Views
4 years ago

nr 17/2009 - Wydawnictwo Polonica

nr 17/2009 - Wydawnictwo Polonica

nr 17/2009 - Wydawnictwo

nowa gazeta polska NR 17 (220) 11.10.2009 POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE Afera miêsna Tak dobrej afery to ju¿ dawno nie mieliœmy. Ponad 1,5 tys. ton konserw kupi³a szwedzka firma w latach 1999-2000. Potem odsprzedawa³a je zagranicznym klientom. W³aœnie trafi³y do polskich konsumentów... 2 Kluczowe s³owo: pomoc Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a najstarsza dzisiaj polska organizacja w Szwecji, Polski Komitet Pomocy. Jednym z za³o¿ycieli by³ Alf de Pomian Hajdukiewicz. Ale historia Komitetu ma swoje Ÿród³a w czasach Powstania Styczniowego. Artyku³ prof. Andrzej Nils Uggla. 14 Niespodzianki w bibliotece Dziêki internetowemu katalogowi Biblioteki Polskiej w Sztokholmie odkrywamy jak bardzo niezwyk³y jest to ksiêgozbiór. Pe³no tu bibliofilskich niespodzianek, a obok tego najnowsze zakupy: ksi¹¿ki mówione na CD. 3 Norwegian, Wizz Air Ryan Air, German Wings, Air Berlin, LOT, SAS i inne... Misie, które podbi³y œwiat Dobre nazwisko niew¹tpliwie pomaga w interesach. Nazwisko Bukowski to w Szwecji synonim sukcesu i rzetelnoœci. Tak¹ nazwê ma najwiêkszy i jeden z najbardziej renomowanych na œwiecie, sztokholmski dom aukcyjny. Ale samo nazwisko nie t³umaczy jeszcze spektakularnego sukcesu jaki odnios³a firma Barbary i Janusza Bukowskich, – Bukowski design. Bo jest jeszcze coœ szczególnego w tych znanych na ca³ym œwiecie pluszowych misiach, które maj¹... uczucia. Z Barbar¹ Bukowsk¹ rozmawia Andrzej Szmilichowski. Strona 6-7 35 lat doœwiadczenia w bran¿y turystycznej! ›› WEEKENDY w stolicach Europy Tanie przeloty i hotele – Pary¿, Londyn, Rzym, Madryd i inne ›› Rejsy Tallink & Silja do Tallina, Rygi i Helsinek. Pakiety z hotelami - atrakcyjne ceny ›› SPA W Polsce, Estonii, na Wêgrzech i £otwie - weekendy i d³u¿sze wczasy zdrowotne ›› WYJAZDY GRUPOWE Poka¿ Polskê swoim szwedzkim kolegom

nr 2/2011 - Wydawnictwo Polonica
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 10-11/2007
Kwarta nr 2(17) grudzień 2011 - Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA
Ściągnij nr 4(17)/2009 - PortalMorski.pl
Magazyn Polski 12/2009 - Kresy24.pl
• Nr 40-41 BELGRAD 2009 • - Polonia-serbia.org
PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech
Nr 38 BELGRAD 2008 - Polonia-serbia.org
Nr 7 - Archiwalny serwis Instytutu Pamięci Narodowej
Magazyn Polski 8/2009 - Kresy24.pl
nr 24 - Pismo Studenckie PDF
"Rynki Zagraniczne", nr 1, 4 maj 2009
• Nr 39 BELGRAD 2009 • - Polonia-serbia.org
TRAGICZNY ROK 1944 - Kresy24.pl
NR 10 (303) ROK XV 19.05.2013
NR 10 (303) ROK XV 19.05.2013
wydawnictwo uniwersytetu warmińsko-mazurskiego olsztyn 2012
• Nr 42 BELGRAD 2009 • - Polonia-serbia.org
Gazetka "17 & 6" - nr 3 / kwiecien 2009
Cała zawartość - Glaukopis
Kurier Galicyjski nr 18/2011 - Lwów
17 tetor 2009 (Nr. 467) - Gazeta Nositi
Zobacz środek (PDF) - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
nr. 1-2009 - Zjednoczenie Polskie w Helsinkach
¯YDOWSKI ANTYPOLONIZM w walce z polskoœci¹ - Polska Partia ...