Vetrotime

vetropack.inettools.ch

Vetrotime

www.vetropack.sk

Časopis pre zákazníkov spoločnosti Vetropack | júl 2012

TRH

Mlieko zo sklenej fľaše

nÁHĽady

Spokojní zákazníci

FÓKUS

Perfektne zabalené

dLHodoBÁUdrŽateĽnosŤ

Ochrana klímy

v St-Prex


2 VETROTIME

edItorIÁL

Milé čitateľky, milí čitatelia

Tepelne tvrdené obalové sklo – táto novátorská myšlienka sa vďaka revolučnému procesu

výrobcu sklárskych strojov Emhart Glass stáva skutočnosťou. O niekoľko mesiacov začíname

s priemyselnou testovacou fázou. Znamená to, že už nepôjde o prototypy a minimálne

série, ale budeme vyrábať série za celkom bežných výrobných podmienok, ktoré

platia pre hromadnú výrobu obalového skla. Prednosti tepelne tvrdeného skla sú zrejmé:

buď nám umožňuje značné zvýšenie odolnosti voči rozbitiu alebo redukciu hmotnosti obalového

skla. V praxi nájde uplatnenie obľúbené vyváženie oboch týchto vlastností.

A práve to budeme v blížiacej sa priemyselnej fáze v úzkej spolupráci s niektorými našimi

zákazníkmi skúmať.

Preto v súčasnosti rozširujeme výrobné zariadenia v našom závode v Pöchlarne v Rakúsku.

Základný kameň pre novú halu bol položený 22. mája. Viac o tom sa dozviete na stranách

4 a 5 toho vydania Vetrotime.

Dovoľte po tomto pohľade do budúcnosti ešte poohliadnutie späť za anketou u našich

zákazníkov na stranách 18 a 19, ktorú sme robili v uplynulom roku na niektorých našich

trhoch. Celkovo pozitívny výsledok ukazuje, že sme na správnej ceste. To na jednej strane

teší, na druhej strane motivuje k ďalšiemu zlepšovaniu.

O tom, že sa nachádzame na správnej ceste, svedčia aj mnohé vyznamenania, ktoré sme

nedávno dostali. Ktoré to boli? To zistíte rýchlo pri prelistovaní nášho časopisu.

V tomto zmysle Vám želám príjemné čítanie i objavovanie.

So srdečným pozdravom

Claude R. Cornaz

03 | FÓKUS | Perfektne zabalené

06 | dLHodoBÁUdrŽateĽnosŤ | Ochrana

klímy v St-Prex

08 | TRH | Nové zákaznícke modely

16 | VEDA | Dosť dôvodov pre sklo

18 | nÁHĽady | Spokojní zákazníci

24 | TECHNiKA | Investícia do budúcnosti

26 | UmENiE | Miniatúrna secesia


FÓKUs

dreaMteaM

Dokonale zabalené

VETROTIME 3

Príroda presne vie, ako sa to robí: Zabalí pochúťku do prírodného obalu, uchová ju čerstvú a zabráni jej kontaminácii.

V našom priemyselnom svete vytvorila ľudská ruka obalový materiál, ktorý je prírode najbližší, sklo. Aby

sa však sklené nádoby stali obalom, musíme ich vedieť uzavrieť. A materiál, z ktorého sú uzávery, nemusí byť

nevyhnutne tiež zo skla.

Najbežnejšie uzávery pre sklené konzervy sú kovové závitové

viečka, takzvané uzávery twist-off, ktoré nádobu vzduchotesne

uzatvoria a chránia tak obsah po jeho sterilizácii.

Technické požiadavky na tieto uzávery sú vysoké: musia byť

odolné voči vysokým teplotám, musia celkom presne priliehať

k ústiu pohára, aby sa dosiahlo dokonalé utesnenie, a mali

by uchovať potraviny v čo najprírodnejšom stave. Dosiaľ tieto

požiadavky spĺňal PVC materiál tak dobre, ako sa len dalo.

Spotrebitelia, ktorí vedome chránia svoje zdravie a životné

prostredie, však nie sú z tohto materiálu príliš nadšení. Práve

týmto zákazníkom najviac vyhovuje prírodné obalové sklo so

všetkými jeho jedinečnými vlastnosťami. Ako tento paradox

vyriešiť?

V minulom roku predstavila nemecká firma Pano, ktorá okrem

iného vyrába a vyvíja uzávery na sklené konzervy, svoju

novinku: uzáver Twist-off BLUESEAL, ktorý neobsahuje

PVC. Jeho zvláštnosťou je, že v porovnaní s bežnými PVC

viečkami dosahuje stonásobnú redukciu chemickej migrácie

medzi viečkom a obsahom. Uzávery BLUESEAL sa hodia

pre produkt obsahujúci vodu alebo olej a pre potraviny sterilizované

za bežných podmienok. Vcelku teda dobrá správa

pre spotrebiteľov, ktorí chcú chrániť svoje zdravie

a ktorí vďaka takým vynálezom nemusia byť tak často vystavení

zbytočným syntetickým látkam.

Ďalšou inováciou, ktorá je na vzostupe a ktorá poteší ekologických

spotrebiteľov, je tvrdené sklo. Bežne vyrobené sklené

obaly sa vďaka tepelnému tvrdeniu stávajú odolnejšie voči

rozbitiu a tým aj trvanlivejšie. Nová metóda sa v súčasnosti

vyvíja v partnerskej spolupráci medzi firmami Emhart Glass

a Vetropack.

Tepelne tvrdené sklo sľubuje ľahšie sklené obaly, ktoré sa

navyše pri padnutí na zem rozbijú len zriedkavo. Sú tu teda

dva aspekty, ktoré napomáhajú k zlepšeniu ohľaduplnosti

obalového skla voči životnému prostrediu. Tým sa kombinácia

uzáverov neobsahujúcich PVC a odolných sklených obalov

približuje o významný kus k cieľu - dokonalému obalu.

Prírodovedkyňa so zameraním na

ochranu životného prostredia

Dr. Jane Muncke, autorka tohto príspevku,

študovala na ETH Zürich.

Žije a pracuje vo Švajčiarsku.


4 VETROTIME

FÓKUs

ZÁKLadnýKaMeň

Míľnik vo výrobe odolnejšieho

a ľahšieho obalového skla

22. mája 2012 bol v sklárni Pöchlarn spoločnosti Vetropack Rakúsko slávnostne položený základný kameň

pre výstavbu novej výrobnej haly, v ktorej sa bude exkluzívne po prvýkrát na svete vyrábať tepelne tvrdené

obalové sklo. Historická udalosť.

zľava: Alfred Bergner, primátor mesta Pöchlarn, Petra Bohuslav, členka hospodárskej rady, Johann Reiter, riaditeľ Vetropack Austria GMBH,

Günter Lubitz, vedúci techniky/výroby v skupine Vetropack

Už vyše 80 rokov sa tepelne tvrdí tabuľové sklo na sklo bezpečnostné.

Spoločnosti Emhart Glass sa ako prvému výrobcovi

zariadení na výrobu obalového skla na svete podarilo

s veľkým úsilím vyvinúť proces, ktorý dokáže využiť vlastnosti

tvrdeného tabuľového skla aj pre sklo obalové.

Nová patentom chránená technológia bola vyvinutá v Emhart

Glass Research Center v USA na vlastnom zariadení na výrobu

skla, ktoré sa využíva výhradne na výskumné a vývojové

ciele. Tento proces umožňuje buď značné zvýšenie odolnosti

voči praskaniu alebo redukciu hmotnosti obalového skla.

Takže cieľom je okrem iného dosiahnuť aj to, aby sa vratné

fľaše stali značne ľahšími pri rovnakom objeme plnenia.

V spolupráci so spoločnosťou Vetropack sa proces využije

v priemyselnej výrobe. Spoločne sa tak zakladá míľnik

vo výrobe pevnejšieho a ľahšieho obalového skla. Zároveň

to predstavuje aj ďalší krok k dlhodobo udržateľnej ochrane

životného prostredia. Pretože výroba sklených obalov


Bauzeit | Mai bis Dezember 2012

s výrazne zníženou hmotnosťou prispieva vysokou mierou aj

k šetreniu prírodných zdrojov surovín a k redukcii emisií.

Základný kameň položili pani Petra Bohuslav, členka hospodárskej

rady spolkovej krajiny Dolné Rakúsko a primátor

mesta Pöchlarn Alfred Bergner spoločne s vedúcim odboru

techniky/výroby v skupine Vetropack Günterom Lubitzom,

a Johannom Reiterom, riaditeľom spoločnosti Vetropack

Austria GmbH a vedúcim obchodnej divízie Švajčiarsko/

Rakúsko. „Sme hrdí na to, že skupina Vetropack si vybrala

MenejČrepoV

Sklo čoraz nerozbitnejšie

Pred štartom: Nová technológia na výrobu tepelne

tvrdeného obalového skla sa dostáva do sériovej

testovacej fázy (viď článok vľavo). Koncom roka sa

tento proces vyskúša aj v priemyselných výrobných

podmienkach.

Inovatívna technológia pre tvrdenie sklených obalov sa

vo Vetropacku práve veľmi dôkladne testuje v spomenutom

pilotnom projekte. Táto inovácia umožňuje vyrábať obalové

sklo odolnejšie voči rozbitiu. Testy to dokazujú: ak necháme

naplnenú tepelne tvrdenú sklenú fľašu spadnúť na tvrdý

povrch z výšky 1,5 m, len máloktorá z nich sa rozbije. Bežné

fľaše sa naopak pri tomto teste rozbijú spravidla všetky.

Sklo zostáva sklom

Ten, kto už teraz myslí dopredu a uvažuje o dopadoch

na recykláciu, môže zostať pokojný. Odolnejšie sklo sa

recykluje rovnako ako bežné obalové sklo. Jediným rozdielom

je, že sa kontajner na sklo musí vyprázdňovať trochu

častejšie, pretože pri likvidácii odpadu sa menej fliaš rozbije

na črepy.

VETROTIME 5

Výrobná hala pre tepelné tvrdenie skla v Pöchlarne. Doba výstavby: máj – december 2012

Vetropack Austria GmbH | www.vetropack.at

našu skláreň v Dolnom Rakúsku za miesto výroby s touto

revolučnou technológiou“, vyhlásil Johann Reiter. „To ešte

viac potvrdzuje dôveru v know-how, angažovanosť a výkony

našich pracovníkov ako aj nášho nadčasového podnikateľského

i pionierskeho ducha, ktorý je nevyhnutný pre zavedenie

novej technológie vo výrobe“.

Koncom roku 2012 bude nainštalované pilotné zariadenie

na technické tvrdenie sklených obalov, ktoré bude následne

po prvýkrát využité v priemyselnom výrobnom procese.


6 VETROTIME

dLHodoBÁUdrŽateĽnosŤ

CertIFIKoVané

Ochrana klímy v St-Prex

Spoločnosť Vetropack Švajčiarsko získala v roku 2012 opäť certifikát „Dobrovoľná ochrana klímy – ochrana

klímy z presvedčenia“ Energetickej agentúry pre ekonomiku (EnAW). Skláreň v St-Prex dokonca stanovené ciele

ešte o niečo prekročila.

„Vďaka profesionálnej spolupráci s EnAW sme

dokázali radikálne znížiť objem CO2 pri našej výrobe.

Súčasne sme výrazne zvýšili energetickú účinnosť.

Chránime klímu pre život!“

Už v roku 2003 sa firma Vetropack spojila s agentúrou

EnAW a rokovala o možnostiach zníženia emisií CO 2

a zvýšenia energetickej účinnosti. Pri kontrole spotreby

energie bolo rýchlo jasné, že hlavná pozornosť sa musí

zamerať na výrobné procesy, teda na tavenie.

Prekonané ciele

Po spoločnom zisťovaní ukazovateľov a ich analýzach bol

stanovený cieľ: energetická spotreba má klesnúť o viac než

25 percent. Pretože sa v tom čase práve vymenila taviaca

vaňa, bol cieľ výrazne prekonaný. K tomu prispeli tiež rekuperácia

tepla, zdokonalený systém riadenia procesu a drobnejšie

opatrenia v oblasti osvetlenia, stlačeného vzduchu

a redukcie prúdových špičiek. A tak získala spoločnosť

Vetropack Švajčiarsko v roku 2004 prvýkrát certifikát

o dobrovoľnej ochrane klímy.

Neustála optimalizácia

Ale nemôžeme zaspať na vavrínoch. Každý rok sa evidujú

údaje o energii a opatreniach v monitorovacom systéme

EnAW. Vyhodnotenie ukazuje, či boli dosiahnuté nové ciele.

Ak sú ciele splnené, udelí sa certifikát znovu.

Aj v roku 2011 Vetropack nielenže splnil svoje úlohy

k úplnej spokojnosti, ale dokonca ich prekonal. Energetická

účinnosť sa zvýšila o 24 %, objem CO 2 klesol o 28,5 %.


EnAW

VETROTIME 7

Energetická agentúra pre ekonomiku je platformou služieb pre podniky. Už viac

než desať rokov úspešne sleduje cieľ - ako hospodárnymi opatreniami redukovať

energetickú spotrebu podnikov vo Švajčiarsku a objem emisií CO2 . Ukazuje im,

ako môžu vďaka vyššej energetickej účinnosti ušetriť peniaze i bez veľkých nákladov.

Radí firmám a podporuje ich pri realizácii ich zámerov v oblasti klimatickej

a energetickej politiky. EnAW bola poverená konfederáciou, aby realizovala

v praxi zákonom stanovené úlohy na ochranu klímy. www.enaw.ch

export

Vyznamenanie pre Vetropack Straža

S cieľom poukázať na význam exportu a jeho prínos pre celkový rozvoj Chorvátska sa v tejto krajine udeľuje

od roku 2008 cena „Zlatý kľúč“ (Zlatni ključ). V kategórii najlepšieho vývozcu do Srbska za rok 2011 získal

toto ocenenie chorvátsky závod skupiny Vetropack v Hume na Sutli.

Vyznamenanie je výsledkom dlhoročnej práce na trhu,

ktorá začala prvou účasťou podniku na Medzinárodnom

poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade. Prvé väčšie

dodávky odišli do Srbska v roku 2001 (3,3 miliónov kusov)

a odvtedy majú stúpajúcu tendenciu. V roku 2011 bolo zo

závodu Vetropack Straža dodaných do Srbska 205 miliónov

sklených obalov. Už v roku 2008 bol podnik vyznamenaný

ako najlepší exportér do Srbska.

Najväčšími partnermi v Srbsku sú Knjaz Miloš, Apatinska pivovara

(StarBev), Heineken, Carlsberg, Swisslion, Vino Župa

alebo Rubin. Ide okrem iného o medzinárodné podniky,

ktorých výrobný štandard vyžaduje obalové sklo najvyššej

kvality.

V priebehu roka bolo vyvinutých veľa výrobkov pre srbských

zákazníkov, niektoré z nich boli dokonca vyznamenané

za dizajn. Najnovším príkladom je tento rok REGPAK pre sériu

výrobkov obchodného reťazca Foodland pod názvom

Bakina tajna (Tajomstvo starej mamy) – poháre a fľaše

na ovocné šťavy vyvinuté a vyrobené v závode Vetropack

Straža.

Vyznamenanie s potešením prevzal riaditeľ spoločnosti Vetropack

Straža Tihomir Premužak.


8 VETROTIME

trH

KrÁĽoVsKé

Pravé bavorské

Aj na Ukrajine je možné pochutiť si na pravom bavorskom pive.

Od roku 2011 sa vyrába v pivovare „Mikulentsky Brovar“ obľúbený

Kaltenberg Spezial.

GraVÍroVané

Nový vzhľad, osvedčený obsah

Aby pivo zaujalo na obrovskom trhu, zostáva mu jediné: musí mať

atraktívny obal.

Ukrajinský pivovar získal licenciu od samotného Luitpolda, bavorského princa

a obľúbené pivo varí striktne podľa pôvodnej bavorskej požiadavky na čistotu

zloženia. „Každé pivo by malo mať vlastnú históriu“, hovorí princ Luitpold.

Pre ukrajinských zákazníkov bol v spoločnosti Vetropack Gostomel navrhnutý tiež

nový exkluzívny sklený obal. Na rozdiel od doterajších fliaš zo štandardného

sortimentu nájde teraz milovník piva elegantný tvar, ktorý svoj obsah podčiarkuje

gravírovanou korunou a slovami „Bayerisch“ (bavorské) a „Königlich“ (kráľovské).

Klasická tmavohnedá farba fľaše a etiketa s monarchistickými prvkami zo zlatej

a čiernej farby zvýrazňujú imidž tohto obľúbeného nápoja.

Na „prastarom“ recepte piva Ittinger Amber určite netreba nič meniť. Vznikol

z nápadu ponúknuť ľuďom súčasnosti pivo pochádzajúce z pivovarskej a kláštornej

tradície. Nový vzhľad je však raz za čas vítaný. Ten prišiel na jar tohto roka

s nápojom obľúbeným po práci, ktorý sa varí výhradne z chmeľu vlastnej chmeľnice

Kartúzy Ittingen. Nakoniec vymenilo pivo svoje zvyčajné šaty za odev šitý na mieru.

Gravírovanie na ramenách je síce jednoduché, avšak okamžite zaujme a dodáva

produktu osobitný charakter, ktorý si zaslúži. Pre novú nevratnú fľašu boli tiež vytvorené

moderné etikety.

Dizajn vznikol v spolupráci so zákazníkom vo Švajčiarsku, fľašu vyrába Vetropack

Rakúsko v Kremsmünstri.


pILotnýprojeKt

Čierne sklo – posledný výkrik módy

Spoločnosť Vetropack prvýkrát utavila vo svojom chorvátskom podniku

čierne sklo. Doposiaľ vznikali čierne fľaše prevažne lakovaním.

Čierna farba je veľmi diskutované a tým nanajvýš zaujímavé „farebné riešenie“

sklených fliaš. Treba zvládnuť predovšetkým dve výzvy: nepriepustnosť svetla

a zafarbenie sklenej taveniny. Nepriepustnosť svetla komplikuje optickú kontrolu

kvality, zafarbenie dosahujú špecialisti na sklo takzvaným farbením vo fídri.

Farebný koncentrát sa pritom primiešava až v predpecí, teda bezprostredne

pred tvarovaním sklených obalov.

Na testovanie plnenia tohto nového farebného variantu skla sme získali rakúsky

pivovar Hirt. Plnili sa fľaše z čierneho skla s objemom 0,33 l pre projekt na talianskom

trhu pod názvom „tekkno trance beer“. Špeciálna prezentácia pre mimoriadny

projekt.

rIsKjeZIsK!

Hrany vytvárajú profil

VETROTIME 9

To, čo začalo na začiatku roka zmenou loga, vyvrcholilo pre Staropramen

na konci marca výrobou nových fliaš.

Pražský pivovar a druhý najväčší producent piva v Českej republike, Staropramen,

ukázal svoju odvahu a po šiestich rokoch podrobil celý sortiment pivových fliaš

dôkladnej modernizácii. Po tom, čo svoje klasické zaoblené logo zmenil na moderný

nápis v priamych líniách, dostali aj fľaše viac „hrán“. Od štandardnej fľaše sa však

nelíši len novým tvarom. Komu sa dostane pivo predávané v 35 krajinách do ruky,

bude prekvapený predovšetkým razbou loga na zadnej strane fľaše a rokom založenia

1869 na prednej strane v oblasti ramien. Mimoriadne atraktívne fľaše vyrába

Vetropack Moravia Glass.

Odvážnymi zmenami reaguje Staropramen na podiel piva predávaného vo fľašiach,

ktorý v Českej republike rastie. V roku 2010 sa po prvýkrát predalo viac piva vo

fľašiach, než sa načapovalo v reštauráciách.


10 VETROTIME

trH

MLIeKoaspoL.

Prírodný produkt v prírodnom obale

Sklené fľaše uchovávajú chuť i výživné látky svojho obsahu tak dobre ako žiaden iný materiál. Preto sa citlivé

potraviny ako mlieko a mliečne výrobky v ideálnom prípade plnia do sklených obalov.

To, čo pochádza z prírody, chutí tiež najlepšie z prírodného

obalu. Tuhé potraviny ako ovocie a zelenina majú svoj

vlastný obal: šupku, kôru, listy atď. Tekuté prírodné produkty,

ako napríklad mlieko, potrebujú pomoc ľudskej ruky, aby ich

bolo možné v rozumných množstvách transportovať, skladovať

a konzumovať. Najprírodnejším obalom je sklo. To, čo

sa skrýva vnútri tohto obalu, je vidieť na prvý pohľad:

čerstvosť produktu je očividná. Už v okamihu, keď výrobok

stojí v chladiacom regáli, vidíme, čo kupujeme a čo budeme

neskôr konzumovať. To nezaručí žiadna akokoľvek lákavá

etiketa.

Štipka nostalgie

Mlieko vo fľaši, ktoré deň čo deň dodával mliekar vždy

čerstvé, má svoj vrchol už dávno za sebou. Dokonca aj vo

Veľkej Británii je dlhoročná tradícia na ústupe. Chladničky

a jednorazové obaly zatlačili usilovných mliekarov a ich ekologické

vratné fľaše do pozadia. Výrobcovia a spracovatelia

mlieka sa ale neustále utvrdzujú v tom, že cesta predávať ich

produkt v sklených fľašiach je správna. Rovnako ako ukrajinský

podnik „Voloshkove pole“, ktorý si necháva vyrábať

Mlieko prospieva postave

Mlieko a mliečne produkty sú ideálnym zdrojom vápnika,

bielkovín a vitamínu D. Tieto živiny sú dôležité pre pevné kosti

a zdravé zuby. Najnovšie poznatky tiež preukázali, že mlieko

nielenže povzbudí pri únave, ale u prefíkaných labužníkov

dokáže prispieť i k štíhlej línii.

fľaše pre svoje mliečne produkty v sklárni Vetropack Gostomel.

Prianie zákazníka, aby fľaša u konečného spotrebiteľa

vzbudzovala dojem domácej výroby, bolo do bodky splnené:

hladké sklené obaly s objemom 0,75 l so širokým hrdlom

a závitovým uzáverom výrazne pripomínajú nostalgické fľaše

od mliekarov.


doKÁVy

Mlieko zo sklenej fľaše

VETROTIME 11

Nová generácia kávičkárov preferuje pri príprave svojho povzbudzujúceho

elixíru moderné espresso stroje. Tento trend využila

firma Maresi a vyvinula mlieko ideálne vhodné pre kávu espresso –

prirodzene v sklenej fľaši.

Nové mlieko do espresa vsádza na atraktívny vzhľad, chutný obsah

a praktickú veľkosť. To dosahuje firma Maresi vďaka sklenej fľaši s obsahom

410 g: stopercentne prírodný produkt, bez použitia génovej techniky

a umelých prísad, zostáva nefalšovaný v prírodnom sklenom obale od firmy

Vetropack Austria. Fľaša priťahuje pozornosť vďaka jednoduchému a pritom

pútavému vzhľadu. Moderný dizajn dodáva fľaši biela fólia –sleeve.

Maresi je pevnou súčasťou rakúskej kávovej kultúry. Už od roku 1955 sa tento

tradičný podnik zameriava na kvalitné rakúske mlieko zo štajerského údolia rieky

Enns. Tak ako pôvodný produkt aj mlieko do espressa sa dá kúpiť výhradne v

sklených fľašiach, čo ešte viac zdôrazňuje jeho prírodný pôvod a čerstvosť.

MLIEKO POTREBUJE SKLO.

Zdravé, chutné, dokonalé. Sklené obaly chránia svoj cenný obsah

až do okamihu konzumácie. A tá je pestrá, pretože nič neprináša na

stôl väčšiu rozmanitosť.

Mlieko potrebuje sklo – a sklo potrebuje Vetropack.


12 VETROTIME

trH

neZaMenIteĽné

Séria fliaš v nových šatách

Razba a reliéf: dva z troch charakteristických znakov, ktoré opticky

zvyšujú hodnotu liehovín firmy Mautner.

S novou sériou fliaš s obsahom 0,7 l a 0,35 l získavajú produkty firmy Mautner

celkom osobitý vzhľad. Firma Vetropack Rakúsko vyvinula a vyrobila nové šaty

podľa dizajnérskych predstáv výrobcu Stroh Austria GmbH. Vzletná značka

firmy bola vyrazená na prednú i zadnú stranu časť ramien a zaistila obalu

pre rakúsku špecialitu eleganciu a nadčasovosť. Vďaka reliéfu na sokli, ktorý sa

vinie okolo fľaše ako stuha, sa dá štíhla fľaša lepšie uchopiť. Oválny základný

tvar nakoniec završuje nový look, ktorý dodáva tradičnej špecialite Mautner

Inländer Rum ako aj Mautner Wodka nezameniteľný imidž.

IndIVIdUÁLne

Od Bourgogne St-Prex

k Bourgogne Mathier

Klasický model fľaše Burgunder s moderným dizajnom, to je nová fľaša

na víno od firmy Vetropack Švajčiarsko.

Fľaša Burgunder St-Prex spĺňa hneď dve požiadavky súčasnej doby: na jednej strane

má vzhľad prémiovej fľaše, na strane druhej zaujme svojou nízkou hmotnosťou.

So svojimi 540 gramami je o niečo ľahšia než ostatné fľaše z rovnakého segmentu.

Prstenec na ústí fľaše, ktorý patrí k Bourgogne St-Prex, zdôrazňuje klasický charakter.

A práve vďaka tomuto ústiu sa dá s nízkymi nákladmi vytvoriť celkom individuálna

fľaša. Napríklad tým, že sa ozdobí menom firmy.

Individuálna rozmanitosť

Táto fľaša, ktorá sa vyrába výhradne v St-Prex, presvedčivo zapôsobila aj na Amédéeho

Mathiera, majiteľa spoločnosti Albert Mathier & Söhne AG v Salgeschi. Aby jeho

produkty predstavil na trhu po novom, rozhodol sa pre Bourgogne-St-Prex 0,75 l, avšak

nový tvar ústia nechal vyhotoviť s reliéfom „ALBERT MATHIER“.

Časový zisk

Krásny vedľajší efekt pri tomto variante individuálne prispôsobených fliaš nájdeme tiež

pri plánovaní výroby: keďže pre výrobu treba upraviť iba zmenu ústia a nie kompletného

tvaru, je možné nové fľaše uviesť na trh rýchlejšie.


pútaVé

Odlíšiť sa od štandardu

Výrobcovia džemov to majú ťažké, výber je pre spotrebiteľov

obrovský. Najjednoduchším spôsobom, ako

sa odlíšiť od štandardu, je optická inscenácia. Nie

prehnaná, jednoducho tak akurát.

Chorvátska značka Podravka je známa nielen vďaka

produktu Vegeta, zmesi korenia v modrom obale,

obľúbenej po celej Európe. Táto firma vyrába okrem

iného aj marmelády. S cieľom dodať nový šmrnc

týmto sladkým nátierkam, rozhodol sa zákazník firmy

Vetropack Straža pre optickú modifikáciu pohárov

na džemy. Teraz sa od konkurencie v štandardných

sklených obaloch výrazne líši vďaka štíhlejším, vyšším

pohárom. Elegantným tvarom získali produkty moderný

štýl bez toho, aby pritom stratili tradičného ducha.

Séria rôznych ovocných pochúťok sa plní do pohárov

s obsahom 228, 314 a 580 ml a hermeticky sa uzatvára

pomocou uzáverov deep-twist-off. Celkový imidž

optimálne dopĺňajú aj nové etikety.

ŠŤaVnaté

Uzáver, ktorý vždy sedí

VETROTIME 13

Nielenže pekne vyzerajú, ale sú aj ekonomické: nová séria fliaš na ovocné

šťavy Lubsad potrebuje iba jednu veľkosť otočných uzáverov.

Ovocné šťavy najlepšie chutia, keď sa vyrobia bez prísad a vychutnávajú zo sklených

obalov. V Poľsku majú ovocné šťavy zo sklenej fľaše dlhú tradíciu. Na základe stúpajúceho

dopytu získala česká spoločnosť Vetropack Moravia Glass novú zákazku od firmy

Lubsad na individuálny návrh fliaš na ovocné šťavy. Vznikla tak séria sklených obalov

s objemom 300 ml, 700 ml a 1 l. Novinkou pritom je, že všetky fľaše majú rovnako veľký

otvor. Vďaka tomu stačí objednávať len jedinú veľkosť uzatváracích viečok.

Šťavy z jabĺk, hrušiek alebo malín sa získavajú z celých plodov bez toho, aby v sebe

skrývali akékoľvek prísady vrátane vody.


14 VETROTIME

trH

exKLUZÍVne

Limitovaná jubilejná kolekcia

Tessinská sekcia nezávislých výrobcov vín (Associazione

Viticoltori Vinificatori Ticinesi AVVT) oslávila v roku

2009 štvrťstoročie svojho trvania. Z vtedajšieho „jubilejného

hrozna“ vznikla pravá dizajnérska kolekcia.

27 z celkového počtu viac než 40 podnikov asociácie

AVVT si nechalo v zálohe barikový sud svojho najlepšieho

vína jubilejného ročníka, aby mohlo vytvoriť mimoriadnu

kolekciu vína. Vznikla pôsobivá zbierka, mozaika rôznych

miest pôvodu, štýlov a vinárskych rukopisov. Skutočný šperk

pre milovníkov vína. Jemné kvapky – väčšinou rýdzeho merlotu,

niekoľkých cuvées a tiež bieleho vína – boli stočené

do exkluzívnych fliaš, ktoré navrhol dizajnér spoločnosti Vetropack

vo Švajčiarsku Jean-Franck Haspel a ktoré vyrobila

skláreň v St-Prex. Každé víno nesie svoju celkom osobitnú

etiketu. Tessinský maliar Gianluigi Susinno na nich podľa

nápadu Michela Bagnoliho portrétoval všetkých vinárov,

ktorí sa do projektu zapojili. Vydanie jubilejnej kolekcie je

obmedzené na 300 exemplárov à 27 fliaš. Záujemcovia

sa môžu pozrieť na webové stránky www.viticoltori.ch, aké

číslované fľaše sú ešte k dispozícii.


aGroVIna2012

Odborníci medzi sebou

VETROTIME 15

Každé dva roky otvára svoje brány Agrovina, švajčiarsky veľtrh pre vinárov, pestovateľov vína a ovocia, vo

francúzsky hovoriacom stredisku Martigny. Spoločnosť Vetropack privítala návštevníkov v novo vybudovanom

veľtržnom stánku – vydareného vzhľadu.

Už deviatykrát sa wallisské mestečko Martigny zmenilo

pri príležitosti veľtrhu Agrovina na „medzinárodnú metropolu

pestovania vínnej révy, vinárstva a pestovania ovocia“. Veľtrh,

ktorý sa koná každé dva roky vždy v januári, je vhodnou platformou

na získavanie a výmenu informácií a zdieľanie svojho

know-how s odborníkmi z branže. Počas štvordňovej výstavy

zavítalo do Martigny približne 17 000 odborníkov, znalcov

i záujemcov.

Spoločnosť Vetropack Švajčiarsko prvýkrát realizovala nový

veľtržný koncept, platný pre celú skupinu, a prezentovala

sa vo svojom svetlom a atraktívnom stánku s plochou 99 m 2.

Okrem štandardného sortimentu, ktorý zahŕňa už zhruba

100 fliaš, bolo predstavených tiež 35 naplnených a etiketovaných

sklených obalov, zhotovených špeciálne pre zákazníkov

a so zákazníkmi. Bolo možné obdivovať celú paletu

farieb.

Recyklácia vizuálne

Vskutku príťažlivým miestom bol bar – švajčiarsky unikát: pult

tvorila plochá vitrína naplnená črepmi z najrôznejších sklených

obalov. Kto sa posadil k baru, dostal sa takmer automaticky

k debate na tému recyklácia. Téma, ktorá vo firme Vetropack vždy

hrala významnú úlohu. Ďalšou ústrednou problematikou bolo odľahčené

sklo. Odborné publikum dostalo vysvetlenie, že toto sklo

znižuje spotrebu surovín a energie a tiež emisií CO2 bez toho,

aby pritom utrpela kvalita.

Ďalšia Agrovina sa koná od 21. do 24. januára 2014.


16 VETROTIME

Veda

FrIendsoFGLass

Vedeli ste, že…?

… vďaka recyklácii jednej jedinej sklenej fľaše by ste

mohli svoj počítač napájať elektrickým prúdom počas

25 minút? Alebo svoju práčku počas 10 minút? Ešte

málo presvedčivé dôvody, aby ste sa rozhodli pre

sklo? Tu nasledujú ďalšie.

Sklo je jediný jednovrstvový obalový materiál, ktorý nepotrebuje

žiadne ďalšie vrstvy na to, aby chránil potraviny a

nápoje. V súčasnosti sú sklené obaly zhruba o 40 percent

ľahšie než pred 20 rokmi. Sklo, ktoré vyhodíte do kontajnera

na staré sklo, by mohlo do 70 dní opäť stáť v regáloch.

Tieto a ďalšie argumenty pre sklo a vlastnosti a výhody skla

nájdete na webových stránkach pre priaznivcov skla www.

friendsofglass.sk.

A mimochodom…

… sklo bolo – rovnako ako množstvo geniálnych ‚vynálezov’

– objavené náhodou. Ako presne a kedy – jeho históriu

nájdete tiež na adrese www.friendsofglass.sk.

www.friendsofglass.sk


Tohtoročné valné zhromaždenie sa konalo v Bülachu po turnusoch. Správna rada získala nového člena.

VETROTIME 17

spoKojnÍaKCIonÁrI

Valné zhromaždenie spoločnosti Vetropack Holding AG

Dňa 9. mája už od desiatej hodiny prúdili prví akcionári

do budovy správnej rady v centre Rütenen v Bülachu, Švajčiarsko,

kde bolo na programe tohtoročné valné zhromaždenie.

V dvojročnom rytme sa striedajú švajčiarske stanovištia Bülach

a St-Prex. Prišlo 159 akcionárov. So záujmom sledovali

prezentáciu predsedu správnej rady Hansa R. Rüegga a CEO

Clauda R. Cornaza na tému ročného a koncernového vyúčtovania.

Akcionári boli s výsledkami spokojní a vystúpenia

v diskusii boli skôr vzácne.

Opätovná a nová voľba

Medzi bodmi programu bola tento rok tiež voľba správnej

rady na funkčné obdobie 2012 až 2014. Doterajší člen správnej

rady Werner Degen z dôvodu pokročilého veku odstúpil.

Okrem opätovnej voľby doterajších členov tak prišla na rad

tiež voľba nového člena. Správna rada navrhla Sönkeho Bandixena

(viď na menšom obrázku), diplomovaného strojného

inžiniera ETH a absolventa Business Harvard School, Boston,

USA. Do správnej rady bol zvolený jednohlasne. Všetci doterajší

členovia boli vo svojej funkcii potvrdení veľkou väčšinou.

Filmová premiéra…

Prvýkrát a celkom oficiálne boli publiku mimo firmy premietnuté

oba nové filmy spoločnosti Vetropack. Keď sa v animovanom

filme fľaše (otec a syn) spolu bavili a predstavovali

históriu vzniku skla, bolo v miestnosti také ticho, že by sme

počuli aj špendlík na zem spadnúť. Ani pri imidžovom filme

pod názvom „Preberáme zodpovednosť“ to nebolo inak.

Veľký aplauz a neskoršie komentáre ukázali, ako dobre bola

táto filmová premiéra prijatá. K filmu zameranému na imidž

napríklad zaznelo: Také prirodzené, vôbec nie strojené

alebo prehnané….áno, to je Vetropack. Animovaný film sa

páčil najmä vďaka svojmu svojráznemu humoru – jednotlivé

scény sa postarali o zábavný námet debaty na záver zasadnutia

valnej hromady. Viac o dvoch nových filmoch na strane

22 tohto vydania Vetrotime.


18

VETROTIME

spoKojnÍ?

Vetropack pod drobnohľadom

Väčšinou máme radosť z celkom spontánnej chvály zákazníka. Skôr neradi počúvame negatívne spätné

väzby. Pre neustále zlepšovanie je ale dôležité oboje. Preto vykonáva koncern Vetropack pravidelné ankety

medzi zákazníkmi.

Spoločnosť Vetropack si v minulom roku posvietila na trhy

vo Švajčiarsku, Rakúsku, v krajinách svojho exportu v západnej

Európe a v stredoeurópskych krajinách Bosne a Hercegovine,

Srbsku, Čiernej Hore, Slovinsku a Chorvátsku. Poverené

nezávislé inštitúty na prieskum trhu viedli osobné i telefonické

rozhovory so zákazníkmi rôznej veľkosti. Výsledok je

zrejmý: všeobecná spokojnosť u respondentov z Rakúska

a zákazníkov firmy Vetropack Straža zostala v porovnaní

s anketou v roku 2008 stabilne na veľmi vysokej úrovni,

u zákazníkov zo Švajčiarska dokonca značne stúpla.

Partner, nie ‚iba’ dodávateľ

Zákazníci dostali podrobné otázky okrem iného ohľadne

hlavných dôvodov nákupu, postoja k spoločnosti Vetropack

a o silných a slabých stránkach v porovnaní s konkurenciou.

Ukazuje sa, že vo všetkých štyroch anketách označuje veľmi

vysoké percento respondentov spoločnosť Vetropack ako

partnera a nie iba ako dodávateľa. Tento fakt objasňujú

mnohé kladné komentáre ohľadne profesionálnej starostlivosti

o zákazníkov. Ako ďalšie podstatné body pre spokojnosť

a dôvody nákupu sú uvedené faktory ako „kompetencia,

spoľahlivosť dodávok, spoločné plánovanie, starostlivosť,

profesionalita a zemepisná blízkosť“.

Silné a slabé stránky

Zaujímavé je vždy tiež porovnanie s konkurenciou, nielen

z hľadiska ostatných výrobcov skla, ale tiež vo vzťahu k

producentom iných obalových materiálov. Silné stránky,

ktoré boli menované v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v exporte do

západnej Európy a v krajinách strednej Európy, sú: orientácia

na zákazníka / starostlivosť o zákazníka, osobný kontakt,

skúsenosti/ kompetencie, vynikajúci servis a vybavovanie


nÁHĽady

Známka 1 – mimoriadne

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Známka 5

Známka 7

Známka 1 – mimoriadne

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Známka 5

Známka 1 – mimoriadne

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou

Vetropack Švajčiarsko?

Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %

(Známka 6 nebola udelená)

Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou

Vetropack Rakúsko?

Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %

(Známky 6 a 7 neboli udelené)

Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou

Vetropack Rakúsko? (Export)

2011

2008

2011

2008

2003

2011

2008

2003

Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %

(Známky 5 až 7 neboli udelené)

VETROTIME 19

reklamácií. Zlepšiť by sa podľa respondentov oproti tomu

sčasti mohla tvorba cien. Uvádzané boli tiež problémy

s kvalitou výrobkov, nedostatočná presnosť dodávky, občas

nedostatočná flexibilita a príliš dlhé procesy rozhodovania.

„V zásade dobré vysvedčenie nás teší a je súčasne veľkým

impulzom“, myslí si Herbert Kühberger, vedúci marketingu

a predaja obchodnej divízie Švajčiarsko/Rakúsko. „Zaujímavé

podnety zo štúdie podchytíme na ďalšie zlepšovanie

našich služieb na trhu a čo najlepšie ich využijeme.“

Skupina Vetropack ďakuje všetkým svojim zákazníkom, ktorí

spolupracovali pri anketách a poskytli nám poučné výsledky.

Vo firme Vetropack je náš zákazník vždy náš pán a urobíme

všetko pre to, aby sme splnili vysoké nároky a požiadavky

a tam, kde je to možné, sa ešte zlepšili.

Známka 1 – mimoriadne

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou

Vetropack Straža?

Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %

(Známky 5 až 7 neboli udelené)

BH

Srbsko

Slovinsko

Chorvátsko


20

VETROTIME

VýMenaúLoH

Sponzor miesto vystavovateľa

Prvýkrát vystupuje spoločnosť Vetropack Švajčiarsko na Arvinis,

najdôležitejšom veľtrhu vína v Romandii, len ako sponzor a nie

ako vystavovateľ. Svoj stánok prenechala obchodnej firme skupiny

Vetropack Müller+Krempel.

Vždy v polovici apríla sa z waadtlandského mestečka Morges stane

hlavné mesto milovníkov vína. Až 21 000 návštevníkov sa počas šiestich

dní veľtrhu stretlo s viac než stovkou vystavovateľov, ktorí ponúkajú

na degustáciu svojich 2 500 vín z celého sveta. Spoločnosť Vetropack

prezentovala mnoho rokov svoj vlastný stánok. Teraz ho prenechala

svojej sesterskej spoločnosti Müller+Krempel a sama vystupuje ako

sponzor „Espace Conférence Dégustation“, priestoru na školenie

a konferencie.

Recyklácia k tomu patrí

Sponzorstvo zahŕňa označenie a zriadenie sály. Rukopis spoločnosti

Vetropack nesie rôzne prvky ako výber štandardného sortimentu fliaš

na víno alebo dostupné palety farieb.

Kde sa rúbu stromy, tam padajú triesky, a kde sa ochutnáva víno,

tam sa skoro začnú zhromažďovať prázdne fľaše. Aby upozornila

na správnu recykláciu, poskytla firma Vetropack špeciálne nálepky

recyklácie skla, ktoré boli u vystavovateľov umiestnené na nápadných

oranžových kontajneroch.

Umelecké diela na dotyk

Jedným z mála stánkov, v ktorých sa očami, nosom, jazykom a chuťovými

pohárikmi nedegustovalo víno, bol stánok obchodnej firmy Müller+Krempel,

špecialistu na kvalitné obalové sklo. Tu bola poskytnutá

predovšetkým pastva pre oči. Popri časti štandardného sortimentu sa

tu vystavoval exkluzívny darčekový artikel: fľaše s číslami vnútri ako

darčeky na narodeniny alebo s motívmi ako napríklad ovocie, dokonca

aj fľaše s traktormi. Živý záujem návštevníkov presvedčil konateľa Marka

Islera o tom, že sem jeho firma príde aj budúci rok. Dodáva k tomu:

„Budeme navyše vystavovať aj výrobky z adventného a vianočného

sortimentu, napríklad fľašu rozdelenú na 24 dní“.

Originálne darčeky je možné cez rok zakúpiť v závodných predajniach

Müller+Krempel v Bülachu a St - Prex. Podrobnosti nájdete na adrese

www.mk-ag.ch.


nÁHĽady

reCyKLÁCIa

Najvyššie ocenenie

VETROTIME 21

Po cene „Slovak Gold“ z roku 2011 za služby v odbore recyklácie

skla získala spoločnosť Vetropack v Nemšovej na jar tohto

roka ešte najvyššie ocenenie „Grand Prix Slovak Gold“.

Certifikát kvality „Slovak Gold“ dostávajú podniky z rôznych odborov,

ktoré dlhodobo zaznamenávajú nielen dobré hospodárske výsledky, ale

tiež kladú do popredia ďalšie hodnoty, ako napríklad blaho zamestnancov,

životné prostredie alebo investície do rozvoja. Cena „Grand Prix

Slovak Gold“ sa potom udeľuje jednému až trom podnikom s najlepším

prínosom pre kvalitu. Tento rok získala žiadané ocenenie výhradne

spoločnosť Vetropack Nemšová.

Veľké úsilie v oblasti recyklácie sa vyplatilo: na jednej strane je prínosom

pre ochranu životného prostredia, na strane druhej tak bolo tiež možné vytvoriť nové pracovné miesta. Významné ocenenie

prevzal 18. apríla z rúk členov prezídia nadácie Slovak Gold vedúci odboru ekológie v spoločnosti Vetropack Nemšová

Ing. Milan Kňážek.

CHVÁLyHodné

Vetropack ako najlepší dodávateľ v roku 2011

Skupina Vetropack bola dňa 21. mája 2012 vyznamenaná spoločnosťou Coca-Cola Hellenic ako najlepší dodávateľ

v roku 2011. Coca-Cola Hellenic je najväčším výrobcom nealkoholických nápojov v Európe. Cena bola odovzdaná

na slávnostnom podujatí „2011 Best Supplier of the Year Award“ (Cena pre najlepšieho dodávateľa roka

2011) v Aténach.

Ocenenie vychádza z hodnotenia všetkých dodávateľov zo všetkých oblastí a udeľuje sa tomu

podniku, ktorý dosiahol neobyčajne vysoký výkon. CocaCola Hellenic podložila svoju voľbu

pre skupinu Vetropack nasledovnými argumentmi:

– skupina hrala vedúcu a proaktívnu úlohu pri rôznych iniciatívach v oblasti odľahčeného skla

– bola vždy transparentná ohľadne vlastností výrobku

– významne podporovala úspešnú realizáciu projektu „125 rokov Coca-Coly“

– vysokou angažovanosťou v oblasti recyklácie a úsporných energetických opatrení preberá

spoločenskú zodpovednosť (Corporate Social Responsibility Programm)

– obstála v rozsiahlom audite a spĺňa v plnom rozsahu tzv. Supplier Guiding Principles

– vďaka rýchlosti a flexibilnej dynamike zodpovedá dlhodobým potrebám spoločnosti

Coca-Cola Hellenic.

Cenu prevzali v Aténach páni Claude R. Cornaz, CEO, a Marcello Montisci, vedúci marketingu/

predaja a plánovania výroby v skupine. Claude Cornaz vyjadril svoju veľkú radosť z vyznamenania

slovami: „Je to nádherné uznanie práce, ktorú denne vykonávajú naši zamestnanci!“


22 VETROTIME

nÁHĽady

Filmy

Vetropack vzbudzuje emócie

Skupina Vetropack postavila vo svojom novom filme zameranom na imidž do popredia človeka. A ako bonus

realizovala geniálny animovaný film s témou obehu skla.

Základná myšlienka nového imidžového filmu spoločnosti bola

jasná: chceme ukázať ľudí, ktorí stoja za pojmom Vetropack.

Ľudí rôzneho pôvodu s rôznymi úlohami. Takých, akí sme,

prirodzení, nestrojení a individuálni. A tiež ľudí, ktorí berú

na seba zodpovednosť. Aj keď v súčasnosti prevzali náročné

úlohy predchádzajúcich fúkačov skla veľké stroje, nájdeme

vo výrobe skla ešte stále mnoho ručnej práce, precíznej práce

v dvadsaťštyrihodinovom takte. Výroba skla fascinuje a dojíma

– dokonca i dlhoročných zákazníkov alebo zamestnancov.


Niesť zodpovednosť

Filmárskemu tímu sa podarili pôsobivé snímky, ktoré boli

zachytené na viacerých pracoviskách závodov firmy Vetropack.

Dojmy ľudí a ich emócie, impresia žeravého skla

a jeho fascinujúci efekt. Divák vníma, že práca so sklom

je niečo zvláštne. Tento praveký materiál pochádzajúci

z prírody, ktorý je možné používať stále dookola, nenechá

chladných ani pracovníkov na „studenom konci“ linky.

Citáty rôznych osobností ako boli Dante alebo Lao Tse,

priblížené vo filme, zdôrazňujú zásadu v spoločnosti Vetropack:

Preberáme zodpovednosť! Každý vo svojom odbore.

Zodpovednosť za životné prostredie, za zákazníkov,

za výrobok a za vlastnú prácu.

Viac než iba výrobca fliaš

Vetropack ručí však nielen za sklené obaly, ale tiež za recykláciu

a obeh skla, za blízkosť k zákazníkovi a za individualitu,

precíznosť a kvalitu.

Tím filmárov z Zürichu všetky dojmy a snímky zhromaždil,

upravil, zostrihal, doladil a na záver spojil ako jednotlivé

dieliky puzzle do celku. Film, ktorý vznikol, nezostáva

človeku nič dlžný. Môžete si ho pozrieť aj na webových

stránkach firmy Vetropack: www.vetropack.com.

Kolobeh skla slovom a obrazom

Paralelne vznikol animovaný film, v ktorom poučuje synčeka,

malú sklenú fľašu na limonádu, jeho otec, dospelá fľaša na

minerálnu vodu. Počas niekoľkých minút sa syn dozvie, ako

VETROTIME 23

vlastne vznikol, aké veľkolepé vlastnosti má a čo z neho neskôr

bude. Geniálnym spôsobom je sprostredkované posolstvo:

„Sklo zostáva sklom“. Aj tento film si je možné pozrieť

na adrese www.vetropack.com.


24

VETROTIME

opraVyVane

Zo starého nové – z dobrého lepšie

Taviaca vaňa na sklo sa využíva 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku bez prerušenia, a to

všetko až počas desiatich rokov. Potom vysoko výkonný objekt dosiahne koniec svojho životného cyklu a musí sa

podrobiť rozsiahlej revízii na oživenie. Pre niekoho krátky život, pre druhého zase dlhý, ale vždy intenzívny.

V uplynulom polroku renovovala skupina Vetropack v závode

Kremsmünster vaňu na zelené sklo a v závode Straža vaňu

na biele sklo. Obe vane dosiahli svoju desaťročnú životnosť.

Dovtedy odhodlane a nepretržite tavili sklo, z ktorého opäť

vznikalo nové sklo: od štandardného obalu až po sklený obal

hodný ceny za dizajn.

Výnimočný stav 70 dní

Ak je stanovený termín opravy, nastaví sa vypínač na deň X

a pec sa vypne. Tekutá sklená tavenina sa vypustí chladeným

potrubím do vodnej nádrže. Tu sa rýchlo ochladí a dočasne

uloží na stanovišti črepov. Vychladené sklo sa – ako sa

na sklo sluší a patrí – pri najbližšej príležitosti opäť roztaví.

Do opätovného spustenia prevádzky to trvá v priemere

70 dní. Zákazníci firmy Vetropack nič z toho ale nepostrehnú.

Aby sa zabránilo problémom s dodávkami, vyrobia sa potrebné

fľaše spravidla v predstihu, alebo časť výroby prevezmú

na seba iné závody skupiny Vetropack. A čo robia zamestnanci?

Niektorí pomáhajú, iní majú dovolenku.

Vyššia kapacita

V Kremsmünstri sa na začiatku novembra začalo s výstavbou

vane. Veľkou novinkou je na jednej strane zníženie energetic-

Otázka pre profesionála

Prečo sa musí vaňa na tavenie skla opravovať v priemere každých desať rokov, vysvetľuje Günter Lubitz,

vedúci techniky/výroby skupiny Vetropack: Horúca sklená tavenina spôsobuje permanentné opotrebovanie

nádrže vane. Najväčšie opotrebovanie je v línii hladiny taveniny, pretože tu sa nachádza styčná línia

povrchu sklenej taveniny s nádržou vane. Línia hladiny taveniny sa chladí a pri pokročilom opotrebovaní

sa plátuje z vonkajšej strany. To sa dá opakovať spravidla dvakrát, ale potom sa musí vaňa opraviť. S

pokročilým vekom navyše drasticky rastú náklady na údržbu a energetická spotreba. Aj technika vane sa

neustále ďalej vyvíja. Inovácie sa implementujú pri revízii vane a spôsobujú nižšiu energetickú spotrebu a

nižšie emisie NOx.

kej spotreby a na strane druhej zväčšenie taviacej plochy

a tým tiež množstva taveniny. Nová vaňa má dnes výkon

240 ton za deň. Preto sa stroje na tvarovanie skla nielen

vymenili za nové, ale tiež rozšírili o dve stanice. Zodpovedajú

najnovším technológiám a dosahujú kvalitatívne lepšie

výsledky a vyššiu produktivitu.

Opravená a dobre pripravená

V podniku Straža prebiehala revízia vane od februára

do apríla. Aj tu sa dosiahlo zníženie energetickej spotreby.

Došlo k optimalizácii geometrie vane, zdokonaleniu vyhrievacej

technológie, inštalácii štyroch nových strojov a piatich nových

chladiacich pecí, umiestneniu troch nových paletizátorov

a k modernizácii triediacej linky. Rozhodujúcou novinkou

je ale podrobná príprava na dodatočnú montáž zariadení

na predhrievanie taveniny. Tá sa vykonala spoločne s filtrom

na dymové odpadové plyny. Hneď ako budú oba tieto

systémy aktívne, začnú sa zmes a črepy predhrievať horúcimi

odpadovými plynmi taviacej vane. Vaňa samotná tak bude

potrebovať na tavenie skla menej energie.


teCHnIKa

FaKtyosKLe

Prečo je sklo priehľadné?

VETROTIME 25

Aby niečo mohlo byť priehľadné, musí sa svetlo neobmedzene šíriť cez látku. To sa deje pri väčšine kvapalín

a plynov. Tuhé látky sú oproti tomu priehľadné len zriedka. Sklo je tuhé a napriek tomu priehľadné, prečo?

Tuhé teleso sa skladá zo striktne usporiadaných atómov.

Tieto geometricky presné mriežky neumožňujú viditeľnému

svetlu (elektromagnetické vlny s dĺžkou vlny od 400

do 800 nanometrov) nájsť si medzierku, ktorou by cez

látku preniklo.

Rozhodujúcim bodom pri skle je jeho výrobný postup: sklo

vzniká tak, že sa okrem iného roztaví kremičitý piesok (oxid

kremičitý). Piesok ako pôvodne tuhé teleso stráca zahrievaním

svoju kryštalickú štruktúru a stáva sa amorfným. To

znamená, že sa atómy začnú pohybovať a stabilná mriežka

sa rozpadne. Keď sa potom hustá hmota ochladí, aby sa

docielil konečný výrobok skla, molekuly zamrznú tam, kde

sa práve nachádzajú. To znamená, že v podchladenej

tavenine vznikne medzi jednotlivými časticami toľko miesta,

že fotóny môžu bez obmedzenia prenikať.

Tekuté a napriek tomu tuhé

Teraz si môžete povedať, že rad tuhých látok môžeme roztaviť

a napriek tomu zostanú tieto látky nepriepustné. Správne. Pri

skle za to vďačíme oxidu kremičitému. Táto stabilná chemická

zlúčenina neuvoľní zo svojho atómového obalu žiadne

elektróny ani v procese tavenia. Preto sa v skle nenachádzajú

žiadne „bludné“ elektróny, ktoré by mohli kolidovať so svetlom

a ktoré by svetlo pohlcovali alebo odrážali.

Preto sa sklo považuje za špeciálnu látku, ktorá je vďaka

svojmu usporiadaniu molekúl a optickým vlastnostiam priehľadná

ako kvapalina, avšak vďaka mechanickým vlastnostiam

tvrdá a stabilná ako pevná látka s vysokou viskozitou.


26 VETROTIME

UMenIe

KonCertZoBrÁZKoV

Poháre na džemy pod viečkom umenia

Ako možno zabaliť spolu sladké marmelády z Rakúska so štipkou Viedne? Nová edícia marmelád Hansa

Stauda ukazuje, ako na to: svoje lahôdky uzatvára so šarmom a umením do pohárov od firmy Vetropack.

Závitové uzávery zdobí 47 rôznych viedenských secesných námetov. Tie vznikli v úzkej spolupráci

s infocentrom Wien Tourismus.

Je to už tretia spolupráca infocentra Wien Tourismus

so značkou Staud’s. Prvá edícia vyšla v roku 2004 s umeleckými

dielami najrôznejších epoch z Viedenského múzea.

O tri roky neskôr sa na viečkach ovocných nátierok objavili

hudobné námety.

Okúzľujúci bozk

47 motívov secesnej kolekcie ukazuje vybrané časti umeleckých

diel z piatich viedenských múzeí, k tomu secesný návrh

firmy Backhausen a architektonické detaily viedenských

budov z príslušného obdobia. Samozrejme nesmie chýbať

ani „Bozk“, najslávnejší obraz Gustava Klimta.

Ten je považovaný za jedno z najvýznamnejších diel secesie.

Či už „Bozk“ predstavuje autoportrét s jeho životnou

družkou Emiliou Flöge, alebo sa umelcovi ‚jednoducho’

podarilo vyjadriť symbol lásky, na tom sa nemôžu v umeleckých

kruhoch zhodnúť. Viedeň oslavuje tento rok 150. narodeniny

svojho významného umelca. Z tohto dôvodu je aj

15 motívov Staudovej špeciálnej edície venovaných Klimtovi.


Foto: Staud's/foto-kittel.at

VETROTIME 27

Ako ďalší námet na zberateľských predmetoch nájdeme

napríklad umenie Josefa Hoffmanna (1870 – 1956). Tento

umelec navrhol rad dizajnov pre najrôznejšie predmety

dennej potreby – od stoličky až po šperky. Alebo umenie

Kolomana Mosera (1868 – 1918), ktorý navrhoval nielen

nábytok a textilné látky, ale tiež fasády a sklené okná.

Vytvorenie zbierky vítané

Exkluzívny dizajn uzáverov na poháre s džemom priamo

vyzýva na vytvorenie zbierky. Pretože viečka sú na pohároch

umiestnené celkom náhodne a nie podľa určitých príchutí,

môže najrôznejšie motívy kedykoľvek zbierať rovnako milovník

jahodovej marmelády ako aj zaprisahaný odporca pomarančového

džemu. Vďaka dostatočnému nákladu je možné

vytvárať zbierku aj po uplynutí Klimtovho výročia.


KontaKtnéadresy

predaj

Švajčiarsko

Telefón +41 44 863 34 34

Fax +41 44 863 34 45

verkauf.ch@vetropack.ch

vente.ch@vetropack.ch

rakúsko

Telefón +43 2757 7541

Fax +43 2757 7691

verkauf.at@vetropack.at

Českárepublika

Telefón +420 518 733 111

Fax +420 518 612 519

marketing.cz@vetropack.cz

slovensko

Telefón +421 32 6557 111

Fax +421 32 6589 901

odbyt@vetropack.sk

Chorvátsko,slovinsko,

Bosna-Hercegovina,

srbsko,ČiernaHora,

Macedónsko

Telefón +385 49 326 326

Fax +385 49 341 154

prodaja@vetropack.hr

Ukrajina

Telefón +380 4597 313 44

Fax +380 4597 320 77

sales@vetropack.ua

ostatnékrajinyzápadnej

európy

Telefón +43 7583 5361

Fax +43 7583 5361 225

export@vetropack.at

ostatnékrajinyvýchodnej

európy

Telefón +420 518 733 111

Fax +420 518 612 519

export.cz@vetropack.cz

07/2012 200 sk

More magazines by this user
Similar magazines