Η παρουσίαση της Σφακιανάκης στους αναλυτές - Euro2day.gr

euro2day.gr

Η παρουσίαση της Σφακιανάκης στους αναλυτές - Euro2day.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2009


Επισήµανση

Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά")

προετοιµάστηκαν από την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (η "Εταιρεία") και προορίζονται αποκλειστικά για την

πληροφόρηση του Αποδέκτη. Τα Υλικά είναι σε µορφή προσχεδίου και οι αναλύσεις και τα συµπεράσµατα

που περιέχονται σε αυτά είναι προκαταρκτικής φύσεως και υπόκεινται σε περαιτέρω έρευνα και ανάλυση. Τα

Υλικά δεν έχουν σκοπό να προσφέρουν καµία τελεσίδικη συµβουλή ή άποψη και δεν θα πρέπει κανείς να

βασίζεται σε αυτά για κανέναν λόγο. Τα Υλικά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, συνολικά ή εν µέρει, ούτε

να συνοψιστούν, να εξαχθούν περικοπές, να αναφερθούν αποσπασµατικά ή να γίνει άλλου τύπου δηµόσια

αναφορά σε αυτά, καθώς και να συζητηθούν ή να αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε χωρίς την γραπτή άδεια

της Εταιρείας.

Τα συµπεράσµατα που περιέχονται στα Υλικά αποτελούν προκαταρκτικές απόψεις της Εταιρείας κατά την

ηµεροµηνία των Υλικών και βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που απέκτησε από αυτά µέχρι τη

συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Ο Αποδέκτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποτίµηση των

πληροφοριών που εµπεριέχονται στα Υλικά και την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηµατικής απόφασης υπό

τη µορφή συναλλαγών που προτείνονται, ή προκύπτουν, από τα Υλικά. Η Εταιρεία δεν έχει κάνει ανεξάρτητη

εκτίµηση ή αποτίµηση των µετοχών, του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (έκτακτων ή άλλων) της Εταιρείας.

Όλες οι προβλέψεις και τα πιθανά σενάρια των Υλικών είναι προκαταρκτικές επεξηγηµατικές ασκήσεις που

βασίζονται στις υποθέσεις που εµπεριέχονται, οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν σωστές ή λάθος. Η

πραγµατικότητα µπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές οικονοµικού ή άλλου τύπου, που δεν µπορούν να

προβλεφθούν. Καµία εξασφάλιση ή εγγύηση δεν δίδεται ότι οι εκτιµήσεις που εµπεριέχονται θα επιτευχθούν.


ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

• Ιστορικό Οµίλου & Ανάπτυξη

• Παρουσίαση Οµίλου

• Κύρια Σηµεία Στρατηγικής

• Οικονοµικά Στοιχεία


Ιστορικό Οµίλου & Ανάπτυξη

1958 Ίδρυση της εταιρείας από τον κ. Ν. Σφακιανάκη ως Bussing Hellas Α.Ε.

1967 Ανάληψη από την Εταιρεία Αποκλειστικής διανοµής της Suzuki για την Ελλάδα

1974 συµφωνία µε τη MAN για την κατασκευή λεωφορείων και φορτηγών χρησιµοποιώντας

µηχανικά µέρη της MAN

Μετονοµασία της Εταιρείας σε ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

1993 ∆ραστηριοποίηση στη Λιανική πώληση αυτοκίνητων Suzuki (Personal Best A.Ε.)

Ίδρυση της Mirkat Ltd, αποκλειστικός διανοµέας της Suzuki στη Βουλγαρία

1997 Εισαγωγή της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών

Ίδρυση της AutoTeam A.Ε., Dealer της OPEL

1998 Είσοδος στον τοµέα του Operating Leasing (µακροχρόνιες µισθώσεις), ίδρυση της Executive

Lease A.Ε.

Ίδρυση της PANERGON A.Ε., ανάληψη της αποκλειστικής διανοµής της DAF (φορτηγά) και

1999

της Landini (γεωργικά τρακτέρ)

Ίδρυση της Executive Insurance Brokers A.Ε.

2000 Ίδρυση της AutoLink A.Ε., Dealer της FORD

2001 Απόκτηση του Master Franchisee για τη National-Alamo στην Ελλάδα (RAC)

Ίδρυση της AutoForum A.Ε., Dealer της VOLVO

2002 Ίδρυση της Cadillac Hellas A.Ε. (Cadillac, Corvette, Hummer) ως αποκλειστικός

2005

αντιπρόσωπος & RMO για την Ελλάδα

Ίδρυση της Σφακιανάκης Εµπορική A.E., Dealer της BMW

2006 Ίδρυση της MIRKAT DOOEL (Αποκλειστικός διανοµέας προϊόντων Suzuki στα Σκόπια)

Εξαγορά των µονάδων λιανικής πώλσησης του Οµίλου ΚΟΝΤΕΛΛΗ (Ford, Volvo, Fiat, Alfa

Romeo & Lancia)

Εξαγορά των µονάδων λιανικής πώλησης της εταιρείας ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. (BMW)

2008 Εξαγορά της ERGOTRAK A.Ε. (Αποκλείστικου διανοµέα στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία

& ΠΓ∆Μ διεθνώς αναγνωρισµένων κατασκευαστών µηχανηµάτων έργων και των βιοµηχανικών

προϊόντων)

Έναρξη συνεργασίας µε τη MAN


Παρουσίαση Οµίλου


∆οµή Οµίλου

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΑ Συµµετοχή

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Suzuki, MAN

Panergon A.E. DAF, Ford Trucks, Temsa, Landini -

Valpadana

100,0%

Ergotrak Α.Ε. Linde, Case, Ausa, Comp-Air,

Cummins, Hitachi

100,0%

Mirkat Ltd (Bουλγαρία) Suzuki, Ford Trucks, Mc Cormick,

Valpadana

99,9%

Mirkat Dooel Skopje Suzuki 100,0%

Personal Best A.Ε. Suzuki 100,0%

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Opel, Ford, Volvo, BMW, Mini

Cadillac, Corvette, Hummer

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth

Executive Lease A.Ε. LTR & RAC 100,0%

Ex. Insurance Brokers A.Ε. Ασφάλειες 100,0%

Mirkat Ltd (Bουλγαρία) LTR & RAC 99,9%

REAL ESTATE Αθωνική Τεχνική Α.Ε. 49,9%


Πωλήσεις Οµίλου ανά ∆ραστηριότητα

2007 2008 2009E

320,6

62.4%

304,0

54.7%

276,5 270,5

47.4%

161,7

31.5%

217,0

39.0%

Σηµείωση : * Περιλαµβάνονται οι ενδοεταιρικές πωλήσεις

** Συµµετέχουν οι εταιρείες που ενοποιούνται

46.4%

31,3 35,0

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

36,0


ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Α.Ε.Β.Ε.

PANERGON A.Ε.

ERGOTRAK A.Ε.

EXECUTIVE

LEASE A.Ε.

MIRKAT LTD

Εταιρείες Οµίλου / Παρουσίαση

Τοµέας Χονδικής - Αποκλειστικός Εισαγωγέας & ∆ιανοµέας στην Ελλάδα των π ροϊόντων Suzuki, Cadillac, Corvette, Hummer, Ford

Trucks & MAN.

Τοµέας Λιανικής - Εξουσιοδοτηµένος ∆ιανοµέας της Suzuki, Ford, Opel, Volvo, BMW, Mini, Fiat, Alfa Romeo, Lancia και Abarth.

Απ όδοση στη Χονδρική (Mερίδιο Αγοράς, 2008) : Suzuki - 5,1%

Απ όδοση στη Λιανική (Mερίδιο Αγοράς για όλες της Μάρκες, 2008) : Suzuki - 25,1%, Ford - 26,1% , Opel - 9,5%,

Volvo - 22,4%, BMW 13,0% Fiat, Alfa Romeo, Lancia - 7,9%

Ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων (CAGR 5y) : 23,5 %

Αποκλειστικός ∆ιανοµέας των φορτηγών DAF, των λεωφορείων Temsa & των αγρατικών µηχανηµάτων Landini, Valpadana.

Απ όδοση (Mερίδιο Αγοράς) : DAF - 7,0%, Landini, Valpadana 17,0% (Ηγέτης Αγοράς)

Ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων (CAGR 5y) : 20,7 %

Αποκλειστικός ∆ιανοµέας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια διεθνώς αναγνωρισµένων κατασκευαστών Μηχανηµάτων Έργων

και των Βιοµηχανικών Προϊόντων : Case, Cummins, Linde, Ausa, CompAir, Hitachi

Ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων (CAGR 5y) : 10,2 %

Μακροχρόνιο leasing για όλες τις µάρκες αυτοκινήτων. Αποκλειστική ∆ικαιόχρηση της National / Alamo Car Rental

L.T.R. & R.A.C. Στόλος Αυτοκινήτων - 5.250 µονάδες

Ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων (CAGR 5y) : 13,6 %

Αποκλειστικός ∆ιανοµέας των προϊόντων SUZUKI, των φορτηγών Ford & Mc Cormick και των αγροτικών µηχανηµάτων Valpadana

στην Βουλγαρία.

Μακροχρόνιο leasing για όλες τις µάρκες αυτοκινήτων. Αποκλειστική ∆ικαιόχρηση της National / Alamo Car Rental

Απ όδοση : 3,0% µερίδιο αγοράς.

Ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων (CAGR 5y) : 36,7 %


Όµιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ / Πωλήσεις & EBITDA

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε εκατ. €) 2006 2007 '07-06 2008 '08-07

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (Μητρικ ή) 235,7 358,1 51,9% 399,2 11,5%

PANERGON A.Ε. 35,1 44,0 25,3% 44,0 0,1%

ERGOTRAK A.Ε. 18,4 22,4 21,5% 23,7 6,1%

EXECUTIVE LEASE A.Ε. 25,4 28,4 11,8% 31,4 10,6%

EX. INS. BROKERS A.Ε. 2,1 2,9 38,1% 3,6 24,1%

MIRKAT LTD (Βουλγαρία) 16,4 22,9 39,8% 18,7 -18,3%

MIRKAT LTD (ΠΓ∆Μ) - 0,7 - 1,7 142,9%

EBITDA (σε εκατ. €) 2006 2007 '07-06 2008 '08-07

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (Μητρικ ή)* 37,9 43,9 15,8% 23,5 -46,4%

PANERGON A.Ε. 1,5 1,6 4,0% 2,0 26,3%

ERGOTRAK A.Ε. 0,8 0,8 2,5% 1,1 37,8%

EXECUTIVE LEASE A.Ε. 13,5 14,7 8,9% 17,0 15,6%

EX. INS. BROKERS A.Ε. 0,1 0,1 0,0% 0,6 632,5%

MIRKAT LTD (Βουλγαρία) 1,8 1,8 -1,7% 0,7 -62,1%

MIRKAT LTD (ΠΓ∆Μ) - -0,1 - -0,1 38,7%

• Το EBITDA του 2008 είναι προ προβλέψεων € 7,7 εκατ.


∆ίκτυο Suzuki στην Ελλάδα

∆ίκτυο ∆ιανοµής -67 σηµεία πώλησης

17


Ιδιόκτητο ∆ίκτυο Λιανικής

Εκθέσεις & Συνεργεία

ΜΑΡΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 2009

SUZUKI Αυτοκίνητα Αθήνα, Βόλος 9

OPEL Βορειοανατολική Αθήνα & Θεσσαλία 7

FORD Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Πάτρα 9

VOLVO Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Πάτρα 4

CADILLAC / CORVETTE / HUMMER Αθήνα & Θεσσαλονίκη 3

BMW Αθήνα 5

FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA Αθήνα & Θεσσαλονίκη 2

Μεταχειρισµένα Αυτοκίνητα Αθήνα 2

SUZUKI ∆ίκυκλα Αθήνα, Κόρινθος & Κρήτη 12

BMW ∆ίκυκλα Αθήνα, Κόρινθος 2

Μεταχειρισµένα ∆ίκυκλα Αθήνα 1

ΣΥΝΟΛΟ 56


Ταξινοµήσεις Επιβατικών Αυτοκινήτων

Η ελληνική αγορά τη τελευταία 10-ετία κυµάνθηκε πέριξ των 260.000 ταξινοµήσεων. Με

δεδοµένη τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία και τη τάση που διαµορφώθηκε το τελευταίο

τρίµηνο του 2008 η εκτίµησή µας είναι ότι η αγορά θα κυµανθεί το 2009, ίσως και το

2010, στα επίπεδα των 200.000 – 240.000 ταξινοµήσεων.

Παρόλα αυτά η µέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να

είναι υψηλότερη (12 έτη) από την αντίστοιχη µέση ηλικία αυτοκινήτων στην Ευρώπη (8

έτη).

Η εκτίµησή µας είναι ότι µε το πρόσφατα εξαγγελθέν µέτρο της µείωσης του ΕΤΤ κατά

50% που θα εφαρµοστεί για το επόµενο τετράµηνο, θα τονωθεί η αγορά αυτοκινήτου και

οι συνολικές ταξινοµήσεις θα υπερβούν τις 200.000.

300.000

250.000

200.000

150.000

261.717

290.225

280.295

268.489

257.293

289.753

269.733 267.706

279.794

267.242

220.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E


6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

Θέση της Suzuki & Τάση Μεριδίου Αγοράς

ΜΑΡΚΑ

Μερίδιο Αγοράς Suzuki

3,3

3,6

4,0

4,2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

2008

3,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

4,4

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

2008

1. TOYOTA 26.468 9,9%

2. VOLKS WAGEN 21.068 7,9%

3. OPEL 20.863 7,8%

4. HYUNDAI 18.610 7,0%

5. FORD 15.752 5,9%

6. FIAT 14.012 5,2%

7. SUZUKI 13.680 5,1%

8. NISSAN 11.789 4,4%

9. PEUGEOT 10.350 3,9%

10. SKODA 9.898 3,7%

4,7

5,3

5,1


Ταξινοµήσεις Μοτοσικλετών

στην Ελληνική Αγορά 2008

ΜΑΡΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

1. YAMAHA 14.327 14,3%

2. HONDA 13.559 13,5%

3. PIAGGIO 9.717 9,7%

4. SUZUKI 8.247 8,2%

5. SYM 5.342 5,3%

6. KYMCO 4.467 4,4%

7. KAWASAKI 3.982 4,0%

8. MODENAS 3.889 3,9%

9. DAYTONA 2.894 2,9%

10. APRILIA 2.247 2,2%

J4 - Over 126 cc +

1. SUZUKI 6.669 31,2%

2. HONDA 6.053 28,4%

3. YAMAHA 5.782 27,1%

4. KAWASAKI 2.842 13,3%

Ταξινοµήσεις ∆ικύκλων Suzuki & Μερίδιο Αγοράς (%)

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

6.070

4.501

3.477

9,4% 6,7% 6,2%

2.098

4.131

5.244 4.991

6.152

8.247

3,5% 5,7% 6,3% 5,6% 6,3% 8,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Εξέλιξη Πωλήσεων (τεµάχια)

Πωλήσεις Αυτοκινήτων 2006 2007 2008 2009Ε

Καινούργια (Χονδρική- Suzuki) 13.031 15.051 13.122 12.000

Καινούργια (Λιανικ ή- Όλες οι µάρκες) 8.846 9.381 12.463 15.000

Μεταχειρισµένα 1.824 1.970 1.975 2.500

Μερίδιο Αγοράς Καινούργιων Αυτοκινήτων * 6,8% 7,3% 8,3% 10,9%

∆ίκ υκ λα 4.007 5.708 7.011 6.000

Φορτηγά & Λεωφορεία 161 180 202 225

Τρακτέρ 547 654 506 360

Πωλήσεις Suzuki

10.029

10.300

11.176 11.172 11.103

12.020

13.031

15.051

Σηµείωση : * Οι υπολογισµοί του 2009 βασίζονται σε 220.000 µονάδες ετήσιων ταξινοµήσεων

13.122

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E


Κύρια Σηµεία Στρατηγικής


Κύρια Σηµεία Στρατηγικής

ΟΌµιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ είναι ένας από τους 50 µεγαλύτερους ελληνικούς

εµπορικούς οµίλους.

Η δυναµική ανάπτυξη του Οµίλου έχει βασιστεί:

στην ισχυρή εικόνα που έχει εδραιωθεί για τη Suzuki,

στη διατήρηση υψηλού Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (>20%),

στο εκτεταµένο και αποτελεσµατικό δίκτυο λιανικής,

στη στρατηγική διεύρυνσης επιχειρηµατικής δράσης και

στην επέκταση σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η φιλοσοφία του Οµίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ στηρίζεται στην ποιοτική

διαφοροποίηση, στις µοναδικές προσφερόµενες υπηρεσίες και στην

αναζήτηση νέων πεδίων επιχειρηµατικής δράσης.


Οικονοµικά Στοιχεία


Εξέλιξη Πωλήσεων & EBITDA του Οµίλου

Πωλήσεις

180,6

202,6

228,8

258,5

308,5

338,8

407,2

441,2

486,2

500,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E

EBITDA

21,3 21,3 21,0

31,1

45,2 45,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E

53,0

• Τα ποσά είναι σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

• Το EBITDA του 2008 είναι προ προβλέψεων € 7,7 εκατ.

62,4

46,2

45,0


Αποτελέσµατα (Όµιλος)

(σε εκατ. €) 2006 2007 2008* 2009Π

Πωλήσεις 407,2 441,2 486,2 500,0

Μικ τό Κέρδος 112,0 132,7 130,4 125,0

EBITDA 52,9 62,4 46,3 45,0

EBIT 33,1 42,7 23,5 22,5

Κέρδη προ φόρων 35,7 38,0 5,2 5,0

Κέρδη µετά από φόρους 23,7 27,7 6,1 6,0

P/E * 2,7 2,3 10,3 10,6

P/BV * 0,62 0,53 0,57 0,53

EPS * 0,60 0,70 0,15 0,15

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις * 0,16 0,14 0,13 0,13

* Οι υπολογισµοί βασίζονται στην τιµή της µετοχής 1,60 Ευρώ (15.05.2009)

* Το EBITDA & EBIT για το 2008 είναι προ προβλέψεων € 7,7 εκατ.


Ισολογισµός (Όµιλος)

(σε εκατ. €) 2006 2007 '07-06 2008 '08-07 2009Π '09-08

Πάγια Στοιχεία 165,92 180,24 8,6% 220,37 22,3% 225,00 2,1%

Κεφάλαιο Κίνησης 265,52 337,28 27,0% 378,42 12,2% 300,00 -20,7%

Σύνολο Ενεργητικού 493,42 581,78 17,9% 671,22 15,4% 600,00 -10,6%

Ίδια Κεφάλαια 102,01 119,29 16,9% 112,07 -6,1% 120,00 7,1%

Τραπεζικός ∆ανεισµός 259,09 320,08 23,5% 395,14 23,4% 350,00 -11,4%

Σύνολο Παθητικού 493,42 581,78 17,9% 671,22 15,4% 600,00 -10,6%

∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 38,69 55,75 25,40 18,00

Καθαρός ∆ανεισµός 220,40 264,33 369,74 332,00

∆άνεια / Ίδια Κεφάλαια 2,54 2,68 3,53 2,92

Καθαρός ∆ανεισµός / Ίδια Κεφάλαια 2,16 2,22 3,30 2,77

Καθαρός ∆ανεισµός / EBITDA 4,16 4,24 8,00 7,38

Καθαρός ∆ανεισµός / Πωλήσεις 0,54 0,60 0,76 0,66

* Το EBITDA για το 2008 είναι προ προβλέψεων € 7,7 εκατ.


Πληροφορίες Μετοχής

Στοιχεία Μετοχής

Κωδικός Χ.Α.Α. SFA

Κωδικός Reuters SFAr.AT

Κωδικός Bloomberg SFA GA

ISIN GRS279503007

Αριθµός Μετοχών 39.572.400

Τιµή Κλεισίµατος την 15.05.2009 1,60

Κεφαλαιοποίηση 15.05.2009 (εκατ. € ) 63,31

Υψηλό 52 εβδοµάδων 7,20

Χαµηλό 52 εβδοµάδων 0,83

'% ετήσιας µεταβολής -75,7%

Μετοχική Σύνθεση

1,8%

20,5%

77,7%

Μέλη της οικογένειας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Θεσµικοί Επενδυτές

Λοιποί Μέτοχοι

Free Float 22.3%


ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σιδηροκάστρου 5-7

Τ.Κ. 11855 Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 3499000

Fax: +30 210 3476191

email: sfakianakis@sfakianakis.gr

http://www.sfakianakis.gr

More magazines by this user
Similar magazines