Membership_Trailer_ET.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de

europart.net

Membership_Trailer_ET.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de

Teenuse piiramine,

EUAC teenusepakett rehvirikete korral ei mõjuta mitte mingil viisil seadusega

ettenähtud tingimusi, mis k ehtivad piirangut eta. EUAC jä tab endale õiguse

teenuse pak kumist r ehvirikke k orral ilma e tteteatamiseta pak kumise sisu ,

kasutustingmuste, liitumistingimuste, kehtivusaja ja pak kumise ulatuse osas

muuta ning t eavitab liikmeid sellest k irjalikult. EU AC jä tab endale õiguse

rehvirikke teenuse pakkumisest igal ajal ilma ette teatamata loobuda; muud

teenused kehtivad kuni kehtivusaja lõpuni.

A.2.5. Asendussõiduk

Kui sõidukit ei saa ülalk irjeldatud remonditeenuste piires 8 t öötunni jooksul

sõidukõlblikuks muuta, antakse kuni kolmeks (3) päevaks kasutada võimalikult

samaväärne asendussõiduk.

Garantii ei hõlma lisak indlustuse, k ütuse, t eemaksude ning k ohale- ja

äraveokulusid. Need pe ab tasuma k lient. Kehtivad asendussõiduki pak kuja

kasutustingimused. Juhul kui liikme sõiduk/haagis on laaditud kaubaga, ei hõlma

garantii selle ümberlaadimise kulusid.

Artikkel 2. Ajaline kehtivus

Teenusekaitse algab liikmetasu laekumisest ja lõpeb liikmelisuse lõppemisel

EUAC-s. Sõidukite teenusekaitse sõltub nende nõuetekohasest registreerimisest

või sellest, kas vastava registreeritud sõiduki liikmetasu on makstud.

Artikkel 3. Kaitstavad sõidukid

Teenusekaitse kehtib konkreetsele sõidukile (veokid ja tarbesõidukid kandevõimega

>1,8 t).

More magazines by this user
Similar magazines