Zpráva o ŽP za rok 2011 - Slévárny Třinec as - Třinecké železárny

slevarny.trz.cz

Zpráva o ŽP za rok 2011 - Slévárny Třinec as - Třinecké železárny

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í

Zpracoval:

Z A R O K 2 0 1 1

Moderně s letitou tradicí

Ing. Tomáš Gociek

referent životního prostředí

Schválil:

Ing. Zdeněk Vladár

ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s.

Datum: 01.04.2012


Obsah

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 O FIRMĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V SOUVISLOSTECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4 STAV V OBLASTI VODNÍHO A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ

S CHEMICKÝMI LÁTKAMI, EMISE DO OVZDUŠÍ A PROFIL FIRMY ZA ROK 2011 . . . . . 9

4.1 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4.2 OCHRANA VOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4.3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.4 OCHRANA OVZDUŠÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.5 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI SMĚSMI . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.1 VODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.2 ODPADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.3 OVZDUŠÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.4 MONITOROVÁNÍ OSTATNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH UKAZATELŮ . . . . . . . . . . . . . . 13

6 VYHODNOCENÍ PROGRAMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2011 . . . . 14

7 VÝHLED PROGRAMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ROK 2012 . . . . . . . . . . . . 15

8 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH VE ZPRÁVĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . 16

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s . 3


Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

1 Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé,

v souladu s naší environmentální politikou Vám každoročně předkládáme

zprávu o tom, jak se nám daří naplňovat naše závazky

a jaké nové úkoly si dáváme pro nejbližší období v oblasti ochrany

životního prostředí.

Z pohledu výroby vypadal začátek roku 2011 poměrně optimisticky.

Docházelo k postupnému oživování ekonomiky, rostla poptávka

po odlitcích, ale tento trend netrval dlouho. Již v průběhu

III. čtvrtletí narůstající ekonomické problémy některých států

eurozóny zapříčinily zpomalení růstu výroby a řada firem, z obavy

co nastane, omezila poptávku po našich odlitcích. Přesto rok 2011 můžeme hodnotit kladně. Dosáhli

jsme kladného hospodářského výsledku a vyrobili více než 41 000 t odlitků, což byl oproti roku 2010

významný nárůst.

V průběhu roku 2011 jsme zahájili přípravu na třech projektech, jejichž hlavní realizaci očekáváme

v letošním roce, a které vedle zvýšené produktivity práce budou mít i příznivý environmentální

dopad na naši výrobu. První investiční akce přinese snížení emisí tuhých znečišťujících látek, a to

díky výměně 4 mokrých hladinových odlučovačů za 2 suché filtry. Tímto krokem snížíme množství

emitovaných emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší cca o 10 t za rok. Tento projekt s investicí

bezmála 5 mil. Kč by se nepodařilo realizovat bez výrazné finanční podpory z Operačního programu

životního prostředí. Druhá investiční akce přinese snížení energií cca o 50 %, díky výměně staré

žíhací pece za novou s náklady přes 27 mil. Kč. Třetí investiční akce přinese zlepšení pracovního

prostředí realizací rekonstrukce lakovací linky na odlitky s náklady 5 mil. Kč. V následujícím období

2012 – 2015 bychom chtěli za přispění Ministerstva životního prostředí, který pro letošní rok vyhlásil

další výzvu na finanční podporu vedoucí ke snížení emisí jemných prachových částic v Moravskoslezském

kraji, postupně vyměnit všechny zbývající mokré odlučovače za suché filtry. Věřím, že při

přípravě a realizaci tohoto náročného projektu budeme úspěšní a společně s Třineckými železárnami

pomůžeme snížit imisní zátěž prachu v našem regionu.

O všech dalších aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí se můžete dočíst v předkládané

publikaci. Doufám, že se tato zpráva stane pro Vás vítaným zdrojem informací a důkazem naší snahy

o odpovědný přístup k ochraně životního prostředí.

Ing. Zdeněk Vladár

ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s.

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s . 5


6

2 O firmě

Poloha firmy

V centru průmyslového areálu TŽ o rozloze 394 ha se nachází sídlo firmy SL se svými výrobními

provozy. Průmyslový areál ohraničuje z jedné strany řeka Olše a z druhé strany železniční

koridor. Součásti firmy je i dřevomodelárna, která se nachází mimo areál TŽ v části města Třinec

– Lyžbice.

a

Historie firmy

Rozvoj sléváren a slévárenství v Třinci úzce souvisí s rozvojem hutnictví ve Slezsku, jehož

počátky sahají hluboko do minulosti. První slévárna zde byla postavena roku 1842, tedy tři roky

po založení Třineckých železáren. Hlavními produkty tehdejší slévárny byla litinová kamna,

plotny na kuchyňské pece, lité nádobí, různé stavební, kanalizační, ozdobné a umělecké odlitky.

Postupně se nosná výroba přesouvala do hutních odlitků potřebných pro rovnoměrný chod

základních hutních agregátů, tj. ocelárnám ocelářské kokily, válcovnám hutní válce, hutní

prvovýrobě struskové pánve a pro celý podnik odlitky náhradních dílů pro strojní zařízení.

Po roce 1989 nastala nutnost orientace na jinou výrobu než hutní a slévárny se musely měnit

z obslužné hutní na ryze komerční společnost. Za tímto účelem byla v březnu 1999 založena

samostatná dceřinná společnost s kapitálovou účasti TŽ.

a

Rozvoj a strategie firmy

Klíčovou podnikatelskou aktivitou firmy je výroba a prodej odlitků z oceli, litiny s lupínkovým

a kuličkovým grafitem a neželezných kovů. Portfolio výrobků tvoří zejména odlitky pro

hutnictví, strojírenství, automobilový a železniční průmysl, protizávaží pro manipulační stroje,

odlitky pro těžbu a zpracování nerostných surovin a různé díly a příslušenství pro stavební

a zemědělskou techniku.

a

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

V roce 2011 SL zaměstnávaly 725 zaměstnanců, čímž se řadí mezi významné zaměstnavatele ve

skupině TŽ-MS.

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s .


V rámci naší environmentální politiky uplatňujeme následující zásady:

a

Zásada č. 1

Vyhovět všem legislativním požadavkům na ochranu životního prostředí a na prevenci vzniku

havárií, při vývoji, výrobě, skladování a přepravě našich výrobků.

a

Zásada č. 2

Zlepšovat technické parametry výrobních zařízení a technologií tak, aby se trvale snižovaly

negativní vlivy naší výrobní činnosti na životní a pracovní prostředí a to cestou modernizace

výrobních zařízení a technologií, snižováním energetické, materiálové a surovinové náročnosti

výroby.

a

Zásada č. 3

Informovat o zásadách environmentálního chování naše externí spolupracovníky, partnery

a dodavatele a požadovat od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřovat

zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti. Zajistit otevřený přístup k informacím

o environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměnu informací s ostatními

zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a vyhodnocování

získaných podnětů k dalšímu zlepšování

a

Zásada č. 4

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

3 Životní prostředí v souvislostech

Trvale zvyšovat povědomí všech osob, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch,

o zásadách ochrany životního prostředí a zlepšování pracovních podmínek, o prevenci

a možných důsledcích výrobních činností na životní prostředí a o zásadách environmentálně

ohleduplného chování zaměstnanců při výrobních postupech jejich pravidelným vzděláváním

a výcvikem.

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s .

7


8 S

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Vrcholové vedení firmy:

èzajišťuje dostatečné lidské, materiální a finanční zdroje a další podmínky pro rozvoj,

udržování a vylepšování environmentálního způsobu řízení podle požadavků normy ČSN

EN ISO 14001,

èdbá o rozvoj fungujícího a účinného kontrolního systému pro ověřování funkčnosti EMS,

èzajišťuje podmínky pro plnění závazné právní a technické legislativy platné pro výrobní

program,

èvytváří podmínky pro zdokonalení informační technologie a jejího používání,

èvytváří podmínky pro používání kvalitních materiálových zdrojů a pracovních prostředků,

èje příkladem v naplňování principů EMS,

èstejný přístup vyžaduje od všech dalších úrovní řízení.

l é v á r n y T ř i n e c , a . s .


4 Stav v oblasti vodního a odpadového hospodářství, nakládání

s chemickými látkami, emise do ovzduší a profil firmy za rok 2011

4.1 Vyhodnocení nákladů na EMS

Oblast nákladů

Vzdělání

Výzkumné úkoly a investice

Měření a monitorování

Zabezpečování systému

Audity

Poplatky za likvidaci odpadů

Poplatky za vodné a stočné

Poplatky za znečištění ovzduší

Vyvolané náklady – havárie, pokuty

Celkem na EMS

4.2 Ochrana vod

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Výroba odlitků

(t/rok)

30 759

25 989

33 503

34 251

43 008

48 701

47 745

48 807

Spotřeba užitkové vody

3

(m /rok)

30 578

27 949

25 335

26 879

31 336

24 546

31 448

30 676

v roce 2011

290 000

1 900 783

503 812

980 000

140 406

3 908 837

3 996 504

108 800

0

11 829 142

Spotřeba technologické

3

vody (m /rok)

Nárůst spotřeby vod kopíruje růst výroby. Kvalita odpadních vod se každoročně sleduje na

vybraných odběrových místech a míra znečištění je dlouhodobě v souladu s limity

kanalizačního řádu. Na žádném zařízení v SL nedošlo v roce 2011 k havarijnímu úniku

závadných látek, které by způsobilo zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod.

Veškerá činnost související s ochrannou vod se řídí schváleným Havarijním plánem zhoršení

jakosti vod v SL.

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s .

v roce 2010

355 000

1 903 549

381 504

950 000

142 115

3 182 509

3 151 148

15 200

0

10 081 025

332 000

273 000

339 000

397 000

479 000

514 000

489 000

381 000

2009 20 083 23 127 148 000

2010 31 966 25 419 241 000

2011 41 357 30 788 300 000

9


10 S

3

Množství vody v m

4.3 Nakládání s odpady

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

600000

500000

400000

300000

200000

100000

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

0

Výroba

odlitků

(t/rok)

30 759

25 989

33 503

34 251

43 008

48 701

47 745

48 807

Celková spotřeba vody ve Slévárnách Třinec, a.s.

Technologická voda

Užitková voda Technologická voda

Produkce ostatních

odpadů (t)

55 457,650

53 012,110

59 057,820

67 815,380

31 327,140

3 332,130

7 194,403

9 298,263

Sledovaný rok

Produkce nebezpečných

odpadů (t)

612,080

85,670

33,160

15,605

19,497

21,430

17,925

22,310

2009 20 083 4 395,119 15,480

2010 31 966 5 336,432 18,586

2011 41 357 6 133,797 17,195

Produkce ostatních odpadů v roce 2011 zaznamenala mírný nárůst, což souviselo s růstem

výroby. U nebezpečných odpadů byl trend opačný. Druhová skladba odpadů byla stejná jako

v minulých letech. Největší podíl na produkci ostatních odpadů má nezpracovaná struska

a kovový šrot.

l é v á r n y T ř i n e c , a . s .

Užitková voda, výroba

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Výroba odlitků

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0


Množství odpadů v tunách

4.4 Ochrana ovzduší

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Výroba

odlitků

(t/rok)

30 759

25 989

33 503

34 251

43 008

48 701

47 745

48 807

Celková produkce odpadů ve Slévárnách Třinec, a.s.

Ostatní odpady, výroba

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TZL (t)

23,998

20,416

21,543

24,579

29,629

25,244

22,850

21,600

2009 20 083 14,790

2010 31 966 26,538

2011 41 357 28,068

Produkce ostatních odpadů Produkce nebezpečných odpadů

SO 2 (t)

21,029

21,308

3,212

1,785

1,853

3,908

1,130

3,657

0,816

1,057

1,502

Sledovaný rok

NOx (t)

18,141

11,976

24,668

16,771

9,991

12,713

6,100

6,660

5,204

6,735

4,724

Meziročně došlo v roce 2011 ke zvýšení množství emisí do ovzduší u TZL a SO2, ovšem toto

zvýšení bylo menší než zvýšený objem výroby. Ze střednědobého hlediska jsou emise TZL

s určitou variabilitou ustálené a pohybují se průměrně na úrovni 25 t za rok. V roce 2012

očekáváme výrazný pokles emisí TZL a to díky výměně 4 mokrých odlučovačů za suché filtry.

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s .

Nebezpečné odpady

Výroba odlitků

700

600

500

400

300

200

100

0

11


12 S

Množství emisí v tunách

Celkové emise vypouštěné do ovzduší ve Slévárnách Třinec, a.s.

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

5,0

0,0

Emise

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sledovaný rok

Tuhé emise SO2 NOx Výroba odlitků

4.5 Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

Ve smyslu REACH nejsme výrobci ani dovozci chemických látek, a proto se nás netýká povinnost

registrace.

Povinnosti ve smyslu chemického zákona plníme prostřednictvím odborně způsobilé osoby

a přepravu nebezpečných věcí dle ADR prostřednictvím bezpečnostního poradce. Chemické látky

a jejich směsi jsou řádně zabezpečeny a uloženy v příručních skladech. Manipulace a nakládání

s chemickými látkami a směsmi se řídí dle pokynů Místních provozních řádů. K žíravým látkám

a směsím jsou zpracovány Pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví.

l é v á r n y T ř i n e c , a . s .

Výroba

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0


5 Monitorování a měření

5.1 Voda

Měření odpadních vod probíhá v areálu SL v rozsahu daném požadavky kanalizačních řádů

a rozhodnutí orgánů státní správy. Množství a jakost odpadních vod v SL se měří 2 x ročně na

šachtě č. 207 a na koncové šachtě sedimentačních nádrží.

Měření odpadních vod z ČOV v SD se provádí 4 x ročně.

5.2 Odpady

Převážná část produkovaných odpadů je materiálově využívána a jen nepatrná část odpadů,

které jsou z technického nebo ekonomického hlediska těžko zpracovatelné, je ukládána na

skládku. Odpady jsou průběžně evidovány a jsou měřeny jejich chemické vlastnosti v souladu

s platnou legislativou.

Odběry a analýzy odpadů jsou prováděny autorizovanými laboratořemi 1 x ročně.

5.3 Ovzduší

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Monitorování a měření ovzduší se provádí v souladu s integrovaným povolením. Každoročně se

zpracovává Plán měření emisí, který se po projednání s měřicí skupinou ovzduší předkládá ČIŽP.

Provozované zdroje znečišťující ovzduší jsou měřené v 1-letém, 3-letém a 5-letém intervalu.

Odběry a analýzy znečišťujících látek jsou prováděny autorizovanými měřicími skupinami.

5.4 Monitorování ostatních environmentálních ukazatelů

V rámci SL jsou dále pravidelně monitorovány tyto klíčové znaky:

• spotřeba energií, paliv

• spotřeba vybraných surovin a materiálů

• spotřeba nebezpečných chemických látek a směsí

• množství produkovaných obalů

• náklady na environment

• vybrané ukazatelé pracovního prostředí

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s .

13


14 S 6 Vyhodnocení programu ochrany životního prostředí za rok 2011

Oblast Název akce (č. programu) - vyhodnocení

Zlepšovat technické parametry zařízení

Vyhovět všem legislativním

požadavkům

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Omezit množství emisí při tepelném zpracování odlitků na

zařízení žíhací vozová pec č. 2 v SC-slévárna oceli (3/11):

- snížit množství emisí TZL o 20 % na t spotřeby paliva zařízení žíhací

pece č. 2 v porovnání s rokem 2010,

- snížit množství emisí SO2 o 20 % na t spotřeby paliva zařízení žíhací

pece č. 2 v porovnání s rokem 2010,

- snížit množství emisí CO o 20 % na t spotřeby paliva zařízení žíhací

pece č. 2 v porovnání s rokem 2010.

a

Vyhodnocení: Proběhlo výběrové řízení na tvorbu projektové

dokumentace, rekonstrukci žíhací pece, přívod zemního plynu

a instalaci kalící vany včetně příslušenství. Hlavní dodavatelem byla

vybrána fa Schreier Vítkovice s.r.o.

Omezit množství emisí na mokrých odlučovačích v SC (4/11):

- snížit množství emisí TZL o 50 % v mg/m3 v porovnání s rokem

2010 na rekonstruovaných zdrojích.

a

Vyhodnocení: Byla zpracována žádost o dotaci ve spolupráci s fa

HRAT s.r.o. a odeslána na MŽP k 6.5.2011. Dotace byla schválena

k 12/2011. Realizace výměny mokrých odlučovačů za suché filtry

proběhne v roce 2012.

Každoročně proškolit zaměstnance o environmentální politice,

cílech a cílových hodnotách, o Programu EMS a konkrétních

úkolech (1/11):

- minimálně 1x ročně proškolit všechny zaměstnance v EMS.

a

Vyhodnocení: Všichni zaměstnanci byli minimálně 1x ročně

proškoleni.

Informovat všechny zaměstnance, státní správu a veřejnost

o významných dopadech výrobní i nevýrobní činnosti SL na

životní prostředí (2/11):

- zpracovat informační dokument o stavu životního prostředí v SL

a informovat okolí.

a

Vyhodnocení: Zpráva byla distribuována na MÚ Třinec, vedoucímu

odboru IL-ochrana životního prostředí a byla umístěna na webové

stránky SL.

l é v á r n y T ř i n e c , a . s .

Termín

realizace

Plnění

Skut.

náklady

v mil. Kč

2010-2014 probíhá 0,02

2011-2012

2011

2011

probíhá

splněno

splněno

0,16

bez

vyčíslení

0,005


7 Výhled programu ochrany životního prostředí na rok 2012

Oblast

Zlepšovat technické parametry zařízení

Vyhovět všem

legislativním požadavkům

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Název akce (č. programu) - cílová hodnota

Omezit množství emisí při tepelném zpracování odlitků na

zařízení žíhací vozová pec č. 2 v SC-slévárna oceli (3/11):

- snížit množství emisí TZL o 20 % na t spotřeby paliva zařízení žíhací

pece č. 2 v porovnání s rokem 2010,

- snížit množství emisí SO2 o 20 % na t spotřeby paliva zařízení žíhací

pece č. 2 v porovnání s rokem 2010,

- snížit množství emisí CO o 20 % na t spotřeby paliva zařízení

žíhací pece č. 2 v porovnání s rokem 2010.

Omezit množství emisí na mokrých odlučovačích v SC (4/11):

3

- snížit množství emisí TZL o 50 % v mg/m v porovnání s rokem 2010

na rekonstruovaných zdrojích.

Omezit množství VOC při lakování odlitků (3/12)

- snížit množství VOC o 10 % na t spotřebovaných nátěrových hmot

v SSg ve srovnání s rokem 2011.

Zvýšit technickým opatřením účinnost filtrace při odsávání

vzdušniny z tryskacího stroje DISA (4/12)

- zvýšit životnost tkaninových filtrů na minimálně 2000 provozních

hodin ve srovnání s rokem 2011.

Každoročně proškolit zaměstnance o environmentální politice,

cílech a cílových hodnotách, o Programu EMS a konkrétních

úkolech (1/12):

- minimálně 1x ročně proškolit všechny zaměstnance v EMS.

Informovat všechny zaměstnance, státní správu a veřejnost

o významných dopadech výrobní i nevýrobní činnosti SL na

životní prostředí (2/12):

- zpracovat informační dokument o stavu životního prostředí v SL

a informovat okolí.

Přihlásit se k dodržování dohody NEPSI (Dohoda o ochraně zdraví

pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného

používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují)

za účelem ochrany pracovníků proti účinkům dýchatelného

krystalického křemene.

- zajistit naplňování dohody NEPSI na všech provozech SL.

Termín

realizace

Plánované

náklady

v mil. Kč

2010 - 2014 27,5

2011-2012

2012

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s . 15

4,6

2011-2012 5,0

2011-2012

0,1

bez

vyčíslení

2012 0,005

2012

bez

vyčíslení


16

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

8 Seznam zkratek používaných ve Zprávě o životním rostředí

ADR - Mezinárodní dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

ČOV - Čistička odpadních vod

EMS - Enviromentální systém řízení

KÚ MSK - Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

NOx - Oxidy dusíku

SL - Slévárny Třinec, a.s.

SO2 - Oxid siřičitý

SD - Dřevomodelárna

SC - Slévárna oceli

SSl - Slévárna šedé litiny I

SSg - Slévárna šedé litiny II

SU - Opracování a údržba

IL - Ochrana životního prostředí v TŽ, a. s.

TZL - Tuhé znečišťující látky

TŽ-MS - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - MORAVIA STEEL, a.s.

S l é v á r n y T ř i n e c , a . s .


Moderně s letitou tradicí

Slévárny Třinec, a.s.

Třinec-Staré Město, Průmyslová 1001, 739 65 Třinec

Czech Republic

tel.: +420-558-533 026, +420-558-532 040

fax: +420-558-532 586, +420-558-532 317

http://www.slevarny.trz..cz

e-mail: foundry@trz.cz

Similar magazines