05.09.2013 Views

Toni Scheurer - Zakelijk Arnhem

Toni Scheurer - Zakelijk Arnhem

Toni Scheurer - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Toni</strong> <strong>Scheurer</strong><br />

Afscheid van<br />

een sterke<br />

persoonlijkheid<br />

#<br />

6<br />

september/oktober<br />

2008 jaargang 2<br />

MAX brothers,<br />

altijd anders<br />

Zonder baas, zonder<br />

personeel<br />

Jong en gedreven


PAGINA 2 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Back to work!<br />

Er is een aantal factoren waardoor je kunt zien<br />

dat zomervakantie ten einde is. Ze zijn veelal<br />

standaard en terugkerend van aard, maar<br />

vooral niet te missen tijdens uw dagelijkse<br />

bezigheden. Zo zijn de meeste kleuren in uw<br />

tuin inmiddels verdwenen en beginnen de<br />

bladeren te vallen. Aangezien u toch weer aan<br />

het werk bent, zal u dit waarschijnlijk om het<br />

even zijn. Van meer importantie is het moment<br />

waarop u daadwerkelijk uw kantoor als<br />

bestemming heeft. Kenmerkend is het almaar<br />

drukker wordende wegennet in Nederland.<br />

Ook u deed er vanmorgen ongetwijfeld enkele<br />

minuten langer over dan exact een week<br />

geleden. Datzelfde zult u volgende week weer<br />

merken en dat zal zich nog wel een tijdje<br />

Voorwoord en inhoudsopgave<br />

Afscheid burgemeester Stoni <strong>Scheurer</strong> nadert<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> nieuws<br />

Advertorial Rijn IJssel<br />

Business Meal met Klaas<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> nieuws<br />

Ondernemersvereniging Bizznet<br />

MaxBrothers<br />

ZAKELIJK ARNHEM<br />

Postbus 53, 6920 AB Duiven<br />

T. 026 319 57 02<br />

F. 026 319 57 01<br />

info@zakelijk-arnhem.nl<br />

www.zakelijk-arnhem.nl<br />

UITGEVER<br />

Nijland Media - Duiven<br />

Marien Nijland<br />

BLADCOÖRDINATIE<br />

Theo van Leeuwen<br />

REDACTIE<br />

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,<br />

Albert Oost<br />

FOTOGRAFIE<br />

Marion Keijzer/<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

DRUK<br />

JP Tamminga, Duiven<br />

ADVERTENTIES<br />

T. 026 – 319 57 02,<br />

Marien Nijland:<br />

06 16 46 91 15<br />

3<br />

4<br />

7<br />

9<br />

10<br />

11<br />

13<br />

14<br />

blijven herhalen. Op pagina 22 komt Hans<br />

Heijwegen hier meer uitgebreid op terug in<br />

zijn column.<br />

In alles blijkt dus dat Nederland weer in bewe-<br />

ging is. Ondernemend <strong>Arnhem</strong> en de Liemers<br />

heeft zeer zeker niet stilgestaan in de maan-<br />

den juli en augustus, maar vanaf de maand<br />

september gaat alles weer in een stroomver-<br />

snelling. Natuurlijk heeft u niet alles kunnen<br />

zien en lezen. Of u was niet in Nederland of u<br />

koos ervoor om gewoon even helemaal niets<br />

te doen. In het septembernummer van <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong> & De Liemers informeren wij derhalve<br />

u over datgene wat zich heeft afgespeeld in de<br />

afgelopen periode en over wat er allemaal<br />

staat te gebeuren in uw zakelijke omgeving.<br />

Zo heeft de redactie een zeer prettig gesprek<br />

ZZP-er Annie van Huet<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> nieuws<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> nieuws & column<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> nieuws<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> nieuws & column<br />

Geni-us, jong en gedreven<br />

Advertorial KPN<br />

Business Partners<br />

Theo van Leeuwen:<br />

06 29 53 55 47<br />

Jaap Flokstra:<br />

06 20 01 64 66<br />

advertenties@zakelijk-<br />

arnhem.nl<br />

REDACTIE & TIPS<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

(ADVERTENTIES)<br />

gehad met scheidend burgemeester Stoni<br />

<strong>Scheurer</strong> van de gemeente Rijnwaarden, is er<br />

een interessant interview gehouden met Annie<br />

van Huet, al jarenlang succesvol ZZP-er, en tot<br />

slot komen de jonge en gedreven dames van<br />

Geni-us aan bod. De vakantie mag dan ten<br />

einde zijn, plannen voor een nieuw interieur<br />

of interieurproducten kunnen nooit te vroeg<br />

gemaakt worden. Net als u zijn wij er even<br />

tussenuit geweest. Ons heeft het goed gedaan<br />

en zoals u in deze uitgave kunt lezen, is<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers weer geheel<br />

back to work!<br />

Veel leesplezier.<br />

Redactie <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

SEPTEMBER/OKTOBER 2008,<br />

JAARGANG 2, NUMMER 6<br />

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld,<br />

desondanks zijn fouten nooit helemaal te voorkomen.<br />

De uitgever is derhalve niet aansprakelijk te stellen voor<br />

de (mogelijke-) gevolgen hiervan en is niet verantwoor-<br />

delijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze<br />

uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveel-<br />

voudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande<br />

toestemming van de uitgever.<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> is een uitgave van Nijland Media en<br />

verschijnt maandelijks. Het magazine wordt op naam<br />

verspreid bij alle bedrijven in <strong>Arnhem</strong>, Duiven, Elst,<br />

Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rheden,<br />

Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam en<br />

Rijnwaarden.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 3<br />

16<br />

19<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

26<br />

27


AFSCHEID IN GEMEENTE RIJNWAARDEN<br />

Tekst: Susan Swaters<br />

BURGEMEESTER STONI SCHEURER NEEMT AFSCHEID VAN RIJNWAARDEN<br />

‘Als je je niet laat horen, val je<br />

van de kaart’<br />

LOBITH – Nog een maand en dan zwaait<br />

Stoni <strong>Scheurer</strong> af als burgemeester van de<br />

gemeente Rijnwaarden. Een jaar na de<br />

pensioengerechtigde leeftijd, maar een<br />

uitgebluste indruk maakt ze absoluut nog<br />

niet. Integendeel, de burgemeester plakte<br />

graag nog een bonusjaar aan haar aflopende<br />

dienstverband vast. Het tekent<br />

haar instelling, motivatie en liefde voor<br />

de gemeente, waar ze bijna acht jaar de<br />

scepter zwaaide.<br />

,,Wat ik mezelf voor een cijfer geef voor mijn<br />

bestuursperiode in Rijnwaarden?” Stoni <strong>Scheurer</strong><br />

fronst haar wenkbrauwen en neemt even bedenk-<br />

tijd. ,,Daar ga ik natuurlijk niet zelf over, dat<br />

mogen anderen doen, maar mijn gevoel zegt een<br />

acht. Dat cijfer is voor een stuk gebaseerd op het<br />

uitbouwen van de krachten die er in deze gemeen-<br />

schap zijn. Daar bedoel ik de sociale kant mee, de<br />

grotere bereidheid tot samenwerking en ook onze<br />

trots op wat we allemaal zelf kunnen. Het plat-<br />

form recreatie en toerisme is een voorbeeld van<br />

samenwerking. Daardoor weten mensen wat er<br />

op dat gebied allemaal gebeurt, welke voorzie-<br />

ningen er zijn en je creëert een draagvlak dat je<br />

de dingen met elkaar moet doen. Als iemand in<br />

Lobith komt voor een bed & breakfast, dan moet<br />

die persoon ook weten wat er in Aerdt te doen is.<br />

Die bereidheid en overtuiging groeien als je<br />

bijvoorbeeld kijkt naar de aansluiting van particu-<br />

liere initiatieven bij de bestaande fiets- en wan-<br />

PAGINA 4 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


delroutes. Of denk aan ‘Aerdt een bezoek waard’,<br />

een bundeling van toeristische attracties en voor-<br />

zieningen in Aerdt of het uitbrengen van een<br />

gezamenlijke folder met overnachtingsmogelijk-<br />

heden. Samenwerking maakt je sterk. Het is nog<br />

lang niet allemaal volmaakt, maar we zijn al wel<br />

een flink stuk opgeschoten. Als gemeente hebben<br />

we daar een faciliterende en stimulerende rol in<br />

gespeeld.’’<br />

Hosanna<br />

Maar het was niet alleen hosanna op het Gelders<br />

Eiland. Een vrijliggend fietspad langs de Brugweg,<br />

attractiepark Carvium Novum, twee lang gekoes-<br />

terde wensen van Stoni <strong>Scheurer</strong> gingen (nog)<br />

niet in vervulling. ,,Voor het fietspad gaan we nog<br />

heftig aan de slag om die op opnieuw op de lijst<br />

te krijgen. Het had er al lang moeten liggen. Je<br />

denkt dat je vooraan in de rij staat, maar dan<br />

gebeurt er iets buiten je om en dan ben je weer<br />

terug bij af. Dan ben je als gemeente toch te<br />

weinig in beeld. Rijnwaarden ligt op de rand. Als<br />

je je niet laat horen, val je van de kaart. Je moet<br />

aanhoudend op de deur blijven kloppen om in het<br />

blikveld te blijven van de provincie en andere over-<br />

‘Samenwerking<br />

maakt je sterk’<br />

heden. Die ambassadeursrol moet je als burge-<br />

meester vervullen. We zitten natuurlijk op het<br />

vinkentouw om ons te laten horen, maar het gaat<br />

allemaal niet vanzelf. Zo’n ontwikkeling bijvoor-<br />

beeld in het kader van de Ruimte voor de Rivier, de<br />

uitvoering van het inrichtingsplan Rijnwaardense<br />

Uiterwaarden. Tot mijn genoegen krijgen de plan-<br />

nen nu een vaste vorm. Dat vergt een lange adem.<br />

In de Pannerdense Uiterwaarden, het plan van de<br />

Groene Rivier, daar is de MER nu klaar voor en<br />

gaan ze aan de slag met het archeologische<br />

onderzoek.’’<br />

Carvium Novum<br />

Over Carvium Novum blijft Stoni <strong>Scheurer</strong> enthou-<br />

siast ook al zijn de oorspronkelijke plannen voor<br />

de toeristische trekpleister in de Ossenwaard<br />

tussen Lobith en Elten aangepast. Een groot edu-<br />

catief thema- en wildpark is van de baan, omdat<br />

het beoogde terrein is aangewezen als ruimtelijk<br />

reserveringsgebied voor eventuele toekomstige<br />

waterberging. Ook was er veel weerstand vanuit<br />

de bevolking tegen de groots opgezette plannen.<br />

,,In afgeslankte vorm blijf ik het een leuk plan vin-<br />

den, echt’’, geeft Stoni <strong>Scheurer</strong> haar mening.<br />

,,Het plan ligt nu bij de initiatiefnemers, het<br />

bestemmingsplan wordt straks gemaakt. Ik ben<br />

absoluut niet bang dat de ontwikkeling van<br />

Carvium Novum het gebied zal aantasten en dat<br />

we een flinke stroom bezoekers niet aankunnen.<br />

Dat gaat lukken. Maar dan moet dat veilige fiets-<br />

pad langs de Brugweg er natuurlijk wel komen’’,<br />

legt Stoni <strong>Scheurer</strong> nog even de vinger op de zere<br />

plek.<br />

‘Een groot bord langs<br />

de A12, dat verwijst<br />

naar het landschap<br />

Gelderse Poort.<br />

Dat zou een prachtig<br />

afscheidscadeau<br />

zijn.’<br />

Opvolger<br />

Genoeg werk aan de winkel dus voor haar opvol-<br />

ger, aan wie Stoni <strong>Scheurer</strong> vooral het advies mee-<br />

geeft ‘een eigen koers te varen’, ‘waar nodig krach-<br />

ten te bundelen’ en vooral ‘netwerken te benut-<br />

ten’ . ,,Rijnwaarden is een geweldige gemeente om<br />

in te wonen en te werken. Uniek in zijn landschap-<br />

pelijke waarden en met een ongehoord prachtige<br />

verenigingsstructuur, die waardering en stimulans<br />

blijft verdienen. Maar op sommige terreinen heb<br />

je zoveel deskundigheid nodig, daar ben je als<br />

kleine gemeente toch kwetsbaar. Je hebt toch je<br />

hele pakket te doen hoe klein of groot je ook bent.<br />

Dan moet je samenwerken met andere gemeen-<br />

ten, elkaars sterke punten benutten zonder je<br />

autonomie te verliezen. Op verschillende terreinen<br />

gebeurt dat al zoals ICT en de sociale dienst en<br />

binnenkort ook de brandweer.’’<br />

Lekker informeel<br />

Op 31 oktober legt Stoni <strong>Scheurer</strong> in een speciale<br />

raadszitting haar ambt neer. Daarna volgt een<br />

receptie voor genodigden. Een dag later staat het<br />

afscheid van de bevolking van Rijnwaarden in het<br />

Gildehuis gepland. ,,Lekker informeel. Daar hou ik<br />

wel van. Ik heb in deze gemeente leuke mensen<br />

leren kennen. Ik merk dat overal waar ik nu kom,<br />

het voor de laatste keer is in deze functie.<br />

Bedankspeeches, bloemen, dat ontroert me. Ik heb<br />

elke dag wel verse bloemen in huis staan. De con-<br />

tacten zullen blijven, want ik blijf hier wonen, al<br />

zijn ze natuurlijk van andere aard. Maar vlak me<br />

op bestuurlijk niveau niet uit. Ik hoop op regionaal<br />

of provinciaal niveau nog iets te kunnen beteke-<br />

nen. En als ik dan nog toch nog een vurige wens<br />

mag doen. Een groot bord langs de A12, dat<br />

verwijst naar het landschap Gelderse Poort. Zoals<br />

elders met De Veluwe gebeurt. Dat zou een<br />

prachtig afscheidscadeau zijn.’’<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 5


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

3e plaats op WK Barista 2008 met Peeze koffie K’08<br />

Vanaf eind juli 2008 verkrijgbaar bij koffiebranderij Peeze in <strong>Arnhem</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>, 27 juni 2008 - Koffiebranderij Peeze<br />

feliciteert Liesbeth Sleijster, de Nederlands<br />

Baristakampioen 2007 die met de nieuwe bour-<br />

bon koffie van Peeze de 3e plaats wist te veroveren<br />

op de World Barista Championship 2008 afgelo-<br />

pen weekend in Kopenhagen. De beste prestatie<br />

ooit voor Nederland. Deze koffiemelange draagt<br />

nu dan ook met trots de naam K’08. Eind juli 2008<br />

zal de winnaarsmelange K’08 verkrijgbaar zijn bij<br />

Peeze.<br />

Van 19 t/m 22 juni jl. verzamelde de hele koffie-<br />

wereld zich in Kopenhagen voor de World Barista<br />

Championship 2008. Als Nederlands<br />

Baristakampioen 2007 was Liesbeth Sleijster de<br />

Nederlandse afgevaardigde. De 52 deelnemers<br />

moesten binnen 15 minuten vier perfecte espres-<br />

so’s, vier cappuccino’s en vier van hun eigen,<br />

exclusieve recepten op basis van espresso maken.<br />

In haar voorbereiding werd Liesbeth bijgestaan<br />

door haar ‘roastmaster’ Janneke Neutelings, ver-<br />

antwoordelijk voor kwaliteit & duurzaamheid bij<br />

Peeze, en haar coach Rose van Asten, barista trai-<br />

ner bij Peeze, Nederlands Baristakampioen 2006<br />

en Latte Art Kampioen 2007.<br />

Met een speciaal voor de World Barista<br />

Championship 2008 ontwikkelde koffiemelange<br />

streed Liesbeth voor de wereldtitel. Een bourbon<br />

koffie die eind 2007 door Liesbeth, Janneke en<br />

Louis Claus (eigenaar van De Blonde Pater in<br />

Nijmegen) is ontdekt in de Cerrado streek in<br />

Brazilië.<br />

Op zondag 22 juni was de finale, waarin de over-<br />

gebleven zes beste baristi streden om de wereld-<br />

titel. De concurrentie was sterk en de spanning<br />

om te snijden. Maar Liesbeth eindigde als 3e van<br />

de wereld! Een podiumplaats waar heel de<br />

Nederlandse koffiebranche trots op mag zijn.<br />

Gefeliciteerd Liesbeth!<br />

Ter ere van deze bijzondere prestatie is de koffie-<br />

melange gedoopt tot ‘K’08’. Eind juli 2008 is de<br />

winnaarsmelange K’08 verkrijgbaar bij Peeze.<br />

Een unieke koffie met een prachtig verhaal.<br />

Nieuws modeljaar 2009:<br />

Vooruitstrevende XWD gecombineerd met Saabs 2,0-liter turbokracht<br />

Saabs innovatieve vierwielaandrijving - Saab<br />

XWD - wordt leverbaar op de 9-3 Sport Sedan<br />

en 9-3 Sport Estate met 2.0-liter turbomotor.<br />

Bij zijn introductie was de XWD uitsluitend ver-<br />

krijgbaar op de Saab 9-3 2.8 V6 Turbo. Voor het<br />

komende modeljaar breidt Saab de levering uit<br />

naar de Aero-uitvoering met Saabs beroemde<br />

viercilinder turbomotor met 154 kW (210 pk).<br />

(ADVERTENTIES)<br />

Saab XWD is een intelligent, actief aandrijfsy-<br />

steem dat het koppel voortdurend verdeelt<br />

over de voor- en achterassen voor optimale<br />

grip en stabiliteit onder alle omstandigheden.<br />

De nieuwe techniek is vanaf modeljaar 2009,<br />

zijnde september 2008, beschikbaar voor de<br />

twee benzine Aero-uitvoeringen, zodat meer<br />

Saab-rijders kunnen profiteren van de veelge-<br />

prezen XWD.<br />

Computer<br />

Training Centrum<br />

Gegarandeerd het gewenste resultaat!<br />

IP Computer Training Centrum <strong>Arnhem</strong><br />

Janspoort 1-2, 6811 GE <strong>Arnhem</strong><br />

Tel: 026 3554474, www.ip-arnhem.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 7


PAGINA 8 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ONDERNEMING & OPLEIDING<br />

CBL-opleiding bij Rijn IJssel legt<br />

Ronnie van Hummel geen windeieren<br />

Als jochie van zestien begon Ronnie van Hummel als vakkenvuller bij C1000 in Duiven.<br />

Zeven jaar later is hij niet alleen helemaal verknocht geraakt aan het supermarktwezen,<br />

maar is hij ook gegroeid in het vak. Met dank aan Rijn IJssel, waar de Groessenaar<br />

een MBO-webkwalificatie filiaalmanager 4 verdiende door met succes de CBL(Centraal<br />

Bureau Levensmiddelenhandel)-opleidingen verkoopmedewerker, afdelingschef supermarkt<br />

en assistent supermarktmanager te volgen. Leren en werken tegelijk. Die combinatie<br />

legde Ronnie geen windeieren, want onlangs maakte hij de overstap van afdelingschef<br />

vers in Duiven naar assistent-bedrijfsleider van C1000 in Elst (Utrecht).<br />

,,En wat mij betreft mag hij zo bij mij aankloppen<br />

voor ons interne opleidingsprogramma voor<br />

aspirant C1000 ondernemers, het Doorgroei<br />

Ondernemers Plan (DOP)’’, nodigt Wim Haselhorst,<br />

manager Werving en Selectie Ondernemers bij<br />

Schuitema Oost, Ronnie van Hummel uit.<br />

Schuitema is dé supermarktorganisatie achter<br />

C1000. Tien jaar geleden startte Schuitema met<br />

het in eigen beheer ontwikkelde opleidingspro-<br />

gramma op HBO niveau, waarbij deelnemers<br />

naast kennis van de C1000-formule alles leren<br />

over personeelsmanagement, financieel manage-<br />

ment, commercieel management en ondernemen<br />

met visie. Wim Haselhorst: ,,Zodat ze na twee jaar<br />

geheel zelfstandig een C1000-supermarkt kunnen<br />

runnen. Ronnie is uit het goede hout gesneden.<br />

Dat blijkt ook wel, omdat hij mij uit eigen initiatief<br />

heeft gebeld om eens te praten over alle mogelijk-<br />

heden. Maar hij kiest hier nog niet voor.’’<br />

Bedrijfsleider<br />

,,Nee’’, glimlacht Ronnie van Hummel. ,,Mijn droom<br />

is om binnen vijf jaar ergens bedrijfsleider te zijn.<br />

Werken in een supermarkt, ik vind het prachtig.<br />

Er komt echt heel veel bij kijken. Productkennis, de<br />

markt. Maar het zelfstandig ondernemerschap,<br />

nee, dat trekt me nu nog niet, het houdt een<br />

behoorlijk ondernemersrisico in. Daarom heb ik<br />

de overstap naar Elst gemaakt, binnen die organi-<br />

satiestructuur kan ik verder groeien. Ook ga ik een<br />

twee- of driejarige opleiding bij Opleidingen voor<br />

Detailhandel (OVD) volgen.’’<br />

C1000 en Hooyman<br />

Zelfstandig ondernemerschap zat er voor Huub<br />

Hooyman al wel vroeg in. C1000 en Hooyman zijn<br />

twee begrippen die in Duiven en Westervoort<br />

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Huub<br />

‘heeft’ een winkel in Duiven; zijn broer Remi is<br />

franchisenemer in Westervoort. De twee zijn<br />

opgegroeid in een wereld waarin het zelfstandig<br />

ondernemerschap vanzelfsprekend was, ze kennen<br />

de plaatselijke marktsituatie en zorgen voor de<br />

lokale vertaalslag van de C1000-formule, die<br />

gebaseerd is op prettig boodschappen doen in een<br />

winkel met een uitgebreid assortiment tegen een<br />

lage prijs.<br />

Kruisbestuiving<br />

Ronnie van Hummel kan het weten. Niet alleen<br />

door zijn ervaring, maar ook dankzij zijn CBL-oplei-<br />

ding bij Rijn IJssel, waar niet alleen C1000-mede-<br />

werkers de klas bevolkten, maar ook jongens en<br />

meisjes die bij Albert Heijn hun brood verdienden.<br />

,,De verhouding was zestig procent C1000 en<br />

veertig procent Albert Heijn’’, vertellen Theo<br />

Seesing en projectmanager Rene Dopper van Rijn<br />

IJssel. ,,We hebben bewust gekozen voor een men-<br />

geling. Zo ontstaat er een kruisbestuiving en<br />

krijgen de leerlingen inzicht in andere supermarkt-<br />

formules. Iemand die een C1000 winkel heeft,<br />

staat anders in de markt als iemand die een zaak<br />

van Albert Heijn runt.’’ Huub Hooyman weet<br />

van wanten. ,,Wanneer Albert Heijn de prijzen ver-<br />

laagt, dan moeten wij direct schakelen en er voor<br />

zorgen dat ons rendement niet afneemt. Dat vergt<br />

kennis van de lokale markt en inventiviteit.’’<br />

Voor meer informatie: www.rijnijssel.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 9


BUSINESSMEAL MET KLAAS<br />

Petra Selten: ‘ROC A12 begeleid aankomend talent naar<br />

professionele status’<br />

> Gastvrouw Helen Cornelissen (foto midden):<br />

‘Onze keuken heeft een extra passie voor klassiek koken.’<br />

<strong>Arnhem</strong> ligt, koesterend in de middagzon,<br />

aan onze voeten. Locatie. Het terras van<br />

Restaurant De Steenen Tafel. Achter ons,<br />

in de toren, 600.000 liter water! Mijn<br />

gesprekspartner: Petra Selten. Directeur<br />

ROC A12 Regio Centraal Gelderland.<br />

Binnen de b-t-b gaat het, naast het pure onder-<br />

nemerschap, om kennis opbouwen en kennis delen.<br />

Het Regionale Opleidings Centrum A 12 (ROC A12)<br />

leidt jaarlijks 10.000 studenten op. ,,We bieden een<br />

enorme diversiteit aan (beroeps)opleidingen aan,’<br />

vertelt Petra.‘Klopt. We volgen met onze keuzes<br />

hierin de vraag van de markt en lopen in veel<br />

gevallen zelfs vooruit. We onderhouden nauw<br />

contact met de verschillende organisaties binnen de<br />

b-t-b en aanverwante over-heden. Zie dat als een<br />

klankbeeld om steeds op de vraag uit de markt te<br />

kunnen blijven voldoen.’ Onze Steenen Tafel gast-<br />

vrouw serveert ondertussen een amuse van haring-<br />

kaviaar met aspergeschuim en boragebloemetje.<br />

We spreken ook het lunchmenu af.<br />

Eekhoorntjesbrood met tongfilet<br />

‘Kennis vormt je entree naar de toekomst, vervolgt<br />

directeur Selten.‘Binnen onze opleidingsstructuur<br />

gaan we beloftes aan met onze studenten. Denk<br />

hierbij onder andere aan persoonlijke begeleiding,<br />

advies en vooral voortdurende inspiratie om zichzelf<br />

steeds verder te ontwikkelen. Want alléén dan kun je<br />

je succesvolle werkplek in de maatschappij verove-<br />

ren. Door deze aanpak en onze brede contacten in de<br />

praktijk bieden we zowel studenten als het bedrijfs-<br />

leven uitstekende kandidaten voor een veelvoud aan<br />

banen.’ Bij het opdienen van de op de graat gegaarde<br />

zeetong, gedecoreerd met eekhoorntjesbrood en een<br />

fleur de courgette gevuld met ricotta, vallen we even<br />

stil. We genieten. Petra informeert me verder over de<br />

horecaopleiding binnen het ROC A12 en het eigen<br />

restaurant dat door studenten wordt gemanaged.<br />

Of ik een keer langs kom!<br />

Lamsvlees<br />

Onder het motto ‘Jouw baan Mijn baan’ wisselen<br />

ROC-docenten en mensen uit het bedrijfsleven af en<br />

toe van baan. Selten:We bereiken hiermee de ultie-<br />

me kennis- en praktijkuitwisseling bij beide partijen.<br />

Ervaringen uit de praktijk worden door de studenten<br />

zeer op prijs gesteld. En de kennis van de docenten<br />

geeft een afdeling bijvoorbeeld juist even weer dat<br />

beetje extra om nog succesvoller te opereren.’<br />

Van het tussengerecht maakt fotograaf Jaques Kok<br />

inmiddels een plaatje. Lamstong en –zwezerik met<br />

zalige morieltjes en puree van jonge knoflook. Hulde<br />

aan de kok.<br />

Bedrijfstrainingen! Bedrijfsuitjes of Productintroductie?<br />

‘We bieden een enorme<br />

diversiteit aan<br />

(beroeps)opleidingen aan’<br />

Kook&Barbecue Business Nederland heeft alle faciliteiten! Markweg 11 - Velp. T. 026-370 00 27 I. www.kookenbarbecue.nl<br />

Triologie van Hollands lam<br />

Uit gepocheerd, gestoofd en gebakken lamsvlees,<br />

met jonge groenten van Marianne (de groenten-<br />

vrouw van De Steenen Tafel), bestaat ons volgende<br />

gerecht. Een aanrader! Binnen haar gezin, vrienden<br />

en netwerk voelt Petra zich desgevraagd,‘flexibel,<br />

creatief en stabiel’.‘Vanuit mijn stabiliteit, kan ik veel<br />

passie opbrengen om de kans op successen, in welke<br />

vorm dan ook, te vergroten. Aandacht voor mens,<br />

afspraken en processen zorgen voor een goed lopen-<br />

de keten. Dat geeft rust en daardoor weer opnieuw<br />

kansen.’ Binnenkort eet ik met Petra bij ‘haar’ ROC<br />

A12 en mag ik mischien mijn praktijkervaring aan<br />

‘haar’studenten doorgeven. ’t Was weer een inspire-<br />

rend BusinessMeal met Klaas.<br />

Aanraders voor uw BusinessMeal:<br />

Restaurant Bronckhorst, Rheden, lunch en diner,<br />

026-49 52 207<br />

Brasserie De Boerderij, <strong>Arnhem</strong>, lunch en diner,<br />

026-44 24 396<br />

Hotel-Restaurant De Roskam, Gorssel, lunch en diner,<br />

0575-49 13 12<br />

In het populaire genre:<br />

Restaurant Uit de Kunst Gegrepen, Velp, diner,<br />

026-36 47 274<br />

Catering<br />

Catering & Wijn, TaxWijn, <strong>Arnhem</strong>, gratis bezorgd,<br />

026-44 32 542<br />

Congressen<br />

Burgers Zoo, <strong>Arnhem</strong>, conferenties, presentaties,<br />

vergaderingen, 026-44 50 373<br />

Waar we aten?<br />

Restaurant de Steenen Tafel, Weg achter het Bosch 1,<br />

<strong>Arnhem</strong>, www.desteenentafel.nl<br />

Tel. 026-443 53 13<br />

De emolumenten:<br />

Reserveren en parkeren, soepel<br />

Creatief en smakelijk, volledig naar wens<br />

Snelheid en service, uitstekend te plannen, zeer<br />

charmant<br />

Op advies van Petra Selten is gast bij het vol-<br />

gende ‘BusinessMeal met Klaas’: Jan Faassen,<br />

directeur Openlucht Museum.<br />

PAGINA 10 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Binden en boeien in de bouw<br />

Het in Elst gevestigde bedrijf FIRENS HR-services<br />

heeft onlangs een project begeleid ‘Binden en<br />

Boeien in de Bouw’ in opdracht van Kuipers Bouw.<br />

De bouwonderneming is gestart met een pro-<br />

gramma voor jong potentieel binnen het bedrijf.<br />

Een select gezelschap van zowel bouw- als kan-<br />

toorpersoneel komt ieder kwartaal een middag bij<br />

elkaar onder leiding van FIRENS. Tijdens deze mid-<br />

dagen worden thema’s behandeld die niet vakin-<br />

houdelijk zijn gericht, maar specifiek een appèl<br />

doen op houdings- en gedragsaspecten.<br />

Voorbeelden zijn: het krijgen van beter inzicht in<br />

communicatieprocessen, het vergroten van pro-<br />

bleemoplossend vermogen en het onderzoeken<br />

van normen en waarden van henzelf en het<br />

bedrijf. Tijdens de sessie in mei jl. hebben de jonge<br />

medewerkers een collage aangeboden aan direc-<br />

Onlangs is Kanaal 13 van start gegaan. Dit gloed-<br />

nieuwe, commerciële station kan via UPC worden<br />

ontvangen in <strong>Arnhem</strong>, Duiven, Westervoort,<br />

Nijmegen, Beuningen, Groesbeek, Millingen a/d<br />

Rijn, Mook en Middelaar en Beek-Ubbergen. Kanaal<br />

13 zendt elke dag een nieuwsprogramma uit<br />

gericht op de Stadsregio <strong>Arnhem</strong>-Nijmegen.<br />

Kanaal 13 noemt zichzelf een frisse, eigentijdse zen-<br />

der met een dagelijks nieuwsprogramma, Hart van<br />

de Stadsregio. In Hart van de Stadsregio is er veel<br />

aandacht voor het nieuws, de achtergrondverha-<br />

len, human-interest, sport, weer en verkeer. Het<br />

programma wordt iedere dag uitgezonden om<br />

19.00 uur en daarna elk uur herhaald. In het week-<br />

end is er een weekoverzicht. Kanaal 13 brengt ver-<br />

der entertainmentprogramma’s, zoals Hart voor<br />

(ADVERTENTIES)<br />

teur Jan Kuijpers, waarin zij de kernwaarden van<br />

Kuijpers Bouw naar voren hebben gebracht. Jan<br />

Kuijpers: ‘Ik vind het fantastisch om te ontdekken<br />

dat de dingen die ik voorsta, ook door het perso-<br />

neel worden uitgedragen!’<br />

Meer informatie over FIRENS HR-Services:<br />

www.firens.nl<br />

Nieuwe televisiezender in <strong>Arnhem</strong>-<br />

Nijmegen van start<br />

Muziek, Clip en Klaar, een muziekprogramma van<br />

Eric Dikeb, Watersportland, Top Speed, maar ook<br />

kinderprogramma’s, zoals Bassie en zijn vriendjes,<br />

Kids for Animals en Fit 4 Kidz. Vanaf september<br />

zendt Kanaal 13 programma’s uit over wonen, inte-<br />

rieur en het kopen van een woning, plus het veel-<br />

bekeken programma Zakencircuit.<br />

Frequentie<br />

De zender wordt doorgegeven via het kabelnet van<br />

UPC, via frequentie 552,25 MHz/Kanaal 31+. De pro-<br />

gramma’s kunnen ook worden bekeken op<br />

www.kanaal13.tv . Gemiste uitzendingen zijn te<br />

zien op www.kanaal13gemist.tv. Alle programma’s<br />

op Kanaal 13 worden in breedbeeld uitgezonden.<br />

Feestelijk autorijden<br />

bij Kia<br />

Kia viert dit najaar haar 15-jarig bestaan in<br />

Nederland. Een heugelijk feit dat Kia niet zomaar<br />

aan zich voorbij laat gaan. Zo staat de nieuwste<br />

Sportage nu in de showrooms en kunt u profite-<br />

ren van veel voordeel op de speciale Fifteen-actie-<br />

modellen. De sportievelingen onder ons maken<br />

kans op deelname aan het Kia 4x4 Drivers<br />

programma.<br />

De nieuwste<br />

Sportage!<br />

De nieuwste Kia Sportage staat nu in de show-<br />

room. Van binnen en van buiten weer helemaal<br />

up-to-date en nog belangrijker; tijdelijk leverbaar<br />

met gasFX LPG-installatie voor slechts € 995,-.<br />

De nieuwste Sportage. Vanaf € 23.295,-.<br />

Kia Fifteen<br />

actiemodellen<br />

Kia is 15 jaar in Nederland en dat vieren we met<br />

veel voordeel op onze Fifteen actiemodellen. Deze<br />

modellen worden tijdelijk geleverd met maar liefst<br />

vijftien hoogtepunten.<br />

Kijk snel welke Fifteen-uitvoeringen voor u klaar<br />

staan bij de Kia-dealer.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 11


BIZZNET<br />

Hoe een balletje raar kan rollen<br />

Ruim tweeënhalf jaar geleden opgericht<br />

en bekend bij velen in de wijde omgeving.<br />

We hebben het over Bizznet, de bruisende<br />

ondernemerssociëteit van Accon AVM,<br />

ABN AMRO en VV Rheden. Mede door een<br />

bestuurswisseling verliep de oorspronkelijke<br />

start niet zoals een ieder had verwacht.<br />

Sinds Lex Hendriks, eigenaar en<br />

oprichter van Jagyba, de voorzittershamer<br />

heeft overgenomen, heeft Bizznet een<br />

grote sprong weten te maken.<br />

De ondernemersvereniging vindt zijn oorsprong in<br />

Rheden en specifiek bij de plaatselijke voetbalclub.<br />

Vanuit VV Rheden bleek er duidelijk behoefte te zijn<br />

aan een businessclub. Meerdere partijen deelden<br />

deze mening, maar al snel werd duidelijk dat deze<br />

geïnteresseerden meer affiniteit hadden met het<br />

zakelijke dan met de voetbalclub.“Vandaar dat wij<br />

het idee en de ontwikkeling van een businessclub<br />

breder hebben getrokken; het bedrijfsleven staat<br />

centraal en juist niet de voetbalclub”, aldus Lex<br />

Hendriks.“De behoefte van de leden staat altijd<br />

voorop. Dat zien onze leden met regelmaat terug.<br />

Een mooi voorbeeld is ons kwaliteitsonderzoek dat<br />

onlangs is gehouden. Wij zijn en blijven namelijk kri-<br />

tisch naar onze eigen organisatie toe.”<br />

De kritische benadering heeft Bizznet zeker geen<br />

windeieren gelegd. Zo verklaart ook voorzitter<br />

Hendriks:“In de afgelopen anderhalf hebben wij er<br />

voor gezorgd dat een frisse, energieke en resultaat-<br />

gerichte ondernemerssociëteit is ontstaan die veel<br />

meer doet dan de klassieke businessclub. Het mooie<br />

van onze bijeenkomsten, ongeveer zes per jaar, is dat<br />

deze telkens weer nieuwe leden opleveren. De ver-<br />

klaring voor dit succes? Ik denk het interactieve ele-<br />

ment van onze bijeenkomsten. Elke keer staat een<br />

bepaald thema centraal en is het belangrijk dat de<br />

leden op actieve wijze met elkaar in contact raken.<br />

Bij mijn eigen bedrijf stond het steeds populair wor-<br />

dende bedrijfsfitness centraal. Een ander voorbeeld<br />

is de succesvol verlopen bijeenkomst bij ABN AMRO,<br />

waarbij naast private banking met name besproken<br />

is wat de toegevoegde waarde van een businessclub<br />

is én kan zijn. Dit gebeurde in kleinere discussiegroe-<br />

pen zodat er direct veel onderling contact was. De<br />

bijeenkomsten worden graag bezocht. Ook een in de<br />

vakantie georganiseerde borrel leverde een bezet-<br />

tingsgraad op van 85 procent.”<br />

Om interessant voor de leden te blijven, wil het<br />

bestuur de businessclub nog meer gestalte gaan<br />

geven. De bijeenkomsten blijken succesvol, de websi-<br />

te ziet er prima verzorgd en informatief uit maar, zo<br />

verklaart Hendriks,‘we moeten ons blijven ontwikke-<br />

len’.“De volgende stap is het vervaardigen van een<br />

eigen magazine. Daar zijn de eerste uitgangspunten<br />

en ideeën inmiddels op papier gezet. Ik ben van<br />

mening dat Bizznet zich door zijn interactiviteit tij-<br />

dens bijeenkomsten onderscheidt, maar daar blijft<br />

het niet bij. Wij proberen de lat steeds hoger te leg-<br />

gen om onze leden zo goed mogelijk te kunnen<br />

informeren. Het heeft in de laatste anderhalf voor<br />

een toch explosief te noemen ledengroei gezorgd.<br />

Van circa 35 leden zijn wij gegroeid naar ruim 75. Het<br />

streven is rond de honderd leden te mogen verwel-<br />

komen als lid van businessclub Bizznet.”<br />

De leden van de businessclub zijn zeer divers. Het<br />

varieert van schilders tot makelaars en van advoca-<br />

ten tot horecaondernemers. Het verzorgingsgebied<br />

loopt van <strong>Arnhem</strong>, via Duiven en Westervoort, tot<br />

aan Dieren hetgeen aangeeft dat BizzNet een regio-<br />

functie heeft en niet plaatsgebonden is. Bizznet<br />

heeft zijn uitwerking in het zakelijk florerende<br />

gebied niet gemist, waarbij de leden zich op een<br />

prettige manier kunnen profileren. Ooit begonnen in<br />

de kantine van VV Rheden en uitgegroeid tot een<br />

bruisende regionale businessclub. Hoe het balletje<br />

raar kan rollen…<br />

‘de behoefte van de leden staat altijd voorop’<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 13<br />

Bizznet<br />

Postbus94<br />

6990 AB Rheden<br />

T026 495 19 76<br />

F026 495 08 37<br />

I www.bizznetbruist.nl


ONDERNEMEN<br />

Tekst: Albert Oost<br />

ZZP-ER ANNY VAN HUET IS HAAR BEDRIJF EN HAAR PRODUCT<br />

Zonder baas, zonder personeel<br />

Ieder jaar weer beginnen tienduizenden<br />

personen in Nederland een eigen onderneming.<br />

In 2007 waren dit er zelfs bijna<br />

102.000, ruim 11.000 meer dan het jaar<br />

daarvoor. Deze, vaak kleine, ondernemers<br />

worden met uiteenlopende begrippen<br />

getypeerd, zoals freelancer, eenmanszaak<br />

en de laatste jaren steeds frequenter als<br />

ZZP-er (zelfstandige zonder personeel).<br />

De geboren <strong>Arnhem</strong>se Anny van Huet (47)<br />

is zo’n ZZP-er. In 2000 richtte zij haar<br />

bedrijf op; Anny van Huet BV,<br />

Communicatie & Loopbaanbegeleiding.<br />

Over de naam van haar bedrijf dacht<br />

ze lang na. “Ik ben het bedrijf en het<br />

product”, besluit Anny. Het werd dus<br />

Anny van Huet BV.<br />

Op de vraag of zij personeel in dienst zou<br />

nemen, trekt ze een vies gezicht en<br />

schudt heftig van nee. “Ik heb helemaal<br />

geen zin in dat gedoe.” Anny van Huet is<br />

een ZZP-er ‘pur sang’. Na een lange weg<br />

van vast dienstverband, projectmanagement,<br />

interim-management en verdere<br />

scholing, koos zij in 2000 uiteindelijk vol<br />

overtuiging voor een ondernemersbestaan<br />

als’ zelfstandige zonder personeel’.<br />

Extra kwaliteiten<br />

De <strong>Arnhem</strong>se begon haar arbeidzaam leven als<br />

verpleegkundige in het Elizabeth Gasthuis in<br />

<strong>Arnhem</strong>. Toen de <strong>Arnhem</strong>se ziekenhuizen in de<br />

jaren tachtig besloten te fuseren, bracht dit de<br />

onvermijdelijke onrust voor het personeel met<br />

zich mee. “Mijn baan stond op de tocht en er<br />

waren op korte termijn geen mogelijkheden voor<br />

mij”, aldus Anny. Ze stapte over naar een verzor-<br />

gingstehuis. Daar viel ze al snel op door haar extra<br />

kwaliteiten. Ze kreeg een leidinggevende functie<br />

en raakte betrokken bij veranderingsprocessen<br />

binnen de zorginstelling.<br />

Anny volgde een opleiding Verandermangement;<br />

initiëren, begeleiden en implementeren van veran-<br />

deringsprocessen. In 1996 ging ze als interim-<br />

manager werken via een detacheringbureau.<br />

Tijdens haar werk kwam ze veel problemen tegen<br />

PAGINA 16 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


en begon ze zichzelf vragen te stellen: “Hoe komt<br />

het dat tien managers, die dezelfde soort<br />

scholing hebben, beschikken over hetzelfde instru-<br />

mentarium, toch zo vreselijk kunnen verschillen in<br />

daadwerkelijk succesvol leidinggeven? En waarom<br />

worden mensen ziek van hun werk of maken zij<br />

anderen ziek, terwijl ze toch vaak blij aan hun<br />

baan beginnen?”<br />

De kennis die ze had opgedaan binnen het veran-<br />

dermanagement gaf Anny niet genoeg antwoor-<br />

den..Ze besloot zich verder te gaan scholen en<br />

volgde de opleiding Professionele Begeleiding in<br />

Utrecht. “Een loodzware opleiding”, aldus Anny.<br />

“Wanneer je mensen kritisch en eerlijk naar zich-<br />

zelf wil leren kijken. Wanneer je ze zelfs uit balans<br />

wilt brengen om tot een positieve verandering te<br />

komen, met alle emoties en angsten die daarmee<br />

gepaard kunnen gaan, dan zal je toch eerst zelf<br />

met de billen bloot moeten.”<br />

Koude acquisitie<br />

Al tijdens de opleiding begon Anny van Huet haar<br />

eigen bedrijf. Ze begon aan de opgaven waar iede-<br />

re startende ondernemer doorheen moet, zoals<br />

productontwikkeling, profilering, rechtsvorm,<br />

acquisitie en meer triviale zaken als het ontwer-<br />

pen van visitekaartjes en een logo.<br />

Acquisitie vindt ze een lastige klus. “Vooral koude<br />

acquisitie, (het ongevraagd aanbieden van je pro-<br />

duct, red.) vind ik niet fijn. Iets wat veel startende<br />

ondernemers zullen herkennen.” Anny laat zich<br />

inspireren door niemand minder dan Nelson<br />

Mandela. In zijn inauguratierede uit 1994 roept<br />

Mandela mensen op zich niet kleiner te maken<br />

dan ze zijn. Anny citeert enkele regels uit de rede:<br />

‘Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen<br />

dienst. Als wij ons licht laten stralen, geven we<br />

onbewust andere mensen toestemming hetzelfde<br />

te doen. Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,<br />

bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen’.<br />

Door beweging in balans<br />

Min of meer door toeval raakte Anny van Huet<br />

betrokken bij een groot project van Rijkswater-<br />

staat. Ze viel in als notulist bij een vergadering,<br />

stelde kritische vragen en werd gevraagd te blij-<br />

ven. Het project betrof, kort samengevat, het<br />

overnemen door Rijkswaterstaat van taken betref-<br />

fende verkeersregeling en veiligheid. Deze taken<br />

werden voorheen uitgevoerd door de Rijkspolitie.<br />

“Een uitdaging” volgens Anny , ik moest tegen<br />

heel wat bureaucratie en weerstand opboksen.<br />

Maar juist daardoor ook weer heel interessant.<br />

Want hoe ga je daarmee om? Laat je je daardoor<br />

uit het veld slaan? En hoe bereik je uiteindelijk<br />

toch je doel?”<br />

RTL 7 maakte een reportage van het project voor<br />

hun programma ‘Onderweg’. We zien o.a. Anny<br />

aan het werk met het coachen en begeleiden van<br />

medewerkers. Het motto van Anny’s bedrijf is:<br />

‘door beweging in balans’. “Ik zeg mensen niet<br />

hoe het moet. Ik zet mensen in beweging om ze<br />

zelf een veranderingsproces in gang te laten<br />

zetten waarbij ik ze dan vervolgens begeleid.”<br />

“Weet je, ik wil eigenlijk gewoon voor mensen<br />

zorgen. Ik wil dat mensen gelukkig zijn in hun<br />

werk. Ik kom tenslotte oorspronkelijk uit de zorg,<br />

dat raak je niet kwijt.<br />

Helemaal alleen?<br />

Op de vraag of Anny het helemaal alleen kan,<br />

antwoordt ze met een zeer resoluut nee.<br />

“Natuurlijk heb je mensen nodig bij wie je je hart<br />

kunt luchten, die je steunen en je zakelijk lief en<br />

leed delen. Ik heb daarvoor mijn ‘team’, mijn<br />

vertrouwensclub. Om de zes weken ontmoet Anny<br />

van Huet in informele sfeer haar ‘team’, bestaande<br />

uit een aantal collega-ZZP-ers. “ Uiteindelijk doe ik<br />

het natuurlijk alleen en dat kan soms lastig zijn.<br />

Maar ik ben niet bang om af en toe op mijn<br />

gezicht te gaan. Ik ben maar klein van stuk, ik<br />

sta zo weer overeind!”<br />

Van de starters in 2007 kan 88 procent worden aange-<br />

merkt als ZZP-er. Formeel bestaat de ZZP-er echter<br />

niet. In de wet- en regelgeving is nergens een<br />

omschrijving of definitie van de ZZP-er terug te vin-<br />

den. Dit wekt verwarring. Zo is een freelancer vrijwel<br />

altijd een ZZP-er, maar een ZZP-er niet altijd een freel-<br />

ancer. De meeste freelancers hebben een eenmans-<br />

zaak, maar niet allemaal. En lang niet iedere een-<br />

manszaak betreft een freelancer of ZZP-er. Wat ze<br />

gemeenschappelijk hebben met de meeste onderne-<br />

mers is, dat ZZP-ers een ‘vrije’vorm van werken prefe-<br />

reren boven de afhankelijkheid en het vaak gevoelde<br />

keurslijf van een vast dienstverband.<br />

Wat hen daarbij onderscheidt is, de uitgesproken<br />

keuze voor een onderneming zonder de verantwoor-<br />

delijkheden en plichten van een ‘baas’ met personeel.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 17


ADVERTORIAL<br />

Kosteloos uw woonruimte(s) verhuren via MUVA Makelaars<br />

Wat kunnen wij voor u doen?<br />

U heeft een geweldige woning, een mooie etage of bij-<br />

voorbeeld een fijne kamer. Maar als u daar zelf geen<br />

gebruik van maakt, is het – ook financieel gezien - zonde<br />

om die ruimte onbenut te laten. MUVA Makelaars kan u<br />

helpen. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het bemidde-<br />

len tussen mensen die een huurwoning zoeken en huis-<br />

eigenaren, projectontwikkelaars en investeerders.<br />

Waarom MUVA Makelaars<br />

Natuurlijk wilt u uw woonruimte zo snel mogelijk verhu-<br />

ren. MUVA Makelaars helpt u daarbij. Onze site wordt<br />

elke week weer door duizenden unieke bezoekers<br />

bezocht, en een groot deel van hen registreert zich bij<br />

ons als woningzoekende. Dat geeft u de garantie dat<br />

onze database snel en doeltreffend een zo optimale<br />

match maakt tussen uw onroerend goed en een toekom-<br />

stige huurder.<br />

Ervaring leidt tot effectiviteit<br />

Onze makelaars hebben jarenlange ervaring in de ver-<br />

huur van alle mogelijke vormen van onroerend goed. De<br />

expertise die we daar mee hebben opgedaan, zetten we<br />

voor u om in snelheid en effectiviteit. Dat betekent dat u<br />

niet onnodig veel bezichtigingen krijgt: de potentiële<br />

huurders die wij introduceren zijn ook écht op zoek naar<br />

de woonruimte die u aanbiedt.<br />

Advies op maat<br />

Voor sommigen is het verhuren van hun woning iets wat<br />

ze al vaker hebben gedaan, maar voor de meeste men-<br />

sen is de stap om hun eigen onroerend goed te gaan ver-<br />

huren een avontuur. Ook daarom bent u bij ons aan het<br />

juiste adres. MUVA Makelaars staat u namelijk met sug-<br />

gesties en adviezen terzijde om uw woonruimte snel te<br />

verhuren. Daarbij spreekt het voor zich dat wij zeer zorg-<br />

vuldig om zullen gaan met al uw wensen, zodat voor de<br />

samenwerking voor alle partijen een even productieve<br />

als plezierige samenwerking op maat ontstaat.<br />

Bezichtigen zonder zorgen<br />

MUVA Makelaars neemt u alle zorgen uit handen door<br />

het hele verhuurproces volledig te begeleiden. Dat<br />

scheelt u een hoop tijd en energie! Dat begint met het -<br />

in overleg met u – organiseren van bezichtigingen.<br />

Uiteraard mag u bij zo’n bezichtiging zelf aanwezig zijn,<br />

maar meestal verzorgen onze verhuurmakelaars de<br />

bezichtigingen zelf. De verhuurmakelaars van MUVA<br />

Makelaars informeren u na afloop wat de uitkomst van<br />

de bezichtiging is. Kandidaten die de woonruimte heb-<br />

ben bezichtigd, krijgen uiterlijk tot de volgende dag de<br />

tijd om na te denken of ze de woonruimte al dan niet<br />

willen huren.<br />

Zorgeloos verhuren<br />

Op het moment dat een kandidaat serieuze interesse<br />

toont in de woonruimte, nemen wij direct contact met u<br />

op. Indien u akkoord gaat met deze kandidaat-huurder –<br />

u mag hem altijd afwijzen - vragen wij uw huurder een<br />

aanbetaling te doen. Nadat wij de aanbetaling hebben<br />

ontvangen, maken wij een afspraak om verder kennis te<br />

maken en tot contracttekening over te gaan.<br />

U wilt natuurlijk zekerheid hebben dat de nieuwe huur-<br />

der zijn afspraken na kan komen. Daarom vragen we van<br />

elke huurder een: kopie loonstrookje van de laatste<br />

maand, kopie legitimatiebewijs, eventuele borgstelling<br />

van de ouders en een werkgeversverklaring. De bemidde-<br />

ling en het opstellen van een contract wordt kosteloos<br />

verzorgd door MUVA Makelaars.<br />

Ook kunnen wij u helpen aan het vinden van een (2e)<br />

woning in het buitenland!<br />

Kijk voor alle mogelijkheden van MUVA Makelaars op<br />

onze website: ww.muvamakelaars.nl of bezoek vrijblij-<br />

vend ons kantoor in het centrum van <strong>Arnhem</strong> aan de<br />

Nieuwstad 70 te <strong>Arnhem</strong> MUVA Makelaars, Nieuwstad<br />

70 <strong>Arnhem</strong>. tel: 026 – 388 28 03 www.muvamakelaars.nl<br />

PAGINA 18 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Housenet koppelt ruim 750 makelaars aan Jaap.nl<br />

Housenet, ontwikkelaar van websites voor make-<br />

laars, en Jaap.nl, een van de grootste huizen zoeks-<br />

ites van Nederland, realiseren een koppeling met<br />

elkaar. Makelaars met een Housenet website kun-<br />

nen eenvoudig hun objectinformatie doorsturen<br />

die gegarandeerd correct wordt getoond op<br />

Jaap.nl.<br />

Gerben Nijmeijer, directeur van Housenet: “Onze<br />

klanten plaatsen graag hun objecten op woning-<br />

portalen, om zo veel mogelijk aandacht te creëren<br />

voor hun woningaanbod. Een nadeel is dat een<br />

Multinational Raab uit Duitsland heeft zijn nieuwe<br />

logistieke hoofdcentrum voor Europa gevestigd op<br />

bedrijventerrein Centerpoort in Duiven. Het kan-<br />

toor komt onder leiding te staan van Duivenaar<br />

Rob Jansen, die als partner van Raab-Duitsland<br />

tevens actief is in Tjechië. Raab is een van de toon-<br />

aangevende fabrikanten van rookkanalen.<br />

De Duitsers kozen voor Duiven omdat Nederland<br />

bij de grote bedrijven in Europa hoog staat aange-<br />

object voor iedere site opnieuw moet worden aan-<br />

gemaakt. Door de koppeling met Jaap.nl kunnen<br />

makelaars met één druk op de knop hun volledige<br />

woningaanbod snel en foutloos doorsturen naar<br />

Jaap.nl. Er wordt door onze klanten zeer positief<br />

gereageerd op de koppeling!”<br />

Jan Vaessen stapt op bij Nederlands<br />

Openluchtmuseum<br />

Jan Vaessen is sinds 1990 directeur van het<br />

Openluchtmuseum<br />

Directeur Jan Vaessen van het Nederlands<br />

Openluchtmuseum stopt er mee. Op 1 januari legt<br />

hij zijn functie neer. De zestigjarige Vaessen is<br />

sinds 1990 directeur van het Openluchtmuseum,<br />

dat hij met succes verzelfstandigde.<br />

Vaessen was ook een van de grondleggers van het<br />

plan waarmee <strong>Arnhem</strong> vorig jaar het Nationaal<br />

Historisch Museum binnen wist te halen. Volgens<br />

Vaessen biedt het nieuwe museum veel kansen<br />

voor <strong>Arnhem</strong>, ook op economisch vlak. Hij zal het<br />

als directeur van het Nederlands<br />

Openluchtmuseum zelf niet meer meemaken.<br />

Multinational Raab vestigt<br />

zich in Duiven<br />

Jan Vaessen is een bijzonder man. Na de verzelf-<br />

standiging van het toenmalige rijksmuseum, iets<br />

wat voor Nederlandse begrippen uniek was, wer-<br />

den onder zijn leiding vele nieuwe projecten<br />

gerealiseerd met als gevolg een groeiende bezoe-<br />

kersstroom (315.000 in 1990 tot 453.000 in 2007).<br />

In 2005 werd het Nederlands Openluchtmuseum<br />

bekroond met de prestigieuze European Museum<br />

of the Year Award. Jan Vaessen zal zich na zijn ver-<br />

trek wijden aan het schrijven van boeken; een lang<br />

gekoesterde droom.<br />

Jan Vaessen informeerde de Raad van Toezicht eind<br />

2007 over zijn voornemens. Voorzitter Nout<br />

Wellink over het terugtreden van de algemeen<br />

directeur: “Wij respecteren zijn beslissing. Jan<br />

Vaessen is een man die zich altijd met hart en ziel<br />

inzet voor ‘zijn’ Openluchtmuseum. Als hij ergens<br />

aan begint, maakt hij het ook af, en met succes.<br />

Het Openluchtmuseum staat aan de vooravond<br />

van een nieuwe vierjarige beleidsperiode 2009-<br />

2012 en bovendien start binnenkort de realisatie<br />

van het Nationaal Historisch Museum waarvoor hij<br />

de fundamenten aandroeg. Wij zien Jan Vaessen<br />

met lede ogen vertrekken, maar zijn beslissing<br />

komt op een logisch moment.’’<br />

schreven als distributieland. Het nieuwe centrum,<br />

dat wordt ondergebracht in een bestaand gebouw,<br />

staat pal langs autosnelweg A12. Er wordt begon-<br />

nen met tien medewerkers, maar het team zal snel<br />

worden uitgebreid naar zo’n dertig personeelsle-<br />

den. Raabs nieuwe kantoor gaat tevens dienst<br />

doen als Europees distributiecentrum. Raab heeft<br />

fabrieken in Duitsland en Rusland. Het vervoer en<br />

transport wordt verzorgd door Expeditie Visser,<br />

waarmee nauw wordt samengewerkt. Visser en<br />

Raab worden op Centerpoort buren van elkaar.<br />

Duivense ondernemer<br />

begint hotel in <strong>Arnhem</strong><br />

Athanasios Ouzonidus opent nog deze maand een<br />

hotel annex restaurant in <strong>Arnhem</strong>. De Duivense<br />

ondernemer begint zijn Hotel <strong>Arnhem</strong> Centraal<br />

met grandcafé en grill-buffetrestaurant in een his-<br />

torisch pand aan het Willemsplein. Het hotel telt<br />

straks zestien kamers. Ouzonidus, die snel hoopt<br />

te kunnen uitbreiden, zit al meerdere jaren in het<br />

horecavak. Dertien jaar geleden opende hij in<br />

Duiven Grieks restaurant Mytilini, annex café De<br />

Op de foto het team van Raab voor het gebouw waar het<br />

logistieke centrum wordt gevestigd. Vierde van rechts is<br />

Rob Janssen.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 19<br />

Tol.<br />

Hotel in toren op bedrijventerrein<br />

7Poort<br />

In de 65 meter hoge toren op bedrijventerrein<br />

7Poort in Zevenaar komt een hotel. In de toren, die<br />

pal bij het nieuwe treinstation in Zevenaar-Oost<br />

wordt gebouwd, komen daarnaast een congres-<br />

centrum, restaurant en kantoren. De toren is van-<br />

uit de weide omgeving te zien.<br />

Wereldkampioen<br />

Smulders ambassadeur<br />

ATAG<br />

Meesterkok Toine Smulders uit Tolkamer wordt de<br />

komende twee jaar adviseur en ambassadeur van<br />

ATAG. Smulders gaat als expert de kookbeleving<br />

versterken voor de Nederlandse specialist van keu-<br />

kenapparatuur. Smulders werd eerder dit jaar in<br />

Dubai wereldkampioen met een vier gangen<br />

menu. Hij kreeg zelfs een aanbod van een steenrij-<br />

ke zakenman uit Dubai, die hem tegen een miljoe-<br />

nensalaris als privé-kok wilde aannemen. Hij ging<br />

er niet op in. Smulders is eigenaar van restaurant<br />

Wolfersveen in Zelhem en Villa Copera in Tolkamer.


PAGINA 20 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Pelikaan gesignaleerd?<br />

Nog niet zo lang geleden is er uit Artis een pelikaan<br />

ontsnapt. Op het dak van Ondernemers Centrum de<br />

Pelikaan is hij volgens onze verslaggever neergestre-<br />

ken. Het is een mooi herkenningspunt voor OC de<br />

Pelikaan en het is gelijk een herinnering aan de<br />

Zevenaarse vestiging van “De Pelikan” die daar in de<br />

BAT verkoopt<br />

Peter Stuyvesant<br />

Collectie<br />

De gemeente Zevenaar wilde de collectie dolgraag<br />

behouden, in de regio gingen er geluiden op om in<br />

actie te komen. Maar eigenaar British American<br />

Tobacco Nederland (BAT) heeft laten weten de BAT<br />

Artventure-kunstcollectie te verkopen. De verza-<br />

meling van moderne kunst bestaat onder meer uit<br />

sculpturen, schilderijen en andere kunstvormen.<br />

De collectie –vroeger bekend als Peter Stuyvesant<br />

Collectie – sierde jarenlang de wanden van de<br />

sigarettenfabriek in Zevenaar. Sinds 2005 probeer-<br />

de BAT een particuliere koper te vinden die een<br />

acceptabele prijs zou betalen. Dat is niet gelukt.<br />

Het internationale veilinghuis Sotheby's gaat nu<br />

veilingen organiseren waarop delen van de BAT<br />

Artventure Collectie worden aangeboden.<br />

2e helft van 1900 inktproducten en kantoorartikelen<br />

produceerde. In het Ondernemers Centrum de<br />

Pelikaan waar per 1 juni van dit jaar de eerste onder-<br />

nemer is ingetrokken, zijn inmiddels al zeven bedrij-<br />

ven gehuisvest. Er lopen een aantal opties en de ver-<br />

wachting is, dat aan het einde van dit jaar het pand<br />

De Nederlandse leaserijders hebben weinig ver-<br />

trouwen in een goede uitkomst van Prinsjesdag.<br />

Nieuws over de bijtelling baart hen zorgen. Onder<br />

de bezitters van een auto van de zaak voorziet een<br />

kwart een aanpassing in hogere percentages van<br />

de bijtelling, terwijl 7% een verandering in het toe-<br />

gestane aantal privékilometers vreest. Uit onder-<br />

zoek van Avis Autoverhuur onder leaserijders blijkt<br />

bovendien dat 37% slecht nieuws verwacht, maar<br />

niet kan aangeven op welk vlak van de bijtelling<br />

dit ligt. Van de leaserijders geeft 83% aan dat ze<br />

bijtelling hebben. De automobilisten zonder bijtel-<br />

ling hebben bijvoorbeeld met hun werkgever de<br />

afspraak gemaakt dat ze niet meer dan de toege-<br />

stane 500 privékilometers per jaar rijden. Een<br />

derde van hen maakt zich ook daadwerkelijk zor-<br />

gen over de extra lasten van bijtelling.<br />

Leaseauto als Heilige koe<br />

Ondanks het verwachte slechte nieuws onder-<br />

neemt 77% van de leaserijders nog geen actie om<br />

de bijtelling te voorkomen of te verminderen.<br />

met ongeveer 15 bedrijven geheel gevuld is. Behalve<br />

dat het prettig is om met meerdere kleinere bedrij-<br />

ven gezamenlijk één onderkomen te hebben en in<br />

de gemeenschappelijke koffieruimte van gedachten<br />

te kunnen wisselen, blijken sommige bedrijven<br />

inmiddels ook een zekere mate van samenwerking<br />

te zijn aangegaan. Het ondernemers centrum, waar<br />

al ruimtes beschikbaar zijn vanaf 19m2, blijkt in een<br />

grote behoefte te voorzien. Behalve zijn gunstige lig-<br />

ging tegenover het station van Zevenaar en op loop-<br />

afstand van het centrum, heeft het een kwalitatief<br />

hoogwaardig opleveringsniveau. Het is representa-<br />

tief en heeft voldoende parkeervoorzieningen voor<br />

zowel de bedrijven zelf als voor de bezoekers. Wat<br />

veel bedrijven aanspreek, is het feit dat al bij aan-<br />

vang van de kortlopende huurovereenkomst het dui-<br />

delijk is wat de totale huisvestingkosten bedragen.<br />

Alle kosten inclusief die van energie, de schoon-<br />

maakkosten, internet en o.m. de belastingen voor<br />

huisvesting zijn al in de huur verwerkt. Dus geen<br />

verrassingen achteraf. Wilt u meer informatie, dan<br />

kunt u die vinden op de site van:<br />

www.ocdepelikaan.nl<br />

Ondernemers Centrum de Pelikaan is gehuisvest<br />

aan: Ringbaan Zuid 8, 6905 DA Zevenaar.<br />

Leaserijders vrezen Prinsjesdag<br />

Opties als kleiner rijden of de keuze voor een hybri-<br />

de auto vallen vooralsnog niet in de smaak. “De<br />

leaseauto blijkt hiermee heiliger dan een privéau-<br />

to”, stelt Thom Doorenbosch, woordvoerder van<br />

Avis Autoverhuur. “Een leaserijder die ook een pri-<br />

véauto heeft, kiest in zijn vrije tijd in 62% van de<br />

gevallen toch voor de auto van de zaak. Je kunt je<br />

dan afvragen of het voor die groep wel echt nodig<br />

is om een privéauto voor de deur te hebben staan.”<br />

Hij vervolgt: “De weinig optimistische verwachtin-<br />

gen hebben desondanks vooral effect op privé-<br />

huishoudens. De privéauto wordt door slechts 13%<br />

geslachtofferd. De extra lasten van de bijtelling<br />

betekenen vooral weinig goeds voor de spaarreke-<br />

ningen en vrijetijdsbestedingen van de leaserij-<br />

ders. 45% van de ondervraagden geeft aan dat ze<br />

minder gaan sparen door de bijtelling. Verder<br />

schuift 18% de vakantieplannen op de lange baan<br />

en zegt 11% het lidmaatschap van een vereniging<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 21<br />

op.”


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Nieuw Tempo-Team<br />

trapt af<br />

Na de overname van Vedior door<br />

Randstad zijn in Nederland Vedior en<br />

Tempo-Team samengevoegd. Deze<br />

krachtenbundeling zorgt ervoor, dat het<br />

nieuwe Tempo-Team een nog sterkere,<br />

tweede positie in de markt inneemt.<br />

‘In de eerste gesprekken tussen Vedior en<br />

Tempo-Team na het nieuws van de - toen<br />

nog voorgenomen - overname van de<br />

holdings, was er direct een klik. We bleken<br />

zeer aanvullend in sterktes en expertise<br />

te zijn. Ook qua cultuur was er veel<br />

overeenkomst. Nu hebben we een nieuw<br />

gezamenlijk Tempo-Team, dat een nog<br />

sterkere tweede positie inneemt in de<br />

markt. Samen gaan we het verschil<br />

L A S T IGE M A A T ?<br />

<strong>Arnhem</strong>: Bakkerstraat 52<br />

026-370.46.16, www.miss-jones.nl<br />

(ADVERTENTIES)<br />

maken voor onze klanten en flexwerkers,’<br />

aldus Peter Hulsbos, algemeen directeur.<br />

‘Juist in deze tijd en marktomstandig-<br />

heden is het cruciaal, je belangrijkste<br />

factor voor je organisatie, het personeel,<br />

goed op orde te hebben. Wij hebben de<br />

expertise, adviezen én mensen om ieder<br />

type organisatie daarbij van dienst te<br />

zijn.’<br />

Meer informatie over Tempo-Team vindt u<br />

op www.tempo-team.nl.<br />

Mode Biënnale zoekt<br />

sponsor<br />

De <strong>Arnhem</strong> Mode Biënnale is op zoek naar<br />

een nieuwe hoofdsponsor. Fortis, de bank<br />

die het evenement vorig jaar nog financi-<br />

eel steunde, geeft de voorkeur aan de<br />

International Amsterdam Fashion Week.<br />

Het bestuur van de Mode Biënnale is<br />

inmiddels in gesprek met kandidaten die<br />

het evenement volgend jaar misschien wil-<br />

len steunen. De sponsors waren in 2007<br />

goed voor ruim vijf ton aan inkomsten.<br />

Met frisse moed weer starten na de vakantie.<br />

De vakantie ligt alweer een aantal weken achter ons en velen<br />

zullen met frisse tegenzin weer aan de slag gegaan zijn want die<br />

vakantie duurde zo kort. Maar beter spreken we van frisse moed<br />

want veel mensen zien weer nieuwe kansen, gaan er weer lekker<br />

tegenaan en maken er weer iets moois van. In de vakantieperiode<br />

heeft het kabinet ook reces en gebeurt er weinig, al hebben ze wel<br />

twee besluiten genomen die voor velen van belang zijn. Op de<br />

eerste plaats blijft de BTW verhoging uit, dus betalen we volgend<br />

jaar weer gewoon 19% BTW. Maar maakt 1% wel zoveel uit. Ik ben<br />

geneigd te zeggen nee. Want de gemiddelde Nederlander zal jaar-<br />

lijks maximaal € 10.000,- besteden aan goederen met 19% BTW,<br />

waardoor in dit geval het nadeel maximaal € 100,- bedraagt. De<br />

meeste uitgaven betreffen namelijk etenswaren die hoofdzakelijk<br />

in de 6% groep vallen en dat verandert niet. Nee de bedreiging<br />

van minder te besteden hebben zit hem in het feit dat de inflatie<br />

pakweg 3% zal bedragen en de olieprijzen en daaraan gekoppeld<br />

de energieprijzen. Geloof maar niet dat de oliemaatschappijen de<br />

benzineprijzen evenredig laten dalen met de stijging. Nee hoor,<br />

gaat een vat met $ 1 omhoog wordt de prijs met één cent<br />

verhoogd, maar daalt deze met $ 1 dan duurt het gewoon tot hij<br />

weer omhoog gaat en blijft de prijs gelijk. Oftewel, de consument<br />

merkt dit in zijn portemonnee en de maatschappijen maken weer<br />

meer winst. Kijk maar na. De olieprijs is inmiddels fors lager, maar<br />

aan de pomp scheelt het amper tien cent. Hetzelfde geldt voor de<br />

energiereuzen want de energieprijzen zijn immers gekoppeld aan<br />

de olieprijs en dat terwijl er steeds meer groene stroom wordt<br />

gebruikt. Oftewel, de consument is de dupe hiervan en niet direct<br />

van het BTW tarief. Het tweede punt betreft de kinderopvang.<br />

Tijdens prinsjesdag worden de plannen definitief gepresenteerd<br />

en zien dan wat de gevolgen zijn. Met de eerste plannen was het<br />

niet aantrekkelijk dat uw of mijn partner zou gaan werken, want<br />

waar doe je het dan voor? Om de kinderopvang te betalen. Ik<br />

dacht dat dat niet de bedoeling was. Meer arbeidsparticipatie<br />

door alle inwoners, een mooi streven maar dan moet het wel<br />

aantrekkelijk blijven om te gaan werken en niet alleen om de<br />

kinderopvang te betalen, maar om de welvaart en de economie te<br />

vergroten. Wij wachten af wat er mee gebeurt, wordt de eigen<br />

bijdrage hoger, telt alleen het hoogste inkomen of gaat allebei<br />

gelden. Het kabinet kennende zal het laatste wel van toepassing<br />

zijn want met de vorige plannen hebben ze zich aardig in de<br />

vingers gesneden. Al met al zal er na prinsjesdag weer een boel te<br />

bespreken zijn. Wij komen er graag in de volgende nummers op<br />

terug.<br />

Hans Heijwegen<br />

Hans Heijwegen<br />

Andministratiekantoor Heylo<br />

Tel: 026 - 3831138<br />

Column<br />

info@administratie-kantoorheylo.nl<br />

PAGINA 22 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Theo Tiedink wil klankbord<br />

zijn voor jonge ondernemers<br />

Veertig jaar stond hij aan het hoofd van een succesvol communicatie- en reclamebedrijf.<br />

Inmiddels geniet Groessenaar Theo Tiedink (69) van een welverdiend pensioen.<br />

Toch kruipt het ondernemersbloed nog steeds door zijn aderen. Daarom wil hij zijn<br />

kennis delen met ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB).<br />

Tiedink denkt met name wat te kunnen beteke-<br />

nen voor jonge ondernemers. “Ik merk regelma-<br />

tig dat ondernemers vastlopen door al die regels<br />

waar ze tegenwoordig mee te maken krijgen’’,<br />

vertelt Tiedink. “Ook geven veel adviseurs de<br />

ondernemer niet de kans zich echt te laten ont-<br />

plooien. Er wordt alleen naar getallen gekeken.<br />

Daardoor nemen vooral jonge ondernemers<br />

amper de tijd om creatief bezig te zijn met hun<br />

bedrijf. En dat is wel belangrijk wil je het bedrijf<br />

laten groeien. Het is belangrijk om regelmatig te<br />

‘klankborden’. Een bekende valkuil is dat onder-<br />

nemers gefocust zijn op een bepaald idee en<br />

daar continu naar toe blijven praten. Ze staan<br />

Het inkomen van zelfstandig ondernemers is dit<br />

jaar gedaald. Ondernemers hebben dit jaar<br />

gemiddeld 1,5% minder koopkracht dan in 2007.<br />

De daling is het grootst bij directeuren-groot-<br />

aandeelhouders (dga’s), waarvan de koopkracht<br />

2,25% lager is dan vorig jaar. De afname van het<br />

besteedbaar inkomen is voornamelijk het gevolg<br />

niet meer open voor andere ideeën. Noem het<br />

maar een tunnelvisie. Ik probeer de onderne-<br />

mers juist een spiegel voor te houden waardoor<br />

ze zichzelf kritisch bekijken. Daarnaast kan ik<br />

ook op marketing- en communicatievlak veel<br />

nuttige tips geven. Vaak helpt het al een kleine<br />

nuance aan te brengen in de strategie.’’<br />

Volgens Tiedink ontbreekt het ondernemers<br />

doorgaans niet aan enthousiasme. “Ze werken<br />

heel hard. Maar daarmee alleen kom je er niet.<br />

Je kunt in een wedstrijd wel je uiterste best<br />

doen en de organisatie perfect voor elkaar heb-<br />

ben. Maar dat betekent niet per definitie dat je<br />

hoeft te scoren en winnen. Misschien kan ik<br />

ondernemers wel een duwtje in de goede rich-<br />

ting geven. Als klankbord, als coach!’’<br />

Tiedink vind het normaal dat ondernemers zich<br />

laten adviseren. “Zelfs de directeuren van grote<br />

bedrijven hebben eigen coaches. Dat heb ik in<br />

mijn dagelijkse praktijk meegemaakt. Ik heb in<br />

veel bedrijven in de keuken gekeken. Die erva-<br />

ring wil ik graag delen met ondernemers. Om ze<br />

net weer op de goede weg te zette als ze bij-<br />

voorbeeld door de bomen het bos niet meer<br />

zien.’’<br />

Theo Tiedink heeft zin in zijn nieuwe uitdaging<br />

als ‘MKB-coach’. “Ik bruis van ideeën, die ik graag<br />

met anderen deel.’’<br />

Voor meer informatie, bel Theo Tiedink voor een<br />

vrijblijvend kennismakingsgesprek:<br />

Tel. 06 - 2810 2819, Heiliglandsestraat 8, 6923 BC<br />

Groessen, e-mail: theotiedink@hetnet.nl.<br />

Minder inkomen voor ondernemers<br />

van inflatie en lastenverzwaringen. Dit stelt het<br />

onderzoeksbureau EIM in een onlangs versche-<br />

nen rapport. De lastenverzwaring bestaat onder<br />

meer uit de verhoging van de AWBZ- en zorg-<br />

premie en een verhoging van het tarief van de<br />

tweede schijf in de inkomstenbelasting.<br />

Zorg voor uw werknemer<br />

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor de veilig-<br />

heid van de werkomgeving van uw werknemer. U<br />

moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig<br />

zijn om te voorkomen dat uw werknemer in de uitoe-<br />

fening van zijn functie schade lijdt. Schiet u daarin<br />

tekort, dan bent u aansprakelijk voor de schade die<br />

uw werknemer dientengevolge lijdt, tenzij er sprake is<br />

van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werkne-<br />

mer. Hoever gaat nu die zorgplicht? Een voorbeeldje:<br />

Een werkneemster overkomt tijdens een door de<br />

werkgever georganiseerde 'kickoffmeeting' een onge-<br />

val. De werkneemster heeft deel genomen aan een<br />

autorit met een Landrover over de hei en heeft daar-<br />

bij twee rugwervels gebroken. Hoewel dit onderdeel<br />

van het programma door een derde was georgani-<br />

seerd acht de werkneemster de werkgever aansprake-<br />

lijk voor de schade tengevolge van dit ongeval. De<br />

werkneemster vordert een schadevergoeding en<br />

smartengeld. De rechtbank overweegt dat een rede-<br />

lijke uitleg van de zorgplicht met zich meebrengt dat<br />

deze zorgplicht zich ook uitstrekt tot door de werkge-<br />

ver georganiseerde activiteiten, indien tussen die<br />

activiteiten en de door de werknemer verrichte werk-<br />

zaamheden voldoende nauw verband bestaat.<br />

Dat is in dit geval zo. Vaststaat dat de autorit plaats-<br />

vond na het zakelijk ochtendprogramma en voor de<br />

afsluitende zakelijke bijeenkomst de volgende mor-<br />

gen. Daaraan doet niet af dat deelname aan het eve-<br />

nement niet verplicht was.<br />

Mr. Ing. Alwin Klein<br />

Advocatenpunt<br />

<strong>Arnhem</strong> Zuid -<br />

De Overmaat 26<br />

Tel : 026-3270134<br />

De rechtbank is van oordeel dat de werkgever niet<br />

aan zijn zorgplicht heeft voldaan door een auto te<br />

huren die niet van veiligheidsriemen was voorzien.<br />

Daarbij is niet relevant dat de organisatie van het<br />

evenement aan een derde was uitbesteed, nu de<br />

werkgever aansprakelijk is voor gedragingen van<br />

door hem ingeschakelde hulppersonen. De rechtbank<br />

verklaart voor recht dat de werkgever aansprakelijk is<br />

voor de door de werkneemster geleden schade.<br />

Uit dit voorbeeld blijkt dat de zorgplicht van de werk-<br />

gever vrij ver gaat. Laat u daarom bijstaan door een<br />

bekwame advocaat indien u de schade wil beperken.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 23<br />

Column<br />

www.advocatenpunt.nl


JONG EN GEDREVEN<br />

Tekst: Albert Oost<br />

‘GENI-US BEGON ALS EEN GEINTJE’<br />

Twee jonge vrouwen beginnen<br />

interieur- en interieurproducten<br />

bedrijf<br />

Met oog voor detail wordt de laatste hand gelegd aan het beeldbepalende pand aan de Kerkstraat in Zevenaar. De voormalige bakkerij<br />

wordt grondig gerenoveerd. Ook zijn oude paneeldeuren en binnenluiken in ere hersteld en kunnen ze zo weer jaren mee. Geheel<br />

uitgewerkt dakbeschot uit een slooppand komt op de vloer. Nog een paar weken en dan is de verf droog en de benedenverdieping<br />

van Kerkstraat 10A klaar en ingericht. In een ruimte in het nieuwe huis van Geke Stapelbroek (27) zetelt dan ook Geni-us, interieurarchitectuur<br />

& interieurproducten.<br />

> ‘we zijn best wel een goede combinatie’<br />

PAGINA 24<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Bijna een jaar geleden nam ze met Nicole Gieling<br />

(28) het initiatief om een eigen bedrijf te beginnen.<br />

Geke Stapelbroek, afgestudeerd interieurarchitect<br />

en het creatieve brein van Geni-us, Nicole Gieling<br />

gaat zich op de zakelijke kant van hun bedrijf stor-<br />

ten. Ze leerden elkaar zo’n drie jaar geleden kennen<br />

en bleken dezelfde ideeën te hebben en goed te<br />

kunnen samenwerken. "We zijn best wel een<br />

goede combinatie", zeggen ze in koor. Beiden<br />

bedachten los van elkaar dezelfde naam voor hun<br />

onderneming. Geni-us. Een samenvoeging van hun<br />

beider voornamen. De Ge van Geke en Ni van<br />

Nicole. "En de toevoeging us, dat zijn wij natuur-<br />

lijk", licht Nicole Gieling toe. Daar zaten ze ook al<br />

op een lijn.<br />

Het klikte<br />

De twee jonge vrouwen leerden elkaar kennen bij<br />

hun vorige werkgever. "We hebben daar anderhalf<br />

jaar samengewerkt. Het klikte tussen ons. Geni-us<br />

begon eigenlijk als een geintje. "We beginnen toch<br />

gewoon voor onszelf, zeiden we tijdens een<br />

gesprek. Toen is het gaan rollen en kreeg het idee<br />

langzaam vorm."<br />

Eerst schreven ze een ondernemersplan. In eerste<br />

instantie voor zichzelf. Nicole Gieling: "We wilden<br />

weten of we beiden met Geni-us ons brood zouden<br />

kunnen verdienen. Toen we daarvan overtuigd<br />

waren, zijn we naar de bank gestapt. We hadden<br />

natuurlijk opstartkapitaal nodig. We moeten een<br />

kantoor inrichten en bijvoorbeeld programma's<br />

voor computers om interieurs te ontwerpen aan-<br />

schaffen. Die zijn nogal prijzig.”<br />

De levensvatbaarheid van Geni-us hadden ze goed<br />

ingeschat. De bank zag ook brood in het plan en<br />

verstrekte beide vrouwen een lening zodat ze een<br />

beginkapitaal hadden. Met dat geld zijn inmiddels<br />

professionele folders gemaakt, visitekaartjes<br />

gedrukt en is, als <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> en de Liemers op<br />

de deurmat ligt, de creatieve ruimte aan de<br />

Kerkstraat ingericht.<br />

Contacten<br />

Geke Stapelbroek rondde ruim twee jaar geleden<br />

haar studie interieur en architectuur aan de<br />

Kunstacademie in Den Haag af. Naast het ontwer-<br />

pen van de ruimte, maakt ze eigen creaties om die<br />

ruimte een bepaalde sfeer te geven. “Bij een totaal-<br />

ontwerp pas ik daar de materialen en structuren<br />

op aan. Zo heb ik bijvoorbeeld voor een koffieres-<br />

taurant een vloer van koffiebonen ontworpen die<br />

in epoxyhars wordt gegoten. Verder werk ik met<br />

vilt waar ik bijvoorbeeld wandkleden van maak.”<br />

Geke Stapelbroek wist al vanaf haar tiende jaar dat<br />

ze interieurarchitecte wilde worden. “Toen was ik al<br />

bezig met knippen en plakken om dingen voor een<br />

> ‘Het begon eigenlijk als een geintje’<br />

interieur te maken.”<br />

Nicole Gieling voelt zich als een vis in het water<br />

binnen het zakenleven in <strong>Arnhem</strong> en de regio. Ze<br />

deed ervaring op bij de businessclub van Vitesse<br />

waar ze vier jaar werkte en waar ze veel contacten<br />

aan overhield. Dankzij die contacten heeft ze voor<br />

Geni-us al een aantal opdrachten binnen gehaald..<br />

'Geni-us biedt eigenzinnige, unieke en functionele<br />

ontwerpen waardoor de ruimte waarin het ont-<br />

werp wordt toegepast een ruimte is waarin men-<br />

sen zich prettig voelen en graag willen verblijven.'<br />

Zo staat het geschreven in een van de brochures<br />

van het jonge bureau. “Dat kan een woonhuis zijn<br />

of een ruimte in dat woonhuis of de tuin. Maar we<br />

maken ook ontwerpen voor kantoren, winkels en<br />

restaurants”, vult Nicole Gieling aan.<br />

Ontwerp<br />

De twee jonge ondernemers beginnen altijd met<br />

een intakegesprek met de potentiële opdrachtge-<br />

ver. “Door zo’n gesprek leren we de klant kennen<br />

en komen we er achter wat ze precies met de ruim-<br />

te willen. Uiteindelijk komt daar dan een program-<br />

ma van eisen uit waar het ontwerp aan moet vol-<br />

doen. Zo’n intakegesprek is gratis. Als de klant onze<br />

offerte goedkeurt, krijgt hij vervolgens een ont-<br />

werp dat uit drie delen bestaat. Een plattegrond<br />

(bovenaanzicht), een 3d tekening (perspectief) en<br />

een kleur- verlichtings en materiaalplan. Wij maken<br />

op die manier visueel wat naar onze mening met<br />

die ruimte mogelijk is. Veel mensen zijn niet visu-<br />

eel ingesteld. Die zien niet wat ze met een ruimte<br />

kunnen doen. Ons doel is ervoor te zorgen dat de<br />

ruimte prettig aanvoelt”, aldus Nicole Gieling.<br />

Geni-us kan er ook voor zorgen dat het ontwerp<br />

wordt uitgevoerd.<br />

Het <strong>Arnhem</strong>se makelaarskantoor Willemsen<br />

Jansplaats heeft vertrouwen in het jonge ontwerp-<br />

bureau. Wie een huis koopt bij deze makelaar, kan<br />

een gratis interieuradvies van Geni-us winnen.<br />

Uiteraard heeft het Zevenaarse bureaus een website<br />

www.geni-us.nl. Naast allerhande informatie over de<br />

werkwijze en de mogelijkheden die het bureau biedt,<br />

staan hierop ook de contactgegevens.<br />

Geni-us interieurarchitectuur & interieurproducten:<br />

de Engelse betekenis van het woord genius is vinding-<br />

rijkheid en geeft daarmee een extra dimensie aan de<br />

naam van het jonge ontwerpbureau.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 25


ADVERTORIAL KPN<br />

DÉ PARTNER VOOR ZAKELIJKE ICT EN TELECOMMUNICATIE<br />

KPN Business Center: iedere klant<br />

altijd en overal bereikbaar<br />

Producten van A-merken en kennis van<br />

alle systemen voor ICT en telecommunicatie<br />

voor de zakelijke markt. Het zijn de<br />

twee pijlers van KPN Business Center<br />

<strong>Arnhem</strong>. “We zijn de stabiele en betrouwbare<br />

partner voor het MKB in <strong>Arnhem</strong> en<br />

omgeving. Ons motto is dat iedere klant<br />

altijd en overal bereikbaar moet zijn. Op<br />

wat voor manier dan ook”, zegt vestigingsmanager<br />

Cristel Hensen. In de vestiging<br />

aan de Vlamoven, IJsseloord in<br />

<strong>Arnhem</strong> doet ze in een vraaggesprek uit<br />

de doeken wat ondernemers aan het KPN<br />

Business Center hebben.<br />

Wat heeft KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> aan<br />

ondernemers te bieden?<br />

“KPN biedt een breed scala aan producten op het<br />

gebied van telefonie en internet. KPN Business<br />

Center is sociaal voor ondernemers die met de tijd<br />

meegaan en altijd en overal bereikbaar willen zijn.<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> maakt alles op het<br />

gebied van telefonie en internet mogelijk, dat past<br />

bij de ondernemer van deze tijd. Iedere onderne-<br />

mer kunnen we een totaalpakket op maat bieden.<br />

Op het gebied van bellen hebben we alles in huis:<br />

van simpele en luxe mobieltjes tot kleine en grote<br />

telefooncentrales. Een steeds groter wordende tak<br />

van ons bedrijf is alles wat te maken heeft met<br />

internet. KPN richt zich steeds meer op ICT. Dat is<br />

te merken aan onze producten die goed passen bij<br />

de ondernemer van nu en in de toekomst.”<br />

Wat is de kracht van KPN Business Center<br />

<strong>Arnhem</strong>?<br />

“Dat we meedenken met onze klanten. Voor ieder<br />

probleem bedenken wij in overleg met de klant<br />

een oplossing. Zeker gezien de snelle ontwikke-<br />

lingen, is het van groot belang dat we de onder-<br />

nemer van het juiste advies voorzien. Elk bedrijf is<br />

namelijk anders. Onze verkoopadviseurs analyse-<br />

ren samen met de klant de bedrijfssituatie en<br />

voorzien de klant dan van een advies op maat op<br />

het gebied van telecom & ICT. Ook is het mogelijk<br />

een afspraak te maken met één van onze verkoop-<br />

adviseurs op een tijd dat het de ondernemer het<br />

best uit komt.”<br />

De ontwikkelingen in de ICT volgen elkaar snel op.<br />

Kan KPN met de tijd mee?<br />

“Absoluut. Sterker nog, we sluiten met een aantal<br />

nieuwe diensten prima aan bij de huidige en toe-<br />

komstige wensen van ondernemers. Zo’n ontwik-<br />

keling is bijvoorbeeld ‘Software Online’, een pakket<br />

met diverse online-oplossingen, waarmee de<br />

ondernemer zijn werk gemakkelijker kan doen.<br />

Waar en wanneer het hem uitkomt. Binnen<br />

‘Software Online’ kennen we ‘Back-up Online’,<br />

waardoor de klant nooit meer zijn bestanden<br />

kwijtraakt. Daarnaast hebben we ‘Exact Online’.<br />

Hiermee raadpleeg je op elk moment en vanaf<br />

elke locatie de boekhouding die je ook kunt<br />

bewerken. Met ‘Exchange Online’ heeft de klant<br />

overal toegang tot zijn e-mail en agenda. Verder is<br />

er het ‘Internet Veiligheidspakket’. Dit complete<br />

pakket biedt een optimale bescherming tegen<br />

virussen, spyware, spam, indringers en de andere<br />

gevaren op internet. Met ‘Extra Harde Schijf<br />

Online’ slaat de klant veilig zijn bestanden op bij<br />

KPN. Daarnaast hebben we diverse mobiele<br />

internet oplossingen, waarmee de klant met zijn<br />

laptop overal en altijd kan werken.<br />

Is het wel veilig om alle bedrijfsgegevens extern<br />

op te slaan?<br />

“De software draait in een zeer streng beveiligd<br />

CyberCenter van KPN. Alle gegevens worden daar<br />

opgeslagen. De klant heeft dus één centraal<br />

archief waar hij en zijn medewerkers altijd kunnen<br />

bijkomen. Iedereen krijgt een eigen inlogcode en<br />

wachtwoord. Doordat de klant zijn software en de<br />

bedrijfsgegevens buiten de organisatie onder-<br />

brengt, hebben calamiteiten als brand of inbraak<br />

veel minder invloed op de continuïteit van de<br />

bedrijfsvoering. Daarbij zorgt KPN ook nog voor<br />

backups, zodat de veiligheid van de bedrijfs-<br />

gegevens extra gewaarborgd is.”<br />

Binnen KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> heeft u een<br />

afdeling Repair & Go. Waar is die afdeling voor?<br />

“Voor ondernemers die een probleem hebben met<br />

hun mobiele telefoon. Met een servicecontract<br />

van KPN is de klant kosteloos binnen dertig minu-<br />

ten weer bereikbaar. Onze monteurs repareren de<br />

mobiele telefoon ter plaatse, of de klant ontvangt<br />

een vervangend toestel. Hoe dan ook, de klant<br />

gaat altijd bellend de winkel uit. Daarnaast heb-<br />

ben we ook nog een inbouwafdeling die er binnen<br />

één uur voor zorgt dat klanten handsfree kunnen<br />

bellen in de auto. We hebben maar één doel: de<br />

klant is en blijft altijd en overal bereikbaar.”<br />

Ondernemers hebben vaak een drukke agenda en<br />

zien soms geen mogelijkheid doordeweeks in de<br />

winkel langs te komen. “Voor de vroege vogels<br />

zijn wij daarom doordeweeks al open om 08.00<br />

uur. Daarnaast hebben klanten aangegeven het<br />

belangrijk te vinden dat de winkel ook een zater-<br />

dagopenstelling heeft. Daarom zijn wij ook elke<br />

zaterdag open, dus altijd bereikbaar voor onze<br />

klanten. Vanaf 1 oktober zijn er gewijzigde ope-<br />

ningstijden op de zaterdag. Dan zijn wij zaterdags<br />

open van 10.00-16.00 uur.”<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong>, Vlamoven 2C,<br />

IJsseloord, 6826 TN <strong>Arnhem</strong><br />

Telefoon: 040-2191200, Telefax: 026-3643601<br />

Website: www.kpn.com/zakelijk<br />

E-mail: bcah002@kpn.com<br />

Openingstijden:<br />

Op werkdagen van 8 tot 18 uur<br />

Op zaterdag van 9 tot 17 uur (vanaf 1 oktober van<br />

10 tot 16 uur)<br />

PAGINA 26 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


BUSINESSPARTNERS<br />

MEER WETEN? KIJK DAN<br />

OP: WWW.ZAKELIJK-<br />

ARNHEM.NL<br />

OF BEL VRIJBLIJVEND<br />

VOOR MEER INFORMATIE<br />

MET: MARIEN NIJLAND<br />

(06-16469115) OF<br />

THEO VAN LEEUWEN<br />

(06-29535547)<br />

Schäfer Shop<br />

www.schaefer-shop.nl<br />

,Wij ontwerpen, leveren en plaatsen<br />

kasten en kastwandsystemen<br />

op maat voor slaap-, woon- en<br />

werkkamers", vertelt directeur<br />

Albert Dorland. ,,Natuurlijk bezitten<br />

we een ruime collectie standaardkasten<br />

van gerenommeerde<br />

merken als Carre Hulsta en<br />

Brinkman. Maar waar wij in uitblinken,<br />

is maatwerk en service.<br />

Mits technisch haalbaar, kunnen<br />

wij de meest gekke dingen<br />

bedenken. Iedere vorm en opstelling<br />

is mogelijk. Elke dag krijg je<br />

weer andere mensen met andere<br />

wensen. En omdat geen mens en<br />

geen ruimte gelijk is, komt het<br />

zelden voor dat eenzelfde kast<br />

drie of vier keer verkocht wordt."<br />

Kastenstudio<br />

www.kastenstudio.nl<br />

Madelon Zieleman: "Voor veel<br />

bedrijven zijn wij nog steeds het<br />

postorderbedrijf voor kantoor en<br />

bedrijf. Maar dat beeld klopt niet<br />

meer. Onze hele organisatie is<br />

er op ingesteld, om elke klant -<br />

groot of klein- die aandacht te<br />

kunnen geven waar hij of zij<br />

behoefte aan heeft. En dat is<br />

toch echt wel even wat anders,<br />

dan een bureaustoel achter<br />

de deur schuiven." John van<br />

Maanen: "Door de hoge kwaliteitseisen<br />

die wij ons zelf opleggen,<br />

weet de klant zich altijd<br />

verzekerd van een optimaal<br />

product. Dat blijft voorop staan,<br />

wij zijn dan ook geen 'korting<br />

verkopers'! Maar door onze<br />

grootschaligheid kunnen wij wel<br />

altijd een goede 'netto-prijs'<br />

garanderen.”<br />

WORDT OOK BUSINESS PARTNER!<br />

DE INMIDDELS TOEGETREDEN BUSINESS PARTNERS:<br />

BEDRIJF PLAATS CONTACTPERSOON INTERNET<br />

MUVA Makelaars <strong>Arnhem</strong> Mike Inge www.muva.nl<br />

Saab Centre Gol Duiven Klaas Gol www.saabcentregol.nl<br />

Miss Jones Shoes & Bags <strong>Arnhem</strong> Irma Runneboom www.miss-jones.nl<br />

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl<br />

Schilderwerken Rheden Rheden Rian van Kleef tel: 026 - 495 48 94<br />

Erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans Erren www.erren.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong> Alwin klein www.advocatenpunt.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche www.gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl<br />

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl<br />

Bosan Fiat <strong>Arnhem</strong> Hugo Dokter www.bosan-fiat.nl<br />

Bosan Nissan <strong>Arnhem</strong> Victor Oostenrijk www.bosan-nissan.nl<br />

RijnIJssel Administratie&Ondernemerschap <strong>Arnhem</strong> Theo Seesing www.rijnijssel.nl<br />

Gibo Groep <strong>Arnhem</strong> Mertin Durmus www.gibogroep.nl<br />

Koffiebranderij G. Peeze <strong>Arnhem</strong> Paul van der Hulst www.peeze.nl<br />

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen <strong>Arnhem</strong> Frank van Dijk www.drostenzonen.nl<br />

ACR Group Schadeherstel <strong>Arnhem</strong> Bauke Dekker www.acrgroup.nl<br />

Carmediation Oosterbeek Henny Jansen www.carmediation.com<br />

Ambiance Bistro en Grand Cafe <strong>Arnhem</strong> Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl<br />

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl<br />

Golfbaan Kasteel Engelenburg Brummen Nanna van Ginhoven www.golfbaanengelenburg.nl<br />

Bodyline Aestetics <strong>Arnhem</strong> Caroline van der Sluys www.mooimaaktgelukkiger.nl<br />

Willemsen Bedrijfsmakelaars <strong>Arnhem</strong> Johan de Rooij www.willemsen.nl<br />

Multicopy <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Marius Kamberg www.multicopy.nl<br />

Autobedrijf Bochane <strong>Arnhem</strong> Mark Dalhuisen www.bochane.nl<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Critstel Hensen www.kpn.nl<br />

IP Computer Training Center <strong>Arnhem</strong> Ton Visser www.ip-arnhem.nl<br />

Bex Reizen <strong>Arnhem</strong> Yolanda Kroef www.bex.nl<br />

BDO CampsObers <strong>Arnhem</strong> Harry Corbeek www.bdo.nl<br />

Univé Stad en Land <strong>Arnhem</strong> Rob Stoker www.univestadenland.nl<br />

Kastenstudio Duiven Albert Dorland www.kastenstudio.nl<br />

Universal Media Adviesbureau <strong>Arnhem</strong> Mariëlle Spruijt www.um.nl<br />

Superbob Chauffeursdiensten <strong>Arnhem</strong> Ferdinand Menting www.superbob.nl<br />

Thermen De Lingetuin Elst Gerbine Blankers www.delingetuin.nl<br />

Lasik Centrum Velp Carla van der Miessen www.lasikcentrum.nl<br />

Office Assisitant Elst Monique van Koppenhagen www.officeassistant.nl<br />

Aqua World Westervoort Harold Hartman www.aqua-world.nl<br />

Hommerson Schoonmaaakbedrijf <strong>Arnhem</strong> Nancy Hommerson www.hommerson-schoonmaakbedrijf.nl<br />

Sensus Groep Rotterdam Benno Ceelen www.sensusgroep.nl<br />

Schäfer Shop <strong>Arnhem</strong> John van Maanen www.schaefer-shop.nl<br />

Jong MKB <strong>Arnhem</strong>-Nijmegen Velp Albert Jan van Weij www.jongmkbkan.nl<br />

RijnIJssel Training & Opleiding <strong>Arnhem</strong> Wouter Groothedde www.rijnijssel.nl<br />

DigiConcept Velp Marcel Wassenaar www.digiconcept.nl<br />

Tompla Velp Ànnemiek Vanger www.tompla.com<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!