nadsˇenia

pre sklo azˇponasˇu konkrØtnu filozofiu podnikania. Potesˇí nµs,akVµsVetropack a nasˇe ideµlynenechajffl chladny´mi!

Claude R. Cornaz

CEO Vetropack Holding AG

Vµs nenechajffl chladny´ mi!

SKUPINA VETROPACK 3


4 SKUPINA VETROPACK

ATRAKTÝVNOST ˇ ANADHODNOTA

Chladny´ materiµl vzbudzuje

Trendy v oblasti obalov prichµdzajffl

a odchµdzajffl. Sklo vsˇak zostµva.

Pretozˇe materiµl, ktory´ mµ v sebe tol’ko

vy´hod, mµ nielen tisícročia starffl

históriu za sebou, ale aj vel’kffl kariØru

pred sebou.

Sklo: Zazˇiari uzˇ vtedy, ked’ ho vnímame celkom chladne a racionµlne.

Je prírodny´m materiµlom apozostµvaztakmernevyčerpatel’ny´ch surovín.

Dµ sa l’ubovol’ne často recyklovat’ a potrebuje na to len mµlo energie.

Predstavuje vynikajfflci obalovy´ materiµl chrµniaci a sˇetrny´ ksvojmuobsahu,

trvanlivy´, plynotesny´, odolny´ ivočinajhorsˇiemu počasiu a najsilnejsˇím chemi-

kµliµm.

Sklo: Emocionµlne tiezˇ nenechµnikoho chladny´m. Stroho a zµroveň usˇl’ach-

tilo zapôsobí na nasˇe zmysly,urobísvojobsah atraktívnym, chutny´m, priro-

dzeny´m a nefalsˇovany´m. Mµ svoju stµlu formu, napriek tomu je, vd’aka

mozˇnosti l’ubovol’nØho tvµrnenia, prístupnØ kreatívnym nµpadom dizajnØrov

akazˇdØmu vy´robku vytvµra jedinečnffl identitu.

Vetropack a sklo: Touto kombinµciou sa obl’fflbeny´ obalovy´ materiµl s bohatou

minulost’ou stµva materiµlom budfflcnosti. Nadhodnotny´ materiµl neustµle

vyvíjany´ a vyrµbany´ pomocou ty´ch najmodernejsˇích technológií. Z ˇ iaden

bezˇny´ materiµl: Sklo sˇitØ na mieru.


aj nad’alej horfflce tfflzˇby.


Dokonca aj chladny´ ch


matematikov zahreje pri srdci.

Ako dostat’ pozˇiadavky marketingu

a logistiky funkčne a hospodµrne

pod jednu strechu? So skleny´mi obalmi

od Vetropacku sa tento majstrovsky´

kfflsok podarí. Vsˇetko prekvapujfflco sfflhlasí:

forma, funkcia, cena.

PRODUKTIVITA A INOV CIA

Sklo: Vasˇe vy´robky bezpečne prepraví. Zachovµ ich kvalitu a prirodzenost’.

Vhodne tvarovanØ sa stµva ideµlnym marketingovy´m nµstrojom a zµroveň

prostriedkom na vytvorenie identity značky. Vµsˇ vy´robok zretel’ne vyzdvihne

auspotrebitel’a určí jehojasnfflpozíciu. Na dosiahnutie fflspesˇnØho pôsobenia

skla na trhu je vsˇak nutnØ byt’ pripraveny´ pouzˇit’ vsˇetky esµ.

Vetropack a sklo: Ako vedfflca spoločnost’ na nasˇich piatich domµcich trhoch

presne vieme, čo potrebujffl do skla balenØ vy´robky, aby mohli naplno ukµzat’

svoje hmotnØ, ako aj komerčnØ kvality. K tomuto fflčelu ponfflkame cely´

rad sluzˇieb odvy´roby vzoriek, cez testovacie sØrie pre trh a skfflsˇky plnenia,

po podporu pri prezentµciµch, uvedení na trh a logistike. D ˇ alsˇou silnou

strµnkou je nasˇa flexibilita: V prípade, zˇe sa vsˇirokom spektre sˇtandardnØho

sortimentu nenµjde vhodnØ riesˇenie, vyvinieme spolu so zµkazníkom model,

ktory´ svojou farbou, formou, funkciou a cenou nekompromisne spl ´ ňapozˇia-

davky trhu. Za vsˇetky´m stojí nasˇa pozˇiadavka: chceme dosiahnut’ dokonalffl

spokojnost’ zµkazníka. Nµsˇ odbor je predsa: Sklo sˇitØ na mieru.

SKUPINA VETROPACK 7


8 SKUPINA VETROPACK

StratØgia Vetropacku pri vy´robe skla

sa orientuje na rozsˇírenie a udrzˇanie:

Kde sa nµm otvµrajffl novØ sˇance, chopíme

sa ich spolu s nasˇím zµkazníkom.

Kde sme si uzˇ pozíciu vybudovali,

udrzˇiavame ju v zµujme nµsˇho zµkazníka.

STABILITA A ROZVOJ

Sklo: Dopyt po ňom v posledny´ch rokoch plynulo rastie, predovsˇetky´m vstµle

viac kfflpyschopny´ch krajinµch vy´chodnej Európy a ukazuje sa ako dlhodobo

odolny´ voči kolísaniu konjunktfflry. Vd’aka svojej aktivite a vedfflcej pozícii

voblastitechnológií sa Vetropack na tomto raste aktívne zfflčastňuje. Preto sme

dodµvatel’om pre medzinµrodnØ potravinµrske a nµpojovØ koncerny

od Coca-Coly cez Heineken po NestlØ v 16 krajinµch Európy, čím dosahu-

jeme priblizˇne jednu sˇtvrtinu nµsˇho obratu.

Sklo a Vetropack: Poznµme vysokØ nµroky nasˇich kl’fflčovy´ch zµkazníkov

achcemesizachovat’ ich dôveru aj v budfflcnosti. Takisto si chceme udrzˇat’

vedfflcu pozíciu na nasˇich domµcich trhoch pomocou silnØho regionµlneho

zakotvenia, odbornej kompetentnosti priamo na mieste a pro-aktívnym

konaním tak v oblasti inovµcií vy´robkov, ako aj v d’alsˇom rozvoji

uzˇ existujfflcich línií. Nezmeneny´ mµ napokon zostat’ aj nµsˇ, dodôsledkov

vybudovany´, kladny´ vzt’ah k zˇivotnØmu prostrediu: t.j. neustµla optimalizµ-

cia kolobehu ekologicky vy´hodnØho materiµlu skla, ako aj redukcia

spotreby energie a emisií. Pretozˇe jedine sfflhra vsˇetky´ch opatrení robí

zo skla Sklo sˇitØ na mieru.

Kde raz zapµlime plamienok,


nenechµme ho vyhasnfflt’.


Vynikajfflce vy´ kony z


ezˇiaceho pµsu.

1) HlavnØ sídlo Bülach, S ˇ vajčiarsko

2) Sklµreň St-Prex, S ˇ vajčiarsko

3) Sklµreň Pöchlarn, Rakfflsko

4) Sklµreň Kremsmünster, Rakfflsko

5) Sklµreň Kyjov, Českµ republika

6) Sklµreň Hum na Sutli, Chorvµtsko

7) Sklµreň Nemsˇovµ, Slovenskµ republika

1

KONTINUITA A PRÝTOMNOST ˇ

Spoločnost’ Vetropack, dnes uzˇ na burze kótovanµ rodinnµ spoločnost’

svlastnou prµvnou subjektivitou, sa od svojho vzniku, pred takmer sto rokmi,

nepretrzˇite vyvíjala. Z miestneho vy´robcu skla sa stala medzinµrodnµ spoloč-

nost’pre komplexnØ riesˇenia v oblasti obalovØho skla s počtom zamestnancov

2800, vyrµbajfflca v sˇiestich prevµdzkach s certifikµtom ISO 9001, na-

chµdzajfflcich sa v piatich európskych sˇtµtoch. Na zµkladoch niekdajsˇej

spol’ahlivej sklµrne vyrµstla dynamickµ vel’kovy´roba, ktorej zariadenia denne

spracujffl okolo 3000 ton skla a ročne dodajffl azˇ 3miliardy obalov. Na tejto

fflspesˇnej ceste Vetropack nasledoval tak potreby zµkazníkov, ako aj vlastnØ

vysokØ nµroky na svoje vy´robky a sluzˇby. Nie je podstatnØ kde Vetropack sklo

vyrµba, vsˇade vy´roba prebieha pod rovnaky´m mottom„Onebrandone

quality“ a s jediny´m ciel’om:Sklo sˇitØ na mieru.

2 3 4

5 6 7

SKUPINA VETROPACK 11


Vetropack Holding AG

CH-8180 Bülach

Telefón +41-1-863 31 31

Fax +41-1-863 31 21

www.vetropack.com

D ˇ alsˇie spoločnosti

Vetropack AG

CH-8180 Bülach

Telefón +41-1-863 34 34

Fax +41-1-863 31 23

Vetropack AG

CH-1162 St-Prex

Telefón +41-21-823 13 13

Fax +41-21-823 13 10

Vetropack Austria Holding AG

AT-3380 Pöchlarn

Telefón +43-2757-7541

Fax +43-2757-7674

Vetropack Austria GmbH

AT-3380 Pöchlarn

Telefón +43-2757-7541

Fax +43-2757-7674

Vetropack Austria GmbH

AT-4550 Kremsmünster

Telefón +43-7583-5361

Fax +43-7583-5361 112

Vetropack Moravia Glass, a.s.

CZ-69729 Kyjov

Telefón +420-518-603 111

Fax +420-518-612 024

Vetropack Strazˇa d.d.

HR-49231 Hum na Sutli

Telefón +385-49 326 326

Fax +385-49 341 041

Vetropack Nemsˇovµ, s.r.o.

Z ˇ elezničnµ 207/9

SK-914 41 Nemsˇovµ

Telefón +421-32-6557 111

Fax +421-32-6589 901

Müller+Krempel AG

CH-8180 Bülach

Telefón +41-1-863 35 35

Fax +41-1-863 31 24

Vetroconsult AG

CH-8180 Bülach

Telefón +41-1-863 32 32

Fax +41-1-863 31 22

Vetro-Recycling AG

CH-8180 Bülach

Telefón +41-1-863 36 36

Fax +41-1-863 36 26

Vetroreal AG

CH-8180 Bülach

Telefón +41-1-863 33 33

Fax +41-1-863 31 30

Vetroreal Industrie- und

Gewerbezentrum AG

CH-6242 Wauwil

Telefón +41-41-984 02 06

Fax +41-41-984 02 84

KontaktnØ adresy na predaj

S ˇ vajčiarsko - nemeckµ čast’

Telefón +41-1-863 34 34

Fax +41-1-863 34 45

E-Mail: verkauf.ch@vetropack.ch

S ˇ vajčiarsko - zµpadnµ čast’

Telefón +41-21-823 13 33

Fax +41-21-823 13 95

E-Mail: vente.ch@vetropack.ch

Rakfflsko

Telefón +43-2757-7541

Fax +43-2757-7691

E-Mail: verkauf.at@vetropack.at

Českµ republika

Telefón +420-518-603 111

Fax +420-518-612 519

E-Mail: marketing.cz@vetropack.ch

Chorvµtsko, Slovinsko,

Bosna-Hercegovina,

Srbsko-Čierna Hora, Macedónsko

Telefón +385-49 326 326

Fax +385-49 341 154

E-Mail: prodaja@vetropack.hr

Slovenskµ republika

Telefón +421-32-6557 111

Fax +421-32-6589 901

E-Mail: odbyt@vetropack.sk

OstatnØ krajiny zµpadnej

Európy

Telefón +43-7583-5361

Fax +43-7583-5361 225

E-Mail: export@vetropack.at

OstatnØ krajiny vy´chodnej

Európy

Telefón +420-518-603 111

Fax +420-518-612 519

E-Mail: export.cz@vetropack.ch

Arnold & Braun · Grafik Design · Luzern 02/2003 2050 sk

More magazines by this user
Similar magazines