1. Indledning

opgavebank.dk

1. Indledning

,QGOHGQLQJ

%DJJUXQG RJ SUREOHPLGHQWLILNDWLRQ

,PSOHPHQWHULQJHQ DI (8·V I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN &RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ &$3 L

YDU Sn GHWWH WLGVSXQNW HW YLJWLJW VNULGW L UHWQLQJ DI HW I OOHV (XURSD RJ HQ IRUVLNULQJ

RP VWDELOLWHW L GHQ LQWHUQH I¡GHYDUHIRUV\QLQJ $OOLJHYHO EOHY &$3 Sn HW WLGOLJW WLGVSXQNW HW

VWULGVVS¡UJVPnO EnGH LQGHQIRU RJ XGHQIRU (8 ,QGHQIRU (8·V JU QVHU NULWLVHUHGHV GHQ IRU

DW EHVODJO JJH HQ VWRU SRVW Sn GHW LQWHUQHHXURS LVNH EXGJHWRJ XGHQIRU (8 NULWLVHUHGHV

DQYHQGHOVHQ DI SROLWLVNH KDQGHOVSURWHNWLRQLVWLVNH LQVWUXPHQWHU VRP HNVSRUWVW¡WWH LQWHUYHQ

WLRQ RJ LPSRUWWROG IRU DW EHYLUNH HQ NUDIWLJ KDQGHOVIRUYULGQLQJ Sn YHUGHQVPDUNHGHW 'HQ

I OOHV HXURS LVNH RSWLPLVPH RP &$3·V YLUNH YDU GRJ JHQQHP ·HUQH YHGKROGHQGH

)ROPHU HW DO

, O¡EHW DI ·HUQH EOHY GHW LNNH GHVWR PLQGUH NODUW DW GHQ VWLJHQGH I¡GHYDUHIRUV\QLQJ

RSUHWKROGW DI WLOVNXGVRUGQLQJHU KDYGH VNDEW HW SUREOHP RYHUVNXGVSURGXNWLRQ (8 YDU

EOHYHW QHWWRHNVSRUW¡U DI IOHUH ODQGEUXJVYDUHU RJ LQWHUYHQWLRQVODJUHQH YDU WLO VWDGLJKHG I\OG

WH , (8 RJ L XGODQGHW PHG 86$ RJ $XVWUDOLHQ L VSLGVHQ ² SnEHJ\QGWHV HQ RPIDWWHQGH

NDPSDJQH WLO HOLPLQHULQJ DI GHQ SURWHNWLRQLVWLVNH RJ RPNRVWQLQJVNU YHQGH SROLWLN )ROPHU

HW DO 0R\HU )OHUH IDNWRUHU YDU PHGYLUNHQGH KHUWLO )RU GHW I¡UVWH YDU GH RSULQ

GHOLJH IRUXGV WQLQJHU GHU KDYGH PRWLYHUHW VLNULQJ DI HQ IDVW I¡GHYDUHIRUV\QLQJ LNNH O Q

JHUH DNWXHOOH 1DOLQ )RU GHW DQGHW YDU GHU RSVWnHW HQ VWLJHQGH EHN\PULQJ IRU GH QH

JDWLYH PLOM¡SnYLUNQLQJHU VRP ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ SnI¡UWH GHQ RPNULQJOLJJHQGH QDWXU

5XQJH 2J IRU GHW WUHGMH YDU (8 EXQGHW DI DIWDOHU LQGJnHW L *$77 UHJL GHU LNNH

VWHPWH RYHUHQV PHG GHQ I¡UWH SROLWLN $IWDOHUQH RPIDWWHGH EHJU QVQLQJ DI PDUNHGVSURWHN

WLRQLVPH EO D L IRUP DI HQ DINREOLQJ DI GHQ SURGXNWLRQVDIK QJLJH ODQGEUXJVVW¡WWH HQ UH

GXNWLRQ DI HNVSRUWVW¡WWHQ RJ GH K¡MH WROGVDWVHU IRU GHUYHG DW WLOODGH ODQGH XGHQ IRU (8

VW¡UUH PDUNHGVDGJDQJ -RVOLQJ 7DQJHUPDQQ

'LVVH XGIRUGULQJHU GHU WLO HQ YLV XGVWU NQLQJ VWDGLJ HNVLVWHUHU KDU Y UHW PHGYLUNHQGH WLO DW

DQVSRUH UHIRUPHU DI &$3 Vn GHQ L K¡MHUH JUDG DIVSHMOHU VDPWLGHQV NUDY WLO ODQGEUXJHW )¡U

VWH PDUNDQWH QGULQJ DI GHQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN IDQGW VWHG L YHG 0DF6KDUU\ UH

*$77 *HQHUDO $JUHHPHQW RQ 7DULIIV DQG 7UDGH Sn GDQVN 'HQ DOPLQGHOLJH RYHUHQVNRPVW RP WROG RJ

XGHQULJVKDQGHO


IRUPHQ RJ PRGLILNDWLRQHUQH DI &$3 VNDO QHWRS VHV VRP HQ HIIHNW DI GH Q YQWH IRUKROG

LQWHUQW L (8 RJ SUHVVHW IUD XGODQGHW :LQWHU 9HG $JHQGD GHQ VHQHVWH UHIRUP

LY UNVDW L LP¡GHJLN PRGLILNDWLRQHUQH EnGH GHQ K¡MHUH PLOM¡ RJ NYDOLWHWVEHYLGVWKHG

EODQGW IRUEUXJHUQH VDPW ¡QVNHW RP HQ IULHUH LQWHUQDWLRQDO KDQGHO )90 E $JHQGD

UHIRUPHQ KDU EODQGW DQGHW JLYHW VLJ XGVODJ L HQ VW¡WWHSROLWLN PnOUHWWHW PRG

PDUJLQDOLVHUHGH JUXSSHU DI ODQGP QG RJ VXEVLGLHU OHGVDJHW DI PLOM¡NUDY %XUUHOO HW DO

%HJJH UHIRUPHU ODJGH L HQ YLV XGVWU NQLQJ RS WLO HQ K¡MHUH JUDG DI

PDUNHGVRULHQWHULQJ DI ODQGEUXJVSROLWLNNHQ HQG KLGWLO VDPW HQ EHJU QVQLQJ DI PXOLJKHGHUQH

IRU DW \GH HNVSRUWVW¡WWH RJ RSVWLOOH LPSRUWEDUULHUHU Sn ODQGEUXJVSURGXNWHU GHOV IRU LNNH DW

IDVWKROGH ODQGEUXJHW L GHQ QXY UHQGH VW¡WWHSROLWLN RJ GHOV IRU DW VN UH QHG Sn GHQ

EHWUDJWHOLJH EHW\GQLQJ VRP ODQGEUXJVHUKYHUYHW VRP HW OHYQ IUD HIWHUNULJVWLGHQ VWDGLJ KDU

Sn (8·V EXGJHW

3n WURGV DI GLVVH UHIRUPHU HU &$3·V JUXQGO JJHQGH VWUXNWXU VWDGLJ GHQ VDPPH RJ (8·V

ODQGP QG HU IRUWVDW EHVN\WWHW DI K¡MH SULVHU (W SULVQLYHDX GHU NXQ NDQ RSUHWKROGHV IRUGL

(8 L YLGW RPIDQJ VWDGLJY N VXEVLGLHUHU VLQ HJHQ I¡GHYDUHSURGXNWLRQ RJ KROGHU DQGUH ODQ

GHV XGH %HKRYHW IRU QGULQJ DI ODQGEUXJVSROLWLNNHQ JHQQHP Q\H SROLWLVNH PnO RJ GHUPHG

RJVn EUXJ DI Q\H PLGOHU HU VnOHGHV Q¡GYHQGLJW LNNH PLQGVW VRP I¡OJH DI IRUDQGULQJHUQH L

RPYHUGHQHQ 1DOLQ 8GYLGHOVHQ DI (8 PHG GH FHQWUDO RJ ¡VWHXURS LVNH ODQGH GHU L

K¡M JUDG HU DIK QJLJH DI GHQ LQGWMHQLQJ ODQGEUXJHW JHQHUHUHU YLO XGHQ WYLYO PHGI¡UH HW

P UNEDUW SUHV Sn (8·V LQWHUQH EXGJHW KYLV VW¡WWHSROLWLNNHQ L GHQV QXY UHQGH IRUP IRUEOL

YHU X QGUHW 3RWWHU (UZLQ 6N¡QW KHNWDUVW¡WWHQ RJ G\UHSU PLHUQH HQGQX LNNH HU

XQGHUODJW IDVWH NUDY RP NRPSOHW HOLPLQHULQJ IRUYHQWHV HQGYLGHUH HW VWLJHQGH LQWHUQDWLRQDOW

SUHV Sn VW¡WWHQ YHG GH NRPPHQGH :72 IRUKDQGOLQJHU )UDQGVHQ HW DO V UOLJW IUD

ODQGH XGHQIRU (8 ,NNH PLQGVW HW VWRUW SUHV IUD GHQ WUHGMH YHUGHQ GHU VWnU RYHUIRU Y VHQW

OLJH YHOI UGVVWLJQLQJHU KYLV KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJHQ EOLYHU HQ UHDOLWHW 1DOLQ 6-),

F )UDQGVHQ HW DO *ROGLQ HW DO 9HOYLOMHQ IRU HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ HU GRJ

RJVn VWLJHQGH EODQGW PHGOHPVODQGHQH L (8 (8 .RPPLVVLRQHQ 3ROLWLNHUH RJ ODQG

EUXJHWV ¡YHUVWH WRS L 'DQPDUN KDU O QJH DGYRNHUHW IRU HQ DINREOLQJ DI KDQGHOVKLQGULQJHU

QH IUD ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ Vn ODQGEUXJHW NDQ IXQJHUH XQGHU IULH PDUNHGVYLONnU )90

3HWHUVHQ )90 E

:72 :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ RUJDQLVDWLRQ GDQQHW Sn EDJJUXQG DI *$77 DIWDOHQ


'HW HU VnOHGHV HQ NHQGVJHUQLQJ DW HQ JHQQHPJULEHQGH ODQGEUXJVSROLWLVN UHIRUP L (8 Sn

EDJJUXQG DI LQWHUQH RJ HNVWHUQH SUHV HU XXQGJnHOLJ +YRUYLGW HQ VnGDQ UHIRUP XGPXQGHU L

HQ HJHQWOLJ OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU HU GRJ LNNH DINODUHW RJ YLO L K¡M

JUDG DIK QJH DI GH IUHPWLGLJH DIWDOHU GHU EOLYHU LQGJnHW L :72 UHJL

0RGHOOHU L ODQGEUXJHW

1¡GYHQGLJKHGHQ DI DW UHIRUPHUH GHQ I OOHV HXURS LVNH ODQGEUXJVSROLWLN RJ GHQ EHW\GHOLJH

RIIHQWOLJH ¡NRQRPLVNH LQYROYHULQJ Vn GHQ L K¡MHUH JUDG WLOSDVVHV GH HNVLVWHUHQGH EHKRY RJ

YLONnU LQGHQIRU VHNWRUHQ KDU DQVSRUHW EUXJHQ DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU VRP YXUGHULQJV

JUXQGODJ IRU EHVOXWQLQJVWDJHUH Sn EnGH QDWLRQDOH RJ LQWHUQDWLRQDOH QLYHDXHU ([ DQWH YXU

GHULQJHU DI IRUHVOnHGH SROLWLVNH QGULQJHU YHG EUXJ DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU HU HW EH

KM OSHOLJW VXSSOHPHQW IRU SROLWLVNH EHVOXWQLQJVWDJHUH L GHUHV ORYJLYQLQJVP VVLJH DUEHMGH

*UXQGLGpHQ PHG H[ DQWH YXUGHULQJHU HU DW PDQ XG IUD V\VWHPDWLVNH REVHUYDWLRQHU DI WLO

VWDQGH HOOHU K QGHOVHU L IRUWLGHQ NDQ IRUXGVLJH WLOVWDQGH HOOHU K QGHOVHU L IUHPWLGHQ EnGH

LQGHQIRU ¡NRQRPLVNH RJ SROLWLVNH IHOWHU RJ L PDQJH WLOI OGH HQ NRPELQDWLRQ DI EHJJH %XU

UHOO HW DO 'HW EHW\GHU DW GHU YHG EUXJ DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU EHQ\WWHV KLVWRULVNH

ODQGEUXJVGDWD NDSLWDO DUEHMGVNUDIW DUHDODQYHQGHOVH XGYLNOLQJHQ L G\UHKROG PY IRU DW

VDQGV\QOLJJ¡UH ODQGEUXJVXGYLNOLQJHQ L IUHPWLGHQ 0RGHOOHULQJHQ DI ODQGEUXJVXGYLNOLQJHQ

NDQ RPIDWWH KHOH VHNWRUHQ LQNO IRUDUEHMGQLQJVHUKYHUYHQH RJ GHW UXUDOH PLOM¡ HOOHU GHOH DI

VHNWRUHQ PHG IRNXV Sn IRU HNVHPSHO ODQGEUXJHWV SURGXNWLRQ RJ DUHDODQYHQGHOVH ,NNH

RYHUUDVNHQGH OLJJHU PRGHOOHQV EUXJEDUKHG L GHQV HYQH WLO DW JHQHUHUH Q\ LQIRUPDWLRQ WLO

EHVOXWQLQJVWDJHUQH RJ VSHFLHOW NDVWH O\V RYHU VY UW EHDUEHMGHOLJH DVSHNWHU DI GHQ DQDO\VHUH

GH SROLWLN KYRU GHQ SROLWLVNH LQWHUHVVH NDQ Y UH VWRU %XUUHOO HW DO 'HUIRU VNDO PR

GHOOHQ RJVn UXPPH HQ YLV JHQQHPVNXHOLJKHG RJ SnYLVHOLJKHG I¡U HQG GHQ Q\H LQIRUPDWLRQ

HU EUXJEDU IRU EHVOXWQLQJVWDJHUQH

(Q PRGHOV SnYLVHOLJKHG NDQ XQGHUV¡JHV YHG DW IRUHWDJH HQ YXUGHULQJ DI GH IRUXGV WQLQJHU

GHU OLJJHU WLO JUXQG IRU PRGHODUEHMGHW 'HW NDQ VRP ¡NRQRPHU SOHMHU J¡UHV YHG EUXJ DI

9HG HQ PRGHO PHQHV HQ IRUHQNOHW UHSU VHQWDWLRQ DI YLUNHOLJKHGHQ (Q PRGHOV VW\UNH NRPPHU IUD HOLPLQDWL

RQHQ DI LUUHOHYDQWH GHWDOMHU VRP WLOODGHU PRGHOO¡UHQ DW IRNXVHUH Sn GHW HVVHQWLHOOH HPQH GHU IRUV¡JHV IRUVWnHW

'HW HU QDWXUOLJYLV RJVn PXOLJW DW IRUHWDJH H[ SRVW UHNRQVWUXNWLRQHU DI KYDG GHU YLOOH Y UH VNHW KYLV HQ EH

VWHPW SROLWLN LNNH YDU EOHYHW LPSOHPHQWHUHW PHQ L ODQJW GH IOHVWH WLOI OGH DQYHQGHV H[ DQWH VLPXOHULQJHU 7D\

ORU HW DO

6H I HNV )UDQGVHQ HW DO +DVOHU HW DO +DQVHQ -HQVHQ HW DO RJ *' IRU HNVHPSOHU

Sn ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU


VWDWLVWLVNH PHWRGHU $OWHUQDWLYW NDQ GHW J¡UHV YHG KM OS DI GHQ NYDOLWDWLYH PHWRGH GHU GRJ

HQGQX HU HW IRUKROGVYLVW XEUXJW LQVWUXPHQW WLO DW IRUHWDJH VnGDQQH YXUGHULQJHU

0HQ Sn WURGVDI DW GHU HU GHOH DI PRGHODUEHMGHWGHUNU YHU YXUGHULQJHUDIGHQQHDUWKDU GLVVH IUHPVNULYQLQJHU IXQGHW VWRU XGEUHGHOVH VRP HQ YHOLQWHJUHUHW GHO DI GHQ SROLWLVNH SODQ

O JQLQJ LQGHQIRU IOHUH DVSHNWHU DI VDPIXQGHW

)RUPnO RJ DIJU QVQLQJ

3n Q UY UHQGH EDJJUXQG ILQGHV GHW Y VHQWOLJW DW YXUGHUH NRQVHNYHQVHUQH DI HQ HYHQWXHO

OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU )UHPVNULYQLQJHQ IRUHWDJHV YHG EUXJ DI

(60(5$/'$ (FRQRPHWULF 6HFWRU 0RGHO IRU (YDOXDWLQJ 5HVRXUFH $SSOLFDWLRQ DQG /DQG 8VH LQ

'DQLVK $JULFXOWXUH HQ ¡NRQRPHWULVN SDUWLHO OLJHY JWVPRGHO IRU GHQ GDQVNH ODQGEUXJVVHN

WRU GHU EHVNULYHU IRUKROGHW PHOOHP SULVHU Sn ODQGEUXJVSURGXNWHU RJ LQSXW Sn GHQ HQH VLGH

RJ KHQKROGVYLVW ODQGEUXJHWV SURGXNWLRQ IRUEUXJ DI LQSXW RJ LQGNRPVWHU Sn GHQ DQGHQ

VLGH (60(5$/'$ EOHY XGYLNOHW DI )¡GHYDUH¡NRQRPLVN ,QVWLWXW )‘, L RJ HU VH

QHVW UHYLGHUHW L ,GHW GHU DUEHMGHV PHG HQ SDUWLHO OLJHY JWVPRGHO WLOJRGHVHV IRUDUEHMG

QLQJV RJ IRU GOLQJVLQGXVWULHQ LNNH RJ GHW HU ODQGEUXJHWV SULP USURGXNWLRQ VRP PRGHO

DUEHMGHW NRQFHQWUHUHV RP +HQVLJWHQ HU DW DQDO\VHUH NRQVHNYHQVHUQH DI WR IRUVNHOOLJH VFH

QDULHU

… , GHW I¡UVWH VFHQDULR IRUXGV WWHV GHQ QXY UHQGH ODQGEUXJVSROLWLN DW IRUEOLYH X QG

UHW IUHP WLO

… , GHW DQGHW VFHQDULR IRUXGV WWHV HQ NRPSOHW KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ LQGHQIRU ODQG

EUXJVVHNWRUHQ IUHP WLO

8GJDQJVSXQNWHW YLO Y UH HQ XQGHUV¡JHOVH DI OLEHUDOLVHULQJHQV NRQVHNYHQVHU L GH KRYHG

SURGXNWLRQVJUHQH VYLQH NY J RJ SODQWHVHNWRUHQ L ODQGEUXJHW RJ IRNXV L DQDO\VHQ HU Sn

DUHDODQYHQGHOVHQ RJ KXVG\USURGXNWLRQHQ L GDQVN ODQGEUXJ 5 VRQQHPHQWHW EDJ XGY OJHO

VHQ DI GLVVH SURGXNWLRQVJUHQH HU HQ IRUPRGQLQJ RP DW GH UHDJHUHU IRUVNHOOLJW Sn HQ IUHP

WLGLJ OLEHUDOLVHULQJ JUXQGHW GHUHV LQGE\UGHV IRUVNHOOH L SURGXNWLRQVIRUPHQV DIK QJLJKHG DI

ODQGEUXJVVW¡WWHQ 'DQVNH SODQWHDYOHUH RJ V UOLJW NY JDYOHUH HU DIK QJLJH DI GH (8

ILQDQVLHUHGH VW¡WWHRUGQLQJHU +YRU G\UHSU PLHUQH L NY JEUXJHW L K¡M JUDG HU SURGXNWLRQV

NREOHGH IRUV¡JHV VW¡WWHQ WLO SODQWHDYO DINREOHW VHOYH SURGXNWLRQHQ PHQ EHJJH HU VnOHGHV

7LGOLJHUH 6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW


VWDGLJ PHUH HOOHU PLQGUH GLUHNWH DIK QJLJH DI VW¡WWHQ 6YLQHSURGXNWLRQ HU GHULPRG LNNH

EXQGHW DI ODQGEUXJVVW¡WWHQ L OLJHVn YLG XGVWU NQLQJ RP HQG GHQ LQGLUHNWH HU DIK QJLJ DI

VW¡WWH WLO HNVHPSHOYLV IRGHU 'HW IRUYHQWHV GHUIRU DW GH WUH SURGXNWLRQVJUHQH KDU IRUVNHOOL

JH WLOSDVQLQJVPXOLJKHGHU WLO GHQ IUHPWLGLJH XGYLNOLQJ LQGHQIRU ODQGEUXJVSROLWLNNHQ +nU

GHVW IRUYHQWHV OLEHUDOLVHULQJHQ DW SnYLUNH SODQWH RJ NY JDYOHUQH KYRULPRG VYLQHDYOHUQH

IRUXGVHV EHGUH IUHPWLGVXGVLJWHU JUXQGHW GHUHV PLQGUH DIK QJLJKHGVIRUKROG WLO VW¡WWHQ

,GHW GH LQWHUQH SULVHU L (8 YHQWHV DW IDOGH WLO YHUGHQVPDUNHGVQLYHDX VRP I¡OJH DI HQ OLEHUD

OLVHULQJ YLO VYLQHSURGXFHQWHUQH GUDJH IRUGHO DI GH IRUPRGHGH ODYHUH SULVHU Sn IRGHUNRUQ

0HQ VDPWLGLJ HU HNVSDQVLRQVPXOLJKHGHUQH IRU VYLQHSURGXFHQWHU VRP I¡OJH DI KDUPRQLVH

ULQJVNUDYHQH EHJU QVHGH KYLONHW O JJHU SUHV PRGHOOHQV EHVNDIIHQKHG

, DQDO\VHQ IRUHWDJHV HQ YXUGHULQJ DI KYRUOHGHV WUH NRPPXQHU L 'DQPDUN KYHU LV U WLOSDV

VHU DUHDODQYHQGHOVHQ RJ KXVG\USURGXNWLRQHQ PHG XGJDQJVSXQNW L GH WR VFHQDULHU 9DOJHW DI

GH GDQVNH NRPPXQHU ² +HOOH NRPPXQH 5LEH $PW 0RUV¡ NRPPXQH 9LERUJ $PW RJ

5DYQVERUJ NRPPXQH 6WRUVWU¡PV $PW VNHU Sn EDJJUXQG DI GHUHV UHVSHNWLYH VSHFLDOLVH

ULQJ L NY J VYLQH RJ SODQWHSURGXNWLRQ VDPW HW ¡QVNH RP DW EHQ\WWH HW XGYDOJ DI NRPPX

QHU GHU DOOH NYDOLILFHUHU VLJ VRP ODQGEUXJVDIK QJLJH NRPPXQHU

, GH HQNHOWH NRPPXQHU HU HQGYLGHUH IRUHWDJHW NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZ PHG ODQGP QG IRU DW

XQGHUV¡JH KYRUYLGW GHW JUXQGO JJHQGH U VRQQHPHQW RP ¡NRQRPLVN UDWLRQDOLWHW VRP

PRGHOOHQ IRUXGV WWHU HU J OGHQGH L SUDNVLV 0RGHOOHQ DQWDJHU DW ODQGP QGHQH SURILWPDN

VLPHUHU RJ RPNRVWQLQJVPLQLPHUHU IXOGW XG KYLONHW VWLOOHU PHJHW VWRUH XGIRUGULQJHU WLO PR

GHOUHVXOWDWHUQH LGHW ODQGP QGV EHVOXWQLQJVJUXQGODJ QDWXUOLJYLV HU IRUVNHOOLJH RP HQG

¡NRQRPLVN RSWLPHULQJ QRN KDU IRUUDQJ IRU PDQJH 'HVXGHQ HU KHQVLJWHQ PHG LQWHUYLHZ

XQGHUV¡JHOVHQ DW YXUGHUH GHQ UHHOOH HNVLVWHQV DI GH WHQGHQVHU VRP GH PRGHOHVWLPHUHGH

DGI UGVSDUDPHWUH DQJLYHU 'DWD EHQ\WWHW L (60(5$/'$ E\JJHU Sn EHGULIWVGDWD KYLONHW

J¡U ODQGPDQGHQV EHWRQLQJ Y VHQWOLJW L PRGHODUEHMGHW RJ GHUPHG RJVn L HQ HYDOXHULQJ DI

PRGHOOHQ RJ PRGHOUHVXOWDWHUQH

+HUXGRYHU YLO DQYHQGHOVHQ DI PRGHOUHVXOWDWHU L GHW SUDNWLVNH UnGJLYQLQJVDUEHMGH DIG NNHV

YHG KM OS DI LQWHUYLHZ PHG ODQGEUXJVNRQVXOHQWHU

'HUXGRYHU NDQ GDQVN VYLQHSURGXNWLRQ SURILWHUH Sn IRUEHGULQJVWLOVNXG

/DQGEUXJVDIK QJLJH NRPPXQHU HU NRPPXQHU KYRU PHUH HQG SFW HU EHVN IWLJHGH LQGHQ IRU ODQGEUXJ

RJ Q ULQJV RJ Q\GHOVHVLQGXVWULHQ ,QGHQULJVPLQLVWHULHW


3UREOHPVWLOOLQJ

3UREOHPVWLOOLQJHQ L Q UY UHQGH RSJDYHV HU VnOHGHV WUHVWUHQJHW

… +YLONH XGYLNOLQJVWHQGHQVHU VHV IRU DUHDODQYHQGHOVH RJ KXVG\USURGXNWLRQ YHG HQ

PRGHOEDVHUHW DQDO\VH (60(5$/'$ IRU GH WUH GDQVNH ODQGEUXJVNRPPXQHU"

… +YRUYLGW PDWFKHU (60(5$/'$V NYDQWLWDWLYH IRUXGV WQLQJHU ODQGP QGHQHV

UHHOOH EHVOXWQLQJHU"

… +YRU VWRUW HU GHW UHHOOH DQYHQGHOVHVSRWHQWLDOH IRU IUHPVNULYQLQJHU L GHW SUDNWLVNH

UnGJLYQLQJVDUEHMGH IRU WUH ODQGEUXJVNRQVXOHQWHU"

'LVSRQHULQJ

, NDSLWHO SU VHQWHUHV (8·V I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN RJ GHQ QDWLRQDOH ODQGEUXJVORYJLYQLQJ

GHU EHQ\WWHV VRP EDJJUXQGVYLGHQ IRU GH NYDQWLWDWLYH DQDO\VHU IRUHWDJHW L (60(5$/'$

, NDSLWHO EOLYHU WHRULHQ EDJ IXQGDPHQWHUQH L GH ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU JHQQHPJnHW KHU

XQGHU EUXJHQ DI UDWLRQDOLWHWVEHJUHEHW VRP VWDQGDUGDQWDJHOVH L RYHQVWnHQGH 'HVXGHQ LQ

WURGXFHUHV EHJUHEHW ODQGEUXJVVHNWRUPRGHO RJ W\SHU DI GLVVH

, NDSLWHO IRNXVHUHV Sn WUH WLGOLJHUH IUHPVNULYQLQJVIRUV¡J L OLWWHUDWXUHQ $OOH WUH IRUV¡J KDU

KDIW WLO VLJWH DW YXUGHUH NRQVHNYHQVHUQH DI HQ OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU

RJ WR DI GHP PHG IRNXV Sn OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG DOOH YDUHU 'H WUH IUHPVNULYQLQJV

IRUV¡J HU GHVXGHQ PHG WLO DW VNDEH IXQGDPHQWHW IRU GHW OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULXP GHU HU

LPSOHPHQWHUHW L (60(5$/'$

, NDSLWHO LQWURGXFHUHV GHQ ¡NRQRPHWULVNH PRGHO (60(5$/'$ RJ GHQV WHRUHWLVNH EDJ

JUXQG KYRUHIWHU GHU L NDSLWHO IRUHWDJHV HQ JHQQHPJDQJ DI VFHQDULHIRUPXOHULQJHUQH IRU

EDVLV RJ OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHUQH RJ HQ DQDO\VH DI PRGHOUHVXOWDWHUQH

, NDSLWHO SU VHQWHUHV LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ GHU HU XGI¡UW L GH XGYDOJWH XQGHUV¡JHOVHV

NRPPXQHU 2J L NDSLWHO

GHUV¡JHOVH

DQDO\VHUHV GH PnOV WQLQJHU GHU RSVWLOOHV IRU GHQ NYDOLWDWLYH XQ


, NDSLWHO GLVNXWHUHV GH SUREOHPVWLOOLQJHU GHU HU RSVWnHW XQGHU RJ HIWHU PRGHODQDO\VH VDPW

XQGHU LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ 'HVXGHQ VDPPHQOLJQHV XQGHUV¡JHOVHVUHVXOWDWHU IUD Q UY

UHQGH RSJDYH PHG WLGOLJHUH XQGHUV¡JHOVHU DI OLJQHQGH DUW

.DSLWHO JLYHU HQ NRQNOXVLRQ DI GH NYDQWLWDWLYH RJ NYDOLWDWLYH UHVXOWDWHU


DQGEUXJHWV VDPIXQGV¡NRQRPLVNH EHW\GQLQJ

,QGOHGQLQJ

/DQGEUXJHWV UROOH VRP OHYHUDQG¡U DI I¡GHYDUHU WLO EnGH QDWLRQDOH RJ RYHUV¡LVNH IRUEUXJHUH

HU JUXQGO JJHQGH IRU HQ IRUVWnHOVH DI ODQGEUXJHWV VDPIXQGV¡NRQRPLVNH EHW\GQLQJ 'HVX

GHQ KDU GHQ EHVN IWLJHOVH VRP ODQGEUXJVHUKYHUYHW JHQHUHUHU HQ Y VHQWOLJ LQGYLUNQLQJ Sn

VDPIXQGV¡NRQRPLHQ 6n VHOYRP ODQGEUXJHWV DQGHO DI GHQ GDQVNH VDPIXQGV¡NRQRPL KDU

Y UHW IDOGHQGH L KHOH HIWHUNULJVWLGHQ ELGUDJHU ODQGEUXJHW VWDGLJ WLO GHQ VDPOHGH ¡NRQRPL

LGHW SURGXNWLRQHQ KDU Y UHW VWLJHQGH L EnGH RPIDQJ RJ Y UGL 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW ,

XGJMRUGH QHWWRY UGLHQ DI GHQ GDQVNH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ RSJMRUW L EUXWWRIDNWRU

LQGNRPVW %), FD PLD NU RP nUHW KYRUDI GHW SULP UH ODQGEUXJV %), L VDPPH nU

XGJMRUGH PLD NU HQ VWLJQLQJ Sn NQDS L IRUKROG WLO )RJWPDQQ 'HQ

UHVWHUHQGH GHO NRPPHU IUD IRUV\QLQJV RJ IRUDUEHMGQLQJVOHGGHQH 8G DI GH GDQVNH HUKYHUYV

VDPOHGH %), XGJ¡U GHQ SULP UH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ FD 6WDWLVWLNEDQNHQ

'DQVN ODQGEUXJVSURGXNWLRQ

(Q EHW\GHOLJ YDULDWLRQ HNVLVWHUHU L GH UHJLRQDOH DQGHOH DI ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ /DQGEUX

JHW L GH YHVWM\VNH DPWHU VDPW 6WRUVWU¡PV $PW NRQWULEXHUHU ODQJW PHUH WLO ODQGEUXJHWV VDP

IXQGVP VVLJH RJ LNNH PLQGVW ¡NRQRPLVNH EHW\GQLQJ HQG IRU HNVHPSHO KRYHGVWDGVRPUnGHW

-HQVHQ )LJXUHUQH LOOXVWUHUHU GHWWH IRUKROG YHG DW DQJLYH ODQGEUXJHWV DUHDO

DQYHQGHOVH L 'DQPDUN RSGHOW L WUH UHJLRQHU 5HJLRQ 6M OODQG RJ %RUQKROP 5HJLRQ

)\Q RJ ‘VWM\OODQG RJ 5HJLRQ 9HVW RJ 1RUGM\OODQG $I ILJXUHUQH W\GHOLJJ¡UHV UHJLRQHU

QHV KHQKROGVYLVH VSHFLDOLVHULQJ LQGHQIRU SURGXNWLRQVW\SH 5HJLRQ HU IRUWULQVYLVW VSHFLDOL

VHUHW LQGHQIRU SODQWHDYO KYRULPRG KRYHGY JWHQ L ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ L UHJLRQ RJ

OLJJHU Sn KXVG\USURGXNWLRQ PHG WLOK¡UHQGH SODQWHDYO EHVWnHQGH DI IRGHUSURGXNWLRQ 5HJL

RQ XGYLVHU GH ODYHVWH Y UGLHU IRU DOOH WUH SURGXNWLRQVYDULDEOH PHQV UHJLRQ XGYLVHU

Y UGLHU GHU OLJJHU PHOOHP GH WR ¡YULJH UHJLRQHU

%UXWWRIDNWRULQGNRPVWHQ %), EHUHJQHV YHG DW O JJH EUXWWRY UGLWLOY NVWHQ L EDVLVSULVHUQH RJ GULIWVWLOVNXG

VDPPHQ KYRUHIWHU JHQHUHOOH VNDWWHU RJ DIJLIWHU WU NNHV IUD %), HU HW XGWU\N IRU GHW EHO¡E ODQGP QG KDU

WLOEDJH WLO DW DIO¡QQH GH DQVDWWH VLJ VHOY RJ EHGULIWHQ


ha

stk.

)LJXU $UHDODQYHQGHOVHQ DI NRUQ L 'DQPDUN

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

6000000

5000000

4000000


30000002000000

1000000

0

Sjælland og Bornholm

Fyn og Østjylland

Vest- og Nordjylland

1970 1980 1990 2000

)LJXU $QWDO NY J L 'DQPDUN

Sjælland og Bornholm

Fyn og Østjylland

Vest- og Nordjylland

1970 1980 1990 2000

)LJXU $QWDOOHW DI VYLQ L 'DQPDUN

Sjælland og Bornholm

Fyn og Østjylland

Vest- og Norjylland

1970 1980 1990 2000

ÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃ

ÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃ

ÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃ


'H RYHURUGQHGH XGYLNOLQJVWHQGHQVHU HU HQVDUWHGH IRU 5HJLRQ RJ )RU GLVVH UHJLRQHU

VWLJHU NRUQ RJ NY JSURGXNWLRQHQ RS JHQQHP ·HUQH KYRUHIWHU GHQ DIWDJHU IUHP WLO

)RU SURGXNWLRQHQ DI VYLQ VHV HQ VWLJQLQJ JHQQHP KHOH XQGHUV¡JHOVHVSHULRGHQ IRU

5HJLRQ RJ , 5HJLRQ HU XGYLNOLQJVWHQGHQVHUQH IRU KXVG\USURGXNWLRQHQ IRUVNHOOLJ IUD

GH WR ¡YULJH UHJLRQHU +HU VHV HW IDOG L SURGXNWLRQHQ DI VYLQ RJ NY J IUD ·HUQH WLO

KYLONHW NDQ VN\OGHV GHQ VWLJHQGH WHQGHQV WLO VNLIW IUD KHOWLGV WLO GHOWLGV EHGULIWVIRUPHU L GHQ

QH UHJLRQ 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW 'HWWH IRUKROG DIVSHMOHU L ¡YULJW GHQ VW UNH DIK QJLJ

KHG DI ODQGEUXJHW L GHW YHVWOLJH 'DQPDUN

/DQGEUXJHWV EHVN IWLJHOVH

, UHJLRQHU PHG KRYHGY JW Sn DQLPDOVN SURGXNWLRQ HU REVHUYHUHW HQ WLOE¡MHOLJKHG WLO DW GHW

SULP UH ODQGEUXJ VDPW IRUDUEHMGQLQJVLQGXVWULHUQH I\OGHU IRUKROGVYLV PHJHW L GHQ VDPOHGH

EHVN IWLJHOVH -HQVHQ , EHVWHPWH ODQGNRPPXQHU XGJ¡U EHVN IWLJHOVHQ L GHW SULP UH

ODQGEUXJ HQGRJ PHUH HQG DI NRPPXQHQV VDPOHGH DQWDO DUEHMGVSODGVHU +DQVHQ

KYLONHW DIVSHMOHU NRPPXQHUQHV DIK QJLJKHG DI GH DNWLYLWHWHU VRP ODQGEUXJHW JHQH

UHUHU )LJXU YLVHU ODQGEUXJHWV DQGHO DI EHVN IWLJHOVHQ IRUGHOW Sn DPWHU 'H P¡UNH RP

UnGHU V\PEROLVHUHU HQ K¡M JUDG DI EHVN IWLJHOVH LQGHQ IRU ODQGEUXJHW RJ LNNH RYHUUDVNHQGH

DQWDJHU GH YHVWM\VNH DPWHU GH K¡MHVWH Y UGLHU

)LJXU /DQGEUXJHWV DQGHO DI EHVN IWLJHOVHQ IRUGHOW Sn DPWHU

ÃÃÃ

6DPOHW VHW KDU GHU GRJ L HIWHUNULJVWLGHQ Y UHW HW PDUNDQW IDOG L ODQGEUXJHWV DUEHMGVVW\UNH

0HQV DQWDOOHW DI KHOnUVEHVN IWLJHGH L ODQGEUXJHW L YDU NQDSW ó PLOOLRQ YDU GHU YHG


XGJDQJHQ DI nU NXQ FD EHVN IWLJHGH LQGHQIRU ODQGEUXJVHUKYHUYHW )90

$GVNLOOLJH RPVW QGLJKHGHU KDU PHGYLUNHW KHUWLO KHUXQGHU GHQ WHNQRORJLVNH XGYLN

OLQJ RJ LQYHVWHULQJHU L PDVNLQHO GHU KDU HUVWDWWHW GHQ PDQXHOOH DUEHMGVNUDIW , GDJ HU NXQ

RPNULQJ

VWLNEDQNHQ

DI 'DQPDUNV VDPOHGH DUEHMGVVW\UNH EHVN IWLJHW L GHW SULP UH ODQGEUXJ 6WDWL

6WUXNWXUXGYLNOLQJ

'DQVN ODQGEUXJ NHQGHWHJQHV L GDJ DI UHODWLYW VWRUH EUXJ PHG RYHUYHMHQGH LQWHQVLY KXVG\U

SURGXNWLRQ RJ VWUXNWXUP VVLJW KDU GDQVN ODQGEUXJ XQGHUJnHW IRUDQGULQJHU DQDORJW WLO DQ

GUH YHVWHXURS LVNH ODQGH 3ULPGDKO 8GYLNOLQJHQ HU IRUO¡EHW PRG I UUH PHQ VW¡UUH

RJ PHUH VSHFLDOLVHUHGH EHGULIWHU KYLONHW EODQGW DQGHW VN\OGHV QGULQJHU L WHNQRORJLHQ VRP

KDU I¡UW WLO HQ VWLJHQGH DUEHMGVSURGXNWLYLWHW VDPW UHJXOHULQJHQ IUD VDPIXQGHWV VLGH )90

6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW )LJXU DQJLYHU VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ IRU GDQVNH ODQG

EUXJVEHGULIWHU JHQQHP GH VLGVWH nU +HUDI VHV DW HW NUDIWLJW IDOG L GHW VDPOHGH DQWDO DI

EHGULIWHU L GDQVN ODQGEUXJ KDU IXQGHW VWHG KYRU QHGJDQJHQ L GH PLQGUH EUXJ

XGJMRUW GHQ ODQJW RYHUYHMHQGH GHO DI GHWWH IDOG

KD KDU

)LJXU $QWDOOHW DI ODQGEUXJVEHGULIWHU L 'DQPDUN

120000

100000


80000

60000

Ã


4000020000

0

ÃÃÃÃ

0-20 ha

20-50 ha

50-100 ha

1970 1980 1990 2000

100 ha og derover

'HQQH XGYLNOLQJ KDU IRUDQOHGLJHW HQ JHRJUDILVN VSHFLDOLVHULQJ RJ GHUPHG HQ JHRJUDILVN

IRUGHOLQJ DI KXVG\UKROGHW PHOOHP ‘VW RJ 9HVWGDQPDUN PHG HQ VWRU NRQFHQWUDWLRQ DI KXV

G\UKROGHW L GH YHVWGDQVNH HJQH 'HQ JHRJUDILVNH VSHFLDOLVHULQJ K QJHU L ¡YULJW VDPPHQ

PHG MRUGHQV ERQLWHW L GH GDQVNH UHJLRQHU LGHW ¡VWGDQVNH MRUGHU DQWDJHU HQ PHUH IRUGHODJWLJ


ERQLWHW HQG MRUGHU L 9HVWGDQPDUN KYRUIRU HQ NRQFHQWUDWLRQ DI KXVG\USURGXNWLRQHQ Sn GH

PLQGUH JXQVWLJH MRUGHU L 9HVWGDQPDUN HU QDWXUOLJ

,I¡OJH 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW HU GHW HQ IRUGHO DW HQ JLYHQ ODQGEUXJVSURGXNWLRQ ILQGHU

VWHG Sn VW¡UUH EHGULIWHU L NUDIW DI GH ¡NRQRPLVNH VWRUGULIWVIRUGHOH GHU RSQnV KHUYHG 6nOH

GHV YLO HQ VDPIXQGV¡NRQRPLVN JHYLQVW RSWLPHUHV YHG NRQFHQWUDWLRQ RJ VSHFLDOLVHULQJ DI

ODQGEUXJHQH L 'DQPDUN

/DQGEUXJVHNVSRUW

'HQ GDQVNH ODQGEUXJVHNVSRUW DQVHV RJVn IRU DW Y UH HW NDUDNWHULVWLVN WU N IRU ODQGEUXJHWV

VDPIXQGV¡NRQRPLVNH EHW\GQLQJ &LUND GHOH DI GHQ GDQVNH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ

HNVSRUWHUHV KYLONHW L K¡M JUDG DIVSHMOHU ODQGEUXJVHUKYHUYHWV LQWHUQDWLRQDOLVHULQJ +DQVHQ

WURGV DW GDQVN ODQGEUXJ XGJ¡U HQ JDQVNH OLOOH DQGHO DI YHUGHQV ODQGEUXJ 'DQVN

ODQGEUXJVHNVSRUW XGJMRUGH L FD PLD NU RJ L YDU 'DQPDUN YHUGHQV

VW¡UVWH HNVSRUW¡U DI ODQGEUXJVYDUHU PnOW L LQGW JWHU VYDUHQGH WLO

NURQHU

PLD GROODUV ² FD PLD


/DQGEUXJHWV PXOWLIXQNWLRQDOLWHW

8G RYHU HQ VWLJHQGH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ HU ODQGPDQGHQV UROOH VRP QDWXUIRUYDOWHU DI VWD

GLJ VW¡UUH LQWHUHVVH TXD GHQ WLOWDJHQGH KHQV\QWDJHQ WLO PLOM¡HW +DQVHQ =REEH

-HQVHQ 1HGHUJDDUG HW DO %HJUHEHW PXOWLIXQNWLRQDOLWHW EOLYHU L VWLJHQGH JUDG EH

Q\WWHW L GLVNXVVLRQHQ RP ODQGEUXJHWV VDPIXQGV¡NRQRPLVNH UROOH .\HG HW DO $QGHU

VRQ $QYHQGHOVHQ DI EHJUHEHW EHJUXQGHV YHG DW ODQGEUXJHW SURGXFHUHU DQGHW HQG

I¡GHYDUHU /DQGEUXJHW HU EO D PHG WLO DW SOHMH NXOWXUODQGVNDEHW VLNUH G\UHYHOI UG RJ I¡GH

YDUHVLNNHUKHG PP +DQVHQ .\HG HW DO $QGHUVRQ %URXZHU /RZH

, HW (8 QRWDW IUD )90 E IRUNODUHV I QRPHQHW VnOHGHV

·/DQGEUXJHW HU DI DIJ¡UHQGH EHW\GQLQJ IRU XGYLNOLQJHQ L GHW nEQH ODQG RJ IRU PLOM¡ RJ QDWXUWLOVWDQGHQ Sn

ODQGHW *HQQHP GH VHQHVWH nU HU GHU EOHYHW LY UNVDW HQ PLOM¡SROLWLN Sn ODQGEUXJVRPUnGHW PHG KHQEOLN

Sn DW VNDEH RYHUHQVVWHPPHOVH PHOOHP ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ RJ HW K¡MW EHVN\WWHOVHVQLYHDX· S

'H PLD NU LQNOXGHUHU HNVSRUWLQGW JWHU DI IRUDUEHMGHGH ODQGEUXJVYDUHU VRP IRU HNVHPSHO IUXJW RJ

JU¡QWNRQVHUYHV )$267$7


'H ¡JHGH KHQV\Q WLO QDWXUHQ QDWXUHQV Y UGL L VLJ VHOY HOOHU QDWXUHQV Q\WWHY UGL KDU DOWVn EH

W\GQLQJ IRU VDPIXQGHW RJ GHW DQWDJHV GHUIRU DW ODQGPDQGHQV IRUYDOWQLQJ DI VLQ MRUG RJ

EHGULIW L VWLJHQGH JUDG XG¡YHV L KHQKROG WLO VDPIXQGHWV IRUYHQWQLQJHU

/DQGEUXJHW HU VnOHGHV VWDGLJ HW FHQWUDOW RPGUHMQLQJVSXQNW L GDQVN HUKYHUYVOLY IRUDQOHGLJHW

DI HNVSRUWHQV W\QJGH RP HQG HQ NUDIWLJ QHGJDQJ L ODQGEUXJHWV VDPOHGH VDPIXQGV¡NRQR

PLVNH EHW\GQLQJ DIVSHMOHW DI EODQGW DQGHW UHFHVVLRQHQ L ODQGEUXJHWV EHVN IWLJHOVHVP VVLJH

Y UGL KDU IXQGHW VWHG

'HQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN L (8

'HQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN L (8 &$3 ² &RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ EOHY IRUIDWWHW nU

HIWHU $QGHQ 9HUGHQVNULJV VOXWQLQJ RJ GHW GHU RSWRJ GDWLGHQV SROLWLNHUH YDU GHQ HXURS L

VNH I¡GHYDUHVLNNHUKHG *DUGQHU &$3 VNXOOH JHQQHP GHW LQGUH PDUNHG VW¡WWH I¡GH

YDUHIRUV\QLQJHQ EHVN\WWH PRG ELOOLJ LPSRUW IUD ODQGH XGHQIRU (8 \GH VW¡WWH WLO HNVSRUW

RJ VLNUH PHGOHPVODQGHQHV ODQGP QG HQ VWDELO LQGNRPVW *DUGQHU )HQQHOO

,PSRUWIRUEXGGHW EOHY IDVWVDW IRU DW PLQGVNH XGHQODQGVN NRQNXUUHQFH RJ HNVSRUWVXEVLGLHU

EOHY LPSOHPHQWHUHW PHG GHW IRUPnO DW RSPXQWUH HXURS LVNH ODQGP QG WLO DW \GH HQ HNVWUD

SURGXNWLRQVP VVLJ LQGVDWV 6LNUH LQGNRPVWHU VNXOOH PRGVYDUH GHQ HNVWUD LQGVDWV VnOHGHV DW

OHYHVWDQGDUGHQ EODQGW ODQGP QGHQH VWHJ WLO HW ULPHOLJW QLYHDX 1HGHUJDDUG HW DO

6DPPHQ PHG GH ¡YULJH (8 ODQGH KDU 'DQPDUN VLGHQ VLQ LQGWU GHQ L I OOHVVNDEHW L

SU JHW XGIRUPQLQJHQ DI GH RYHURUGQHGH UDPPHU IRU ODQGEUXJ XQGHU (8 RJ ODQGEUXJHW HU

GHUIRU XQGHU NRQVWDQW SnYLUNQLQJ 'H YHGWDJQH EHVOXWQLQJHU KDU EnGH GLUHNWH RJ LQGLUHNWH

EHW\GQLQJ IRU GDQVNH ODQGP QGV GLVSRVLWLRQVIULKHG EnGH KYDG DQJnU LQGNRPVWIRUKROG

VDPW EHVOXWQLQJVDGI UG 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW 'HUIRU HU &$3 RJVn HQ Y VHQWOLJ GHO

DI GHQ QDWLRQDOH ODQGEUXJVSROLWLN RJ IRUVWnHOVHQ IRU &$3·V KLVWRULH RJ QGULQJHUQH DI GHQ

QH HU VnOHGHV YLJWLJ IRU IRUVWnHOVHQ IRU GH WLOSDVQLQJVPXOLJKHGHU GDQVN ODQGEUXJ KDU XQGHU

GH JLYQH IRUXGV WQLQJHU

0DUNHGVRUGQLQJHUQH I¡U

'HQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN EHVWRG DI SULVUHJXOHUHQGH PDUNHGVRUGQLQJHU IRU GH HQNHOWH

SURGXNWHU RJ Sn V UOLJH RPUnGHU PHG XGEXGVUHJXOHUHQGH IRUDQVWDOWQLQJHU 6WUXNWXUGLUHN

WRUDWHW 'HQ (XURS LVNH 8GYLNOLQJV RJ *DUDQWLIRQG IRU /DQGEUXJHW (8*)/ EOHY


XGYDOJW VRP GHW LQVWUXPHQW KYRULJHQQHP &$3 VNXOOH ILQDQVLHUHV 6DPOHW VHW VLNUHGH GHQ

I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN HQ IDVWVDW LQWHUYHQWLRQVSULV GHU On K¡MHUH HQG YHUGHQVPDUNHGVSULVHQ

+YLV YHUGHQVPDUNHGVSULVHUQH RYHUVWHJ LQWHUYHQWLRQVSULVHQ EOHY ODQGEUXJHWV SURGXNWHU

VROJW WLO YHUGHQVPDUNHGHW RJ IDOGW GH XQGHU LQWHUYHQWLRQVSULVHQ EOHY SURGXNWLRQHQ VROJW WLO

VWDWHQ (Q HJHQWOLJ GLUHNWH VW¡WWH WLO ODQGP QGHQH HNVLVWHUHGH LNNH PHQ GHULPRG IDQGW HQ

LQGLUHNWH VW¡WWH VWHG JHQQHP GHQ SULV HQJURVIRUKDQGOHUQH ILN YHG LQWHUYHQWLRQVN¡E *DUG

QHU 6WDWHQV RSJDYH YDU QHPOLJ DW RSN¡EH SDUWLHU GHU EOHY WLOEXGW IUD IRUDUEHMGQLQJV

LQGXVWULHQ WLO GHQ IDVWVDWWH LQWHUYHQWLRQVSULV RJ L WHRULHQ VNXOOH LQWHUYHQWLRQVV\VWHPHW \GH

PLGOHUWLGLJW XQGHUVW¡WWHOVH WLO I¡GHYDUHPDUNHGHW /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQLVWHULHW


DQGEUXJHW L HQ LQWHUQDWLRQDO VDPPHQK QJ ² *$77 RJ :72

3n EDJJUXQG DI ·HUQHV NULVH RJ GHQ VWLJHQGH SURWHNWLRQLVPH DI QDWLRQDOH PDUNHGHU

VRP UHDNWLRQ Sn GHSUHVVLRQHQV RJ 9HUGHQVNULJV ¡NRQRPLVNH NRQVHNYHQVHU SnEHJ\QGWH

HQ U NNH ODQGH PHG 86$ L VSLGVHQ DW IRUKDQGOH RP HQ LQWHUQDWLRQDO IULKDQGHOVDIWDOH +DQ

VHQ , EOHY HQ LQGOHGHQGH NRQIHUHQFH DIKROGW L *HQqYH PHG GHW IRUPnO DW RSQn

HQ VW¡UUH JUDG DI IULKDQGHO +HU QnHGH ODQGH WLO HQLJKHG RP GHQ I¡UVWH RYHUHQVNRPVW RP

WROG RJ XGHQULJVKDQGHO GHU ILN QDYQHW ·*$77 DIWDOHQ· GHU LQGHKROGW IRUSOLJWHOVHU IRU GH

HQNHOWH PHGOHPVODQGH RP LNNH DW K YH WROGVDWVHUQH RYHU GHW QLYHDX PDQ KDYGH IRUKDQGOHW VLJ

IUHP WLO 'HVXGHQ VNXOOH PDQ LI¡OJH GHQ YHGWDJQH DIWDOH ELQGH VLJ WLO HQ PHVWEHJXQVWLJHOVHVNODX

VXO GHU IRUHVNUHY DW WR WUDNWDWODQGH LNNH PnWWH GLVNULPLQHUH PHOOHP DQGUH WUDNWDWODQGH

%OHY GHU I HNV LQGJnHW HQ ELODWHUDO DIWDOH RP QHGV WQLQJ DI WROG WR ODQGH LPHOOHP VNXOOH

GHQQH IRUGHO DOWVn XGHQ YLGHUH J OGH IRU DOOH WUDNWDWODQGHQH +DQVHQ 0DGVHQ HW DO

'HQ I¡UVWH *$77 DIWDOH WUnGWH L NUDIW L -DQXDU :72 (JHQWOLJW YDU

*$77 HQ PLGOHUWLGLJ LQVWLWXWLRQ GHU VNXOOH DIO¡VHV DI HQ ,QWHUQDWLRQDO +DQGHOVRUJDQLVDWLRQ

,72 PHQ Sn WURGV DI GH LQWHULPLVWLVNH LQWHQWLRQHU IRUEOHY *$77 GHW HQHVWH PXOWLODWHUDOH

LQVWUXPHQW GHU NRQWUROOHUHGH LQWHUQDWLRQDO KDQGHO IUD LQGWLO nUHW KYRU :72

EOHY HWDEOHUHW 6XPQHU 7DQJHUPDQQ =REEH

3ULQFLSSHUQH IUD GHQ RSULQGHOLJH *$77 DIWDOH HU VWDGLJ LQWDNWH PHQ JHQQHP DGVNLOOLJH

IRUKDQGOLQJVUXQGHU HU UHJHOV WWHQH EOHYHW UHYLGHUHW RJ DQWDOOHW DI WUDNWDWODQGH HU VWHJHW PDU

NDQW %M¡UQVNRY /LQG +DQVHQ :72 9HG PLQLVWHUNRQIHUHQFHQ L 'R

KD 4DWDU L LQGOHPPHGHV .LQD RJ 7DLZDQ VRP KHQKROGVYLV QXPPHU RJ L

U NNHQ DI PHGOHPVODQGH %M¡UQVNRY /LQG /LEHUDOLVHULQJHQ DI ODQGEUXJVPDUNHGHW

YDU OLJHVRP YHG 8UXJXD\ UXQGHQ VH DIVQLW DI K¡M SULRULWHW L 'RKD %nGH &DLUQV

JUXSSHQ RJ YLVVH NUHGVH L 86$ VNXEEHU VWDGLJ Sn IRU HQ \GHUOLJHUH KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ

KYRULPRG (8 6FKZHL] RJ -DSDQ GHU DQVHV IRU DW RYHUEHVN\WWH VLQH E¡QGHU 6XPQHU

7DQJHUPDQQ ¡QVNHU HQ ODQJVRP SURFHV EO D EHJUXQGHW YHG ODQGEUXJHWV PXOWLIXQN

WLRQHOOH VWDWXV 5DYDUD 5\EDFK

'HQ Y VHQWOLJVWH IRUVNHO Sn GH WR LQVWLWXWLRQHU HU DW *$77 WLO IRUVNHO IUD :72 YDU HQ PLGOHUWLGLJ O¡VQLQJ

Sn KDQGHOVSUREOHPDWLNNHQ VDPW DW GH WLGOLJHUH WUDNWDWODQGH HU RYHUJnHW WLO DW IXQJHUH VRP PHGOHPVODQGH

'HUWLO VNDO XQGHUVWUHJHV DW GH DIWDOHU GHU LQGJnV L :72 UHJL HU SHUPDQHQWH :72

&DLUQV JUXSSHQ DI VWRUH ODQGEUXJVHNVSRUWHUHQGH ODQGH HU VDPPHQVDW DI XGYLNOHGH RJ PLQGUH XGYLNOHGH

ODQGH $UJHQWLQD $XVWUDOLHQ %ROLYLD %UDVLOLHQ &DQDGD &KLOH &RORPELD &RVWD 5LFD )LML *XDWHPDOD ,QGR

QHVLHQ 0DOD\VLD 1HZ =HDODQG 3DUDJXD\ )LOLSSLQHUQH 6\G $IULND 7KDLODQG RJ 8UXJXD\ 1DYQHW &DLUQV

VWDPPHU IUD GHQ DXVWUDOVNH E\ &DLUQV KYRU IRUKDQGOLQJVVDPDUEHMGHW EHJ\QGWH 1HGHUJDDUG HW DO


8UXJXD\ UXQGHQ

$OOHUHGH L EOHY GHU L *$77 UHJL JHQQHP GHQ VnNDOGWH +DUEHUOHU UDSSRUW JMRUW RS

P UNVRP Sn KYRUGDQ GH LQGXVWULDOLVHUHGH ODQGHV SURWHNWLRQLVPH Sn ODQGEUXJVRPUnGHW

K PPHGH XGYLNOLQJVODQGHQH L DW GHOWDJH IXOGW XG L GH LQWHUQDWLRQDOH KDQGHOVIRUKDQGOLQJHU

%M¡UQVNRY /LQG 7LO WURGV KHUIRU KDYGH GH WR I¡UVWH IRUKDQGOLQJVUXQGHU NXQ

EHJU QVHW IRNXV Sn ODQGEUXJHW 0DGVHQ HW DO 'HQ IRUKDQGOLQJVUXQGH 8UXJXD\

UXQGHQ EDU GRJ L K¡MHUH JUDG SU J DI ODQGEUXJVSUREOHPDWLNNHQ LNNH PLQGVW

Sn JUXQG DI IOHUH ODQGHV SnEHJ\QGHOVH DI I¡GHYDUH GXPSLQJ Sn YHUGHQVPDUNHGHW 5XQJH

8UXJXD\ UXQGHQ DQVHV IRU DW Y UH GHQ PHVW RPIDWWHQGH IRUKDQGOLQJVUXQGH WLO GDWR

:72

8GRYHU DW UXQGHQ VNDEWH V UOLJ RSP UNVRPKHG RPNULQJ VNDWWHU RJ JU QVHNRQWURO Sn

ODQGEUXJVYDUHU GHU OHGWH WLO HW KHOW Q\W V W DIWDOHU :72 I¡UWH GHQ RJVn WLO RSUHWWHO

VHQ DI :72 KYRUIRU UHVXOWDWHW DI UXQGHQ NDOGHV IRU :72 DIWDOHQ +DQVHQ 6DPWL

GLJ EOHY GHU Sn ODQGEUXJVRPUnGHW LQGI¡UW DIWDOHU RP UHGXNWLRQHU DI WROG RJ DQGUH LPSRUW

UHVWULNWLRQHU RJ DIWDOHU RP UHGXNWLRQ DI DQGUH KDQGHOVEDUULHUHU L IRUP DI ODQGEUXJVVW¡WWH

+DQVHQ (Q PHUH OLEHUDO KDQGHO PHG ODQGEUXJVYDUHU HU EO D ¡QVNHW Sn EDJJUXQG DI

HQ IRUYHQWHW YHOI UGVJHYLQVW YHUGHQ 6-), F )UDQGVHQ HW DO *ROGLQ HW DO

VDPW ¡QVNHW RP HQ ODQGEUXJVKDQGHO GHU L K¡MHUH JUDG HU WLOSDVVHW PDUNHGHWV EHKRY +DQ

VHQ

/DQGEUXJVDIWDOHQ KDYGH WLO IRUPnO DW UHIRUPHUH KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU RJ J¡UH SROL

WLNNHQ Sn RPUnGHW PHUH PDUNHGVRULHQWHUHW :72 ‘QVNHW YDU VnOHGHV HQ PHUH JHQ

QHPVLJWLJ ODQGEUXJVVHNWRU PHG IDLU NRQNXUUHQFH Sn YHUGHQVPDUNHGHW IRU DOOH SDUWHU ,P

SOHPHQWHULQJHQ DI ODQGEUXJVDIWDOHQ VNXOOH ILQGH VWHG RYHU HQ nULJ SHULRGH IRU L ODQGHQH

RJ HQ nULJ SHULRGH IRU X ODQGHQH PHG RSVWDUW GHQ MDQXDU :72 RJ DIWD

OHQ LQGHEDU HQ UHGXNWLRQ DI WROG QDWLRQDO VW¡WWH RJ HNVSRUWVW¡WWH

ODQGEUXJVDIWDOHQ %XUILVKHU

RJVn NDOGHW GH WUH V¡MOHU L

'HUXGRYHU LQGHEDU DIWDOHQ HQ LQGGHOLQJ DI GHQ LQWHUQH ODQGEUXJVVW¡WWH L ERNVH

.HQQHG\ UXQGHQ L RJ 7RN\R UXQGHQ GHU VOXWWHGH L

/DQGEUXJVDIWDOHQ HU HQ VDPPHQIDWQLQJ DI GH DIWDOHU GHU L 8UXJXD\ UXQGHQ EOHY LQGJnHW Sn ODQGEUXJVRPUn

GHW :72


(Q JU¡Q ERNV GHU RPIDWWHU GH DQHUNHQGWH VW¡WWHRUGQLQJHU VRP LNNH NU YHV DIYLN

OHW 6W¡WWHQ L JU¡Q ERNV HU GHFRXSOHG RJ JnU I HNV WLO IRUVNQLQJ UnGJLYQLQJ RJ LQIUD

VWUXNWXU 6XPQHU 7DQJHUPDQQ

(Q EOn ERNV RPIDWWHQGH DUHDO RJ G\UHSU PLHU L (8 RJ 86$ GLUHNWH EHWDOLQJHU

DOHQH RSUHWWHW VRP I¡OJH DI HW IRUOLJ PHOOHP (8 RJ 86$ =REEH

JHV IRU UHGXNWLRQHU IUHP WLO

VRP XQGWD

(Q JXO ERNV LQGHKROGHQGH EODQGW DQGHW SULVVW¡WWH GHU YLUNHU SURGXNWLRQV RJ KDQ

GHOVIRUYULGHQGH 0HOGJDDUG 'HQQH VW¡WWH VNDO UHGXFHUHV PHG RYHU HQ

nULJ SHULRGH RJ GHW ODQJVLJWHGH PnO HU DW DO VW¡WWH L GHQQH NDWHJRUL VNDO HOLPLQHUHV

0HOGJDDUG

3n WURGV DI GLVVH IRUV¡J Sn DW J¡UH ODQGEUXJVVHNWRUHQ PHUH JHQQHPVLJWLJ HU GHW HQ NHQGV

JHUQLQJ DW PDQJH ODQGH VWDGLJ RSHUHUHU PHG K¡M EHVN\WWHOVH DI GHQ LQGHQODQGVNH SURGXNWL

RQ KYLONHW PHGI¡UHU K¡MH WROGEDUULHUHU IRU LPSRUWYDUHU RJ K¡MH QDWLRQDOH VW¡WWHRUGQLQJHU

%XUILVKHU 9HG P¡GHUQH L 6HDWWOH L RJ 'RKD L EOHY ODQGEUXJHW HW JHQQHP

JnHQGH WHPD RJ L 6HDWWOHV WLOI OGH QnHGH IRUKDQGOLQJHUQH O QJVW Sn ODQGEUXJVRPUnGHW

WURGV P¡GHWV UHODWLYW NRUWH YDULJKHG =REEH )UHPWLGHQ IRU :72 IRUKDQGOLQJHUQH

RP ODQGEUXJHW DIVSHMOHU VLJ EODQGW DQGHW L GH WR VHQHVWH ODQGEUXJVSROLWLVNH UHIRUPHU L (X

URSD KKY 0DF6KDUU\ UHIRUPHQ L RJ $JHQGD KYLV XGVSLO L K¡M JUDG NRP L IRU

O QJHOVH DI 8UXJXD\ UXQGHQV IRUKDQGOLQJVUHVXOWDWHU =REEH

&$3 UHIRUPHUQH 0DF6KDUU\ RJ $JHQGD

6RP I¡OJH DI EO D GHQ VWLJHQGH VHOYIRUV\QLQJVJUDG PHG ODQGEUXJVYDUHU L (8 GH YRNVHQGH

LQWHUYHQWLRQVODJUH GH WLOWDJHQGH XGJLIWHU WLO ODQGEUXJVSROLWLNNHQ RJ GHW VS QGWH IRUKROG

PHOOHP (8 RJ GHWV KDQGHOVSDUWQHUH RS JHQQHP ·HUQH RJ ·HUQH EOHY GHW EHVOXWWHW DW

QGUH ODQGEUXJVSROLWLNNHQ L (8 +DQVHQ )RUDQOHGLJHW DI VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ L

ODQGEUXJHW DQVnV GHW GHVXGHQ Q¡GYHQGLJW DW IDVWKROGH HW WLOVWU NNHOLJW DQWDO ODQGP QG L

ODQGGLVWULNWHUQH IRU DW EHYDUH GHW ·QDWXUOLJH PLOM¡ RJ GH WUDGLWLRQHOOH ODQGVNDEHU· 1HGHUJDDUG HW

DO S 8UXJXD\ UXQGHQ EOHY VWDUWVNXGGHW WLO 0DF6KDUU\ UHIRUPHQ L LGHW

GHU IRU DW LQGIUL GH IRUSOLJWHOVHU LQGJnHW L :72 NU YHGHV HQ PDUNDQW QGULQJ DI &$3

'HFRXSOHG SURGXNWLRQVXDIK QJLJ

8GJLIWHUQH WLO &$3 EOHY GHOV ILQDQVLHUHW DI (8*)/ GHOV DI GH HQNHOWH QDWLRQHU L IRUP DI VNDWWHU RJ DIJLIWHU

² L VLGVWH HQGH ILQDQVLHUHW DI IRUEUXJHUQH 0HOJDDUG

7LOQDYQHW VWDPPHU IUD GHQ GDY UHQGH (8 ODQGEUXJVNRPPLVV U 5D\ 0DF6KDUU\ *DUGQHU


0DF6KDUU\ UHIRUPHQ

'HQ K¡MSULVSROLWLN I¡UW IUD KDYGH IUHPPHW HQ SURGXNWLRQVXGYLNOLQJ GHU On FD

RYHU IRUEUXJVXGYLNOLQJHQ RJ PnOHW YDU DW EULQJH SURGXNWLRQHQ QHG Sn HW QLYHDX GHU

VYDUHGH WLO IRUEUXJHW RJ GHUYHG VNDEH OLJHY JW Sn PDUNHGHUQH /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQL

VWHULHW 'HW VNXOOH ILQGH VWHG YHG DW O¡VQH IRUELQGHOVHQ PHOOHP ODQGEUXJVVW¡WWHQ RJ

SURGXNWLRQVEHVOXWQLQJHUQH RJ GHUYHG V QNH GH NXQVWLJW K¡MH SULVHU WLO HW SULVQLYHDX GHU On

Q UPHUH PDUNHGVSULVHUQH .\HG HW DO VDPW YHG HNVWHQVLYHULQJ RJ DQGUH OHGVDJHIRU

DQVWDOWQLQJHU WLO IRUGHO IRU PLOM¡HW /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQLVWHULHW 6XEVLGLHUQH WLO

ODQGEUXJHW VNXOOH L K¡MHUH JUDG J¡UHV EHKRYVRULHQWHUHGH RJ Y UH WLO IRUGHO IRU PLQGUH EUXJ

RJ XJXQVWLJW VWLOOHGH RPUnGHU L HQ ODQGEUXJVP VVLJ VDPPHQK QJ /DQGEUXJV RJ )LVNHUL

PLQLVWHULHW

(PIDVHQ L ODQGEUXJVUHIRUPHQ On Sn NRUQVHNWRUHQ KYRU PDQ YLD GLUHNWH EHWDOLQJHU RJ HQ

EUDNO JQLQJVRUGQLQJ VNXOOH QGUH GHW GDY UHQGH SULVVW¡WWHEDVHUHGH V\VWHP WLO HW PHUH

PDUNHGVEDVHUHW V\VWHP *DUGQHU 'HW EOHY DIWDOW DW GHQ L (8 IDVWVDWWH LQWHUYHQWL

RQVSULV Sn NRUQ VNXOOH QHGEULQJHV PHG /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQLVWHULHW 7LO JHQ

J OG VNXOOH GHU ILQGH HQ NRPSHQVDWLRQ VWHG L IRUP DI DUHDO RJ G\UHSU PLHU .\HG HW DO

² VHOY VDPPH NRPSHQVDWLRQ GHU WLOK¡UHU GHQ EOn ERNV IUD *$77 IRUKDQGOLQJHUQH

.RPSHQVDWLRQHQ EOHY XGUHJQHW Sn EDJJUXQG DI JHQQHPVQLWVXGE\WWHU L nUHQH

+DQVHQ RJ IRU 'DQPDUNV YHGNRPPHQGH XGJMRUGH KHNWDUSU PLHUQH NU L

RJ GHW VnNDOGWH EDVLVDUHDO XGJMRUGH GHW VW¡WWHEHUHWWLJHGH DUHDO %DVLVDUHDOHW EOHY IDVW

VDW VRP GHW JHQQHPVQLWOLJH ODQGEUXJVDUHDO L nUHQH RJ GHU G\UNHGHV PHG

NRUQ ROLHIU¡ SURWHLQDIJU¡GHU KHUHIWHU EHQ YQW UHIRUPDIJU¡GHU VDPW DUHDOHU GHU LQGJLN XQ

GHU RIIHQWOLJ VW¡WWHGH EUDNO JQLQJVRUGQLQJHU +DQVHQ +YLV DQV¡JQLQJHUQH RP KHN

WDUVW¡WWH RYHUVNUHG GHW IDVWVDWWH EDVLVDUHDO QHGVDWWHV VW¡WWHQ IRU UHVWHQ DI DUHDOHUQH RJ LQ

JHQ VW¡WWH EOHY \GHW WLO GH RYHUVN\GHQGH DUHDOHU /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQLVWHULHW

3n KXVG\URPUnGHW EOHY V UOLJW NY JSURGXFHQWHUQH EHU¡UW DI UHIRUPHQ 'H YLJWLJVWH HOHPHQWHU

L ODQGEUXJVUHIRUPHQ YDU Sn GHWWH RPUnGH HQ JUDGYLV V QNQLQJ DI SULVHQ Sn RNVHN¡G PHG

RJ HQ IRUK¡MHOVH DI VW¡WWHQ SU G\U HNVHPSHOYLV JHQQHP SU PLHU Sn DPPHN¡HU RJ

N¡GNY J VDPW HW WLOVNXG SU PDONHNR /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQLVWHULHW )RU VYLQH

VHNWRUHQ LQGHEDU UHIRUPHQ LNNH GH VWRUH QGULQJHU RP HQG VYLQHSURGXNWLRQHQ YDU GHOYLVW

DIK QJLJ DI GH QGULQJHU GHU IDQGW VWHG LQGHQIRU NRUQVHNWRUHQ 6-),


6RP HQ YLJWLJ GHO DI ODQGEUXJVUHIRUPHQ EOHY GHU LQGJnHW DIWDOH RP HQ PLOM¡EHVN\WWHOVHVSODQ

3ODQHQ LQGHEDU HQ WLOYHMHEULQJHOVH DI NRPSHQVDWLRQ WLO GH ODQGP QG KYLV DUHDODQYHQGHOVH

SnYLUNHGH PLOM¡HW Sn SRVLWLY YLV %HVN\WWHOVHVSODQHQ RPIDWWHGH HNVHPSHOYLV ¡NRORJLVN ODQG

EUXJ EHVN\WWHOVH DI GULNNHYDQGVRPUnGHU RJ XGSHJQLQJ DI VNRYUHMVQLQJVRPUnGHU +DQVHQ

%URXZHU /RZH ,NNH PLQGVW PLOM¡DVSHNWHUQH DI 0DF6KDUU\ UHIRUPHQ HU EOH

YHW \GHUOLJHUH PRGLILFHUHW L GHQ VHQHVWH UHIRUP DI &$3 GHU JnU XQGHU QDYQHW $JHQGD

UHIRUPHQ

$JHQGD UHIRUPHQ

$JHQGD UHIRUPHQ VNDO L YLG XGVWU NQLQJ IRUVWnV Sn EDJJUXQG DI HW SUHV IUD EnGH LQWHU

QH RJ HNVWHUQH IDNWRUHU ,QWHUQW L (8 Y JWHU IDNWRUHU VRP HQ YHGEOLYHQGH LQWHUYHQWLRQVRS

ODJULQJ DI ODQGEUXJVSURGXNWHU RJ EHVSDUHOVHU Sn XGJLIWHUQH WLO GHQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN

K¡MW $I HNVWHUQH IDNWRUHU IRUHVOnV L OLWWHUDWXUHQ EODQGW DQGHW (8·V XGYLGHOVH PRG ¡VW RJ

:72 IRUKDQGOLQJHUQH 3RLQHOOL 6-), D 'D GHW WLO HQ YLV XGVWU NQLQJ YDU GH

VDPPH IDNWRUHU GHU On WLO JUXQG IRU 0DF6KDUU\ UHIRUPHQ YLGHUHI¡UWH $JHQGD SULQ

FLSSHUQH IUD UHIRUPHQ L KYRU IDOGHQGH LQWHUYHQWLRQVSULVHU EOHY NRPSHQVHUHW PHG

GLUHNWH WLOVNXG )RUPnOHW PHG $JHQGD YDU HQ \GHUOLJHUH PDUNHGVRULHQWHULQJ DI ODQG

EUXJVSROLWLNNHQ PRG HW PHUH NRQNXUUHQFHG\JWLJW ODQGEUXJ RJ LNNH PLQGVW HQ IDYRULVHULQJ

DI HNVWHQVLYH EHGULIWHU WLO IUHPPH DI HW EHGUH PLOM¡ +DQVHQ

)RU UHIRUPDIJU¡GHUQH LQGHE UHU $JHQGD HQ V QNQLQJ DI LQWHUYHQWLRQVSULVHQ Sn NRUQ

Sn \GHUOLJHUH L IRUKROG WLO UHIRUPHQ 3ULVUHGXNWLRQHQ NRPSHQVHUHV YHG HQ VWLJ

QLQJ L KHNWDUVW¡WWHQ WLO UHIRUPDIJU¡GHU 6ZLQEDQN RJ GHQ UHYLGHUHGH KHNWDUSU PLH

EOLYHU HQ HQKHGVSU PLH IRU NRUQ ROLHIU¡ RJ EUDN +DQVHQ 'HUXGRYHU HU EDVLVEUDN

SURFHQWHQ VDW WLO IRU SHULRGHQ 3n NY JRPUnGHW VNHU HQ JUDGYLV QHGV WWHOVH

DI RSN¡EVSULVHQ Sn RNVHN¡G PHG HQ VWLJQLQJ L DPPHNRSU PLHQ VDPW HQ LQGI¡UVHO DI

VODJWHSU PLHU 6-), D

$I KHQV\Q WLO LQWHJUHULQJ DI PLOM¡SROLWLNNHQ XGE\JJHV GH OHGVDJHIRUDQVWDOWQLQJHU GHU EOHY

LQGI¡UW JHQQHP 0DF6KDUU\ UHIRUPHQ I HNV IRUDQVWDOWQLQJHU WLO IUHPPH DI ¡NRORJLVN MRUG

EUXJ VNRYEUXJVIRUDQVWDOWQLQJHU WLOVNXG WLO ODQGEUXJ L PLQGUH IDYRUDEOH RPUnGHU P IO

)RU GLVNXVVLRQ DI (8·V XGYLGHOVH VRP HNVWHUQ IDNWRU VH 6ZLQEDQN


'HVXGHQ HU .RPPLVVLRQHQV IRUVODJ RP FURVV FRPSOLDQFH EOHYHW YHGWDJHW 6ZLQEDQN

*HQQHP FURVV FRPSOLDQFH EOLYHU GHW SULQFLSLHOW PXOLJW IRU PHGOHPVODQGHQH DW J¡UH GH

GLUHNWH VW¡WWHEHO¡E L IRUP DI KHNWDUVW¡WWH PY EHWLQJHW DI ODQGP QGHQHV RSI\OGHOVH DI PLO

M¡P VVLJH NUDY )90 D , (8·V ODQGEUXJVSROLWLN HU DOOHUHGH LQNRUSRUHUHW HW LQWHQVL

WHWVPDNVLPXP L KXVG\USURGXNWLRQHQ KDUPRQLNUDY GHU VLGHVWLOOHV PHG FURVV FRPSOLDQFH

+DQVHQ (QGYLGHUH HU HW ODQGGLVWULNWVSURJUDP GHU LQGHE UHU HQ Y VHQWOLJ IRNXVH

ULQJ Sn HQ PLOM¡YHQOLJ DUHDODQYHQGHOVH L IRUP DI NUDY RP E UHG\JWLJ XGYLNOLQJ L ODQGEUXJV

VHNWRUHQ RJ ODQGGLVWULNWHUQH EOHYHW YHGWDJHW VRP HQ GHO DI UHIRUPHQ 6ZLQEDQN

$JHQGD UHIRUPHQ DIVSHMOHU VnOHGHV HW VNLIW IUD GHQ KLGWLGLJH K¡MSULVSROLWLN VRP &$3

KDU RSHUHUHW PHG KHQ LPRG HQ ODYSULVSROLWLN KYRU SULVHUQH Sn ODQGPDQGHQV SURGXNWHU L

VWLJHQGH JUDG VYDUHU WLO PDUNHGVSULVHUQH RJ KYRU GHU L VWHGHW IRU SULVVW¡WWH \GHV GHFRXSOHG

EHWDOLQJHU WLO ODQGPDQGHQ +DQVHQ 9HG UHIRUPHQ IRUYHQWHV DW ODQGP QGHQH EDVH

UHU GHUHV SURGXNWLRQVEHVOXWQLQJHU Sn IRUYHQWHW PDUNHGVDINDVW RJ LNNH Sn RIIHQWOLJ VW¡WWH

6-), F

1DWLRQDO ORYJLYQLQJ

6HOYRP GHW (XURS LVNH I OOHVVNDE NXQ KDU HNVLVWHUHW VLGHQ VOXWQLQJHQ Sn YHUGHQVNULJ KDU

VXEVLGLHULQJ DI HXURS LVNH ODQGEUXJ IXQGHW VWHG L PHUH HQG nU /LJH VLGHQ DPHULNDQVN

RJ ¡VWHXURS LVN NRUQ L VOXWQLQJHQ DI WDOOHW EHJ\QGWH DW NRQNXUUHUH Sn GHW HXURS LVNH

PDUNHG KDU GH IOHVWH HXURS LVNH ODQGH UHDJHUHW PHG HQ HOOHU DQGHQ IRUP IRU SURWHNWLRQL

VWLVN WROG . UJnUG , 'DQPDUN KDU SROLWLNHUH JHQQHP WLGHQ GRJ V¡JW DW I¡UH HQ UHOD

WLYW OLEHUDO ODQGEUXJVSROLWLN LNNH PLQGVW IRUGL GHW GDQVNH ODQGEUXJ KDU IRUPnHW DW Y UH

RPVWLOOLQJVYLOOLJW IUD YHJHWDELOVN WLO DQLPDOVN SURGXNWLRQVIRUP . UJnUG

)UHP WLO $QGHQ 9HUGHQVNULJ YDU GHW VWRUW VHW LNNH Q¡GYHQGLJW PHG ILQDQVLHO VW¡WWH WLO GHW

GDQVNH ODQGEUXJ PHQ IRU DW VW\UNH GHQ LQGHQODQGVNH NRQNXUUHQFHHYQH HIWHU NULJHQ RSVWRG

HW WLOWU QJW EHKRY IRU DW VXEVLGLHUH ODQGEUXJHW 6LGHQ 'DQPDUNV LQGWU GHOVH L (8 L

GDY UHQGH () KDU (8·V VW¡WWHRUGQLQJHU LQGJnHW VRP HQ GHO DI GHQ QDWLRQDOH ORYJLYQLQJ

/LJHVRP L UHVWHQ DI (XURSD YDU IRUGHOHQH YHG HW VW¡UUH PDUNHG IRU GHW GDQVNH ODQGEUXJ

PDQJH RJ GHQ QDWLRQDOH SURGXNWLRQ VWHJ 'HW VWLJHQGH IRNXV Sn PLOM¡HW GH VHQHUH nU KDU

EUDJW PHG VLJ KDU LPSOLFHUHW DW GDQVN ODQGEUXJVSROLWLN KDU YHQGW VLJ IUD GHQ WUDGLWLRQHOOH

&URVV FRPSOLDQFH PLOM¡EHWLQJHW VW¡WWH


IRUHVWLOOLQJ RP ODQGEUXJHW VRP SULP U SURGXFHQW 7LO IRUVNHO IUD WLGOLJHUH YHGU¡UHU GH YDOJ

GHU L GDJ EOLYHU WUXIIHW HPQHU VRP IRUEUXJHUVLNNHUKHG SURGXNWNYDOLWHW VDPW ·HQ ¡JHW IRNXVH

ULQJ Sn HQ E UHG\JWLJ RJ HWLVN IRUVYDUOLJ SURGXNWLRQ DI ODQGEUXJVYDUHU· 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW S

'DQVN ODQGEUXJVSROLWLN

'HQ RYHURUGQHGH QDWLRQDOH ORYJLYQLQJ Sn RPUnGHW RPIDWWHV DI /DQGEUXJVORYHQ )XQGD

PHQWHW L GHQQH HU UHWWHQ WLO VHOYHMH RJ JHQQHP ODQGEUXJVORYHQ UHJXOHUHV HMHQGRPV RJ EH

GULIWVVWUXNWXUHQ VnOHGHV DW VHOYHMH RJ IDPLOLHEUXJ VRP GHQ RYHUYHMHQGH GULIWVIRUP L ODQG

EUXJHW EOLYHU EHYDUHW /RYJLYQLQJHQ XGP¡QWHV L SUDNVLV EO D JHQQHP QDWLRQDOH VW¡WWHRUG

QLQJHU GHU WLO HNVHPSHO RPIDWWHU HWDEOHULQJV RJ LQYHVWHULQJVVW¡WWHRUGQLQJHU VDPW RUGQLQ

JHU PHG V UOLJW PLOM¡VLJWH KHUXQGHU WLOVNXG WLO ¡NRORJLVN MRUGEUXJVSURGXNWLRQ /DQGGL

VWULNWVSROLWLNNHQ HU HQGYLGHUH EOHYHW LQWHJUHUHW L GHQ GDQVNH ODQGEUXJVSROLWLN 6WUXNWXUGL

UHNWRUDWHW ² HW DQOLJJHQGH VRP RJVn $JHQGD UHIRUPHQ O JJHU RS WLO (QGYLGHUH

HU ODQGEUXJHWV PXOWLIXQNWLRQDOLWHW NRPPHW L IRNXV

+HQV\QHW WLO QDWXU RJ PLOM¡ GHU HU EOHYHW HQ LQWHJUHUHW GHO DI GHQ GDQVNH ODQGEUXJVORYJLY

QLQJ HU XGP¡QWHW L PLOM¡SROLWLVNH WLOWDJ (W HNVHPSHO KHUSn HU YXUGHULQJ DI YLUNQLQJHU Sn PLOM¡HW

990 VRP EO D VNDO JHQQHPI¡UHV YHG HWDEOHULQJ DI VW¡UUH VYLQH HOOHU IMHUNU IDUPH )OHUH

KDQGOLQJVSODQHU HU EOHYHW IUHPVDW RJ ODQGEUXJVHUKYHUYHW HU GHULJHQQHP SnODJW UHJXOHULQJHU

RJ UHVWULNWLRQHU Sn PLOM¡RPUnGHW

6DPPHQIDWQLQJ

/DQGEUXJVSROLWLNNHQ L LQWHUQDWLRQDO VDPPHQK QJ L (8 RJ Sn QDWLRQDOW QLYHDX KDU VRP

KHOKHG KDIW VDPPH PnOV WQLQJHU IRU ODQGEUXJVHUKYHUYHW QHPOLJ DW VLNUH LQGNRPVWHQ

IRU ODQGPDQGHQ HIIHNWLYLVHUH SURGXNWLRQHQ VLNUH IRUEUXJHUQH ULPHOLJH SULVHU Sn

ODQGEUXJVYDUHU VDPW HQ VWDELO I¡GHYDUHIRUV\QLQJ RJ

VS¡UJVHO Sn PDUNHGHUQH

VNDEH OLJKHG PHOOHP XGEXG RJ HIWHU

(IWHU UHFHVVLRQHQ IUD 9HUGHQVNULJ YDU RYHUYXQGHW VORJ Q\H WHQGHQVHU LJHQQHP YHG XG

IRUPQLQJHQ DI ODQGEUXJVSROLWLNNHQ KRYHGVDJHOLJW L O¡EHW DI ·HUQH RJ ·HUQH


'HU EOHY VDW IRNXV Sn

… (Q OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ Sn ODQGEUXJVPDUNHGHUQH

… 1HGVN ULQJHU L (8·V YRNVHQGH ODQGEUXJVEXGJHW

… 6WLJHQGH PLOM¡EHYLGVWKHG

'HVXGHQ KDU XGYLNOLQJVODQGHQH IRUDQOHGLJHW DI GHUHV ¡NRQRPLVNH VLWXDWLRQ WLOYHMHEUDJW HW

¡QVNH RP EHGUH DIV WQLQJVPXOLJKHGHU IRU GHUHV ODQGEUXJVYDUHU (W HPQH GHU DOOHUHGH L

EHJ\QGHOVHQ DI *$77 IRUKDQGOLQJVUXQGHUQH YDU Sn GDJVRUGHQHQ

7HQGHQVHQ L VW¡WWHSROLWLNNHQ JnU PRG HQ PHUH GHFRXSOHG VW¡WWH GHU VNDO J¡UH ODQGEUXJVHU

KYHUYHW PLQGUH DIK QJLJW DI VXEVLGLHU 'HU HU EOHYHW LQWURGXFHUHW FURVV FRPSOLDQFH PnOV W

QLQJHU KYRU GHW HU RS WLO GHW HQNHOWH PHGOHPVODQG DW XGIRUPH HQ PLOM¡SROLWLN WLO IUHPPH DI

ODQGEUXJHWV PXOWLIXQNWLRQDOLWHW XQGHU IRUXGV WQLQJ DI DW UHWQLQJVOLQMHUQH XGVWXNNHW IUD (8

RYHUKROGHV 'HWWH EHW\GHU PXOLJKHG IRU IOHUH QDWLRQDOH KHQV\Q WDJHV L ODQGEUXJVSROLWLNNHQ

KYLONHW Sn PDQJH RPUnGHU HU ¡QVNY UGLJW SJD GH VWRUH UHJLRQDOH IRUVNHOOH LQGHQIRU (8·V

JU QVHU

'H IUHPWLGLJH WLOSDVQLQJVPXOLJKHGHU IRU GDQVN ODQGEUXJ HU L K¡M JUDG DIK QJLJH DI GH EH

VOXWQLQJHU GHU WDJHV L (8 RJ :72 RJ VWRUH XGIRUGULQJHU YHQWHU IRUKDQGOLQJVSDUWHUQH L

:72 Sn GHW NRPPHQGH PLQLVWHUP¡GH L HIWHUnUHW , NDSLWHO EOLYHU GH XGYLNOLQJVWHQ

GHQVHU GHU HU EHVNUHYHW L Q UY UHQGH NDSLWHO LQGGUDJHW L VFHQDULR IRUPXOHULQJHQ IRU IUHP

VNULYQLQJHUQH IRU GDQVN ODQGEUXJ


7HRUL

,QGOHGQLQJ

)¡OJHQGH NDSLWHO EHKDQGOHU GHQ EDVDOH ¡NRQRPLVN WHRUL *UXQGO JJHQGH DQWDJHOVHU LQGHQ

IRU GHQ PLNUR¡NRQRPLVNH UHWQLQJ YLO EHVNULYHV IRU DW VNDEH IRUVWnHOVH IRU GH ¡NRQRPLVNH

IRUXGV WQLQJHU VRP (60(5$/'$ PRGHOOHQ DQYHQGW L Q UY UHQGH RSJDYH EDVHUHV Sn

'HVXGHQ HU IRUPnOHW PHG NDSLWOHW DW GDQQH HW RYHUEOLN RYHU KRYHGUHWQLQJHUQH LQGHQ IRU

WHUPHUQH ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU RJ OLJHY JWVPRGHOOHU

0LNUR¡NRQRPLVN WHRUL

‘NRQRPLVN WHRUL GHU EOHY LQWURGXFHUHW L O¡EHW DI WDOOHW KDU JHQQHP WLGHQ XQGHUJnHW

Y VHQWOLJH QGULQJHU 'H NODVVLVNH ¡NRQRPHUV FHQWUDOH Y UNHU WDJHU VRP EHNHQGW XG

JDQJVSXQNW L HQ PHQQHVNHRSIDWWHOVH KYRU LQGLYLGHWV VWU EHQ HIWHU Q\WWH HOOHU SURILW UHVXOWH

UHU L Y NVW WLO JDYQ IRU VDPIXQGHW -DFREVHQ ,QGHQ IRU HPQHRPUnGHUQH DUHDODQYHQ

GHOVH RJ ORNDOLVHULQJVWHRUL HU -RKDQQ +HLQULFK YRQ 7K QHQ HW HNVHPSHO Sn HQ NODVVLVN

¡NRQRP (QGVN¡QW KDQV PLNUR¡NRQRPLVNH IRUQXIWVVOXWQLQJHU KDU Y UHW JHQVWDQG IRU PH

JHQ GHEDW HU KDQV WDQNHU RP ORNDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVSURGXNWLRQ VWDGLJ HQ GHO DI IXQGD

PHQWHW L ¡NRQRPLVN ORNDOLVHULQJV WHRUL 9RQ 7K QHQ EHQ\WWHGH WHUPHQ ORFDWLRQ UHQW WLO DW

WHRUHWLVHUH KYRUGDQ ODQGP QG XQGHU IRUXGV WQLQJ DI XGYLVW SURILWPDNVLPHUHQGH RJ RP

NRVWQLQJVPLQLPHUHQGH DGI UG YLOOH SURGXFHUH GHQ YDUH GHU DOW HIWHU Q UKHG WLO HW FHQWUDOW

PDUNHG XGJ¡G VW¡UVW SURILW 'LFNHQ /OR\G (Q Y VHQWOLJ IRUXGV WQLQJ IRU YRQ

7K QHQV WHRUL HU DW DOOH SURGXFHQWHU VWU EHU PRG GH RSWLPDOH O¡VQLQJHU RJ GHUIRU YLO WLO

HJQH VLJ GHQ DUHDODQYHQGHOVH GHU JHQHUHUHU GHQ K¡MHVWH ORFDWLRQ UHQW

9 UNHUQH XGDUEHMGHW DI YRQ 7K QHQ RJ DQGUH NODVVLVNH ¡NRQRPHU HU EOHYHW YLGHUHXGYLN

OHW RJ EHDUEHMGHW DI EODQGW DQGHW GHQ VnNDOGWH QHRNODVVLVNH VNROH -HVSHUVHQ 'H QHR

NODVVLVNH WHRULHU EOHY XGYLNOHW DI PDWHPDWLVN RULHQWHUHGH ¡NRQRPHU RJ I OOHV IRU GHQ QHR

NODVVLVNH VNROH HU DW GHQ ELGUDJHU WLO HQ EHGUH IRUVWnHOVH DI RSWLPDO XGQ\WWHOVH DI VDPIXQ

- + YRQ 7K QHQ YDU W\VN JRGVHMHU RJ DPDW¡U¡NRQRP RJ L GHW WLGOLJH nUKXQGUHGH SnEH

J\QGWH KDQ XQGHUV¡JHOVHU DI HQ RSWLPDO DUHDODQYHQGHOVH L ODQGEUXJHW +DQ UHVXOWDWHU EOHY XGJLYHW VRP ERJ L

PHG WLWOHQ 'HQ ,VROHUHGH 6WDW 'LFNHQ /OR\G

/RFDWLRQ UHQW VNDO IRUVWnV VRP GH IRUGHOH pW VW\NNH MRUG KDU RYHU HW DQGHW PHG DIVWDQGHQ WLO PDUNHGHW WDJHW L

EHWUDJWQLQJ 'LFNHQ /OR\G

(Q DQGHQ NODVVLVN ¡NRQRP GHU L VLQ IRUVNQLQJ O JJHU Y JW Sn ODQGEUXJHWV DUHDODQYHQGHOVH HU ' 5LFDUGR

'LFNHQ /OR\G


GHWV UHVVRXUFHU PHG XGJDQJVSXQNW L PDQJH DI GH VDPPH IRUXGV WQLQJHU VRP GH NODVVLVNH

¡NRQRPHU (IWHUKnQGHQ HU GHQ QHRNODVVLVNH VNROHV WDQNHJDQJ EOHYHW HUVWDWWHW PHG GHQ Q\

QHRNODVVLVNH VNROHV GHU KDU LQGWDJHW HQ Y VHQWOLJ SODGV L PRGHUQH ¡NRQRPLVN WHRUL 'HQ Q\

QHRNODVVLVNH VNROH E\JJHU GHUHV ¡NRQRPLVNH SULV WHRUL Sn GHW VnNDOGWH UDWLRQDOLWHWVEH

JUHE

5DWLRQDOLWHWVEHJUHEHW

, GDJOLJ WDOH HU HQ UDWLRQHO EHVOXWQLQJ HQ IRUQXIWVEHWRQHW RJ NRQVLVWHQW EHVOXWQLQJ GHU LNNH

HU SU JHW DI I¡OHOVHU RJ NROHULVN KDQGOLQJ -DFREVHQ , GHQ ¡NRQRPLVNH WHRUL VNDO

UDWLRQDOLWHWVEHJUHEHW IRUVWnV VnOHGHV DW DOOH DNW¡UHU Sn PDUNHGHW DQWDJHV DW XGQ\WWH DO WLO

J QJHOLJ YLGHQ RP QXWLG RJ IUHPWLG L IRUKROG WLO GHQ DNWXHOOH VLWXDWLRQ RJ PHG GHWWH L PHQ

WH XGI¡UH ¡NRQRPLVNH KDQGOLQJHU Sn NRQVLVWHQW YLV (FRQRPLF PDQ HU HQ XGEUHGW WHUP WLO

EHVNULYHOVHQ DI DNW¡UHQ GHW ¡NRQRPLVN UDWLRQHOOH PHQQHVNH MI -HVSHUVHQ RJ -DFRE

VHQ RJ EHQ\WWHV L Q UY UHQGH RSJDYH VRP V\QRQ\P IRU VLGVWQ YQWH 'HVXGHQ KDQG

OHU DNW¡UHUQH PHG NRQVLVWHQWH SU IHUHQFHU RJ VnOHGHV PDNVLPHUHU YLUNVRPKHGHUQH SURILW

RJ KXVKROGQLQJHUQH Q\WWH ,I¡OJH -HVSHUVHQ ILQGHU SURILWPDNVLPHULQJ RJ RSWLPHULQJ DI

Q\WWH VWHG L HW VDPIXQG KYRU PDUNHGVNU IWHUQHV IULH VSLO VLNUHU PDUNHGHUQHV OLJHY JW RJ

VWDELOLWHW

.ULWLNNHQ PRG GHQ Q\ QHRNODVVLVNH VNROHV JUXQGDQWDJHOVHU IRU GHQ ¡NRQRPLVNH WHRUL HU

PDQJIROGLJ %ODQGW PDQJH NULWLNHUH KDU SV\NRORJHQ 'DQQ\ .DKQHPDQ JHQQHP HNVSH

ULPHQWHU GHPRQVWUHUHW DW PHQQHVNHU LNNH Q¡GYHQGLJYLV WU IIHU EHVOXWQLQJHU GHU RSWLPH

UHU GHUHV Q\WWH $QGHUVHQ PHQ L K¡MHUH JUDG WU IIHU EHVOXWQLQJHU Sn HW LUUDWLRQHOW

JUXQGODJ RJ L PDQJH WLOI OGH XG IUD GHQ HQNHOWH VLWXDWLRQ .DKQHPDQ .DKQHPDQ HU

V UOLJ NHQGW IRU VLQ SV\FKRORJLFDO PDQ VRP PRGSRO WLO HFRQRPLF PDQ KYRU I¡UVWQ YQWH KDU HW

V W PHQWDOH SURFHVVHU L VWHGHW IRU µQRUPDOHµ SU IHUHQFHU $QGHUVHQ 'LVVH SURFHV

VHU PHGI¡UHU DW KDQ L IRUVNHOOLJH VLWXDWLRQHU KDQGOHU XG IUD VLQ PHQWDOH VWDWXV 3V\FKRORJLFDO

PDQ XGYLVHU VnOHGHV LNNH SDUWRXW UDWLRQHO DGI UG L VLQH EHVOXWQLQJVSURFHVVHU $QGHUVHQ

'HW LQGHE UHU HNVSOLFLW HQ K¡M JUDG DI IRUVWnHOVH IRU GDQQHOVH DI YLGHQ L SHULRGHQ I¡U

5DWLRQDOLWHWVEHJUHEHW NDQ VSRUHV KHOW WLOEDJH WLO GH VnNDOGWH UDWLRQDOLVWLVNH ILORVRIIHU GHU EO D RPIDWWHU 3OD

WRQ 'H PHQWH DW DO YLGHQ VNDEWHV Sn U VRQQHPHQW RJ ORJLVN GHGXNWLRQ DOHQH PHQV HPSLULVWHUQH PHQWH DW

REVHUYDWLRQHU YDU Q¡GYHQGLJH IRU DW YHULILFHUH XGVDJQ -DFREVHQ

6H I HNV -DFREVHQ SS IRU DQGUH LGHDOHU RSVWnHW RS EDJJUXQG DI NULWLNNHQ PRG HFRQRPLF PDQ

, VDPDUEHMGH PHG VLQ NROOHJD $PRV 7YHUVN\

6H I HNV .DKQHPDQ IRU GLYHUVH HNVSHULPHQWHU


GHW HQGHOLJH YDOJ WU IIHV -DFREVHQ VQDUHUH HQG GHQ ¡NRQRPLVNH UDWLRQDOLWHW GHU

EHJU QVHV WLO DW Y UH UHVXOWDWRULHQWHUHW 'HW VNDEHU PHG DQGUH RUG VNDEHU WYLYO RP HFRQRPLF

PDQ

'DQLHO 0F)DGGHQ

GHU EODQGW DQGUH HU LQVSLUHUHW DI .DKQHPDQ YXUGHUHU DW VHOY

RP ¡NRQRPHU QRN YLO RSIDWWH SV\NRORJHUQHV HNVSHULPHQWHU VRP XQGWDJHOVHQ IUD UHJOHQ RP

GHW UDWLRQHOOH PHQQHVNH HU GHW L YLUNHOLJKHGHQ HFRQRPLF PDQ GHU HU XQGWDJHOVHQ IRU UHJOHQ

0F)DGGHQ PHQHU LNNH DW ¡NRQRPHU E¡U VH ERUW IUD VHOYH EHVOXWQLQJVSURFHVVHQ

VRP KDQ WLOPHG YXUGHUHU DW Y UH PRGHUQH ¡NRQRPHUV EODFN ER[ 'RJ V\QHV GHW IRU PDQJH

¡NRQRPHUV YHGNRPPHQGH LNNH DW Y UH WLOVWU EHOVHVY UGLJW DW QGUH GHQ WHRUHWLVNH RSIDW

WHOVH DI HFRQRPLF PDQ 5RWK IRUV¡JHU DW UHNDSLWXOHUH ¡NRQRPHUV RSIDWWHOVH DI QHWRS

GHQQH SUREOHPVWLOOLQJ +DQ YXUGHUHU DW ¡NRQRPHU DQVHU UDWLRQDOLWHWVEHJUHEHW VRP HQ DQ

YHQGHOLJ DSSURNVLPDWLRQ VQDUHUH HQG HQ SU FLV EHVNULYHOVH DI PHQQHVNHWV DGI UG +DQ

IRUNODUHU HQGYLGHUH DW HNVSHULPHQWHU GHU PRGEHYLVHU DQYHQGHOLJKHGHQ DI UDWLRQDOLWHWVEH

JUHEHW LNNH U¡UHU YHG GHW IDNWXP DW WLOQ UPHOVHQ HU EUXJEDU VHOYRP DOOH WLOQ UPHOVHU WLO

YLUNHOLJKHGHQ HU NXQVWLJH Sn HW YLVW GHWDOMHULQJVQLYHDX 5RWK /LJHVRP 5RWK PHQHU

0F)DGGHQ KHOOHU LNNH DW ¡NRQRPHU VNDO DIYLVH EUXJHQ DI HFRQRPLF PDQ PHQ WLO IRUVNHO IRU

5RWK DQVOnU 0F)DGGHQ EHKRY IRU HQ Q\ RSIDWWHOVH DI PHQQHVNHW VRP EUXJHU HOHPHQWHU DI

HFRQRPLF PDQ PHQ VRP WDJHU KHQV\Q WLO KYRUGDQ YL L YLUNHOLJKHGHQ RSI¡UHU RV 0F)DGGHQ

,GHW ¡NRQRPHU HU NODU RYHU DW UDWLRQDOLWHWHQV DSSURNVLPDWLRQ LNNH IXQJHUHU RSWLPDOW

L DOOH WLOI OGH PHQ KHOOHU LNNH DQVHU EHYLVHU PRG UDWLRQDOLWHWVEHJUHEHW VRP EHYLVHU PRG GH

HOHPHQW UH GHOH DI ¡NRQRPLVN WHRUL YXUGHUHU 0F)DGGHQ DW ¡NRQRPHU DIVN UPHU

VLJ IUD GH EHYLVHU GHU UHQW IDNWLVN XGIRUGUHU UDWLRQDOLWHWHQ Sn GHQV PHUH IXQGDPHQWDOH QL

YHDXHU

3n WURGV DI GHQQH SROHPLN HU HFRQRPLF PDQ VWDGLJ HW LGHDO EDJ XGYLNOLQJHQ DI PDQJH ¡NRQR

PLVNH PRGHOOHU -DFREVHQ 0RGHOOHUQH GHU IRUV¡JHU DW EHVNULYH KHOH VDPIXQGV¡NR

QRPLHQ HOOHU GHOH DI GHQ JHQQHP IRUHQNOHGH UHSU VHQWDWLRQHU EHQ\WWHU LNNH PLQGVW UDWLR

QDOLWHWVNULWHULHUQH TXD GHWV PDWHPDWLVNH RSHUDWLRQDOLVHUEDUKHG 6HOYH DQWDJHOVHQ RP UDWLR

QDOLWHW VLNUHU QHPOLJ DW GHU YLO Y UH HQ VDPPHQK QJ PHOOHP GHW PDUNHGHWV DJHQWHU IRU

'DQLHO 0F)DGGHQ HU SURIHVVRU L ¡NRQRPL YHG 8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD %HUNHOH\ 86$ RJ YDU L nU pQ

DI QREHOSULVWDJHUQH L ¡NRQRPL

,GHW DWWULEXWWHUQH YHG DGI UGVIRUVNQLQJ VRP 0F)DGGHQ DQYHQGHU KDU URGI VWH L .DKQHPDQ RJ 7YHUVN\V

Y UNHU NDOGHU 0F)DGGHQ EODQGLQJHQ DI HFRQRPLF PDQ RJ SV\FKRORJLFDO PDQ IRU . 7 PDQ 0F)DGGHQ


YHQWHU RJ HW PRGHOP VVLJW UHVXOWDW L IRUP DI OLJHY JW -HVSHUVHQ 6HOYRP HFRQRPLF PDQ

LNNH HU VNDEW IRU DW JLYH HQ SU FLV DIVW¡EQLQJ DI DOOH IRUPHU IRU DGI UG L HQ EHVOXWQLQJVSUR

FHV NDQ PDQ GLVNXWHUH KYRU ODQJW IUD LGHDOHW PDQ Pn OLJJH IRU DW PRGHOOHUQH UHHOW NDQ DQ

YHQGHV WLO DW VLJH QRJHW RP I HNV ODQGP QGV EHVOXWQLQJHU -DFREVHQ

+YDG HU HQ ODQGEUXJVVHNWRUPRGHO"

)RU DW IRUVWn GH IRUVNHOOLJH PHWRGLVNH WLOJDQJ WLO ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU HU GHW I¡UVW RJ

IUHPPHVW Q¡GYHQGLJW PHG HQ HQW\GLJ GHILQLWLRQ DI WHUPHQ ODQGEUXJVVHNWRUPRGHO (Q IRUHQNOHW

GHILQLWLRQ DQJLYHW L %DXHU IDVWVOnU DW ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU L GHUHV VLPSOHVWH IRU

VWDQG EORW YHGU¡UHU ODQGEUXJVVHNWRUHQ L VLQ KHOKHG , HQ EUHGHUH IRUVWnHOVH RSGHOHV ODQG

EUXJVVHNWRUPRGHOOHU L XGG\EHQGH GHILQLWLRQHU 'HQ IXQNWLRQHOOH GHILQLWLRQ GHU RPIDWWHU

GH ¡NRQRPLVNH DNWLYLWHWHU VRP HU PHG WLO DW SURGXFHUH ODQGEUXJVYDUHU 'HQ LQVWLWXWLRQHOOH

GHILQLWLRQ GHU WDJHU XGJDQJVSXQNW L ODQGEUXJHWV YLUNVRPKHGHU RJ KXVKROGQLQJHU RJ

$JUL EXVLQHVV NRPSOHNVHW GHU RJVn LQGIDWWHU IRUDUEHMGQLQJV RJ PDUNHWLQJVVHNWRUHU %DXHU

S , Q UY UHQGH VDPPHQK QJ V\QHV GHW RSODJW DW I¡UVWQ YQWH GHILQLWLRQ SDVVHU

EHGVW WLO GHQ L RSJDYHQ EHQ\WWHGH PRGHO , IRUELQGHOVH PHG XGDUEHMGHOVHQ DI

(60(5$/'$ PRGHOOHQ HU L -HQVHQ

VHNWRUPRGHO

DQYHQGW I¡OJHQGH GHILQLWLRQ DI HQ ODQGEUXJV

·«HQ ODQGEUXJVVHNWRUPRGHO HU GHILQHUHW VRP HQ PRGHO GHU XG IUD HW JLYHQW V W SURGXNWSULVHU LQSXWSULVHU

RJ DQGUH HNVRJHQH YDULDEOH EHVWHPPHU VW¡UUHOVHQ DI ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ LQSXWWLOI¡UVOHQ DUHDODQYHQGHO

VHQ LQGNRPVWVW¡UUHOVHQ RJ DQGUH YDULDEOH L GHQ SULP UH VHNWRU· S

6DPOHW VHW VNDO ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU IRUVWnV VRP HQ VWUXNWXU WLO RUJDQLVHULQJ DI IRUVNHO

OLJ LQIRUPDWLRQ RPKDQGOHQGH ODQGEUXJVVWUXNWXUHQ RJ ODQGEUXJVVHNWRUHQV IXQNWLRQ 0RGHO

OHUQHV RSE\JQLQJ SU JHV DI PHWRGLVN WHRUHWLVNH DQWDJHOVHU RP NDXVDOLWHWHU RJ ODQGP QGH

QHV DGI UGVP VVLJH UHVSRQV VRP DQYHQGHV WLO DW EHVNULYH GHQ IDNWLVNH XGYLNOLQJ GHU UH

SU VHQWHUHV YHG HPSLULVNH GDWD %XUUHOO HW DO +YLONHQ GHILQLWLRQ GHU HQG WDJHV XG

JDQJVSXQNW L HU GHW I OOHV RPGUHMQLQJVSXQNW IRU IRUVNHUH DW ILQGH IUHP WLO HQ UREXVW PHWR

GH GHU NDQ IUHPVNULYH ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ PHG KHQEOLN Sn DW XGDUEHMGH HW EUXJEDUW

LQVWUXPHQW IRU EODQGW DQGUH SROLWLVNH EHVOXWQLQJVWDJHUH


'HU VNHOQHV PHOOHP PRGHOOHU GHU PRGHOOHUHU pQ HOOHU IOHUH DI ODQGEUXJHWV XQGHU VHNWRUHU

SDUWLHO ODQGEUXJVPRGHO RJ DOOH XQGHU VHNWRUHU ODQGEUXJVVHNWRUPRGHO 6NHOOHW RSV WWHV

Sn JUXQG DI GH NDUDNWHULVWLVNH PXOWL LQSXW PXOWL RXWSXW HJHQVNDEHU VRP SURGXNWLRQVHQ

KHGHU L ODQGEUXJVVHNWRUHQ EHVLGGHU 'LVVH LQGHE UHU HQ LQGE\UGHV DIK QJLJKHG PHG KHQ

EOLN Sn IDNWRUIRUEUXJ I HNV NDSLWDO DUEHMGVNUDIW RJ MRUG RJ HJHQSURGXNWLRQ DI QRJOH LQ

WHUPHGL UH LQSXWV I HNV IRGHU WLO KXVG\U %XUUHOO HW DO %DXHU 6RP I¡OJH GHUDI

NDQ NRQVHNYHQVHUQH DI YDUHVSHFLILNNH SROLWLNNHU HOOHU SROLWLNNHU PnOUHWWHW PRG IDNWRUIRU

EUXJ I¡OHV JHQQHP KHOH VHNWRUHQ RJ GHUIRU HU GHU IRUVNHO Sn KYLONH RJ KYRU PDQJH VXE

VHNWRUHU GHU PRGHOOHUHV +HOH ODQGEUXJVVHNWRUHQ RPIDWWHU L QRJOH DQDO\VHU RJVn IRUDUEHMG

QLQJV HUKYHUYHQH PHQ L WLOI OGH KYRU IRUDUEHMGQLQJVVHNWRUHQ OLJJHU XGHQIRU HQ JLYHQ DQD

O\VHV UDPPHU NDQ IRNXV Sn ODQGEUXJHWV SURGXNWLRQ RJ DUHDODQYHQGHOVH V\QHV PHUH DQYHQ

GHOLJ ,NNH GHVWR PLQGUH HU GHW YLJWLJW DW HQ VHNWRUPRGHO WDJHU K¡MGH IRU ODQGEUXJHWV VDP

PHQVDWWH VWUXNWXU

7\SHU DI ¡NRQRPLVNH ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU

, OLWWHUDWXUHQ V\QHV DW Y UH NRQVHQVXV RP DW GHQ PHWRGLVNH WLOJDQJ WLO PRGHOOHULQJ IDOGHU

LQGHQ IRU WR EUHGH WHNQLVNH NDWHJRULHU PDWHPDWLVNH SURJUDPPHULQJVPRGHOOHU L GHW I¡OJHQGH

EHQ YQW 030 RJ ¡NRQRPHWULVNH PRGHOOHU L GHW I¡OJHQGH EHQ YQW ‘0 -HQVHQ

%XUUHOO 7D\ORU HW DO %DXHU .H\VHU )¡UVWQ YQWH DQWDJHU HQ QRUPD

WLY NDUDNWHU RJ VLGVWQ YQWH HQ GHVNULSWLY NDUDNWHU )¡OJHQGH DIVQLW YLO NRUW EHVNULYH KRYHG

NDUDNWHULVWLND IRU GH WR PRGHOW\SHU

030 WLOK¡UHU JUXSSHQ DI QRUPDWLYH HOOHU IRUHVNULYHQGH PRGHOOHU 'HW QRUPDWLYH NDUDNWHU

WU N LQGHE UHU DW 030 DIELOOHGHU EHVOXWQLQJHU VRP HQ HNVSOLFLW RSWLPHULQJ DI HQ REMHNW

IXQNWLRQ I HNV HQ Q\WWH HOOHU SURILWIXQNWLRQ GHU HU XQGHUODJW YLVVH UHVWULNWLRQHU -HQVHQ HW

DO -HQVHQ 6nOHGHV IRUHJnU PRGHOOHULQJHQ XGHOXNNHQGH LQGHQ IRU GLVVH UHVWULN

WLYH JU QVHU RJ HQ REMHNW IXQNWLRQ HU HQ DEVROXW Q¡GYHQGLJKHG IRU 030 Sn VHNWRUQL

YHDX 'H DQYHQGWH UHVWULNWLRQHU WDJHU VRP RIWHVW XGJDQJVSXQNW L WHNQRORJLVNH RJ UHVVRXU

FHP VVLJH EHJU QVQLQJHU (W RPIDWWHQGH GHWDOMHULQJVQLYHDX KHUXQGHU HW GHWDOMHUHW GDWD

‘NRQRPHWUL HU O UHQ RP KYRUGDQ PDQ N GHU ¡NRQRPLVN WHRUL VDPPHQ PHG REVHUYHUHGH GDWD YHG KM OS DI

PDWHPDWLVNH RJ VWDWLVWLVNH PHWRGHU

6H I HNV $QGHUVHQ HW DO IRU HNVHPSHO Sn XGDUEHMGHOVH DI SURJQRVHU YHG EUXJ DI HQ PDWHPDWLVN SUR

JUDPPHULQJVPRGHO


JUXQGODJ HU GHUIRU Q¡GYHQGLJW IRU DW UHVWULNWLRQHUQH NDQ XGI UGLJHV -HQVHQ HW DO

%XUUHOO HW DO

'HW WHRUHWLVNH IXQGDPHQW IRU GH IOHVWH ‘0 HU Q UW EHVO JWHW PHG GHW IRU 030 'HQ

Y VHQWOLJVWH IRUVNHO PHOOHP GH WR PHWRGLVNH WLOJDQJH HU GRJ DW ‘0 LNNH NU YHU WLOVWHGHY

UHOVHQ DI HQ HNVSOLFLW REMHNW IXQNWLRQ -HQVHQ 9HG NRQVWUXNWLRQ DI ‘0 HVWLPHUHV

GHULPRG HQ JLYHQ HIWHUVS¡UJVHO XG IUD KLVWRULVNH GDWD IRU SURGXNWLRQ RJ IDNWRULQGVDWV RJ

‘0 WDJHU VnOHGHV L K¡M JUDG XGJDQJVSXQNW L GHQ GHVNULSWLYH ¡NRQRPL 'HVNULSWLY ¡NRQRPL

YHGU¡UHU ODQGEUXJVVHNWRUHQ VRP GHQ HU KYRULPRG QRUPDWLYH ¡NRQRPL GUHMHU VLJ RP KYDG

EXUGH Y UH 'HW YLO VLJH DW GHVNULSWLYH ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU IRUGUHU DQYHQGHOVH DI ¡NRQR

PLVN WHRUL Sn PHUH YLGHQVNDEHOLJ EDVLV YHG DW EHJU QVH GHUHV RSP UNVRPKHG WLO SUREOHP

VWLOOLQJHU GHU NDQ DIJ¡UHV Sn EDJJUXQG DI HPSLUL %DXHU (60(5$/'$ PRGHOOHQ

VRP EOLYHU EHKDQGOHW L NDSLWHO HU HQ ‘0 PHG XGJDQJVSXQNW L PLNUR¡NRQRPLVN GXDOLWHWV

WHRUL +YDG DGVNLOOHU ‘0 IUD 030 HU GH SDUDPHWUH GHU RSQnV JHQQHP ¡NRQRPHWULVN

HVWLPHULQJ ‘0·V IRUPnO HU DOWVn DW NRPSLOHUH GH VWDWLVWLVNH VDPPHQK QJH GHU HU REVHUYH

UHW L KLVWRULVNH GDWD ² HQ PRGHOOHULQJVPHWRGH RIWH DQYHQGW DI ¡NRQRPHU

'DWDJUXQGODJ L ¡NRQRPHWULVNH ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU

)RU DW IRUHWDJH HVWLPHULQJHU L ‘0 GHU DQYHQGHV WLO DQDO\VH DI ODQGEUXJVSROLWLN EHQ\WWHV

VRP RIWHVW RSE\JJHGH DG KRF GDWDEDVHU WLO GHW VSHFLILNNH IRUPnO GHU VRP UHJHO HU UHVXOWDWHW

DI LQGVDPOLQJ DI LQIRUPDWLRQ IUD IRUVNHOOLJH VWDWLVWLVNH NLOGHU *HQHUHOW UHODWHUHU GDWD WLO

ODQGEUXJVSURGXNWLRQ IDVWH RJ YDULDEOH LQGVDWVIDNWRUHU RJ SULVHUQH Sn LQSXW RJ RXWSXW 7R

KRYHGW\SHU DI LQIRUPDWLRQ DQYHQGHV KYRUDI GHQ I¡UVWH RPIDWWHU DJJUHJHUHGH GDWD GHU RIWH

VWDPPHU IUD RIILFLHOOH VWDWLVWLVNH NLOGHU RJ EHVWnU DI WLGVVHULHU 6FNRNDL )RUGHOHQ YHG

EUXJ DI GLVVH HU LNNH PLQGVW GHUHV IRUGHODJWLJH JUDG DI WLOJ QJHOLJKHG RJ GHUHV EHJU QVHGH

DQWDO DI REVHUYDWLRQHU GHU HU PHG WLO DW VLPSOLILFHUH PRGHOOHULQJVSURFHVVHQ 'HQ DQGHQ

KRYHGW\SH DI GDWD UHIHUHUHU WLO GH LQGLYLGXHOOH HQKHGHU L Q UY UHQGH WLOI OGH ODQGEUXJVEHGULI

, OLWWHUDWXUHQ VNHOQHV PHOOHP RP EODFN ER[ ZKLWH ER[ RJ JUH\ ER[ PRGHOOHU , HQ EODFN ER[ PRGHO YLGHV D

SULRUL LNNH QRJHW RP NDXVDOLWHWHUQH PHQ GLVVH EHVNULYHV L PRGHOOHQ YHG KM OS DI PDWHPDWLVNH PHWRGHU , HQ

ZKLWH ER[ PRGHO DQWDJHU PDQ GHULPRG NRPSOHW YLGHQ RP GH J OGHQGH NDXVDOLWHWHU (Q JUH\ ER[ PRGHO OLJJHU

VnOHGHV PHOOHP GH WR IRUHJnHQGH 1LHOVHQ HW DO ‘NRQRPHWULVNH ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU NDQ WLO HQ YLV

XGVWU NQLQJ RSIDWWHV EODFN ER[ PRGHOOHU KYRU PRGHOOHULQJHQ DI ¡NRQRPLVNH RJ WHNQLVNH VDPPHQK QJH HU

PHJHW UXGLPHQW U RJ PRGHOOHQ VWnU RJ IDOGHU PHG GHW HPSLULVNH JUXQGODJ

(VWLPDWHU EDVHUHW Sn GXDOLWHWV WHRUL ILQGHU VWHG YHG KM OS DI RPNRVWQLQJV RJ SURILWIXQNWLRQHU KYRUL ODQG

P QGHQHV ¡NRQRPLVNH RSWLPHULQJVSUREOHP HU XGWU\NW -HQVHQ HW DO S 'HWWH HU HQ WLOJDQJVIRUP

GHU KDU YXQGHW EHW\GHOLJ XGEUHGHOVH LQGHQ IRU EODQGW DQGHW ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU 7D\ORU HW DO %DX

HU


WHU GHU DOPLQGHOLJYLV LQGVDPOHV YHG VWLNSU¡YHXQGHUV¡JHOVHU RJ GHUYHG JLYHU PRGHOOHULQJHQ

HW UHSU VHQWDWLYW SU J 6FNRNDL

/LJHY JWVPRGHOOHU

, IRUELQGHOVH PHG LPSOHPHQWHULQJ DI DGJDQJHQ WLO PDUNHGHUQH L ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU

VNHOQHV PHOOHP WR OLJHY JWVW\SHU *HQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU RJ 3DUWLHOOH OLJHY JWVPR

GHOOHU 9HG EUXJ DI JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU V¡JHV DW EHVNULYH KHOH ¡NRQRPLHQ RJ LV U

VDPVSLOVHIIHNWHUQH PHG DQGUH VHNWRUHU L ¡NRQRPLHQ +DQVHQ (Q PRGHO VNDO GHUIRU

DQDO\VHUH PLQGVW WR PDUNHGHU IRU DW NXQQH NYDOLILFHUH VLJ WLO EHWHJQHOVHQ JHQHUHO OLJH

Y JWVPRGHO *HQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU LQGGUDJHU GH IHHGEDFN PHNDQLVPHU GHU RSHUHUHU

L pQ VHNWRU YHG WLOI OGH DI HQ QGULQJ L HQ DQGHQ VHNWRU %URZQ 'HW LQGHE UHU DW

JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU HU DW IRUHWU NNH YHG LQWHUVHNWRUHO DQDO\VH 1nU HQ DQDO\VH GHU

LPRG EHJU QVHV WLO NXQ pW PDUNHG RJ GH DIOHGWH HOOHU VHNXQG UH HIIHNWHU Sn UHODWHUHGH PDU

NHGHU LJQRUHUHV IRUHWDJHV HQ SDUWLHO OLJHY JWVDQDO\VH 3DUWLHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU E\JJHU

VnOHGHV Sn K¡M JUDG DI GHWDOMHULQJ RJ HU GHUIRU RIWH DQYHQGW LQGHQ IRU VHNWRUPRGHOOHULQJ

+DQVHQ 7HRUHWLVN VHW HU JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU L PDQJH WLOI OGH PHUH DWWUDNWL

YH HQG SDUWLHOOH LGHW GH WLW RPIDWWHU HQ VLPSOLILFHULQJ DI YLVVH LQGVDWVIDNWRUHU VnVRP NDSLWDO

WHNQRORJL RJ SU IHUHQFHU L HQ WHNQLVN VDPPHQK QJ %URZQ *DUGQHU 6LPSOLFL

WHWHQV UROOH DFFHQWXHUHV DI DQWDJHOVHQ RP SHUIHNW NRQNXUUHQFH L JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHO

OHU GHU HU PHGYLUNHQGH WLO HQ ¡JHW PHGJ¡UOLJKHG DI PRGHOOHQ 'HULPRG NDQ SDUWLHOOH OLJH

Y JWVPRGHOOHU V\QHV PHUH IRUGHODJWLJH DW EHQ\WWH L VLWXDWLRQHU KYRU GHWDOMHULQJVJUDGHQ HU

YLJWLJ , SDUWLHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU RSHUHUHV L K¡MHUH JUDG PHG LPSHUIHNW NRQNXUUHQFH PHO

OHP PDUNHGHWV DNW¡UHU KYRUIRU PRGHOOHQ DQWDJHU HQ UHDOLVWLVN NDUDNWHU %URZQ

3DUWLHOOH PRGHOOHU NDQ VRP L RYHQVWnHQGH WLOI OGH YXUGHUHV PHG UHIHUHQFH WLO JHQHUHOOH OLJH

Y JWVPRGHOOHU LGHW GH KDU VDPPH IRUPnO DW WLOYHMHEULQJH IUHPVNULYQLQJHU DI PDUNHGHWV

XGYLNOLQJ XQGHU IRUVNHOOLJH SROLWLVNH VFHQDULHU &RQIRUWL ,NNH GHVWR PLQGUH RYHUVHU

HQ GLUHNWH VDPPHQOLJQLQJ DI GH WR PRGHOOHULQJVPHWRGHU GHQ NHQGVJHUQLQJ DW GH EHQ\WWHV

EHGVW L KYHU GHUHV KHQVHHQGH +YRU GHU HU EHKRY IRU HQ GHWDOMHUHW YXUGHULQJ EHQ\WWHV RIWH

SDUWLHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU RJ HQ DI GH Y VHQWOLJVWH IRUGHOH YHG HQ SDUWLHO PRGHOOHULQJ HU

'HW HU QDWXUOLJYLV RJVn PXOLJW DW EHQ\WWH PRGHOOHU KYRU PDUNHGHUQH LNNH SDUWRXW HU L OLJHY JW

(NVHPSHOYLV YLO HQ IDOGHQGH HIWHUVS¡UJVHO Sn pW PDUNHG EHW\GH DW YLUNVRPKHGHU GHU SURGXFHUHU WLO GHWWH

PDUNHG YLO IULJ¡UH DUEHMGVNUDIW RJ GHW YLO PHGI¡UH IDOGHQGH NDSLWDOHIWHUVS¡UJVHO 3n O QJHUH VLJW I¡UHU GHWWH WLO

ODYHUH O¡QQLQJHU PHG GHUDI DIOHGWH SRVLWLYH HIIHNWHU L IRUP DI ODYHUH RPNRVWQLQJHU WLO YLUNVRPKHGHU GHU SUR

GXFHUHU L DOOH ¡YULJH PDUNHGHU 6-),


PXOLJKHGHQ IRU DW RSQn LQGLNDWLRQHU DI HIIHNWHUQH DI SROLWLVNH WLOWDJ EDVHUHW Sn HW EHJU QVHW

GDWDV W &RQIRUWL

, GHW I¡OJHQGH NDSLWHO YLO UHVXOWDWHU IUD PRGHOOHULQJ DI HQ YHUGHQVRPVS QGHQGH KDQGHOVOL

EHUDOLVHULQJ IUD WUH JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU SU VHQWHUHV 'LVVH PRGHOUHVXOWDWHU YLO L ND

SLWHO EOLYH EHQ\WWHW VRP VDPPHQOLJQLQJVJUXQGODJ WLO PRGHOUHVXOWDWHUQH IUHPVNUHYHW YHG

EUXJ DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHQ (60(5$/'$ GHU WDJHU XGJDQJVSXQNW L GHQ SDUWLHOOH

OLJHY JWVWLOJDQJ


7LGOLJHUH IUHPVNULYQLQJHU

,QGOHGQLQJ

, SHULRGHQ RS WLO RJ HIWHU IRUKDQGOLQJHUQH L 8UXJXD\ UXQGHQ KDU ODQGEUXJV¡NRQRPHU LQYH

VWHUHW HQ VWRU GHO UHVVRXUFHU L IUHPVNULYQLQJHQ DI PXOLJH HIIHNWHU DI HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ

LQGHQ IRU ODQGEUXJHW 6XPQHU 7DQJHUPDQQ )UHPVNULYQLQJHUQH YDULHUHU L JUDGHQ

DI SROLWLVN GHWDOMHULQJVQLYHDX YDUHLQGGHOLQJ LQGGHOLQJ DI UHJLRQHU ODQGH KYRU VWRU HQ GHO

DI VDPIXQGV¡NRQRPLHQ GHU G NNHV PY 6XPQHU 7DQJHUPDQQ ,NNH GHVWR PLQGUH

KDU GH DOOH KDIW HQ I OOHV PnOV WQLQJ DW YXUGHUH NRQVHNYHQVHUQH IRU ODQGEUXJHW DI HQ YHU

GHQVRPVS QGHQGH KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ

, GHWWH NDSLWHO EHVNULYHV WLGOLJHUH IUHPVNULYQLQJVIRUV¡J IRU EnGH GHQ JOREDOH RJ GDQVNH

ODQGEUXJVSURGXNWLRQ Sn EDJJUXQG DI HW OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULXP +HQVLJWHQ HU DW DIG NNH

KYLONH UHVXOWDWHU WLGOLJHUH PRGHOOHULQJVIRUV¡J KDU RSQnHW RJ KYLONH YHOI UGVJHYLQVWHU RJ

SURGXNWLRQVP VVLJH QGULQJHU HQ YHUGHQVRPVS QGHQGH KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ IRUYHQWHV DW

DIVWHGNRPPH 'HWWH YLO VNH JHQQHP HW OLWWHUDWXUVWXGLH DI WUH WLGOLJHUH IUHPVNULYQLQJVIRUV¡J

KYRUDI WR EHKDQGOHU KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJHQV NRQVHNYHQVHUQH IRU GHQ JOREDOH YHUGHQV¡NR

QRPL 6-), F *ROGLQ HW DO RJ GHQ VLGVWH PRGHOOHUHU YLUNQLQJHUQH DI HQ OLEHUDOL

VHULQJ DI KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU Sn GHQ GDQVNH VDPIXQGV¡NRQRPL )UDQGVHQ HW DO

)RU KYHU IUHPVNULYQLQJ HU VFHQDULHU PHG UHOHYDQV IRU UHVWHQ DI Q UY UHQGH RSJDYH

IUHPK YHW

%DJJUXQG IRU VFHQDULHUQH

‘QVNHW RP HQ OLEHUDOLVHULQJ DI GHQ LQWHUQDWLRQDOH KDQGHO E\JJHU Sn GHQ NODVVLVNH IULKDQ

GHOVGRNWULQ

·(W ODQG RSQnU GHQ VW¡UVWH YHOI UG YHG DW GHOWDJH L GHQ LQWHUQDWLRQDOH IULKDQGHO LGHW HQKYHU EDUULHUH Sn GHQ

IUL LQWHUQDWLRQDO XGYHNVOLQJ DI YDUHU RJ WMHQHVWHU K PPHU E\WWHKDQGOHQ LQWHUQDWLRQDO VSHFLDOLVHULQJ GHQ

LQWHUQDWLRQDOH NRQNXUUHQFH RJ GHUPHG YHOI UGHQ · &KULVWHQVHQ HW DO S

8QGHU IRUXGV WQLQJ DI IULKDQGHO YLO GHU JOREDOW VHW RSQnV HQ EHVSDUHOVH HOOHU RPYHQGW HQ

JHYLQVW YHG DW ODGH HQ JLYHQ YDUH EOLYH SURGXFHUHW L GHW ODQG GHU NDQ J¡UH GHW ELOOLJVW 6n

OHGHV YLO HQKYHU IRUP IRU VHOYIRUV\QLQJVSROLWLN VRP GHQ (8 KDU RSHUHUHW PHG VLGHQ


YHUGHQVNULJV RSK¡U I¡UH WLO ODYHUH ¡NRQRPLVN YHOVWDQG L GH ODQGH GHU NDQ SURGXFHUH ELO

OLJVW SJD PLVWHGH IRUGHOH YHG PDQJHO Sn VDPKDQGHO 0DGVHQ HW DO (Q VLWXDWLRQ GHU L

YRU WLG HNVLVWHUHU L GHOH DI GHQ WUHGMH YHUGHQ 'HW HU DOOH GRJ LNNH HQLJH RP KYRUIRU KDQG

OHQ DI YDUHU RJ VHUYLFH VWDGLJ L K¡M JUDG HU EHVN\WWHW DI WROGEDUULHUHU HNVSRUWVW¡WWH LNNH

WROGP VVLJH EDUULHUHU RJ DQGUH KDQGHOVK PPHQGH IRUDQVWDOWQLQJHU /DQGEUXJVDIWDOHQ

GHU EOHY LQGJnHW L 8UXJXD\ UXQGHQ PDUNHUHU EHJ\QGHOVHQ IRU GU¡IWHOVHUQH RPNULQJ DIYLN

OLQJHQ DI GH KDQGHOVK PPHQGH IRUDQVWDOWQLQJHU L IRUKROG WLO ODQGEUXJHW VH NDSLWHO DIVQLW

$OOH WUH IUHPVNULYQLQJVIRUV¡J EDVHUHU GHUHV UHVSHNWLYH OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHU Sn NRQVH

NYHQVHUQH VRP GHQ K¡MH EHVN\WWHOVH DI ODQGEUXJHW L *$77 RJ :72 UHJL KDU KDIW Sn YHU

GHQVPDUNHGVSULVHQ Sn I¡GHYDUHU 6-), F )UDQGVHQ HW DO *ROGLQ HW DO

'HVXGHQ LQGLNHUHU GH K¡MH LQGHQODQGVNH SULVHU Sn I¡GHYDUHU EnGH VWLJHQGH RPNRVWQLQJHU

IRU IRUEUXJHUQH RJ VWLJHQGH RIIHQWOLJH XGJLIWHU WLO ODQGEUXJHWV VXEVLGLHULQJ )UDQGVHQ HW DO

*ROGLQ HW DO %HVN\WWHOVHQ DI ODQGEUXJHW JHQQHP SURGXNWLRQVIUHPPHQGH VXE

VLGLHU HNVSRUWVW¡WWH RJ LPSRUWEDUULHUHU KDU I¡UW WLO DW SURGXNWLRQHQ DI ODQGEUXJVYDUHU HU

PHUH SURILWDEHO HQG SURGXNWLRQHQ DI DQGUH I UGLJYDUHU L GH ¡YULJH VHNWRUHU 6nOHGHV YLO

ODQGEUXJHW WLOWU NNH NDSLWHO RJ DUEHMGVNUDIW IUD DQGUH HUKYHUY , )UDQGVHQ HW DO DU

JXPHQWHUHV IRU HQ YHOI UGV¡NRQRPLVN JHYLQVW YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ LGHW GHU YLO IO\WWHV SUR

GXNWLRQVIDNWRUHU IUD ODQGEUXJVVHNWRUHQ RYHU L GH ¡YULJH VHNWRUHU VDPWLGLJ PHG DW IRUEUX

JHUQH RSQnU ELOOLJHUH I¡GHYDUHU

,I¡OJH 6-), F RJ *ROGLQ HW DO YLO HQ HYHQWXHO OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG

ODQGEUXJVYDUHUY UH IRUGHODJWLJIRUGHQWUHGMHYHUGHQ'HWXQGHUVW¡WWHVDIGHWIDNWXPDW GHUHV UHVSHNWLYH ODQGEUXJVVHNWRUHU VWnU WLO DW OLGH PHUH IUD GHQ HNVLVWHUHQGH SURWHNWLRQLVPH

*ROGLQ HW DO 'HW HU GRJ DQHUNHQGW DW IULKDQGHO LNNH Q¡GYHQGLJYLV VWLOOHU DOOH ODQ

GH UHJLRQHU L HQ IRUEHGUHW ¡NRQRPLVN VLWXDWLRQ 1RJOH ODQGH YLO PnVNH VWLOOHV ULQJHUH PHQV

DQGUH YLO VWLOOHV EHGUH 'HUIRU IRUXGV WWHV GHW DW ODQGH GHU LNNH SURILWHUHU DI HQ VnGDQ OLEH

UDOLVHULQJ YLO EOLYH NRPSHQVHUHW KHUIRU DI ODQGH GHU J¡U &KULVWHQVHQ HW DO 1DOLQ

,NNH WROGP VVLJH EDUULHUHU NDQ I HNV Y UH NYDOLWHWVNUDY L IRUP DI VXQGKHGVVWDQGDUGHU PY


$QYHQGWH PRGHOOHU

, IUHPVNULYQLQJHQ DI *ROGLQ HW DO IRUYHQWHV DW HQ HYHQWXHO JOREDO KDQGHOVUHIRUP

NXQ YLO EOLYH LPSOHPHQWHUHW XQGHU IRUXGV WQLQJ DI DW DOOH VHNWRUHU LQGGUDJHV 'HUIRU KDU

*ROGLQ HW DO DQYHQGW HQ JHQHUHO OLJHY JWVPRGHO GHU GRJ KDU YLVVH SDUWLHOOH NDUDNWH

ULVWLND , GHQ DQYHQGWH 5816 PRGHO HU ODQGEUXJVVHNWRUHQ VSHFLILFHUHW L GHWDOMHQ SDUWLHO

NDUDNWHULVWLND RJ GH ¡YULJH VHNWRUHU HU HQV RJ IRUKROGVYLVW VLPSHOW VSHFLILFHUHW NDUDNWHUL

VWLND IRU HQ JHQHUHO OLJHY JWVPRGHO *ROGLQ HW DO 0RGHOOHQ RSHUHUHU PHG UHJLR

QHU RJ VHNWRUHU KYRUDI HU ODQGEUXJVVHNWRUHU RYHU HQ WLGVKRULVRQW IUD 7R

LQWHUHVVDQWH VFHQDULHU HU LPSOHPHQWHUHW L PRGHOOHQ (OLPLQHULQJ DI DOOH IRUPHU IRU EH

VN\WWHOVH LQGHQ IRU ODQGEUXJHW RJ

UHU

(OLPLQHULQJ DI DOOH IRUPHU IRU EHVN\WWHOVH L DOOH VHNWR

7LO GH ¡NRQRPLVNH NRQVHNYHQVEHUHJQLQJHU L 6-), F HU GHQ PXOWL UHJLRQDOH VWDWLVNH

JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHO *7$3 EHQ\WWHW RJ EDVLVnUHW HU , GHQQH IUHPVNULYQLQJ

RSHUHUHV PHG UHJLRQHU ODQGH RJ YDUHJUXSSHU KYRUDI HU YDUHJUXSSHU LQGHQ IRU

ODQGEUXJHW RJ GH ¡YULJH HU LQGHQ IRU LQGXVWUL WHNVWLO HQHUJL RJ VHUYLFHVHNWRUHQ 'HU HU

JHQQHPI¡UW EHUHJQLQJHU IRU VFHQDULHU KYRUDI HU Q UY UHQGH VDPPHQK QJ YHGNRP

PHQGH (OLPLQHULQJ DI DOOH IRUPHU IRU EHVN\WWHOVH LQGHQ IRU ODQGEUXJHW RJ (OLPLQHULQJ

DI DOOH IRUPHU IRU EHVN\WWHOVH L DOOH VHNWRUHU

, )UDQGVHQ HW DO EHQ\WWHV GHQ QDWLRQDOH JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHO *(60(& XGYLN

OHW DI GHW ‘NRQRPLVNH 5nGV VHNUHWDULDW 7LO IRUVNHO IUD GH WR ¡YULJH PRGHOOHU HU *(60(&

LNNH WLOSDVVHW XGODQGHWV DGI UG KYRUIRU NXQ GHQ GDQVNH ¡NRQRPL DQDO\VHUHV 7LGVKRULVRQ

WHQ IRU PRGHOOHULQJHQ HU nULJ PHG EDVLVnU L , GHQ DQYHQGWH IRUP KDU *(60(&

SURGXNWLRQVVHNWRUHU KYRUDI HU ODQGEUXJVVHNWRUHU , PRGHOOHQ HU LPSOHPHQWHUHW VFHQD

ULHU KYRUDI HU DI EHW\GQLQJ IRU GHQQH VDPPHQK QJ /LEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVEUXJV

SROLWLNNHQ L 'DQPDUN LQNOXVLYH EHVSDUHOVHU L RPNRVWQLQJHU WLO (8 RJ

ULQJ DI ODQGEUXJVSROLWLNNHQ

*OREDO OLEHUDOLVH


5XUDO 8UEDQ 1RUWK 6RXWK 0RGHO

*OREDO 7UDGH $QDO\VLV 3URMHFW

*HQHUDO (TXLOLEULXP 6LPXODWLRQ 0RGHO RI WKH (FRQRPLF &RXQFLO

'HW DQWDJHV DW HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ YLO ¡JH GHQ GDQVNH HNVSRUW DI LQGXVWULYDUHU RJ VHUYLFH\GHOVHU PHG

KYLONHW IRUYHQWHV DW Y UH HW UHVXOWDW DI HQ K¡MHUH UHDOLQGNRPVW KRV GH GDQVNH VDPKDQGHOVSDUWQHUH VRP

I¡OJH DI HQ OLEHUDOLVHULQJ ODQGEUXJVSROLWLNNHQ L GLVVH ODQGH RJVn


0RGHODQDO\VHUQHV NRQVHNYHQVHU IRU YHOI UG RJ SURGXNWLRQ

,GHW DOOH WUH IUHPVNULYQLQJVIRUV¡J O JJHU RS WLO HQ YXUGHULQJ DI GH YHOI UGV¡NRQRPLVNH

JHYLQVWHU YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ DQVHV GHW VRP Q¡GYHQGLJW PHG HQ LQGOHGHQGH GHILQLWLRQ DI

EHJUHEHW

, PLNUR¡NRQRPLVN WHRUL HU YHOI UGVJHYLQVWHU GHILQHUHW VRP HQ PDNVLPHULQJ DI VDPIXQGHWV

VDPOHGH Q\WWH &KULVWHQVHQ HW DO KYRU GHQ VDPOHGH Q\WWH DIK QJHU DI GHQ VDPOHGH

LQGNRPVW I HNV EUXWWRQDWLRQDOSURGXNW %13 EHVN IWLJHOVH RVY 1\WWHQ EHWUDJWHV DOWVn

VRP HW HQGHPnO IRU YHOI UGHQ 0HQ LGHW Q\WWHEHJUHEHW HU VY UW NYDQWLILFHUEDUW HU GHW L

Q UY UHQGH VDPPHQK QJ IXQGHW ULPHOLJW DW EHQ\WWH LQGNRPVW QGULQJHU VRP HW PnO IRU

YHOI UGV¡NRQRPLVNH QGULQJHU ,NNH PLQGVW IRUGL VOXWSURGXNWHW L DOOH WUH IUHPVNULYQLQJHU

HU DQJLYHW YHG QHWRS LQGNRPVW QGULQJHU , DOOH WUH IUHPVNULYQLQJHU HU DQYHQGW HQ YDULDQW DI

WHUPHQ UHDO %13 VRP PnO IRU GH YHOI UGV¡NRQRPLVNH QGULQJHU , WDEHO HU GH YHO

I UGV¡NRQRPLVNH QGULQJHU IRU XGYDOJWH UHJLRQHU IUD GH WUH IUHPVNULYQLQJVIRUV¡J DQJLYHW

9 UGLHUQH IRU IUHPVNULYQLQJHUQH YLVHU JHQHUHOW VWLJHQGH YHOI UG IRU GH HQNHOWH UHJLR

QHU ODQGH YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU 'HVXGHQ VHV GHQ YHOI UGV

¡NRQRPLVNH JHYLQVW DW VWLJH PHG OLEHUDOLVHULQJHQ DI DOOH VHNWRUHU )UHPVNULYQLQJHU IUD

5816 PRGHOOHQ DQJLYHU GH VW¡UVWH YHOI UGV¡NRQRPLVNH JHYLQVWHU IRU (8 -DSDQ RJ K¡M

LQGNRPVW $VLHQ 'H ODYHVWH JHYLQVWHU VHV IRU 86$ &DQDGD RJ ODY LQGNRPVW $VLHQ 'HW XQ

GHUVWUHJHV L *ROGLQ HW DO DW VWLJQLQJHQ L YHOI UG IRU .LQD RJ ,QGLHQ GHU HU HQ GHO DI

DJJUHJDWHW ODY LQGNRPVW $VLHQ HU EHWUDJWHOLJ PHQ GHQ VDPOHGH HIIHNW IRU ODY LQGNRPVW $VLHQ

IRUPLQGVNHV SJD GH ¡YULJH ODQGH GHU HU LQNOXGHUHW L DJJUHJDWHW )RU $IULND HNVNO 6\GDIUL

ND REVHUYHUHV YHOI UGV¡NRQRPLVNH WDE IRU EHJJH VFHQDULHU $W DOOH WUHGMH YHUGHQV ODQGH

LNNH Q¡GYHQGLJYLV YLO GUDJH IRUGHO DI IULKDQGHO NDQ Y UH EHJUXQGHW DI GHUHV LQLWLDOH KDQ

GHOVVWDWXV (W ODQG GHU IRUWULQVYLVW LPSRUWHUHU YDUHU WLO LQGHQODQGVN IRUEUXJ NDQ VnOHGHV

'HW VNDO GRJ XQGHUVWUHJHV DW YDOJHW DI LQGNRPVW QGULQJHU VRP PnO IRU YHOI UGHQ LNNH HU XGHQ SUREOHPHU

GD YHOI UG RJVn NDQ XGWU\NNHV JHQQHP I HNV DQWDOOHW DI DUEHMGVWLPHU YHOI UG L IRUP DI IULWLG 0DGVHQ HW DO

HNVSRUWVWLJQLQJ HOOHU LPSRUWUHGXNWLRQ VRP LQGLNDWRU IRU HQ K¡MHUH VHOYIRUV\QLQJVJUDG HOOHU UHGXNWLRQ L

&2 XGVOLS VRP LQGLNDWRU IRU HQ PLOM¡PnOV WQLQJ RVY )UDQGVHQ HW DO

5HDO %13 HU WLO IRUVNHO IUD QRPLQHO %13 PnOW L IDVWH SULVHU 0DGVHQ HW DO KYLONHW J¡U VDPPHQOLJQLQJ

PHOOHP IRUVNHOOLJH nUV UHDO %13 YDOLG

, *ROGLQ HW DO HU EHJUHEHW UHDO LQGNRPVW EHQ\WWHW , 6-), F HU WHUPHQ LQGNRPVW QGULQJHU EHQ\WWHW RJ

L )UDQGVHQ HW DO HU EHJUHEHW UHDO %13 EHQ\WWHW 3n WURGV DI EHJUHEHUQHV IRUVNHOOLJH EHWHJQHOVHU YXUGHUHV

GHW DW DOOH WUH EHWHJQHOVHU G NNHU RYHU WHUPHQ UHDO %13

+¡M LQGNRPVW $VLHQ UHIHUHUHU WLO $VLHQ PHG XQGWDJHOVH DI 6\GDVLHQ ,QGLHQ .LQD RJ ,QGRQHVLHQ *ROGLQ HW DO

'LVVH ILUH XQGWDJHOVHU XGJ¡U VnOHGHV ODY LQGNRPVW $VLHQ


RSOHYH HQ QHJDWLY YHOI UGV¡NRQRPLVN JHYLQVW L IRUKROG WLO ODQGH GHU KDU HNVSRUW¡UVWDWXV

6-), F

7DEHO 9HOI UGV QGULQJHU YHG HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ > YLVH LQGNRPVW QGULQJHU@

5816

6FHQDULR

6FHQDULR

*7$3

6FHQDULR

6FHQDULR

*(60(&

6FHQDULR D

6FHQDULR D

'. (8 1RUGDPHULND -DSDQ $VLHQ $IULND *OREDOW

86$

&DQDGD

86$

&DQDGD

+,$

/,$

+,$

/,$

1LJHULD

6\GDIULND

‘YULJH $IULND

1LJHULD

6\GDIULND

‘YULJH $IULND

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃ

*7$3 PRGHOOHQV IUHPVNULYQLQJHUQH YLVHU GH VDPPH WHQGHQVHU VRP 5816 PRGHOOHULQJHU

QH .DWHJRULHQ $VLHQ HU L *7$3 HW DJJUHJDW DI DOOH DVLDWLVNH ODQGH KYRUIRU YHOI UGVHIIHN

WHUQH LNNH HU OLJH Vn SnIDOGHQGH VRP L 5816 PRGHOOHULQJHQ (QGYLGHUH YLVHU UHVXOWDWHUQH

IUD *7$3 DW GHU HU WDOH RP HQ JOREDO YHOI UGV¡NRQRPLVN JHYLQVW YHG EHJJH VFHQDULHU

PHG VW¡UVW JHYLQVW YHG 6FHQDULR

*7$3 PRGHOOHQV UHVXOWDWHU IRU VFHQDULR NDQ GHNRPSRQHUHV Vn GHQ VDPOHGH HIIHNW L VFH

QDULR HU HW UHVXOWDW DI VFHQDULR Sn GHQ HQH VLGH RJ µUHVWHQ DI OLEHUDOLVHULQJHQµ Sn GHQ

DQGHQ 6-), F , WDEHO VHV DW PHUH HQG DI GHQ VDPOHGH YHOI UGVJHYLQVW YHG

HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ L DOOH VHNWRUHU IRU (8 HU EHWLQJHW DI OLEHUDOLVHULQJHQ IRU ODQGEUX


JHW )RU -DSDQ RJ *OREDOW ELGUDJHU OLEHUDOLVHULQJHQ DI ODQGEUXJHW RJVn P UNEDUW WLO JHYLQ

VWHUQH YHG HQ NRPSOHW OLEHUDOLVHULQJ KKY FD RJ )RU $IULND VHV GHULPRG DW

OLEHUDOLVHULQJHQ DI DOOH VHNWRUHU ELGUDJHU WLO PHVW WLO GHQ YHOI UGV¡NRQRPLVNH VWLJQLQJ cUVD

JHQ WLO DW GH YHOI UGV¡NRQRPLVNH JHYLQVWHU IRU 86$ &DQDGD HU EHJU QVHGH HU EHJUXQGHW

L HW WDE L E\WWHIRUKROG YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ DI VHUYLFHVHNWRUHQ

%nGH 5816 RJ *7$3 PRGHOOHULQJHUQH DQJLYHU GHVXGHQ KYLONH SURGXNWLRQVP VVLJH NRQ

VHNYHQVHU OLEHUDOLVHULQJHQ L 6FHQDULR RJ KDU Sn ODQGEUXJHW %HJJH PRGHOOHULQJHU DQJL

YHU DW GH VW¡UVWH QHJDWLYH QGULQJHU L RJ GHUPHG RJVn LQGVNU QNQLQJHU DI SURGXNWLRQ L (8

YLO LQGWU IIH L RNVHN¡GV RJ PHMHULVHNWRUHQ , 5816 PRGHOOHQ YXUGHUHV DW (8 HIWHU HQ

OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ L DOOH VHNWRUHU YLO EOLYH QHWWRLPSRUW¡U DI NY J RJ SURGXNWHU IUD

NY JVHNWRUHQ *ROGLQ HW DO , *7$3 PRGHOOHQ IRUYHQWHV QHJDWLYH QGULQJHU L SUR

GXNWLRQHQ DI RNVHN¡GVSURGXNWLRQ Sn RYHU RJ QHJDWLYH QGULQJHU IRU SURGXNWLRQHQ L

PHMHULVHNWRUHQ Sn RYHU 'HWWH IDOG LQGWU IIHU WLO IRUGHO IRU HQ Y VHQWOLJ VWLJQLQJ L RN

VHN¡GVRPUnGHW L $IULND RJ $VLHQ HNVNO -DSDQ KYRU PRGHOOHQ DQVOnU DW NY JSURGXNWLRQHQ

IRUPRGHQWOLJ NDQ IRUHJn WLO ODYHUH RPNRVWQLQJHU 6-), F

3n SODQWHRPUnGHW DQJLYHU PRGHOUHVXOWDWHU IUD 5816 X QGUHGH IRUKROG L (8·V VWDWXV VRP

QHWWRHNVSRUW¡U DI SODQWHSURGXNWLRQ *ROGLQ HW DO )UHPVNULYQLQJHUQH L *7$3 PR

GHOOHQ YLVHU GRJ HQ PLQGUH LQGVNU QNQLQJ Sn L SURGXNWLRQHQ DI KYHGH RJ HQ VW¡UUH

LQGVNU QNQLQJ L SURGXNWLRQHQ DI VXNNHU L (8 WLO VWRU IRUGHO IRU /DWLQ $PHULND RJ $IULND

7LO IRUVNHO IUD SODQWHSURGXNWLRQHQ YXUGHUHV DW SURGXNWLRQHQ DI VYLQ L (8 VWLJHU EODQGW

DQGHW Sn EHNRVWQLQJ DI VYLQHSURGXNWLRQHQ L GH &HQWUDO RJ ‘VWHXURS LVNH ODQGH 'RJ HU

GHQ VDPOHGH QGULQJ L SURGXNWLRQHQ DI ODQGEUXJVYDUHU L (8 QHJDWLY KYLONHW HU WLO IRUGHO

IRU GHQ WUHGMH YHUGHQ 6-), F

7LO IRUVNHO IUD GH WR ¡YULJH IRNXVHUHU IUHPVNULYQLQJHQ IRUHWDJHW DI )UDQGVHQ HW DO

NXQ Sn YHOI UGV¡NRQRPLVNH JHYLQVWHU IRU 'DQPDUN , WDEHO HU DQJLYHW QGULQJHQ L UHDO

%13 VRP IUHPVNUHYHW L *(60(& %HJJH WDO LQGLNHUHU VnOHGHV HQ JHYLQVW IRU GHQ GDQVNH

(NVHPSOLILFHULQJ )RU (8 J OGHU GHW DW OLEHUDOLVHULQJHQ DI ODQGEUXJHW JLYHU HQ YHOI UGVJHYLQVW Sn (Q

OLEHUDOLVHULQJ DI DOOH VHNWRUHU JLYHU GHULPRG HQ YHOI UGVJHYLQVW Sn 6nOHGHV XGJ¡U YHOI UGVJHYLQVWHQ YHG

ODQGEUXJVOLEHUDOLVHULQJHQ DI YHOI UGVJHYLQVWHQ YHG GHQ NRPSOHWWH OLEHUDOLVHULQJ

(W ODQGV E\WWHIRUKROG IRUVWnV VRP IRUKROGHW PHOOHP HNVSRUWSULVHU RJ LPSRUWSULVHU %\WWHIRUKROGHW DQJLYHU

VnOHGHV GHW IRUKROG KYRUL HW ODQG NDQ RPE\WWH LQGHQODQGVNH YDUHU PHG XGHQODQGVNH YDUHU (W IDOGHQGH E\WWH

IRUKROG LQGLNHUHU DW GHU NDQ LPSRUWHUHV I UUH YDUHU IRU HQ JLYHQ HNVSRUW 0DGVHQ HW DO


VDPIXQGV¡NRQRPL YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU IRU EHJJH VFHQDUL

HU 6HOYRP VFHQDULHUQH DGVNLOOHU VLJ IUD GH WR ¡YULJH IUHPVNULYQLQJHU HU WHQGHQVHUQH GH

VDPPH )RU HQ LVROHUHW HOLPLQHULQJ DI GH KDQGHOVIRUYULGHQGH HOHPHQWHU L 'DQPDUN HU GH

SRVLWLYH HIIHNWHU Sn GHW UHDOH %13 ODYHUH HQG YHG HQ HOLPLQHULQJ DI KDQGHOVIRUYULGHQGH

HOHPHQWHU L KHOH YHUGHQ SULP UW IRUnUVDJHW DI GHQ IRUYHQWHGH VWLJQLQJ L HNVSRUWHQ DI GDQVNH

LQGXVWULSURGXNWHU Sn )RUXGHQ QGULQJHU L UHDO %13 DQJLYHU IUHPVNULYQLQJHQ L

*(60(& RJVn GH SURGXNWLRQVP VVLJH QGULQJHU L ODQGEUXJVHUKYHUYHW $QDORJW WLO GH WR

¡YULJH IUHPVNULYQLQJHU HU NRQVHNYHQVHUQH DI VFHQDULR DW NY J RJ P ONHSURGXNWLRQHQ

VDPW SURGXNWLRQHQ DI VDOJVDIJU¡GHU YLO IDOGH PHQV VYLQHSURGXNWLRQHQ IRUYHQWHV DW VWLJH

)UDQGVHQ HW DO

6DPPHQIDWQLQJ

2YHQVWnHQGH YLVHU ² WLO WURGV IRU IRUVNHOOLJH PRGHOWLOSDVQLQJHU RJ XHQVDUWHGH RSJ¡UHOVHV

PHWRGHU ² DW HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJHW YLO I¡UH WLO HQ JOREDO YHOI UGV¡NRQRPLVN JH

YLQVW 'H VW¡UVWH YLQGHUH YLVHU VLJ LI¡OJH IUHPVNULYQLQJHUQH DW Y UH (8 -DSDQ RJ YLVVH GHOH

DI GHQ WUHGMH YHUGHQ 'HVXGHQ YLVHU IUHPVNULYQLQJHUQH IUD 5816 RJ *7$3 DW HQ OLEHUDOL

VHULQJ DI DOOH VHNWRUHU YLO I¡UH WLO HQ \GHUOLJHUH VWLJQLQJ L GH YHOI UGV¡NRQRPLVNH JHYLQVWHU

KYRU GHU IRU EO D K¡M LQGNRPVW $VLHQ VHV EHWUDJWHOLJH VWLJQLQJHU L YHOI UG 'RJ KDU GHW VRP

I¡OJH DI RSJ¡UHOVHVPHWRGHUQH L GH WUH IUHPVNULYQLQJHU LNNH Y UHW PXOLJW DW IRUHWDJH HQ GL

UHNWH VDPPHQOLJQLQJ UHVXOWDWHUQH LPHOOHP 8GRYHU YHOI UGV QGULQJHU HU RJVn SURGXNWL

RQVP VVLJH QGULQJHU EHUHJQHW IRU GH WUH IUHPVNULYQLQJHU 'LVVH QGULQJHU PHGI¡UHU EH

W\GHOLJH WLOSDVQLQJHU IRU GDQVN RJ HXURS LVN ODQGEUXJ Sn VHNWRUQLYHDX 'HU IRUYHQWHV VnOH

GHV DQVHHOLJH QHJDWLYH QGULQJHU DI SURGXNWLRQHQ L NY J RJ PHMHULVHNWRUHUQH L (8 WLO IRU

GHO IRU SURGXNWLRQHQ L GHOH DI GHQ WUHGMH YHUGHQ ,I¡OJH )UDQGVHQ HW DO J¡U VDPPH

WHQGHQV VLJ J OGHQGH L 'DQPDUN 3ODQWHSURGXNWLRQHQ IRUYHQWHV OLJHOHGHV DW IDOGH L (8 RJ

'DQPDUN PHQV VYLQHSURGXNWLRQHQ IRUYHQWHV VWLJHQGH

'H WUH VWXGLHU IUHPVWLOOHW L Q UY UHQGH NDSLWHO HU PHG WLO DW XQGHUVWUHJH Q¡GYHQGLJKHGHQ DI

DW IRUHWDJH IUHPVNULYQLQJHU IRU QGULQJHU L ODQGEUXJVSROLWLNNHQ +YRU IUHPVNULYQLQJHUQH

EHVNUHYHW L GHWWH NDSLWHO HU IRUHWDJHW YHG EUXJ DI JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU HU IUHPVNULY

QLQJHQ SU VHQWHUHW L NDSLWHO IRUHWDJHW YHG EUXJ DI GHQ SDUWLHOOH OLJHY JWVPRGHO

(60(5$/'$ ,NNH GHVWR PLQGUH IRUYHQWHV WHQGHQVHUQH IRU V UOLJW GH SURGXNWLRQVP V

VLJH QGULQJHU IRU (8 RJ 'DQPDUN VRP IUHPVNUHYHW DI 6-), F *ROGLQ HW DO


RJ )UDQGVHQ HW DO DW Y UH IRUHQHOLJH PHG IUHPVNULYQLQJHUQH IRUHWDJHW YHG EUXJ DI

(60(5$/'$ (Q YXUGHULQJ KHUDI YLO I¡OJH L NDSLWHO


0RGHOJUXQGODJ

,QGOHGQLQJ

6RP WLGOLJHUH VNUHYHW HU PRGHOEDVHUHW DQDO\VH DI ODQGEUXJVSROLWLN HQ IRUDQNUHW GHO DI GHQ

SROLWLVNH EHVOXWQLQJVWDJQLQJVSURFHV RJ HIWHUVS¡UJVOHQ HIWHU GHQQH W\SH DI PRGHOOHU HU VWL

JHQGH %HVOXWQLQJVWDJHUH KDU EUXJ IRU REMHNWLYW RJ YLGHQVNDEHOLJW EHO J WLO DW EDNNH HYHQ

WXHOOH ORYIRUVODJ RS PHG %UXJHQ DI PRGHOOHU WLO DW IRUEHGUH EHVOXWQLQJVSURFHVVHU HU I¡OJHOLJ

PRWLYHUHW DI WUH KRYHGIDNWRUHU MI %XUUHOO HW DO RJ 7D\ORU HW DO

¡QVNH RP DW NHQGH IUHPWLGHQ

¡QVNH RP DW WHVWH HQ EHVOXWQLQJ I¡UHQG GHQ LPSOHPHQWHUHV L SUDNVLV H[ DQWH YXUGH

ULQJ RJ

¡QVNH RP DW YXUGHUH YLUNQLQJHQ DI HQ EHVOXWQLQJ HIWHU LPSOHPHQWHULQJ H[ SRVW YXU

GHULQJ

'HQ VWLJHQGH IRNXVHULQJ Sn PRGHO DQDO\VHU LQGHQ IRU ODQGEUXJHW VNDO VHV L O\VHW DI GH YHG

YDUHQGH SROLWLVNH XGIRUGULQJHU VRP VHNWRUHQ VWLOOHV RYHU IRU .UDYHQH WLO HQ HYHQWXHO OLEH

UDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ KDU LNNH PLQGVW DIVWHGNRPPHW GHQQH XGYLNOLQJ 'HU IRUGUHV

VRP I¡OJH KHUDI VXFFHVVLYH QGULQJHU DI ODQGEUXJVSROLWLNNHQ IRU DW I¡OJH PHG WHQGHQVHUQH L

VDPIXQGHW RJ L GHW SROLWLVNH IRUXP )RU DW RSQn NHQGVNDE WLO NRQVHNYHQVHUQH DI SROLWLVNH

UHIRUPHU Sn ODQGEUXJHWV VWUXNWXU HU GHW Q¡GYHQGLJW PHG YXUGHULQJHU DI ODQGEUXJVVHNWRUHQ

JHQQHP SROLWLVN IRUVNQLQJVDUEHMGH +HUYHG VNDEHV EHKRYHW IRU XGDUEHMGHOVH RJ EHQ\WWHOVH

DI ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU WLO NYDQWLWDWLY DQDO\VH

(60(5$/'$ ² HQ ¡NRQRPHWULVN SDUWLHO OLJHY JWVPRGHO

(60(5$/'$ HU HQ ¡NRQRPHWULVN PRGHO XGYLNOHW DI )¡GHYDUH¡NRQRPLVN ,QVWLWXW

)‘, PHG GHW IRUPnO DW EHUHJQH NRQVHNYHQVHU IRU GDQVN ODQGEUXJ DI JLYQH SROLWLVNH Q

GULQJHU (60(5$/'$ EHUHJQHU QGULQJHU L SURGXNWLRQ LQSXWEHKRY DUHDODQYHQGHOVH

KXVG\UW WKHG RJ DQGUH ¡NRQRPLVNH IRUKROG Sn HW DQWDO UHSU VHQWDWLYH ODQGEUXJVEHGULIWHU

VRP I¡OJH DI QGUHGH SULV RJ VW¡WWHIRUKROG 9HG EUXJ DI PRGHOOHQ NDQ IRUHWDJHV H[ DQWH

EHUHJQLQJHU DI Q\H SROLWLVNH WLOWDJ HOOHU DQGUH QGULQJHU L UDPPHYLONnU IRU ODQGEUXJVVHNWR

UHQ L 'DQPDUN VH ILJXU IRU PRGHOVNLWVH (60(5$/'$ EHWHJQHV VRP VWDWLVN NRPSD

(FRQRPHWULF 6HFWRU 0RGHO IRU (YDOXDWLQJ 5HVRXUFH $SSOLFDWLRQ DQG /DQG XVH LQ 'DQLVK $JULFXOWXUH 6H

-HQVHQ HW DO IRU HQ GHWDOMHUHW WHRUHWLVN RJ WHNQLVN JHQQHPJDQJ DI (60(5$/'$


UDWLY GD GHQ VDPPHQOLJQHU WR OLJHY JWVWLOVWDQGH , Q UY UHQGH WLOI OGH J OGHU GHW %DVLV

VFHQDULHW RJ /LEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW VH NDSLWHO DIVQLW RJ

)LJXU 0RGHOVNLWVH DI (60(5$/'$

(NVRJHQH QGULQJHU ² VFH

QDULRIRUPXOHULQJ

L IRUP DI

3ULV QGULQJHU Sn

DIJU¡GHU

NY JSURGXNWHU

VYLQHN¡G

J¡GQLQJ

NHPLNDOLHU

DUEHMGVNUDIW

HQHUJL

PP

QGULQJHU L WLOVNXGVRUGQLQ

JHU

KHUXQGHU KHNWDUSU PLHU PY

(60(5$/'$

2YHQVWnHQGH ILJXU YLVHU HQ VLPSOLILFHUHW IUHPVWLOOLQJ DI LQSXW RJ RXWSXW L (60(5$/'$

3n LQSXWVLGHQ DUEHMGHV PHG HW XGJDQJVSXQNWHW HQ VFHQDULRIRUPXOHULQJ VRP EO D LQGH

KROGHU SULV QGULQJHU RJ QGULQJHU L WLOVNXGVRUGQLQJHU WLO ODQGEUXJHW L IRUKROG WLO HQ JLYHQ

XGJDQJVVLWXDWLRQ L Q UY UHQGH WLOI OGH 3n RXWSXWVLGHQ InV GH PRGHOEHUHJQHGH

P QJGH RJ Y UGL QGULQJHU VRP I¡OJH DI GLVVH SULV RJ WLOVNXGV QGULQJHU VH ELODJ

OLVWH RYHU RXWSXWYDULDEOH L (60(5$/'$

IRU

3ULQFLSSHW L PRGHOOHQ HU DW EHVNULYH GHQ ¡NRQRPLVNH DGI UG Sn FD UHSU VHQWDWLYH

EHGULIWHU RJ GHUQ VW DJJUHJHUH GLVVH WLO HW WLO IRUPnOHW UHOHYDQW QLYHDX -HQVHQ HW DO

6nYHO JHRJUDILVNH I HNV ORNDOH VRP W\SRORJLVNH I HNV KRYHGSURGXNWLRQ DJJUHJDWHU HU L

Q UY UHQGH IRUELQGHOVH UHOHYDQWH

0RGHOOHQ G NNHU RYHU JUHQH L ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ LQNO EUDN KYRUDI GH WUH IR

GHUDIJU¡GHU RJ EUDN LNNH HU PDUNHGVP VVLJH RXWSXWV

… V\Y VDOJVDIJU¡GHU YnUE\J YLQWHUE\J KYHGH E OJIUXJWHU UDSV NDUWRIOHU RJ VXNNHU

URHU

… WR NY JVHNWRUHU PDONHNY J RJ N¡GNY J

(Q OLJHY JWVWLOVWDQG EHWHJQHV VRP VWDWLVN VLWXDWLRQ

2XWSXW IUD (60(5$/'$

0 QJGHU

- DUHDODQYHQGHOVH

- KXVG\UKROG

- SURGXNWLRQ IRUGHOW Sn GULIWVJUHQH

- IRUEUXJ DI J¡GQLQJ NHPLNDOLHU

- DUEHMGVNUDIW

- HQHUJL PP IRUGHOW Sn GULIWVJUHQH

9 UGLHU

SURGXNWLRQVY UGL

RPNRVWQLQJHU

ODQGEUXJHWV RYHUVNXG


… WR VYLQHVHNWRUHU DYOVVYLQ RJ VODJWHVYLQ

… pQ IMHUNU VHNWRU

… WUH IRGHUDIJU¡GHU IRGHUURHU JU¡QIRGHU L URWDWLRQ RJ SHUPDQHQW JU V

… %UDN

, (60(5$/'$ RSGHOHV PRGHOEHGULIWHUQH L MRUGW\SHU RJ EHGULIWVW\SHU L DOW JUXSSH

ULQJHU 'HQQH EHGULIWVEDVHUHGH VWUXNWXU GHU VHV L WDEHO J¡U GHW PXOLJW DW WDJH KHQV\Q WLO

VWUXNWXUHOW EHWLQJHGH IRUVNHOOH L EHGULIWHUQHV ¡NRQRPLVNH DGI UG RJ GHUPHG VNHOQH PHOOHP

HIIHNWHUQH DI ODQGEUXJVSROLWLVNH QGULQJHU Sn IRUVNHOOLJH ODQGEUXJVW\SHU (W IRUKROG GHU

KM OSHU WLO DW ¡JH GHWDOMHULQJVJUDGHQ DI UHVXOWDWHUQH

7DEHO %HGULIWVJUXSSHU L (60(5$/'$

/HUHW MRUG 6DQGHW MRUG

)XOGWLG

SODQWHEUXJ

)XOGWLG

VYLQHEUXJ

)XOGWLG

NY JEUXJ

'HOWLGV

EUXJ

)XOGWLG

SODQWHEUXJ

)XOGWLG

VYLQHEUXJ

)XOGWLG

NY JEUXJ

'HOWLGV

EUXJ

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

5HVXOWDWHU GHU SU VHQWHUHV RJ DQDO\VHUHV L NDSLWHO EHURU Sn (60(5$/'$V IUHPVNULY

QLQJHU IRU DUHDODQYHQGHOVH RJ KXVG\UKROG L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU 6DPOHW VHW DI

K QJHU GLVVH UHVXOWDWHU DI EHGULIWVJUXSSHUQHV VWUXNWXUHOOH NDUDNWHULVWLND KHUXQGHU LQLWLDO

SURGXNWLRQ DI YDUHQ YDUHQV EHW\GQLQJ L GHQ HQNHOWH EHGULIWVJUXSSH VDPW DQWDOOHW DI EHGULI

WHU L GDWDV WWHW GHU DQWDJHU EHGULIWVJUXSSHULQJHQV W\SRORJL VH DIVQLW 'HVXGHQ DIK Q

JHU UHVXOWDWHUQH DI EHGULIWVJUXSSHUQHV HYQH WLO DW WLOSDVVH VLJ QGUHGH SROLWLVNH IRUKROG JHQ

QHP GH HNVRJHQH QGULQJHU GYV SULVHU VXEVLGLHU PY VH DIVQLW GHU LQGV WWHV L VFH

QDULRIRUPXOHULQJHQ 'H VWUXNWXUHOOH NDUDNWHULVWLND HU XQLNNH IRU GH HQNHOWH EHGULIWVJUXSSH

ULQJHU KYRULPRG SULV QGULQJHUQHV VW¡UUHOVH HU HQV Sn WY UV DI EHGULIWVJUXSSHUQH , GHW

I¡OJHQGH SU VHQWHUHV GH DQYHQGWH YDULDEOH L PRGHOOHQ VDPW PRGHOOHQV WHRUHWLVNH IRUXGV W

QLQJHU


3ULQFLSSHUQH L PRGHOOHQ

0RGHOEHUHJQLQJHUQH L (60(5$/'$ IRUODGHU VLJ Sn HQ U NNH IRUXGV WQLQJHU DI WHRUHWLVN

¡NRQRPLVN RJ PDWHPDWLVN NDUDNWHU (HQ JUXQGO JJHQGH IRUXGV WQLQJ HU DW ODQGP QGHQH

XGYLVHU ¡NRQRPLVN RSWLPHUHQGH DGI UG KYLONHW DQWDJHV DW JLYH VLJ XGVODJ L RPNRVWQLQJV

PLQLPHULQJ RJ SURILWPDNVLPHULQJ VH DIVQLW (Q Y VHQWOLJ NRQVHNYHQV DI GH ¡NRQRPL

VNH IRUXGV WQLQJHU HU DW SURGXFHQWHUQH WLOSDVVHU GHUHV SURGXNWLRQ RJ VDPPHQV WQLQJ DI

LQGVDWVIDNWRUHU WLO HQ HYHQWXHO HNVRJHQ QGULQJ (Q VFHQDULHIRUPXOHULQJ RPIDWWHU VnOHGHV

HQ U NNH HNVRJHQH QGULQJHU KHUXQGHU IRUYHQWHGH QGULQJHU L SULVHU SU PLHU RJ SURGXN

WLYLWHW VH ILJXU +YRU VWRU WLOSDVQLQJHQ WLO GH HNVRJHQH QGULQJHU YLO Y UH DIK QJHU

I HNV DI GHQ HQNHOWH EHGULIWV WLOSDVQLQJVSRWHQWLDOH I HNV RP GHW HU QHPW DW RPO JJH SUR

GXNWLRQHQ WLO DQGUH YDUHU RJ RP GHU HU RSODJWH VXEVWLWXWWHU IRU HQ LQGVDWVIDNWRU GHU EOLYHU

G\UHUH 'HVXGHQ YLO EHGULIWHQV LQLWLDOH VDPPHQV WQLQJ DI SURGXNWLRQV RJ LQGVDWVIDNWRUHU

VDPW SULV QGULQJHQV VW¡UUHOVH Y UH DI EHW\GQLQJ 6RP PnO IRU EHGULIWHUQHV WLOSDVQLQJVSR

WHQWLDOH HVWLPHUHV VnNDOGWH DGI UGVSDUDPHWUH HODVWLFLWHWHU

IRU KYHU DI GH EHGULIWVJUXSSHU

'HU VNHOQHV PHOOHP W\SHU DI HIIHNWHU GHU DOOH YLO EOLYH EHVNUHYHW L DIVQLW

… LQSXWVXEVWLWXWLRQVHIIHNWHU

… XGE\WWHHIIHNWHU

… DNWLYLWHWVHIIHNWHU

6OXWSURGXNWHW L PRGHOOHQ HU UHVXOWDWHU YHGU¡UHQGH GHQ ¡NRQRPLVNH DGI UG Sn HW UHSU VHQ

WDWLYW XGVQLW DI GDQVNH ODQGEUXJVEHGULIWHU 'LVVH UHSU VHQWDWLYH ODQGEUXJ DJJUHJHUHV GHU

Q VW WLO GHW ¡QVNHGH JHRJUDILVNH GHWDOMHULQJVQLYHDX ² L Q UY UHQGH WLOI OGH NRPPXQDOW

QLYHDX 0RGHOOHULQJHQ HU L GHQQH XQGHUV¡JHOVH EHWLQJHW DI QGULQJHU L SULV RJ SU PLH

VDPPHQV WQLQJHU VRP EHVNUHYHW L VFHQDULHIRUPXOHULQJHUQH VH NDSLWHO DIVQLW RJ

*HQQHP PRGHOOHULQJHQ ¡QVNHV VnOHGHV DW YXUGHUH KYLONHQ HIIHNW GH HNVRJHQH QGULQ

JHU RJ DGI UGVSDUDPHWUHQH KDU Sn HQGRJHQH YDULDEOH GHU NRQVWLWXHUHV DI ODQGEUXJHWV UHJQVNDEV

GDWD VH DIVQLW

'HW I¡OJHQGH DIVQLW YLO JLYH HQ PHUH XGI¡UOLJ WLOJDQJ WLO PRGHOOHQV ¡NRQRPLVNH IRUXGV WQLQJHU

RJ HVWLPHULQJ DI DGI UGVSDUDPHWUHQH

'H HNVRJHQH QGULQJHU EHWHJQHV L Q UY UHQGH RSJDYH RJVn VRP PRGHOKnQGWDJ DIVQLW

(Q HODVWLFLWHW NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP HQ SDUDPHWHU IRU HQ HIIHNW PHQV HQ SDUDPHWHU NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP

NYDQWLILFHULQJHQ DI HQ HIIHNW 'HUIRU HU GHW YDOJW DW EHQ\WWH EHJUHEHW HIIHNW WLO DW IRUNODUH WLOSDVQLQJHQ DI SUR

GXNWLRQ DI HQ YDUH IRUEUXJ DI HQ LQGVDWVIDNWRU DIVQLW


7HRUHWLVNH EHWUDJWQLQJHU RP ODQGEUXJHWV SURGXNWLRQVDGI UG

, PRGHODUEHMGHW RSHUHUHV PHG WUH Y VHQWOLJVWH EHJUHEHU RPNRVWQLQJVPLQLPHULQJ SURILWPDNVLPH

ULQJ RJ DGI UG KYRUDI GH WR I¡UVWQ YQWH HU KHOW JUXQGO JJHQGH DQWDJHOVHU IRU PRGHOOHULQ

JHQ RJ VLGVWQ YQWH UHSU VHQWHUHU GH NYDQWLWDWLYH LPSOLNDWLRQHU DI GH WR I¡UVWQ YQWH , GHW

I¡OJHQGH DIVQLW EHVNULYHV GH WUH EHJUHEHU IRU DW WLOYHMHEULQJH IRUVWnHOVH IRU GH JUXQGO JJHQ

GH IRUXGV WQLQJHU IRU PRGHOOHULQJ L (60(5$/'$

‘NRQRPLVN WHRUHWLVNH IRUXGV WQLQJHU

2PNRVWQLQJVPLQLPHULQJ RJ SURILWPDNVLPHULQJ NDQ RSIDWWHV VRP WR VLGHU DI VDPPH VDJ

LGHW GHW IRU SURILWPDNVLPHULQJ HU HQ QDWXUJLYHQ IRUXGV WQLQJ DW GHU RPNRVWQLQJVPLQLPH

UHV &KULVWHQVHQ HW DO 3ULQFLSLHOW NDQ GH WR EHJUHEHU KHQOHGHV WLO HW DI GH IXQGDPHQ

WDOH SULQFLSSHU LQGHQ IRU ¡NRQRPLVN WHRUL 2SWLPDOLWHWVSULQFLSSHW GHU DQJLYHU DW GHQ HQNHOWH

DNW¡U J¡U GHW EHGVW PXOLJH IRU VLJ VHOY LQGHQ IRU GH JLYQH ¡NRQRPLVNH UDPPHU &KULVWHQ

VHQ HW DO I HNV DW ILQGH GHQ ELOOLJVW PXOLJH PnGH DW SURGXFHUH HW JLYHQW RXWSXW

'H WR RPWDOWH EHJUHEHU RSWU GHU VRP RIWHVW LQGHQ IRU ¡NRQRPLVN SURGXNWLRQVWHRUL KYRU

RSWLPHULQJHQ ILQGHU VWHG XQGHU KHQV\QVWDJHQ WLO GH WHNQLVNH VDPPHQK QJH YHG SURGXNWL

RQHQ )RU DW SURGXFHUH HQ JLYHQ P QJGH DI HQ YDUH NU YHV HQ UHVVRXUFHNRPELQDWLRQ GHU

LI¡OJH ¡NRQRPLVN WHRUL DQWDJHV DW Y UH ¡NRQRPLVN HIILFLHQW &KULVWHQVHQ HW DO 'HW

YLO VLJH DW SURGXNWLRQHQ DI YDUHQ VNDO IRUHJn PHG GHQ UHVVRXUFHNRPELQDWLRQ GHU IRUGUHU

GH ODYHVWH RPNRVWQLQJHU &KULVWHQVHQ HW DO , Vn IDOG KDQGOHU SURGXFHQWHQ UDWLRQHOW

RJ PDNVLPHUHU VLQ SURILW

9DULDQ VLPSOLILFHUHU IRUVWnHOVHQ DI LQWHUDNWLRQHQ PHOOHP GH WR EHJUHEHU YHG I¡OJHQ

GH REVHUYDWLRQ

·,I D ILUP LV PD[LPL]LQJ SURILWV DQG LI LW FKRRVHV WR VXSSO\ VRPH RXWSXW \ WKHQ LW PXVW EH PLQLPL]LQJ WKH

FRVW RI SURGXFLQJ \ ,I WKLV ZHUH QRW VR WKHQ WKHUH ZRXOG EH VRPH FKHDSHU ZD\ RI SURGXFLQJ [ XQLWV RI RXWSXW

\ ZKLFK ZRXOG PHDQ WKDW WKH ILUP ZDV QRW PD[LPL]LQJ SURILWV LQ WKH ILUVW SODFH · S

+YDG HQG GHW Y UH SURGXFHQW IRUEUXJHU HOOHU XGE\GHU

) HNV HQ ODQGEUXJVEHGULIW


2YHQVWnHQGH W\GHOLJJ¡U DW IRU DW SURILWPDNVLPHUH HU GHW Q¡GYHQGLJW VDPWLGLJ WLO DW PLQL

PHUH VLQH RPNRVWQLQJHU RJ GHUIRU HU GH WR EHJUHEHU XO¡VHOLJW IRUEXQGHW

$GI UGVSDUDPHWUH

)RU DW IRUVWn GHW VLGVWH DI GH WUH Y VHQWOLJVWH EHJUHEHU VRP (60(5$/'$ RSHUHUHU PHG

HU GHW Q¡GYHQGLJW PHG HQ NRUW LQWURGXNWLRQ WLO PnOHUHGVNDEHW SULVHODVWLFLWHW VRP HNVHP

SHO Sn HQ DGI UGVSDUDPHWHU 3ULVHODVWLFLWHW HU L 7URHOVHQ GHILQHUHW VRP GHQ UHODWLYH

QGULQJ L GHQ DIK QJLJH YDULDEHO I HNV DIV WQLQJ VRP I¡OJH DI HQ UHODWLY QGULQJ L GHQ

XDIK QJLJH YDULDEHO I HNV SULV 3ULVHODVWLFLWHWHQ EHUHJQHV VRP I¡OJH KHUDI VRP GHQ SUR

FHQWYLVH QGULQJ L GHQ DIK QJLJH IDNWRU GLYLGHUHW PHG GHQ SURFHQWYLVH QGULQJ L GHQ XDI

K QJLJH IDNWRU , ERNV HU YLVW HW HNVHPSHO Sn KYRUGDQ HQ SULVHODVWLFLWHW XGUHJQHV

%RNV (NVHPSHO Sn EHUHJQLQJ DI SULVHODVWLFLWHW

3ULVHODVWLFLWHWHQ XGUHJQHV YHG DW GLYLGHUH GHQ DIK QJLJH IDNWRU PHG GHQ XDIK QJLJH

)RU QHGHQVWnHQGH HNVHPSHO InV HQ SULVHODVWLFLWHW > @ Sn VLPSHO XGUHJ

QLQJ

$IVDW NRUQ >W@

3ULV SU KNJ NRUQ >NU @

0RGHOOHUQHV DGI UGVSDUDPHWUH HU DIJ¡UHQGH IRU GH EHUHJQHGH WLOSDVQLQJHU L IRUEUXJHW DI

LQGVDWVIDNWRUHU VXEVWLWXWLRQHQ PHOOHP GLVVH RJ L VLGVWH HQGH QGULQJHU L DUHDODQYHQGHOVH RJ

KXVG\UKROGHWV RPIDQJ 6W¡UUHOVHQ Sn HODVWLFLWHWHUQH HU XGWU\N IRU WLOSDVQLQJVPXOLJKHGHU MR

VW¡UUH SULVHODVWLFLWHW MR EHGUH WLOSDVQLQJVPXOLJKHGHU +DVOHU HW DO

9HG HQ YDUHV SULVHODVWLFLWHW IRUVWnV KYRU PHJHW HIWHUVS¡UJVOHQ DI YDUHQ QGUHV L SURFHQW KYLV SULVHQ Sn

YDUHQ QGUHV PHG SURFHQW 1nU HIWHUVS¡UJVOHQ QGUHV PHG PHUH HQG SURFHQW VLJHV HIWHUVS¡UJVOHQ DW Y UH

HODVWLVN 1nU HIWHUVS¡UJVOHQ QGUHV PHG QHWRS SURFHQW VLJHV HIWHUVS¡UJVOHQ DW Y UH QHXWUDOHODVWLVN 1nU HIWHU

VS¡UJVOHQ QGUHV PHG PLQGUH HQG SURFHQW VLJHV HIWHUVS¡UJVOHQ DW Y UH XHODVWLVN &KULVWHQVHQ HW DO


'HU VNHOQHV PHOOHP HJHQSULVHODVWLFLWHW RJ NU\GVSULVHODVWLFLWHW (JHQSULVHODVWLFLWHWHQ XGWU\N

NHU GHQ SURFHQWYLVH QGULQJ L SURGXNWLRQHQ IRUEUXJHW DI YDUH LQSXW ; YHG HQ VWLJQLQJ

L SULVHQ Sn YDUH LQSXWV ; .U\GVSULVHODVWLFLWHWHQ DQJLYHU HIIHNWHQ DI HQ SULV QGULQJ Sn YD

UH LQSXW < Sn SURGXNWLRQHQ IRUEUXJHW DI YDUH LQSXW ; &KULVWHQVHQ HW DO

, (60(5$/'$ HU HODVWLFLWHWHUQH HVWLPHUHW PHG XGJDQJVSXQNW L GDWD IUD SHULRGHQ

$W (60(5$/'$V DGI UGVSDUDPHWUH HU EDVHUHW Sn KLVWRULVNH GDWD YXUGHUHV DW Y UH

HQ VW\UNH IRU IUHPVNULYQLQJHUQH GD SDUDPHWUHQH VnOHGHV DIVSHMOHU REVHUYHUHW DGI UG -HQ

VHQ HW DO

3ULVHODVWLFLWHWHU HU EODQGW DQGHW PHGEHVWHPPHQGH IRU KYRUGDQ HUVWDWQLQJHQ DI pQ SURGXN

WLRQVIDNWRU WLO IRUGHO IRU DQGUH RJ ELOOLJHUH SURGXNWLRQVIDNWRUHU IRUHJnU RJ OLJHOHGHV KYLONHQ

HIIHNW GHWWH KDU Sn GHW ¡NRQRPLVNH XGE\WWH DI HQ JLYHQ SURGXNWLRQ , PRGHOOHQ IRNXVHUHV

Sn VnNDOGWH +LFNV RJ 0DUVKDOO HIIHNWHU GHU EHO\VHU WLOSDVQLQJHQ DI LQSXWIDNWRUHU L SURGXNWL

RQHQ (IIHNWHUQH NDQ VNLWVHUHV YHG KM OS DI ILJXU GHU YLVHU WR SURGXNWLRQVIDNWRUHUV

DUEHMGVNUDIW / RJ NDSLWDO . QGULQJ L IRUKROG WLO KLQDQGHQ VRP I¡OJH DI HQ SULV Q

GULQJ Sn pQ DI GHP 'HW IRUXGV WWHV DW SURGXNWLRQVIDNWRUHUQH NDQ VXEVWLWXHUH KLQDQGHQ

LPSHUIHNW RJ LVRNYDQWHUQH Sn JUDIHQ DQWDJHU GHUIRU NRQYHNV IRUP

/ RJ / ÃUHSU VHQWHUHU P QJGHQ DI DUEHMGVNUDIW WLO SURGXNWLRQVP QJGHUQH 4 RJ 4

ORJW IRU NDSLWDOLQGVDWVHQ . RJ . RJ GH U¡GH OLQMHU UHSU VHQWHUHU ODQGEUXJHWV RPNRVW

QLQJHU LVRNRVWNXUYHUQH , RJ , 6N ULQJHQ PHOOHP LVRNRVWNXUYHUQH RJ LVRNYDQWHUQH DQJL

YHU GHQ RSWLPDOH IDNWRUVDPPHQV WQLQJ XQGHU GH JLYQH EHWLQJHOVHU SXQNWHUQH $ % RJ &

,VRNYDQWHU UHSU VHQWHUHU IRUVNHOOLJH NRPELQDWLRQHU DI LQGVDWVIDNWRUHU / RJ . GHU JLYHU VDPPH SURGXNWL

RQVQLYHDX 1RXUVH , ILJXUHQV WLOI OGH HU 4 NRPELQDWLRQHQ DI LQGVDWVIDNWRUHU YHG HQ XGJDQJVVLWXDWLRQ

RJ 4 HU VLWXDWLRQHQ HIWHU SULV QGULQJ

DQD


)LJXU )DNWRUWLOSDVQLQJ VRP I¡OJH DI IDNWRUVXEVWLWXWLRQ

.

.

.

.

&

,

%

4

Ã

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

Ã

$

/ / /

7LO DW LOOXVWUHUH VXEVWLWXWLRQHQ PHOOHP LQSXWIDNWRUHUQH DQWDJHV DW GHU ILQGHU HQ SULV QGULQJ

VWHG Sn DUEHMGVNUDIWHQ O¡QQHQ VWLJHU KYRUIRU GHU NDQ EHQ\WWHV HW PLQGUH DQWDO / VNLIW IUD

LVRNRVWNXUYH , → , 'HQ Q\H LVRNRVWNXUYH VN UHU VnOHGHV SURGXNWLRQVP QJGHQ 4 L

SXQNWHW & RJ VHOYH QGULQJHQ IUD SXQNWHW $ → & HU GHQ NRPELQHUHGH IDNWRUVXEVWLWXWLRQV

RJ XGE\WWHHIIHNW DI HQ SULV QGULQJ Sn LQGVDWVIDNWRUHQ / VRP EHQ YQHV 0DUVKDOO HIIHNWHQ MI

&KULVWHQVHQ HW DO RJ 9DULDQ )RU DW YXUGHUH KYRU VWRU HQ GHO DI XGE\WWHHIIHNWHQ

GHU DOHQH NDQ WLOVNULYHV VXEVWLWXWLRQ VnOHGHV DW HIIHNWHQ XGHOXNNHQGH DIVSHMOHV Sn XGJDQJV

SURGXNWLRQVP QJGHQ 4 DIJ¡UHV YHG DW ILQGH GHW SXQNW Sn NXUYHQ 4 GHU ULSRVWHUHU

SXQNWHW & Sn NXUYHQ 4 'HW VYDUHU WLO DW SDUDOOHOIRUVN\GH GHQ Q\H LVRNRVWNXUYH , LQGWLO

GHQ WDQJHUHU 4Ã L SXQNWHW % GHQ VWLSOHGH U¡GH OLQMH L ILJXU ,VRNRVWNXUYHQV EHY JHOVH

IUD SXQNWHW $ WLO WDQJHULQJ L SXQNWHW % µODQJVµ 4ÃNDOGHV IRU VXEVWLWXWLRQVHIIHNWHQ ² HOOHU L

GHWWH WLOI OGH +LFNV HIIHNWHQ MI 9DULDQ

4

,

/


)RUKROGHW PHOOHP GH WR HIIHNWHU VNDO IRUVWnV VnOHGHV DW +LFNV HIIHNWHQ HU HQ GHONRPSRQHQW

DI 0DUVKDOO HIIHNWHQ LGHW I¡UVWQ YQWH XGWU\NNHU IDNWRUWLOSDVQLQJ YHG HW X QGUHW SURGXNWL

RQVQLYHDX 4 PHQV 0DUVKDOO HIIHNWHQ HU GHQ VDPOHGH WLOSDVQLQJHQ VXEVWLWXWLRQ RJ XG

E\WWHHIIHNW 'LVVH WR HIIHNWHU XGJ¡U HW Y VHQWOLJW JUXQGODJ IRU EHUHJQLQJHUQH DI PRGHOUH

VXOWDWHUQH L (60(5$/'$ 'HW DIVSHMOHV L PRGHOOHULQJVQLYHDXHUQH VH DIVQLW KYRU GHW

W\GHOLJJ¡UHV DW +LFNV HIIHNWHQ DOHQH HU HQ GHO DI IDNWRUWLOSDVQLQJHQ GD GHQ OLJJHU WLO JUXQG

IRU HQ HIWHUI¡OJHQGH XGUHJQLQJ DI 0DUVKDOO HIIHNWHQ

$NWLYLWHWVHIIHNWHUQH L PRGHOOHQ XGUHJQHV Sn EDJJUXQG DI +LFNV RJ 0DUVKDOO HIIHNWHUQH RJ

UHSU VHQWHUHV YHG VnNDOGWH WUDQVIRUPDWLRQVHODVWLFLWHWHU 6LGVWQ YQWH EHVNULYHU GH SURFHQW

YLVH QGULQJHU L IRUKROGHW PHOOHP WR DNWLYLWHWVQLYHDXHU I HNV DUHDODQYHQGHOVHQ IRU KKY

KYHGH RJ E\J IRUDQOHGLJHW DI HQ SURFHQWYLV QGULQJ L IRUKROGHW PHOOHP GHW ¡NRQRPLVNH

XGE\WWH DI GH WR DNWLYLWHWHU -HQVHQ HW DO 'HW YLO VLJH DW GHU YHG VWLJHQGH G NQLQJV

ELGUDJ IRU pQ DIJU¡GH I HNV KYHGH YLO VNH HQ RPIRUGHOLQJ DI DUHDODQYHQGHOVHQ Sn EH

NRVWQLQJ DI HQ DQGHQ DIJU¡GH I HNV E\J GHOV IRUGL DIJU¡GHUQH NRQNXUUHUHU RP GHW VDPPH

DUHDO PHQ RJVn L NUDIW DI I HNV V GVNLIWHUHODWLRQHU LQGE\UGHV NRQNXUUHQFH RP DUEHMGVNUDIW

RJ NDSLWDOLQGVDWV -HQVHQ $QGHUVHQ

0RGHOOHULQJVQLYHDXHU

, (60(5$/'$ RSHUHUHV PHG UHVXOWDWHU Sn QLYHDXHU

… 1LYHDX %DVLV DOHQH Y UGLHU IUD XGJDQJVGDWDEDVH

… 1LYHDX 3ULVHIIHNW +HU LQNRUSRUHUHV GH QGUHGH SULVIRUKROG L VFHQDULHW XGHQ

KHQV\QVWDJHQ WLO WLOSDVQLQJHU

… 1LYHDX ,QSXWVXEVWLWXWLRQ +HU XGUHJQHV IRUVN\GQLQJHU L IDNWRUVDPPHQV WQLQJ

IRU JLYQH XGE\WWH RJ DNWLYLWHWVQLYHDXHU +LFNV HIIHNW

… 1LYHDX 8GE\WWHHIIHNW +HU XGUHJQHV GH UHODWLYH P QJGH QGULQJHU HNV Q

GULQJHQ L KNJ KD NRUQ VRP I¡OJH DI IDNWRUVXEVWLWXWLRQ RJ XGE\WWHWLOSDVQLQJ L IRU

KROG WLO EDVLVVLWXDWLRQHQ 0DUVKDOO HIIHNW

' NQLQJVELGUDJ VNDO L Q UY UHQGH VDPPHQK QJ IRUVWnV VRP IRUVNHOOHQ PHOOHP LQGW JWHUQH RJ GH YDULDEOH

RPNRVWQLQJHU YHG SURGXNWLRQHQ DI HQ JLYHQ DIJU¡GH

6HOYH PRGHOOHULQJHQ IRUHWDJHV YHG EUXJ DI HGE SURJUDPPHW *$866ΠGHU HU HW DQDO\VHLQVWUXPHQW WLO EUXJ

YHG GDWDEHKDQGOLQJ *$866ΠIRUGUHU SURJUDPPHULQJ DI DQDO\VHQLYHDXHU YHG KM OS DI PDWHPDWLVNH XGWU\N


… 1LYHDX 7LOSDVQLQJ DI DNWLYLWHWVQLYHDXHUQH +HU XGUHJQHV GH UHODWLYH P QJGH

QGULQJHU VRP I¡OJH DI IDNWRUVXEVWLWXWLRQ XGE\WWHWLOSDVQLQJ VDPW DNWLYLWHWVWLOSDV

QLQJHU QGULQJHU L DUHDODQYHQGHOVHQ RJ KXVG\UKROG Sn EHGULIWHUQH L IRUKROG WLO ED

VLVVLWXDWLRQHQ

… 1LYHDX 6WUXNWXUHIIHNW +HU LQGUHJQHV HIIHNWHUQH DI IRUVN\GQLQJHU L EHGULIWV

VWUXNWXUHQ )RUYHQWQLQJHUQH WLO GHQ IUHPWLGLJH VWUXNWXUXGYLNOLQJ HU KHQWHW IUD

6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW SS

5HVXOWDWHU IRU KYHUW QLYHDX XGUHJQHV Sn EDJJUXQG DI GHW IRUULJH RJ 1LYHDX LQNRUSRUHUHU

I¡OJHOLJ DOOH IRUXGJnHQGH PRGHOOHULQJVUHVXOWDWHU 5HVXOWDWHUQH L 1LYHDX NDQ NDUDNWHULVHUHV

VRP GHQ HQGHOLJH IUHPVNULYQLQJ KYRUIRU GLVVH UHVXOWDWHU YLO DQDO\VHUHV L NDSLWHO

QLQJHUQH WLO VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ EHVNULYHV L GHW I¡OJHQGH DIVQLW

)RUYHQW

(VWLPHULQJ DI VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ

6WUXNWXUXGYLNOLQJHQ GHU HU GHW VLGVWH QLYHDX L PRGHOOHULQJHQ HU VRP Q YQW EDVHUHW Sn HQ

HNVRJHQ IUHPVNULYQLQJ IRUHWDJHW DI 6WUXNWXUXGYDOJHW 'HQQH DQJLYHU XGYLNOLQJHQ L

DQWDOOHW DI EHGULIWHU L GDQVN ODQGEUXJ IUHP WLO RJ GHW DQWDJHV DW GH EHUHJQHGH HVWLPD

WHU IRU HU ULPHOLJH DW DQYHQGH IRU Q UY UHQGH IUHPVNULYQLQJ WLO $I IUHPVNULY

QLQJHUQH IRUYHQWHV EnGH HQ NRQFHQWUDWLRQ RJ VSHFLDOLVHULQJ DI SODQWHSURGXNWLRQHQ Sn I UUH

RJ VW¡UUH EHGULIWHU RJ HQ NRQFHQWUDWLRQ RJ VSHFLDOLVHULQJ DI KXVG\USURGXNWLRQHQ Sn I UUH

RJ VW¡UUH KXVG\UEHV WQLQJHU 'HW HU HQGYLGHUH YLJWLJW DW SRLQWHUH DW VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ

DQWDJHV DW Y UH HQVDUWHW IRU EHJJH VFHQDULHU 'HW YLO VLJH DW GHW L EHUHJQLQJHUQH HU IRUXGVDW

DW HQ HYHQWXHO OLEHUDOLVHULQJ LNNH SnYLUNHU XGYLNOLQJHQ L EHGULIWVVWUXNWXUHQ Y VHQWOLJW

3n RYHQVWnHQGH EDJJUXQG HU GHW IRUYHQWHOLJW DW PRGHOUHVXOWDWHUQH IRU DUHDODQYHQGHOVH RJ

KXVG\USURGXNWLRQ YLO Y UH SU JHW DI VWUXNWXUIUHPVNULYQLQJHQ 'HWWH NDQ I HNV JLYH VLJ

XGVODJ L I¡OJHQGH SRWHQWLHOOH VLWXDWLRQ 9HG HQ SULVVWLJQLQJ Sn HQ DIJU¡GH DQWDJHV EO D VRP

I¡OJH DI PRGHOOHQV ¡NRQRPLVNH IRUXGV WQLQJHU DW DUHDODQYHQGHOVHQ DI GHQ SnJ OGHQGH

DIJU¡GH VWLJHU 0HQ KYLV GHU VRP I¡OJH DI VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ HU DIYHQWHW HW IDOG L GHW VDP

OHGH DQWDO EHGULIWHU L GHQ SnJ OGHQGH EHGULIWVVW¡UUHOVH HOOHU IRU GHQ SnJ OGHQGH SURGXNWL

RQVIRUP NDQ GHQQH HIIHNW HYHQWXHOW RYHUVN\JJH HQ SRWHQWLHO XGYLGHOVH DI GHW SnJ OGHQGH

DIJU¡GHDUHDO KYRUIRU GHQ IRUYHQWHGH HIIHNW DI GHQ LQLWLDOH SULVVWLJQLQJ LNNH YLO Y UH DW RE

VHUYHUH


$JJUHJHULQJ DI EHGULIWHU WLO NRPPXQDOW QLYHDX

(IWHU EHUHJQLQJ DI UHVXOWDWHU Sn EHGULIWVQLYHDX IRUHWDJHV HQ DJJUHJHULQJ DI EHGULIWHUQH WLO

GHW ¡QVNHGH W\SRORJLVNH QLYHDX VRP L Q UY UHQGH WLOI OGH HU NRPPXQDOW QLYHDX $JJUHJH

ULQJHQ IRUHJnU VnOHGHV DW KYHU EHGULIW L VWLNSU¡YHQ EOLYHU WLOGHOW HQ DJJUHJHULQJVIDNWRU GHU

DIVSHMOHU GHQ LQGLYLGXHOOH UHSU VHQWDWLYLWHW DI GHQ VSHFLILNNH EHGULIW -HQVHQ HW DO

+HUYHG DJJUHJHUHV VWLNSU¡YHUQH I¡UVW WLO QDWLRQDOW QLYHDX KYRUHIWHU GH QDWLRQDOH DJJUHJH

ULQJVIDNWRUHU IRUGHOHV WLO NRPPXQHUQH DOW HIWHU NRPPXQHUQHV DQGHO DI EHGULIWHU LQGHQ IRU

GH IRUVNHOOLJH EHGULIWVJUXSSHULQJHU VH WDEHO )RUGHOLQJHQ DI DQWDOOHW DI EHGULIWHU SU

NRPPXQH VNHU YHG KM OS DI HW V W DJJUHJHULQJVIDNWRUHU GHU VLNUHU NRQVLVWHQV PHG RIILFLHOOH

DJJUHJHULQJVWDO IUD /DQGEUXJVVWDWLVWLN 'DQPDUNV 6WDWLVWLN -HQVHQ HW DO

'HQ IRUYHQWHGH VWUXNWXUHOOH XGYLNOLQJ VH DIVQLW KDU NRQVHNYHQVHU IRU DJJUHJHULQJHQ

DI EHGULIWHUQH WLO NRPPXQDOW QLYHDX L IUHPVNULYQLQJVVDPPHQK QJ LGHW XGYLNOLQJHQ L EH

GULIWVVWUXNWXUHQ YLO PHGI¡UH DW VW¡UUH EHGULIWHU WLOGHOHV VW¡UUH Y JW L DJJUHJHULQJHQ RJ PLQ

GUH RJ PHOOHPVWRUH EHGULIWHU Y JWHV ODYHUH

0RGHOKnQGWDJ

, GHQ NRQNUHWH PRGHOVDPPHQK QJ HU GHU ILUH µKnQGWDJµ GHU NDQ DQYHQGHV WLO DW MXVWHUH

GH HQNHOWH VFHQDULHU PHG

… 6W¡UUHOVHQ DI KHNWDUSU PLHUQH

… 6W¡UUHOVHQ DI G\UHSU PLHUQH

… 3ULVHQ Sn LQSXW RJ

… +XVG\UW WKHGHQ

, EDVLVVFHQDULHW GHU GDQQHU VDPPHQOLJQLQJVJUXQGODJ IRU OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW YLO XGYLN

OLQJHQ L DUHDODQYHQGHOVHQ RJ SURGXNWLRQHQ WDJH XGJDQJVSXQNW L VW¡UUHOVHQ DI GH SU PLHU RJ

SULVHU GHU IRUYHQWHV RJ L HQ YLV JUDG DOOHUHGH HU LPSOHPHQWHUHW L GHQ HNVLVWHUHQGH ODQG

EUXJVSROLWLN 9LD PRGHOEHUHJQLQJHU NDQ PDQ In HW LQGWU\N DI PXOLJH NRQVHNYHQVHU DI GH

(NVHPSHO KYLV DJJUHJHULQJVIDNWRUHQ IRU EHGULIW QU I HU DQWDJHV GHW DW GHQQH EHGULIW UHSU VHQWHUHU

EHGULIWHU L GHQ VDPOHGH EHVWDQG DI GDQVNH ODQGEUXJVEHGULIWHU -HQVHQ HW DO

$JJUHJHULQJVIDNWRUHUQH LQGHKROGHU QRJOH VWUXNWXUHOOH YDULDEOH EO D DQWDOOHW DI EHGULIWHU L GH IRUVNHOOLJH

EHGULIWVJUXSSHULQJHU DUHDODQYHQGHOVH PY

)OHUH µKnQGWDJµ NDQ LQNRUSRUHUHV L PRGHOOHQ

+XVG\UW WKHGHQ HU DQJLYHW YHG G\UHHQKHGHU SHU KHNWDU '( KD


RSVWLOOHGH VFHQDULHU RJ YHG DW GUHMH Sn PRGHOOHQV KnQGWDJ InV HW RYHUEOLN RYHU KYRUOHGHV GH

HQNHOWH HOHPHQWHU SnYLUNHU UHVXOWDWHW

'DWDJUXQGODJ

'H WUH YLJWLJVWH GDWDELGUDJ EHQ\WWHW L PRGHOOHQ HU

3ULVVWDWLVWLNNHU IRU ODQGEUXJHW

5HJQVNDEVGDWD IRU ODQGEUXJVEHGULIWHUQH RJ

*HQHUHO ODQGEUXJVVWDWLVWLN Sn VHNWRUQLYHDX

$G 'LVVH GDWD VWDPPHU KRYHGVDJHOLJW IUD nUOLJH SULVVWDWLVWLNNHU XGDUEHMGHW DI )‘, VXS

SOHUHW DI /DQGEUXJVVWDWLVWLN IUD 'DQPDUNV 6WDWLVWLN RJ GDWD IUD 'HW 'DQVNH )MHUNU UnG 'D

WDSHULRGHQ RPIDWWHU nUHQH 'HU HU DQYHQGW GDWD IRU EnGH ODQGEUXJHWV LQSXW RJ

RXWSXW

$G 'DWD IRU GHQ ¡NRQRPLVNH DGI UG Sn GDQVNH EHGULIWHU HU LQGVDPOHW DI )‘, 'DWDV W

WHW HU RSE\JJHW DI nUOLJH VWLNSU¡YHU Sn PHOOHP RJ ODQGP QG DI GH VDPOHGH DQWDO

GDQVNH ODQGP QG IRU DW RSQn UHSU VHQWDWLYLWHW 'DWDV WWHW RPIDWWHU SHULRGHQ IUD WLO

6WLNSU¡YHUQH UXPPHU LQGEHUHWWHGH nUVUHJQVNDEHU GHU LQGHKROGHU RSO\VQLQJHU RP

EO D EHGULIWHUQHV DUHDODQYHQGHOVH EHV WQLQJVVW¡UUHOVHU XGE\WWHU SURGXNWLRQVRPNRVWQLQ

JHU NDSLWDO RJ DUEHMGVLQGVDWV RJ EHOLJJHQKHGVNRPPXQH IRU KYHU HQNHOW EHGULIW 2PNULQJ

DI EHGULIWHUQH EOLYHU XGVNLIWHW KYHUW nU -HQVHQ HW DO %HGULIWHUQH LQGJnU VnOHGHV L

)‘,·V UHJQVNDEVVWDWLVWLN Sn KLQDQGHQ I¡OJHQGH nU KYLONHW KDU PXOLJJMRUW ¡NRQRPHWULVN

HVWLPHULQJ DI I¡UQ YQWH DGI UGVSDUDPHWUH I HNV SULVHODVWLFLWHWHU Sn SDQHOGDWD )RUGHOHQ

YHG SDQHOGDWD L IRUKROG WLO IRU HNVHPSHO WLGVVHULHU HU DW SDQHOGDWD XG¡YHU VDPYDULDWLRQ L

GDWD RYHU WLG :LHU 6PHG 'HW YLO VLJH DW GHW HU PXOLJW DW WDJH K¡MGH IRU V\VWHPD

WLVN YDULDWLRQ RYHU IRUVNHOOLJH EHGULIWVW\SHU KYLONHW PHGYLUNHU WLO VW¡UUH SU FLVLRQ L HVWLPH

ULQJHQ -HQVHQ HW DO :LHU 6PHG

, IRUELQGHOVH PHG GH ¡NRQRPHWULVNH HVWLPHULQJHU HU GDWDV WWHW RSGHOW L JUXSSHU VH WDEHO

GHU DIVSHMOHU GH Y VHQWOLJVWH YDULDWLRQHU LQGHQ IRU ODQGEUXJHW %HGULIWHU GHU HU ORNDOL

VHUHWLNRPPXQHUKYRUPHUHHQG DI MRUGHQHUOHUHWNODVVLILFHUHVVRPEHGULIWHUSn OHUMRUGHU DQDORJW IRU EHGULIWHU Sn VDQGHGH MRUGHU 'HW VNDO GRJ Q YQHV DW GDWDPDWHULDOHW

LNNH UHJLVWUHUHU MRUGEXQGVIRUKROGHQH KYRUIRU EHGULIWHUQHV NRPPXQDOH WLOK¡UVIRUKROG HU


DQYHQGW VRP DSSURNVLPDWLRQ IRU EHGULIWHUQHV MRUGW\SH , GH NRPPXQHU KYRU MRUGW\SHQ

YDULHUHU EHWUDJWHOLJW HU DSSURNVLPDWLRQHQ RJ GHUPHG RJVn DJJUHJHULQJHQ DI EHGULIWHUQH WLO

NRPPXQDOW QLYHDX EHK IWHW PHG XVLNNHUKHG

)RUXGHQ GH WR RYHQVWnHQGH GDWDNLOGHU HU GHW Q¡GYHQGLJW PHG \GHUOLJHUH GDWD GHU EHVNULYHU

GH ¡NRQRPLVNH QHWWRXGE\WWHU G NQLQJVELGUDJ L ODQGEUXJHWV IRUVNHOOLJH SURGXNWLRQVJUHQH

IRU DW ILQGH IUHP WLO QGULQJHUQH L DUHDODQYHQGHOVHQ NDSLWDO RJ KXVG\ULQWHQVLWHWHQ 6nGDQ

QH GDWD HU LNNH Q¡GYHQGLJYLV WLOJ QJHOLJH Sn EHGULIWVQLYHDX PHQ GHW HU PXOLJW DW IUHPVWLOOH

GDWDVHULHU IRU JHQQHPVQLWOLJH QGULQJHU L ODQGEUXJHWV IRUVNHOOLJH SURGXNWLRQVJUHQH 8G IUD

GDWD IRU ¡NRQRPLHQ L ODQGEUXJHWV GULIWVJUHQH NDQ G NQLQJVELGUDJHW IRU GH HQNHOWH GULIWV

JUHQH L ODQGEUXJHW XGUHJQHV RJ EHQ\WWHV L XGUHJQLQJHQ DI DNWLYLWHWVQLYHDXHUQH L ODQGEUXJHW

'HW IRUXGV WWHV RP HQG PHG PLQGUH YDULDWLRQHU DW QGULQJHU L RYHQVWnHQGH JHQQHPVQLW

OLJH G NQLQJVELGUDJ EHWUDJWHW RYHU WLG VWDQGDUGG NQLQJVELGUDJ VDPW GH PLQGUH LQGE\UGHV

IRUVNHOOH GULIWVJUHQHQH LPHOOHP NDQ VLGHVWLOOHV PHG QGULQJHU L VWDQGDUGG NQLQJVELGUDJ Sn

GH HQNHOWH EHGULIWHU

$G )UD /DQGEUXJVVWDWLVWLN 'DQPDUNV 6WDWLVWLN EHQ\WWHV GDWD L IRUELQGHOVH PHG DQJLYHOVH

DI ODQGEUXJHWV VWUXNWXUHOOH DVSHNWHU 'LVVH GDWD EHQ\WWHV EODQGW DQGHW YHG DJJUHJHULQJHQ DI

VWLNSU¡YHEHGULIWHUQH WLO NRPPXQDOW QLYHDX 6HQHVWH nU PHG WRWDOW OOLQJ IRU GDQVN ODQGEUXJ

HU KYRUIRU GHW JLYHU PHQLQJ DW Y OJH VRP EDVLVnU L PRGHODUEHMGHW

'DWDEHJU QVQLQJHU

'H JHQQHPI¡UWH HVWLPHULQJHU DI DGI UGVSDUDPHWUHQH L (60(5$/'$ E\JJHU Sn HQ U NNH

LQGKHQWHGH EHGULIWVGDWD VRP EHVNUHYHW L RYHQVWnHQGH DIVQLW 7R W\SHU DI GDWDXVLNNHUKHG IRU

GH EHQ\WWHGH UHJQVNDEVGDWD VNDO L GHQ IRUELQGHOVH SnSHJHV )RU GHW I¡UVWH HNVLVWHUHU HQ

XVLNNHUKHG Sn VWLNSU¡YHUQH LGHW GHU L (60(5$/'$ PRGHOOHUHV Sn HQ VWLNSU¡YH IUD

EHGULIWHU XG DI ODQGHWV VPn EHGULIWHU L 6WDWLVWLNEDQNHQ 'HUVRP GH

XGYDOJWH EHGULIWHU LNNH HU IXOGW XG UHSU VHQWDWLYH IRU GDQVN ODQGEUXJ NDQ VNDEH HQ YLV

VWLNSU¡YHXVLNNHUKHG )RU GHW DQGHW KDU KYHU DI GH UHSU VHQWDWLYH EHGULIWHU IRUHWDJHW LQGEH

QGULQJHU L DUHDODQYHQGHOVHQ NDSLWDO RJ KXVG\ULQWHQVLWHWHQ NDOGHV L PRGHOVDPPHQK QJ IRU QGULQJHU L

DNWLYLWHWVQLYHDXHU -HQVHQ HW DO

)¡GHYDUH¡NRQRPLVN ,QVWLWXW SXEOLFHUHU KYHUW nU ‘NRQRPLHQ L ODQGEUXJHWV GULIWVJUHQH LQGHKROGHQGH VWDWLVWLN

YHGU¡UHQGH LQGW JWV RJ RPNRVWQLQJVGDWD SU SURGXNWLRQVJUHQ L GHW GDQVNH ODQGEUXJ


UHWQLQJ DI VWUXNWXUHOOH RJ ¡NRQRPLVNH IRUKROG Sn EHGULIWHQ , Vn IDOG GLVVH LQGEHUHWQLQJHU

LNNH HU IHMOIULH PHGI¡UHV HQ YLV PnOLQJVXVLNNHUKHG YHG HVWLPHULQJHQ DI DGI UGVSDUDPHWUHQH

8GRYHU GDWDXVLNNHUKHGHU HNVLVWHUHU RJVn XVLNNHUKHG YHG VHOYH HVWLPHULQJHQ DI DGI UGVSD

UDPHWUHQH 6 UOLJW L IRUKROG WLO GH EHQ\WWHGH PHWRGHU WLO HVWLPHULQJ GHU GRJ LNNH L Q UY

UHQGH VDPPHQK QJ YLO In HQ HNVSOLFLW JHQQHPJDQJ

(QGYLGHUH HU GH L PRGHOOHQ DQYHQGWH NRPPXQDOH GDWD IUD 'DQPDUNV 6WDWLVWLN LQGVDPOHW

KYHUW WLHQGH nU 'HWWH LQGHE UHU XQ JWHOLJW HW YLVW IHMOVN¡Q L IRUKROG WLO HQ PRGHOOHULQJ IRUH

WDJHW PHG GDWD Sn DPWVQLYHDX GHU LQGVDPOHV KYHUW nU 6HOYRP GHU NDQ DUJXPHQWHUHV IRU DW

PRGHOOHULQJ PHG RJ GHUPHG RJVn UHVXOWDWEHDUEHMGQLQJ DI GDWD Sn DPWVQLYHDX HU VWDWLVWLVN

PHUH YDOLG HQG Sn NRPPXQDOW QLYHDX HU GHW GHVXDJWHW YDOJW DW IRUHWDJH DQDO\VHQ Sn VLGVW

Q YQWH 'HWWH VNHU IRU DW GUDJH IRUGHO DI (60(5$/'$V EHGULIWVEDVHUHGH VWUXNWXU RJ DJ

JUHJHULQJVV\VWHP RJ GHUYHG SURILWHUH Sn PRGHOOHQV JHRJUDILVNH GHWDOMHULQJVJUDG IRU VnOHGHV

DW YXUGHUH VFHQDULHUQHV NRQVHNYHQVHU Sn ORNDOW QLYHDX

6DPPHQODJW LQGHE UHU RYHQVWnHQGH GDWDEHJU QVQLQJHU DW GH EHUHJQHGH IUHPVNULYQLQJHU

VNDO EHKDQGOHV YDUVRPW

%HJU QVQLQJHU YHG PRGHOOHULQJ L (60(5$/'$

$GVNLOOLJH EHJU QVQLQJHU YHG IUHPVNULYQLQJHU L (60(5$/'$ HU Y VHQWOLJH DW XQGHUVWUH

JH QnU DQDO\VHQ VRP L Q UY UHQGH WLOI OGH NRQFHQWUHUHU VLJ RP QGULQJHU L DUHDODQYHQ

GHOVH RJ KXVG\UEHV WQLQJHU

0HG KHQEOLN Sn DUHDODQYHQGHOVHQ IRUGHOHV DIJU¡GHVDPPHQV WQLQJHQ L (60(5$/'$ PHG

GHQ UHVWULNWLRQ DW GHU LNNH HU QRJHW DUHDO GHU XGJnU DI SURGXNWLRQHQ PHG XQGWDJHOVH DI

EUDN 'HWWH EHYLUNHU DW NRQVHNYHQVHUQH DI HQ SULV RJ HOOHU SU PLH QGULQJ GHU XPLGGHO

EDUW IRUYHQWHV DW EULQJH GHQ SnJ OGHQGH DIJU¡GH XG DI SURGXNWLRQ LNNH Q¡GYHQGLJYLV JLYHU

VLJ XGVODJ L UHVXOWDWHUQH 'HUWLO KDU (60(5$/'$ GHQ EHJU QVQLQJ DW GHU LNNH PHGWDJHV

DIJU¡GHU L HQ JLYHQ EHGULIWV DIJU¡GHVDPPHQV WQLQJ GHU LNNH DOOHUHGH ILJXUHUHU L XGJDQJV

nUHW 'HQQH EHJU QVQLQJ LQGHE UHU DOWVn DW EHGULIWHU GHU L XGJDQJVnUHW LNNH KDU G\UNHW HQ

JLYHQ DIJU¡GH LNNH NDQ IRUYHQWHV DW G\UNH GHQQH DIJU¡GH L nU %HJU QVQLQJHQ NDQ

Y UH V UOLJ XGVODJVJLYHQGH Sn SODQWHDYOVEHGULIWHUQH KYRU QGULQJHU L DIJU¡GHVDPPHQV W


QLQJHQ RJ G\UNQLQJ DI Q\H DIJU¡GHU L SUDNVLV HU PHUH XGWDOW HQG Sn KXVG\UEHGULIWHUQH 3n

VLGVWQ YQWH EOLYHU GH G\UNHGH DIJU¡GHU L YLG XGVWU NQLQJ DQYHQGW L IRGHUVDPPHQK QJ

KYRUIRU DIJU¡GHVDPPHQV WQLQJHQ RIWH HU PHUH VWDELO KHU HQG Sn SODQWHDYOVEHGULIWHU

'HVXGHQ HU GHW Y VHQWOLJW DW XQGHUVWUHJH DW LPSOHPHQWHULQJHQ DI VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ L

PRGHOOHQ HU IRUEXQGHW PHG HQ YLV XVLNNHUKHG KYRUIRU HQ IUHPVNULYQLQJ Sn GHW JHRJUDILVNH

QLYHDX GHU HU YDOJW DW EHQ\WWH L Q UY UHQGH RSJDYH RJVn HU EHK IWHW PHG XVLNNHUKHG

'HUIRU HU GHW LNNH PXOLJW DW DQJLYH HQGHJ\OGLJH nUVDJHU WLO DOOH QGULQJHU L DUHDODQYHQGHOVH

RJ KXVG\USURGXNWLRQ

7R \GHUOLJHUH IRUEHKROG HU DW KYHUNHQ V\VWHPHW DI P ONHNYRWHU HOOHU VXNNHUNYRWHU HU PR

GHOOHUHW HNVSOLFLW L PRGHOOHQ 'HW HU HQVEHW\GHQGH PHG DW GHU KYHUNHQ YHG EDVLVVFHQDULHW

HOOHU YHG OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW HU WDJHW K¡MGH IRU NYRWHUQHV VW¡UUHOVHU IRU GH WR SURGXNWLR

QHU )RU NY JSURGXNWLRQHQ EHW\GHU GHW DW NRQVHNYHQVHUQH YHG HQ IMHUQHOVH DI P ONHNYR

WHU YHG HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ LNNH YLO JLYH XGVODJ L UHVXOWDWHUQH VH NDSLWHO DIVQLW

6DPPH SUREOHPDWLN J¡U VLJ J OGHQGH IRU VXNNHUURHSURGXNWLRQ VH NDSLWHO DIVQLW

0RGHOUHVXOWDWHUQH IRU GH WR SURGXNWLRQVW\SHU YLO NXQ EOLYH EHU¡UW DI HOLPLQHULQJ DI HYHQWX

HOOH KXVG\USU PLHU RJ SULVVW¡WWH WLO SURGXNWLRQ 'HUIRU VNDO UHVXOWDWHUQH KHUIRU EHKDQGOHV

IRUVLJWLJW

(Q \GHUOLJHUH UHVHUYDWLRQ YHG PRGHOOHULQJ HU YDOJHW DI GH YDULDEOH GHU LQGJnU L VLPXOHULQ

JHUQH ,I¡OJH 5DVPXVVHQ 0¡OOHU -HQVHQ YLO HQKYHU PRGHO KDYH QRJOH YDULDEOH PHG

PLQGUH VLJQLILNDQV IRU PRGHOOHULQJHQ HQG DQGUH , Q UY UHQGH WLOI OGH DQWDJHV XGYLGHOVHQ

DI (8 PHG GH Q\H ¡VWODQGH DW ILQGH VWHG XGHQ QRJHQ PDUNHGVP VVLJH NRQVHNYHQVHU IRU

ODQGEUXJHW L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU 'HQQH DQWDJHOVH HU L VDJHQV QDWXU UHVWULNWLY

PHQ VDPWLGLJ PHG WLO DW EHJU QVH GDWDRPIDQJ RJ EHKDQGOLQJ

0HG KHQV\QVWDJHQ WLO GH Q YQWH EHJU QVQLQJHU YLO HQ SU VHQWDWLRQ DI GH DQYHQGWH VFHQDUL

HU RJ HQ DQDO\VH DI PRGHOUHVXOWDWHUQH IRUHWDJHV L GHW I¡OJHQGH NDSLWHO


.YDQWLWDWLY IUHPVNULYQLQJ

6FHQDULHU

, GH I¡OJHQGH DIVQLW SU VHQWHUHV HQ GHWDOMHUHW EHVNULYHOVH DI GH WR DQYHQGWH VFHQDULHU 'HW

LQGOHGHQGH VFHQDULR HU HW EDVLVVFHQDULR GHU EHQ\WWHV WLO DW VDPPHQKROGH GHW DOWHUQDWLYH

VFHQDULR PHG RJ VnOHGHV VNDEHU HQ PnOHVWRN KHUIRU , GHQ RSULQGHOLJH PRGHORSV WQLQJ YDU

EDVLVVFHQDULHW XGW QNW DW EHVNULYH HQ XGYLNOLQJ L GHQ IUHPWLGLJH VLWXDWLRQ IRU GDQVN ODQG

EUXJ XGHQ GH ODQGEUXJVSROLWLVNH LQLWLDWLYHU GHU LNNH DOOHUHGH YDU YHGWDJHW L ,GHW

$JHQGD UHIRUPHQ Sn QXY UHQGH WLGVSXQNW HU HQ LQWHJUHUHW GHO DI GDQVN RJ HXURS LVN

ODQGEUXJVSROLWLN HU GHW L GHQ DNWXHOOH VDPPHQK QJ YDOJW DW IRUPXOHUH HW VFHQDULR KYRUL

$JHQGD UHIRUPHQ LQNRUSRUHUHV VH NDSLWHO DIVQLW )¡OJHQGH DOWHUQDWLY WLO ED

VLVVFHQDULHW HU YDOJW

)XOG OLEHUDOLVHULQJ VFHQDULR KYRU GHU WDJHV XGJDQJVSXQNW L HQ YHUGHQVRPVS Q

GHQGH OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ

1HGHQVWnHQGH DIVQLW YLO JLYH HQ LQWURGXNWLRQ WLO GH WR VFHQDULHU RJ EHVNULYH GH IRUXGV W

QLQJHU GHU RSVWLOOHV I¡UHQG UHVXOWDWDQDO\VHQ IRUHWDJHV

%DVLVVFHQDULR

%DVLVVFHQDULHW EHVNULYHU HQ nULJ IUHPVNULYQLQJ IRU ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ L 'DQPDUN

6FHQDULHW DIVSHMOHU GHQ IRUYHQWHGH XGYLNOLQJ XQGHU IRUXGV WQLQJ DI DW GHQ HNVLVWHUHQGH

SROLWLN RSUHWKROGHV RJ XGYLNOLQJHQ I¡OJHU GH DNWXHOOH WUHQGV LQGHQ IRU ODQGEUXJVSROLWLNNHQ

² GHW YLO VLJH GH SROLWLVNH LQLWLDWLYHU L $JHQGD UHIRUPHQ 0RGHOOHULQJHQ ILQGHU VWHG

VRP HQ HIIHNW DI XGYLNOLQJHQ L SULVHU RJ VW¡WWHEHWLQJHOVHU Sn GHQ HQH VLGH RJ VWUXNWXUXGYLN

OLQJHQ Sn GHQ DQGHQ , Q UY UHQGH WLOI OGH KDU EDVLVVFHQDULHW HW KRYHGIRUPnO VFHQDULHW

EHQ\WWHV VRP UHIHUHQFHQLYHDX L IRUKROG WLO GHQ HIWHUI¡OJHQGH VFHQDULHDQDO\VH

)RUXGV WQLQJHU IRU EDVLVVFHQDULHW

, PDUWV YHGWRJ (8 5nGHW $JHQGD UHIRUPHQ DI (8·V I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN )RU

EDVLVVFHQDULHW VFHQDULHW J OGHU VnOHGHV DW DQDO\VHQ HU EDVHUHW Sn GH SROLWLVNH WLOWDJ GHU HU

EOHYHW YHGWDJHW L IRUELQGHOVH PHG $JHQGD 'LVVH WLOWDJ RPIDWWHU EO D HQ XGM YQLQJ DI


VW¡WWHQLYHDXHW WLO UHIRUPDIJU¡GHUQH Vn GH EOLYHU HQVDUWHGH )RU DOOH UHIRUPDIJU¡GHU PHG

XQGWDJHOVH DI NRUQ LQGHE UHU GHQQH QGULQJ HQ V QNQLQJ DI VW¡WWHQLYHDXHW IUD

3n KXVG\URPUnGHW HU GHQ Y VHQWOLJVWH QGULQJ LQGI¡UHOVHQ DI HQ SU PLH WLO PDONHNY J

VRP LNNH HNVLVWHUHGH L XGJDQJVnUHW 'DWD IRU GH HNVRJHQH YDULDEOH VWDPPHU KRYHGVD

JHOLJW IUD 5DDGVQ\W RP (8 YRO RIIHQWOLJJMRUW DI /DQGEUXJVUDDGHW 'H ¡NRQRPLVNH

YDULDEOH NRQVWLWXHUHV DI Y UGLHU EHUHJQHW DI )‘, RJ GH HQGRJHQH YDULDEOH DI LQGVDPOHGH

UHJQVNDEVGDWD IUD ODQGEUXJHW $GI UGVSDUDPHWUHQH HU HVWLPHUHW Sn EDJJUXQG DI GDWD IUD

'DQPDUNV 6WDWLVWLN )‘, RJ 'HW 'DQVNH )MHUNU UDDG

6FHQDULHGHILQLWLRQ IRU EDVLVVFHQDULHW

'H HNVRJHQH YDULDEOH DQYHQGW L EDVLVVFHQDULHW XGJ¡UHV DI Y UGLHU IRU KXVG\UW WKHG SU PL

HU RJ SULVHU IRUYHQWHW VRP I¡OJH DI $JHQGD UHIRUPHQ 3U PLHU RJ SULVHU RPUHJQHV WLO

KKY SU PLHIDNWRUHU RJ SULVIDNWRUHU RJ EHUHJQLQJHUQH DI GLVVH YLO EOLYH EHVNUHYHW L Q UY

UHQGH DIVQLW

6RP XGJDQJVSXQNW IRU EHUHJQLQJHQ DI SU PLH QGULQJHU EHQ\WWHV GH SROLWLVN IDVWVDWWH

Y UGLHU DQJLYHW L 5DDGVQ\W RP (8 YRO /DQGEUXJVUDDGHW 7DEHO YLVHU

SU PLHVW¡UUHOVHUQH L

DI $JHQGD

MI 6-), E VDPW GH IRUYHQWHGH SU PLHVW¡UUHOVHU VRP I¡OJH

3n EDJJUXQG DI QGULQJHUQH L SU PLHUQH EHUHJQHV SU PLHIDNWRUHU XG IUD XGWU\N

I S S Y

KYRU I HU SU PLHIDNWRUHQ S HU SU PLHQ RJ Y HU SURGXNWLRQVY UGLHQ 5DWLRQDOHW EDJ XGWU\N

NHW HU DW S Y RSIDWWHV VRP GHQ µDIO¡QQLQJµ ODQGPDQGHQ PRGWDJHU YHG SURGXNWLRQ DI HQ

DIJU¡GH HOOHU KXVG\U QGULQJHQ L SU PLHQ HU VnOHGHV HQ QGULQJ L µDIO¡QQLQJHQµ Sn SUR

GXNWHW 'LVVH WR HOHPHQWHU RYHUV WWHV QDWXUOLJW WLO HQ SU PLHIDNWRU VRP VN\OGHV QGULQJHQ

L ODQGEUXJVSROLWLNNHQ WLOVNXGGHW YHG KM OS DI RYHQVWnHQGH EHUHJQLQJVXGWU\N 3URGXNWL

RQVY UGLHQ Y HU DQJLYHW L WDEHO

DQJLYHW L WDEHO

RJ XG IUD IRUPHO HU SU PLHIDNWRUHUQH XGUHJQHW RJ


7DEHO +HNWDU RJ G\UHSU PLHU L %DVLVVFHQDULHW

9nUE\J >NU KD@

9LQWHUE\J >NU KD@

+YHGH >NU KD@

UWHU >NU KD@

5DSV >NU KD@

0DONHNY J >NU NR@

.¡GNY J >NU NR@

%UDN >NU KD@

7DEHO 3URGXNWLRQVY UGL Y

9nUE\J >NU KD@

9LQWHUE\J >NU KD@

+YHGH >NU KD@

UWHU >NU KD@

5DSV >NU KD@

0DONHNY J >NU NR@

.¡GNY J >NU NDOY@


ÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃ

%DVLV ∆ SU PLH


7DEHO 3U PLHIDNWRUHU I

9nUE\J

9LQWHUE\J

+YHGH

I %DVLV

3U PLHQ WLO PDONHNY J HU XGWU\N IRU GHQ NRPSHQVDWLRQ IRU SULVIDOGHW IRU P ON GHU JLYHV VRP HQ SU PLH

EDVHUHW Sn GHQ HQNHOWH SURGXFHQWV NYRWH 'HU HU WDJHW XGJDQJVSXQNW L HW IRUYHQWHW P ONHXGE\WWH L nU

Sn NJ P ON SU NR 3U PLHQ HU VDW WLO ¡UH SU NJ LGHW GHW DQWDJHV DW GHQ QDWLRQDOH NRQYROXW VRP

WLOGHOHV KYHUW PHGOHPVODQG IRUGHOHV OLJHOLJW HIWHU SURGXNWLRQHQ $QGHUVHQ /DQGEUXJVUDDGHW

.¡GNY J HU HW DJJUHJDW DI VODJWHNDOYH RJ DPPHN¡HU ,GHW DPPHN¡HU XGJ¡U HQ Vn OLOOH GHO DI NDWHJRULHQ

N¡GNY J DQWDJHV DW GHU NDQ VHV ERUW IUD GHP 'HUIRU HU GHW HPSLULVN REVHUYHUHGH WLOVNXG IRU VODJWHNDOYH

DQYHQGW L NDWHJRULHQ IRU N¡GNY J L

'HW HU YDQVNHOLJW DW RSJ¡UH HW HQNHOW XGWU\N IRU SU PLHQ WLO N¡GNY J VRP I¡OJH DI $JHQGD 'HOV HU

N¡GNY J VRP Q YQW HW DJJUHJDW DI VODJWHNDOYH RJ DPPHN¡HU RJ GHOV JLYHV GHU DGVNLOOLJH SU PLHU WLO GH WR

NDWHJRULHU XGO¡VW XQGHU V UOLJH EHWLQJHOVHU 'HUIRU HU GHW YDOJW DW IUHPVNULYH GHW HPSLULVN REVHUYHUHGH WLOVNXG

L PHG XGYLNOLQJHQ L KDQG\USU PLHQ YHG QHGHQVWnHQGH XGWU\N

HPSLULVN REVHUYHUHW WLOVNXG SROLF\EHVWHPW KDQG\USU PLH SROLF\EHVWHPW KDQG\USU PLH 'HQ SROLF\

EHVWHPWH KDQG\USU PLH YDU L NU RJ IRUYHQWHV L DW EOLYH NU MI /DQGEUXJVUDDGHW

UWHU

5DSV

0DONHNY J

.¡GNY J

ÃÃÃÃ

ÃÃÃÃ

ÃÃÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃ

à Ã

à ÃÃ

ÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃÃÃÃ

Ã


9 UGLHUQH L WDEHO VNDO IRUVWnV VnOHGHV DW HQ SU PLHIDNWRU Sn I HNV HU NYLYDOHQW

PHG HQ VWLJQLQJ L µDIO¡QQLQJµ Sn GHW SnJ OGHQGH SURGXNW PHG 'HW IRUYHQWHV LNNH

Q¡GYHQGLJYLV DW ODQGPDQGHQ Y OJHU DW SURGXFHUH GHQ DIJU¡GH PHG VW¡UVW SU PLHIDNWRU

PHQ GHULPRG GHQ DIJU¡GH GHU JLYHU GHW VW¡UVWH G NQLQJVELGUDJ 6LGVWQ YQWH HU SURGXNWHW

DI SU PLHIDNWRUHQ EUXWWRXGE\WWHW RJ GH YDULDEOH RPNRVWQLQJHU KYRU GH YDULDEOH RPNRVW

QLQJHU DQJLYHV YHG SULVIDNWRUHU VH QHGHQVWnHQGH SDUDJUDI

3ULV QGULQJHU L VFHQDULHW HU EHUHJQHW Sn EDJJUXQG DI PDNUR¡NRQRPLVNH HVWLPHULQJHU

IRUHWDJHW DI )‘, ,GHW SULV QGULQJHUQH L GHQ HNVLVWHUHQGH XGJDYH DI (60(5$/'$ HU

EHUHJQHW IRU QLYHDX QGUHV GH WLO QLYHDX YHG DW EHQ\WWH SURFHQWVDWVHQ IRU GH

UHDOH SULV QGULQJHU IUD MI /DQGEUXJVVWDWLVWLN RJ RJ WU NNH GHQ IUD

SULV QGULQJHUQH HVWLPHUHW DI )‘, IRU )RU DW NDONXOHUH GH UHDOH SULV QGULQJHU EHQ\W

WHV HQ RPUHJQLQJVIDNWRU IRU SULVHU RJVn NDOGHW %), GHIODWRU GHU PDUNHUHU SULVXGYLNOLQ

JHQ L DOOH GH HOHPHQWHU VRP LQGJnU L EUXWWRIDNWRULQGNRPVWHQ IRUEUXJVJRGHU LQYHVWHULQJV

JRGHU RVY RJ XGWU\NNHV VRP GHQ JHQQHPVQLWOLJH O¡Q RJ SULVXGYLNOLQJ L VDPIXQGHW 3ULV

QGULQJHUQH RPUHJQHV GHUQ VW WLO SULVIDNWRUHU YHG QHGHQVWnHQGH EHUHJQLQJVXGWU\N


I G Ã G Ã G

KYRU I HU SULVIDNWRUHQ G HU SULV QGULQJHQ L SURFHQW L HU LQGHNV IRU LQSXWV RJ RXWSXWV NDS

HU LQGHNV IRU NDSLWDO L SURFHQW RJ SURG HU GH IRUYHQWHGH VHNWRUP VVLJH SURGXNWLYLWHWV Q

GULQJHU L SURFHQW 3ULVIDNWRUHU IRU Q UY UHQGH VFHQDULR HU DQJLYHW L WDEHO

3ULVIDNWRUHUQH VNDO IRUVWnV VnOHGHV DW HQ SULVIDNWRU Sn I HNV HU NYLYDOHQW PHG HQ SULV

VWLJQLQJ Sn IRU GHQ SnJ OGHQGH LQGVDWVIDNWRU DIJU¡GH HOOHU KXVG\U 9 UGLHUQH L WDEHO

DQJLYHU DW SULVHQ VWLJHU IRU VW¡UVWHGHOHQ DI YDULDEOHQH PHG XQGWDJHOVH DI HQHUJL DU

EHMGVNUDIW RJ NHPLNDOLHU

%HUHJQLQJHUQH DI GH PDNUR¡NRQRPLVNH SULV QGULQJHU VWDPPHU IUD I¡OJHQGH SXEOLNDWLRQHU +DVOHU HW DO

RJ -DFREVHQ

%), GHIODWRUHQ %), EUXWWRIDNWRULQGNRPVW L YDU RJ HU XGUHJQHW Sn EDJJUXQG DI IOJ XGWU\N

%),

%),

%), GHIODWRUHQ EHQ\WWHV YHG GHIODWHULQJ DI SULV QGULQJHU IRU DW WDJH KHQV\Q WLO GHQ

JHQHUHOOH LQIODWLRQ

%HUHJQLQJHUQH VNHU L IRUKROG WLO NDSLWDO


7DEHO 3ULVIDNWRUHU I L %DVLVVFHQDULHW

(QHUJL +YHGH

$UEHMGVNUDIW UWHU

.XQVWJ¡GQLQJ

.HPLNDOLHU

0DVNLQVWDWLRQ

,QGN¡EW JURYIRGHU

I %DVLV I %DVLV

5DSV

.DUWRIOHU

6XNNHUURHU

0 ON

.UDIWIRGHU 2NVHN¡G

9nUE\J 6YLQHN¡G

9LQWHUE\J )MHUNU N¡G

9DQGPLOM¡SODQ ,, HU LPSOHPHQWHUHW L PRGHOOHQ YHG DW RSV WWH HQ ¡YUH JU QVH IRU HNVSDQVL

RQ DI KXVG\USURGXNWLRQ IRU KYHU EHGULIW KXVG\UW WKHGHQ 'HQ ¡YUH JU QVH HU NYLYDOHQW

WLO GHQ RIILFLHOOH JU QVH VRP DQJLYHW L 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW , IDVWVDWWHV KXVG\U

W WKHGHQ WLO '( KD IRU VYLQHSURGXNWLRQHU RJ '( KD IRU NY JSURGXNWLRQHU

/LEHUDOLVHULQJVVFHQDULR

/LEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW VNLOGUHU OLJH VRP EDVLVVFHQDULHW HQ nULJ IUHPVNULYQLQJ DI ODQG

EUXJVSURGXNWLRQHQ L 'DQPDUN %DJJUXQGHQ IRU DW RSVWLOOH GHWWH VFHQDULR VNDO VHV L VDP

PHQK QJ PHG GHW SUHV GHQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN L (8 HU NRPPHW XQGHU LQGHQ IRU GHQ

VHQHVWH WLG 3UHVVHW HU EODQGW DQGHW RSVWnHW VRP I¡OJH DI GH VHQHVWH ODQGEUXJVIRUKDQGOLQJHU

L :72 GHQ IRUHVWnHQGH XGYLGHOVH DI (8 PHG GH &HQWUDO RJ ‘VWHXURS LVNH ODQGH RJ GHV

XGHQ Sn JUXQG DI IRUEUXJHUQHV ¡QVNHU RP ODYHUH I¡GHYDUHSULVHU +DVOHU HW DO 1DOLQ

6FHQDULHW HU XGDUEHMGHW PHG KHQEOLN Sn HYHQWXHO YLUNHOLJJ¡UHOVH DI HQ YHUGHQVRP

VS QGHQGH OLEHUDOLVHULQJ Sn ODQGEUXJVKDQGOHQ (Q GHEDW KHURP KDU SU JHW GH VHQHVWH

:72 IRUKDQGOLQJHU Sn ODQGEUXJVRPUnGHW 3ODQHUQH LQGHE UHU HQ WRWDOW DINREOHW VW¡WWH WLO

)RU NXQVWJ¡GQLQJ HU SULVIDNWRUHQ EHUHJQHW Sn EDJJUXQG DI Y UGLHQ IRU J¡GQLQJVVWRIIHU L DOW

)RU NHPLNDOLHU SULVIDNWRUHQ EHUHJQHW Sn EDJJUXQG DI Y UGLHQ IRU SHVWLFLGHU

)RU PDVNLQVWDWLRQ HU SULVIDNWRUHQ EHUHJQHW Sn EDJJUXQG DI Y UGLHQ IRU ODQGEUXJVP VVLJH WMHQHVWHU

)RU LQGN¡EW JURYIRGHU HU SULVIDNWRUHQ EHUHJQHW Sn EDJJUXQG DI Y UGLHQ IRU IRGHUVWRIIHU L DOW

'( KD '\UHHQKHGHU SHU KHNWDU HU HQ EHUHJQLQJVHQKHG GHU PRGVYDUHU HQ PDONHNR DI VWRU UDFH XGHQ

RSGU W '\UHHQKHGHU EHUHJQHV HIWHU HQ V UOLJ WDEHO LGHW G\UHQH HU NODVVLILFHUHW HIWHU KYRU PHJHW J¡GQLQJ GH

SURGXFHUHU


ODQGEUXJVHUKYHUYHW Vn HW OLEHUDOLVHUHW PDUNHG IRU ODQGEUXJVYDUHU NDQ VNH I\OGHVW RJ GHUYHG

IULJ¡UH I¡GHYDUHU IUD YLUNQLQJHUQH DI SROLWLVNH LQGJUHE , PRGHOSUDNVLV EHW\GHU GHWWH DW DOOH

SU PLHU HOLPLQHUHV VnYHO KHNWDUSU PLHU VRP G\UHSU PLHU 'DWD DQYHQGW L GHWWH VFHQDULR

HU DG PRGXP GHW IRUHJnHQGH (QGHOLJW VNDO GHW IUHPK YHV DW VFHQDULHW LNNH LQGHKROGHU HQ

PHUH OLEHUDO PLOM¡ORYJLYQLQJ

8PLGGHOEDUW NDQ GHWWH VFHQDULR NDUDNWHULVHUHV VRP Y UHQGH WHPPHOLJ HNVWUHPW RJ LNNH

IXOGW XG NRQVLVWHQW PHG GH DNWXHOOH IRUKDQGOLQJHU L :72 RJ (8 PHQ LNNH GHVWR PLQGUH

UHOHYDQW VHW L O\VHW DI WHQGHQVHUQH L GH VHQHVWH :72 IRUKDQGOLQJHU 6FHQDULHW NDQ GHUIRU

WLOYHMHEULQJH EUXJEDUH LQGLNDWLRQHU DI KYRUGDQ IUHPWLGHQ IRU DUHDODQYHQGHOVHQ RJ KXVG\U

SURGXNWLRQHQ L GDQVN ODQGEUXJ NDQ XGDUWH VLJ L WLOI OGH DI HQ DIYLNOLQJ DI KDQGHOVIRUVW\U

UHQGH HOHPHQWHU

)RUXGV WQLQJHU IRU OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW

8GJDQJVSXQNWHW IRU VFHQDULHW HU JOREDO HQLJKHG L :72 UHJL RP HW IULW YHUGHQVPDUNHG

KYRU LPSRUWEDUULHUHU HNVSRUWVW¡WWH RJ SURGXNWLRQVNREOHGH VW¡WWHRUGQLQJHU IRUYHQWHV

DIYLNOHW KYLONHW LQGHE UHU HOLPLQHULQJ DI VXEVLGLHUQH RPIDWWHW DI GH VnNDOGWH JXOH RJ EOn

ERNVH L :72 VH NDSLWHO DIVQLW 'HW RSVWLOOHGH VFHQDULR PRGHOOHUHV IUHP WLO nU

Vn GHW HU VDPPHQOLJQHOLJW PHG EDVLVVFHQDULHW )RU 'DQPDUN LQGHE UHU OLEHUDOLVHULQJVVFHQD

ULHW HOLPLQHULQJ DI P ONHNYRWHU SU PLHU Sn NY J RJ KHNWDUSU PLHU KYLONHW RJVn NDQ RS

IDWWHV VRP HQ IXOGVW QGLJW DINREOHW VW¡WWH GHU LNNH ¡YHU LQGIO\GHOVH Sn ODQGPDQGHQV SUR

GXNWLRQVEHVOXWQLQJHU MI )UDQGVHQ 0HOJDDUG

6FHQDULHGHILQLWLRQ IRU OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW

3n EDJJUXQG DI SU PLHQLYHDXHW L EHUHJQHV Q\H SU PLHIDNWRUHU GHU HU DQJLYHW L WDEHO

DQDORJW WLO EHUHJQLQJHUQH L DIVQLW

3ULV QGULQJHUQH L VFHQDULHW HU OLJHVRP L IRUHJnHQGH VFHQDULR EDVHUHW Sn HVWLPDWHU IUD )‘,

RJ XGUHJQHW Sn VDPPH YLV 3ULVIDNWRUHUQH IRU OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW DQWDJHU Y UGLHUQH

DQJLYHW L WDEHO

3URGXNWLRQVNREOHW VW¡WWH RPIDWWHU EODQGW DQGHW KHNWDUVW¡WWH RJ G\UHSU PLHU ,GHW NXQ GH SURGXNWLRQVNRE

OHGH VW¡WWHRUGQLQJHU HU XGVDW IRU DIYLNOLQJ YLO GHU VWDGLJ Y UH HW YLVW VSLOOHUXP IRU LPSOHPHQWHULQJ DI GHFRXSOHG

VW¡WWHRUGQLQJHU


7DEHO 3U PLHIDNWRUHU I

9nUE\J

9LQWHUE\J

+YHGH

UWHU

5DSV

.¡GNY J

I /LEHUDOLVHULQJ

ÃÃÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃ

ÃÃÃÃÃ

ÃÃÃÃ

9 UGLHUQH L WDEHO YLVHU DW GHU ILQGHU SULVVWLJQLQJHU VWHG IRU DOOH DIJU¡GHU VDPW IRU VYLQ

RJ IMHUNU cUVDJHQ WLO DW SULVHUQH VWLJHU L Q UY UHQGH VFHQDULR HU IRUGL GH UHDOH SULV Q


GULQJHU L nUHQH

HU QHJDWLYH 'HUIRU EOLYHU GH VDPOHGH SULVVWLJQLQJHU IUHP WLO

VW¡UUH HQG IRUYHQWHW )RU P ONH RJ NY JSURGXNWLRQ HQHUJL DUEHMGVNUDIW RJ NHPLND

OLHU REVHUYHUHV SULVUHGXNWLRQHU L WDEHO

7DEHO 3ULVIDNWRUHU I ÃL /LEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW

I /LEHUDOLVHULQJ I /LEHUDOLVHULQJ

(QHUJL +YHGH

$UEHMGVNUDIW UWHU

.XQVWJ¡GQLQJ 5DSV

.HPLNDOLHU .DUWRIOHU

0DVNLQVWDWLRQ 6XNNHUURHU

,QGN¡EW JURYIRGHU 0 ON

.UDIWIRGHU 2NVHN¡G

9nUE\J 6YLQHN¡G

9LQWHUE\J )MHUNU N¡G

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

+XVG\UW WKHGHQ HU L GHWWH VFHQDULR OLJHOHGHV IDVWVDW WLO '( KD IRU VYLQHSURGXFHQWHU RJ

'( KD IRU NY JSURGXFHQWHU 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW

'LVVH UHDOH SULV QGULQJHU EHQ\WWHV VRP RPWDOW L DIVQLW WLO DW QGUH SULVIDNWRUHUQH L (60(5$/'$ IUD

QLYHDX WLO QLYHDX


$QDO\VH DI PRGHOUHVXOWDWHU

)¡OJHQGH DIVQLW EHVNULYHU UHVXOWDWHUQH IUD VLPXOHULQJHUQH DI GH XGYDOJWH VFHQDULHU YHG

EUXJ DI (60(5$/'$ PHG IRNXV Sn GHQ YLJWLJVWH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ L GH WUH XQGHUV¡

JHOVHVNRPPXQHU %RNV RSVXPPHUHU KRYHGDVSHNWHUQH L GH WR VFHQDULHU

%RNV +RYHGDVSHNWHUQH L GH WR PRGHOVFHQDULHU

• %DVLVVFHQDULR nULJ IUHPVNULYQLQJVSHULRGH GHU EHQ\WWHV WLO DW VDPPHQOLJQH

PHG QHGHQVWnHQGH DOWHUQDWLYH VFHQDULXP , VFHQDULHW LQNRUSRUHUHV NRQVHNYHQ

VHUQH DI $JHQGD UHIRUPHQ KYLONHW LQGHE UHU HQ XGM YQLQJ DI KHNWDU

VW¡WWHQ WLO UHIRUPDIJU¡GHUQH IRUK¡MHOVH DI SU PLHQ WLO N¡GNY J RJ LQGI¡UHOVH

DI SU PLH WLO PDONHNY J 'HVXGHQ LQGHKROGHU VFHQDULHW GH SULV QGULQJHUQH

DQJLYHW L WDEHO

, DQDO\VHQ EHQ YQHV GHWWH VFHQDULR %DVLV

• /LEHUDOLVHULQJVVFHQDULR nULJ IUHPVNULYQLQJVSHULRGH KYRU GHW IRUXGV W

WHV DW LPSRUWEDUULHUHU RJ HNVSRUWVW¡WWH RJ V\VWHPHW DI SU PLHU ERUWIDOGHU ,

SUDNVLV EHW\GHU GHWWH HOLPLQHULQJ DI SULVVW¡WWH KHNWDUSU PLHU PDONH RJ N¡G

NY JVSU PLHU L VFHQDULHW /DQGP QGHQHV SURGXNWLRQVEHVOXWQLQJHU DINREOHV

GHUPHG IUD VW¡WWHQ 'HVXGHQ LQGHKROGHU VFHQDULHW GH SULV QGULQJHUQH DQJLYHW

L WDEHO

, DQDO\VHQ EHQ YQHV GHWWH VFHQDULR /LEHUDOLVHULQJ

*HQQHP GH WR VFHQDULHU EHUHJQHV UHVXOWDWHU IRU GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU 5DYQVERUJ

NRPPXQH L 6WRUVWU¡PV $PW 0RUV¡ NRPPXQH L 9LERUJ $PW RJ +HOOH NRPPXQH L 5LEH

DPW 3n JUXQG DI GDWDP VVLJH YDQVNHOLJKHGHU L O¡EHW DI PRGHOOHULQJVSURFHVVHQ HU UHVXOWD

WHUQH IRU GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU LNNH DIVWHPW PHG GH ¡YULJH NRPPXQHU 'HW HU

QDWXUOLJYLV Y VHQWOLJW DW XQGHUVWUHJH DW XGYLNOLQJHQ IRU GLVVH WUH NRPPXQHU LNNH Q¡GYHQ

GLJYLV HU UHSU VHQWDWLY IRU GHQ VDPOHGH GDQVNH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ 6 UOLJW IRUGL NRP

PXQHUQH KKY HU VSHFLDOLVHUHW LQGHQ IRU pQ DI GH WUH KRYHGSURGXNWLRQVJUHQH 'HW DQVHV GRJ

VRP Y VHQWOLJW DW EHG¡PPH KYRU YHOIXQJHUHQGH PRGHOOHQ HU PHG VLQ QXY UHQGH JHRJUDIL

VNH GHWDOMHULQJVJUDG RJ VnOHGHV WDJH XGJDQJVSXQNW L NRPPXQHU GHU QHWRS HU VSHFLDOLVHUHW

LQGHQ IRU ODQGEUXJHWV KRYHGJUHQH


(60(5$/'$ HU DQYHQGW WLO DW EHUHJQH UHVXOWDWHU IRU RXWSXW YDULDEOH VH ELODJ GHU

G NNHU SURGXNWLRQ LQSXWEHKRY DUHDODQYHQGHOVH KXVG\UW WKHG RJ DQGUH ¡NRQRPLVNH YDUL

DEOH )RU DW EHJU QVH DQDO\VHQ HU XGYDOJW YDULDEOH VRP UHODWHUHU WLO DUHDODQYHQGHOVH RJ SUR

GXNWLRQ L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU

… )RU 5DYQVERUJ NRPPXQH RPIDWWHU DQDO\VHQ V UOLJW KRYHGDIJU¡GHUQH E\J KYHGH RJ

VXNNHUURHU VDPW WR PLQGUH EHW\GQLQJVIXOGH DIJU¡GHU UWHU RJ UDSV

… )RU 0RUV¡ NRPPXQH J OGHU GHW L V UGHOHVKHG VYLQHSURGXNWLRQHQ DQJLYHW YHG DQ

WDOOHW DI DYOVVYLQ RJ VODJWHVYLQ VDPW KRYHGDIJU¡GHUQH E\J RJ KYHGH /LJHOHGHV YLO XGYLN

OLQJHQ IRU UWHU RJ UDSV EOLYH XQGHUV¡JW

… )RU +HOOH NRPPXQH YLO KRYHGVDJHOLJW NY JSURGXNWLRQHQ EOLYH XQGHUV¡JW ² DQJLYHW

YHG DQWDOOHW DI PDONHN¡HU DPPHN¡HU RJ DQGHW NY J (QGYLGHUH YLO UHVXOWDWHUQH IUD KR

YHGDIJU¡GHUQH E\J KYHGH UWHU RJ UDSV EOLYH VWXGHUHW

)RU 5DYQVERUJ NRPPXQH GHU RYHUYHMHQGH HU HQ SODQWHDYOVNRPPXQH RJ KYRU MRUGW\SHQ

KRYHGVDJHOLJW HU OHUHW EHQ\WWHV IRUWULQVYLVW DGI UGVSDUDPHWUHQH HVWLPHUHW IRU EHGULIWVJUXS

SH L (60(5$/'$ VH NDSLWHO WDEHO )XOGWLGV SODQWHEUXJ Sn OHUMRUG , 0RUV¡ NRPPX

QH HU ODQGEUXJHW GRPLQHUHW DI VYLQHSURGXNWLRQ RJ GHQ KHUVNHQGH MRUGW\SH OHUHW RJ DG

I UGVSDUDPHWUHQH EHQ\WWHW EHURU IRUWULQVYLVW Sn EHGULIWVJUXSSH )XOGWLGV VYLQHEUXJ Sn OHUMRUG

, +HOOH NRPPXQH XGJ¡UHV ODQGEUXJHWV KRYHGSURGXNWLRQ DI P ONHSURGXNWLRQ RJ GHUPHG

NY JDYO , GHQQH NRPPXQH HU GHQ GRPLQHUHQGH MRUGW\SH VDQGHW RJ DGI UGVSDUDPHWUHQH

EHQ\WWHW RYHUYHMHQGH IUD EHGULIWVJUXSSH )XOGWLGV NY JEUXJ Sn VDQGMRUG

, GHW I¡OJHQGH DIVQLW YLO PRGHOEHUHJQHGH DGI UGVSDUDPHWUH IRU GH WUH EHGULIWVJUXSSHU SU

VHQWHUHV IRU DW VNDEH HW RYHUEOLN RYHU ODQGEUXJHWV WLOSDVQLQJVPXOLJKHGHU HIWHU SROLWLVN UHJX

OHULQJ XQGHU GH WR VFHQDULHU $QDO\VHQ RSGHOHV L WUH GHODQDO\VHU KYRU UHVXOWDWHUQH IRU GH WR

VFHQDULHU LQGJnU

8QGHUV¡JHOVH DI UHVXOWDWHUQH IRU DUHDODQYHQGHOVHQ L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU

8QGHUV¡JHOVH DI NY JSURGXNWLRQHQV XGYLNOLQJ L GH WUH NRPPXQHU

8QGHUV¡JHOVH DI VYLQHSURGXNWLRQHQV XGYLNOLQJ L GH WUH NRPPXQHU


$UHDODQYHQGHOVH

7DEHO DQJLYHU PRGHOOHUHW DUHDODQYHQGHOVH IRU GH WR VFHQDULHU %DVLV RJ /LEHUDOLVH

ULQJ )RU DW VNDEH HW VDPPHQOLJQLQJVJUXQGODJ PHOOHP GH WR VFHQDULHU RJ YLUNHOLJKH

GHQ HU DQI¡UW Y UGLHU IRU DUHDODQYHQGHOVHQ IRU 'H WUH VLGVWH NRORQQHU DQJLYHU GHQ

SURFHQWYLVH IRUVNHO L DUHDODQYHQGHOVHQ PHOOHP D RJ %DVLV E RJ /LEHUD

OLVHULQJ RJ F %DVLV RJ /LEHUDOLVHULQJ 'LVVH IRUVNHOOH VNDO DQYHQGHV WLO HQ

YXUGHULQJ DI GH LQGE\UGHV VFHQDULHIRUVNHOOH

7DEHO $UHDODQYHQGHOVH L 5DYQVERUJ +HOOH RJ 0RUV¡ NRPPXQHU >KD@

5DYQVERUJ

9nUE\J

+YHGH

6PO NRUQDUHDO

6XNNHUURHU

UWHU

5DSV

+HOOH

9nUE\J

+YHGH

6PO NRUQDUHDO

UWHU

5DSV

0RUV¡

9nUE\J

+YHGH

6PO NRUQDUHDO

UWHU

5DSV

%DVLVÃ /LE 'LIIHUHQFH PO

RJ %DVLV L

'LIIHUHQFH PO

RJ /LE L

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

'LIIHUHQFH PO

EDVLV RJ /LE L


6RP DQJLYHW L WDEHO HU GHU VWRUH IRUVNHOOH L GHQ IRUYHQWHGH XGYLNOLQJ IRU DIJU¡GHUQH L

KKY 5DYQVERUJ +HOOH RJ 0RUV¡ NRPPXQHU ) OOHV IRU GH WUH NRPPXQHU HU DW GHU YLO VNH

HQ QHGEULQJHOVH DI DIJU¡GHDUHDOHW IUD XGJDQJVnUHW L IRUKROG WLO EHJJH VFHQDULHU 'H

SURFHQWYLVH QGULQJHU HU VW¡UVW PHOOHP RJ /LEHUDOLVHULQJ KYLONHW HU IRUYHQWHOLJW

GD NRQVHNYHQVHUQH DI VLGVWQ YQWH VFHQDULHIRUPXOHULQJ HU PHUH XGWDOWH HQG IRU %DVLV

'H QHJDWLYH QGULQJHU IRU YnUE\J VNDO SULP UW VHV Sn EDJJUXQG GHQ IRUYHQWHGH VWUXNWXUXG

YLNOLQJ 'HU IRUYHQWHV HW IDOG L GHW VDPOHGH DQWDO EHGULIWHU PHG YnUE\J WLO IRUGHO IRU GHW VDP

OHGHDQWDOEHGULIWHUPHGKYHGH KYRUIRU DUHDODQYHQGHOVHQ DI KYHGH Sn WURGV DI HQ IRUYHQWHW

ODYHUH SULV RYHUVWLJHU GHQ DI YnUE\J )DOGHW L DUHDODQYHQGHOVH IRU YnUE\J HU DQVHHOLJW L EnGH

5DYQVERUJ RJ +HOOH NRPPXQHU )RU 0RUV¡ NRPPXQH V\QHV GHU GHULPRG LNNH DW Y UH VWRU

IRUVNHO L DUHDODQYHQGHOVHQ IRU YnUE\J PHOOHP GH WR VFHQDULHU 'HW NDQ K QJH VDPPHQ PHG

DW VYLQHKROGHW L NRPPXQHQ LNNH IDOGHU Vn GUDVWLVN VRP L GH DQGUH WR NRPPXQHU VH DIVQLW

)RU KYHGH REVHUYHUHV IRU DOOH WUH NRPPXQHU HQ VWLJQLQJ L DUHDODQYHQGHOVHQ IUD XGJDQJVnUHW

IUHP WLO IRU EHJJH VFHQDULHU cUVDJHQ KHUWLO VNDO ILQGHV L RYHQVWnHQGH DIVQLW KYRU GHW

DQJLYHV DW KYHGHDUHDOHW IRUYHQWHV DW XGYLGHV Sn EHNRVWQLQJ DI DUHDOHW PHG YnUE\J VRP I¡OJH

DI VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ +YHGH DQVHV VnOHGHV DW Y UH GHQ PHVW NRQNXUUHQFHG\JWLJH KRYHGDI

JU¡GH /LJHVRP L 5DYQVERUJ RJ 0RUV¡ NRPPXQHU VHV RJVn L +HOOH NRPPXQH HQ Y VHQWOLJ

VWLJQLQJ L KYHGHDUHDOHW 0HG MRUGERQLWHWHQ L +HOOH NRPPXQH WDJHW L EHWUDJWQLQJ YXUGHUHV GHW

GRJ LNNH VRP VDQGV\QOLJW DW KYHGHDUHDOHW YLO HNVSDQGHUH L Vn VWRU JUDG VRP (60(5$/'$

IUHPVNULYHU

cUVDJHQ WLO DW VPO NRUQDUHDO HU PHGWDJHW L WDEHOOHQ HU IRU DW JLYH HW VDPOHW SURVSHNW IRU GH

UHVSHNWLYH NRUQDUHDOHUV XGYLNOLQJ )RU +HOOH RJ 0RUV¡ NRPPXQHU YLVHU GHQQH YDULDEHO DW

GH LQGLYLGXHOOH IRUVNHOOH Q VWHQ XGOLJQHV GD QGULQJHUQH Sn FD L IRUKROG WLO XGJDQJV

nUHW YXUGHUHV XEHW\GHOLJH L GHW VDPOHGH KHOH )RU 5DYQVERUJ NRPPXQH HU QGULQJHU

QH VW¡UUH KYLONHW RJVn HU IRUYHQWHW IRU NRPPXQHQ LGHW DIK QJLJKHGHQ DI SODQWHSURGXNWL

RQHQ KHU HU VW¡UVW

)RU DUHDODQYHQGHOVHQ DI VXNNHUURHU VHV KHOOHU LNNH EHW\GHOLJH QGULQJHU 8GVYLQJHQH HU VWRUW

VHW HQV IUD WLO %DVLV RJ IUD WLO /LEHUDOLVHULQJV RJ nUVDJHQ KHUWLO VNDO


ILQGHV L VXNNHUSROLWLNNHQV LQNRUSRUHULQJ L PRGHOOHQ ,GHW VXNNHUNYRWHUQH VRP Q YQW L ND

SLWHO LNNH HU PRGHOOHUHW HNVSOLFLW L (6(0(5$/'$ RJ GD GHU LNNH JLYHV KHNWDUVW¡WWH WLO

VXNNHUURHSURGXNWLRQ YLO QGULQJHUQH L VXNNHUDUHDOHW XGHOXNNHQGH Y UH EHWLQJHW DI SULV Q

GULQJHU RJ VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ $OHQH SULV QGULQJHUQH VH DIVQLW RJ GHU JDQVNH

YLVW HU SRVLWLYH IRU VXNNHUURHSURGXNWLRQHQ YLVHU VLJ GRJ LNNH DW KDYH V UOLJ VWRU EHW\GQLQJ

IRU DUHDODQYHQGHOVHQ GHU VHV DW IDOGH IUD XGJDQJVnUHW WLO %DVLV RJ /LEHUDOLVHULQJV

3ULV QGULQJHQ HU VnOHGHV LNNH VWRU QRN WLO DW U\NNH YHG DUHDODQYHQGHOVHQ DI VXNNHUURHU L

5DYQVERUJ NRPPXQH 'RJ NDQ PDQJOHQ Sn QGULQJ OLJHOHGHV Y UH HW XGWU\N IRU HQ IRU

YHQWHW NRQFHQWUDWLRQ DI VXNNHUURHSURGXNWLRQ L 5DYQVERUJ VRP I¡OJH DI VWUXNWXUXGYLNOLQ

JHQ

$UHDOHW PHG EnGH UDSV RJ UWHU IDOGHU UHODWLYW PHUH HQG GH ¡YULJH UHIRUPDIJU¡GHDUHDOHU

KYLONHW VN\OGHV HW VW¡UUH SULVIDOG VDPW DW DUHDOSU PLHUQH IRU UDSV RJ UWHU LNNH HU L VWDQG WLO

DW NRPSHQVHUH IRU SULVIDOGHW ,GHW XGJDQJVDUHDOHUQH IRU UWHU RJ UDSV HU ODYHIRUDOOHWUH NRPPXQHU HU GHW Q¡GYHQGLJW DW WRONH GH KHUHIWHU 'HUIRU HU DQO JQLQJHQ DI HQ KHOKHGVEH

WUDJWQLQJ Y VHQWOLJ QnU UHVXOWDWHUQH IUD Q UY UHQGH IUHPVNULYQLQJ YXUGHUHV

+YDG DQJnU QGULQJHUQH LPHOOHP GH WR VFHQDULHU GHU HU DQJLYHW YHG HQ SURFHQWVDWV L VLGVWH

NRORQQH L WDEHO V\QHV DUHDODQYHQGHOVHQ LNNH DW QGUHV PDUNDQW )RU 5DYQVERUJ NRP

PXQH HU GH VW¡UVWH QGULQJHUSn FD IRU UWHU RJ E\J PHQ LJHQ VHV DW QGULQJHQ IRU

GHW VDPOHGH NRUQDUHDO LNNH HU DQVHOLJ )RU UWHDUHDOHW L 5DYQVERUJ NRPPXQH VSLOOHU DUHDO

VW¡UUHOVHUQH L K¡M JUDG HQ UROOH L GHQ SURFHQWYLVH QGULQJ QGULQJ IUD WLO KD )RU GH WR

M\VNH NRPPXQHU VHU QGULQJHUQH RJVn WLOIRUODGHOLJH XG 0HVW PDUNDQW VHU GHW XG IRU UWHU

PHQ LJHQ Pn WDJHV IRUEHKROG IRU DUHDOVW¡UUHOVHUQH (60(5$/'$V EHJU QVQLQJ PHG LNNH

DW WDJH DUHDO XG DI SURGXNWLRQ NDQ GRJ Y UH HQ DIJ¡UHQGH IDNWRU IRU DW DUHDODQYHQGHOVHQ DI

UDSV RJ UWHU VWDGLJ HNVLVWHUHU L

6DPPHQIDWWHQGH IRU DUHDODQYHQGHOVHQ L GH WUH NRPPXQHU YXUGHUHV DW QGULQJHUQH VFHQD

ULHUQH LPHOOHP LNNH XGJ¡U HQ Y VHQWOLJ WUXVVHO PRG SODQWHDYOHQ L NRPPXQHUQH *DQVNH

YLVW VSLOOHU XGYLNOLQJHQ L G\UHKROGHW HQ YLV EHW\GQLQJ ² V UOLJW IRU 0RUV¡ NRPPXQH VnOH

GHV DW SODQWHDYOHQ KHU VOHW LNNH V\QHV DW QGUHV )RU 5DYQVERUJ NRPPXQH GHU HU PHJHW

DIK QJLJ DI LQGWMHQLQJHQ IUD QHWRS SODQWHDYO EHP UNHV In QHJDWLYH QGULQJHU GH WR VFHQD

ULHU LPHOOHP (HQ PXOLJ nUVDJ KHUWLO ILQGHV L (60(5$/'$V PRGHONRQVWUXNWLRQ 6RP EH


VNUHYHW L NDSLWHO DIVQLW KDU (60(5$/'$ GHQ EHJU QVQLQJ DW IRUGHOLQJHQ DI DIJU¡

GHVDPPHQV WQLQJHQ IRUHWDJHV XGHQ DW PRGHOOHQ WDJHU DUHDO XG DI SURGXNWLRQ 'HWWH IRU

KROG NDQ L K¡M JUDG Y UH PHGYLUNHQGH WLO DW GHQ SURFHQWYLVH IRUVNHO L DUHDODQYHQGHOVHQ

PHOOHP GH WR VFHQDULHU HU PLQLPDO 'HUXGRYHU NDQ GHW K QJH VDPPHQ PHG DW HQ KDQGHOV

OLEHUDOLVHULQJ VRP I¡OJH DI HOLPLQHULQJ DI WLOVNXGVRUGQLQJHU WLO SODQWHSURGXNWLRQHQ LNNH

¡YHU QRJHQ Y VHQWOLJ LQGIO\GHOVH Sn SODQWHDYOHQ L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU

.Y JSURGXNWLRQ

.Y JSURGXNWLRQHQ HU PRGHOOHUHW DQDORJW WLO SODQWHSURGXNWLRQHQ RJ L WDEHO DQJLYHV GH

PRGHOEHUHJQHGH UHVXOWDWHU 8GYLNOLQJHQ L DQWDOOHW DI NY J HU RJVn KHU RSGHOW Sn GH WR VFH

QDULHU %DVLV RJ /LEHUDOLVHULQJ )RU LJHQ DW VNDEH HW VDPPHQOLJQLQJVJUXQGODJ HU

DQI¡UW Y UGLHU IRU DQWDOOHW DI NY J L

2YHURUGQHW EHP UNHV LNNH GH VWRUH QGULQJHU L DQWDOOHW DI NY J L GH WUH XQGHUV¡JHOVHV

NRPPXQHU 'HQ Y VHQWOLJVWH nUVDJ KHUWLO HU DW P ONHNYRWHQ GHU KDU HNVLVWHUHW VLGHQ

LNNH HU PRGHOOHUHW HNVSOLFLW L (60(5$/'$ %HJUXQGHOVHQ KHUIRU HU DW PRGHOOHQV EH

GULIWVEDVHUHGH VWUXNWXU LNNH IRUGUHU EXQGQH NYRWHU GD GLVVH HU PXOLJH DW KDQGOH PHG QHWRS

Sn EHGULIWVQLYHDX 'HQQH VLGHEHWUDJWQLQJ YLOOH LNNH KDYH JMRUW VLJ J OGHQGH KYLV HQ ODQG

EUXJVVHNWRUPRGHO PHG ULQJH JHRJUDILVN GHWDOMHULQJVJUDG YDU EHQ\WWHW YHG PRGHOOHULQJ

'HVXGHQ HU DGI UGVSDUDPHWUHQH HVWLPHUHW L PRGHOOHQ IRU HQ SHULRGH KYRUL NYRWHV\VWHPHW

NXQ KDU HNVLVWHUHW L KDOYGHOHQ KYLONHW XQ JWHOLJW PHGI¡UHU YLVVH SUREOHPHU YHG HQ DQDO\VH

DI UHVXOWDWHUQH 0 ONHNYRWHQV PRGHOOHULQJ PHGI¡UHU VnOHGHV HQ YLV VWLYKHG L PRGHOOHULQJV

V\VWHPHW KYRUIRU GHQ IRUYHQWHGH HIIHNW DI OLEHUDOLVHULQJHQ L IRUP DI HW IDOG L NY JSURGXN

WLRQHQ LNNH EOLYHU V\QOLJ 'HQQH SUREOHPDWLN J¡U VLJ LV U J OGHQGH YHG UHVXOWDWHUQH IRU GH

WR VFHQDULHU KYRU GHQ SURFHQWYLVH IRUVNHO KHULPHOOHP HU PHJHW EHVNHGHQ

)RU DQWDOOHW DI PDONHN¡HU REVHUYHUHV HW PLQGUH IDOG IUD EnGH XGJDQJVnUHW WLO %DVLV RJ WLO

/LEHUDOLVHULQJ 'HQQH XGYLNOLQJ HU IRUDQOHGLJHW DI HQ IRUYHQWHW VWDJQDWLRQ RJ VHQHUH HW

IDOG L SULVHQ Sn P ON IUD XGJDQJVnUHW WLO (Q DOWHUQDWLY IRUNODULQJ KHUSn NDQ Y UH DW

P ONH\GHOVHQ SU NR IRUYHQWHV VWLJHQGH KYRUIRU HW IDOG L GHQ VDPOHGH EHVWDQG YLO Y UH

QDWXUOLJ


7DEHO .Y JSURGXNWLRQ L 5DYQVERUJ +HOOH RJ 0RUV¡ NRPPXQHU >DQWDO G\U@

5DYQVERUJ

0DONHN¡HU

$PPHN¡HU

.YLHU

7\UH RJ W\UH

NDOYH

+HOOH

0DONHN¡HU

$PPHN¡HU

.YLHU

7\UH RJ W\UH

NDOYH

0RUV¡

0DONHN¡HU

$PPHN¡HU

.YLHU

7\UH RJ W\UH

NDOYH

%DVLV /LE 'LIIHUHQFH PO

RJ EDVLV L

'LIIHUHQFH PO

RJ /LE L

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

'LIIHUHQFH PO

EDVLV RJ /LE L

6W¡UUHOVHQ DI GH SURFHQWYLVH QGULQJHU YDULHUHU LPHOOHP GH WUH NRPPXQHU RJ HU VW¡UVW IRU

5DYQVERUJ NRPPXQH , GHQQH NRPPXQH HU ODQGEUXJHWV DIK QJLJKHG DI NY JSURGXNWLRQ

GRJ LNNH VWRU RJ QGULQJHQ NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP XEHW\GHOLJ +YHUNHQ L 0RUV¡ HOOHU +HO

OH NRPPXQHU V\QHV GHW VDPOHGH IDOG L DQWDOOHW DI PDONHN¡HU DW Y UH DIJ¡UHQGH IRU P ONH

SURGXNWLRQHQ 'HW VHV GRJ L WDEHO DW GHW VDPOHGH IDOG L DQWDOOHW DI PDONHN¡HU HU SURFHQW

YLVW PLQGVW IRU +HOOH NRPPXQH IUD XGJDQJVnUHW WLO KYLONHW NDQ VN\OGHV NRPPXQHQV

KLGWLGLJH VSHFLDOLVHULQJ LQGHQ IRU PDONHNY JVSURGXNWLRQ


)RU DPPHN¡HU GHULPRG VHV QHJDWLYH QGULQJHU IRU DOOH WUH NRPPXQHU GHQ PLQGVWH SUR

FHQWYLVH QGULQJ VHV IRU +HOOH NRPPXQH 'HW IUHPJnU GRJ DW DQWDOOHW DI DPPHN¡HU NXQ HU

DI \GHUVW EHJU QVHW RPIDQJ RJ EHW\GQLQJ 6DPPH U VRQQHPHQW NDQ EHQ\WWHV YHG YXUGH

ULQJHQ DI XGYLNOLQJHQ IRU W\UH RJ W\UHNDOYH KYRU GH QHJDWLYH SURFHQWYLVH QGULQJHU HU VW¡UVW L

0RUV¡ RJ 5DYQVERUJ NRPPXQHU RJ PLQGVW L +HOOH NRPPXQH

8GYLNOLQJHQ L DQWDOOHW DI NYLHU HU GHULPRG GHQ HQHVWH YDULDEOH KYRU GHU VHV SRVLWLY QGULQ

JHU IRU GH WR VFHQDULHU IUD XGJDQJVnUHW ² RPNULQJ VWLJQLQJ IRU DOOH WUH NRPPXQHU ²

VW¡UVW IRU +HOOH NRPPXQH 'HQQH XGYLNOLQJ VNDO GRJ QRN WDJHV PHG HW YLVW IRUEHKROG ²

V UOLJW GD PRGHOOHULQJ Sn HW Vn JHRJUDILVN GHWDOMHUHW QLYHDX VRP L Q UY UHQGH WLOI OGH YLO

Y UH EHK IWHW PHG IHMO

, VLGVWH NRORQQH L WDEHO HU IRUVNHOOHQ L DQWDOOHW DI G\U PHOOHP KKY %DVLV RJ /LEHUD

OLVHULQJ DQJLYHW +HU W\GHOLJJ¡UHV NRQVHNYHQVHUQH DI P ONHNYRWHQV LPSOHPHQWHULQJ L

PRGHOOHQ L UHVXOWDWHUQH )RU DOOH WUH NRPPXQHU VHV EHVNHGQH QGULQJHU PHOOHP GH WR VFH

QDULHU KYLONHW EHVWHPW LNNH HU IRUYHQWHW GD NRQVHNYHQVHUQH DI HQ OLEHUDOLVHULQJ IRUYHQWHV

VW¡UVW Sn NY JSURGXNWLRQ JUXQGHW HUKYHUYHWV QXY UHQGH DIK QJLJKHG DI (8·V VW¡WWHRUG

QLQJHU ,JHQ VNDO GHW SRLQWHUHV DW XGYLNOLQJHQ L +HOOH NRPPXQH NDQ Y UH HQ HIIHNW DI VSH

FLDOLVHULQJ RJ NRQFHQWUDWLRQ DI KXVG\USURGXNWLRQHQ L GH YHVWM\VNH KYRUIRU OLEHUDOLVHULQJHQ

LNNH JLYHU HW EHW\GHOLJW XGVODJ L SURGXNWLRQHQ )RU GH ¡YULJH WR NRPPXQHU NDQ PRGHOUHVXO

WDWHUQH Y UH HW WHJQ Sn VWDJQDWLRQ L NY JSURGXNWLRQHQ

6YLQHSURGXNWLRQ

6YLQHSURGXNWLRQHQ DQJLYHW L WDEHO VRP DQWDOOHW DI KKY DYOVVYLQ RJ VODJWHVYLQ ² HU VRP

GH WR RYHQVWnHQGH SURGXNWLRQVJUHQH IUHPVNUHYHW XQGHU IRUXGV WQLQJ DI KKY %DVLV

RJ /LEHUDOLVHULQJ IRU GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU

$I WDEHO VHV JHQHUHOW HQ WHQGHQV WLO IDOGHQGH VYLQHSURGXNWLRQ IUD WLO KKY %DVLV

RJ /LEHUDOLVHULQJ 'HQQH WHQGHQV HU SURFHQWYLVW PHVW XGWDOW L 5DYQVERUJ NRP

PXQH PHQ OLJHVRP IRU NY JSURGXNWLRQHQ VNDO XGYLNOLQJHQ L 5DYQVERUJ NRPPXQH YXUGH

UHV PHG GHW VDPOHGH DQWDO G\U IRU ¡MH ,GHW DQWDOOHW DI VYLQ LNNH HU DI Y VHQWOLJ EHW\GQLQJ

$YOVVYLQ HU HQ I OOHV EHWHJQHOVH IRU V¡HU J\OWH RJ DYOVRUQHU

9DULDEOHQ 6ODJWHVYLQ EHVWnU IRUXGHQ VODJWHVYLQ DI VRSROWH WLO VHQHUH DQYHQGHOVH L DYOHQ $QGHOHQ DI VRSROWH HU

GRJ XEHW\GHOLJ L IRUKROG WLO I¡UVWQ YQWH


IRU GHQ VDPOHGH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ L NRPPXQHQ YXUGHUHV WHQGHQVHQ L UHVXOWDWHUQH DW

Y UH PHUH LQWHUHVVDQW HQG VHOYH UHVXOWDWHW

7DEHO 6YLQHSURGXNWLRQ L 5DYQVERUJ +HOOH RJ 0RUV¡ NRPPXQHU >DQWDO G\U@

5DYQVERUJ

$YOVVYLQ

6ODJWHVYLQ

+HOOH

$YOVVYLQ

6ODJWHVYLQ

0RUV¡

$YOVVYLQ

6ODJWHVYLQ

%DVLV /LE 'LIIHUHQFH PO

RJ EDVLV L

'LIIHUHQFH PO

RJ /LE L

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

'LIIHUHQFH PO

EDVLV RJ /LE L

/DQGEUXJHW L +HOOH EHVWnU RYHUYHMHQGH DI PDONHNY JEUXJ PHQ VYLQHSURGXNWLRQ HU GRJ

LNNH XGHQ EHW\GQLQJ IRU GHQ VDPOHGH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ L NRPPXQHQ RJ UHVXOWDWHUQH

KHUIRU VnOHGHV LQWHUHVVDQWH , +HOOH NRPPXQH VHV HW IDOG L SURGXNWLRQHQ DI DYOVVYLQ IUD XG

JDQJVnUHW WLO %DVLV RJ VDPPH WHQGHQV REVHUYHUHV IRU 0RUV¡ NRPPXQH GHU HU

HQ XGSU JHW VYLQHSURGXNWLRQVNRPPXQH 'HULPRG YLVHU IRUVNHOOHQ PHOOHP XGJDQJVnUHW RJ

/LEHUDOLVHULQJ IRUVNHOOLJH WHQGHQVHU IRU GH WR NRPPXQHU , +HOOH NRPPXQH REVHUYH

UHV HW IDOG L SURGXNWLRQHQ KYRULPRG GHU L 0RUV¡ VHV HQ VWLJQLQJ 6nOHGHV YLO GHU L +HOOH

NRPPXQH VDPOHW VHW VNH HQ IRUULQJHOVH DI VYLQHEHV WQLQJHQV VW¡UUHOVH YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ

KYRULPRG GHU YLO ILQGH HQ XGYLGHOVH VWHG L 0RUV¡ NRPPXQH 8GYLNOLQJHQ L +HOOH NRPPXQH

I¡OJHU XGYLNOLQJHQ L 5DYQVERUJ NRPPXQH RJ NDQ PXOLJYLV WLOVNULYHV HQ IRUYHQWHW VWUXNWXU

HIIHNW KYRU GHW EODQGW DQGHW IRUYHQWHV DW PLQGUH RJ PHOOHPVWRUH KXVG\UEUXJ YLOOH YLJH WLO

IRUGHO IRU VW¡UUH EUXJ , 0RUV¡ NRPPXQH HU XGYLGHOVHQ KRYHGVDJHOLJW EHWLQJHW DI HQ NRQ

FHQWUDWLRQ DI SURGXNWLRQHQ IRU DYOVVYLQ 'HVXGHQ YLO XGYLNOLQJHQ SnYLUNHV DI GHQ VYDJH VWLJ

QLQJ L SULVHQ Sn VYLQHN¡G IUD XGJDQJVnUHW WLO /LEHUDOLVHULQJ


)RU YDULDEOHQ VODJWHVYLQ V\QHVXGYLNOLQJHQDWY UH GHQVDPPHL +HOOHNRPPXQHVRPIRU XGYLNOLQJHQ DI DYOVVYLQ +HU VHV QHPOLJ HW IDOG L SURGXNWLRQHQ IUD WLO %DVLV RJ OLJH

OHGHV HW IDOG IUD WLO /LEHUDOLVHULQJ 6DPPH WHQGHQV J¡U VLJ J OGHQGH L 0RUV¡

NRPPXQH )RU 0RUV¡ NRPPXQHV YHGNRPPHQGH NDQ XGYLNOLQJHQ Y UH HW XGWU\N IRU HQ

VSHFLDOLVHULQJ DI VYLQHSURGXNWLRQHQ LQGHQ IRU DYOVVYLQ WLO IRUGHO IRU VODJWHVYLQ

6LGVWH NRORQQH L WDEHO DQJLYHU OLJHVRP L GH IRUULJH DIVQLW IRUVNHOOHQ PHOOHP GH WR VFHQD

ULHU +HU REVHUYHUHV IRU DOOH WUH NRPPXQHU HW VW¡UUH DQWDO DYOVVYLQ L /LEHUDOLVHULQJ L

IRUKROG WLO %DVLV KYRU IRUVNHOOHQ VRP IRUYHQWHW HU VW¡UVW IRU 0RUV¡ NRPPXQH EO D

Sn JUXQG DI VYLQHSURGXNWLRQHQ L XGJDQJVnUHW (Q IRUGHO YHG DW SURGXNWLRQHQ DI DYOVVYLQ

VWLJHU Sn EHNRVWQLQJ DI VODJWHVYLQ HU DW DYOVVYLQ SURGXFHUHU PLQGUH J\OOH HQG VODJWHVYLQ 3n

0RUV KYRU GHU DOOHUHGH QX V\QHV DW Y UH NQDSKHG Sn DUHDO WLO XGEULQJQLQJ DI J\OOH NDQ HQ

VnGDQ WLOSDVQLQJ DI VYLQHSURGXNWLRQHQ PnVNH Y UH HQ IRUGHO VYLQHSURGXFHQWHUQH Vn GH

EOLYHU L VWDQG WLO DW RYHUKROGH GH JHQHUHOOH KDUPRQLNUDY 8QGHU DOOH RPVW QGLJKHGHU WLONHQ

GHJLYHU XGYLNOLQJHQ IUHPVNUHYHW L (60(5$/'$ EHW\GHOLJW EHGUH YLONnU IRU SURGXNWLRQ DI

DYOVVYLQ XQGHU HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ EODQGW DQGHW IRUnUVDJHW DI HQ IRUYHQWHW VWLJQLQJ L

SULVHQ Sn VYLQHN¡G VRP I¡OJH DI HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ VnOHGHV DW SURGXNWLRQHQ KHUDI

EOLYHU PHUH IRUGHODJWLJ L /LEHUDOLVHULQJ 'HVXGHQ HU VWLJQLQJHQ L DUHDODQYHQGHOVHQ DI

KYHGH PHG WLO DW IRUGUH VW¡UUH VYLQHSURGXNWLRQ GD KYHGH SURGXFHUHW L NRPPXQHU PHG Y JW

Sn KXVG\USURGXNWLRQ L YLG XGVWU NQLQJ EOLYHU EUXJW WLO IRGHU

)RU XGYLNOLQJHQ L DQWDOOHW DI VODJWHVYLQ L VLGVWH NRORQQH EHP UNHV HQ SRVLWLY IRUVNHO IRU

0RUV¡ RJ QHJDWLYH IRUVNHOOH L +HOOH RJ 5DYQVERUJ NRPPXQHU 'HQQH XGYLNOLQJ IRUVWnV

VRP EHO J IRU GHQ IRUYHQWHGH VWUXNWXUXGYLNOLQJ (60(5$/'$ IUHPVNULYHU KYRU GHQ

QXY UHQGH VSHFLDOLVHULQJ RJ IRUYHQWHGH NRQFHQWUDWLRQ DI VYLQHSURGXNWLRQ L VYLQHLQWHQVLYH

HJQH NRPPHU ODQGEUXJHW L 0RUV¡ NRPPXQH WLO JRGH

$IUXQGLQJ

)RU KKY SODQWH NY J RJ VYLQHSURGXNWLRQHQ VHU KRYHGWU NNHQH L PRGHODQDO\VHQ DI GH WR

LPSOHPHQWHUHGH VFHQDULHU L (60(5$/'$ XG VRP I¡OJHU

… )RU SODQWHSURGXNWLRQHQ HU GH Y VHQWOLJVWH QGULQJHU HQ REVHUYHUHW VWLJQLQJ L DUHD

OHW XGODJW WLO KYHGH IUD XGJDQJVnUHW IUHP WLO IRU EHJJH VFHQDULHU RJ HQ UHGXNWLRQ


L DUHDOHW XGODJW WLO YnUE\J KYLONHW NDQ Y UH VRP I¡OJH DI HQ VWUXNWXUXGYLNOLQJ L EHGULI

WHU PHG KKY KYHGH RJ YnUE\J *UXQGHW VXNNHUURHSURGXNWLRQHQV LPSOHPHQWHULQJ L

PRGHOOHQ VHV LNNH KHU QRJHQ Q YQHY UGLJ XGYLNOLQJ GH WR VFHQDULHU LPHOOHP $UH

DODQYHQGHOVHQ IRU UDSV RJ UWHU REVHUYHUHV GRJ IDOGHQGH KYLONHW NDQ EHJUXQGHV XG

IUD HW SULVIDOG RJ HQ SU PLHUHGXNWLRQ 1HGJDQJHQ L GHW VDPOHGH NRUQDUHDO PHOOHP

GH WR VFHQDULHU V\QHV DW KDYH VW¡UVW HIIHNW IRU ODQGEUXJHW L 5DYQVERUJ NRPPXQH

KYLONHW HU IRUYHQWHOLJW GD DIK QJLJKHGHQ DI LQGW JWHU IUD SODQWHSURGXNWLRQHQ KHU

HU VW¡UVW 'RJ VSLOOHU (60(5$/'$V DUHDOIRUGHOLQJVUHODWHUHGH EHJU QVQLQJHU LQG

Sn UHVXOWDWHUQH

… )RU NY JSURGXNWLRQHQ VNDO QGULQJHUQH PHOOHP XGJDQJVnUHW RJ GH WR RSVWLOOHGH

VFHQDULHU WDJHV PHG IRUEHKROG ² V UOLJW Sn JUXQG DI P ONHUHJLPHWV LPSOHPHQWHULQJ

L (60(5$/'$ (Q IRUYHQWHW NUDIWLJ QHGJDQJ L NY JEHVWDQGHQ VHV VnOHGHV LNNH

RJ HQ VWLYKHG L PRGHOOHULQJHQ PHGI¡UHU DW QGULQJHUQH GH WR VFHQDULHU LPHOOHP

EOLYHU XEHW\GHOLJ 'HU NDQ GRJ DUJXPHQWHUHV IRU DW GHU ILQGHU HQ NRQFHQWUDWLRQ DI

NY JSURGXNWLRQ VWHG L +HOOH NRPPXQH

… )RU VYLQHSURGXNWLRQHQ VHV OLJHOHGHV HQ NRQFHQWUDWLRQ RJ PXOLJYLV RJVn HQ VSHFLDOL

VHULQJ DI DYOVVYLQ DW ILQGH VWHG +HU HU GHW VYLQHSURGXNWLRQHQ L 0RUV¡ NRPPXQH GHU

IRUYHQWHV DW In VW¡UVW JDYQ DI HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ

6DPOHW VHW LQGLNHUHU DQDO\VHQ DW HQ HYHQWXHO OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ XQGHU GH

JLYQH PRGHOIRUXGV WQLQJHU RJ EHJU QVQLQJHU LNNH V\QHV DW SnYLUNH ODQGEUXJHW L GH WUH XQ

GHUV¡JHOVHVNRPPXQHU UDGLNDOW 6 UOLJW IRUGL GHQ IRUYHQWHGH NRQFHQWUDWLRQ RJ VSHFLDOLVH

ULQJ DI ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ HU XGWDOW (Q DQDO\VH DI PRGHOUHVXOWDWHU Sn UHJLRQDOW HOOHU

QDWLRQDOW QLYHDX KDYGH JLYHW YLV WHJQHW HW DQGHW ELOOHGH IRU XGYLNOLQJHQ L DUHDODQYHQGHOVH RJ

KXVG\UKROG L 'DQPDUN (Q GLVNXVVLRQ DI PRGHOUHVXOWDWHUQHV DQYHQGHOLJKHG YLO I¡OJH L NDSL

WHO

+YDG DQDO\VHQ \GHUPHUH PDUNHUHU HU DW GHU HU XWUROLJW PDQJH IRUKROG GHU VSLOOHU LQG Sn

KYHU HQNHOW QGULQJ PRGHOUHVXOWDWHUQH DQJLYHU %nGH L IRUP DI GH QGULQJHU GHU IRUXGV W

WHV L VFHQDULRIRUPXOHULQJHUQH PHQ LNNH PLQGVW GHQ IRUYHQWHGH VWUXNWXUXGYLNOLQJ *HQ

QHPJDQJHQ DI (60(5$/'$ L NDSLWHO DQW\GHU DW RPIDQJHW DI GDWDEHKDQGOLQJ HU NRP


SOHNVW (Q VHOYVNUHYHQ I¡OJH KHUDI HU DW HQ WLOEXQGVJnHQGH DQDO\VH DI GH HQNHOWH QGULQJHU L

DUHDODQYHQGHOVH RJ KXVG\UEHV WQLQJHU YLO NU YH WHNQLVNH RJ PDWHPDWLVNH I UGLJKHGHU HQ

PDVVH )RNXV L Q UY UHQGH RSJDYH DQVHV GRJ LNNH DW Y UH HQ VnGDQ WLOEXQGVJnHQGH DQDO\

VH PHQ VQDUHUH DW SU VHQWHUH RJ JUDQVNH UHVXOWDWHU IUD HQ DQYHQGW ODQGEUXJVVHNWRUPRGHO

RJ XG IUD NYDOLWDWLY PHWRGH IRUV¡JH DW JLYH HQ YXUGHULQJ DI PRGHOOHQV IRUXGV WQLQJHU RJ

SUDNWLVNH DQYHQGHOVH (Q GLVNXVVLRQ KHUDI YLO I¡OJH L NDSLWHO

, GHW I¡OJHQGH NDSLWHO YLO PRWLYDWLRQHQ IRU GHQ NYDOLWDWLYH XQGHUV¡JHOVH SU VHQWHUHV

7HNQLVNH I UGLJKHGHU SURJUDPPHULQJVI UGLJKHGHU


$IJU QVQLQJ DI LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ

,QGOHGQLQJ

,QGOHGQLQJ

6HNWRUPRGHOOHULQJ KDU JHQQHP GH VHQHUH nU InHW VWLJHQGH RSP UNVRPKHG DI ODQGEUXJVHU

KYHUYHW 2IWH EHQ\WWHV PRGHOOHU DI ¡NRQRPLVN NDUDNWHU RJ V UOLJ DQYHQGW HU PDWHPDWLVNH

RJ ¡NRQRPHWULVNH IUHPVNULYQLQJVY UNW¡MHU 0RGHOOHUQH E\JJHU VRP UHJHO Sn HW V W NYDQWL

WDWLYH IRUXGV WQLQJHU GHU LQYROYHUHU DQWDJHOVHU RP PRGHODNW¡UHUQHV DGI UG +YRUYLGW

PRGHOOHUQHV NYDQWLWDWLYH IRUXGV WQLQJHU IDNWLVN DIVSHMOHU YLUNHOLJKHGHQ KDU O QJH Y UHW WLO

GLVNXVVLRQ L YLGHQVNDEHOLJH NUHGVH RJ VN¡QW HW HQW\GLJW VYDU LNNH IRUHOLJJHU VWLOOHU VS¡UJV

PnOHW VWRUH NUDY WLO YDOLGHULQJ DI PRGHOOHQ RJ GHUPHG RJVn PRGHOUHVXOWDWHUQHV DQYHQGH

OLJKHG

$OPLQGHOLJYLV IRUHJnU YDOLGHULQJ DI PDWHPDWLVNH RJ ¡NRQRPHWULVNH PRGHOOHU YHG EUXJ DI

KHQKROGVYLV VWDWLVWLVNH WHVWV ² GYV EHQ\WWHOVHQ DI NYDQWLWDWLYH PHWRGHU , GHQQH XQGHUV¡JHO

VH KYRU IRNXV HU Sn GHQ HQNHOWH DNW¡U DQWDJHV DW YDOLGHULQJ DI PRGHOOHQ JHQQHP YXUGHULQJ

DI DGI UG RJ KROGQLQJHU EODQGW KKY ODQGP QG RJ UnGJLYHUH EHGVW IRUV¡JHV XGI¡UW YHG

EUXJ DI NYDOLWDWLY PHWRGH 9HG EUXJ DI HQ LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVH ¡QVNHV VnOHGHV DW RSQn

IRUVWnHOVH IRU PHQLQJHQ PHG HQ XGI¡UW KDQGOLQJ HOOHU XGWU\NW KROGQLQJ IRU VnOHGHV JLYH HQ

YXUGHULQJ DI GHW NYDQWLWDWLYH PRGHODUEHMGH 'HQ NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVH KDU VnOH

GHV WR PnOV WQLQJHU PHG KHQEOLN Sn HQ YDOLGHULQJ DI (60(5$/'$

$W XQGHUV¡JH KYRUYLGW (60(5$/'$V NYDQWLWDWLYH IRUXGV WQLQJHU PDWFKHU ODQG

P QGHQHV UHHOOH EHVOXWQLQJHU

$W DIG NNH KYRU VWRUW GHW UHHOOH DQYHQGHOVHVSRWHQWLDOH IRU IUHPVNULYQLQJHU L GHW

SUDNWLVNH UnGJLYQLQJVDUEHMGH HU

3UREOHPLGHQWLILNDWLRQ

2YHQVWnHQGH PnOV WQLQJHU WDJHU XGJDQJVSXQNW L WR IRUVNHOOLJH SUREOHPVWLOOLQJHU YHG EUX

JHQ DI ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU 'HQ I¡UVWH YHGU¡UHU PRGHOOHQV NYDQWLILFHUEDUH IRUXGV WQLQ

JHU RJ GHQ DQGHQ DQYHQGHOLJKHGHQ DI PRGHOUHVXOWDWHU ,GHW DQGHQ SUREOHPVWLOOLQJ YXUGHUHV

9DOLGHULQJ NDQ GHILQHUHV Sn PDQJH PnGHU DOW HIWHU LQGHQIRU KYLONHQ YLGHQVNDE EHJUHEHW EHQ\WWHV , GHQQH

NYDOLWDWLYH XQGHUV¡JHOVH GHU LNNH UHVXOWHUHU L GLUHNWH IDFLW GUHMHU YDOLGHULQJ VLJ RP ·KYRUYLGW HQ PHWRGH XQGHUV¡JHU

GHW GHQ KDU WLO IRUPnO DW XQGHUV¡JH· .YDOH S $OWVn RP PRGHOOHQ (60(5$/'$ NDQ EHVNULYH YLUNH

OLJKHGHQ WLOIUHGVVWLOOHQGH


DW Y UH DIK QJLJ DI GHW I¡UVWH DQVHV GH IRU DW KDYH HW LQGE\UGHV IRUKROG GHU PHGI¡UHU DW

HQ GLVNXVVLRQ DI GHW HQH Q¡GYHQGLJYLV Pn DII¡GH HQ GLVNXVVLRQ DI GHW DQGHW

)¡UVWQ YQWH SUREOHPVWLOOLQJ WDJHU XGJDQJVSXQNW L SROHPLNNHQ RP UDWLRQDOLWHWVRPIDQJHW DI

ODQGP QGHQHV EHVOXWQLQJHU VH NDSLWHO DIVQLW RJ GHUPHG RJVn DGI UGVDQWDJHOVHU

GHU L YLG XGVWU NQLQJ GDQQHU JUXQGODJHW IRU XGIRUPQLQJHQ DI ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU &KUL

VWHQVHQ HW DO XGWU\NNHU GHW VnOHGHV

·(Q ¡NRQRPLVN PRGHO UHSU VHQWHUHU HW EHVWHPW V\Q Sn YHUGHQ RJ GHWWH NRPPHU WLO XGWU\N JHQQHP GH IRUXG

V WQLQJHU GHU J¡UHV $OOH PRGHOOHU E\JJHU Sn JUXQGO JJHQGH IRUXGV WQLQJHU « (Q ¡NRQRPLVN PRGHO HU

VM OGHQW IRUNHUW PHQ SUREOHPHW YHG HQ PRGHO NDQ Y UH DW GHQ E\JJHU Sn XUHDOLVWLVNH IRUXGV WQLQJHU· S

'HW YLO VLJH IRU DW XGYLNOH RJ RSHUHUH HQ PRGHO HU GHW Q¡GYHQGLJW DW NRPSULPHUH YLUNHOLJ

KHGHQ WLO QRJOH NYDQWLILFHUEDUH DQWDJHOVHU GHU RPVNULYHU PHQQHVNHOLJ DGI UG WLO PDWHPDWL

VNH UHODWLRQHU RJ GHUYHG GDQQH HQ DQYHQGHOLJ WLOQ UPHOVH DI GHQ YLUNHOLJH YHUGHQ 6nOHGHV

XGYLVHU GHQ PHQQHVNHOLJH GHO DI YLUNHOLJKHGHQV WLOQ UPHOVH VRP L GH IOHVWH WLOI OGH EOLYHU

EUXJW L ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU UDWLRQHO nQG RJ ¡NRQRPLVN Q\WWHRSWLPHULQJ LQ H[WHQVR RJ

XGJ¡UHV DI I¡URPWDOWH HFRQRPLF PDQ 6S¡UJVPnOHW RP KYRUYLGW HQ JHQQHPVQLWOLJ GDQVN

ODQGPDQG UHSU VHQWHUHU HFRQRPLF PDQ OLJJHU VnOHGHV WLO JUXQG IRU I¡UVWH GHO DI GHQQH XQGHU

V¡JHOVH ,NNH PLQGVW IRUGL GHW DQVHV DW Y UH HW YLJWLJW HOHPHQW L YDOLGHULQJHQ DI PRGHODUEHM

GHW DW In HQ RSIDWWHOVH DI GH KYRUIRU GH LPSOLFHUHGH KDQGOHU VRP GH J¡U

6HOYRP ODQGP QG VWnU L VSLGVHQ IRU O¡VH HYHQWXHOOH SUREOHPHU L HQ ODQGEUXJVP VVLJ VDP

PHQK QJ KDU GH SROLWLVNH EHVOXWQLQJVWDJHUH O QJH XGHOXNNHQGH IRNXVHUHW Sn ODQGEUXJHWV

¡NRQRPLVNH VDPPHQK QJH 0RRQHQ 2J L VHOYH PRGHODUEHMGHW HU VM OGHQW VHW LQG

GUDJHOVH DI GH LPSOLFHUHGHV DGI UG HOOHU KROGQLQJHU -DFREVHQ (Q DI KRYHGnUVDJHUQH

KHUWLO HU DW DGI UG RJ KROGQLQJHU L YLG XGVWU NQLQJ HU Y UGLODGHGH YDULHUHU RYHU WLG RJ

I¡OJHOLJ YDQVNHOLJH DW NYDQWLILFHUH WLO EUXJ L PRGHOVDPPHQK QJ 6XWKHUODQG HW DO

-DFREVHQ

,I¡OJH gKOPHU HW DO HU GHU IRU ULQJH NHQGVNDE WLO KYRUIRU ODQGP QG WDJHU GH EHVOXW

QLQJHU GH WDJHU , Q UY UHQGH VDPPHQK QJ HU GHW GHUIRU V UOLJW LQWHUHVVDQW DW In ODQG


PDQGHQV HJHQ IRUNODULQJ Sn nUVDJHQ YDOJHW EDJ KDQV SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU

+HUPHG InU ODQGPDQGHQ HQ PXOLJKHG IRU DW DQVNXHOLJJ¡UH VLQ SHUVRQOLJH RYHUEHYLVQLQJ DI

VLJ VHOY VRP ODQGPDQG RJ EHVOXWQLQJVWDJHU KHUHIWHU EHQ YQW VHOYRSIDWWHOVH 'HWWH J¡UHV IRU

DW RSQn LQGVLJW L RP (60(5$/'$V IRUXGV WQLQJHU PDWFKHU GH EHVOXWQLQJHU GHU L UHDOLWH

WHQ WDJHV Sn EHGULIWVQLYHDX KYLONHW JLYHU PXOLJKHG IRU DW YXUGHUH PRGHOOHQV WHRUHWLVNH IXQ

GDPHQW VDPW JLYH HW NYDOLWDWLYW EXG Sn YDOLGHULQJ DI PRGHOUHVXOWDWHUQH

$QGHQ SUREOHPVWLOOLQJ VNDO VHV L O\VHW DI HQ O QJH GHEDWWHUHW SUREOHPDWLN L VDPVSLOOHW PHO

OHP WHRUL RJ SUDNVLV LQGHQ IRU GHQ WHNQRORJLVNH XGYLNOLQJ L ODQGEUXJVHUKYHUYHW +DQVHQ

RJ :LQWHU IRUHVOnU HW XGE\JJHW VDPVSLO PHOOHP VDPIXQGHWV EHVOXWQLQJVWDJHUH

RJ ODQGEUXJHWV UnGJLYHUH YLD GHQ WHNQRORJLVNH ODQGEUXJVIRUVNQLQJ WLO V UOLJ JDYQ IRU SUDN

WLNHUQH ODQGP QGHQH RJ IRUEUXJHUQH (W VDPVSLO GHU LNNH DQVHV DW ILQGH VWHG L Q YQH

Y UGLJ XGVWU NQLQJ L ¡MHEOLNNHW GD PHJHQ DI GHQ WLOJ QJHOLJH LQIRUPDWLRQ RP GHQ WHNQR

ORJLVNH ODQGEUXJVIRUVNQLQJ LNNH HU RPVDW WLO EUXJEDU YLGHQ IRU UnGJLYHUH RJ ODQGP QG

+DQVHQ 6DPPH SUREOHPVWLOOLQJ DQWDJHV RJVn DW J¡UH VLJ J OGHQGH L IRUHOLJJHQGH

VDPPHQK QJ KYRU GHQ WHNQRORJLVNH ODQGEUXJVIRUVNQLQJ W QNHV HUVWDWWHW PHG ¡NRQRPLVN

ODQGEUXJVIRUVNQLQJ 6 UOLJW VDPVSLOOHW PHOOHP IRUVNQLQJ RJ UnGJLYHUH HU LQWHUHVVDQW

$W GHQ ¡NRQRPLVNH ODQGEUXJVIRUVNQLQJ HU XGEUHGW KHUVNHU GHU LNNH WYLYO RP PHQ KYRU

YLGW GHQV DQYHQGHOVHVSRWHQWLDOH U NNHU XGRYHU SROLWLVNH EHVOXWQLQJVWDJHUH V\QHV LNNH EHO\VW

L OLWWHUDWXUHQ $QYHQGHOLJKHGHQ DI IUHPVNULYQLQJVY UNW¡MHUQH W QNHV DW ILQGH VWHG Sn WR

QLYHDXHU 3ROLWLVN QLYHDX RJ 5nGJLYQLQJVQLYHDX 6 GYDQOLJYLV EHQ\WWHV IUHPVNULYQLQ

JHU Sn SROLWLVN QLYHDX RJ PHGYLUNHU WLO DW GDQQH EHVOXWQLQJVJUXQGODJ IRU QGULQJHU L GHW

ODQGEUXJVSROLWLVNH UHJL 'HW IRUYHQWHV GRJ RJVn DW UHVXOWDWHU IUD ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU

NDQ EHQ\WWHV DI ORNDOH ODQGEUXJVNRQVXOHQWHU WLO IRUGHO UnGJLYQLQJHQ DI ODQGP QGHQH 'HW

DQWDJHV DW UHVXOWDWHU IUD SDUWLHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU VRP (60(5$/'$ KYRU GHQ JHR

JUDILVNH GHWDOMHULQJVJUDG HU XGWDOW RJ IUHPVNULYQLQJHUQH GHUIRU L K¡M JUDG NDQ LVROHUHV WLO

PLQGUH HQKHGHU HU DQYHQGHOLJH Sn UnGJLYQLQJVQLYHDX 5HVXOWDWHUQH IUD VnGDQQH IUHPVNULY

QLQJHU Pn GHUIRU IRUPRGHV DW Y UH Q\WWLJH L UnGJLYQLQJHQ DI ODQGPDQGHQ PHG KHQV\Q WLO

KDQV SURGXNWLRQ RJ LQYHVWHULQJHU 'HW ILQGHV GHUIRU UHOHYDQW DW XQGHUV¡JH KYLONH IRUXG

$QDORJW WLO GHQ UROOH HQ EDQNUnGJLYHU KDU QnU KDQ UnGJLYHU VLQ NXQGH PHG KHQEOLN Sn IUHPWLGLJH LQYHVWHULQ

JHU


V WQLQJHU HOOHU KLQGULQJHU GHU HNVLVWHUHU IRU DW RSQn DQYHQGHOVH HOOHU XGEUHGH DQYHQGHOVHQ

DI ODQGEUXJVIUHPVNULYQLQJHU Sn UnGJLYQLQJVQLYHDX

, Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH O JJHV Y JW Sn DW ODQGPDQGHQV DGI UG RJ NRQVXOHQWHUQHV

KROGQLQJ HU G\QDPLVNH RJ PXOLJYLV L PRGVWULG PHG KLQDQGHQ KYLONHW RJVn DQVHV IRU DW

Y UH Y VHQWOLJW IRU HQ NYDOLWDWLY XQGHUV¡JHOVH VLQH TXD QRQ 0HG DIV W L ¡QVNHW RP DW In HQ

IRUVWnHOVH IRU GH HQNHOWH DNW¡UHUV DGI UG RJ KROGQLQJHU RJ GHUYHG In NODUKHG Sn KYRUIRU GH

IRUKROGHU VLJ VRP GH J¡U WDJHU XQGHUV¡JHOVHQ VRP RPWDOW XGJDQJVSXQNW L GHQ NYDOLWDWLYH

PHWRGH GHU NRUW EOLYHU EHVNUHYHW L I¡OJHQGH DIVQLW

.RUW RP PHWRGHQ

'HW NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZ KHQWHU VLQ LQVSLUDWLRQ L IRUWRONQLQJVYLGHQVNDEHOLJH UHWQLQJHU VRP

KHUPHQHXWLN RJ I QRPHQRORJL .YDOH %XFLHN +HUPHQHXWLNNHQV

IRNXV Sn PHQLQJVIRUWRONQLQJ DI LQGLYLGHWV KDQGOLQJHU L GHQ VNUHYQH WHNVW .YDOH %X

FLHN VDPW I QRPHQRORJLHQV PnO RP DW ILQGH IUHP WLO PHQQHVNHWV OLYVYHUGHQ VRP JnU

IRUXG IRU YLGHQVNDEHQV REMHNWLYH XQLYHUV .YDOH

LQWHUYLHZ

GDQQHU UDPPHQ IRU GHW NYDOLWDWLYH

, IRUKnQGHQY UHQGH VDPPHQK QJ EHQ\WWHV KHUPHQHXWLNNHQ RJ I QRPHQRORJLHQ WLO I¡O

JHQGH IRUVWnHOVH DI GHQ NYDOLWDWLYH PHWRGHV YLGHQVNDEHOLJH EDVLV IRU DW NXQQH WRONH RJ IRU

VWn HU GHW Q¡GYHQGLJW PHG HQJDJHPHQW L GHQ LQWHUYLHZHGHV OLYVYHUGHQ RJ GHQQHV SUREOHP

RSIDWWHOVH 'HQ LQWHUYLHZHGH EHWUDJWHV VRP HW DNWLYW KDQGOHQGH LQGLYLG RJ DW GHU O JJHV

Y JW Sn GHW YROXQWDULVWLVNH L GHQ PHQQHVNHOLJH QDWXU 6nOHGHV IRUNDVWHV GHQ SRVLWLYLVWLVNH

RSIDWWHOVH DI pQ REMHNWLY YLUNHOLJKHG WLO IRUGHO IRU WDQNHQ RP DW YLUNHOLJKHGHQ VNDEHV DI

PHQQHVNHW VHOY , Q UY UHQGH VDPPHQK QJ LQGHE UHU GHW DW GHQ LQWHUYLHZHGHV YLGHQ RJ

+HUPHQHXWLNNHQ HU EHGVW NHQGW VRP HQ WHRORJLVN GLVFLSOLQ GHU RSVWRG XQGHU 5HIRUPDWLRQHQ 'HQ DI

VWDQGVWDJHQ IUD ORYP VVLJKHGHQ DI GH ELEHOVNH WHNVWHU VRP UHIRUPDWLRQHQ PHGI¡UWH JDY JUREXQG IRU WHN

VWHUV PHQLQJVIRUWRONQLQJ I¡UW DQ DI KHUPHQHXWLNNHQ +HLGHJJHU HU EODQGW YLGHUHXGYLNOHUQH DI

KHUPHQHXWLNNHQ WLO RJVn DW RPIDWWH O UHQ RP PHQQHVNHW JHQQHP WHNVWHUV WRONQLQJ 7RONQLQJ DI PHQLQJ NHQGH

WHJQHV YHG GHQ KHUPHQHXWLVNH FLUNHO KYRU GHU RSQnV IRUVWnHOVH IRU HQ WHNVW YHG HQ NRQWLQXHUOLJ YHNVOHQ PHO

OHP GHOH RJ KHOKHGHU DI WHNVWHQ 6\VWLPHV )LORVRILOHNVLNRQ

) QRPHQRORJLHQ EOHY JUXQGODJW VRP ILORVRIL DI +XVVHUO YHG VLGVWH nUKXQGUHGHVNLIWH RJ EHVWRG

NRUW VDJW L DW EHVNULYH GHW VRP YLVHU VLJ IRU EHYLGVWKHGHQ ² I QRPHQHW RJ GHQ EHYLGVWKHGVWLOVWDQG VRP

VYDUHU WLO I QRPHQHW 6\VWLPHV )LORVRILOHNVLNRQ ) QRPHQRORJLHQ HU YLGHUHXGYLNOHW DI EODQGW DQGHW

+HLGHJJHU PHG IRNXV Sn I QRPHQHW PHQQHVNHWV OLYVYHUGHQ RJ VHQHUH DI 6DUWUH KYRU PHQQHVNHWV

KDQGOLQJHU HU I QRPHQHW L IRNXV .YDOH

/LYVYHUGHQ OHEHQVZHOW HU LI¡OJH .YDOH · « YHUGHQ VRP GHQ P¡GHV L GDJOLJOLYHW RJ IRUHOLJJHU L GLUHNWH RJ XPLG

GHOEDU RSOHYHOVH XDIK QJLJ DI RJ I¡UHQG DOOH IRUNODULQJHU· VHW L IRUKROG WLO YLGHQVNDEHQV YHUGHQ


EDJJUXQG KDU EHW\GQLQJ IRU KYRUGDQ KDQ RSIDWWHU GH SUREOHPVWLOOLQJHU KDQ VWLOOHV RYHUIRU

(QGYLGHUH EHW\GHU GHW DW GHQ HQGHOLJH DQDO\VH DI XQGHUV¡JHOVHQV UHVXOWDWHU LNNH DOHQH WDJHU

XGJDQJVSXQNW L XGVDJQ IUD GHQ LQWHUYLHZHGH PHQ RJVn PnGHQ KYRUSn RJ KYRUGDQ KDQ

HNVLVWHUHU L GHW GDJOLJH ² GHW YLO VLJH DW IRUV¡JH DW IRUVWn YHUGHQ XG IUD GHQ LQWHUYLHZHGHV

OLYVYHUGHQ

,GHW GHU L Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH EHQ\WWHV HQ VHPL VWUXNWXUHUHW NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZPH

WRGH HU GHU VnOHGHV PXOLJKHG IRU QXDQFHULQJHU XGG\EQLQJHU O¡EHQGH WRONQLQJHU RJ VSHFL

ILFHULQJHU DI FHQWUDOH HPQHU L GHQ LQWHUYLHZHGHV OLYVYHUGHQ .YDOH +YLV GHQ LQWHU

YLHZHGH I HNV Q YQHU IRUKROG GHU HU FHQWUDOH IRU SUREOHPVWLOOLQJHQ HU GHU YHG GHQQH W\SH

LQWHUYLHZ SODGV WLO XGG\EHQGH VS¡UJVPnO LQGHQ IRU GH Q YQWH IRUKROG 'LVVH NDUDNWHULVWLND

YXUGHUHV DW Y UH IRUGHODJWLJH L HQ XQGHUV¡JHOVH KYRU GHU O JJHV Y JW Sn IRUVWnHOVH DI PH

QLQJHU RJ KDQGOLQJHU 'HQ LQWHUYLHZHGH KDU GHUXGRYHU VHOY PXOLJKHG IRU DW XGWU\NNH ¡Q

VNHU RJ DQEHIDOLQJHU RPNULQJ WLOWDJ L IRUELQGHOVH PHG PRGHOOHULQJVDUEHMGHU L ODQGEUXJV

¡MHPHG KYLONHW RJVn HU UHOHYDQW IRU GHQQH VDPPHQK QJ

,PSOHPHQWHULQJ DI GHQ NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVH

7R LQWHUYLHZJUXSSHU HU XGYDOJW WLO Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH

/DQGP QG

/DQGEUXJVNRQVXOHQWHU

/DQGP QGHQH HU YDOJW VRP LQIRUPDQWHU LGHW GH IRUXGV WQLQJHU GHU LQGJnU L PRGHODUEHM

GHW HU EDVHUHW Sn GH LQGLYLGXHOOH EHVOXWQLQJVWDJHUH 'HUIRU HU GHW RSODJW DW LQGGUDJH ODQG

PDQGHQV RSIDWWHOVH DI VLJ VHOY VRP EHVOXWQLQJVWDJHUH VDPW In HQ IRUVWnHOVH IRU GH IRUXGV W

QLQJHU GHU OLJJHU WLO JUXQG IRU GHUHV SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU 2J GHUYHG IRU DW

WLOYHMHEULQJH HQ IRUQHPPHOVH DI RYHUHQVVWHPPHOVHQ PHOOHP PRGHO RJ YLUNHOLJKHG

/DQGEUXJVNRQVXOHQWHUQH HU XGYDOJW XG IUD GHQ EHWUDJWQLQJ DW GHUHV YLUNH G NNHU WR IXQN

WLRQHU VRP DQVHV DW KDYH VLJQLILNDQV IRU ODQGPDQGHQV DGI UG RJ GHUIRU RJVn PRGHOUHVXOWD

WHUQHV NDUDNWHU 'HQ HQH IXQNWLRQ RPIDWWHU SURGXNWLRQVP VVLJ RJ ¡NRQRPLVN UnGJLYQLQJ

DI ODQGPDQGHQ RJ GHQ DQGHQ IXQNWLRQ HU DW KROGH WULW PHG WHQGHQVHUQH L ODQGEUXJVSROLWLN

NHQ Vn UnGJLYQLQJHQ DI ODQGPDQGHQ EOLYHU PHVW RSWLPDO 'HW IRUYHQWHV GHUIRU DW NRQVXOHQ

WHUQH HU L EHVLGGHOVH DI HW JUXQGLJW XGJDQJVSXQNW IRU EnGH DW YXUGHUH GH PRGHOUHVXOWDWHU GH


YLO EOLYH SU VHQWHUHW IRU VDPW DW DIG NNH DQYHQGHOVHVPXOLJKHGHUQH DI VnGDQQH UHVXOWDWHU L

GHUHV DUEHMGH

)HOWDUEHMGHW KDU IXQGHW VWHG L GH WUH NRPPXQHU KYRUIUD GHW NYDQWLWDWLYH PDWHULDOH EHQ\WWHW

L PRGHODUEHMGHW PHG (60(5$/'$ HU KHQWHW )UD 6\GKDYV¡HUQHV /DQGERIRUHQLQJ L 1\

N¡ELQJ )DOVWHU KDU HQ SODQWHDYOVNRQVXOHQW Y UHW EHKM OSHOLJ PHG DW XGSHJH SODQWHSURGX

FHQWHU IUD 5DYQVERUJ NRPPXQH WLO LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ )UD 6\GYHVWM\VN /DQGERIRU

HQLQJ L 9DUGH KDU HQ NY JEUXJVNRQVXOHQW ELVWnHW WLO XGY OJHOVHQ DI NY JSURGXFHQWHU IUD

+HOOH NRPPXQH RJ VOXWWHOLJW KDU HQ VYLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQW IUD 0RUV¡ /DQGERFHQWHU L

1\N¡ELQJ 0RUV XGSHJHW VYLQHSURGXFHQWHU L 0RUV¡ NRPPXQH WLO EUXJ L LQWHUYLHZXQGHU

V¡JHOVHQ 'H WUH NRQVXOHQWHU HU GHVXGHQ VHOY EOHYHW LQWHUYLHZHW L IRUELQGHOVH PHG LQWHU

YLHZUXQGHQV DQGHQ PnOV WQLQJ 'H ODQGP QG HU XGYDOJW Sn EDJJUXQG DI I¡OJHQGH IDN

WRUHU

… 'H DOOH HU KHOWLGV ODQGP QG

… 'H EHQ\WWHU DOOH NRQYHQWLRQHOOH SURGXNWLRQV RJ G\UNQLQJVPHWRGHU

… ,QGHQ IRU GH HQNHOWH NRPPXQHU G NNHU GH RYHU HW UHSU VHQWDWLYW XGVQLW DI KKY

GDQVNH SODQWH NY J RJ VYLQHSURGXFHQWHU

,QWHUYLHZHQH KDU IRU ODQGP QGHQHV YHGNRPPHQGH IRUHJnHW Sn GHQ HQNHOWHV EHGULIW RJ IRU

ODQGEUXJVNRQVXOHQWHUQHV Sn GHUHV DUEHMGVSODGV $OOH LQWHUYLHZ HU IRUHWDJHW L 0DUWV RJ

KDU KYHU LV U DQWDJHW YDULJKHG Sn FD PLQXWWHU

,QWHUYLHZJXLGH

2YHURUGQHW HU DQYHQGW WR IRUVNHOOLJH LQWHUYLHZJXLGHU YHGODJW VRP KKY ELODJ D F RJ

ELODJ HQ WLO ODQGP QGHQH RJ HQ WLO NRQVXOHQWHUQH GHU EHJJH I¡OJHU HQ VHPL

VWUXNWXUHUHW LQWHUYLHZIRUP 9HG KM OS DI LQWHUYLHZJXLGHUQH GLVNXWHUHV SUREOHPVWLOOLQJHQ

YLD WHPDLQGGHOWH VS¡UJVPnO PHG GHQ LQWHUYLHZHGH 7LO ODQGP QGHQH HU XGYDOJW HPQHU GHU

VNDO PHGYLUNH WLO IRUVWnHOVH IRU EHVOXWQLQJHU WDJHW Sn EHGULIWVQLYHDX *HQQHP LQWHUYLHZHW

¡QVNHV DW In HW YLUNHOLJKHGVELOOHGH DI GH WHUPHU ODQGP QGHQH U VRQQHUHU L RJ KYLONH EH

JUXQGHOVHU GH DQJLYHU IRU DW PHQH VRP GH J¡U 'HW HU DOWVn IRUPnOHW DW In DIG NNHW L KYRU

K¡M JUDG ODQGP QGHQH KDQGOHU UDWLRQHOW VRP GHW L PDQJH ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU IRU

7HUPHQ RYHURUGQHW KHQYLVHU WLO DW GHU HU GLVWLQNWLRQHU PHOOHP LQWHUYLHZJXLGHUQH GH WUH SURGXNWLRQVJUHQH

LPHOOHP ,QWHUYLHZJXLGHUQH HU WLOSDVVHW GHQ HQNHOWH SURGXNWLRQVIRUP J OGHQGH EnGH IRU ODQGP QGHQH RJ IRU

NRQVXOHQWHUQH


PRGHV DW GH J¡U 'HUIRU HU LQWHUYLHZJXLGHQ WLO ODQGP QGHQH GHOW RS L QHGHQVWnHQGH RYHU

RUGQHGH WHPDHU PHG WLONQ\WWHQGH XGG\EHQGH VS¡UJVPnO VH ELODJ D F

… ,QGOHGHQGH VS¡UJVPnO GHU UHODWHUHU WLO ODQGPDQGHQ VHOY RJ KDQV EHGULIW

… 6S¡UJVPnO GHU UHODWHUH WLO KYLONH YDOJ ODQGPDQGHQ IRUHWDJHU RJ KYRUIRU

… (60(5$/'$ ² IRUXGV WQLQJHU DGI UGVSDUDPHWUH RJ UHVXOWDWHU

… )UHPWLGHQ

… (YW

7LO ODQGEUXJVNRQVXOHQWHUQH HU XGYDOJW RYHURUGQHGH HPQHU PHG KHQEOLN Sn PRGHOOHULQJ

JHQHUHOW RJ PHUH VSHFLILNNH HPQHU YHGU¡UHQGH IUHPVNULYQLQJHU IUD (60(5$/'$ +HQ

VLJWHQ HU DW In NRQVXOHQWHUQHV PHQLQJ RP RJ YXUGHULQJ DI XGVWU NQLQJHQ DI ODQGEUXJVVHN

WRUPRGHOOHUQHV EUXJ L NRQVXOHQWHUQHV IDJOLJH RJ SUDNWLVNH YLUNH ,QWHUYLHZJXLGHQ WLO NRQVX

OHQWHUQH HU GHOW RS L QHGHQVWnHQGH JHQHUHOOH WHPDHU PHG WLONQ\WWHGH XGG\EHQGH VS¡UJVPnO

VH ELODJ

… ,QGOHGHQGH VS¡UJVPnO GHU UHODWHUHU WLO NRQVXOHQWHQV DUEHMGH PHG ODQGP QGHQH RJ

KYLONH SUREOHPVWLOOLQJHU KDQ VWLOOHV RYHUIRU L GHQ IRUELQGHOVH

… )UHPVNULYQLQJHU EUXJ RJ XGE\WWH L NRQVXOHQWYLUNVRPKHG

… 9XUGHULQJ DI PRGHOUHVXOWDWHU IUD (60(5$/'$

… )UHPWLGHQ

… (YW

8QGHUV¡JHOVHQ IRUYHQWHV DW VNDEH HQ G\EHUH IRUVWnHOVH IRU KYRUYLGW GH NYDQWLWDWLYH PRGHO

IRUXGV WQLQJHU PDWFKHU GHQ DGI UG GHU XGVSLOOHV KRV YLUNHOLJKHGHQV ODQGP QG VDPW XG

VWU NQLQJHQ DI ODQGEUXJVPRGHOOHUV EUXJ RJ XGE\WWH L SUDNVLV

0HWRGHRYHUYHMHOVHU

6HOYVDJW HU XQGHUV¡JHOVHQV RPIDQJ L DOW LQWHUYLHZ IRU EHJU QVHW WLO DW DQWDJH QRJHQ

IRUP IRU VWDWLVWLVN UHSU VHQWDWLYLWHW 'HW HU GRJ LNNH HW PnO PHG Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH

DW LQGXFHUH LQWHUYLHZPDWHULDOHW WLO DOPHQJ\OGLJH VOXWQLQJHU RJ HM KHOOHU SnVWn DW XQGHUV¡JHO

VHQV UHVXOWDWHU Q¡GYHQGLJYLV HU PXOLJH DW JHQWDJH 'HULPRG HU IRUPnOHW DW IRUVWn GHQ DG

I UG GHU OLJJHU WLO JUXQG IRU GH YDOJ VRP XQGHUV¡JHOVHQV ODQGP QG RJ NRQVXOHQWHU IRUHWD

JHU


9DOLGHULQJHQ DI GHQQH XQGHUV¡JHOVH DIK QJHU SULP UW DI RP GDWD GHU LQGKHQWHV HU UHOHYDQ

WH IRU SUREOHPVWLOOLQJHQ $QGHUVHQ (QGHUXG 3nOLGHOLJKHGHQ DIK QJHU DI Q¡MDJWLJKH

GHQ L LQGVDPOLQJ RJ IRUDUEHMGQLQJ DI GDWD 0DUVKDOO 5RVVPDQ ,GHW GH WR EHJUHEHU

LNNH HU HPSLULVN PnOEDUH HU GHW Q¡GYHQGLJW XGHOXNNHQGH DW IRUODGH VLJ Sn VN¡Q IRU DW VLNUH

GHUHV WLOVWHGHY UHOVH L XQGHUV¡JHOVHQ

+YDG DQJnU YDOLGLWHWHQ DI VS¡UJVPnOHQH VWLOOHW XQGHU LQWHUYLHZHQH HUIDUHGHV DW GHW LQLWLDOW L

LQWHUYLHZHW YDU Q¡GYHQGLJW DW VWLOOH VS¡UJVPnO GHU LNNH IXOGVW QGLJ UHODWHUHGH WLO SUREOHP

VWLOOLQJHQ 'HW EOHY JMRUW IRU DW NLFNVWDUWH GLDORJHQ PHG GH LQWHUYLHZHGH 'HUIRU HU I¡UVWH

VHNWLRQ L LQWHUYLHZJXLGHUQH HQ IRUP IRU LVEU\GHU IRU VHOYH LQWHUYLHZHW RP HQG GHU EOHY

VWLOOHW VS¡UJVPnO GHU VHQHUH KHQ ILN UHOHYDQV IRU LQGGHOLQJHQ DI ODQGP QG L NDWHJRULHU VH

NDSLWHO DIVQLW ,VEU\GHU VS¡UJVPnOHQH YDU L YLG XGVWU NQLQJ XGIRUPHW Vn GH YDU

RYHUVNXHOLJH DW EHVYDUH IRU GHQ LQWHUYLHZHGH RJ VNDEWH HQ EHKDJHOLJ DWPRVI UH YHG LQWHU

YLHZHWV VWDUW 'HVXGHQ EHP UNHGHV DW GHQ LQWHUYLHZHGH nEQHGH VLJ RS RJ V\QWHV VQDNNHO\

VWHQ HIWHU GH LQGOHGHQGH VS¡UJVPnO YDU RYHUVWnHW 'HW YXUGHUHV DW UHVWHQ DI LQWHUYLHZHW GHU

L K¡MHUH JUDG EHVN IWLJHGH VLJ PHG SUREOHPVWLOOLQJHQ SURILWHUHGH Sn GHQQH nEHQKHG 6HOY

RP DOOH EHVYDUHOVHU LNNH HU EOHYHW EHQ\WWHW L VHOYH DQDO\VHQ DI LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ VH

NDSLWHO VN¡QQHV DW VDPWOLJH VS¡UJVPnO KDU Y UHW UHOHYDQWH IRU SUREOHPVWLOOLQJHQ L HQ YLV

XGVWU NQLQJ 'HVXGHQ KDU EHVYDUHOVHUQH EHQ\WWHW L DQDO\VHQ HOOHU HM PHGYLUNHW WLO DW IRU

PH NRQFHSWLRQHQ DI GH HQNHOWH LQWHUYLHZSHUVRQHU KYLONHW KDU Y UHW Y VHQWOLJW WLO IRUVWnHOVH

IRU RJ IRUNODULQJ DI GHUHV XGVDJQ

3RWHQWLHO VNHSVLV RP GH LQWHUYLHZHGH KDU EHVYDUHW VS¡UJVPnOHQH RSULJWLJW NDQ VnOHGHV EH

WYLYOH SnOLGHOLJKHGHQ DI GH LQGVDPOHGH XGVDJQ 'HU VN¡QQHV YHG UHWURVSHNWLY YXUGHULQJ DI

LQWHUYLHZHQH GRJ LNNH DW NXQQH VWLOOHV VS¡UJVPnOVWHJQ YHG RSULJWLJKHGHQ DI ODQGP QGHQHV

EHVYDUHOVHU 8PLGGHOEDUW DQVHV LNNH QRJHQ V UOLJ JUXQG WLO DW ODQGP QG HOOHU UnGJLYHUH

VNXOOH EHVYDUH HW VS¡UJVPnO XRSULJWLJW 'HWWH YXUGHUHV XG IUD HW V UGHOHV WLOIUHGVVWLOOHQGH

LQWHUYLHZIRUO¡E KYRU DOOH LQWHUYLHZ YDU SU JHW DI HQ SRVLWLY DWPRVI UH RJ XEHVY UHW GLD

ORJ

3nOLGHOLJKHGHQ DI HIWHUI¡OJHQGH LQWHUYLHZEHKDQGOLQJ DQVHV KHOOHU LNNH DW NXQQH EHWYLYOHV ,

XGIRUPQLQJHQ DI GDWDJUXQGODJHW HU ODJW Y JW Sn REMHNWLYLWHW RJ VnOHGHV KDU GH LQWHUYLHZHGH

YLD GHUHV XGVDJQ IRUPHW DQDO\VHQ 1DWXUOLJYLV HU RSVWnHW ELDV IRUXG IRU LY UNV WWHOVH DI


LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ PHQ GHQ YXUGHUHV LNNH DIVSHMOHW L LQWHUYLHZJXLGHQ )RU HNVHPSHO

NXQQH GHW KDYH Y UHW QHPPHUH DW YXUGHUH EUXJHQ DI IUHPVNULYQLQJHU L NRQVXOHQWYLUNVRP

KHG KYLV HW ELOOHGH DI DQYHQGHOVHVSRWHQWLDOHW YDU GDQQHW I¡U LQWHUYLHZHQHV SnEHJ\QGHOVH

)RU LNNH DW EOLYH EXQGHW DI HW NRQVWUXHUHW VWDQGSXQNW HU GHW GRJ YDOJW DW ODGH NRQVXOHQWHU

QH IRUPH DQDO\VHQ YLD GHUHV XGVDJQ

, GHW I¡OJHQGH NDSLWHO UHGHJ¡UHV IRU UHVXOWDWHUQH IUD LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ RJ GH WR PnO

V WQLQJHU DQDO\VHUHV


$QDO\VH DI LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ

,QGOHGQLQJ

,QWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ IRUHJLN VRP I¡U VNUHYHW L GH WUH NRPPXQHU KYRUIUD GHW NYDQWLWD

WLYH GDWDPDWHULDOH IUD (60(5$/'$ PRGHOOHQ HU KHQWHW 'HWWH EOHY JMRUW IRU DW VNDEH

NRQVHQVXV PHOOHP GHW NYDQWLWDWLYH RJ NYDOLWDWLYH PDWHULDOH VDPW DW YXUGHUH PRGHOOHQV UHVXO

WDWHU L NRPPXQHU KYRU W\QJGHQ DI ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ OLJJHU LQGHQIRU pQ DI GH WUH

VW¡UVWH SURGXNWLRQVJUHQH L 'DQPDUN KKY SODQWH VYLQH RJ NY JSURGXNWLRQ

) OOHV IRU GH LQWHUYLHZHGH ODQGP QG HU DW GH DOOH HU KHOWLGVODQGP QG KYLONHW YLO VLJH DW

GH GHSRQHUHU IXOGWLG L DUEHMGHW Sn GHUHV HJHQ EHGULIW (Q ¡YULJ I OOHVQ YQHU YDU RSULQGHOLJ

XGW QNW WLO DW Y UH DW DOOH ODQGP QGHQH L LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ VNXOOH Y UH NRQYHQWLR

QHOOH ODQGP QG GYV DW GH DOOH VNXOOH EHQ\WWH NRQYHQWLRQHOOH G\UNQLQJVPHWRGHU ,GHW GHU

YHG IHMOWDJHOVH EOHY XGYDOJW RJ ODYHW DIWDOH PHG HQ ¡NRORJLVN ODQGPDQG HU GHQQH I OOHV

Q YQHU VnOHGHV LNNH LQWDNW PHQ GD (60(5$/'$ PRGHOOHQ RSHUHUHU PHG DOOH W\SHU

ODQGP QG L 'DQPDUN RJ VnOHGHV RJVn ¡NRORJLVNH HU GHW YDOJW DOOLJHYHO DW LQGGUDJH LQWHU

YLHZHW L XQGHUV¡JHOVHQ 'HQ RSULQGHOLJH JUXQG WLO DW ¡NRORJHU LNNH VNXOOH LQGJn L LQWHUYLHZ

UXQGHQ YDU DW GH XGJ¡U Vn OLOOH HQ SURFHQWGHO DI GH VDPOHGH GDQVNH ODQGEUXJ VnOHGHV DW

LQWHUYLHZ PHG GLVVH YLOOH VN YYULGH XQGHUV¡JHOVHQ L HQ UHWQLQJ GHU PXOLJYLV YDU LQNRQVL

VWHQW PHG GHQ JHQHUHOOH DGI UG IRU GDQVNH ODQGP QG (IWHUVRP NXQ pQ XG DI GH LQWHU

YLHZHGH YDU ¡NRORJLVN ODQGPDQG ² RJ VnOHGHV XGJ¡U FD DI GHW VDPOHGH NYDOLWDWLYH PD

WHULDOH ² DQVHV GHW WURGV DOW IRU IRUVYDUOLJW DW LQGGUDJH LQWHUYLHZHW L XQGHUV¡JHOVHQ XGHQ DW

SnI¡UH GHW NYDOLWDWLYH GDWDPDWHULDOHW HW XUHDOLVWLVN SU J

5HVXOWDWHUQH IUD LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ HU DQJLYHW L ELODJ VH GHQ YHGODJWH &G URP EDJHVW

L RSJDYHQ %HVYDUHOVHUQH IUD VS¡UJVPnOHQH L KKY ELODJ D F RJ ELODJ HU DQJLYHW L UHIH

UDWIRUP RJ LQGWDVWHW L GDWDEDVHQV WDEHOOHU

‘NRORJLVNH ODQGEUXJVEHGULIWHU XGJ¡U FD DI GHW VDPOHGH DQWDO GDQVNH ODQGEUXJVEHGULIWHU 6WDWLVWLNEDQ

NHQ

0LFURVRIW $FFHVV HU EHQ\WWHW VRP GDWDEDVHY UNW¡M %HVYDUHOVHUQH IUD VS¡UJVPnOHQH DQJLYHW L KKY ELODJ D

F RJ ELODJ HU LQGWDVWHW L IRUVNHOOLJH WDEHOOHU %HVYDUHOVHUQH IUD ODQGP QGHQH HU WDVWHW LQG L WDEHOOHQ µ,QWHU

YLHZ PHG ODQGP QGµ RJ EHVYDUHOVHUQH IUD NRQVXOHQWHUQH HU LQGWDVWHW L WDEHOOHQ µ,QWHUYLHZ PHG NRQVXOHQWHUµ

)RUGHOHQ YHG DW LQGWDVWH EHVYDUHOVHUQH L HQ GDWDEDVH HU DW GHW HU PXOLJW DW IRUHWDJH IRUHVS¡UJVOHU RP VDP

PHQK QJH L WDEHOOHQ 'HUYHG EOLYHU VDPPHQK QJHQH L UHVXOWDWHUQH PHUH WLOJ QJHOLJH RJ JHQQHPVNXHOLJH

&LWDWHU EHQ\WWHW IUD LQWHUYLHZHQH DQJLYHV PHG KHQYLVQLQJ WLO HUKYHUY ODQGPDQG HOOHU NRQVXOHQW RJ LG

QXPPHU L GHQ WLOK¡UHQGH WDEHO L GDWDEDVHQ ,G QXPPHUHW VHV L GHQ I¡UVWH NRORQQH L GHQ SnJ OGHQGH WDEHO


,QGGHOLQJ L NDWHJRULHU

'D GHU WLO DOOH ODQGP QG HU JLYHW WLOVDJQ RP DQRQ\PLWHW L Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH

Y OJHV DW RSGHOH GHP L NDWHJRULHU GHU DQVHV DW Y UH IRUGHODJWLJ IRU VHOYH DQDO\VHQ DI LQ

WHUYLHZPDWHULDOHW (Q DOGHUVNDWHJRUL VNDO Y UH PHGYLUNHQGH WLO DW VNHOQH XGVDJQ PHOOHP

JHQHUDWLRQHU DI ODQGP QG .HQGHWHJQHQGH IRU ODQGEUXJHW HU DW SHUVRQHU GHU GULYHU ODQG

EUXJVHMHQGRPPH KDU HQ UHODWLY K¡M JHQQHPVQLWVDOGHU 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW *HQQHP

GH VLGVWH nU KDU IXOGWLGVODQGEUXJHUQHV JHQQHPVQLWVDOGHU OLJJHW IRUKROGVYLVW NRQVWDQW Sn

nU )‘, $OGHUVIRUVNHOOH PHOOHP SURGXNWLRQVIRUP VHV KYRU VYLQHSURGXFHQWHUV

JHQQHPVQLWVDOGHU HU HW SDU nU ODYHUH HQG IRU GH WR ¡YULJH SURGXNWLRQVIRUPHU )‘,

+\SSLJW VHV OGUH ODQGP QG DW HMH PLQGUH EHGULIWHU KYRULPRG \QJUH ODQGP QG HIWHUVS¡U

JHU VW¡UUH HMHQGRPPH +YRU GHQ OGUH ODQGPDQG KDU VLNNHUKHG IRU O¡EHQGH JHQHUDWLRQV

VNLIWH RSUHWKROGHV SURGXNWLRQHQ JHUQH KYRULPRG GHU RIWHUH Y OJHV HQ DIYLNOLQJ DI SURGXN

WLRQHQ L WDNW PHG ODQGPDQGHQV DIWDJHQGH DPELWLRQVQLYHDX RJ DUEHMGVLQGVDWV KYLV GHW RP

YHQGWH HU WLOI OGHW 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW 0HG EDVLV L Q YQWH IRUKROG DQWDJHV DW Y UH

IRUVNHOOH L SURGXNWLRQVP VVLJ RJ SODQO JQLQJVP VVLJ DGI UG Sn EHGULIWHU PHG OGUH ODQG

P QG RJ \QJUH ODQGP QG ² HW IRUKROG GHU XQGHUVW¡WWHV DI EODQGW DQGHW 6XWKHUODQG HW DO

:LOORFN HW DO RJ 0XUGRFN HW DO

, LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ IRUGHOHU ODQGP QGHQHV DOGHU VLJ L LQWHUYDOOHW nU RJ LQGHQ

IRU GHWWH LQWHUYDO HU GHW YDOJW DW RSGHOH ODQGP QGHQH L DOGHUVJUXSSHULQJHU DQJLYHW L WDEHO


0HG IRUEHKROG IRU XQGHUV¡JHOVHV EHJU QVHGH PDWHULDOH DQVHV IRUGHOLQJHQ DI LQWHUYLHZSHU

VRQHU L GH WUH LQGGHOLQJHU DW Y UH HW ULPHOLJW XGVQLW DI GDQVNH ODQGP QG RP HQG GHQ QDWXU

OLJYLV DIYLJHU IUD YLUNHOLJKHGHQV IRUGHOLQJ

$QGHQ NDWHJRUL VRP LQWHUYLHZPDWHULDOHW RSGHOHV L HU HQ EHGULIWVVW¡UUHOVHVJUXSSHULQJ

'HQQH RSGHOLQJ PHGYLUNHU WLO DW VNDEH NODUKHG RYHU IRUVNHOOH L DGI UG PHOOHP ODQGP QG

Sn PLQGUH RJ VW¡UUH EUXJ ,I¡OJH 0XUGRFN HW DO RJ 9DULDQ HU GHW PXOLJW DW

PLQGUH IDPLOLHGUHYQH ODQGEUXJ KDU DQGUH ¡NRQRPLVNH PnO HQG VW¡UUH LQGXVWULHOOH ODQGEUXJ

RJ GHUIRU IRUYHQWHV DW GHUHV LQGLYLGXHOOH DGI UG YLO DGVNLOOH VLJ IUD KLQDQGHQ

,GHW GHQ JHQQHPVQLWOLJH VW¡UUHOVH DI ODQGEUXJVDUHDO YDULHUHU DOW HIWHU SURGXNWLRQVIRUP HU

GHW WLO Q UY UHQGH DQDO\VH YDOJW DW RSGHOH DUHDONDWHJRULHUQH IRU SODQWHSURGXNWLRQ Vn GHQ

JHQQHPVQLWOLJH VW¡UUHOVH LQGJnU L GHW PLGWHUVWH LQWHUYDO RJ HQ EHGULIW L GHQQH NDWHJRUL DQ

WDJHU NDUDNWHULVWLND DI HQ PLGGHOVWRU EHGULIW

7DEHO )RUGHOLQJ DI EHGULIWVVW¡UUHOVHU IRU XQGHUV¡JHOVHQV SODQWHEHGULIWHU

$QWDO SODQWHEHGULIWHU

8QGHU KD KD KD RJ GHURYHU

$I WDEHO VHV DW DI GH EHGULIWHU GHU LQGJnU L XQGHUV¡JHOVHQ NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP VPn

SODQWHEUXJ NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP PLGGHOVWRUW SODQWHEUXJ RJ NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP

VWRUH SODQWHEUXJ

)RU VYLQHSURGXFHQWHUQHV YHGNRPPHQGH HU IRUHWDJHW HQ LQGGHOLQJ DIK QJLJW DI GHW JHQ

QHPVQLWOLJH DQWDO G\UHHQKHGHU '( Sn HQ KHOWLGVVYLQHEUXJ DQJLYHW L /DQGEUXJVUHJQ

VNDEVVWDWLVWLN )‘, 2PNULQJ GHW JHQQHPVQLWOLJH DQWDO '( SU EHGULIW HU ODYHW

HW PLGGHOLQWHUYDO %HGULIWHU GHU OLJJHU LQGHQ IRU GHWWH LQWHUYDO DQWDJHU VnOHGHV NDUDNWHULVWLND

DI HW PLGGHOVWRUW VYLQHEUXJ %HGULIWHU PHG EHV WQLQJVVW¡UUHOVHU VW¡UUH HQG GHW PLGWHUVWH

LQWHUYDO DQWDJHU NDUDNWHULVWLND DI HW VW¡UUH VYLQHEUXJ RJ EHGULIWHU PHG EHV WQLQJVVW¡UUHOVHU

'HQ JHQHUHOOH DOGHUVIRUGHOLQJ IRU GDQVNH ODQGP QG IRUGHOHV VnOHGHV DW \QJUH ODQGP QG XGJ¡U FD DI

GHW VDPOHGH DQWDO GDQVNH ODQGP QG PLGGHODOGUHQH ODQGP QG FD RJ OGUH ODQGP QG FD 6WDWL

VWLNEDQNHQ

,I¡OJH )‘, HU GHW JHQQHPVQLWOLJH ODQGEUXJVDUHDO IRU HQ KHOWLGV SODQWHEHGULIW Sn KD WDOOHW HU HW

DJJUHJDW DI VHOYHMH RJ IRUSDJWQLQJ

,I¡OJH )‘, HU GHU JHQQHPVQLWOLJW '( SU KHOWLGV VYLQHEHGULIW


PLQGUH HQG GHW PLGWHUVWH LQWHUYDO DQWDJHU NDUDNWHULVWLND DI HW PLQGUH VYLQHEUXJ 6HOYRP GHU

L XQGHUV¡JHOVHQ LQGJnU WR IRUVNHOOLJH IRUPHU IRU VYLQHSURGXNWLRQ ² VPnJULVHSURGXNWLRQ

VDPW SURGXNWLRQ DI VODJWHVYLQ ² HU GHU NXQ XGDUEHMGHW pQ WDEHO GD )‘, RSHUHUHU

PHG pQ JHQQHPVQLWVVDWV IRU '( Sn KHOWLGVVYLQHEUXJ 1HGHQVWnHQGH WDEHO YLVHU IRUGHOLQJHQ

DI LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQV VYLQHEHGULIWHU YHG LQWHUYDOLQGGHOLQJ

7DEHO )RUGHOLQJ DI EHGULIWVVW¡UUHOVHU IRU XQGHUV¡JHOVHQV VYLQHEHGULIWHU

$QWDO VYLQHEHGULIWHU

8QGHU '( '( '( RJ GHURYHU

7DEHO YLVHU DW GH VYLQHEUXJ L XQGHUV¡JHOVHQ PHG KKY VPnJULVHSURGXNWLRQ RJ SUR

GXNWLRQ DI VODJWHVYLQ IRUGHOHU VLJ PHG EUXJ L GHQ PLQGUH HQGH DI VNDODHQ EUXJ PHG VODJ

WHVYLQ L PLGWHQ KKY VPnJULVH RJ VODJWHVYLQ RJ EUXJ L GHQ VW¡UUH HQGH DI VNDODHQ

EHJJH EUXJ PHG SURGXNWLRQ DI VPnJULVH

)RU NY JSURGXFHQWHUQH HU DQDORJW WLO VYLQHEUXJHQH IRUHWDJHW HQ JUXSSHLQGGHOLQJ YHG DW


GDQQH LQWHUYDO RPNULQJ GHW JHQQHPVQLWOLJH DQWDO '( SU EHGULIW DQJLYHW L )‘,

6HOYRP GHU IRU NY JEUXJHQHV YHGNRPPHQGH RSHUHUHV PHG EnGH PDONHNY JEUXJ VDPW

EUXJ PHG VODJWHNDOYH YLO NXQ pQ LQGGHOLQJ DQYHQGHV GD )‘, NXQ DQYHQGHU pW JHQ

QHPVQLWOLJW DQWDO '( IRU KHOWLGVEUXJ PHG NY J )RUGHOLQJHQ VHU XG VRP L QHGHQVWnHQGH

WDEHO

7DEHO )RUGHOLQJ DI EHGULIWVVW¡UUHOVHU IRU XQGHUV¡JHOVHQV NY JEHGULIWHU

$QWDO NY JEHGULIWHU

8QGHU '( '( '( RJ GHURYHU

, WDEHO VHV DW WR NY JEUXJ NDQ NDUDNWHULVHUHV VRP PHOOHPVWRUH PHQV GH WR DQGUH NDQ

NDUDNWHULVHUHV VRP VW¡UUH EHGULIWHU %UXJHW PHG VODJWHNDOYH ILQGHV L VLGVWQ YQWH LQWHUYDO

8QGHUV¡JHOVHQ RPIDWWHU LNNH PHG QRJHQ PLQGUH NY JEUXJ

6DPOHW VHW EHVN IWLJHU LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ VLJ PHG PLQGUH EUXJ PHOOHPVWRUH EUXJ

RJ VW¡UUH EUXJ PHG HMHUH GHU IDOGHU LQG XQGHU GH WUH DOGHUVNDWHJRULHU DQJLYHW L WDEHO

,I¡OJH )‘, HU GHU JHQQHPVQLWOLJW '( SU KHOWLGV NY JEHGULIW


6HOYRP KHQVLJWHQ PHG XQGHUV¡JHOVHQ LNNH HU DW JHQHUDOLVHUH XG IUD GHW IRUKnQGHQY UHQGH

LQWHUYLHZPDWHULDOH HU GHW DOOLJHYHO Y VHQWOLJW DW JUXSSHULQJHQ DI LQWHUYLHZHQH LNNH IDOGHU

KHOW XGHQIRU GHQ J QJVH IRUGHOLQJ RJ NDWHJRULVHULQJ DI GDQVNH ODQGP QG )RU VHOYRP JH

QHUDOLVHULQJ LNNH HU HW PnO HU GHW LNNH GHVWR PLQGUH HQ IRUXGV WQLQJ IRU GHQQH LQWHUYLHZ

XQGHUV¡JHOVH DW GHU XG IUD GHW LQGVDPOHGH GDWD NDQ GUDJHV QRJOH VOXWQLQJHU VRP YLVHU VLJ

DW PDWFKH DQGUH VWXGLHU KYRU UHSU VHQWDWLYLWHWHQ HU XGWDOW

, GH I¡OJHQGH DIVQLW YLO LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQV I¡UVWH PnOV WQLQJ EOLYH GLVNXWHUHW RJ DQD

O\VHUHW +HQVLJWHQ HU DW EHQ\WWH RYHQVWnHQGH JUXSSHULQJHU WLO DW HNVSOLFLWHUH GH Y VHQWOLJVWH

SRLQWHU L DQDO\VHQ RJ YHG KM OS DI ODQGP QGHQHV HJQH XGVDJQ IRUNODUH DQDO\VHQV XGIDOG

)RUPXOHULQJHUQH DI GH HQNHOWH VS¡UJVPnO NDQ VHV L ELODJ D F

/DQGPDQGHQV VHOYRSIDWWHOVH

)¡UVW RJ IUHPPHVW VRP OHG L EHVNULYHOVHQ PHQ RJVn VRP IRUVWnHOVH IRU GDWDPDWHULDOHWV

EHQ\WWHOVH L I¡UVWH GHO DI LQWHUYLHZUXQGHV PnOV WQLQJ

+YRUYLGW PDWFKHU (60(5$/'$V NYDQWLWDWLYH IRUXGV WQLQJHU EHVOXWQLQJHUQH KRV YLUNHOLJKHGHQV ODQG

P QG"

HU GHW KHQVLJWVP VVLJW DW RSGHOH DQDO\VHQ L KYRUYLGW ODQGPDQGHQV VHOYRSIDWWHOVH VYDUHU WLO

HFRQRPLF PDQ RJ GHUQ VW XQGHUV¡JH KYRUYLGW GH EHVOXWQLQJHU KDQ UHHOW WDJHU PDWFKHU DG

I UGVUHODWLRQHUQH VH NDSLWHO DIVQLW

, GH I¡OJHQGH DIVQLW HU KHQVLJWHQ I¡UVW DW EHVNULYH ODQGPDQGHQV VHOYRSIDWWHOVH RJ GHUQ VW

VDPPHQKROGH VHOYRSIDWWHOVHQ PHG ODQGPDQGHQV EHVYDUHOVHU Sn VS¡UJVPnO YHGU¡UHQGH GHQ

L (60(5$/'$ HVWLPHUHGH DGI UG )RU DW EHVYDUH I¡UVWQ YQWH KHQVLJW EOHY DOOH ODQG

P QGHQH VSXUJW VS¡UJVPnO L ELODJ D RJ VS¡UJVPnO L ELODJ E RJ F KYRUYLGW GH

VHOY PHQWH DW SDVVH WLO HFRQRPLF PDQ LGHDOHW VH NDSLWHO DIVQLW )RU DW J¡UH VS¡UJVPnOHW

IRUVWnHOVHVP VVLJW NODUW RJ EHVYDUHOVHVP VVLJW RYHUVNXHOLJW EOHY GHW VWLOOHW GLUHNWH Vn ODQG

PDQGHQ VHOY NXQQH DIJ¡UH KYRUYLGW GHW YDU VDQGW HOOHU IDOVNW IRU KDQV YHGNRPPHQGH ,Q

WHQWLRQHQ YDU DW Jn ODQGPDQGHQ Sn NOLQJHQ PHG VS¡UJVPnOHW IRU VnOHGHV DW In HW UOLJW RJ

RSULJWLJW VYDU %HVYDUHOVHUQH GHU VHV L WDEHO NDQ LQGGHOHV L WUH IUDNWLRQHU (QLJH

8HQLJH RJ , WYLYO


7DEHO /DQGP QG GHU YDU«

$QWDO ODQGP QG

(QLJH 8HQLJH , WYLYO

6nOHGHV YDU KDOYGHOHQ DI GH LQWHUYLHZHGH ODQGP QG HQLJH L VS¡UJVPnOHW RP KYRUYLGW GH

DQVn VLJ VHOY VRP UDWLRQHOOH LQGLYLGHU QnU GHU VNXOOH WDJHV SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH EHVOXW

QLQJHU )HP YDU XHQLJH RJ YDU L WYLYO 'H HQLJH ODQGP QG V\QWHV GHVXGHQ DW GHOH KLQDQ

GHQV V\QVSXQNWHU L EHJUXQGHOVHUQH IRU GHUHV EHVYDUHOVH 7R XG DI GH HQLJH ODQGP QG

PHQWH DW UDWLRQDOLWHW YDU HW Q¡GYHQGLJW RQGH IRU DW NXQQH RYHUOHYH VRP ODQGPDQG KYRU

LPRG GH UHVWHUHQGH DQVn UDWLRQDOLWHWHQ VRP IRUVYDUOLJ DGI UG IRU HQ VXFFHVIXOG ODQG

PDQG 8PLGGHOEDUW NDQ GHWWH IRUVWnV VRP WR IRUVNHOOLJH V\Q Sn VDPPHQ VDJ +YRU GH

I¡UVWQ YQWH LNNH DQVn GHW DW Y UH HW UDWLRQHOW KDQGOHQGH LQGLYLG VRP HQ SRVLWLY NDUDNWHUL

VWLN YDU GHW W\GHOLJW DW GH VLGVWQ YQWH LNNH YDU L WYLYO RP DW UDWLRQHO DGI UG YDU V UGHOHV

NHQGHWHJQHQGH IRU QHWRS GHP 7R XG DI GH VLGVWQ YQWH EUDJWH GHVXGHQ VHOY EHJUHEHW

UDWLRQDOLWHW Sn EDQH VRP HW DI GH NULWHULHU GHU Y JWHGHV K¡MW QnU GHU VNXOOH WDJHV SURGXNWL

RQVEHVOXWQLQJHU ² HW GLVNXVVLRQVHPQH GHU VnOHGHV DOOHUHGH EOHY WDJHW RS L EHJ\QGHOVHQ DI

LQWHUYLHZHW

)RU GH XHQLJHV YHGNRPPHQGH IUHPODJGH XG DI OLJHOHGHV HQVO\GHQGH EHJUXQGHOVHU IRU

GHUHV EHVYDUHOVH DI VS¡UJVPnOHW 'H EHWUDJWHGH LNNH VLJ VHOY VRP HFRQRPLF PHQ RJ XGYLVWH

ULQJH LQWHUHVVH IRU KYDG GHU Q¡GYHQGLJYLV YDU ¡NRQRPLVN RSWLPDOW )RU GLVVH ODQGP QG

Y JWHGH ODQGPDQGVOLYHW K¡MVW 6LGVWH XHQLJH ODQGPDQG IUHPK YHGH ² SDUDGRNVDOW QRN ² DW

ODQGP QGHQHV QXWLGLJH HQHUnGLJKHG PHGI¡UWH DW IRU PDQJH VDNNHGH DJWHUXG L NRQNXUUHQ

FHQ RJ VnOHGHV LNNH NXQQH NDUDNWHULVHUHV VRP Y UHQGH UDWLRQHOOH 'HQQH ODQGPDQG IRUNOD

UHGH GHW VnOHGHV

·-HJ O QJHV HIWHU IRUWLGHQV VDPPHQKROG L ODQGEUXJHWV IDJOLJH RJ SROLWLVNH NUHGVH GHU YDU PHG WLO DW O¡IWH

ODQGPDQGHV RSJDYH VRP IRUV\QHU DI I¡GHYDUHU WLO VDPIXQGHW RJ LNNH PLQGVW KDQV NYDOLWHWHU VRP ODQGPDQG ·

/DQGPDQG ² ,G QU

)RU DW RSQn HQ G\EHUH IRUVWnHOVH IRU GH WLONHQGHJLYQH KROGQLQJHU EOHY GHQ HQNHOWH ODQG

PDQG EHGW RP DW EHJUXQGH GHUHV VYDU 8G IUD EHJUXQGHOVHUQH YLVWH ODQGPDQGHQV VHOYRSIDW

WHOVH W\GHOLJ DIK QJLJKHG PHOOHP WUH DI LQWHUYLHZJXLGHQV YDULDEOH ² DOGHU EHGULIWVVW¡UUHOVHQ


VDPW SURGXNWLRQVIRUPHQ 'LVVH YDULDEOH YLO L GHW I¡OJHQGH Y UH PHG WLO DW XGG\EH GHW DNWX

HOOH UHVXOWDWV XGIDOG

$OGHUHQV LQGIO\GHOVH Sn VHOYRSIDWWHOVH

6RP DQJLYHW L EHJ\QGHOVHQ DI GHWWH NDSLWHO IRUYHQWHV HQ VDPPHQK QJ PHOOHP ODQGPDQ

GHQV DOGHU RJ DGI UG 'HQQH IRUYHQWQLQJ YLVHU VLJ DW EOLYH LQGIULHW KHU KYRU ODQGPDQGHQV

VHOYRSIDWWHOVH HU GHQ IRUHOLJJHQGH VDJ VH WDEHO

7DEHO $OGHU YV VHOYRSIDWWHOVH


+DQ PHQHU DW GHQ OGUH JHQHUDWLRQV W QNHPnGH KDU Y UHW PHG WLO DW K PPH GH UDWLRQHOOH

EHVOXWQLQJHU (W DQGHW IRUKROG GHU NDQ Y UH DI DIJ¡UHQGH EHW\GQLQJ IRU DOGHUHQV LQGYLUN

QLQJ Sn EHVYDUHOVHUQH NDQ Y UH DW GH WLGOLJHUH JHQHUDWLRQHU DI ODQGP QG HU EOHYHW L HU

KYHUYHW JUXQGHW HW PDQJOHQGH DOWHUQDWLY WLO DW EOLYH ODQGPDQG RJ RYHUWDJH GHQ I GUHQH

JnUG (Q OGUH ODQGPDQG SRLQWHUHU

·


YLHZXQGHUV¡JHOVHQ YDU PHVW WLOE¡MHOLJH WLO DW Y UH HQLJH L NDUDNWHULVWLNNHQ VDPPHQOLJQHW

PHG GH PHOOHPVWRUH RJ PLQGUH EUXJ L XQGHUV¡JHOVHQ

3URGXNWLRQVIRUPHQV LQGIO\GHOVH Sn VHOYRSIDWWHOVH

'HQ PHVW LQWHUHVVDQWH YDULDEHO GHU L LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ YDU J OGHQGH IRU ODQGPDQ

GHQV VHOYRSIDWWHOVH HU SURGXNWLRQVIRUPHQ 6NHOOHW PHOOHP XGVDJQHQH IUD KHQKROGVYLV SODQ

WH VYLQH RJ NY JSURGXFHQWHU HU QHPOLJ V UGHOHV XGWDOW

7DEHO 3URGXNWLRQVIRUP YV VHOYRSIDWWHOVH

(QLJ

8HQLJ

, WYLYO

3ODQWHSURGXFHQW 6YLQHSURGXFHQW .Y JSURGXFHQW

7DEHO YLVHU DW GH DGVSXUJWH SODQWHSURGXFHQWHU IRUGHOHU VLJ PHG HQLJH XHQLJ RJ

L WYLYO $OOH VYLQHSURGXFHQWHU YDU HQLJH L SnVWDQGHQ RJ DOOH NY JSURGXFHQWHU XHQLJH 3n

WURGV DI GHW EHJU QVHGH DQWDO DI LQWHUYLHZHGH ODQGP QG VHV HQ W\GHOLJ RSGHOLQJ DI VHOYRS

IDWWHOVH PHOOHP GH WUH SURGXNWLRQVJUHQH 0HVW RSVLJWVY NNHQGH HU EHVYDUHOVHUQH IUD VYLQH

RJ NY JSURGXFHQWHUQH

'HQ XPLGGHOEDUH nUVDJ WLO IRUGHOLQJHQ DI EHVYDUHOVHUQH NDQ Y UH IRUVNHOOH L OLYVVWLO PHOOHP

GH HQNHOWH SURGXNWLRQVIRUPHU 6YLQHSURGXFHQWHUQH YDU JHQHUHOW HQLJH L DW IRU DW NXQQH

NODUH GHQ IUHPWLGLJH NRQNXUUHQFH Sn VYLQHN¡GVRPUnGHW EODQGW DQGHW YHG GHQ IRUHVWnHQGH

XGYLGHOVH DI (8 YDU GHW DOWDIJ¡UHQGH IRU HQ GDQVN VYLQHSURGXFHQW DW W QNH UDWLRQHOW IRU

DW VNDEH RYHUHQVVWHPPHOVH PHG JRG YLUNVRPKHGVI¡UHOVH )OHUH DI GH LQWHUYLHZHGH SnSHJH

GH DW GHW LNNH NDQ EHWDOH VLJ DW Y UH IRU VWLOOHVWnHQGH KYLV PDQ YLO NODUH VLJ L IUHPWLGHQ RJ

Y UH HQ G\JWLJ ODQGPDQG (Q VYLQHSURGXFHQW Sn HQ PHOOHPVWRU EHGULIW VDJGH

·«RSWLPHULQJHQ HU HQ Q¡GYHQGLJ SURFHV L GHQ SHUVRQOLJH XGYLNOLQJ DI HQ ODQGPDQG 'HU HU Q¡GW WLO DW VNH

QRJHW IRU HQ ODQGPDQG HOOHUV HU GHU MR LNNH QRJHW YHG DUEHMGHW · /DQGPDQG ² ,G QU

'H VW¡UVWH VYLQHSURGXFHQWHU KDYGH IRU Q\OLJ XGYLGHW SURGXNWLRQHQ RJ GH UHVWHUHQGH YDU

LNNH DIYLVHQGH RYHU IRU XGYLGHOVHU L IUHPWLGHQ KYLONHW NXQQH W\GH Sn DW PDQ IRU DW NODUH VLJ


VRP VYLQHSURGXFHQW L IUHPWLGHQ VNDO KDYH HQ IRUKROGVYLV VWRU SURGXNWLRQ ² RJ GHUPHG

RJVn IRUHWDJH VWRUH LQYHVWHULQJHU IRU DW In HW RSWLPDOW DINDVW

.Y JSURGXFHQWHUQH DUJXPHQWHUHGH IRU GHUHV EHVYDUHOVH YHG DW IUHPK YH GHQ VWRUH IRUVNHO

Sn SURGXNWLRQ DI VYLQ RJ NY J ) OOHV IRU DOOH NY JSURGXFHQWHU YDU DW GH DQVn OLYVVWLOHQ

YHG NY JSURGXNWLRQ VRP IXQGDPHQWDOW IRUVNHOOLJ IUD VYLQHSURGXFHQWHUQHV 8GVDJQ IUD

KHQKROGVYLV HQ \QJUH RJ HQ PLGDOGUHQGH NY JSURGXFHQW VRP

·«PDQ VNDO NXQQH OLGH DW DUEHMGH PHG G\U IRU DW Y UH NY JSURGXFHQW · /DQGPDQG ² ,G QU

RJ

·3URGXNWLRQVIRUPHQ HU DQGHUOHGHV«NY J HU PHJHW PHUH LQWHUHVVDQW RJ PLQGUH IDEULNVDJWLJW HQG VYLQHSUR

GXNWLRQ 0DQ InU MR HW IRUKROG WLO N¡HUQH VRP PDQ LNNH NDQ In WLO VYLQ · /DQGPDQG ² ,G QU

HU PHG WLO DW SRLQWHUH XGIDOGHW DI EHVYDUHOVHUQH 'HVXGHQ EOHY GHW DI VHOY VDPPH ODQGPDQG

NY JSURGXFHQW SnSHJHW

·« GHW HU LNNH EHV WQLQJVVW¡UUHOVHQ GHW NRPPHU DQ Sn L NY JSURGXNWLRQ · /DQGPDQG ² ,G QU

KYLONHW VDPPHQ PHG P ONHNYRWHQV VW¡UUHOVH NDQ Y UH PHG WLO DW IRUNODUH KYRUIRU LQJHQ DI

NY JDYOHUQH KDYGH XGYLGHOVHVSODQHU IRU IUHPWLGHQ GRJ KDYGH pQ NY JDYOHU IRUHWDJHW XG

YLGHOVH DI VLQ SURGXNWLRQ VLGVWH nU

)RU DW W\GHOLJJ¡UH VNHOOHW PHOOHP VYLQH RJ NY JSURGXFHQWHUQHV VHOYRSIDWWHOVH KHQYLVHV WLO

GHUHV EHVYDUHOVH DI KYLONH IDNWRUHU GHU Y JWHGH K¡MVW QnU SURGXNWLRQHQ VNXOOH SODQO JJHV

+HU VYDUHGH DOOH VYLQH RJ NY JSURGXFHQWHUQH DW ¡NRQRPLHQ YDU DOWDIJ¡UHQGH IRU SODQ

O JQLQJHQ DI SURGXNWLRQ 'H VYLQHSURGXFHQWHU Q UHGH LQJHQ EHW QNHOLJKHGHU YHG DW

VYDUH Sn VS¡UJVPnOHW KYRULPRG DOOH NY JSURGXFHQWHUQH KDYGH HQ VLGHEHP UNQLQJ WLO GH

UHV EHVYDUHOVH 7R OGUH RJ pQ \QJUH NY JSURGXFHQW VYDUHGH

·«IDPLOLHQ VNDO MR IRUV¡UJHV«· /DQGPDQG ² ,G QU RJ

RJ GHQ \QJUH NY JSURGXFHQW VDJGH GHVXGHQ


·-HJ HU NHG DI DW Q YQH ¡NRQRPLHQ I¡UVW PHQ PDQ HU MR Q¡GW WLO DW In GHW WLO DW O¡EH UXQGW · /DQGPDQG ²

,G QU

3URGXNWLRQVIRUPHQ VDPW OLYVVWLOHQ VRP ODQGPDQG YDU GHVXGHQ K¡MW SULRULWHUHW KRV DOOH

NY JSURGXFHQWHUQH KYRULPRG EHJUHEHW ·DUEHMGVP VVLJW UDWLRQHOW·· EOHY EUXJW DI IOHUH VYLQH

SURGXFHQWHU /DQGPDQG ² ,G QU RJ 3ODQWHSURGXFHQWHUQH KDYGH GHOWH PHQLQJHU

RP KYRUYLGW UDWLRQHO DGI UG YDU NHQGHWHJQHQGH IRU GHP 7R SODQWHSURGXFHQWHU Sn VW¡UUH

EHGULIWHU YDU EHJJH HQLJH L DW GHW YDU HW ·Q¡GYHQGLJW RQGH· DW Y UH UDWLRQHO L VLQ DGI UG /DQG

PDQG ² ,G QU RJ 7LO IRUVNHO IUD GH ¡YULJH SODQWHSURGXFHQWHU G\UNHGH GH GHVXGHQ

EHJJH IUXJW RJ E U Sn GHUHV MRUGHU ² DIJU¡GHU GHU SULVP VVLJW HU PLQGUH VWDELOH HQG NRUQ

RJ DIJU¡GHU RJ Sn HW JRGW nU JLYHU HW IUHPUDJHQGH DINDVW 'LVVH SODQWHSURGXFHQWHU ODJGH

Y JW Sn DW ODQGPDQGVOLYHW YDU HQ OLYVVWLO RJ DW GHW IRU GHP YDU XW QNHOLJW DW XGI¡UH DQGHW

DUEHMGH (Q SODQWHSURGXFHQW Sn HW PHOOHPVWRUW EUXJ GHU YDU L WYLYO RP EHVYDUHOVHQ VDJGH

·-HJ KDU ODJW PDQJH I¡OHOVHU L PLW DUEHMGH RJ HU GHUIRU LNNH OLJH Vn NROG RJ N\QLVN VRP DQGUH ODQGP QG -HJ

NDQ VLNNHUW JRGW In PLJ HW MRE L LQGXVWULHQ KYRU MHJ WMHQHU PHUH PHQ GHW YLO MHJ VOHW LNNH EU\GH VLJ RP GD

MHJ HU YDQW WLO DW Y UH PLQ HJHQ FKHI · /DQGPDQG ² ,G QU

6DPPHQIDWQLQJ

0HG IRUEHKROG IRU XQGHUV¡JHOVHQV RPIDQJ RSI\OGHU VDPPHQK QJHQH GLVNXWHUHW L GH IRUH

JnHQGH DIVQLW GH DQWDJHOVHU GHU EOHY IUHPVDW L Q UY UHQGH NDSLWHOV EHJ\QGHOVH RJ HU VnOH

GHV LNNH XYHQWHGH

)RU DOGHUVJUXSSHQ KYRU GH \QJVWH ODQGP QG HU PHUH HQLJH L NDUDNWHULVWLNNHQ HQG GH OGUH

W QNHV VDPPHQK QJHQ I¡UVW RJ IUHPPHVW DW HNVLVWHUH LGHW XQGHUV¡JHOVHQV \QJUH ODQG

P QG HU LQGJnHW L ODQGEUXJVHUKYHUYHW Sn HW WLGVSXQNW KYRU HQ DQVWUHQJW ¡NRQRPLVN VLWXD

WLRQ KDU Y UHW WLO VWHGH LNNH PLQGVW IRUDQOHGLJHW DI K¡MH SULVHU Sn ODQGEUXJVMRUG 'HQQH

JUXSSH DI ODQGP QG HU LQGWUnGW L HUKYHUYHW PHG HQ VW¡UUH J OGV WQLQJ HQG GH OGUH KYRU

DI PDQJH KDU DUEHMGHW L ODQGEUXJHW PHUH HQG HQ JHQHUDWLRQ O QJHUH HQG GH \QJUH 1HWRS

GHUIRU NDQ GH \QJUH ODQGP QG L K¡MHUH JUDG W QNHV DW RSI¡UH VLJ ¡NRQRPLVN UDWLRQHOW VRP

0HG EHJUHEHW µDUEHMGVP VVLJW UDWLRQHOWµ PHQHV DW IRUGHOLQJHQ DI WLG PHOOHP DUEHMGH L PDUNHQ RJ DUEHMGH L

VWDOGHQ VNDO Y UH VnOHGHV DW PHVW PXOLJ WLG EUXJHV L VWDOGHQ


I¡OJH DI GHUHV ILQDQVLHOOH VLWXDWLRQ (QGYLGHUH HU GHW LNNH XQRUPDOW DW VH HQ \QJUH JHQHUDWL

RQ Y UH L EHVLGGHOVH DI HQ YLGW IRUVNHOOLJ VHOYRSIDWWHOVH IUD HQ OGUH JHQHUDWLRQ

%HGULIWVVW¡UUHOVHQ YDU OLJHOHGHV PHGEHVWHPPHQGH IRU ODQGP QGHQHV VHOYRSIDWWHOVH cUVD

JHQ KHUWLO HU L YLG XGVWU NQLQJ DW ODQGP QG Sn VW¡UUH EHGULIWHU HU L EHVLGGHOVH DI VWRUGULIWV

IRUGHOH GHU PXOLJYLV NDQ J¡UH GHP L VWDQG WLO DW WU IIH PHUH ¡NRQRPLVN UDWLRQHOOH EHVOXW

QLQJHU HQG ODQGP QG Sn PLQGUH EHGULIWHU 'HVXGHQ NDQ ODQGP QG Sn VW¡UUH EHGULIWHU

KDYH KHOW DQGUH PnO IRU GHUHV ODQGEUXJVSURGXNWLRQ HQG ODQGP QG Sn PLQGUH EHGULIWHU

3URGXNWLRQVIRUPHQ YDU GHQ DI GH WUH YDULDEOH GHU \GHGH VW¡UVW LQGIO\GHOVH Sn ODQGP QGH

QHV VHOYRSIDWWHOVH 6 UOLJ NY J RJ VYLQHSURGXFHQWHUQH VNLOWH VLJ XG cUVDJHQ HU DW IRUVNHO

OHQH L SURGXNWLRQVIRUP HU V UOLJW XGWDOW PHOOHP NY J RJ VYLQHSURGXFHQWHU .Y JSURGX

FHQWHUQHV WLOSDVQLQJVPXOLJKHGHU HU LNNH OLJH Vn IOHNVLEOH VRP VYLQH HOOHU SODQWHSURGXFHQ

WHUQH KYLONHW DIVSHMOHGHV L GHUHV VHOYRSIDWWHOVH 'HVXGHQ NDQ VYLQHSURGXNWLRQ TXD GHQV

RPIDQJ L YLVVH WLOI OGH DQWDJH LQGXVWULHOOH NDUDNWHULVWLND KYLONHW XQ JWHOLJ Pn I¡UH WLO HQ

Y VHQVIRUVNHOOLJ VHOYRSIDWWHOVH IRU GHQ HQNHOWH EHGULIWVOHGHU L IRUKROG WLO NY JSURGXFHQWHU

)RU DW XQGHUV¡JH ODQGP QGHQHV VHOYRSIDWWHOVH L IRUKROG WLO GHUHV UHHOOH DGI UG EOHY DOOH

LQWHUYLHZHGH VWLOOHW HQ U NNH VS¡UJVPnO

(60(5$/'$ HVWLPHUHU

L KHQKROG WLO GH DGI UGVUHODWLRQHU VRP

$GI UGVUHODWLRQHU

/DQGP QGHQHV DGI UG GHU L PRGHOOHQ XGJ¡UHV DI HODVWLFLWHWHU EOHY RPVDW WLO DOPLQGHOLJ

VSURJEUXJ RJ ODQGP QGHQH EOHY VSXUJW KYRUYLGW GH YDU HQLJH HOOHU XHQLJH KHUL +HQVLJWHQ

YDU DW RSNODUH RP GHQ DGI UG HODVWLFLWHWHUQH IRUHVNULYHU J¡U VLJ J OGHQGH KRV YLUNHOLJKH

GHQV ODQGP QG ) OOHV IRU DOOH LQWHUYLHZ YDU VS¡UJVPnO YHGU¡UHQGH DGI UG YHG SULV Q

GULQJHU %nGH NU\GVSULVHODVWLFLWHWHU RJ HJHQSULVHODVWLFLWHWHU VH NDSLWHO DIVQLW EOHY

JMRUW WLO JHQVWDQG IRU DQDO\VH +YRU SODQWHSURGXFHQWHUQH XGHOXNNHQGH EOHY VWLOOHW VS¡UJV

PnO YHGU¡UHQGH SODQWHSURGXNWLRQ EOHY GHU WLO KXVG\USURGXFHQWHUQH VWLOOHW VS¡UJVPnO GHU

UHODWHUHGH WLO EnGH KXVG\U RJ SODQWHSURGXNWLRQ (Q RSGHOLQJ DI GH LQWHUYLHZHGH YHG GHUHV

UHVSHNWLYH DOGHU EUXJVVW¡UUHOVHVNDWHJRUL RJ SURGXNWLRQVIRUP VNDO DQDORJW WLO I¡UVWH GHO DI

XQGHUV¡JHOVHQ KM OSH WLO DW WLOYHMHEULQJH NODUKHG L Q UY UHQGH GHO 'HW HU KHQVLJWHQ PHG

GHQQH DQDO\VH DW DIG NNH KYRUYLGW ODQGP QGHQHV VHOYRSIDWWHOVH VWHPPHU RYHUHQV PHG


GHUHV HJHQWOLJH DGI UG 'HW YLO QDWXUOLJYLV Y UH DW IRUYHQWH DW GLVVH WR VWHPPHU RYHUHQV

VnOHGHV DW KYLV ODQGPDQGHQ DQVHU VLJ VHOY VRP Y UHQGH HW UDWLRQHOW W QNHQGH LQGLYLG Vn

DJHUHU KDQ RJVn GHUHIWHU ² GHW YLO VLJH I¡OJHU WHQGHQVHQ IRU GH PRGHOEHUHJQHGH DGI UGVSD

UDPHWUH

6HOYRP GHU HU DGVNLOOLJ IOHUH DGI UGVVDPPHQK QJH ODQGPDQGHQ SRWHQWLHOW VHW NXQQH WDJH

VWLOOLQJ WLO HU WDJHW XGJDQJVSXQNW L QRJOH DI GH VDPPHQK QJH GHU V\QHV PHVW nEHQO\VH RJ

GHUIRU RJVn HQNOH IRU ODQGPDQGHQ DW IRUKROGH VLJ WLO

'H XGYDOJWH DGI UGVSDUDPHWUH HU

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH SULV Sn VXNNHUURHU RJ IRUEUXJ DI J¡GQLQJ KYRU

IRUEUXJHW DI J¡GQLQJ IRUYHQWHV VWLJHQGH YHG VWLJHQGH SULV Sn URHU

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH SULV Sn NRUQ RJ IRUEUXJ DI J¡GQLQJ KYRU IRUEUX

JHW DI J¡GQLQJ IRUYHQWHV VWLJHQGH YHG VWLJHQGH SULV Sn NRUQ

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH SULV Sn J¡GQLQJ RJ SURGXNWLRQ DI VXNNHUURHU

KYRU SURGXNWLRQHQ DI URHU IRUYHQWHV IDOGHQGH YHG VWLJHQGH SULV Sn J¡GQLQJ

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH SULV Sn J¡GQLQJ RJ SURGXNWLRQ DI NRUQ KYRU

SURGXNWLRQHQ DI NRUQ IRUYHQWHV IDOGHQGH YHG VWLJHQGH SULV Sn J¡GQLQJ

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH SULV Sn IRGHU RJ SURGXNWLRQ DI KXVG\U KYRU SUR

GXNWLRQHQ DI KXVG\U IRUYHQWHV IDOGHQGH YHG VWLJHQGH IRGHUSULV

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH KHNWDUVW¡WWH Sn DIJU¡GH RJ SURGXNWLRQ DI DIJU¡

GH KYRU SURGXNWLRQHQ DI DIJU¡GH PHG VWLJHQGH KHNWDUVW¡WWH IRUYHQWHV VWLJHQGH

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH G\UHSU PLH RJ SURGXNWLRQ DI G\U KYRU SURGXN

WLRQHQ DI G\U IRUYHQWHV VWLJHQGH YHG VWLJHQGH G\UHSU PLH

6DPPHQK QJHQ PHOOHP VWLJHQGH SULV Sn PDVNLQVWDWLRQ RJ EUXJ DI PDVNLQHU KYRU

EUXJ DI PDVNLQHU IRUYHQWHV IDOGHQGH YHG VWLJHQGH SULV Sn PDVNLQVWDWLRQ


%HVYDUHOVHU HU DQJLYHW L WDEHO 6¡MOHUQH HU DQJLYHW PHG ILUH ERJVWDYHU KYRU GHW I¡UVWH

DQJLYHU DOGHUHQ


2P HQG XRYHUHQVVWHPPHOVHQ PHOOHP VHOYRSIDWWHOVH RJ DGI UG V\QHV VWRU HU GHW Q YQH

Y UGLJW DW NXQ pQ ODQGPDQG GHU HU GLUHNWH XHQLJ L NDUDNWHULVWLNNHQ LQGILQGHU VLJ Sn ¡YHU

VWH SODFHULQJ 'H UHVWHUHQGH XHQLJH ODQGP QG LQGWDJHU KKY WUHGMH RJ IMHUGH SODFHULQJHU

'H HQLJH ODQGP QG GHULPRG HU YHO UHSU VHQWHUHW L GHQ QHGHUVWH HQGH DI VNDODHQ RJ NXQ WR

HU UHSU VHQWHUHW YHG HQ DQGHQ SODFHULQJ 'H WR ODQGP QG GHU HU L WYLYO RP KYRUYLGW GHQ

UDWLRQHOOH NDUDNWHULVWLN HU SDVVHQGH IRU GHP EHILQGHU VLJ Sn HQ DQGHQ RJ WUHGMH SODFHULQJ

6RP I¡OJH DI GHQ PDQJOHQGH V\VWHPDWLN HU GHU VnOHGHV DGVNLOOLJH WDQNHY NNHQGH DVSHNWHU

YHG EHVYDUHOVHUQH

0HG KHQEOLN Sn DOGHUHQV LQGIO\GHOVH Sn ODQGP QGHQHV UDWLRQHOOH DGI UG V\QHV LNNH DW Y UH

QRJHQ IRUP IRU VDPPHQK QJ PHG GHUHV VHOYRSIDWWHOVH .XQ IRU GH \QJUH ODQGP QG NDQ

PHG JRG YLOMH DQHV HQ VDPPHQK QJ 9HG VS¡UJVPnOHW RP GHUHV VHOYRSIDWWHOVH HU XG DI

GH GHU YDU HQLJH L OLJKHGHQ PHG HFRQRPLF PDQ SODFHUHW ¡YHUVW L VNDODHQ 'HQ WUHGMH HU GHU

LPRG SODFHUHW Q VWQHGHUVW L VNDODHQ )RU GH PLGDOGUHQGH ODQGP QG GHULPRG V\QHV HQ

VDPPHQK QJ DW Y UH WRWDOW IUDY UHQGH 'H PLGDOGUHQGH ODQGP QG GHU YDU HQLJH L ND

UDNWHULVWLNNHQ SODFHUHU VLJ Sn KKY WUHGMH IMHUGH RJ IHPWH SODGVHU 0HVW QRWDEHOW IRU GH

PLGDOGUHQGH ODQGP QG HU DW pQ DI GH GHU YDU XHQLJ L NDUDNWHULVWLNNHQ IDNWLVN DQWDJHU

¡YHUVWH SODFHULQJ L WDEHO 2JVn IRU GH OGUH ODQGP QGV DGI UG VNRUWHU GHW Sn VDPPHQ

K QJ PHG VHOYRSIDWWHOVHQ 'H WUH OGUH ODQGP QG KYRUDI LQJHQ YDU HQLJH L NDUDNWHULVWLN

NHQ VHV Sn KKY DQGHQ RJ WUHGMH SODGVHU $OWVn PHQHV DOGHUHQ L LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ

LNNH DW ¡YH LQGIO\GHOVH Sn ODQGPDQGHQV UHHOOH DGI UG KYRULPRG GHQ V\QHV DW KDYH HQ LQG

YLUNQLQJ Sn ODQGPDQGHQV VHOYRSIDWWHOVH VH DIVQLW

, DIVQLW YXUGHUHGHV GHW DW XQGHUV¡JHOVHQV ODQGP QG Sn GH PLQGVWH EHGULIWHU LNNH L

OLJH Vn K¡M JUDG VRP ODQGP QGHQH Sn GH VW¡UUH EHGULIWHU IDQGW HQ XGWDOW OLJKHG PHG HFRQRPLF

PDQ 8G DI GH WUH PLQGVWH EHGULIWHU L XQGHUV¡JHOVHQ YDU NXQ HQ \QJUH ODQGPDQG HQLJ L ND

UDNWHULVWLNNHQ KYRULPRG GH ¡YULJH YDU KKY XHQLJ RJ L WYLYO 1HWRS GHUIRU NDQ GHW V\QHV

EHP UNHOVHVY UGLJW DW DOOH WUH ODQGP QG Sn XQGHUV¡JHOVHQV PLQGVWH EHGULIWHU DQWDJHU HQ

K¡M SODFHULQJ L WDEHO (Q PXOLJ nUVDJ WLO GHWWH HU DW ODQGP QG L GHQQH EHGULIWVVW¡UUHO

VHVNDWHJRUL HU IRUKROGVYLVW SUHVVHW UHQW ¡NRQRPLVN VnOHGHV DW GH ² PHUH HQG QRJHQ DQGUH ²

HU Q¡GW WLO DW IRUKROGH VLJ UDWLRQHOW WLO EHVOXWQLQJHU GHU LQYROYHUHU ¡NRQRPL 'HUIRU NDQ GHU

Y UH XRYHUHQVVWHPPHOVH PHOOHP GHUHV VHOYRSIDWWHOVH RJ GHUHV HJHQWOLJH DGI UG


DQGP QGHQH Sn PHOOHPVWRUH RJ VW¡UUH EHGULIWHU L LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ IRUGHOHU VLJ

GHULPRG M YQW PHG KHQV\Q WLO GHUHV SODFHULQJ L WDEHOOHQ ,QJHQ DI GH PHOOHPVWRUH EHGULIWHU

HU GRJ UHSU VHQWHUHW Sn ¡YHUVWH SODFHULQJ 'H ODQGP QG Sn PHOOHPVWRUH EUXJ GHU YDU

HQLJH L NDUDNWHULVWLNNHQ EHILQGHU VLJ Sn GH ODYHVW UDQJHUHQGH SODGVHU KYRULPRG GH ¡YULJH

ODQGP QG Sn PHOOHPVWRUH EUXJ KYRUDI YDU XHQLJH RJ YDU L WYLYO DOOH LQGILQGHU VLJ Sn HQ

WUHGMH SODFHULQJ $I GH ODQGP QG Sn VW¡UUH EHGULIWHU GHU YDU HQLJH L NDUDNWHULVWLNNHQ

LQGILQGHU NXQ pQ VLJ ¡YHUVW L SODFHULQJHQ )RU EHGULIWVVW¡UUHOVHVNDWHJRULHQ VHV LJHQ DW Y UH

IRUKROGVYLVW VWRUH XRYHUHQVVWHPPHOVHU PHOOHP EHVYDUHOVHUQH IRU OLJKHGHQ PHG HFRQRPLF PDQ

RJ UHHO DGI UG KYLONHW DWWHU NDQ Y UH WHJQ Sn GHQ VWRUH IRUVNHO PHOOHP VHOYRSIDWWHOVH RJ

DGI UG

8QGHU DIVQLWWHW RP VHOYRSIDWWHOVH EOHY GHW JMRUW NODUW DW ODQGP QGHQH DOW HIWHU KYLONHQ

SURGXNWLRQVIRUP GH RSHUHUHGH PHG Sn EHGULIWHQ KDYGH IRUVNHOOLJH VHOYRSIDWWHOVHU %HVYD

UHOVHVIRUGHOLQJHQ PHOOHP GH IRUVNHOOLJH SURGXNWLRQVIRUPHU YDU OLJHOHGHV DQWDJHW YLOOH J¡UH

VLJ J OGHQGH YHG Q UY UHQGH SUREOHPVWLOOLQJ DQJnHQGH HJHQWOLJ DGI UG PHQ YLVHU VLJ LNNH

DW IUHPJn L RYHUEHYLVHQGH RPIDQJ

)RU SODQWHSURGXFHQWHUQHV YHGNRPPHQGH V\QHV LNNH DW Y UH NRQVHQVXV PHOOHP EHVYDUHO

VHUQH YHG KKY VHOYRSIDWWHOVH RJ DGI UG 'H SODQWHDYOHUH GHU YDU HQLJH L NDUDNWHULVWLNNHQ

EHILQGHU VLJ Sn HQ WUHGMH RJ IMHUGHSODGV RJ GHQ HQHVWH XHQLJH SODQWHSURGXFHQW LQGWDJHU HQ

DQGHQ SODFHULQJ )RU GH WYLYOHQGH SODQWHDYOHUH GHU KYHU LV U EHILQGHU VLJ Sn HQ DQGHQ RJ

WUHGMH SODFHULQJ HU GHW YDQVNHOLJW DW YXUGHUH KYRUYLGW SODFHULQJHQ DIVSHMOHU GHUHV VHOYRSIDW

WHOVH GD GHUHV WYLYO J¡U GHUHV EHVYDUHOVH WYHW\GLJ RJ GHUPHG VY U DW SODFHUH 'HULPRG V\

QHV DW Y UH HQ VYDJ RYHUHQVVWHPPHOVH PHOOHP NY JSURGXFHQWHUQHV VHOYRSIDWWHOVH RJ GHUHV

DGI UG ,QJHQ DI GH NY JSURGXFHQWHU DQVn GHQ UDWLRQHOOH NDUDNWHULVWLN IRU DW Y UH Sn VLQ

SODGV IRU QHWRS GHUHV SURGXNWLRQVIRUP RJ GHUIRU DQVHV GHW VRP EHNU IWHQGH IRU GHUHV

VHOYRSIDWWHOVH DW LQJHQ DI GHP EHILQGHU VLJ L WRSSHQ DI SODFHULQJVVNDODHQ

+YDG DQJnU VYLQHSURGXFHQWHUQH IRUHNRPPHU IRUKROGHW PHOOHP VHOYRSIDWWHOVH RJ DGI UG

LNNH HYLGHQW 6nOHGHV LQGILQGHU VYLQHSURGXFHQWHU VLJ Sn DQGHQ SODFHULQJ RJ GH ¡YULJH Sn

WUHGMH IMHUGH RJ IHPWH SODFHULQJHU 'HQQH IRUGHOLQJ HU K¡MVW EHV\QGHUOLJ VHW L IRUKROG WLO

VYLQHSURGXFHQWHUQHV VHOYRSIDWWHOVH 8G IUD VLGVWQ YQWH YDU GHW IRUYHQWHW DW IOHUH VYLQHSUR

GXFHQWHU KDYGH DQWDJHW I¡UVWH SODFHULQJ ² PHQ LQJHQ DI GHP YDU HQLJH L PHUH HQG XG DI


VS¡UJVPnO (Q PXOLJ nUVDJ WLO DW VYLQHSURGXFHQWHUQH LNNH DOOH ILJXUHUHU Sn WRSSODFHULQJHU

NDQ Y UH DW VYLQHSURGXNWLRQ HU HQ GHO DI ODQGEUXJVHUKYHUYHW GHU IRU DW RYHUOHYH NRQNXU

UHQFH NU YHU IRUKROGVYLVW K¡MH LQYHVWHULQJHU RJ GHUWLOK¡UHQGH K¡MH ILQDQVLHOOH ULVLFL ,QYH

VWHULQJHU DI GHQQH DUW GHU NDQ Y UH ULVLNRI\OGWH WLO GHW SXQNW DW DQWDJHOVHQ RP SURILWPDN

VLPHULQJ IDOGHU ERUW NDQ Y UH PHG WLO DW GLVWDQFHUH VYLQHSURGXFHQWHU PHUH IUD NDUDNWHUL

VWLNNHQ DI HW UDWLRQHOW KDQGOHQGH LQGLYLG HQG GH HJHQWOLJW VHOY YHGNHQGHU

6DPPHQIDWQLQJ

9HG JHQQHPJDQJ DI ODQGP QGHQHV EHVYDUHOVH DI VS¡UJVPnOHQH GHU UHODWHUHU WLO DGI UGVUH

ODWLRQHU V\QHV GHW XPLGGHOEDUW VY UW DW ILQGH HQ OLJH Vn ULPHOLJ VDPPHQK QJ PHOOHP YDUL

DEOHQH DOGHU EHGULIWVVW¡UUHOVH RJ SURGXNWLRQVIRUP RJ EHVYDUHOVHUQH VRP EOHY IXQGHW YHG JHQ

QHPJDQJHQ DI ODQGP QGHQHV VHOYRSIDWWHOVH 'HU VHV LNNH HQ NODU VDPPHQK QJ PHOOHP

DOGHU RJ DGI UG Sn WURGV DI DW XG DI GH \QJUH ODQGP QG EHILQGHU VLJ Sn DQGHQ SODFH

ULQJ 'H PLGGHODOGUHQH ODQGP QG HU UHSU VHQWHUHW Sn DOOH SODFHULQJHU RJ GH OGUH HU EH

P UNHOVHVY UGLJW QRN NXQ WLOVWHGH Sn DQGHQ RJ WUHGMH SODFHULQJHU

%HGULIWVVW¡UUHOVHQ VHV KHOOHU LNNH DW Y UH DI EHW\GQLQJ IRU ODQGP QGHQHV DGI UG +HU VHV

UHQW IDNWLVN HW LQYHUVW VFHQDULR KYRU GH PLQGUH EHGULIWHU DQWDJHU K¡MHUH SODFHULQJHU HQG GH

VW¡UUH KYRUIRU I¡UVWQ YQWH Pn Y UH Q UPHUH EHVO JWHW PHG HFRQRPLF PDQ HQG VLGVWQ YQWH

+HOOHU LNNH SURGXNWLRQVIRUPHQ GHU WLGOLJHUH YLVWH VLJ DW KDYH VWRU LQGIO\GHOVH Sn ODQGP Q

GHQHV VHOYRSIDWWHOVH KDYGH Q YQHY UGLJ LQGIO\GHOVH Sn GHUHV UHHOOH DGI UG 6 UOLJW RYHUUD

VNHQGH IRU VYLQHSURGXFHQWHUQHV YHGNRPPHQGH KYRUDI LQJHQ DQWRJ WRSSODFHULQJHU

8GIDOGHW DI EHVYDUHOVHUQH LQGLNHUHU DW GHU HU IRUKROGVYLVW VWRU IRUVNHO Sn KYRUGDQ PDQ

RSIDWWHU VLJ VHOY VRP SHUVRQ RJ KYRUGDQ PDQ HJHQWOLJW DJHUHU 0XOLJYLV IRUGL ODQGP QGH

QH L XQGHUV¡JHOVHQ KDQGOHU PHUH UDWLRQHOW HQG GH VHOY WURU 6DJHQV NHUQH HU LNNH GHVWR PLQ

GUH DW HFRQRPLF PDQ UHQW IDNWLVN HU HQ XGP UNHW WLOQ UPHOVH WLO YLUNHOLJKHGHQV ODQGPDQG RP

HQG PDQ HU Q¡G WLO DW WDJH K¡MGH IRU Y VHQWOLJH IRUVNHOOH LQGHQ IRU ODQGEUXJHW 0RGHOOHUHU

PDQ I HNV L HW RPUnGH KYRU GHU ILQGHV RYHUY JW DI OGUH ODQGP QG HOOHU HW IOHUWDO DI NY J

SURGXFHQWHU YLO ODQGP QGHQHV WLOJDQJ WLO GHUHV DUEHMGH RJ VnOHGHV RJVn GHUHV UDWLRQDOLWHWV

VDQV Y UH IRUVNHOOLJH


$QYHQGHOVHVSRWHQWLDOHW

)¡OJHQGH DIVQLW RPKDQGOHU DQGHQ GHO DI LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ ² LQWHUYLHZ PHG ODQG

EUXJVNRQVXOHQWHU L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU 'LVVH LQWHUYLHZ EOHY IRUHWDJHW IRU DW

XQGHUV¡JH DQYHQGHOVHQ DI PRGHOUHVXOWDWHU L GHW SUDNWLVNH UnGJLYQLQJVDUEHMGH 1 UY UHQGH

GHO DI XQGHUV¡JHOVHQ WDJHU XGJDQJVSXQNW L DQGHQ GHO DI LQWHUYLHZUXQGHQV PnOV WQLQJ

$W DIG NNH DQYHQGHOVHQ DI IUHPVNULYQLQJHU L SUDNWLVN UnGJLYQLQJVDUEHMGH

*UXQGO JJHQGH HU UHVXOWDWHU IUD PRGHOOHU VRP (60(5$/'$ VNDEW WLO EUXJ Sn GHW SROLWL

VNH QLYHDX , IRUHOLJJHQGH VDPPHQK QJ DQWDJHV GHW GRJ DW Y UH JDYQOLJW IRU GHQ ORNDOH

UnGJLYQLQJ DI ODQGPDQGHQ DW Y UH EHNHQGW PHG GHQQH W\SH IRUVNQLQJ VH NDSLWHO DIVQLW

'HUIRU ¡QVNHV DW DIG NNH GHW QXY UHQGH EUXJ DI VnGDQQH PRGHOUHVXOWDWHU L UnGJLY

QLQJVDUEHMGH (QGYLGHUH HU GHW LQWHUHVVDQW DW XQGHUV¡JH GH KLQGULQJHU GHU HNVLVWHUHU IRU

EHQ\WWHOVH DI IUHPVNULYQLQJHU

, LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ LQGJnU HQ SODQWHDYOVNRQVXOHQW HQ VYLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQW RJ

HQ NY JEUXJVNRQVXOHQW VH ELODJ IRU VDPPHQGUDJ DI LQWHUYLHZHQH PHG GH WUH NRQVXOHQ

WHU ) OOHV IRU NRQVXOHQWHUQH HU DW DOOH WUH EHV WWHU OHGHUVWLOOLQJHU RJ VnOHGHV SU VXPHUHV

YHONYDOLILFHUHGH WLO DW EHO\VH DQYHQGHOVH DI IUHPVNULYQLQJVPRGHOOHU L GH HQNHOWH ODQGERIRU

HQLQJHU ) OOHV HU RJVn DW DOOH WUH NRQVXOHQWHU GHOWDJHU L SUDNWLVN UnGJLYQLQJVDUEHMGH VnOH

GHV DW HW HYHQWXHOW EUXJ DI IUHPVNULYQLQJHU L VDPVSLO PHG ODQGPDQGHQ NDQ DQVNXHOLJJ¡UHV

'HUWLO UnGJLYHU DOOH WUH NRQVXOHQWHU KHOWLGVODQGP QG KYLONHW HU IRUGHODJWLJW IRU Q UY UHQGH

SUREOHPVWLOOLQJ KYRU GHW QHWRS HU GHQQH W\SH DI ODQGP QG GHU HU RPIDWWHW DI EnGH GHQ

NYDQWLWDWLYH IUHPVNULYQLQJ RJ GHQ NYDOLWDWLYH XQGHUV¡JHOVH

.RQVXOHQWHUQHV DUEHMGH EHVWnU W\SLVN L DW UnGJLYH ODQGP QG PHG KHQEOLN Sn ¡NRQRPLVNH

RJ SURGXNWLRQVUHODWHUHGH SUREOHPVWLOOLQJHU EnGH Sn GHW SUDNWLVNH RJ GHW VWUDWHJLVNH SODQ

3UREOHPVWLOOLQJHUQH VS QGHU OLJH IUD XGDUEHMGHOVH DI J¡GQLQJVUHJQVNDEHU RJ IRGHUSODQHU WLO

¡NRQRPLVNH RJ SUDNWLVN YHMOHGQLQJ YHG XGYLGHOVHU .Y JEUXJVNRQVXOHQWHQ IRUNODUHGH GHW

VnOHGHV

·'HW J OGHU RP DW XGQ\WWH ODQGPDQGHV UHVVRXUFHU EHGVW PXOLJW · .RQVXOHQW ² ,G QU


KYLONHW LQGLNHUHU DW NRQVXOHQWHUQHV DUEHMGH HU Q¡GW WLO DW WDJH XGJDQJVSXQNW L GHQ HQNHOWH

ODQGPDQGV EHGULIW +YRU VYLQH RJ NY JEUXJVNRQVXOHQWHUQH L K¡M JUDG DVVLVWHUHGH ODQG

PDQGHQ PHG ODQJVLJWHGH EHVOXWQLQJHU EHVWRG SODQWHDYOVNRQVXOHQWHQV DUEHMGH L ·KHU RJ QX·

SUREOHPVWLOOLQJHU 'HWWH EHJUXQGHV YHG HQ PLQGUH Q¡GYHQGLJKHG DI ODQJWLGV SODQO JQLQJ

IRU SODQWHSURGXFHQWHU GD NRQVXOHQWHQ RSIRUGUHU SODQWHSURGXFHQWHUQH WLO DW

·« QGUH SURGXNWLRQ UHODWLYW KXUWLJW Vn GH NDQ I¡OJH PHG WHQGHQVHUQH Sn PDUNHGHW · .RQVXOHQW ² ,G

QU

)RU DW DIJ¡UH L KYRU K¡M JUDG ODQGEUXJVNRQVXOHQWHUQH EHQ\WWHU ¡NRQRPLVNH IUHPVNULYQLQ

JHU IRU ODQGEUXJHW L GHUHV DUEHMGH EOHY LQGOHGQLQJVYLVW VWLOOHW VS¡UJVPnO RP KYLONH LQIRUPD

WLRQVNLOGHU GHQ HQNHOWH NRQVXOHQW WDJHU L EUXJ WLO UnGJLYQLQJ DI ODQGPDQGHQ %HVYDUHOVHUQH

W\GHOLJJMRUGH DW GHU IRUWULQVYLVW LQGKHQWHV LQIRUPDWLRQ RP QXY UHQGH ORYH RJ EHNHQGWJ¡

UHOVHU EnGH IUD (8 PHQ RJVn GDQVNH LQGHQ IRU GH WUH SURGXNWLRQVJUHQH 'HW HU Q¡GYHQ

GLJW IRU DW NXQQH WDJH XGJDQJVSXQNW L ODQGPDQGHQV VLWXDWLRQ KHU RJ QX .Y JEUXJVNRQVX

OHQWHQ IRUNODUHU GHW VnOHGHV

·6RP IDJOLJ UnGJLYHU Pn PDQ WDJH EHVWLN DI GHQ HQNHOWH ODQGPDQGV IRUXGV WQLQJHU RJ ¡QVNHU RJ LNNH KYRU

GDQ IUHPWLGHQ PnVNH YLO WHJQH VLJ · .RQVXOHQW ² ,G QU

,QJHQ DI GH WUH NRQVXOHQWHU Q YQWH HJHQK QGLJW ¡NRQRPLVNH IUHPVNULYQLQJHU IRU ODQGEUX

JHW VRP HQ DQYHQGW LQIRUPDWLRQVNLOGH .Y JEUXJVUnGJLYHUHQ KDYGH GRJ GHQ PHVW nEQH

KROGQLQJ WLO EUXJHQ DI ¡NRQRPLVNH IUHPVNULYQLQJHU L VLW DUEHMGH RJ IRUNODUHGH DW KDQ QD

WXUOLJYLV KROGW VLJ LQIRUPHUHW RP Q\H UHVXOWDWHU Sn RPUnGHW RJ YDU EHYLGVW RP DW VnGDQQH

UHVXOWDWHU EOHY EHQ\WWHW L HW YLVW RPIDQJ L Sn GHW GULIWV¡NRQRPLVNH NRQWRU 'HVXGHQ ORG

KDQ IRUVWn DW KDQ EOHY HQ VPXOH SnYLUNHW DI IUHPVNULYQLQJHUQHV XGVDJQ VSHFLHOW QnU GHW

DQJLN HVWLPDWHU IRU VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ +DQ JMRUGH GRJ RSP UNVRP Sn DW ODQGP QGHQHV

SHUVRQOLJH LQWHUHVVHUH L IUHPVNULYQLQJHU IRU HUKYHUYHW WLO WLGHU KDYGH QHJDWLYH NRQVHNYHQ

VHU

·'HQQH W\SHU SURJQRVHU KDU GHW PHG DW Y UH VHOYRSI\OGHQGH IRUGL ODQGP QG EHYLGVW HOOHU XEHYLGVW EOLYHU

JXLGHW L SURJQRVHQV UHWQLQJ« IOHUH ODQGP QG XGYLGHU XGHQ HJHQWOLJ DW In GHQ VWRUH JHYLQVW« RJ GHW HU VHW


DW IRUQXIWLJH SURGXNWLRQHU V WWHV RYHU VW\U YHG XGYLGHOVH KYRU ODQGPDQGHQV HYQHU VRP GULIWVOHGHU VOHW LNNH

U NNHU WLO GHQ XGYLGHGH SURGXNWLRQ · .RQVXOHQW ² ,G QU

6YLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQWHQ VYDUHGH GHULPRG DW KDQ LNNH EHQ\WWHGH IUHPVNULYQLQJHU IRU

XGYLNOLQJHQ L DUHDODQYHQGHOVH HOOHU KXVG\USURGXNWLRQ L VLW DUEHMGH +DQ PHQWH DW GH KDYGH

HW DOW IRU JHQHUHOW VLJWH RJ DW PDQ VRP UnGJLYHU YDU Q¡GW WLO DW IRNXVHUH Sn ORNDORPUnGHW

'HVXGHQ EHP UNHGH KDQ

·« GHW HU LNNH UnGJLYHUHQV RSJDYH DW YLGHUHEULQJH GHQ VODJV YLGHQ ² GHW NDQ ODQGP QGHQH VHOY O VH KYLV GH

KDU O\VW« GHVXGHQ EOLYHU GH SnYLVW RJ DIYLVW IUD GDJ WLO GDJ Vn GHW HU VY UW DW IRUKROGH VLJ WLO /DQGP Q

GHQH W QNHU QRN PHUH RYHU GHP ² GH W QNHU µMHJ VNDO LNNH Y UH pQ DI GHP GHU IDOGHU IUD QXµ · .RQVX

OHQW ² ,G QU

3ODQWHDYOVNRQVXOHQWHQ NRQVWDWHUHGH DW GHW YLOOH NU YH IRU PDQJH UHVVRXUFHU DW V WWH VLJ LQG

L VWRIIHW +DQ WLONHQGHJDY DW ODQGP QGHQH SHUVRQOLJW YDU LQWHUHVVHUHW L IUHPVNULYQLQJHU DI

GHQQH W\SH PHQ V UOLJW Sn JUXQG DI NQDSKHG Sn WLG YDOJWH KDQ LNNH DW EDVHUH VLQ UnGJLYQLQJ

Sn GHQ W\SH IRUVNQLQJ +DQ NXQQH LNNH IRUHVWLOOH VLJ DW EUXJH GHQQH W\SH IRUVNQLQJ L VLW

DUEHMGH GD I¡OVRPKHGHQ HU IRU VWRU 'HW XGG\EHGH KDQ VnOHGHV

·$OW HIWHU KYLONH IRUXGV WQLQJHU PDQ DQWDJHU NDQ PDQ RSQn HW ¡QVNHW UHVXOWDW«GH IRUXGV WQLQJHUQH

NDQ MR PDQLSXOHUHV PHG · .RQVXOHQW ² ,G QU

8YLOMHQ WLO DW EHQ\WWH IUHPVNULYQLQJHU L UnGJLYQLQJHQ DI ODQGP QG YDU nEHQEDU IRU DOOH

NRQVXOHQWHU %nGH SODQWHDYOV RJ VYLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQWHUQH YDU GRJ HQLJH L Q¡GYHQ

GLJKHGHQ DI HQ K¡MHUH JUDG DI ORNDO IDJOLJ LQGVLJW L GHW SROLWLVNH DUEHMGH ² GYV EODQGW DQGHW

XGDUEHMGHOVHQ DI VnGDQQH IUHPVNULYQLQJHU 'HQQH ·PDQJHO Sn IDJOLJKHG· EOHY GHVXGHQ JHQWDJHW

KRV DOOH VYLQHSURGXFHQWHUQH L GHUHV SHUVRQOLJH NULWLN DI IUHPVNULYQLQJHU IRU ODQGEUXJVHU

KYHUYHW $OOH WUH NRQVXOHQWHU SnSHJHGH DW NHQGVNDE RJ YLGHQ RP ORNDORPUnGHW Y JWHGH

K¡MHUH HQG IUHPVNULYQLQJHU XGDUEHMGHW WLO SROLWLVN QLYHDX 'HVXGHQ YDU NRQVXOHQWHUQH

OLJHVRP ODQGP QGHQH XHQLJH RP KYRUYLGW PRGHOOHQV JUXQGO JJHQGH IRUXGV WQLQJ RP

ODQGP QGHQHV ¡NRQRPLVN UDWLRQDOLWHW L UHDOLWHWHQ JMRUGH VLJ J OGHQGH


6YLQHSURGXNWLRQVUnGJLYHUHQ YDU OLJHVRP VYLQHSURGXFHQWHUQH HQLJ L NDUDNWHULVWLNNHQ RJ

NY JEUXJVUnGJLYHUHQ YDU OLJH Vn DIYLVHQGH DI NDUDNWHULVWLNNHQ VRP NY JSURGXFHQWHUQH ²

EHJJH PHG SURGXNWLRQVIRUPHQ VRP EHJUXQGHOVH KHUIRU 3ODQWHDYOVNRQVXOHQWHQ YDU GHU

LPRG L WYLYO PHQ DQVn LNNH GHVWR PLQGUH WLOQ UPHOVHQ VRP G NNHQGH IRU KRYHGSDUWHQ DI

SODQWHSURGXFHQWHU RP HQG IDNWRUHU VRP WUDGLWLRQ RJ I¡OHOVHU RJVn JMRUGH VLJ J OGHQGH L

HUKYHUYHW 8G IUD GLVVH EHVYDUHOVHU NDQ GHW GHUIRU V\QHV SDUDGRNVDOW DW NXQ NY JEUXJVUnG

JLYHUHQ WLONHQGHJDY DW KDQ VN YHGH WLO IUHPVNULYQLQJHU DI GHQQH W\SH L IRUELQGHOVH PHG

UnGJLYQLQJHQ LGHW KDQ YDU XHQLJ L HQ JUXQGO JJHQGH IRUXGV WQLQJ

6DPPHQIDWQLQJ

0HG GHW PHJHW VSDUVRPPH LQWHUYLHZPDWHULDOH WDJHW L EHWUDJWQLQJ NDQ GHW XG IUD LQWHUYLHZ

HQH VOXWWHV DW EUXJHQ DI IUHPVNULYQLQJHU IUD ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU L SUDNWLVN UnGJLYQLQJVDU

EHMGH KRV GH L XQGHUV¡JHOVHQ LQWHUYLHZHGH NRQVXOHQWHU HU LNNH HNVLVWHUHQGH ,NNH NXQ Sn

JUXQG DI XGWU\NW PRGYLOMH PHQ RJVn GD GHW nEHQEDUW ODGHU WLO DW Y UH IRU UHVVRXUFHNU YHQ

GH DW V WWH VLJ LQG L VnGDQQHPRGHOUHVXOWDWHUQH *HQQHPGH WUH LQWHUYLHZEOHYGHWXQGHU VWUHJHW DW NRQVXOHQWHUQH LNNH KDU WLG WLO DW VSHNXOHUH Sn DQGHW HQG KYDG GHU ILQGHU VWHG L

ORNDORPUnGHW 'HQQH RPVW QGLJKHG ODJGH NRQVXOHQWHUQH VHOY Y JW Sn YDU W\QJGHQ L GHUHV

UnGJLYQLQJVDUEHMGH ² DOWVn GHW ORNDOH NHQGVNDE RJ GHQ Q UH NRQWDNW WLO ODQGP QGHQH 'HW

NDQ GRJ W QNHV DW HQ GHO DI NRQVXOHQWHUQHV NULWLN DI ·PDQJHO Sn IDJOLJKHG· L GHW SROLWLVNH PR

GHODUEHMGH V WWHU HQ EDUULHUH RS IRU SRWHQWLHO DQYHQGHOVH DI VnGDQQH IUHPVNULYQLQJHU L UnG

JLYQLQJHQ DI ODQGP QGHQH 'HW VNDO GRJ IUHPK YHV DW NY JEUXJVNRQVXOHQWHQ EHP UNH

GH DW KDQ NHQGWH WLO EUXJ DI ¡NRQRPLVNH IUHPVNULYQLQJHU L GHW GULIWV¡NRQRPLVNH UnGJLY

QLQJVDUEHMGH

(HQ PXOLJ PnGH DW RYHUNRPPH GHQ PDQJOHQGH DQYHQGHOVH Sn NDQ Y UH DW LQGGUDJH SUDN

WLVN IDJOLJKHG L GHW WHRUHWLVNH DUEHMGH ² HQ SRLQWH VRP EnGH ODQGP QG RJ NRQVXOHQWHU L LQWHU

YLHZXQGHUV¡JHOVHQ XQGHUVWUHJHGH 6HOYRP PRGHOUHVXOWDWHU VRP GHP JHQHUHUHW YLD

(60(5$/'$ LNNH SDUWRXW HU P¡QWHW Sn DQGUH QLYHDXHU HQG GHW SROLWLVNH NDQ HQ NRPEL

QDWLRQ DI SUDNWLN RJ WHRUL PnVNH VNDEH JUXQGODJ IRU XGEUHGHOVHQ DI IRUVNQLQJVJHQHUHUHW

YLGHQ WLO EODQGW DQGHW UnGJLYQLQJVEUDQFKHQ

3n WURGV DI XQGHUV¡JHOVHQV UHVXOWDWHU V\QHV GHW DOOLJHYHO Y VHQWOLJW IRU GHW YLGHUH PRGHODU

EHMGH DW In NRQVXOHQWHUQHV YXUGHULQJ DI GH IUHPVNULYQLQJHU IUD (60(5$/'$ GHU HU SU


VHQWHUHW L Q UY UHQGH VWXGLH VH NDSLWHO DIVQLW WLO 'HUIRU EOHY PRGHOUHVXOWDWHU

IUD KKY KRYHGDIJU¡GHUQH RJ GH Y VHQWOLJH KXVG\UJUXSSHU YLVXDOLVHUHW JUDILVN RJ JMRUW WLO

JHQVWDQG IRU NRQVXOHQWHUQHV YXUGHULQJ

9XUGHULQJ DI IUHPVNULYQLQJHU

3ODQWHDYOVNRQVXOHQWHQ EOHY EHGW YXUGHUH DUHDODQYHQGHOVHQ IRU KRYHGDIJU¡GHUQH L 5DYQV

ERUJ NRPPXQH VXNNHUURHU E\J RJ KYHGH 'HUXGRYHU EOHY NRQVXOHQWHQ EHGW YXUGHUH XGYLN

OLQJHQ IRU UWHU RJ UDSV GHU XQGHUJnU Y VHQWOLJH QGULQJHU IUD WLO KKY %DVLV RJ

/LEHUDOLVHULQJ 6YLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQWHQ VNXOOH XGHOXNNHQGH YXUGHUH XGYLNOLQJHQ

L DQWDOOHW DI VYLQ L 0RUV¡ NRPPXQH RJ NY JSURGXNWLRQVNRQVXOHQWHQ XGHOXNNHQGH XGYLNOLQ

JHQ IRU DQWDOOHW DI NY J L +HOOH NRPPXQH ² YHG VDPPHQ VFHQDULHU VRP RYHQVWnHQGH 'HU

XGRYHU EOHY GH WUH NRQVXOHQWHU DQPRGHW RP DW JLYH GHUHV SHUVRQOLJH YXUGHULQJ DI ODQGEUX

JHWV IUHPWLGVSHUVSHNWLYHU IRU GHQ SnJ OGHQGH NRPPXQH GH DUEHMGHGH L

5DYQVERUJ NRPPXQH

, 5DYQVERUJ NRPPXQH HU VXNNHUURHSURGXNWLRQHQ Sn JUXQG DI GHQ Q UW EHOLJJHQGH IRUDU

EHMGQLQJVLQGXVWUL VDPW HQ IRUPnOVWMHQOLJ MRUGERQLWHW HQ GRPLQHUHQGH ODQGEUXJVDIJU¡GH

'HVXGHQ HU GHQ XQGHUODJW QRJOH SURGXNWLRQVP VVLJ UHVWULNWLRQHU GHU DGVNLOOHU GHQ IUD

DQGUH ODQGEUXJVDIJU¡GHU RJ GHUPHG RJVn J¡U GHQ LQWHUHVVDQW L PRGHOVDPPHQK QJ ,

ILJXU HU DQJLYHW DUHDODQYHQGHOVHQ IRU VXNNHUURHU KYHGH RJ E\J L 5DYQVERUJ NRPPXQH

0HG KHQEOLN Sn VXNNHUURHSURGXNWLRQHQ YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ KDU SODQ

WHDYOVNRQVXOHQWHQ I¡OJHQGH EHP UNQLQJ

·6XNNHUURHSULVHQ YLO XQGHU IRUXGV WQLQJ DI HQ OLEHUDOLVHULQJ VWLJH GD YHUGHQVPDUNHGVSULVHQ HU XUHDOLVWLVN

ODY OLJH QX Sn JUXQG DI GHW QXY UHQGH VWRUH RPIDQJ DI WLOVNXG WLO VXNNHUURHG\UNQLQJ +YLV GHU Vn VNDO VNH

HQ VWLJQLQJ L VXNNHUURHSURGXNWLRQHQ L 'DQPDUN Vn HU GHW GD Sn /ROODQG )DOVWHU GHW VNDO VNH V UOLJW LGHW

VXNNHU IDEULNNHUQH OLJJHU W W Sn 6W¡UUHOVHVRUGHQHQ IRU IUHPVNULYQLQJHQ HU MHJ LNNH KHOW VLNNHU RS PHQ

WHQGHQVHQ HU UHDOLVWLVN QRN 'RJ HU PDQ Sn /ROODQG JHQHUHOW EDQJH IRU KYRUYLGW VXNNHU IRUEOLYHU NRQNXU

UHQFHG\JWLJ L IUHPWLGHQ DOW HIWHU KYRU GHU EOLYHU OLEHUDOLVHUHW ² 'DQPDUN (8 HOOHU KHOH YHUGHQ · .RQVX

OHQW ² ,G QU

6H HYW )UDQGVHQ HW DO IRU JHQQHPJDQJ DI (8·V VXNNHUSROLWLN


6RP NRQVXOHQWHQ VHOY HU LQGH Sn HU WHQGHQVHQ L (60(5$/'$V IUHPVNULYQLQJ DI VXNNHU

URHSURGXNWLRQHQ UHDOLVWLVN DOWVn DW GHU VDQGV\QOLJYLV YLO VNH HQ PLQGUH XGYLGHOVH DI DUHDOHW

XGODJW WLO VXNNHUURHU XQGHU IRUXGV WQLQJ DI HQ OLEHUDOLVHULQJ L RPUnGHU GHU L IRUYHMHQ SUR

GXFHUHU VWRUH P QJGHU VXNNHUURHU 2PIDQJHW DI XGYLGHOVHQ HU GRJ XVLNNHU

)LJXU $UHDODQYHQGHOVHQ DI VXNNHUURHU RJ NRUQ L 5DYQVERUJ NRPPXQH

6.000

5.000

4.000


3.000

2.000

1.000

0

1999

Basis 2010

Liberalisering 2010

Vårbyg Hvede Sukkerroer

)LJXU YLVHU DW KYHGH RJ E\J OLJHVRP VXNNHUURHUQH G\UNHV L HW Y VHQWOLJW RPIDQJ L 5DYQV

ERUJ NRPPXQH , V UGHOHVKHG G\UNHV PDOWE\J GHU EOLYHU VROJW WLO GHQ GDQVNH EU\JJHULLQGX

VWUL 0HG KHQV\Q WLO GH WR NRUQVRUWHU HU SODQWHDYOVNRQVXOHQWHQ GHULPRG LNNH HQLJ L HVWLPD

WHW +DQ VHU VQDUHUH XGYLNOLQJHQ RJ E\J RJ KYHGH VRP Y UHQGH RPYHQGW VnOHGHV DW DUHDODQ

YHQGHOVHQ VWLJHU IRU E\J RJ IDOGHU IRU KYHGH +DQV DUJXPHQW KHUIRU HU

·'HU EOLYHU VWRUW VHW NXQ G\UNHW PDOWE\J Sn /ROODQG RJ GD GHW L IRUYHMHQ HU PHJHW DINREOHW IUD VW¡WWH HU GHW

LNNH IRUYHQWHOLJW DW DUHDODQYHQGHOVHQ IDOGHU 0DOWE\J HU ODQJW PHUH NRQNXUUHQFHG\JWLJ RYHUIRU KYHGH L

5DYQVERUJ NRPPXQH GD GHQ KDU VW¡UUH ¡NRQRPLVNH IRUGHOH V UOLJW QX KYRU LQWHUYHQWLRQVSULVHQ Sn KYHGH

EOLYHU VDW QHG · .RQVXOHQW ² ,G QU

2YHQVWnHQGH DUJXPHQW HU HQ ORNDO GHWDOMH VRP PRGHOOHQ LNNH WDJHU K¡MGH IRU KYRUIRU

NRQVXOHQWHQV XHQLJKHG HU IXOGW XG EHJUXQGHW


$UHDODQYHQGHOVHQ IRU UWHU RJ UDSV HU JHQJLYHW L ILJXU RJ WLO IRUVNHO IUD NRUQ RJ VXNNHUURHU

G\UNHV GH WR DIJU¡GHU NXQ L HW EHJU QVHW RPIDQJ 'H HU GRJ EHJJH YLJWLJH IRU V GVNLIWHW RJ

HU GHUIRU Y VHQWOLJH DW LQGGUDJH L NRQVXOHQWHUQHV YXUGHULQJ

)LJXU $UHDODQYHQGHOVHQ DI UWHU RJ UDSV L 5DYQVERUJ NRPPXQH160

140

120

100

80

60

40

20

0

Ærter Raps

1999

Basis 2010

Liberalisering 2010

0HG KHQV\Q WLO DUHDODQYHQGHOVHQ IRU UWHU RJ UDSV PHQHU SODQWHDYOVNRQVXOHQWHQ DW UHVXOWD

WHUQH VHU UHDOLVWLVNH XG PHG IRUEHKROG IRU DW GHU HU WDOH RP PHJHW EHJU QVHGH DUHDOHU U

WHUQH YLO LNNH NXQQH EHWDOH VLJ DW SURGXFHUH XQGHU XVXEVLGLHUHGH IRUKROG KYRULPRG UDSV YLO

EOLYH G\UNHW L HW YLVW RPIDQJ PHQ NDQ HUVWDWWHV PHG IU¡JU V VnOHGHV 'HUIRU HU GHW LNNH HU

KHOW XVDQGV\QOLJW DW SURGXNWLRQHQ DI UDSV IDOGHU Vn JRGW VRP ERUW

6RP DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU RP ODQGEUXJHWV IUHPWLG L 5DYQVERUJ NRPPXQH DQVHU SODQ

WHDYOVNRQVXOHQWHQ OLEHUDOLVHULQJHQ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ VRP HQ UHDOLVWLVN IUHPWLG +DQ DQ

VHU ODQGEUXJHW L 5DYQVERUJ NRPPXQH IRU DW KDYH HQ IRUGHODJWLJ IUHPWLG GD MRUG RJ NOLPD HU

PHUH JXQVWLJW Sn V\GKDYV¡HUQH HQG L DQGUH ODQGVGHOH 'LVVH NRPPHQWDUHU EnGH RP PR

GHOUHVXOWDWHUQH RJ IUHPWLGHQ VWHPPHU GHVXGHQ RYHUHQV PHG SODQWHSURGXFHQWHUQHV NRP

PHQWDUHU RP VDPPH HPQHU


+HOOH NRPPXQH

.Y JEUXJVNRQVXOHQWHQ EOHY DQDORJW WLO SODQWHDYOVNRQVXOHQWHQ EHGW RP DW YXUGHUH (60(

5$/'$V UHVXOWDWHU IRU GHQ YLJWLJVWH ODQGEUXJVSURGXNWLRQ L +HOOH NRPPXQH ²

NY JSURGXNWLRQHQ +DQ YDU GRJ LNNH RYHUEHYLVW RP UHVXOWDWHUQHV EHVNDIIHQKHG GHU HU YLVW

L ILJXU

)LJXU $QWDO NY J L +HOOH NRPPXQH

14000

12000

10000


8000


Ã


6000


4000

2000

0

1999

Basis 2010

Liberalisering 2010

Malkekøer Kvier

+DQ PHQWH DW WHQGHQVHQ EHY JHGH VLJ L GHQ ULJWLJH UHWQLQJ PHQ DW IDOGHW EXUGH Y UH VW¡U

UH HQG GHW PRGHOEHUHJQHGH (W VW¡UUH IDOG IRUYHQWHV GD HQ OLEHUDOLVHULQJ HIWHU NRQVXOHQWHQV

PHQLQJ YLO PHGI¡UH HQ DIVNDIIHOVH DI P ONHNYRWHV\VWHPHW .RQVXOHQWHQ IRUNODUHGH GHW

VnOHGHV

·0 ONHNYRWHV\VWHPHW HU PHG WLO DW EUHPVH VWUXNWXUXGYLNOLQJHQ GHU HU HW Q¡GYHQGLJW RQGH KYLV NY JEUXJHW

IRUWVDW VNDO Y UH NRQNXUUHQFHG\JWLJW 6NXOOH GHW NYRWHV\VWHPHW EOLYH IMHUQHW YLO GHU EOLYH HW IDOG L DQWDOOHW

DI P ONHSURGXFHQWHU« GHVXGHQ NDQ GHW Sn VLJW EOLYH VY UW DW WLOWU NNH XQJH GULIWVOHGHUH LQGHQ IRU NY J

EUXJVHUKYHUYHW KYLV LQGWMHQLQJHQ EOLYHU YHG PHG DW Y UH Vn GnUOLJ L IRUKROG WLO IRU HNVHPSHO VYLQHHUKYHUYHW ·

.RQVXOHQW ² ,G QU

0 ONHNYRWHV\VWHPHWV HIIHNW Sn PRGHOUHVXOWDWHUQH HU IXOGW XG Sn OLQMH PHG pQ DI GH Y VHQW

OLJH NULWLNSXQNWHU IRU (60(5$/'$ KYRU HQ UHHO IMHUQHOVH DI P ONHNYRWHV\VWHPHW HQGQX

LNNH HU EOHYHW LQNRUSRUHUHW VH NDSLWHO DIVQLW


PDQ MR DOOH KHU HU L VDPPH EnG DOOH KDU VDPPHQ DUEHMGVIRUP +HOOH NRPPXQH HU NODUW HQ DI NRPPXQHU

QH KYRU IDOGHW L PDONHNY J YLO Y UH PLQGVW GD VSHFLDOLVHULQJHQ HU VWRU«· .RQVXOHQW ² ,G QU

0RUV¡ NRPPXQH

6YLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQWHQ EHGW RP DW YXUGHUH (60(5$/'$V UHVXOWDWHU VYLQHSURGXN

WLRQHQ L 0RUV¡ NRPPXQH .RQVXOHQWHQ EOHY EHGW RP DW WDJH VWLOOLQJ WLO XGYLNOLQJHQ IRU

DYOVVYLQ RJ VODJWHVYLQ XG IUD ILJXU

7DEHO $QWDO VYLQ L 0RUV¡ NRPPXQH

300000

250000

200000Ã

150000
100000

50000

0

1999

Basis 2010

Liberalisering 2010

Avlssvin Slagtesvin

6YLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQWHQ YDU HQLJ L IUHPVNULYQLQJHQ IRU VYLQHSURGXNWLRQHQ L 0RUV¡

NRPPXQH IUHP WLO nU RJ KDYGH I¡OJHQGH NRPPHQWDU WLO JUDIHQ

·9HG HQ OLEHUDOLVHULQJ YLO MRUGSULVHUQH IDOGH PHQ VDPWLGLJ KDU ODQGP QG MR PLQGUH SHQJH DW N¡EH IRU Vn

GHU YLO LNNH Y UH GHQ VWRUH XGYLGHOVH DI VYLQHSURGXNWLRQHQ 6YLQHSURGXNWLRQHQ HU YHG DW OLJQH IMHUNU SUR

GXNWLRQHQ KYRU GH HQNHOWH EHV WQLQJHU HU VWRUH PHQ KYRU SULVHQ SU HQKHG HU IDOGHQGH 6n PnVNH NXQQH

GHU JRGW VHV HQ OLGW VW¡UUH VWLJQLQJ L VYLQHEHVWDQGHQ HQG GHW JUDIHQ YLVHU 0HQ WHQGHQVHQ VRP JUDIHQ YLVHU HU

JRG QRN · .RQVXOHQW ² ,G QU

6YLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQWHQ DQVn OLJHOHGHV OLEHUDOLVHULQJHQ VRP HW UHDOLVWLVN VFHQDULR IRU

ODQGEUXJHW ² GRJ LQGHQ IRU HQ ODQJ nUU NNH


UHQRPPH VDPW IRUEUXJHUQHV ¡QVNHU RP N¡E DI LQGHQODQGVN SURGXFHUHGH YDUHU 2JVn KHU

VWHPPHU NRQVXOHQWHQV KROGQLQJ RYHUHQV PHG SURGXFHQWHUQHV

6DPPHQIDWQLQJ

2YHURUGQHW VHW V\QWHV GH NRQVXOHQWHU DW IUHPVNULYQLQJHUQH Vn IRUQXIWLJH XG RP HQG

RPIDQJHW DI GH HQNHOWH VWLJQLQJHU RJ IDOG L SURGXNWLRQ DI KKY DIJU¡GHU RJ KXVG\U YDU GL

VNXWDEHOW 7HQGHQVHUQH V\QWHV GHU GRJ LNNH WYLYO RP KYLONHW Pn DIVSHMOH DW PRGHOUHVXOWD

WHUQHV EHVNDIIHQKHG WURGV GH NYDQWLWDWLYH IRUXGV WQLQJHUV PDQJOHQGH HYQH WLO DW G NNH DOOH

ODQGP QG RJ NRQVXOHQWHUQHV ¡QVNH RP PHUH IDJOLJKHG L IUHPVNULYQLQJV¡MHPHG HU UHGHOLJ


'LVNXVVLRQ

,QGOHGQLQJ

1 UY UHQGH RSJDYH KDU KDIW WR KRYHGIRUPnO 'HW HQH YDU DW XGDUEHMGH HQ IUHPVNULYQLQJ

IRU XGYLNOLQJHQ L GDQVN ODQGEUXJ IUHP WLO nU YHG EUXJ DI GHQ SDUWLHOOH OLJHY JWVPRGHO

(60(5$/'$ 'HW DQGHW YDU DW IRUHWDJH HQ NYDOLWDWLY YXUGHULQJ DI GH WHRUHWLVNH RJ NYDQWL

WDWLYH IRUXGV WQLQJHU GHU OLJJHU WLO JUXQG IRU PRGHOOHULQJ L (60(5$/'$ YLD HQ LQWHU

YLHZXQGHUV¡JHOVH (QGYLGHUH EOHY DQYHQGHOVHVSRWHQWLDOHW DI VnGDQQH IUHPVNULYQLQJHU L

SUDNWLVN UnGJLYQLQJVDUEHMGH DIG NNHW YHG LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ

, GHWWH NDSLWHO GLVNXWHUHV GH SUREOHPVWLOOLQJHU GHU HU RSVWnHW L O¡EHW DI RJ HIWHU HQGW PRGHO

DUEHMGH VDPW LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVH .DSLWOHW GHOHV RS L WUH GHORPUnGHU

(Q GLVNXVVLRQ DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU KHUXQGHU YDOJ DI VFHQDULHU VDPW PRGHO

UHVXOWDWHU

(Q GLVNXVVLRQ DI HVWLPHUHGH DGI UGVUHODWLRQHU L PRGHOOHQ

(Q GLVNXVVLRQ DI LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ

/DQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU

'HU HU PDQJH JUXQGH WLO DW EHQ\WWH ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU L GHW SROLWLVNH EHVOXWQLQJVDU

EHMGH eQ DI GH YLJWLJVWH HU DW PRGHOOHU KDU YLVW VLJ DW Y UH EUXJEDUH VRP Y UNW¡MHU QnU

NRQVHNYHQVHUQH DI QGUHGH ODQGEUXJVSROLWLVNH EHVOXWQLQJHU VNDO YXUGHUHV 5DPPHUQH IRU

GH ODQGEUXJVSROLWLVNH EHVOXWQLQJHU GHU ¡QVNHV YXUGHUHW LQGJnU L HW VFHQDULXP GHU LQGHKRO

GHU IRUYHQWQLQJHU WLO IUHPWLGHQ GHU HU IRUHQNOHW WLO NYDQWLILFHUEDUH NDUDNWHULVWLND 6FHQDULHW

GHILQHUHV I¡U PRGHOOHULQJHQ SnEHJ\QGHV

6FHQDULHU

)RU DW XGDUEHMGH Vn UHDOLVWLVNH VFHQDULHU VRP PXOLJW WDJHV XGJDQJVSXQNW L HQ DNWXHO SUR

EOHPVWLOOLQJ ² L Q UY UHQGH WLOI OGH GHEDWWHQ RP UHIRUPHQ DI GHQ HNVLVWHUHQGH ODQGEUXJV

SROLWLN L (8 6HQHVWH UHIRUPXGVSLO EOHY SU VHQWHUHW L I¡UVWH KDOYGHO DI RJ O JJHU RS WLO

HQ K¡MHUH JUDG DI DINREOLQJ DI ODQGEUXJVVW¡WWHQ HQG KLGWLO PHG XQGWDJHOVH DI P ONHVHNWR

UHQ GHU VWDGLJ YLO Y UH EXQGHW DI NYRWHV\VWHPHW )90 'HVXGHQ VWLOOHU UHIRUPXG

VSLOOHW VW¡UUH NUDY WLO FURVV FRPSOLDQFH KYLONHW LQGHE UHU HQ ¡JHW EHVN\WWHOVH DI G\U RJ PLO

M¡ )90 0HQ HQ HJHQWOLJ OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ Sn ODQGEUXJVYDUHU HU GHU ODQJWIUD


WDOH RP EO D Sn JUXQG DI NU IWHU LQGHQ IRU EnGH (8 RJ :72 GHU VWDGLJ WU NNHU L HQ PRG

VDW UHWQLQJ

$OOLJHYHO EOLYHU GHW L PRGHOVWXGLHU DI ODQGEUXJHWV IUHPWLG RIWH YDOJW DW IRUPXOHUH VFHQDULHU

PHG XGJDQJVSXQNW L HQ HYHQWXHO OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG VnYHO ODQGEUXJVYDUHU VRP

DOOH DQGUH YDUHU VH I HNV +DVOHU HW DO 6-), F )UDQGVHQ HW DO *ROGLQ HW DO

, IRUKROG WLO GH DNWXHOOH WHQGHQVHU LQGHQ IRU GH ODQGEUXJVSROLWLVNH IRUKDQGOLQJHU L

(8 RJ :72 NDQ GHW XPLGGHOEDUW YLUNH XUHDOLVWLVN PHQ LI¡OJH *DUGQHU HU OLEHUDOLVH

ULQJVVFHQDULHU DQYHQGHOLJH L SUDNVLV LGHW GH EODQGW DQGHW PHGYLUNHU WLO DW LOOXVWUHUH RPIDQ

JHW RJ UHWQLQJHQ DI QGULQJHUQH 'HVXGHQ SnSHJHU *DUGQHU DW IUHPVNULYQLQJHU NDQ

EHQ\WWHV WLO DW RYHUEHYLVH IRUKDQGOLQJVSDUWQHUH RP HQ HYHQWXHO OLEHUDOLVHULQJV YHOI UGV¡NR

QRPLVNH IRUGHOH )UHPVNULYQLQJHUQH NDQ GHVXGHQ EUXJHV WLO DW IRUYLVVH VHOY VDPPH IRU

KDQGOLQJVSDUWQHUH RP DW HQ OLEHUDOLVHULQJ DI YHUGHQVKDQGOHQ LNNH KDU Vn GUDPDWLVNH NRQVH

NYHQVHU VRP GH JLYHW YLV IRUYHQWHU 2J GHUYHG NDQ GHU OHWWHUH RSQnV HQLJKHG Sn RPUnGHW

*DUGQHU

, Q UY UHQGH RSJDYH HU GHW IXQGHW ULPHOLJW DW HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ LQGHQ

HU HW PXOLJW IUHPWLGVSHUVSHNWLY IRU ODQGEUXJVHUKYHUYHW 6HOYRP GH VHQHVWH ODQGEUXJV

IRUKDQGOLQJHU L (8 UHJL KDU VDW GHQQH PXOLJKHG L EHUR DQVHV GHW LNNH GHVWR PLQGUH VRP HW

YLJWLJW OHG L GHEDWWHQ RP ODQGEUXJHWV IUHPWLG DW In HW HVWLPDW DI KYRUGDQ XGYLNOLQJHQ NDQ

XGDUWH VLJ XQGHU IRUXGV WQLQJ DI HQ NRPSOHW KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ 'HQQH EHWUDJWQLQJ HU

EO D XQGHUVW¡WWHW DI 6XPQHU 7DQJHUPDQQ GHU RJVn DQVHU IUHPVNULYQLQJHU DI

ODQGEUXJHWV ¡NRQRPL RJ SURGXNWLRQ YHG KM OS DI OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHU VRP HW YLJWLJW

HOHPHQW L GHQ ODQGEUXJVSROLWLVNH GHEDW

6DPPHQOLJQLQJ PHG WLGOLJHUH IUHPVNULYQLQJHU

/DQJW GHQ RYHUYHMHQGH GHO DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU GHU EHQ\WWHV WLO DW IRUHWDJH IUHP

VNULYQLQJHU DI OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHU HU JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU VH NDSLWHO DIVQLW

(60(5$/'$V SDUWLHOOH VWUXNWXU PHGI¡UHU GHUIRU DW VDPPHQOLJQLQJVJUXQGODJHW PHG

DQGUH PRGHOIUHPVNULYQLQJHU IRU 'DQPDUN HU EHJU QVHW )UHPVNULYQLQJHU XGDUEHMGHW YHG

Ã

EUXJ DI JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU VH NDSLWHO NDQ GRJ Y UH PHG WLO DW V WWH UHVXOWDWHU

QH IUD (60(5$/'$ L SHUVSHNWLY 'HW VNDO LPLGOHUWLG EHP UNHV DW ODQGEUXJVVHNWRUPR

6H *ROGLQ HW DO )UDQGVHQ HW DO RJ 6-), F


GHOOHU LNNH SDUWRXW JHQHUHUHU HW Q¡MDJWLJW ELOOHGH DI HW JLYHQW VFHQDULR LGHW LNNH DOOH ¡QVNHGH

PnOV WQLQJHU Q¡GYHQGLJYLV NDQ LQNRUSRUHUHV L pQ PRGHO %XUUHOO HW DO 'HUIRU VNDO

PRGHOUHVXOWDWHUQH IUD (60(5$/'$ RJ GH ¡YULJH IUHPVNULYQLQJHU IRUVWnV VRP HW XGWU\N

IRU UHWQLQJHQ RJ VW¡UUHOVHVRUGHQHQ DI YLUNQLQJHQ DI GH SROLWLVNH LQGJUHE RJ LNNH VRP XIRU

DQGHUOLJH NRQVHNYHQVHU

8G IUD (60(5$/'$V PRGHOUHVXOWDWHU NRQVWDWHUHV UHOHYDQWH QGULQJHU L XGYLNOLQJHQ DI

DUHDODQYHQGHOVH RJ KXVG\USURGXNWLRQ L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU (Q Y VHQWOLJ NRQ

VHNYHQV DI HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ HU YLGHUHI¡UHOVH DI GHQ LJDQJY UHQGH VWUXNWXUXGYLNOLQJ

GHU JHQHUHOW YLO PHGI¡UH VW¡UUH NRQFHQWUDWLRQ RJ VSHFLDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ L

GH DOOHUHGH ODQGEUXJVLQWHQVLYH HJQH DI 'DQPDUN 'HVXGHQ REVHUYHUHV WUH RYHURUGQHGH

WHQGHQVHU IRU ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ 'H LQGHE UHU

(Q IRUYHQWHW XGYLGHOVH DI VYLQHSURGXNWLRQHQ PHG HQ GHUWLOK¡UHQGH Y UGLIRU¡JHOVH

L VYLQHVHNWRUHQ L GH VYLQHLQWHQVLYH HJQH 0RUV¡ NRPPXQH

(W JHQHUHOW IDOG L SODQWHSURGXNWLRQHQ 5DYQVERUJ NRPPXQH

(Q QHGJDQJ L GHW VDPOHGH NY JKROG +HOOH NRPPXQH

)UHPVNULYQLQJHUQH YLD GH WUH JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU 5816 *7$3 RJ *(60(&

SU VHQWHUHW L NDSLWHO WDJHU RJVn XGJDQJVSXQNW L IRUYHQWQLQJHU RP HQ KDQGHOVOLEHUDOLVH

ULQJ ² IRU KKY ODQGEUXJVYDUHU RJ IRU DOOH YDUHU 5HVXOWDWHUQH IRU SURGXNWLRQVXGYLNOLQJHQ L

ODQGEUXJVVHNWRUHQ LQGLNHUHU OLJQHQGH WHQGHQVHU VRP PRGHOUHVXOWDWHUQH IUD (60(5$/'$

Sn WURGV DI DW WUH IRUVNHOOLJH W\SHU DI JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU HU EHQ\WWHW VRP VDPPHQ

OLJQLQJVJUXQGODJ 7HQGHQVHUQH HU VDPPHQVDW DI HQ QHGDGJnHQGH SURGXNWLRQ L NY J RJ

SODQWHVHNWRUHQ WLO IRUGHO IRU HQ XGYLGHOVH DI VYLQHVHNWRUHQ PHG K¡MHUH VYLQHSURGXNWLRQ WLO

I¡OJH 'HU YXUGHUHV VnOHGHV DW Y UH HQ YLV ULPHOLJKHG L GH P¡QVWUH VRP PRGHOUHVXOWDWHUQH

IUD (60(5$/'$ RJ GH WUH JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU YLVHU

+YRUYLGW JHQHUHOOH HOOHU SDUWLHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU HU SDVVHQGH WLO DW PRGHOOHUH NRQVHNYHQ

VHUQH DI HQ HYHQWXHO KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ KDU O QJH Y UHW WLO GLVNXVVLRQ EODQGW ¡NRQRPHU

VH EO D %URZQ RJ *DUGQHU (Q DI nUVDJHUQH WLO GHQ YHGYDUHQGH GLVNXVVLRQ NDQ

Y UH DW GH WR PRGHOW\SHU HU VY UW VDPPHQOLJQHOLJH GD GH KDU WR IRUVNHOOLJH VWUXNWXUHU RJ

,PSOHPHQWHULQJ DI P ONH RJ VXNNHUNYRWHU L (60(5$/'$ JMRUGH DUEHMGHW PHG DW YXUGHUH NRQVHNYHQ

VHUQH L GLVVH WR VHNWRUHU YDQVNHOLJW KYRUIRU GHU WDJHV IRUEHKROG IRU UHVXOWDWHUQHV XGIDOG


EHQ\WWHV WLO WR IRUVNHOOLJH IRUPnO +HQVLJWHQ PHG HQ SDUWLHO OLJHY JWVPRGHO VRP

(60(5$/'$ HU DW PRGHOOHUH QGULQJHU L ODQGEUXJVSURGXNWLRQHQ Sn HW GHWDOMHUHW QLYHDX

'HW J¡U PRGHOOHULQJHQ V UGHOHV DIK QJLJ DI DW GHU ILQGHV GHWDOMHUHGH GDWD DW PRGHOOHUH Sn

*HQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU GHULPRG NRQFHQWUHUHU VLJ RP QGULQJHU DI PDNUR¡NRQRPLVNH

YDULDEOH Sn QDWLRQDOW HOOHU LQWHUQDWLRQDOW QLYHDX RJ HU GHUIRU LNNH OLJH Vn VSHFLILNNH L GHWDO

MHQ 'DWDRPIDQJHW L JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU HU GRJ EHWUDJWHOLJW L IRUKROG WLO SDUWLHOOH

OLJHY JWVPRGHOOHU LGHW GHU L JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU HU EHKRY IRU GDWD IUD PDQJH ODQGH

%HJJH PRGHOW\SHU KDU VnOHGHV IRUGHOH RJ EHJU QVQLQJHU GHU NDQ NRPSOLFHUH YDOJHW LPHOOHP

GHP QnU HQ PRGHOOHULQJ VNDO IRUHWDJHV *DUGQHU DQVNXHOLJJ¡U YDOJHW PHOOHP GH WR

W\SHU DI PRGHOOHU VnOHGHV

&KRRVLQJ EHWZHHQ SDUWLDO DQG JHQHUDO HTXLOLEULXP PRGHOV LV OLNH FKRRVLQJ EHWZHHQ WZR LPSHUIHFW FDNHV 7KH

SDUWLDO FDNH LV PDGH IURP D UHFHLSW WKDW LV NQRZQ WR RPLW LQJUHGLHQWV WKDW FRXOG EH LPSRUWDQW 7KH JHQHUDO

FDNH LV PDGH IURP D FRPSOHWH JRXUPHW UHFLSH EXW WKH FKHI KDV KDG WR SXW LQ FHUWDLQ LQJUHGLHQWV EOLQGIROGHG

IURP XQPDUNHG ER[HV· S

2YHQVWnHQGH FLWDW XQGHUVWUHJHU DW GHU L SDUWLHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU L PDQJH WLOI OGH XQGOD

GHV DW LQGGUDJH GH IHHGEDFN PHNDQLVPHU GHU YLUNHU L pQ VHNWRU YHG WLOI OGH DI HQ QGULQJ L

HQ DQGHQ VHNWRU 'HW LQGHE UHU DW IUHPVNULYQLQJHU IUD SDUWLHOOH PRGHOOHU YLO UXPPH QRJOH

EHJU QVQLQJHU GD IRNXV HU Sn NRQVHNYHQVHUQH DI SROLWLVNH QGULQJHU L pQ VHNWRU DOHQH 9HG

EUXJ DI JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU GHULPRG IRUHWDJHV VRP UHJHO IUHPVNULYQLQJHU IRU PDQ

JH ODQGH HOOHU DJJUHJDWHU DI ODQGH RJ DGVNLOOLJH YDUHJUXSSHU Sn pQ JDQJ KYRUIRU HQ VLPSOL

ILFHULQJ DI YDULDEOHQHV UHODWLRQHU L PRGHOOHQ HU HQ Q¡GYHQGLJKHG 'HVXGHQ ILQGHU HVWLPH

ULQJ DI DGI UGVSDUDPHWUH DOPLQGHOLJYLV LNNH VWHG L JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU *DUGQHU

, VWHGHW EHQ\WWHV SDUDPHWUH IUD OLWWHUDWXUHQ KYLONHW PHGI¡UHU DW PRGHOOHULQJHQ

NRPPHU WLO DW DIK QJH DI HNVWHUQH HVWLPHULQJHU 'HWWH IRUKROG VDPW GH RYHQVWnHQGH VLPSOL

ILFHULQJHU NDQ EOLYH Vn XGWDOW DW PRGHOUHVXOWDWHU IUD JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU PLVWHU GH

UHV EHW\GQLQJ *DUGQHU

,I¡OJH &RQIRUWL YLO HQ DIYHMQLQJ DI KYLONHQ DI GH WR W\SHU DI OLJHY JWVPRGHOOHU GHU

HU EHGVW DQYHQGHOLJ WLO IUHPVNULYQLQJHU DI KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJHU L ODQGEUXJHW DOHQH HOOHU L

(NVHPSHO (Q VWLJQLQJ L SULVHU Sn I¡GHYDUHU NDQ ¡YH LQGIO\GHOVH Sn XGYLNOLQJHQ L I HNV I¡GHYDUHLQGXVWULHQ

'HQQH XGYLNOLQJ NDQ Vn LJHQ ¡YH LQGIO\GHOVH Sn I¡GHYDUHSULVHUQH


IOHUH VHNWRUHU DIK QJH DI PRGHOOHULQJHQV IRUPnO +YLV HW VWXGLHV IRUPnO HU DW PRGHOOHUH GH

PDNUR¡NRQRPLVNH NRQVHNYHQVHU DI HQ KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJ YLO JHQHUHOOH OLJHY JWVPRGHOOHU

Y UH DW IRUHWU NNH , Q UY UHQGH WLOI OGH KDU GHQ GHWDOMHUHGH PRGHOOHULQJ IRU GHQ GDQVNH

ODQGEUXJVVHNWRU DOHQH Y UHW PnOV WQLQJHQ KYRUIRU EHQ\WWHOVHQ DI HQ SDUWLHO OLJHY JWVPR

GHO VRP (60(5$/'$ YXUGHUHV DW KDYH VLQ UHW (QGYLGHUH DQVHV GHW IRU DW Y UH HQ

IRUGHO DW (60(5$/'$ HU IRUKROGVYLVW HQNHO DW RSGDWHUH RJ KHUPHG VNDEHV PXOLJKHG IRU

HQ WLGVVYDUHQGH IUHPVNULYQLQJ

$GI UG

, (60(5$/'$ EDVHUHV HVWLPHULQJ DI DGI UGVSDUDPHWUHQH Sn LQGVDPOHGH HPSLULVNH GDWD

%HVNDIIHQKHGHQ DI GLVVH GDWD HU VnOHGHV DI VWRU EHW\GQLQJ IRU PRGHOUHVXOWDWHUQH VH NDSLWHO

DIVQLW RJ IRU EHJU QVQLQJHU YHG GDWD RJ EHJU QVQLQJHU YHG PRGHOOHULQJ L

(60(5$/'$ $GI UGVSDUDPHWUHQH L (60(5$/'$ HU XGWU\N IRU GH IRUYHQWHGH SUR

GXNWLRQV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU VRP GH GDQVNH ODQGP QG WDJHU 2J LI¡OJH GHQ JUXQG

O JJHQGH ¡NRQRPLVNH WHRUL GHU HU XGJDQJVSXQNW IRU GH ¡NRQRPLVNH PRGHOOHUV IRUXGV W

QLQJHU DJHUHU ODQGPDQGHQ VRP HW UDWLRQHOW KDQGOHQGH LQGLYLG HFRQRPLF PDQ $GVNLOOLJH

VWXGLHU EHWYLYOHU GRJ GHQQH NHQGVJHUQLQJ 0XQN S XGWU\NNHU HQ VnGDQ WYLYO

PHG KHQYLVQLQJ WLO DW GHQ ¡NRQRPLVNH WHRUL DQYHQGW L PRGHODUEHMGH E\JJHU Sn PDUNHGV

NU IWHUQHV IULH VSLO 3n JUXQG DI VWDWHQV NUDIWLJH LQGIO\GHOVH Sn EODQGW DQGHW ODQGEUXJVPDU

NHGHUQH DQVHU KDQ LNNH WHRULHQ VRP DQYHQGHOLJ L WLONQ\WQLQJ WLO GDQVN ODQGEUXJ 0HG XG

JDQJVSXQNW L VWXGLHU DI KXPDQ DGI UG EHWYLYOHU VWXGLHU .DKQHPDQ \GHUPHUH HNVL

VWHQVHQ DI UDWLRQDOLWHW L SUDNVLV 0F)DGGHQ RSIRUGUHU HQGRJ ¡NRQRPHU WLO DW WLOHJQH

VLJ \GHUOLJHUH YLGHQ RP PHQQHVNHUV EHVOXWQLQJVDGI UG

)RU DW XQGHUV¡JH HNVLVWHQVHQ DI GLVVH SUREOHPVWLOOLQJHU EOHY GHU L Q UY UHQGH RSJDYH IRUH

WDJHW HQ XQGHUV¡JHOVH DI XGYDOJWH ODQGP QGV DGI UG (Q NYDOLWDWLY PHWRGH EOHY EHQ\WWHW

RJ VS¡UJVPnOHQH GHU UHODWHUHGH WLO GH PRGHOHVWLPHUHGH DGI UGVUHODWLRQHU EOHY EHVYDUHW YLD

SHUVRQOLJH LQWHUYLHZ PHG ODQGP QG L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU ,QWHUYLHZHQH

VLJWHGH HIWHU DW IRUVWn GH HQNHOWH ODQGP QGV VXEMHNWLYH KROGQLQJHU RJ DGI UG 6nOHGHV GDQ

6H I HNV 0XQN -DFREVHQ .DKQHPDQ 0F)DGGHQ RJ -HVSHUVHQ

'HW HU KHU Y VHQWOLJW DW XQGHUVWUHJH DW GHU L LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ HU WDJHW XGJDQJVSXQNW L HQ LNNH

SRVLWLYLVWLVN YLGHQVNDEVWHRUHWLVN WLOJDQJ KYRUIRU UHSU VHQWDELOLWHW DI GH LQWHUYLHZHGH L XQGHUV¡JHOVHQ KDU

Y UHW DI PLQGUH YLJWLJKHG


QHU GHQ NYDOLWDWLYH XQGHUV¡JHOVH HW ELOOHGH DI ODQGP QGV IRUVNHOOLJDUWHGH DGI UG RJ DIG N

NHU GH XGIRUGULQJHU GHU OLJJHU L DW IRUHWDJH JHQHUDOLVHULQJHU DI DGI UG Sn LQGLYLGQLYHDX

,QWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ

, HQ GLVNXVVLRQ DI LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQV UHVXOWDWHU HU GHW Q¡GYHQGLJW DW DINODUH HYHQWXHO

OH XRYHUHQVVWHPPHOVHU L VHOYH LQWHUYLHZJXLGHQ L IRUP DI IRUVWnHOVHVP VVLJH SUREOHPHU XQ

GHU LQWHUYLHZHW 'HVXGHQ HU HQ GLVNXVVLRQ DI XQGHUV¡JHOVHQV XGIRUPQLQJ L IRUKROG WLO DQGUH

XQGHUV¡JHOVHU DI VDPPH DUW Y VHQWOLJ

7LO DW DINODUH HYHQWXHOOH IRUVWnHOVHVP VVLJH SUREOHPHU XQGHU LQWHUYLHZHW WDJHV XGJDQJV

SXQNW L GH HQNHOWH VDPWDOHU GHU EOHY I¡UW PHG ODQGP QGHQH , GH LQWHUYLHZ KYRU GHQ HQ

NHOWH ODQGPDQG YDU L WYLYO RP VS¡UJVPnOHWV XGIRUPQLQJ EOHY GH GHOH DI VS¡UJVPnOHW GHU

LNNH YDU IRUVWnHW DI GHQ LQWHUYLHZHGH Vn YLGW PXOLJW IRUV¡JW HNVSOLFLWHUHW ,GHW LQJHQ DI

ODQGP QGHQH XGYLVWH WYLYO RPNULQJ HW JLYHQW VS¡UJVPnO HIWHU HYHQWXHO \GHUOLJHUH GHILQH

ULQJ Pn IRUVWnHOVHQ DQVHV DW Y UH LQWDNW

+YRUYLGW VS¡UJVPnOHQH HU IRUVWnHW HQV DI DOOH ODQGP QG HU GHULPRG YDQVNHOLJHUH DW DI

J¡UH LGHW ODQGPDQGHV IRUVWnHOVH DI EHJUHEHUQH EHQ\WWHW L LQWHUYLHZJXLGHQ DIK QJHU DI IOHUH

IDNWRUHU )RU GHW I¡UVWH DIK QJHU GHW DI KDQV JHQHUHOOH KROGQLQJ WLO XQGHUV¡JHOVHQ +YLV

ODQGPDQGHQ KDU HQ JHQHUHO VNHSVLV RYHUIRU PRGHOIUHPVNULYQLQJHU KYLONHW IOHUH DI ODQG

P QGHQH UHQW IDNWLVN JDY XGWU\N NDQ KDQV IRUVWnHOVH RJ EHVYDUHOVHU DI VS¡UJVPnOHQH EOLYH

IDUYHW DI GHQQH VNHSVLV )RU GHW DQGHW DIK QJHU GHW DI PnGHQ KYRUSn VS¡UJVPnOHQH EOHY

VWLOOHW RJ WLO KYLONHQ W\SH ODQGPDQG VS¡UJVPnOHW EOHY VWLOOHW VH NDSLWHO DIVQLW /DQG

P QGHQH L XQGHUV¡JHOVHQ KDYGH HW PHJHW YDULHUHW RPIDQJ DI YLGHQ RP ODQGEUXJVVHNWRU

PRGHOOHU RJ GHUHV YLUNH 'LVVH RPVW QGLJKHGHU PHGI¡UWH DW GH HQNHOWH LQWHUYLHZ LNNH SDU

WRXW IRUO¡E HQVDUWHW DI KYLONHQ JUXQG HW HQW\GLJW VYDU Sn XQLIRUPLWHWHQ L IRUVWnHOVHQ DI

VS¡UJVPnOHQH HU YDQVNHOLJ 'HW Pn GRJ IRUXGV WWHV DW VS¡UJVPnOHQH HU IRUVWnHW XQLIRUPW

LGHW GHU XQGHU IRUWRONQLQJHQ DI EHVYDUHOVHUQH LNNH RSVWRG QRJHQ IRUP IRU WYLYO

(NVHPSHOYLV YDU EHJUHEHW UDWLRQDOLWHW pW DI GH EHJUHEHU GHU LNNH YDU NODUW GHILQHUHW IRU GH ODQGP QG GHU

EOHY LQWHUYLHZHW L EHJ\QGHOVHQ DI SHULRGHQ XQGHU IHOWDUEHMGHW )RU DW LP¡GHNRPPH GHWWH SUREOHP ILN GH

¡YULJH ODQGP QG L LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ VWLOOHW VS¡UJVPnOHW VnOHGHV DW GHQ ¡NRQRPLVN WHRUHWLVNH GHILQLWLRQ

DI I QRPHQHW UDWLRQHOW KDQGOHQGH LQGLYLG LQGJLN L VS¡UJVPnOHWV XGIRUPQLQJ


6DPPHQOLJQLQJ PHG WLGOLJHUH XQGHUV¡JHOVHU

6WXGLHU DI ODQGP QGV EHVOXWQLQJVDGI UG HU EOHYHW XGDUEHMGHW DI DGVNLOOLJH IRUIDWWHUH JHQ

QHP WLGHQ RJ RIWH PHG IRUVNHOOLJH IRUPnO )RUVNHOOHQ L IRUPnO HU QHWRS PHGYLUNHQGH WLO DW

EHJU QVH VDPPHQOLJQLQJVJUXQGODJHW IRU Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH RJ VnOHGHV RJVn HQ GL

VNXVVLRQ DI KYRUYLGW GH IRUPXOHUHGH VS¡UJVPnO HU G NNHQGH IRU XQGHUV¡JHOVHQV IRUPnO

)RU DW DIG NNH ODQGP QGHQHV DGI UG EOHY GHU L LQWHUYLHZJXLGHQ IRNXVHUHW Sn VS¡UJVPnO

RPNULQJ KDQV SURGXNWLRQVEHVOXWQLQJHU DGI UGVSDUDPHWUH 6S¡UJVPnOHQH RPKDQGOHGH

LNNH JUDGHQ DI GHQ HVWLPHUHGH DGI UG PHQ GHULPRG KYRUYLGW GH DGI UGVWHQGHQVHU GH PR

GHOHVWLPHUHGH SDUDPHWUH DIVSHMOHGH YDU VDQGH 8GIRUPQLQJHQ DI VS¡UJVPnOHQH VRP GHP

DSSOLFHUHW L Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH HU GRJ LNNH VHW DQYHQGW L OLJQHQGH XQGHUV¡JHOVHU

'HQ SULP UH nUVDJ KHUWLO HU DW In VWXGLHU KDU EHQ\WWHW HVWLPHUHGH DGI UGVSDUDPHWUH VRP

XGJDQJVSXQNW IRU HQ NYDOLWDWLY XQGHUV¡JHOVH DI ODQGP QGV EHVOXWQLQJVDGI UG

, HW GDQVN VWXGLH DI -DFREVHQ GHU DQVHV IRU DW KDYH VW¡UVW VDPPHQOLJQLQJVSRWHQWLDOH

PHG WLO Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH HU IRNXV Sn LQYHVWHULQJV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU Sn

NRUW PHOOHPODQJ RJ ODQJ VLJW ,QWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQV ODQGP QG EOHY RSGHOW L

GULIWVOHGHUW\SHU IRU DW RSQn IRUVWnHOVH IRU IRUVNHOOH L EHVOXWQLQJVDGI UG PHOOHP GLVVH

-DFREVHQ REVHUYHUHGH DW \QJUH GULIWVOHGHUH Sn VW¡UUH EHGULIWHU XGYLVWH SURJUHVVLY RJ

YLUNVRPKHGVOHGHU OLJQHQGH DGI UG KYRULPRG OGUH GULIWVOHGHUH Sn PLQGUH EHGULIWHU YDU

PHUH IRUVLJWLJH RJ GHIHQVLYH L GHUHV EHVOXWQLQJVDGI UG 8QGHUV¡JHOVHQ DI -DFREVHQ

YLVWH RJVn DW ODQGP QG LNNH GHPRQVWUHUHGH HQ DGI UG GHU OHYHGH RS WLO HFRQRPLF PDQ LGHD

OHW EO D IRUGL IOHUH DI GHP WU I GHUHV LQYHVWHULQJV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU Sn EDJJUXQG DI

HUIDULQJHU RJ LQWXLWLRQ KYRU EHJJH EHJUHEHU HU VY UW IRUHQHOLJH PHG HFRQRPLF PDQ

(W DQGHW VWXGLH PHG UHOHYDQV IRU GHW Q UY UHQGH EOHY IRUHWDJHW DI 6XWKHUODQG HW DO

8G IUD LQWHUYLHZ PHG VNRWVNH ODQGP QG YDU VWXGLHWV IRUPnO DW LGHQWLILFHUH GH IRUKROG

GHU YDU PHGYLUNHQGH WLO DW EHO\VH ODQGPDQGHV EHVOXWQLQJVSURFHV 6HOYRP VWXGLHW IRNXVHUHU

Sn ODQGP QGV EHVOXWQLQJVDGI UG Sn PLQGUH RJ PHOOHPVWRUH EHGULIWHU HU UHVXOWDWHUQH IRUW

) HNV KDU gKOPHU HW DO YXUGHUHW ODQGP QGV DGI UG L IRUKROG WLO IRUEHGULQJ DI GHQ SUDNWLVNH UnG

JLYQLQJ RJ L :LOORFN HW DO YXUGHUHV ODQGP QGV DGI UG DOHQH Sn IDPLOLHEUXJ L IRUKROG WLO WLOSDVQLQJ WLO

LQQRYDWLRQ RJ WHNQRORJL

,QYHVWHULQJV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU Sn NRUW VLJW HU I HNV LQGN¡E DI IRGHU J¡GQLQJ RJ VnV G ,QYHVWH

ULQJV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU Sn PHOOHPODQJ VLJW HU I HNV N¡E DI PDVNLQHU RJ LQYHVWHULQJV¡NRQRPLVNH EH

VOXWQLQJHU Sn ODQJ VLJW HU I HNV N¡E DI MRUG RJ HMHQGRP -DFREVHQ

'ULIWVOHGHUW\SHUQH YDU 9LUNVRPKHGVOHGHU 6SLOOHU )RUVLJWLJ VWUDWHJ 'HIHQVLY VWUDWHJ RJ (Q

VS QGHU -DFREVHQ


VDW LQWHUHVVDQWH L Q UY UHQGH VDPPHQK QJ +HQVLJWHQ L GHW VNRWVNH VWXGLH YDU LNNH DW WHVWH

ODQGP QGHQHV WLOQ UPHOVH WLO HFRQRPLF PDQ PHQ Sn WURGV KHUDI IDQGW 6XWKHUODQG HW DO

QRJOH ODQGPDQGVHJHQVNDEHU GHU HU Y VHQWOLJH DW XQGHUVWUHJH EHW\GQLQJHQ DI YHG EHQ\WWHO

VHQ DI HFRQRPLF PDQ LGHDOHW L ¡NRQRPLVNH PRGHODUEHMGH /LJHVRP L -DFREVHQ EOHY GHU

L GHW VNRWVNH VWXGLH LGHQWLILFHUHW HW JLYHQW DQWDO ODQGPDQGVW\SHU 6DPPHQ PHG RSO\VQLQ

JHU RP KYHP GHU WRJ EHVOXWQLQJHU Sn EHGULIWHQ KYLONH LQIRUPDWLRQVNLOGHU GHU EOHY EHQ\W

WHW RJ KYLONH IDNWRUHU GHU PRWLYHUHGH ODQGP QGHQH XGJMRUGH GLVVH W\SHU JUXQGODJHW IRU DW

IRUNODUH ODQGP QGV EHVOXWQLQJVPHWRGHU

, Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH HU IRNXV Sn SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU WLO IRUVNHO IUD

GH WR ¡YULJH XQGHUV¡JHOVHU 0HQ Sn OLQMH PHG VWXGLHUQH DI 6XWKHUODQG HW DO RJ -DFRE

VHQ WHJQHGH LQWHUYLHZXQGHUV¡JHOVHQ HW ELOOHGH DI EHGULIWV SURGXNWLRQV RJ DOGHUV

P VVLJH GLVWLQNWLRQHU 'LVVH YDU GRJ LNNH VRP L -DFREVHQ EHWLQJHW DI KYHP ODQG

PDQGHQ YDU PHQ L K¡MHUH JUDG KYHP KDQ PHQWH DW KDQ YDU VHOYRSIDWWHOVH 3n WURGV DI DW

ODQGPDQGHQV VHOYRSIDWWHOVH LNNH NXQQH JHQJLYHV L EHVYDUHOVHUQH DI GH VS¡UJVPnO GHU UHOD

WHUHGH WLO DGI UGVSDUDPHWUHQH EOHY GHW NRQVWDWHUHW DW HFRQRPLF PDQ LGHDOHW LNNH YDU G NNHQ

GH IRU DOOH W\SHU DI ODQGP QG 'HW UHVXOWDW KHQOHGHU RSP UNVRPKHG Sn WR Y VHQWOLJH SRLQ

WHU

… )RU GHW I¡UVWH HU XQGHUV¡JHOVHVUHVXOWDWHUQH PHG WLO DW SnSHJH IRUVNHOOH L VHOYRSIDW

WHOVH RJ UHHO DGI UG KYLONHW NDQ Y UH HQ HVVHQWLHO LQIRUPDWLRQ L GHW SUDNWLVNH UnG

JLYQLQJVDUEHMGH

… )RU GHW DQGHW HU UHVXOWDWHUQH IUD Q UY UHQGH VWXGLH PHG WLO DW IDVWVOn DW GHW L YLVVH

VLWXDWLRQHU NDQ EOLYH Q¡GYHQGLJW PHG HQ DIYHMQLQJ DI KYRUYLGW HFRQRPLF PDQ LGHDOHW

NDQ DFFHSWHUHV VRP HQ WLOQ UPHOVH DI YLUNHOLJKHGHQ HOOHU RP HQ PHUH GHWDOMHUHW EH

VNULYHOVH DI GH UHHOOH IRUKROG HU Q¡GYHQGLJW , GHW WLOI OGH KYRU HQ PRGHOOHULQJ DI

ODQGEUXJVXGYLNOLQJHQ I HNV IRUWDJHV L RPUnGHU PHG VWRU Y JW Sn HQ JLYHQ W\SH

SURGXFHQWHU HNVHPSHOYLV NY JSURGXFHQWHU NDQ HQ PHUH DNNXUDW DGI UGVEHVNUL

YHOVH DI GLVVH W\SHU ODQGP QG Y UH JDYQOLJ IRU PRGHODUEHMGHW

, HQ DIYHMQLQJ DI KYRUYLGW GH VS¡UJVPnO ODQGPDQGHQ EOHY VWLOOHW L Q UY UHQGH VWXGLH YDU

G NNHQGH IRU IRUPnOHW NDQ HQ VDPPHQOLJQLQJ PHG VWXGLHW DI -DFREVHQ SHJH L UHW

/DQGPDQGVW\SHUQH UDQJHUHGH IUD LQQRYDWLYH ODQGP QG WLO NRQVHUYDWLYH ODQGP QG


QLQJ DI DW LQYHVWHULQJV¡NRQRPLVNH VS¡UJVPnO PHG IRUGHO NXQQH KDYH Y UHW DQYHQGW VRP

VXSSOHPHQW WLO VS¡UJVPnOHQH YHGU¡UHQGH DGI UGVSDUDPHWUH /LJHOHGHV NXQQH HQ VW¡UUH DQ

GHO DI LQWHUYLHZHGH ODQGP QG KDYH Y UHW ¡QVNY UGLJ IRU DW VNDEH HW PHUH G NNHQGH ELOOH

GH DI GHUHV DGI UG ,QGGHOLQJHQ DI ODQGP QG L NDWHJRULHU NXQQH HQGRJ EOLYH PHUH GHWDOMH

UHW KYLV ODQGPDQGVW\SRORJLHU YDU LQGGUDJHW VRP L VWXGLHW DI 6XWKHUODQG HW DO %UX

JHQ DI NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZ YXUGHUHV GRJ DW UHSU VHQWHUH HQ IRUGHODJWLJ PHWRGH WLO DW HYDOX

HUH WHRUHWLVNH DGI UGVIRUXGV WQLQJHU GD HQ G\EHUH IRUVWnHOVH IRU ODQGPDQGHQV EHVOXWQLQ

JHU YLO Y UH YDQVNHOLJ DW RSQn XG IUD HW NYDQWLWDWLYW VWXGLH DOHQH

$IUXQGLQJ

0HQQHVNHU HU LNNH HQV RJ KDQGOHU GHUIRU KHOOHU LNNH HQV )RU DW IUHPVNULYH HQ JLYHQ KDQG

OLQJ WLO HQ JLYHQ VLWXDWLRQ HU GHW GRJ Q¡GYHQGLJW DW VH ERUW IUD GH PLQGUH GLVWLQNWLRQHU L GHQ

PHQQHVNHOLJH DGI UG WLO IRUGHO IRU HQ PHUH KRPRJHQ IUHPVWLOOLQJ DI YLUNHOLJKHGHQ 0RGHO

OHU HU Y UGLIXOGH Y UNW¡MHU WLO GHW IRUPnO +YLONHQ JUDG DI KRPRJHQLWHW GHU HU DQWDJHW YHG

PRGHODQDO\VHQV VWDUW EHWLQJHU KYRU UHDOLVWLVNH PRGHOUHVXOWDWHUQH EOLYHU

, ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU DQWDJHV GHW KRPRJHQH DGI UGVQLYHDX FHWHULV SDULEXV WLO HFRQRPLF

PDQ , Q UY UHQGH RSJDYH HU HNVLVWHQVHQ DI GHWWH LGHDO L YLUNHOLJKHGHQ XQGHUV¡JW IRU DW

YXUGHUH KYRUYLGW JUDGHQ DI KRPRJHQLWHW L PRGHOIRUXGV WQLQJHUQH SnYLUNHU GHW HQGHOLJH

UHVXOWDW

%UXJHQ DI NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZ VRP PHWRGH WLO DW YXUGHUH HNVLVWHQVHQ DI HFRQRPLF PDQ KDU

LQGWLO QX IXQGHW VWHG L EHJU QVHW XGVWU NQLQJ LGHW GHQ ¡NRQRPLVNH YLGHQVNDE L K¡MHUH JUDG

IRUODGHU VLJ Sn NYDQWLWDWLYH PHWRGLVNH UHGVNDEHU VRP VWDWLVWLN 0HQ GHU KHUVNHU LNNH WYLYO

RP DW GHQ NYDOLWDWLYH PHWRGH HU DQYHQGHOLJ 'HW HU GRJ HW IDNWXP DW DQYHQGHOVHQ DI ¡NR

QRPLVNH PRGHOOHU VRP VXSSOHPHQW WLO EHVOXWQLQJVSURFHVVHU HU NRPPHW IRU DW EOLYH 8QGHU

V¡JHOVHQ EHKDQGOHW L Q UY UHQGH RSJDYH HU PHG WLO DW XQGHUVWUHJH EHKRYHW IRU IRUVNQLQJ DI

GH IRUXGV WQLQJHU GHU OLJJHU WLO JUXQG IRU XGDUEHMGHOVHQ DI VnGDQQH PRGHOOHU 6DPWLGLJ HU

Q¡GYHQGLJKHGHQ DI O¡EHQGH DW XGYLNOH GH ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU RJ IRUEHGUH VSHFLILNDWLRQ

RJ SDUDPHWUH LNNH PLQGVW J OGHQGH IRU (60(5$/'$


.RQNOXVLRQ

(Q VWDGLJ VWLJHQGH IRNXV Sn XGIRUPQLQJHQ DI GHQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN L (8 VDPW GH

KDQGHOVSROLWLVNH XGIRUGULQJHU GHU RSWU GHU L :72 VDPDUEHMGHW HU PHG WLO DW DQVSRUH EUX

JHQ DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU L GHQ SROLWLVNH EHVOXWQLQJVSURFHV , Q UY UHQGH RSJDYH HU

IRUHWDJHW HQ IUHPVNULYQLQJ DI ODQGEUXJHWV DUHDODQYHQGHOVH RJ KXVG\UKROGHWV VW¡UUHOVH L WUH

GDQVNH NRPPXQHU YHG EUXJ DI ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHQ (60(5$/'$ IRU WLGVSHULRGHQ

0RGHOOHQV IRUFH OLJJHU L GHQV K¡MH GHWDOMHULQJVJUDG KYLONHW J¡U GHQ L VWDQG WLO DW

IRUHWDJH IUHPVNULYQLQJHU Sn PLNURQLYHDX , Q UY UHQGH XQGHUV¡JHOVH HU WR VFHQDULHU DI

SU¡YHW L GHW I¡UVWH IRUXGV WWHV HQ RSUHWKROGHOVH DI GHQ HNVLVWHUHQGH ODQGEUXJVSROLWLN RJ L

GHW DQGHW IRUXGV WWHV HQ OLEHUDOLVHULQJ DI KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU 'H JHQHUHUHGH UH

VXOWDWHU EHVNULYHU ODQGEUXJVXGYLNOLQJHQ L GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU 5DYQVERUJ +HOOH

RJ 0RUV¡ NRPPXQHU

+RYHGNRQNOXVLRQHUQH IRU IUHPVNULYQLQJHUQH

/DQGEUXJHW L 'DQPDUN YLO L EHJJH VFHQDULHU SnYLUNHV DI GHQ IRUYHQWHGH VWUXNWXUXGYLNOLQJ

(IIHNWHQ HU GRJ VW¡UVW IRU OLEHUDOLVHULQJVVFHQDULHW KYRU GHQ GDQVNH ODQGEUXJVVWUXNWXU YLO

IRUO¡EH PRG HQ NRQFHQWUDWLRQ RJ VSHFLDOLVHULQJ DI ODQGEUXJHWV KRYHGJUHQH L VSHFLILNNH

HJQH DI ODQGHW )RU VYLQHSURGXNWLRQHQ YLO GHW EHW\GH HQ EHWUDJWHOLJ NRQFHQWUDWLRQ DI SUR

GXNWLRQHQ L GH VYLQHLQWHQVLYH HJQH DI ODQGHW 0RUV¡ NRPPXQH PHG VW¡UVW ¡NRQRPLVN

JHYLQVW YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ .Y JSURGXNWLRQHQ YLO VWDJQHUH PHQ PHG HQ YLV NRQFHQWUDWL

RQ L GH HJQH DI ODQGHW GHU DOOHUHGH HU VSHFLDOLVHUHW L NY JSURGXNWLRQ +HOOH NRPPXQH

+YDG DQJnU SODQWHSURGXNWLRQHQ IUHPVNULYHV DUHDODQYHQGHOVHQ DI E\J WLO DW IDOGH WLO IRUGHO

IRU DUHDODQYHQGHOVHQ DI KYHGH PHQV DUHDODQYHQGHOVHQ IRU UDSV RJ UWHU IUHPVNULYHV WLO DW

RSK¡UH 5DYQVERUJ +HOOH RJ 0RUV¡ NRPPXQHU 0RGHOUHVXOWDWHUQH YLVHU GHVXGHQ DW VXN

NHUSURGXNWLRQHQ YLO IDOGH 5DYQVERUJ NRPPXQH 6DPOHW VHW YXUGHUHV XGYLNOLQJVWHQGHQ

VHUQH IRU VYLQHSURGXFHQWHUQH VRP PHUH IRUGHODJWLJH L 'DQPDUN YHG HQ OLEHUDOLVHULQJ DI

KDQGOHQ PHG ODQGEUXJVYDUHU HQG IRU NY J RJ SODQWHSURGXFHQWHUQH LNNH PLQGVW Sn JUXQG

DI VYLQHSURGXNWLRQHQV XDIK QJLJKHG DI SURGXNWLRQVNREOHGH VW¡WWHRUGQLQJHU

, ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU VRP (60(5$/'$ EHQ\WWHV HW LGHDOELOOHGH DI YLUNHOLJKHGHQV

DNW¡UHU IRU OHWWHUH DW DIJ¡UH HQ JLYHQ DGI UG L HQ JLYHQ VLWXDWLRQ 6RP RIWHVW Y OJHV HFRQRPLF

PDQ LGHDOHW VRP JHQQHP WLGHQ KDU RSQnHW HQ RPGLVNXWDEHO VWDWXV 0HG XGJDQJVSXQNW L


GHQ HNVLVWHUHQGH GHEDW RPNULQJ GH PRGHOWHRUHWLVNH IRUXGV WQLQJHU HU HQ LQWHUYLHZXQGHU

V¡JHOVH DI ODQGP QG JHQQHPI¡UW

8QGHUV¡JHOVHQV Y VHQWOLJVWH NRQNOXVLRQHU HU DW GHU HU VWRU IRUVNHO Sn ODQGP QGHQHV VHOY

RSIDWWHOVH RJ GHUHV UHHOOH DGI UG 'HVXGHQ HU RYHUHQVVWHPPHOVHQ PHOOHP UHHO DGI UG RJ

HFRQRPLF PDQ LGHDOHW LNNH KHOW W\GHOLJ ,GHDOHW YXUGHUHV GRJ WLO HQ YLV XGVWU NQLQJ DW VWHPPH

RYHUHQV PHG YLUNHOLJKHGHQV ODQGP QG RJ GHW NRQNOXGHUHV DW HFRQRPLF PDQ LGHDOHWHUDQ YHQGHOLJW L HQ YLV XGVWU NQLQJ 9HG EUXJ DI (60(5$/'$ PRGHOOHQ IRUHWDJHV VRP RP

WDOW IUHPVNULYQLQJHU Sn ORNDOW QLYHDX 'HW NDQ L VnGDQQH WLOI OGH Y UH Q¡GYHQGLJW DW WDJH

K¡MGH IRU HYHQWXHOOH XRYHUHQVVWHPPHOVHU L ODQGP QGHQHV EHVOXWQLQJVDGI UG EHWLQJHW DI

EO D GHUHV DOGHU EHGULIWVVW¡UUHOVH RJ SURGXNWLRQVIRUP KYRUIRU HQ DIYHMQLQJ DI GH VWHGV

VSHFLILNNH IDNWRUHU HU Q¡GYHQGLJ LQGHQ PRGHOOHULQJHQ IRUHWDJHV

,GHW (60(5$/'$ PRGHOOHQ RSHUHUHU PHG HQ XGWDOW GHWDOMHULQJVJUDG DQWDJHV GHW DW UnG

JLYQLQJVVHNWRUHQ NDQ GUDJH IRUGHO DI VnGDQQH IUHPVNULYQLQJHU L GHUHV SUDNWLVNH UnGJLYQLQJ

DI ODQGPDQGHQ )RU DW DIG NNH HQ HYHQWXHO DQYHQGHOVH DI IUHPVNULYQLQJVUHVXOWDWHU EOHY

LQWHUYLHZ PHG ODQGEUXJVNRQVXOHQWHU XGI¡UW 8G IUD XQGHUV¡JHOVHQV UHVXOWDWHU NRQNOXGH

UHV GHW DW EUXJHQ DI IUHPVNULYQLQJVUHVXOWDWHU L UnGJLYQLQJVDUEHMGH KRV KKY HQ VYLQHSUR

GXNWLRQVNRQVXOHQW HQ NY JEUXJVNRQVXOHQW RJ HQ SODQWHDYOVNRQVXOHQW HU Vn JRGW VRP LNNH

HNVLVWHUHQGH , LQWHUYLHZHQH EOHY GHW JMRUW NODUW DW Q UKHGHQ WLO ORNDOVDPIXQGHW RJ WLO

ODQGPDQGHQ Y JWHGH K¡MVW L UnGJLYQLQJVDUEHMGHW )UHPVNULYQLQJHU EOHY GHVXGHQ EHWUDJWHW

VRP IRUGUHMHGH YLUNHOLJKHGVELOOHGHU KYRUIRU GHU LNNH EOHY DIVHW UHVVRXUFHU WLO DW XQGHUV¡JH

VnGDQQH

1 UY UHQGH RSJDYH V WWHU GHUPHG IRNXV Sn WUH DVSHNWHU GHU L IUHPWLGHQ Pn DQVHV DW DI

NU YH PHUH RSP UNVRPKHG HQG KLGWLO )RU GHW I¡UVWH V\QHV GHU DW Y UH PXOLJKHG IRU \GHU

OLJHUH VSHFLILNDWLRQ DI (60(5$/'$ Vn LPSOHPHQWHULQJ DI P ONH RJ VXNNHUSURGXNWLRQ

RSWLPHUHV L PRGHOOHQ )RU GHW DQGHW YXUGHUHV GHW DW HQ XGYLGHW IRUVWnHOVH IRU ODQGP QGV

EHVOXWQLQJVDGI UG JHUQH YHG EUXJ DI NYDOLWDWLY PHWRGH YLO Y UH HQ IRUGHO IRU HVWLPHULQJHQ

DI DGI UGVSDUDPHWUH L ¡NRQRPHWULVNH ODQGEUXJVVHNWRUPRGHOOHU )RU GHW WUHGMH NDQ HQ XQ

GHUV¡JHOVH DI HQ EUHGHUH EHQ\WWHOVH DI IUHPVNULYQLQJHU DI GHQQH DUW Y UH WLO JDYQ IRU GHQ

ORNDOH ODQGEUXJVUnGJLYQLQJ


5HIHUHQFHOLVWH

… $QGHUVHQ ) + 3 +DQVHQ 3 3LOJDDUG 3 ( 6WU\J 'DQVN ODQGEUXJ L

" 3S

RJ /DQGERK¡MVNROH

.¡EHQKDYQ ‘NRQRPLVN ,QVWLWXW 'HQ .JO 9HWHULQ U

… $QGHUVHQ , + (QGHUXG 'HW WHRUHWLVNH IRUDUEHMGH

3S LQ , $QGHUVHQ (G 9DOJ DI RUJDQLVDWLRQVVRFLRORJLVNH PHWRGHU

.¡EHQKDYQ 6DPIXQGVOLWWHUDWXU

… $QGHUVHQ 0

SS

)DVFLQHUHW DI GHW LUUDWLRQHOOH PHQQHVNH '-‘)EODGHW YRO

… $QGHUVHQ 0 1RWDW 'HQ UHJLRQDOH XGYLNOLQJ L ODQGEUXJHW ² HQ VLPSHO

IUHPVNULYQLQJ .¡EHQKDYQ )¡GHYDUH¡NRQRPLVN ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYD

UHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… $QGHUVRQ . $JULFXOWXUH·V ´PXOWLIXQFWLRQDOLW\µ DQG WKH :72 7KH $XV

WUDOLDQ -RXUQDO RI $JULFXOWXUDO DQG 5HVRXUFH (FRQRPLFV 9RO SS

… %DXHU 6 +LVWRULFDO UHYLHZ H[SHULHQFHV DQG SHUVSHFWLYHV LQ VHFWRU PRGHOOLQJ

3S LQ 6 %DXHU : +HQULFKVPH\HU (GV $JULFXOWXUDO 6HFWRU 0RGHOOLQJ

.LHO :LVVHQVFKDIWVYHUODJ 9DXN .LHO .*

… %M¡UQVNRY & . 0 /LQG :KHUH GR GHYHORSLQJ &RXQWULHV JR DIWHU 'RKD"

-RXUQDO RI :RUOG 7UDGH 9RO SS

… %URXZHU ) 3 /RZH &$3 UHIRUP DQG WKH HQYLURQPHQW

3S LQ ) %URXZHU 3 /RZH (GV &$3 DQG WKH UXUDO HQYLURQPHQW LQ

WUDQVLWLRQ

3UHV

D SDQRUDPD RI QDWLRQDO SHUVSHFWLYHV :DJHQLQJHQ :DJHQLQJHQ


… %URZQ & $JULFXOWXUDO 7UDGH DQG 3ROLF\ 0RGHOLQJ 0RGHO 'LYHU

JHQFH DQG 5HFHQW 'HYHORSPHQWV 3S 5DSSRUW QU .¡EHQKDYQ 6WD

WHQV -RUGEUXJV¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW /DQGEUXJVPLQLVWHULHW

… %XFLHN . )UD SUREOHP WLO PHWRGH ² (Q FDVHEDVHUHW LQGI¡ULQJ L DQ

YHQGHOVHQ DI NYDOLWDWLYH PHWRGHU WLO EHO\VQLQJ DI VWUXNWXU DJHQW SUREOHPD

WLNNHQ 3S )UHGHULNVEHUJ 5RVNLOGH 8QLYHUVLWHWVIRUODJ

… %XUILVKHU 0 (G 7KH 5RDG $KHDG $JULFXOWXUDO 3ROLF\ 5HIRUP LQ

WKH :72 ² 6XPPDU\ 5HSRUW $JULFXOWXUDO (FRQRPLF 5HSRUW (FRQRPLF

5HVHDUFK 6HUYLFH 86 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH

… %XUUHOO $ : +HQULFKVPH\HU - 0 * $OYDUH] &RTXH $JULFXOWXUDO VHF

WRU PRGHOOLQJ %UX[HOOHV ‡ /X[HPEXUJ (XURVWDW (&6& (& ($(&

… &KULVWHQVHQ 7 $ - &KULVWLDQVHQ + 3HGHUVHQ 1DWLRQDO¡NRQRPL Sn

'DQVN 3S *\OOLQJ 6DPIXQGVOLWWHUDWXU

… &RQIRUWL 3 7KH FRPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ LQ PDLQ 3DUWLDO (TXLOLEULXP PRGHOV

3S LQ * $QDQLD (G 9DOXWDUHJOLHIIHWWLGHOOD3ROLWLFD $JULFROD

&RPXQH /R ´VWDWR GHOO·DUWHµ GHL PRGHOOL SHU O·DQDOLVL TXDQWLWDWLYD GHJOL

HIIHWWL GHOOH SROLWLFKH DJULFROH GHOO·8QLRQH (XURSHD 1DSROL 1,6

… 'DQPDUNV 6WDWLVWLN GLY nUJDQJH /DQGEUXJVVWDWLVWLN .¡EHQKDYQ

… 'LFNHQ 3 3 ( /OR\G /RFDWLRQ LQ VSDFH ² 7KHRUHWLFDO 3HUVSHFWLYHV

LQ (FRQRPLF *HRJUDSK\ 1HZ


… )HQQHOO 5

/RQGRQ *UDQDGD

7KH &RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ RI WKH (XURSHDQ 8QLRQ

… )RJWPDQQ 0 /DQGEUXJHWV %), VWHJ PHG PLD NU L /DQGVEODGHW

QU YRO S

… )ROPHU & 0 $ .H\]HU 0 ' 0HUELV + - - 6WROZLMN 3 - - 9HHQHQGDDO

7KH &RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ %H\RQG WKH 0DF6KDUU\ 5HIRUP $PVWHU

GDP (OVHYLHU

… )UDQGVHQ 6 ( - 9 +DQVHQ 3 7ULHU *(60(& (Q JHQHUHO OLJH

Y JWVPRGHO IRU 'DQPDUN 'RNXPHQWDWLRQ RJ DQYHQGHOVHU .¡EHQKDYQ 'HW

‘NRQRPLVNH 5nG

… )UDQGVHQ 6 ( + * -HQVHQ :


… )90 E )90 (8 ² QRWDW 'HQ IUHPWLGLJH ODQGEUXJVSROLWLN L (8 0DM

.¡EHQKDYQ 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… )90 5HJHULQJHQV )¡GHYDUHSROLWLVNH 5HGHJ¡UHOVH ,, )¡GHYDUHU

VRP RIIHQWOLJW DQOLJJHQGH ² 6LNNHUKHG VXQGKHG RJ NYDOLWHW .¡EHQKDYQ 0L

QLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL 'HSDUWHPHQWHW

… )90 5HIRUPHQ DI (8·V ODQGEUXJVSROLWLN .¡EHQKDYQ 0LQLVWHULHW IRU

)¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL 'HSDUWHPHQWHW

… )‘, /DQGEUXJVUHJQVNDEVVWDWLVWLN 6HULH $ QU .¡EHQKDYQ

)¡GHYDUH¡NRQRPLVN ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… *DUGQHU % / 5HFHQW 6WXGLHV RI $JULFXOWXUDO 7UDGH /LEHUDOL]DWLRQ

3S LQ $ 0DXQGHU $ 9DOGHV (GV $JULFXOWXUH DQG *RYHUQPHQWV

LQ DQ ,QWHUGHSHQGHQW :RUOG %URRNILHOG 97 *RZHU 3XEOLVKLQJ &R

… *DUGQHU %

/RQGRQ 5RXWOHGJH

(XURSHDQ $JULFXOWXUH SROLFLHV SURGXFWLRQ DQG WUDGH

… *' $JHQGD &$3 UHIRUP GHFLVLRQV ,PSDFW $QDO\VHV 3S

%UX[HOOHV *HQHUDOGLUHNWRUDWHW IRU /DQGEUXJ (8 .RPPLVVLRQHQ

… *ROGLQ , 2 .QXGVHQ ' YDQ GHU 0HQVEUXJJKH 7UDGH /LEHUDOLVDWLRQ

*OREDO HFRQRPLF LPSOLFDWLRQV 3S

DQG :RUOG %DQN

:DVKLQJWRQ 2(&' 3DULV

… +DQVHQ + 2 /DQGEUXJ L HW PRGHUQH VDPIXQG /DQGEUXJHWV SODFH

ULQJ XGYLNOLQJ RJ RPYHUGHQ L HW YHOI UGVVDPIXQG cUKXV +DQGHOVK¡MVNROHQV

)RUODJ

… +DQVHQ - 3 6DPVSLOOHW PHOOHP WHRUL RJ SUDNVLV L IUHPWLGHQV ODQGEUXJ

7MHOH 6WDWHQV +XVG\UEUXJVIRUV¡J )RUVNQLQJVFHQWHU )RXOXP


… +DVOHU % - 6FKRX - ' -HQVHQ * %OLFKHU 0DGVHQ . .ULVWHQVHQ

.Y OVWRIDQYHQGHOVHQ L GDQVN ODQGEUXJ ² ¡NRQRPL RJ NY OVWRIXGYDVNQLQJ

$QDO\VH DI PHWRGHU RJ VFHQDULHU

0LOM¡ RJ (QHUJLPLQLVWHULHW

0LOM¡SURMHNW .¡EHQKDYQ 0LOM¡VW\UHOVHQ

… +DVOHU % - ' -HQVHQ % 0DGVHQ 0 $QGHUVHQ + +XXVRP / % -DFREVHQ

6FHQDULRV IRU 5XUDO $UHDV· 'HYHORSPHQW ² DQ ,QWHJUDWHG0RGHOOLQJ $SSURDFK .¡EHQKDYQ $.) )RUODJHW

… ,QGHQULJVPLQLVWHULHW /DQGGLVWULNWHUQHV XGYLNOLQJVPXOLJKHGHU %HW QN

QLQJ QU RP ODQGGLVWULNWHUQHV XGYLNOLQJVPXOLJKHGHU 3S .¡EHQ

KDYQ ,QGHQULJVPLQLVWHULHW 6WDWHQV 3XEOLNDWLRQHU

… -DFREVHQ % + /DQGP QGV EHVOXWQLQJVDGI UG ² (PSLULVN XQGHUV¡

JHOVH DI ODQGP QGV ¡NRQRPLVNH EHVOXWQLQJHU Sn NRUW PHOOHPODQJW RJ ODQJW

VLJW 3K G DIKDQGOLQJ YHG 'HQ .RQJHOLJH 9HWHULQ U RJ /DQGERK¡MVNROH .¡EHQ

KDYQ ,QVWLWXW IRU ‘NRQRPL 6NRY RJ /DQGVNDE

… -DFREVHQ / % 3RWHQWLDOHW IRU ¡NRORJLVN MRUGEUXJ 3S 5DSSRUW

QU .¡EHQKDYQ 6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW

IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… -HQVHQ - ' $Q $SSOLHG (FRQRPHWULF 6HFWRU 0RGHO IRU 'DQLVK $JUL

FXOWXUH (60(5$/'$ 5DSSRUW QU .¡EHQKDYQ 6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )L

VNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… -HQVHQ - ' /DQGEUXJHW L ODQGGLVWULNWHUQH .¡EHQKDYQ $.) )RUODJHW

… -HQVHQ - ' 0 $QGHUVHQ . .ULVWHQVHQ $ 5HJLRQDO (FRQRPHWULF

6HFWRU 0RGHO IRU 'DQLVK $JULFXOWXUH 5DSSRUW QU .¡EHQKDYQ 6WDWHQV

-RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ

)LVNHUL


… -HQVHQ - ' 0 $QGHUVHQ 0DUJLQDOH SURGXFHQWHU DI XGYDOJWH EDVLV

OHYQHGVPLGOHU .¡EHQKDYQ )¡GHYDUH¡NRQRPLVN ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYD

UHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL :RUNLQJ 3DSHU XQGHU XGJLYHOVH

… -HVSHUVHQ - 'HQ DWRPLVWLVNH IHMOVOXWQLQJ ² HQ NRQVHNYHQV DI GHQ ¡NRQRPLVNH IRUQXIW

3S LQ - ( .ULVWHQVHQ & ) *U¡Q (GV .ULWLN DI GHQ ¡NRQRPLVNH

IRUQXIW HQ DQWRORJL .¡EHQKDYQ +DQV 5HLW]HOV )RUODJ

… -RVOLQJ 7 6 7DQJHUPDQQ ,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH :72 $JUHHPHQW RQ

$JULFXOWXUH DQG GHYHORSPHQWV IRU WKH QH[W URXQG RI QHJRWLDWLRQV (XURSHDQ 5H

YLHZ RI $JULFXOWXUDO (FRQRPLFV 9RO SS

… .DKQHPDQ ' 1HZ &KDOOHQJHV WR WKH 5DWLRQDOLW\ DVVXPSWLRQ -RXUQDO RI

,QVWLWXWLRQDO DQG 7KHRUHWLFDO (FRQRPLFV 9RO SS

… .H\]HU 0 $ 6RPH YLHZV RQ DJULFXOWXUDO VHFWRU PRGHOOLQJ

3S LQ 6 %DXHU : +HQULFKVPH\HU (GV $JULFXOWXUDO 6HFWRU 0RGHO

OLQJ .LHO :LVVHQVFKDIWVYHUODJ 9DXN .LHO .*

… .YDOH 6 'HW NYDOLWDWLYH LQWHUYLHZ

3S LQ , $QGHUVHQ (G 9DOJ DI RUJDQLVDWLRQVVRFLRORJLVNH PHWRGHU

.¡EHQKDYQ 6DPIXQGVOLWWHUDWXU

… .YDOH 6 ,QWHU9LHZ HQ LQWURGXNWLRQ WLO GHW NYDOLWDWLYH IRUVNQLQJVLQ

WHUYLHZ .¡EHQKDYQ +DQV 5HLW]HOV )RUODJ

… .\HG . 1 . UJnUG + =REEH 0XOWLIXQNWLRQHOW ODQGEUXJ /DQGEUXJV

VW¡WWHQ LQGNRPVWIRUGHOLQJHQ RJ ODQGEUXJHWV LPPDWHULHOOH SURGXNWLRQ 7LGVVNULIW

IRU /DQG¡NRQRPL 9RO SS

… . UJnUG 1 9LQWHUP¡GHW 'DQVN ODQGEUXJ VXEVLGLHUQH RJ VDPIXQGV¡NR

QRPLHQ 7LGVVNULIW IRU /DQG¡NRQRPL 9RO SS


… /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQLVWHULHW +YRUGDQ IXQJHUHU (8·V ODQGEUXJVSROL

WLN .¡EHQKDYQ 'HSDUWHPHQWHW /DQGEUXJV RJ )LVNHULPLQLVWHULHW

… /DQGEUXJVUDDGHW %HVOXWQLQJHQ L 'HW (XURS LVNH 5nG RP UHIRUP DI

(8·V ODQGEUXJVSROLWLN 5DDGVQ\W RP (8 ² 9RO .¡EHQKDYQ /DQGEUXJVUDDGHW

… /DQGEUXJVUDDGHW 7DO RP ODQGEUXJHW .¡EHQKDYQ /DQGEUXJVUDDGHW

… 0DGVHQ ( 6 - 8 0 1LHOVHQ . 3HWHUVHQ ‘NRQRPL 3ULQFLSSHU ² 3ROL

WLNNHU ² 3HUVSHNWLYHU +HUQLQJ 6\VWLPH

… 0DUVKDOO & % 5RVVPDQ 'HVLJQLQJ TXDOLWDWLYH UHVHDUFK 3S

&DOLIRUQLD 6DJH 3XEOLFDWLRQ

… 0F)DGGHQ ' 5DWLRQDOLW\ IRU HFRQRPLVWV" -RXUQDO RI 5LVN DQG 8QFHU

WDLQW\ 9RO SS

… 0HOGJDDUG 3 3 (Q DIYLNOLQJVVWUDWHJLIRUGHQGLUHNWHVW¡WWHL (8·V I O

OHV ODQGEUXJVSROLWLN ² PXOLJKHGHU RJ EHJU QVQLQJHU :RUNLQJ 3DSHU QU

.¡EHQKDYQ 6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡

GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… 0RRQHQ & 3 0 6FLHQWLILF LQVLJKWV LQWR IDUPHU EHKDYLRXU DV UHTXLUHG E\ SROLF\ PDNHUV

3S LQ * %HHUV 5 % 0 +XLUQH + & 3UXLV (GV )DUPHUV LQ VPDOO

VFDOH DQG ODUJH VFDOH IDUPLQJ LQ D QHZ SHUVSHFWLYH REMHFWLYHV GHFLVLRQ

PDNLQJ DQG LQIRUPDWLRQ UHTXLUHPHQWV +DDJ $JULFXOWXUDO (FRQRPLFV 5HVHDUFK

,QVWLWXWH /(, '/2

… 0R\HU + : 7KH (XURSHDQ &RPPXQLW\ DQG WKH *$77 8UXJXD\ 5RXQG 3UHVHUY

LQJ WKH &RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ DW DOO FRVWV

3S LQ : 3 $YHU\ (G :RUOG $JULFXOWXUH DQG WKH *$77 %RXOGHU

/RQGRQ /\QQH 5LHQQHU 3XEOLVKHUV


… 0XQN ( 'DQVN ODQGEUXJ L GHW SROLWLVN VW\UHGH PDUNHG )UHGHULNVEHUJ

'65 )RUODJ 'HQ .RQJHOLJH 9HWHULQ U RJ /DQGERK¡MVNROH

… 0XUGRFN 6 + ' ( $OEUHFKW 5 5 +DPP ) / /HLVWULW] $ * /HKROP

7KH IDUP FULVLV LQ WKH *UHDW 3ODLQV ,PSOLFDWLRQV IRU WKHRU\ DQG SROLF\ GHYHORS

PHQW 5XUDO 6RFLRORJ\ 9RO SS

… 1DOLQ ( 9DUI|U E|U &$3 ² (8 V JHPHQVDPPD MRUGEUXNVSROLWLN ²

UHIRUPHUDV" 5DSSRUW QU /XQG /LYVPHGHOVHNRQRPLVND ,QVWLWXWHW

… 1HGHUJDDUG 3 + 2 +DQVHQ 3 0LNNHOVHQ ()·V ODQGEUXJVSROLWLN RJ

'DQPDUN .¡EHQKDYQ +DQGHOVK¡MVNROHQV IRUODJ

… 1LHOVHQ . 0 7KRUVHQ 6 0DUNDJHU - 3 -HQVHQ 0 6¡QGHUJDDUG - & 5HIVJDDUG

0 6W\F]HQ . , 'DKO 0DGVHQ & ' %¡UJHVHQ / :LJJHUV 6 ( 3HGHUVHQ + %

0DGVHQ .YDQWLILFHULQJ DI Q ULQJVVWRIIHUV WUDQVSRUW IUD NLOGH WLO UHFL

SLHQW VDPW HIIHNW L YDQGPLOM¡HW 3S 'DQPDUNV 0LOM¡XQGHUV¡JHOVHU 0LOM¡

RJ (QHUJLPLQLVWHULHW )DJOLJ UDSSRUW IUD '08 XQGHU XGJLYHOVH

… 1RXUVH + 2 5HJLRQDO (FRQRPLFV 3S 1HZ


… 3ULPGDKO - 'HQPDUN

3S LQ 0 :KLWE\ (G 7KH (XURSHDQ (QYLURQPHQW DQG &$3 UHIRUP ²

3ROLFLHV DQG 3URVSHFWV IRU &RQVHUYDWLRQ 2[RQ &$% ,QWHUQDWLRQDO

… 5DVPXVVHQ . / 0¡OOHU -HQVHQ $ JHQHULF PRGHO RI VKLIWLQJ FXOWLYDWLRQ

'DQLVK -RXUQDO RI *HRJUDSK\ 6SHFLDO ,VVXH SS

… 5RWK $ ( &RPPHQWV RQ 7YHUVN\·V 5DWLRQDO 7KHRU\ DQG &RQVWUXFWLYH FKRLFH

3S LQ . $UURZ ( &RORPEDWWR 0 3HDUOPDQ & 6FKPLGW (GV 7KH

5DWLRQDO )RXQGDWLRQ RI (FRQRPLF %HKDYLRXU /RQGRQ 0DFPLOOLDQ

… 5XQJH & )

LF\

%H\RQG WKH 8UXJXD\ 5RXQG (PHUJLQJ LVVXHV LQ $JULFXOWXUDO WUDGH SRO

3S LQ : 3 $YHU\ (G :RUOG $JULFXOWXUH DQG WKH *$77 %RXOGHU

/RQGRQ /\QQH 5LHQQHU 3XEOLVKHUV

… 6FNRNDL 3 7KH &RPPRQ $JULFXOWXUDO 3ROLF\ LQ (FRQRPHWULF 0RGHOV

3S LQ * $QDQLD (G 9DOXWDUH JOL HIIHWWL GHOOD 3ROLWLFD $JULFROD

&RPXQH /R ´VWDWR GHOO·DUWHµ GHL PRGHOOL SHU O·DQDOLVL TXDQWLWDWLYD GHJOL

HIIHWWL GHOOH SROLWLFKH DJULFROH GHOO·8QLRQH (XURSHD 1DSROL 1,6

… 6-), D 1RWDW YHGU¡UHQGH NRQVHNYHQVHU IRU GDQVN ODQGEUXJ DI $JHQGD

IRU GHQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN LI¡OJH EHVOXWQLQJ DI 'HW (XURS LVNH

5nG GHQ PDUWV .¡EHQKDYQ 6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH

,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… 6-), E ‘NRQRPLHQ L ODQGEUXJHWV GULIWVJUHQH 6HULH % QU .¡

EHQKDYQ 6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GH

YDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… 6-), F /DQGEUXJHWV ¡NRQRPL ² (IWHUnUHW 3S .¡EHQKDYQ

6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQG

EUXJ RJ )LVNHUL


… 6-), 1RWDW YHGU¡UHQGH GH ¡NRQRPLVNH NRQVHNYHQVHU IRU 'DQPDUN RJ

GDQVN ODQGEUXJ DI HQ IXOGVW QGLJ OLEHUDOLVHULQJ DI YHUGHQVKDQGOHQ PHG

ODQGEUXJVYDUHU .¡EHQKDYQ 6WDWHQV -RUGEUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW

0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL

… 6-), /DQGEUXJHWV ¡NRQRPL (IWHUnUHW .¡EHQKDYQ 6WDWHQV -RUG

EUXJV RJ )LVNHUL¡NRQRPLVNH ,QVWLWXW 0LQLVWHULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )L

VNHUL

… 6WUXNWXUGLUHNWRUDWHW /DQGEUXJHWV VWUXNWXUXGYLNOLQJ %HW QNQLQJ QU

IUD 8GYDOJHW YHGU¡UHQGH ODQGEUXJHWV VWUXNWXUXGYLNOLQJ .¡EHQKDYQ 0LQLVWH

ULHW IRU )¡GHYDUHU /DQGEUXJ RJ )LVNHUL -DQXDU

… 6XPQHU ' $ 6 7DQJHUPDQQ ,QWHUQDWLRQDO 7UDGH 3ROLF\ DQG 1HJRWLDWLRQV

3S &KDSWHU LQ % / *DUGQHU * & 5DXVVHU (GV +DQGERRN RI

$JULFXOWXUDO (FRQRPLFV 9RO

(OVHYLHU

% ² $JULFXOWXUDO DQG )RRG 3ROLF\ $PVWHUGDP

… 6XWKHUODQG $ - 0 - 0F*UHJRU - % 'HQW - :LOORFN , 'HDU\ * *LEVRQ 5

*ULHYH 2 0RUJDQ (GLQEXUJK IDUPHU GHFLVLRQ PDNLQJ VWXG\ HOHPHQWV LPSRUWDQW

WR WKH IDUPHU

3S LQ * %HHUV 5 % 0 +XLUQH + & 3UXLV (GV )DUPHUV LQ VPDOO

VFDOH DQG ODUJH VFDOH IDUPLQJ LQ D QHZ SHUVSHFWLYH REMHFWLYHV GHFLVLRQ

PDNLQJ DQG LQIRUPDWLRQ UHTXLUHPHQWV +DDJ $JULFXOWXUDO (FRQRPLFV 5HVHDUFK

,QVWLWXWH /(, '/2

… 6ZLQEDQN $ &$3 UHIRUP DQG WKH :72 (XURSHDQ 5HYLHZ RI $JULFXO

WXUDO (FRQRPLFV 9RO SS

… 7D\ORU & 5 . + 5HLFKHOGHUIHU 6 5 -RKQVRQ (GV $JULFXOWXUDO 6HFWRU

0RGHOV IRU WKH 8QLWHG 6WDWHV 3S ,RZD ,RZD 6WDWH 8QLYHUVLW\ 3UHVV


… 7URHOVHQ 7 1RWHVDPOLQJ WLO +$ IDJ 3S Ã ² Ã .¡EHQKDYQ

+DQGHOVK¡MVNROHQ L .¡EHQKDYQ

… 9DULDQ + 5 ,QWHUPHGLDWH 0LFURHFRQRPLFV ² D PRGHUQ DSSURDFK 3S

1HZ


,QWHUQHW NLOGHU

… )$267$7 7LOJ QJHOLJ Sn

KWWS DSSV IDR RUJ SDJH FROOHFWLRQV"VXEVHW DJULFXOWXUH > -XQL@

… 5DYDUD & 0 5\EDFK 'LH :72 WDJW LQ GHU Z VWH &UHGLW 6XLVVH (FR

QRPLF 5HVHDUFK &RQVXOWLQJ 7LOJ QJHOLJ Sn

KWWS EXOOHWLQ FUHGLW VXLVVH FK WKHPHQ KWPO DQNHU > $XJXVW@

… 6WDWLVWLNEDQNHQ 7LOJ QJHOLJ Sn ZZZ VWDWLVWLNEDQNHQ GN > $XJXVW@

… 6\VWLPHV )LORVRILOHNVLNRQ

EHU@

7LOJ QJHOLJ Sn ZZZ V\VWLPH GN > 6HSWHP

,QWHUYLHZ PHG ODQGP QG

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG PLGDOGUHQGH SODQWHDYOHU Sn PHOOHPVWRU EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG \QJUH SODQWHDYOHU Sn VW¡UUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG PLGDOGUHQGH SODQWHDYOHU Sn VW¡UUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG PLGDOGUHQGH SODQWHDYOHU Sn PLQGUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG OGUH SODQWHDYOHU Sn PLQGUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG OGUH NY JDYOHU Sn VW¡UUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG OGUH NY JDYOHU Sn PHOOHPVWRU EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG \QJUH NY JDYOHU Sn PHOOHPVWRU EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG PLGDOGUHQGH NY JDYOHU Sn VW¡UUH EHGULIW GHQ 0DUWV


… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG PLGDOGUHQGH VYLQHSURGXFHQW Sn PHOOHPVWRU EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG \QJUH VYLQHSURGXFHQW Sn PLQGUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG PLGDOGUHQGH VYLQHSURGXFHQW Sn VW¡UUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG PLGDOGUHQGH VYLQHSURGXFHQW Sn PHOOHPVWRU EHGULIW GHQ 0DUWV

… /DQGPDQG ,G QU

,QWHUYLHZ PHG \QJUH VYLQHSURGXFHQW Sn VW¡UUH EHGULIW GHQ 0DUWV

,QWHUYLHZ PHG NRQVXOHQWHU

… .RQVXOHQW ² ,G QU

,QWHUYLHZ PHG SODQWHDYOVNRQVXOHQW GHQ 0DUWV

… .RQVXOHQW ² ,G QU

,QWHUYLHZ PHG NY JEUXJVNRQVXOHQW Sn VW¡UUH EHGULIW GHQ 0DUWV

… .RQVXOHQW ² ,G QU

,QWHUYLHZ PHG VYLQHSURGXNWLRQVNRQVXOHQW GHQ 0DUWV


%LODJ

(60(5$/'$V RXWSXWYDULDEOH

5HVXOWDWPDWULFH IRU GH WUH XQGHUV¡JHOVHVNRPPXQHU 'LPHQVLRQ

2XWSXWYDULDEOH

9nUE\JDUHDO KD

9LQWHUE\JDUHDO KD

+YHGHDUHDO KD

5XJDUHDO KD

+DYUHDUHDO KD

$UHDO DQGHW NRUQ KD

UWHDUHDO KD

5DSVDUHDO KD

*U V RJ NO¡YHUIU¡DUHDO KD

.DUWRIIHODUHDO KD

6XNNHUURHDUHDO KD

$UHDO DQGUH VDOJVDIJU¡GHU KD

)RGHUURHDUHDO KD

6 GVNLIWHJU VDUHDO KD

9HGYDUHQGH JU V DUHDO KD

+HOV G RJ PDMV DUHDO KD

%UDNDUHDO KD

*HQQHPVQLWOLJW DQWDO PDONHN¡HU VWN

*HQQHPVQLWOLJW DQWDO DPPHN¡HU VWN

*HQQHPVQLWOLJW DQWDO NYLHU VWN

*HQQHPVQLWOLJW DQWDO W\UH RJ W\UHNDOYH VWN

*HQQHPVQLWOLJW DQWDO DYOVVYLQ VWN

*HQQHPVQLWOLJW DQWDO DQGUH VYLQ VWN

$QWDO IMHUNU HQKHGHU DI VWN

9nUE\JXGE\WWH KNJ

9LQWHUE\JXGE\WWH KNJ

+YHGHXGE\WWH KNJ

5XJXGE\WWH KNJ

+DYUHXGE\WWH KNJ

$QGHW NRUQ XGE\WWH KNJ

UWHXGE\WWH KNJ

5DSVXGE\WWH KNJ

.DUWRIIHOXGE\WWH KNJ

6XNNHUURHXGE\WWH KNJ

.RUQ EUXWWRXGE\WWH NU

UWHU EUXWWRXGE\WWH NU

*U V RJ NO¡YHUIU¡ EUXWWRXGE\WWH NU

5DSV EUXWWRXGE\WWH NU

.DUWRIOHU EUXWWRXGE\WWH NU


6XNNHUURHU EUXWWRXGE\WWH NU

$QGUH DIJU¡GHU EUXWWRXGE\WWH NU

0 ON EUXWWRXGE\WWH NU

$QGHW EUXWWRXGE\WWH NY J NU

6PnJULVH EUXWWRXGE\WWH NU

$QGHW EUXWWRXGE\WWH VYLQ NU

)MHUNU EUXWWRXGE\WWH NU

8GOHMH GULIWVPLGOHU EUXWWRXGE\WWH NU

7LOVNXG SODQWHSURGXNWLRQ EUXWWRXGE\WWH NU

7LOVNXG KXVG\USURGXNWLRQ EUXWWRXGE\WWH NU

2PNRVWQLQJ XGV G NU

2PNRVWQLQJ NXQVWJ¡GQLQJ NU

2PNRVWQLQJ NHPLNDOLHU NU

2PNRVWQLQJ NUDIWIRGHU NU

2PNRVWQLQJ JURYIRGHU NU

2PNRVWQLQJ HOHNWULFLWHW NU

2PNRVWQLQJ EU QGVWRI HQHUJL L ¡YULJW NU

9HGOLJHKROG GULIWVE\JQLQJHU NU

9HGOLJHKROG JUXQGIRUEHGULQJ NU

9HGOLJHKROG LQYHQWDU NU

2PNRVWQLQJ PDVNLQVWDWLRQ NU

'LYHUVH RPNRVWQLQJHU YHGU SODQWHDYO NU

2PNRVWQLQJ G\UO JH RJ PHGLFLQ NU

.RQWURORPNRVWQLQJHU NU

2PNRVWQLQJ LQVHPLQHULQJ EHG NQLQJ NU

'LYHUVH RPNRVWQLQJHU KXVG\UKROG NU

2PNRVWQLQJ IRUVLNULQJHU NU

$IVNULYQLQJ GULIWVE\JQLQJHU NU

$IVNULYQLQJ JUXQGIRUEHGULQJ NU

$IVNULYQLQJ LQYHQWDU NU

2PNRVWQLQJ OHMHW DUEHMGVNUDIW NU

2PNRVWQLQJ HMHQGRPVVNDW NU

$UEHMGVIRUEUXJ L DOW WLPHU

'ULIWVRYHUVNXG ODQGEUXJ NU

,QGW JW I¡U UHQWHU L DOW NU

/¡EHQGH LQGNRPVW NU

9 UGL LQYHQWDU SULPR NU

9 UGL IMHUNU SULPR NU

9 UGL NY J SULPR NU

9 UGL VYLQ SULPR NU

9 UGL DQGUH KXVG\U SULPR NU

9 UGL ODJHUEHKROGQLQJHU SULPR NU

.DSLWDOLQGVDWV L DOW SULPR NU


%LODJ D

,QWHUYLHZJXLGH WLO ODQGP QG L 5DYQVERUJ NRPPXQH

6S¡UJVPnO +HQVLJW

,QWURGXNWLRQ

$OGHU RJ DQWDO nU L YLUNH VRP VHOYVW QGLJ ODQGPDQG

KYRUQnU JnUGHQ EOHY RYHUWDJHW N¡EW "

+YDG HU VW¡UUHOVHQ DI GHW G\UNHGH DUHDO RSDGJnHQGH HOOHU

QHGDGJnHQGH VLGHQ RYHUWDJHOVH DI JnUGHQ "

(U GHU PHGKM OS Sn JnUGHQ" L IRUP DI nUVY UN

+YDG HU GHQ QXY UHQGH SURGXNWLRQ L KHNWDU"

+YLONH DIJU¡GHU G\UNHV"

) HNV NRUQ IU¡ E OJIUXJWHU NDUWRIOHU VXNNHUURHU

URGIUXJWHU L ¡YULJW JU V PY

+YLONH YDOJ IRUHWDJHV"

0RGWDJHU GX KHNWDUVW¡WWH HOOHU DQGHQ (8 VWDWVOLJ VW¡WWH

WLO SURGXNWLRQHQ Sn GLQ EHGULIW"

+YLONH NULWHULHU Y JWHU GX K¡MW L SODQO JQLQJHQ DI SURGXN

WLRQHQ" +YLONH WUH NULWHULHU Y JWHV K¡MVW"

) HNV ¡NRQRPL VXEVLGLHU V GVNLIWH PLOM¡ DUEHMGVWLG ULVL

NRPLQLPHULQJ NYRWHU DQGHW"

+YRUIRU IRUGHOHU UDQJRUGQLQJHQ VLJ VRP GHQ J¡U"

+YHP VWnU IRU SURGXNWLRQVEHVOXWQLQJHUQH

Sn JnUGHQ"

6DPDUEHMGHU GX PHG QRJHQ RP GHP" .RQVXOHQW IUD

ODQGERIRUHQLQJ DQGUH EHGULIWHU DQGUH Sn JnUGHQ"

+YRU RIWH EHQ\WWHU GX GLQ NRQVXOHQW HU "

+YLONH W\SHU EHVOXWQLQJHU KDU NRQVXOHQWHQ LQGIO\GHOVH

Sn"

) HNV ¡NRQRPL SURGXNWLRQ (8·V VW¡WWHRUGQLQJHU SULVHU

V GVNLIWHU"

+YRUGDQ KROGHU GX GLJ HOOHUV RSGDWHUHW Sn I HNV SULVHU

DIV WQLQJVPXOLJKHGHU VW¡WWH PY "

+YRUGDQ WLOSDVVHU GX GLQ SURGXNWLRQV ¡NRQRPL WLO

,VEU\GHU VS¡UJVPnO

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In HQ LGH DI

RPIDQJHW DI EHGULIWHQ VDPW DW ILQGH XG DI

RP GHW HU VWRU HOOHU OLOOH SURGXNWLRQ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ G\UNHU DIJU¡GHU GHU HU

RPIDWWHW DI (8·V VW¡WWHRUGQLQJHU

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ HU SnYLUNHW DI (8·V

VW¡WWHRUGQLQJHU

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRU

K¡MW ¡NRQRPLHQ Y JWHU KRV ODQGPDQGHQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYRU

IRU ODQGPDQGHQ Y JWHU QRJOH IDNWRUHU

K¡MHUH HQG DQGUH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW EOLYH VLNNHU Sn DW

GHW HU GHQ SnJ OGHQGH MHJ WDOHU PHG GHU

IRUHWDJHU GH SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH YDOJ

Sn JnUGHQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYLO

NH HNVWHUQH IDNWRUHU ODQGPDQGHQV

EHVOXWQLQJHU HYHQWXHOW SnYLUNHV DI

ÃÃ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYLO

NH DVSHNWHU DI GH SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH

EHVOXWQLQJHU VRP ODQGPDQGHQ RYHUODGHU

WLO NRQVXOHQWHQ RJ KYLONH KDQ VHOY ¡QVNHU

LQGIO\GHOVH Sn

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU


IUHPWLGHQ" (U GHW ·KHU RJ QX· EHVOXWQLQJHU HOOHU ODQJVLJWHGH KXUWLJW ODQGPDQGHQ UHDJHUHU Sn I HNV Q\H

EHVOXWQLQJHU"

SROLWLVNH WLOWDJ

+DU GX SODQHU IRU XGYLGHOVH DI SURGXNWLRQHQ EHGULIWHQ" 6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRUYLGW

ODQGPDQGHQ W QNHU IUHPDGUHWWHW 'HUYHG

XQGHUV¡JHV RP GH KDU HQ IRUQHPPHOVH DI

KYDG IUHPWLGHQ YLO EULQJH

(60(5$/'$

'HQ PRGHO MHJ DUEHMGHU PHG DQWDJHU DW ODQGPDQGHQ HU

HW UDWLRQHOW W QNHQGH LQGLYLG RJ KDQGOHU XG IUD ¡QVNH RP DW

RSWLPHUH VLQ SURILW RJ PLQLPHUH VLQH RPNRVWQLQJHU ² HU GHW

HW JRG WLOQ UPHOVH DI GLJ VRP ODQGPDQG"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

'HQ PRGHO MHJ KDU EUXJHW WLO DW IRUHWDJH IUHPVNULYQLQJHU

IRU GDQVN ODQGEUXJVSURGXNWLRQ IRUXGV WWHU DW QnU SULVHQ Sn

URHU VWLJHU Vn YLO IRUEUXJHW DI J¡GQLQJ RJVn VWLJH" (U GHW

VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU DW KYLV NRUQSULVHUQH VWLJHU Vn YLO

GLW IRUEUXJ DI J¡GQLQJ RJVn VWLJH" (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU DW KYLV SULVHUQH Sn J¡GQLQJ VWLJHU

YLO GX SURGXFHUH PLQGUH VXNNHU GD RPNRVWQLQJHUQH EOLYHU

IRU K¡MH" (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU DW KYLV SULVHUQH Sn J¡GQLQJ VWLJHU

YLO GX SURGXFHUH PLQGUH NRUQ GD RPNRVWQLQJHUQH EOLYHU IRU

K¡MH" (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU RJVn DW KYLV KHNWDUVW¡WWHQ WLO HQ

JLYHQ DIJU¡GH VWLJHU YLO GH SURGXFHUH PHUH DI GHQ JLYQH DI

JU¡GH" (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ DQWDJHU RJVn DW KYLV SULVHQ Sn PDVNLQVWDWLRQ

VWLJHU YLO GLW PDVNLQIRUEUXJ IDOGH (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

,I¡OJH HQ IUHPVNULYQLQJ MHJ KDU IRUHWDJHW YLO IUHPWLGHQ

IRU QHWRS GHQ SURGXNWLRQVW\SH VRP GX RSHUHUHU PHG KHU

Sn EHGULIWHQ VH VnOHGHV XG L nU +YRUGDQ IRUKROGHU GX

GLJ WLO GHW"

(60(5$/'$V IRUPnO RJ YLUNH IRUNODUHV

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH ODQG

PDQGHV VHOYRSIDWWHOVH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In XQGHUV¡JW

KYRUYLGW GH WHQGHQVHU DGI UGVSDUDPHWUH

IRUHVNULYHU HU VDQGH

ÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In ODQGPDQGHQV

YXUGHULQJ DI GH UHVXOWDWHU VRP

(60(5$/'$ OHYHUHU *UDIHUQH GHU

UHODWHUHU WLO 5DYQVERUJ NRPPXQH VRP VHV

L NDSLWHO YLVHV WLO ODQGP QGHQH


0HQHU GX DW GHU HU HQ IRUGHO PHG GHQQH VODJV IUHP

VNULYQLQJHU"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

(U GHU QRJHW GX PHQHU PDQ EXUGH LQGGUDJH L PRGHODU

EHMGHW"

)UHPWLGHQ

+YRUGDQ VHU GX IUHPWLGHQ IRU GLQ EHGULIW PHG KHQV\Q WLO

SURGXNWLRQHQ"

9LO HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ Y UH ¡QVNY U

GLJ IRU GLJ RJ GLQ EHGULIW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

.XQQH GX IRUHVWLOOH GLJ DW HQ VnGDQ LQGWUDI L GHQ Q UPH

VWH IUHPWLG"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

(YW

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In HW RYHUEOLN

RYHU KYLONHQ KROGQLQJ ODQGPDQGHQ KDU WLO

IUHPVNULYQLQJVDUEHMGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ PHQHU GHU PDQJOHU

IDJOLJKHG L PRGHODUEHMGHW 'HVXGHQ DI

G NNHV RJVn KYLONH W\SHU IUHPVNULYQLQJHU

KDQ ILQGHU WURY UGLJH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGP QGHQHV RYHUYHMHOVHU RP IUHP

WLGHQ VWHPPHU RYHUHQV PHG GH PRGHO

IUHPVNUHYQH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRU

RSWLPLVWLVN ODQGPDQGHQ HU RPNULQJ IUHP

WLGHQ

ÃÃÃ


%LODJ E

,QWHUYLHZJXLGH WLO ODQGP QG L +HOOH NRPPXQH

6S¡UJVPnO +HQVLJW

,QWURGXNWLRQ

$OGHU RJ DQWDO nU L YLUNH VRP VHOYVW QGLJ ODQGPDQG

KYRUQnU JnUGHQ EOHY RYHUWDJHW N¡EW "

+YDG HU VW¡UUHOVHQ DI GHW G\UNHGH DUHDO RSDGJnHQGH HOOHU

QHGDGJnHQGH VLGHQ RYHUWDJHOVH DI JnUGHQ "

(U GHU PHGKM OS Sn JnUGHQ" L IRUP DI nUVY UN

+YDG HU GHQ QXY UHQGH SURGXNWLRQ L KHNWDU"

+YLONH DIJU¡GHU G\UNHV"

) HNV NRUQ IU¡ E OJIUXJWHU NDUWRIOHU VXNNHUURHU

URGIUXJWHU L ¡YULJW JU V PY

+YRU PDQJH NY J KDU GX Sn EHGULIWHQ"

) HNV PDONHN¡HU DPPHN¡HU W\UH RJ W\UHNDOYH N¡GNY J

+YLONH YDOJ IRUHWDJHV"

0RGWDJHU GX KHNWDUVW¡WWH G\UHVW¡WWH HOOHU DQGHQ

(8 VWDWVOLJ VW¡WWH WLO SURGXNWLRQHQ Sn GLQ EHGULIW"

(U GX VHOYIRUV\QHQGH PHG J¡GQLQJ RJ IRGHU"

+YLONH NULWHULHU Y JWHU GX K¡MW L SODQO JQLQJHQ DI SURGXN

WLRQHQ" +YLONH WUH NULWHULHU Y JWHV K¡MVW"

) HNV ¡NRQRPL IRGHU VXEVLGLHU V GVNLIWH PLOM¡ DUEHMGVWLG

ULVLNRPLQLPHULQJ NYRWHU DQGHW"

+YRUIRU IRUGHOHU UDQJRUGQLQJHQ VLJ VRP GHQ J¡U"

+YHP VWnU IRU SURGXNWLRQVEHVOXWQLQJHUQH

Sn JnUGHQ"

6DPDUEHMGHU GX PHG QRJHQ RP GHP" .RQVXOHQW IUD

ODQGERIRUHQLQJ DQGUH EHGULIWHU DQGUH Sn JnUGHQ"

+YRU RIWH EHQ\WWHU GX GLQ NRQVXOHQW HU "

+YLONHQ W\SH EHVOXWQLQJHU KDU NRQVXOHQWHQ LQGIO\GHOVH

Sn"

) HNV ¡NRQRPL SURGXNWLRQ (8·V VW¡WWHRUGQLQJHU SULVHU

V GVNLIWHU"

+YRUGDQ KROGHU GX GLJ HOOHUV RSGDWHUHW Sn I HNV SULVHU

,VEU\GHU VS¡UJVPnO

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In HQ LGH DI

RPIDQJHW DI EHGULIWHQ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ G\UNHU DIJU¡GHU GHU HU

RPIDWWHW DI (8·V VW¡WWHRUGQLQJHU 'HVX

GHQ ¡QVNHV RPIDQJHW DI KXVG\USURGXNWL

RQHQ DIG NNHW IRU DW YXUGHUH RP GHW HU HQ

OLOOH HOOHU VWRU SURGXNWLRQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ HU SnYLUNHW DI (8·V

VW¡WWHRUGQLQJHU

+YLV ODQGPDQGHQ HU VHOYIRUV\QHGH PHG

IRGHU YLO WHQGHQVHUQH VRP DGI UGVSDUD

PHWUHQH L QRJOH WLOI OGH YLVHU LNNH Y UH

WLOVWHGH IRU KDQV YHGNRPPHQGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRU K¡MW

¡NRQRPLHQ Y JWHU KRV ODQGPDQGHQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYRU

IRU ODQGPDQGHQ Y JWHU QRJOH IDNWRUHU

K¡MHUH HQG DQGUH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW EOLYH VLNNHU Sn DW

GHW HU GHQ SnJ OGHQGH MHJ WDOHU PHG GHU

IRUHWDJHU GH SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH YDOJ

Sn JnUGHQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYLONH

HNVWHUQH IDNWRUHU ODQGPDQGHQV EHVOXWQLQ

JHU HYHQWXHOW SnYLUNHV DI

ÃÃ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYLO


DIV WQLQJVPXOLJKHGHU VW¡WWH PY "

+YRUGDQ WLOSDVVHU GX GLQ SURGXNWLRQV ¡NRQRPL WLO

IUHPWLGHQ" (U GHW ·KHU RJ QX· EHVOXWQLQJHU HOOHU ODQJVLJWHGH

EHVOXWQLQJHU"

NH DVSHNWHU DI GH SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH

EHVOXWQLQJHU VRP ODQGPDQGHQ RYHUODGHU

WLO NRQVXOHQWHQ RJ KYDG KDQ VHOY ¡QVNHU

LQGIO\GHOVH Sn

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

KXUWLJW ODQGPDQGHQ UHDJHUHU Sn I HNV Q\H

SROLWLVNH WLOWDJ

+DU GX SODQHU IRU XGYLGHOVH DI SURGXNWLRQHQ EHGULIWHQ" 6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRUYLGW

ODQGPDQGHQ W QNHU IUHPDGUHWWHW 'HUYHG

XQGHUV¡JHV RP GH KDU HQ IRUQHPPHOVH DI

KYDG IUHPWLGHQ YLO EULQJH

(60(5$/'$

'HQ PRGHO MHJ DUEHMGHU PHG DQWDJHU DW ODQGPDQGHQ HU

HW UDWLRQHOW W QNHQGH LQGLYLG RJ KDQGOHU XG IUD ¡QVNH RP DW

RSWLPHUH VLQ SURILW RJ PLQLPHUH VLQH RPNRVWQLQJHU ² HU GHW

HW JRG WLOQ UPHOVH DI GLJ VRP ODQGPDQG"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

'HQ PRGHO MHJ KDU EUXJW WLO DW IRUHWDJH IUHPVNULYQLQJHU

IRU GDQVN ODQGEUXJVSURGXNWLRQ IRUXGV WWHU DW KYLV NRUQSUL

VHUQH VWLJHU Vn YLO GLW IRUEUXJ DI J¡GQLQJ RJVn VWLJH (U GHW

VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU DW KYLV SULVHUQH Sn J¡GQLQJ VWLJHU

YLO GX SURGXFHUH PLQGUH NRUQ GD RPNRVWQLQJHUQH EOLYHU IRU

K¡MH (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU DW KYLV SULVHUQH Sn IRGHU VWLJHU YLO

GX SURGXFHUH I UUH G\U GD RPNRVWQLQJHUQH EOLYHU IRU K¡MH

(U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU RJVn DW KYLV KHNWDUVW¡WWHQ WLO HQ

JLYHQ DIJU¡GH VWLJHU YLO GX SURGXFHUH PHUH DI GHQ JLYQH DI

JU¡GH (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU RJVn DW KYLV VW¡WWHQ WLO HW JLYHQW

G\U VWLJHU YLO GX SURGXFHUH IOHUH DI GHW JLYQH KXVG\U (U GHW

VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ DQWDJHU RJVn DW KYLV SULVHQ Sn PDVNLQVWDWLRQ

VWLJHU YLO GLW PDVNLQIRUEUXJ IDOGH (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

,I¡OJH HQ IUHPVNULYQLQJ MHJ KDU IRUHWDJHW YLO IUHPWLGHQ

IRU QHWRS GHQ SURGXNWLRQVW\SH VRP GX RSHUHUHU PHG KHU

Sn EHGULIWHQ VH VnOHGHV XG L nU +YRUGDQ IRUKROGHU GX

GLJ WLO GHW"

(60(5$/'$V IRUPnO RJ YLUNH IRUNODUHV

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In DIG NNHW

ODQGPDQGHV VHOYRSIDWWHOVH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In XQGHUV¡JW

KYRUYLGW GH WHQGHQVHU DGI UGVSDUDPHWUH

IRUHVNULYHU HU VDQGH

ÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In ODQGPDQGHQV

YXUGHULQJ DI GH UHVXOWDWHU VRP

(60(5$/'$ OHYHUHU *UDIHUQH GHU

UHODWHUHU WLO +HOOH NRPPXQH VRP VHV L

NDSLWHO YLVHV WLO ODQGP QGHQH


0HQHU GX DW GHW HU HQ IRUGHO PHG GHQQH VODJV IUHP

VNULYQLQJHU"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

(U GHU QRJHW GX PHQHU PDQ EXUGH LQGGUDJH L PRGHODU

EHMGHW"

)UHPWLGHQ

+YRUGDQ VHU GX IUHPWLGHQ IRU GLQ EHGULIW PHG KHQV\Q WLO

SURGXNWLRQHQ"

9LO HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ Y UH ¡QVNY U

GLJ IRU GLJ RJ GLQ EHGULIW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

.XQQH GX IRUHVWLOOH GLJ DW HQ VnGDQ LQGWUDI L GHQ Q UPH

VWH IUHPWLG"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

(YW

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In HW RYHUEOLN

RYHU KYLONHQ KROGQLQJ ODQGPDQGHQ KDU WLO

IUHPVNULYQLQJVDUEHMGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW NODUO JJH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ PHQHU GHU PDQJOHU

IDJOLJKHG L PRGHODUEHMGHW 'HVXGHQ DI

G NNHV RJVn KYLONH W\SHU IUHPVNULYQLQJHU

KDQ ILQGHU WURY UGLJH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGP QGHQHV RYHUYHMHOVHU RP IUHP

WLGHQ VWHPPHU RYHUHQV PHG GH PRGHO

IUHPVNUHYQH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRU

RSWLPLVWLVN ODQGPDQGHQ HU RPNULQJ IUHP

WLGHQ

ÃÃÃ


%LODJ F

,QWHUYLHZJXLGH WLO ODQGP QG L 0RUV¡ NRPPXQH

6S¡UJVPnO +HQVLJW

,QWURGXNWLRQ

$OGHU RJ DQWDO nU L YLUNH VRP VHOYVW QGLJ ODQGPDQG

KYRUQnU JnUGHQ EOHY RYHUWDJHW N¡EW "

+YDG HU VW¡UUHOVHQ DI GHW G\UNHGH DUHDO RSDGJnHQGH HOOHU

QHGDGJnHQGH VLGHQ RYHUWDJHOVH DI JnUGHQ "

(U GHU PHGKM OS Sn JnUGHQ" L IRUP DI nUVY UN

+YDG HU GHQ QXY UHQGH SURGXNWLRQ L KHNWDU"

+YLONH DIJU¡GHU G\UNHV"

) HNV NRUQ IU¡ E OJIUXJWHU NDUWRIOHU VXNNHUURHU

URGIUXJWHU L ¡YULJW JU V PY

+YRU PDQJH VYLQ KDU GX Sn EHGULIWHQ"

) HNV V¡HU VPnJULVH HOOHU VODJWHVYLQ

+YLONH YDOJ IRUHWDJHV"

0RGWDJHU GX KHNWDUVW¡WWH G\UHVW¡WWH HOOHU DQGHQ

(8 VWDWVOLJ VW¡WWH WLO SURGXNWLRQHQ Sn GLQ EHGULIW"

(U GX VHOYIRUV\QHQGH PHG J¡GQLQJ RJ IRGHU"

+YLONH NULWHULHU Y JWHU GX K¡MW L SODQO JQLQJHQ DI SURGXN

WLRQHQ" +YLONH WUH NULWHULHU Y JWHV K¡MVW"

) HNV ¡NRQRPL IRGHU VXEVLGLHU V GVNLIWH PLOM¡ DUEHMGVWLG

ULVLNRPLQLPHULQJ NYRWHU DQGHW"

+YRUIRU IRUGHOHU UDQJRUGQLQJHQ VLJ VRP GHQ J¡U"

+YHP VWnU IRU SURGXNWLRQVEHVOXWQLQJHUQH

Sn JnUGHQ"

6DPDUEHMGHU GX PHG QRJHQ RP GHP" .RQVXOHQW IUD

ODQGERIRUHQLQJ DQGUH EHGULIWHU DQGUH Sn JnUGHQ"

+YRU RIWH EHQ\WWHU GX GLQ NRQVXOHQW HU "

+YLONHQ W\SH EHVOXWQLQJHU KDU NRQVXOHQWHQ LQGIO\GHOVH

Sn"

) HNV ¡NRQRPL SURGXNWLRQ (8·V VW¡WWHRUGQLQJHU SULVHU

V GVNLIWHU"

+YRUGDQ KROGHU GX GLJ HOOHUV RSGDWHUHW Sn I HNV SULVHU

,VEU\GHU VS¡UJVPnO

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In HQ LGH DI

RPIDQJHW DI EHGULIWHQ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ G\UNHU DIJU¡GHU GHU HU

RPIDWWHW DI (8·V VW¡WWHRUGQLQJHU 'HVX

GHQ ¡QVNHV RPIDQJHW DI KXVG\USURGXNWL

RQHQ DIG NNHW IRU DW YXUGHUH RP GHW HU

HQ OLOOH HOOHU VWRU SURGXNWLRQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ HU SnYLUNHW DI (8·V

VW¡WWHRUGQLQJHU

+YLV ODQGPDQGHQ HU VHOYIRUV\QHGH PHG

IRGHU YLO WHQGHQVHUQH VRP DGI UGVSDUD

PHWUHQH L QRJOH WLOI OGH YLVHU LNNH Y UH

WLOVWHGH IRU KDQV YHGNRPPHQGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRU

K¡MW ¡NRQRPLHQ Y JWHU KRV ODQGPDQGHQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYRU

IRU ODQGPDQGHQ Y JWHU QRJOH IDNWRUHU

K¡MHUH HQG DQGUH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW EOLYH VLNNHU Sn

DW GHW HU GHQ SnJ OGHQGH MHJ WDOHU PHG

GHU IRUHWDJHU GH SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH

YDOJ Sn JnUGHQ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYLO

NH HNVWHUQH IDNWRUHU ODQGPDQGHQV

EHVOXWQLQJHU HYHQWXHOW SnYLUNHV DI

ÃÃ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYLO


DIV WQLQJVPXOLJKHGHU VW¡WWH PY "

+YRUGDQ WLOSDVVHU GX GLQ SURGXNWLRQV ¡NRQRPL WLO

IUHPWLGHQ" (U GHW ·KHU RJ QX· EHVOXWQLQJHU HOOHU ODQJVLJWHGH

EHVOXWQLQJHU"

NH DVSHNWHU DI GH SURGXNWLRQV¡NRQRPLVNH

EHVOXWQLQJHU VRP ODQGPDQGHQ RYHUODGHU

WLO NRQVXOHQWHQ RJ KYDG KDQ VHOY ¡QVNHU

LQGIO\GHOVH Sn

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

KXUWLJW ODQGPDQGHQ UHDJHUHU Sn I HNV Q\H

SROLWLVNH WLOWDJ

+DU GX SODQHU IRU XGYLGHOVH DI SURGXNWLRQHQ EHGULIWHQ" 6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRUYLGW

ODQGPDQGHQ W QNHU IUHPDGUHWWHW 'HUYHG

XQGHUV¡JHV RP ODQGPDQGHQ KDU HQ IRU

QHPPHOVH DI KYDG IUHPWLGHQ YLO EULQJH

(60(5$/'$

'HQ PRGHO MHJ DUEHMGHU PHG DQWDJHU DW ODQGPDQGHQ HU

HW UDWLRQHOW W QNHQGH LQGLYLG RJ KDQGOHU XG IUD ¡QVNH RP DW

RSWLPHUH VLQ SURILW RJ PLQLPHUH VLQH RPNRVWQLQJHU ² HU GHW

HW JRG WLOQ UPHOVH DI GLJ VRP ODQGPDQG"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

'HQ PRGHO MHJ KDU EUXJW WLO DW IRUHWDJH IUHPVNULYQLQJHU

IRU GDQVN ODQGEUXJVSURGXNWLRQ IRUXGV WWHU DW KYLV NRUQSUL

VHUQH VWLJHU Vn YLO GLW IRUEUXJ DI J¡GQLQJ RJVn VWLJH (U GHW

VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU DW KYLV SULVHUQH Sn J¡GQLQJ VWLJHU

YLO GX SURGXFHUH PLQGUH NRUQ GD RPNRVWQLQJHUQH EOLYHU IRU

K¡MH (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU DW KYLV SULVHUQH Sn IRGHU VWLJHU YLO

GX SURGXFHUH I UUH G\U GD RPNRVWQLQJHUQH EOLYHU IRU K¡MH

(U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU RJVn DW KYLV KHNWDUVW¡WWHQ WLO HQ

JLYHQ DIJU¡GH VWLJHU YLO GX SURGXFHUH PHUH DI GHQ JLYQH DI

JU¡GH (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ IRUXGV WWHU RJVn DW KYLV VW¡WWHQ WLO HW JLYHQW

G\U IRUEHGULQJVVW¡WWH VWLJHU YLO GX SURGXFHUH IOHUH DI GHW

JLYQH KXVG\U (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

0RGHOOHQ DQWDJHU RJVn DW KYLV SULVHQ Sn PDVNLQVWDWLRQ

VWLJHU YLO GLW PDVNLQIRUEUXJ IDOGH (U GHW VDQGW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

,I¡OJH HQ IUHPVNULYQLQJ MHJ KDU IRUHWDJHW YLO IUHPWLGHQ

IRU QHWRS GHQ SURGXNWLRQVW\SH VRP GX RSHUHUHU PHG KHU

Sn EHGULIWHQ VH VnOHGHV XG L nU +YRUGDQ IRUKROGHU GX

GLJ WLO GHW"

(60(5$/'$V IRUPnO RJ YLUNH IRUNODUHV

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In DIG NNHW

ODQGPDQGHV VHOYRSIDWWHOVH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH

KYRUYLGW GH WHQGHQVHU DGI UGVSDUDPHWUH

IRUHVNULYHU HU VDQGH

ÃÃ

ÃÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In ODQGPDQGHQV

YXUGHULQJ DI GH UHVXOWDWHU VRP

(60(5$/'$ OHYHUHU *UDIHUQH GHU

UHODWHUHU WLO 0RUV¡ NRPPXQH VRP VHV L

NDSLWHO YLVHV WLO ODQGP QGHQH


0HQHU GX DW GHW HU HQ IRUGHO PHG GHQQH VODJV IUHP

VNULYQLQJHU"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

(U GHU QRJHW GX PHQHU PDQ EXUGH LQGGUDJH L PRGHODU

EHMGHW"

)UHPWLGHQ

+YRUGDQ VHU GX IUHPWLGHQ IRU GLQ EHGULIW PHG KHQV\Q WLO

SURGXNWLRQHQ"

9LO HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ Y UH ¡QVNY U

GLJ IRU GLJ RJ GLQ EHGULIW"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

.XQQH GX IRUHVWLOOH GLJ DW HQ VnGDQ LQGWUDI L GHQ Q UPH

VWH IUHPWLG"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

(YW

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In HQ RYHUEOLN

RYHU KYLONHQ KROGQLQJ ODQGPDQGHQ KDU WLO

IUHPVNULYQLQJVDUEHMGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW NODUO JJH KYRU

YLGW ODQGPDQGHQ PHQHU GHU PDQJOHU

IDJOLJKHG L PRGHODUEHMGHW 'HVXGHQ DI

G NNHV RJVn KYLONH W\SHU IUHPVNULYQLQJHU

KDQ ILQGHU WURY UGLJH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW ODQGP QGHQHV RYHUYHMHOVHU RP IUHP

WLGHQ VWHPPHU RYHUHQV PHG GH PRGHO

IUHPVNUHYQH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRU

RSWLPLVWLVN ODQGPDQGHQ HU RPNULQJ IUHP

WLGHQ

ÃÃÃ


%LODJ

,QWHUYLHZJXLGH WLO NRQVXOHQWHUQH

6S¡UJVPnO +HQVLJW

,QWURGXNWLRQ

$QWDO nU VRP UnGJLYHU" ,VEU\GHU VS¡UJVPnO

+YDG HU GLQ DUEHMGVP VVLJH IXQNWLRQ"

+YLONHQ W\SH RSJDYHU SUREOHPVWLOOLQJHU UnGJLYHU GX W\

SLVN ODQGP QG RP"

) HNV ¡NRQRPLVNH SURGXNWLRQVP VVLJH V GVNLIWHP VVLJH

DUEHMGVWLG PLOM¡P VVLJH"

+YLONH W\SHU ODQGP QG UnGJLYHU GX"

) HNV +HOWLG GHOWLG ¡NRORJLVNH VWRUH VPn"

+YLONH IDNWRUHU Y JWHU GX K¡MVW QnU GX L VDPDUEHMGH PHG

ODQGPDQGHQ XGDUEHMGHU SURGXNWLRQVSODQHU IRU KDQV EHGULIW"

) HNV /DQGEUXJVSROLWLNNHQ PLOM¡SROLWLNNHQ ¡NRQRPLHQ

ODQGPDQGHQV ¡QVNHU"

.DQ IDNWRUHUQH UDQJRUGQHV Sn QRJHQ PnGH"

+YLONH LQIRUPDWLRQVNLOGHU WDJHU GX L EUXJ QnU GX VNDO UnG

JLYH ODQGPDQGHQ"

)UHPVNULYQLQJHU

7DJHU GX XGJDQJVSXQNW L VLWXDWLRQHQ KHU RJ QX HOOHU EDVH

UHU GX GLQH EHVOXWQLQJHU Sn IUHPVNULYQLQJHU RP IUHPWLGHQ

KYLV VLGVWQ YQWH KYHP OHYHUHU GLVVH"

+YLV MD ² KYHP IRUHWDJHU GLVVH IUHPVNULYQLQJHU" /DQGER

IRUHQLQJHUQH ODYHGH VLGVWH nU µGDQVN ODQGEUXJ ² XG

YLNOLQJVVFHQDULHUµ %HQ\WWHV GHQ L DUEHMGHW"

+YLV QHM NHQGHU GX WLO IUHPVNULYQLQJHU IRU ODQGEUXJHWV

¡NRQRPL RJ SURGXNWLRQ DUHDODQYHQGHOVH " HNV /DQGER

IRUHQLQJHUQHV

(U GHU QRJOH DI GH KHU IUHPVNULYQLQJHU GHU NDQ EUXJHV L

UnGJLYQLQJVDUEHMGHW" +YRUIRU ² KYRUIRU LNNH"

(60(5$/'$

'HQ PRGHO MHJ DUEHMGHU PHG DQWDJHU DW ODQGPDQGHQ HU

HW UDWLRQHOW W QNHQGH LQGLYLG RJ KDQGOHU XG IUD ¡QVNH RP DW

RSWLPHUH VLQ SURILW RJ PLQLPHUH VLQH RPNRVWQLQJHU ² HU GHW

HW JRG WLOQ UPHOVH DI YLUNHOLJKHGHQ"

ÃÃ

ÃÃ

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

IRNXV L UnGJLYQLQJVDUEHMGHW OLJJHU (U GHW

QXWLG HOOHU IUHPWLG"

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYLO

NH HNVWHUQH IDNWRUHU NRQVXOHQWHQV UnGJLY

QLQJ SnYLUNHV DI

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH DQYHQ

GHOVHQ DI IUHPVNULYQLQJHU L GHW SUDNWLVNH

UnGJLYQLQJVDUEHMGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYLONH

W\SHU DI IUHPVNULYQLQJHU VRP NRQVXOHQ

WHUQH NHQGHU WLO RJ ILQGHU WURY UGLJH

ÃÃÃ

'HWWH VS¡UJVPnO VWLOOHV DOHQH KYLV RYHQ

VWnHQGH VS¡UJVPnO HU WDJHW L EUXJ

(60(5$/'$V IRUPnO RJ YLUNH IRUNODUHV

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW XQGHUV¡JH KYRU

YLGW NRQVXOHQWHQ PHQHU DW HFRQRPLF PDQ

HU HW G NNHQGH DGI UGVLGHDO IRU ODQG

P QGHQH L GHQ SnJ OGHQGH NRPPXQH


,I¡OJH HQ IUHPVNULYQLQJ MHJ KDU IRUHWDJHW YLO IUHPWLGHQ

IRU QHWRS GHQ SURGXNWLRQVW\SH VRP GX DUEHMGHU PHG KHU L

NRPPXQHQ VH VnOHGHV XG L nU +YRUGDQ IRUKROGHU GX

GLJ WLO GHW"

6HU GX QRJHQ IRUGHO PHG GHQQH VODJV IUHPVNULYQLQJHU"

+YRUIRU KYRUIRU LNNH"

9LO GX QRJHQ VLQGH NXQQH EUXJH GHQQH W\SH IRUVNQLQJ L

GLW DUEHMGH" +YRUIRU KYRUIRU LNNH"

(U GHU QRJOH DVSHNWHU GX NODUW PHQHU GHU EXUGH LQGGUD

JHV L PRGHODUEHMGHW"

+YLV MD KYLONH"

.DQ GX VH QRJHQ LGH L DW UnGJLYHUH VDPDUEHMGHU PHG

IRUVNHUH RPNULQJ XGDUEHMGHOVHQ DI ¡NRQRPLVNH PRGHOOHU"

)UHPWLGHQ

+YRUGDQ IRUHVWLOOHU GX GLJ DW IUHPWLGHQ IRU GDQVN ODQG

EUXJ VHU XG KYLV GH DNWXHOOH WHQGHQVHU L ODQGEUXJVSROLWLNNHQ

WDJHV L EHWUDJWQLQJ" .RPPHU HQ OLEHUDOLVHULQJ WLO DW ILQGH

VWHG"

6HU GX QRJHQ IRUVNHO Sn KYRUGDQ GH WUH RYHURUGQHGH

SURGXNWLRQVJUHQH YLO NODUH VLJ"

+YDG WURU GX ODQGP QGHQH L GHQ NRPPXQH GX DUEHMGHU

L KDU DI IRUGHOH IUHP IRU DQGUH ODQGP QG"

9LO HQ OLEHUDOLVHULQJ DI ODQGEUXJVKDQGOHQ Y UH ¡QVNY U

GLJ IRU ODQGEUXJHW L GHQQH NRPPXQH² KYRUIRU KYRUIRU

LNNH"

(YW

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In UnGJLYHUHQV

YXUGHULQJ DI GH UHVXOWDWHU VRP

(60(5$/'$ OHYHUHU *UDIHUQH GHU

UHODWHUHU WLO GHQ SnJ OGHQGH NRPPXQH

VRP VHV L NDSLWHO YLVHV WLO NRQVXOHQWHUQH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW In HW RYHUEOLN

RYHU KYRUYLGW UnGJLYHUHQ RYHUKRYHGHW VHU

LGHHQ L IUHPVNULYQLQJVDUEHMGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYLONH

KLQGULQJHU GHU HNVLVWHUHU IRU EHQ\WWHOVHQ

DI IUHPVNULYQLQJHU L SUDNWLVN UnGJLYQLQJV

DUEHMGH

+YRU PHQHU NRQVXOHQWHUQH DW IUHPVNULY

QLQJHUQH KDOWHU" 0HQHU GH DW GHUHV HJQH

KROGQLQJHU HU YLJWLJH DW LQGGUDJH 6\QHV

GH DW IUHPVNULYQLQJHUQH EOLYHU ODYHW KHQ

RYHU KRYHGHW Sn GHP"

ÃÃ

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DINODUH KYRUYLGW

NRQVXOHQWHUQHV HYHQWXHOOH DIYLVQLQJ DI

PRGHOIUHPVNULYQLQJHU HU IRUDQOHGLJHW DI HW

¡QVNH RP PHUH IDJOLJKHG L GHW WHRUHWLVNH

DUEHMGH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW NODUO JJH RP

NRQVXOHQWHUQHV RYHUYHMHOVHU WLO IUHPWLGHQ

VWHPPHU RYHUHQV PHG GH PRGHOIUHP

VNUHYQH

6S¡UJVPnOHW VWLOOHV IRU DW DIG NNH KYRU

YLGW NRQVXOHQWHQ HU V UOLJW RSWLPLVWLVN

RPNULQJ GHQ SURGXNWLRQVW\SH KDQ G NNHU

L VLW RPUnGH" 'HUYHG NDQ PnVNH InV HQ

LQGLNDWLRQ DI KYRUYLGW KDQ W QNHU Sn

IUHPWLGHQ XGRYHU ORNDORPUnGHW

ÃÃÃ

ÃÃÃ

More magazines by this user
Similar magazines