08 / 2011 kuni 26.06.2011 - Euronics

euronics.ee

08 / 2011 kuni 26.06.2011 - Euronics

08 / 2011

kuni 26.06.2011


TÖÖAEG

TÖÖAEG

KUIV JA

MÄRG

RASEERI-

MINE

KUIV JA

MÄRG

RASEERI-

MINE

90.-

Norm. hind 119.-

Pardel Philips Senso Touch 2D

Hoolitsege raseerimise puhtuse eest.

Efektiivseks raseerimiseks peate selle

pardli pead vahetama iga 2 aasta

järel. GyroFlex 2D süsteem järgib

kergelt kõiki näokontuure.

Áðèòâà Philips Senso Touch 2D

Ïîçàáîòüòåñü î ÷èñòîòå áðèòüÿ. Äëÿ

êà÷åñòâåííîãî áðèòüÿ çàìåíÿéòå

ãîëîâêè êàæäûå 2 ãîäà. Ñèñòåìà

GyroFlex 2D ëåãêî ïîâòîðÿò âñå

êîíòóðû ëèöà.

RQ1150/16

60 MIN. KIIRLAADIMINE

PARIM

PAKKUMINE

30 MIN. JUHTME-

VABA

RASEERIMIST

75.-

Norm. hind 99.-

Pardel Philips 7000

Mugav ja puhas raseerimine. Pardlil on

ainulaadne täppisraseerimise süsteem –

ultraõhukese raseerimispea pilud lõikavad ära

pikad karvad ja augud lühikesed tüükad. Kõik

pardli osad on pestavad.

Áðèòâà Philips 7000

Êîìôîðòíîå è ÷èñòîå áðèòüå. Áðèòâà

îñíàùåíà óíèêàëüíîé ïðåöèçèîííîé

áðåþùåé ñèñòåìîé — óëüòðàòîíêèìè

áðåþùèìè ãîëîâêàìè ñ ïðîðåçÿìè äëÿ

ñáðèâàíèÿ äëèííûõ âîëîñêîâ è îòâåðñòèÿìè

äëÿ êîðîòêîé ùåòèíû. Âñå ÷àñòè áðèòâû

ìîæíî ìûòü.

HQ7340

40 MIN. KIIRLAADIMINE

249.-

3D pardel Philips Senso Touch

Senso Touch 3D on Philipsi kõige uuem pardel, mis pakub ületamatut

raseerimiskvaliteeti. GyroFex 3D süsteem jälgib kõiki näo kontuure ja

eemaldab kõik karvad vaid paari tõmbega UltraTrack raseerimispea abil.

3D áðèòâà Philips Senso Touch

SensoTouch 3D, íàøà ñàìàÿ ñîâåðøåííàÿ áðèòâà íà íàñòîÿùèé

ìîìåíò, îáåñïå÷èâàåò íåïðåâçîéäåííîå êà÷åñòâî áðèòüÿ. Ñèñòåìà

GyroFlex 3D ïîâòîðÿåò âñå êîíòóðû Âàøåãî ëèöà è ñáðèâàåò âñå

âîëîñêè âñåãî çà íåñêîëüêî äâèæåíèé ñ ïîìîùüþ ãîëîâîê UltraTrack.

RQ1260/21

Super Lift&Cut Kitsas piirel UltraTrack SkinGlide Aquatec

49.90

Juukselõikusmasin Philips

See professionaalne juukselõikusmasin

pügab ka kõige tihedamaid

juukseid. Tulemuse tagavad teravad

lõiketerad ja 75 min. tööajaga võimas

Li-ion aku.

Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè

âîëîñ Philips

Ýòà ìîùíàÿ ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè

âîëîñ ñðåçàåò äàæå ñàìûå òîëñòûå

âîëîñêè. Òàêîé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñÿ

çà ñ÷åò îñòðûõ ëåçâèé è

ìîùíåéøåãî ëèòèé-èîííîãî àêêóìóëÿòîðà

(âðåìÿ ðàáîòû 75 ìèí.)

QC5345/15

44.90

Juukselõikusmasin Philips

180° pöörlev lõikepea

võimaldab juukseid lõigata ka

iseseisvalt. Laadimis- ja tööaeg

60 min.

Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè

âîëîñ Philips

Ðåæóùàÿ ãîëîâêà

ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà 180°, ÷òî

ïîçâîëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî

ïîäñòðèãàòü âîëîñû. Âðåìÿ

çàðÿäêè / âðåìÿ ðàáîòû 60

ìèíóò

QC5530/15


40 MIN.

JUHTMEVABA

EPILATSIOONI

KIIRLAADIMINE

60 MIN.

99.-

59.-

Epilaator Philips SatinPerfect

Lai epileerimispea SatinPerfect ja keraamilised tekstureeritud kattega lõikekettad eemaldavad korraga rohkem karvu

muutes epileerimise efektiivsemaks. Sile nahk pikaks ajaks - ainult mõne minutiga!

3D áðèòâà Philips SatinPerfect

Øèðîêàÿ ýïèëèðóþùàÿ ãîëîâêà SatinPerfect è êåðàìè÷åñêèå äèñêè ñ òåêñòóðèðîâàííîé ïîâåðõíîñòüþ óäàëÿþò

áîëüøå âîëîñêîâ çà ðàç, óëó÷øàÿ ðåçóëüòàòû ýïèëÿöèè. Ãëàäêàÿ êîæà íàäîëãî — âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò!

HP6576/00

Föön Philips SalonDry AC

Ainulaadselt tugev õhuvool ja

temperatuurikontroll – professionaalne ja

hoolas hoolitusus sinu juustele.

Ôåí Philips SalonDry AC

Óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå ìîùíîãî

âîçäóøíîãî ïîòîêà è êîíòðîëèðóåìîé

òåìïåðàòóðû — ïðîôåññèîíàëüíàÿ è

áåðåæíàÿ óêëàäêà!

HP8195/00

Epilaator Philips Satinelle

Avastage enda jaoks Philipsi uus epilaator, mis eemaldab karvad koos juurtega ja jätab naha seda

ärritamata nädalateks siidiselt siledaks. Komplekti kuuluvad unikaalsed otsikud algajatele, mille abiga

saavutate suurepärased epileerimistulemused.

3D áðèòâà Philips Satinelle

Îòêðîéòå äëÿ ñåáÿ ýïèëÿöèþ ñ íîâîé ñèñòåìîé Philips, óäàëÿþùåé âîëîñû ñ êîðíåì è

ñîõðàíÿþùåé êîæó áåçóïðå÷íî ãëàäêîé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü, íå ðàçäðàæàÿ åå. Â

êîìïëåêò âõîäèò íàáîð óíèêàëüíûõ íàñàäîê äëÿ íà÷èíàþùèõ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî

äîñòè÷ü ïðåâîñõîäíûõ ðåçóëüòàòîâ ýïèëÿöèè.

HP6512/00

31.90

Norm. hind 39.90

Juuksesirgendaja Philips

Selle Philipsi sirgendajaga saate sirgenda oma juukseid soovitud mahus. Kiiresti,

turvaliselt ja lihtsalt. Perfektne kontroll juuste silendamiseks ja loomuliku välimuse

tagamiseks.

Âûïðÿìèòåëü Philips

Ýòîò ñòàéëåð Philips ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ åñòåñòâåííîãî âèäà âûïðÿìëåííûõ

âîëîñ, ñîõðàíèâ ïðè ýòîì íóæíûé îáúåì. Áûñòðî, áåðåæíî è ïðîñòî. Èäåàëüíûé

êîíòðîëü íàòÿæåíèÿ äëÿ ãëàäêèõ âîëîñ è åñòåñòâåííîãî îáúåìà.

HP8297/00

35.-

65.-

IOONID

AC-MOOTOR

PIKENDAB FÖÖNI

ELUIGA 50%

2000

6 TÖÖREŽIIMI

W

KERAAMILINE

KÜTTE-

ELEMENT

PROFI-

ÕRNALT VIBREERIVAD PLAADID

TEMPERATUUR

230 °C

IOONID

Juuksesirgendaja Philips ProCare Keratin

“Keratin” tehnoloogiaga võite anda sirgendamise ajal

oma juustele sära ja kaitsa neid kahjustuste eest.

Âûïðÿìèòåëü Philips ProCare Keratin

Áëàãîäàðÿ óëó÷øåííîé òåõíîëîãèè "Keratin" âû

ñìîæåòå ïðèäàòü âîëîñàì åñòåñòâåííûé áëåñê è

çàùèòèòü èõ âî âðåìÿ óêëàäêè.

HP8361/00


Suur valik uudistooteid

kohvisõpradele

Täiuslik

itaaliapärane

kohv vaid

sõrmepuudutusega


57.90

Veekeetja Philips

Suur ava teeb veekeetja täitmise mugavaks ja kiireks.

×àéíèê Philips

Áîëüøîå îòâåðñòèå ïîçâîëÿåò áûñòðî è

óäîáíî íàáèðàòü âîäó.

HD4670/20

950

SULATUS

W

2400

360° PÖÖRLEV

1.7

ROOSTEVABA

W

LIITRIT

52.-

Röster Philips

Võimaldab röstida

sügavkülmutatud leiba ja saia

seda eelnevalt sulatamata.

Tulemus on pehme ja krõbe.

Tocòåð Philips

Ïîçâîëÿåò ïîäæàðèâàòü õëåá è áóëêó ïðÿìî èç ìîðîçèëüíèêà,

áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ðàçìîðîçêè. Òîñòû ïîëó÷àþòñÿ ìÿãêèìè

âíóòðè, ñ õðóñòÿùåé êîðî÷êîé.

HD2628/20

34.90

Blender Philips

Kohvimasin termosega Philips

Purustage jääd blendriga, valmistage tervislikke

Termoskann hoiab teie kohvi kauem soojana.

ja maitsvaid smuutisid ning mahlakokteile. Êîôåâàðêà ñ òåðìîñîì Philips

Áëåíäåð Philips

Òåðìîêóâøèí ñîõðàíèò êîôå

Ñ ïîìîùüþ áëåíäåðà âû ñìîæåòå

ãîðÿ÷èì íàìíîãî äîëüøå.

HD7546/20

èçìåëü÷àòü ë¸ä è ãîòîâèòü âêóñíûå è

çäîðîâûå ôðóêòîâûå êîêòåéëè.

HR2160/50

700

MÄRGUTULI

W

600

JÄÄ PURUSTAMINE

Mesimeloni ja ananassi froojie:

½ puhastatud ja tükkideks lõigatud ananassi

¼ puhastatud ja kooritud melonit

¼ tassi kookospiima või kreemi

Püreesta ananass, lisa melon. Sega blenderiga. Lisa

kookospiim ja sega hoolikalt läbi.Serveeri kahes

klaasis koos rohke jääga.

Ôðóäæè èç ìåäîâîé äûíè

è àíàíàñà:

½ î÷èùåííîãî è íàðåçàííîãî

êóñî÷êàìè àíàíàñà,

¼ î÷èùåííîé îò êîæóðû

è ñåìÿí äûíè,

PURUNEMIS-

KINDEL

KANN

W

2.0

PLASTIKKANN

54.90

LIITRIT

¼ ñòàêàíà êîêîñîâîãî

56.90

1000

1/4 FILTER

1.2

TERMOSKANN

W

ìîëîêà èëè êðåìà.

Ïðèãîòîâüòå àíàíàñîâîå ïþðå,

äîáàâüòå äûíþ. Âçáåéòå â áëåíäåðå.

Äîáàâüòå êîêîñîâîå ìîëîêî è

àêêóðàòíî ïåðåìåøàéòå. Ïîäàâàéòå

â äâóõ ñòàíêàíàõ ñ áîëüøèì

êîëè÷åñòâîì ëüäà.

Võileivagrill Philips

Kõrge temperatuur maitsvate võileibade

valmistamiseks, eenduvate tasapindadega

plaadid hoiavad täidise kindlalt võileibade sees.

Áóòåðáðîäíèöà Philips

Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ

àïïåòèòíûõ áëþä, âûðåçàííûå óïëîòíèòåëüíûå

ïëàñòèíû ñêðåïëÿþò èíãðåäèåíòû âíóòðè

áóòåðáðîäà.

HD2383/20

LIITRIT


2000

RETSEPTIRAAMAT

W

Mikser Philips

Vahustamine ja segamine eriti

mugava käepidemega teeb

töö kergeks ja

nauditavaks.

Ìèêñåð Philips

Ìèêñåð ñ î÷åíü

óäîáíîé ðóêîÿòêîé

ïîçâîëèò

âçáèâàòü è

ïåðåìåøèâàòü

áûñòðî è

êîìôîðòíî.

HR1560/55

Köögikombain

Philips

Annab kõik vajaliku

täiuslikuks

toimetamiseks köögis,

et rõõmustada ennast ja

peret.

Êóõîííûé

êîìáàéí Philips

Âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ

ðàáîòû íà

êóõíå íà

ðàäîñòü

ñåáå è ñåìüå.

HR7775/00

249.-

1000

RETSEPTIRAAMAT

W

1.4

VEEPAAK

LIITRIT

1.5

BLENDER

LIITRIT

149.-

60

TAIMER

35.90 350

3 KIIRUST

MIN

W

2.0

PÕHIANUM

LIITRIT

TSITRUS-

PRESS

MAHLAPRESS

Saumikser Philips

Saumikser, mis teeb ära köögikombaini töö ja on samal ajal ruumisäästlik.

Ìèêñåð Philips

Ìèêñåð, êîòîðûé ñïðàâëÿåòñÿ ñ

ðàáîòîé êóõîííîãî êîìáàéíà

è ñîâñåì íå çàíèìàåò ìåñòà.

HR1367/00

Aurutaja Philips

Võrratu viis valmistada

toitu, säilitades toiduainetes

vitamiine ja mineraale.

Ïàðîâàðêà Philips

Íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìûé

ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ

ïèùè ñ ñîõðàíåíèåì

âñåõ âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ.

HD9160/00

99.-

Maasika-banaani mahlakokteil:

250g maasikaid

1 kooritud banaan

4 piparmündilehte

3 rohelist õuna

Purusta maasikad ja banaan. Lisa piparmündilehed ja

puhastatud õunad. Purusta sau-

mikseriga, sega läbi, serveeri.

Êëóáíè÷íîáàíàíîâûé

êîêòåéëü:

250 ã. êëóáíèêè

1 î÷èùåííûé áàíàí

4 ëèñòà ìÿòû

3 çåë¸íûõ ÿáëîêà

Ïðèãîòîâüòå ïþðå èç áàíàíà

è êëóáíèêè. Äîáàâüòå ëèñòüÿ ìÿòû,

èçìåëü÷¸ííûå ÿáëîêè è âçáåéòå

c ìèêñåðîì. Ïåðåìåøàéòå

è ïîäàâàéòå íà ñòîë.

Lauagrill

Philips

Tagab tervisliku ja

rasvavaba

toiduvalmistamise.

Íàñòîëüíûé

ðèëü Philips

Ãîòîâüòå çäîðîâóþ ïèùó áåç

èñïîëüçîâàíèÿ æèðà.

HD4467/90

2000

TERMOSTAAT

W

LAUA/AHJU/

KONTAKT-

GRILLI

VÕIMALUSED

600

MÕÕDUNÕU 1 L

W

1.5

PÕHIANUM

79.-

LIITRIT


85.-

2600

TILGALUKK

335

VEEPAAK

STEAM

GLIDE PLUS

TALD

W

ml

Triikimissüsteem Philips SteamGlide

Pidev vertikaalaur rippuvate kangaste silumiseks, pidev auruvoog

kuni 110 g/min kiirendab kortsude silumist.

Ãëàäèëüíàÿ ñèñòåìà Philips SteamGlide

Âåðòèêàëüíîå îòïàðèâàíèå

äëÿ óäàëåíèÿ ñêëàäîê â âåðòèêàëüíîì

ïîëîæåíèè. Ïîñòîÿííàÿ

ïîäà÷à ïàðà äî 110 ã/ìèí äëÿ

áûñòðîãî ðàçãëàæèâàíèÿ

ñêëàäîê.

GC6520/02

2400

AUR 4 BAR

W

STEAM

GLIDE

TALD

119.-

800

VEEPAAK

ml

89.-

Norm. hind 99.-

Triikraud Philips

Võimas triikraud tõelistele meestele! Võimas triikraud kriimustuskindla

tallaga. 120 g/min aurupahvak aitab eemaldada ka kõige kiuslikumad

kortsud.

Óòþã Philips

Óòþã äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí! Ìîùíûé óòþã ñ ïðî÷íîé ïîäîøâîé,

óñòîé÷èâîé ê öàðàïèíàì. Ïàðîâîé óäàð 120 ã/ìèí ïîìîãàåò

ðàçãëàæèâàòü ñêëàäêè.

GC4491/02

Triikraud Philips Azur Ionic

Uuel Azur mudelil on unikaalne Ionic Deepsteam ioniseerimisfunktsioon,

millega saab triikida välja tugevaid kortse nii linasel kui puuvillasel kangal.

Optimaalne kaal ja konstrukstioon lubavad saavutada ideaalseid

triikimistulemusi.

Óòþã Philips Azur Ionic

Íîâàÿ ìîäåëü Azur îñíàùåíà óíèêàëüíîé ôóíêöèåé Ionic Deepsteam,

äëÿ ðàçãëàæèâàíèÿ ñàìûõ æåñòêèõ ñêëàäîê, íàïðèìåð, íà ëüíå è õëîïêå.

Îïòèìèçèðîâàííûé âåñ è

êîíñòðóêöèÿ óòþãà ïîçâîëÿþò äîáèòüñÿ èäåàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

GC4870/02

Triikimissüsteem Philips SteamGlide

Pidev vertikaalaur rippuvate kangaste silumiseks, pidev

auruvoog kuni 120 g/min kiirendab kortsude silumist.

Ãëàäèëüíàÿ ñèñòåìà Philips SteamGlide

Âåðòèêàëüíîå îòïàðèâàíèå äëÿ

óäàëåíèÿ ñêëàäîê â âåðòèêàëüíîì

ïîëîæåíèè. Ïîñòîÿííàÿ

ïîäà÷à ïàðà äî 120 ã/ìèí

äëÿ áûñòðîãî ðàçãëàæèâàíèÿ

ñêëàäîê.

GC8350/02

VEESÄÄST

40%

2 0 %

E N E R G I A S Ä Ä S T

2400

AUR 5 BAR

W

STEAM

GLIDE

TALD

199.-

1400

VEEPAAK

ml

2400

TILGALUKK

350

VEEPAAK

ml

ANOO-

DIUM

TALD

W


129.-

Tolmuimeja koos käsitolmuimejaga Philips DailyDuo Stick

2-in-1 funktsionaalsus - käsitolmuimeja ja põrandahari, mille QuickDraw süsteemiga

käsitolmuimeja osa jala küljest kergelt eemaldatav. Lihtne ladustada. Juhtmevaba puhastus

kõikjal, laetavad akud, tööaeg 20 min.

Ïûëåñîñ c ðó÷íîì ïûëåñîñîì Philips DailyDuo Stick

Ôóíêöèîíàëüíîñòü 2-â-1 äëÿ î÷èñòêè ïîëîâ è ìåáåëè. Ñèñòåìà QuickDraw ïîçâîëÿåò

ëåãêî âûíèìàòü ðó÷íîé ïûëåñîñ. Óäîáíîå õðàíåíèå. Ðàáîòà áåç ïðîâîäîâ äëÿ óáîðêè â

ëþáîì ìåñòå, ïèòàíèå: îò àêêóìóëÿòîðà, âðåìÿ ðàáîòû 20 ìèí.

FC6161/02; FC6161/04

Tolmuimeja

Philips HomeHero

1800 W mootor toodab

max 325 W imemisvõimsust.

Pöörlev Mini

Turbo hari eemaldab

lihtsalt karvad ja tolmu.

Ïûëåñîñ Philips

HomeHero

Ìîòîð 1800 Âò,

îáåñïå÷èâàþùèé

ìîùíîñòü âñàñûâàíèÿ

325 Âò. Ìèíè òóðáîù¸òêà

óäàëÿåò ëåãêî

âîëîñ è ïûëè.

FC8913

115.-

1800

HEPA FILTER

325

IMEMISVÕIMSUS

W

W

Tolmuimeja Philips Performer

500 W imemisvõimsusega 2200 W mootor.

Turboharjaga otsak eemaldab 25% rohkem

juukseid ja tolmu.

Ïûëåñîñ Philips Performer

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 2200 Âò, ìîùíîñòü

âñàñûâàíèÿ 500 Âò. Tóðáîù¸òêà óäàëÿåò íà

25% áîëüøå âîëîñ è ïûëè.

FC9174/01

219.-

2200

HEPA FILTER

500

IMEMISVÕIMSUS

W

W


99.-

3D Blu-ray mängija Philips

Naudi täiuslikku pildikvaliteeti 3D Blu-ray mängijaga, võimalik vaadata pilte ja filme ka läbi USB liidese.

Norm. hind 199.-

3D Blu-ray ïëåéåð Philips

Íàñëàæäàéòåñü ñîâåðøåííûì êà÷åñòâîì èçîáðàæåíèÿ ñ 3D Blu-ray ïëåéåðîì! Ñìîòðèòå ôîòîãðàôèè è ôèëüìû ïî èíòåðôåéñó USB.

BDP5180/12

999.-

Norm. hind 1199.-

Kuumakse 48× 31.-

2010-2011

HT SYSTEM

Philips HTS9520

800

BLURAY

W

Blu-ray kodukinosüsteem Philips

Ehe kinoelamus oma kodus. 360 Sound tehnoloogia on varustatud

valjuhäälditega ees ja külgedel, et Teie tuba täituks ühtlaselt ruumilise heliga

justkui kinos. Full HD 3D valmidus tõeliselt kaasahaaravaks 3D

filmielamuseks.

Äîìàøíèé êèíîòåàòð Blu-ray Philips

Íàñëàæäàéòåñü ïîäëèííûì êèíåìàòîãðàôè÷åñêèì çâó÷àíèåì â ëþáîé

òî÷êå êîìíàòû. ÀÑ 360Sound ñíàáæåíû äèíàìèêàìè íà ïåðåäíåé è

áîêîâûõ ïàíåëÿõ, ïîýòîìó îáúåìíûé çâóê ïîëíîñòüþ çàïîëíÿåò

ïîìåùåíèå, êàê â êèíîòåàòðå. Full HD 3D Blu-ray äëÿ ïîëíîãî ïîãðóæåíèÿ

ïðè ïðîñìîòðå ôèëüìîâ 3D.

HTS9520/12

129.-

Norm. hind 159.-

50

USB/MP3

W

Muusikakeskus Philips

Stiilne disain ja kõrgkvaliteetsed kõlarid loovad rikkaliku kõlapildi.

Ìóçûêàëüíûé öåíòð Philips

Ñòèëüíûé äèçàéí è âûñîêîêà÷åñòâåííûå äèíàìèêè ñîçäàþò íàñûùåííîå

çâó÷àíèå.

MCM302/12

DVD-mängija Philips

Võimalusterohke DVD-mängija, HDMI llides tagab täiusliku pildikvaliteedi.

Võimalik vaadata ka pilte ja filme läbi USB liidese.

DVD-ïëåéåð Philips

DVD-ïëåéåð ñ øèðîêèìè âîçìîæíîñòÿìè, èíòåðôåéñ HDMI îáåñïå÷èâàåò

âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ. Ñìîòðèòå ôîòîãðàôèè è ôèëüìû ïî

èíòåðôåéñó USB.

DVP3580/58

579.-

Norm. hind 849.-

Kuumakse 48× 18.-

Muusikakeskus Philips

DVD komponent HiFi süsteemi revolutsiooniline heli läbi SoundSphere tehnoloogia,

justkui oleks esineja otse Teie ees. Värviline LCD-ekraan ja mugav seadme

juhtimine rikastavad veelgi kuulamise kogemust.

Ìóçûêàëüíûé öåíòð Philips

Êîìïîíåíòíàÿ ñèñòåìà Hi-Fi DVD îò Philips ñ àêóñòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè

SoundSphere è íàòóðàëüíûì åñòåñòâåííûì çâó÷àíèåì ñîçäàåò

îùóùåíèå ïðîñëóøèâàíèÿ æèâîãî âûñòóïëåíèÿ. ßðêèé öâåòíîé äèñïëåé

è óäîáíîå óïðàâëåíèå äîïîëíÿþò îùóùåíèÿ îò ïðîñëóøèâàíèÿ.

MCD900/12

599.-

Norm. hind 799.-

Kuumakse 48× 19.-

2010-2011

COMPACT SYSTEM

Philips MCI900

100

USB/DIVX

W

100

HD 160 GB

Muusikakeskus Philips

SoundSphere kõlaritega Mci900 edastab Teile loomuliku ja tõetruu heli. Võrratule

viimistlusele on lisaks 160GB kõvaketas, mis võimaldab salvestada kuni 2000

muusikaalbumit. Juhtmevaba infovahetus arvutiga UpiP abil. Internetiraadio,

värviline LDC-ekraan ja lihtne navigeerimine.

Ìóçûêàëüíûé öåíòð Philips

Ñèñòåìà ñ àêóñòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè SoundSphere ïåðåäàåò

åñòåñòâåííûé, ïîäëèííûé çâóê. Ïðåêðàñíûé âíåøíèé âèä è óäîáñòâî

èñïîëüçîâàíèÿ áëàãîäàðÿ æåñòêîìó äèñêó åìêîñòüþ 160 ÃÁ äëÿ

õðàíåíèÿ äî 2000 ìóçûêàëüíûõ àëüáîìîâ, èíòåðíåò-ðàäèî, öâåòíîìó

äèñïëåþ è ïîíÿòíîé íàâèãàöèè.

MCI900/12

DivX

JPG/WMA

59.-

Norm. hind 79.-

W


Philips Ambilight telereid

on juba 4 miljonis kodus.

Philips Ambilight tehnoloogiaga telerid kaunistavad üle

kogu maailma juba nelja miljonit kodu. Ambilight

tehnoloogia tekitab värvilise kuma ümber teleri, kirgaste

erkaanivärvide ja süvendatud tumedate toonidega

vähendab silmade koormust. Philips Ambilight 9000 ja

8000 seeria telerid kasutavad Spectra 3 valgustussüsteemi.

LED-lambid ekraani ümber on jagatud 21

eraldi tsooniks, mis tekitavad värvidega pildi ümbritsevale

seinale jätkumise efekti. Uuendatud Ambilight on kohanemisvõimeline,

see arvestab kumava värvi genereerimisel

teleri taga asuva seina värvi. Nii on võimalik

luua punasel seinal asuva teleri kollase pildi näitamisel

valgusesse rohelist lisades täiuslikeim kollane värv.

Philips Ambilight Cinema 21:9 teler

58PFL9955H/12 müügil hinnaga 2899.-

(norm. hind 4119.-)


32”

389.-

Norm. hind 449.-

Kuumakse 48× 12.-

digiboksiga Full HD LED-teler /

46” Full HD LED-òåëåâèçîð ñ äèãèáîêñîì Philips

46PFL6606H/12

digiboksiga Full HD LCD-teler /

Full HD ÆÊ-òåëåâèçîð ñ äèãèáîêñîì Philips

32PFL3606H/58

999.-

Norm. hind 1599.-

Kuumakse 48× 31.-

32”

81 cm/LCD

RES/px

1920×1080

1080p

USB

VIDEO

DIVX/JPG/MP3

40”

101 cm/LED

RES/px

1920×1080

200 Hz/1080p

USB

VIDEO

DIVX/JPG/MP3

NET

TV

1 ms / EasyLink

digiboksiga 3D Full HD LED-teler

40” ja 3D Kit / 3D Full HD LED-òåëåâèçîð

ñ äèãèáîêñîì è 3D Kit Philips

40PFL8505H/12+PTA02

46”

116 cm/LED

RES/px

1920×1080

100 Hz/1080p

USB

VIDEO

DIVX/JPG/MP3

NET

TV

2 ms / EasyLink

1199.-

Norm. hind 1299.-

Kuumakse 48× 38.-

42”

HIND SÄÄSTUKAARDI

OMANIKULE

449.-

Norm. hind 579.-

Kuumakse 48× 14.-

digiboksiga Full HD LCD-teler /

Full HD ÆÊ-òåëåâèçîð ñ äèãèáîêñîì Philips

42PFL3605H/12

949.-

Norm. hind 1099.-

Kuumakse 48× 30.-

299.-

Norm. hind 389.-

Kuumakse 48× 9.-

22”

55 cm/LED

RES/px

1366×768

MPEG4 HD

USB JPG/MP3

digiboksiga LED-teler /

22” LED-òåëåâèçîð ñ

äèãèáîêñîì Philips

22PFL3415H/12

42”

106 cm/LCD

RES/px

1920×1080

1080p

USB JPG/MP3

40”

101 cm/LED

RES/px

1920×1080

100 Hz/1080p

USB

VIDEO

DIVX/JPG/MP3

NET

TV

2 ms / EasyLink

digiboksiga Full HD LED-teler /

40” Full HD LED-òåëåâèçîð

ñ äèãèáîêñîì Philips

40PFL6636H/12


59.90

Kõrvaklapid

Hàóøíèêè

Philips

O'Neill Snug

SHO8800/10; SHO8802/10;

SHO8803/10

MP3-mängija /

MP3-ïëåéåð

Philips GoGear

SA2VBE04K/02

4.0

AKU kestvus 20 h

FM LCD EKRAAN

GB

RAADIO

49.90

Norm. hind 64.90

MP3 magnetoola /

MP3 ìàãíèòîëà Philips

AZ202/12

Euronicsi kauplused:

Tallinnas Kristiine kaubanduskeskus Endla 45, tel 665 0313;

Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, tel 605 2903;

Rocca al Mare kaubanduskeskus Paldiski mnt 102, tel 665 9111; Tammsaare tee 134B, tel 651 2218;

Viru keskuses Viru väljak 4, tel 6101554; Ülemiste kaubanduskeskus Suur-Sõjamäe 4, tel 603 4757;

Tartus Lõunakeskuses Ringtee 75, tel 738 3216; Zeppelini kaubanduskeskus Turu tn 14, tel 734 4311

Haapsalus Tallinna mnt 1, tel 473 7175;

Narvas Astri Keskuses Tallinna mnt 41, tel 356 7444

Pärnus Port Arturi kaubanduskeskuses Hommiku tn 2, tel 447 8680

Rakveres Põhjakeskus Tõrremäe, tel 326 0506

Valgas Vabaduse 39, tel 766 1003

Viljandis Home Gallery Leola 53, tel 434 2000

MP3-mängija /

MP3-ïëåéåð

Philips GoGear

SA2RGA04SN/02

4.0

AKU kestvus 22 h

GB

39.90

Norm. hind 59.90

PlussMiinus Elektroonika kauplused:

Kuressaares Lasteaia 4, tel 453 3909;

Põlvas Põlva Kaubamajas

Kesk tn 10, tel 799 9040;

Tallinnas Mustakivi keskuses

Mahtra 7, tel 636 2723

Kõrvaklapid /

Hàóøíèêè

Philips

SHQ1000/10

NIISKUS-

KINDEL

1.2 m KAABEL

39.90 Kaasaskantav DVD-mängija /

Ïîðòàòèâíûé DVD-ïëåéåð Philips

Norm. hind 49.90

PD7000B/12

19.90

Kõrvaklapid

Hàóøíèêè

Philips O'Neill

Stretch

SHO9560/10

SHO9561/10

99.-

RES/px 7.0” DivX

17 cm/LCD

79.-

Norm. hind 129.-

720×576

178°/178° MP3/WMA/JPG

Pakkumised kehtivad kuni 26.06.2011

Euronicsi ja PlussMiinuse kauplustes.

PlussMiinus kuulub Euroopa suurimasse elektroonikakaupluste ketti

Euronics. Kõikidel kaupadel on pretensioonide esitamise aeg 2

aastat. Kõik pildid on illustratiivsed. Toodete hinnad on õiged lehe

trükkimineku hetkel. Kõik hinnad sisaldavad jäätmekäitlustasu.

KLIENDITUGI TELEFONIDEL 651 2222 › 512 4220

www.euronics.ee

More magazines by this user
Similar magazines