Salon z widokiem na taras - HolArt Studio

holartstudio.pl

Salon z widokiem na taras - HolArt Studio

VILLA | I N S P I R A C J E

1

Salon z widokiem na taras

p r z y g o t o w a ł a J u s t y n a s k ł a d o w s k a , z d j ę c i a s e r w i s y p r a s o w e f i r m

lubimy Duże, słONeCzNe sAlONy, z kTóryCh mOżNA wyJść DO OgrODu lub ChOćby

NA TArAs. JAk zAPrOJekTOwAć TAkie wNęTrzA OTwArTe NA zieleń? JAk sPrAwić,

by TArAsy i OgrODy sTAły się PrzeDłużeNiem wNęTrzA? mAmy Aż Trzy PrOPOzyCJe

ANNA OlgA ChmielewskA

ArChiTekT

Co jest istotą każdego z trzech

przedstawionych salonów i dla

kogo są te wnętrza, podpowiada

architekt Anna Olga Chmielewska,

www.ho lart stu dio.pl

W SYM BIO ZIE Z AR CHI TEK TU RĄ

Ten no wo cze sny sa lon za wie szo ny jest po mię dzy nie bem a zie mią, ogro dem a bry łą do mu.

Je go cen tral nym punk tem jest so fa, ale moż na od nieść wra że nie, że me bel swo bod nie dry fu je

w tej sta lo wo sza rej prze strze ni. Je dy nym ele men tem wią żą cym go z zie mią jest… ciem na bar wa.

No wo cze sna ar chi tek tu ra do mu ma sil ny wpływ na cha rak ter me bli i de ko ra cji. Pod po rząd ko wu -

ją się jej na wet pa sy na tka ni nach. Dys kret nie wpro wa dzo na ja sna zie leń sku pia na szą uwa gę

kon ku ru jąc z bez mia rem okna. Otwar cie, prosta for ma, do bry de sign to prze pis dla tych, któ rzy

ko cha ją przestrzeń i umieją żyć w ryzach oszczędnego stylu.

2

9

7

8

1. salon nowoczesny – propozycja niemieckiej marki

rolf benz. sofa 6300 obita czarną skórą z czarnymi

i pasiastymi poduchami, stolik fornirowany ciemnym

drewnem oraz wełniany dywan Circolo w kolorze czarnym,

zdobiony wzorem elips. ROLF BENZ

2. sofa narożna sonatina z programu D090 marki meble

kler. wyposażona w rozkładane łóżko i schowek na pościel.

wymiary 248x158 cm. Cena w tkaninie od 6 389 zł,

w skórze od 7 432 zł. MEBLE KLER

3. lampa wisząca santorini z oferty bo Concept.

klosz z kolorowej tkaniny, średnica 45 cm. Cena 893 zł.

BO CONCEPT

4. srebrny świecznik z serii Arborescence zaprojektowanej

przez Ora-їto dla marki Christofle, kojarzonej do tej pory

głównie z pięknymi sztućcami. wysokość świecznika 123 cm.

Dostępny na zamówienie. GALERIA NIUANS

5. Tkaniny marki baumann z kolekcji hospitality – na obicia,

zasłony, narzuty. wśród nich zielony welur i pasiaste tafty.

BAUMANN

6. komoda z kolekcji Convivo zaprojektowanej przez

Ferruccia lavianiego dla marki molteni & C. elementy

zewnętrzne wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą

lakierowaną na wysoki połysk. Drzwiczki i szuflady otwierane

przez naciśnięcie frontu. Nóżki z chromowanej stali.

szerokość 200 cm, wysokość 80,8 cm. Cena ok. 19 000 zł.

SPACE DESIGN, CASANOVA COLLECTION

7. Talerz z kolekcji rue royale manufaktury haviland,

zdobiony grafiką przedstawiającą architekturę

związaną ze słynną paryską ulicą. GALERIA NIUANS

8. Parawan Viper zaprojektowany przez hansa sandgrena

Jakobsena, wykonany z ażurowych aluminiowych rurek

o owalnym przekroju. Parawan jest lekki, łatwy do formowania,

ustawiania i zwijania. wymiary 160x300 cm. Producent

– firma Fritz hansen. Cena 14 732 zł. SPACE-DESIGN

9. Puf firmy bo Concept. wymiary – 60x60 cm,

wys. 38 cm. Cena od 865 zł, w tkaninie specjalnej

stripe (na zdjęciu) 1 127 zł. BO CONCEPT

6

5

4

ADRESY

FIRM

na stronie

128

villa

3


VILLA | I N S P I R A C J E

1

2

3

4 5

LA TO NA FRAN CU SKIEJ WSI

Ten kla sycz ny układ sa lo nu sprzy ja kon tem pla cji wi do ku ogro du za dnia, a pło ną cych po lan wie czo ra mi. ko -

mi nek i de ko ra cje okien do mi nu ją w tym wnę trzu. Two rzą naj waż niej szą ścia nę sa lo nu. Otwar ty, po tęż ny por -

tal ko min ko wy, roz ja śnio ny po obu stro nach świa tłem dzien nym, na bie ra lek ko ści. Źró dłem przy jem ne go oży -

wie nia są ko lo ry stycz ne kon tra punk ty w po sta ci żół tej ko mo dy i wzo rzy stych, ró żo wo -be żo wych po du szek.

Na tu ral ne od cie nie be żu i oliw ki moż na oży wiać se zo no wo do dat ka mi rów nież w in nych na sy co nych ko lo -

rach. sy me tria fran cu skie go sty lu jest pod po wie dzią dla wszyst kich po szu ku ją cych po nad cza so wych po -

my słów na aran ża cję stre fy dzien nej.

6

8

1. Prowansalski salon urządzony w stylu ludwika XiV

i ludwika XV – propozycja francuskiej firmy grange.

Ceny: kanapa Chelsea ok. 17 000 zł, ława Provencal 10 290 zł

(w 1 kolorze – 9 350 zł), biblioteczka Vintage 14 520 zł

(w 1 kolorze 13 200 zł), komoda Provencal 20 850 zł, krzesło

Provencal 4 700 zł (bez podłokietników – 3 100 zł). GRANGE

2. komoda imperial firmy moissonier. Jest kopią projektu

stworzonego przez bernarda ii van riesen burgh, największego

paryskiego stolarza epoki ludwika XV. malowane drewno.

Cena ok. 39 500 zł. ART DE VIVRE

3. Fotel z romantycznej kolekcji Amboise marki hemelaer.

rama drewniana w kolorze ivory. zdobienia w formie kwadratów

w stylu ludwika XVi. wymiary 55x61x95 cm. Cena 1 063 zł.

DECOLOR HOME & GARDEN

4. Tkanina z motywem dekoracyjnym le Temple De Jupiter

z kolekcji Chantemerle marki zoffany. scenki rodzajowe wykonano

na wzór francuskich tkanin z XViii w. Cena 446 zł/m.b. DECODORE

5. Pikowana poduszka w jedwabnej poszewce

zdobionej orientalnymi wzorami. wypełnienie z poliestru.

wymiary 50x40 cm. Cena 89,90 zł. ZARA HOME

6. Czteroosobowa kanapa Country. Obicie ze skóry pilot

w kolorze bruciato. wymiary 360x100 cm, wys. 92 cm.

Cena 21 490 zł. ALMI DÉCOR

7. stół regency firmy moissonnier wykonany

z drewna bukowego. zakrzywione nogi wykończone

są rzeźbionymi kopytami z brązu, często wykorzystywanego

w okresie panowania ludwika XV do zdobienia mebli.

Cena ok. 24 000 zł. ART DE VIVRE

8. Porcelana z kolekcji Arden lane marki

Villeroy & boch zdobiona rysunkami motyli i detalami

przypominającymi napy pikowanych kanap.

Ceny talerzy od 95 do 219 zł.

VILLEROY & BOCH

7

villa


VILLA | I N S P I R A C J E

1

LEK KO I KO BIE CO

Ten sa lon prze peł nio ny jest świa tłem z ogro du, roz le wa ją cym się po ja -

snej pod ło dze i obi ciach ka nap. mi mo du żej licz by sprzę tów, ca łość

spra wia wra że nie lek ko ści. urok wnę trza po le ga na umie jęt nym do bo -

rze ko lo rów i de se ni tka nin, któ re in ten syw ną bar wą do mi nu ją nad for -

mą me bli, a kwia to wym wzo rem za pra sza ją ogród do środ ka. Przy za -

cho wa niu neu tral nej ko lo ry stycz nie, ja snej ba zie me bli wy mia na do -

dat ków to spo sób na pro stą, ale cał ko wi tą me ta mor fo zę wnę trza. Ten

po mysł na sa lon naj bar dziej spodo ba się pa niom, ale w rze czy wi sto ści

jest ide al ny dla wszyst kich, któ rzy lu bią czę ste zmia ny.

5

6

8

7

1. salon wyposażony meblami i detalami z oferty angielskiej firmy

marks & spencer. Dwuosobowe sofy sedley w jasnej tkaninie

(do wyboru 49 tkanin), szer. 216 cm, gł. 107 cm, wys. 90 cm. Proste

fotele warwick we wzorzystej tkaninie Fallon, 68x83 cm, wys. 97 cm.

stolik kawowy Navarra z litego dębu, 86x86 cm, wys. 40 cm. Ceny: sofa

od 2 834 zł, fotel od 1 716 zł (w tkaninie jak na zdjęciu 2 060 zł),

poduchy w kwiaty ok. 65 zł, z pomponami ok. 127 zł, stolik ok. 1 372 zł.

MARKS & SPENCER

2. sofa Dress z kolekcji Palomba marki swan italy to reinterpretacja

klasycznych mebli wypoczynkowych. Jako dwuosobowa dostępna

w 4 szerokościach od 190 do 265 cm. wypełnienie z poliestru i bawełny.

różne rodzaje tkanin i skór obiciowych.

Cena sofy o dł. 215 cm od ok. 13 129 zł. STUDIO ITALIA

3. Poduszki w bawełnianej tkaninie z kolekcji luna. Dostępne różne

tkaniny i rozmiary. Cena prostych poduszek kinga, 45x45 cm, 15,90 zł;

poduszki wera z pomponami, 45x45 cm, 28,90 zł. DEKORIA

4. Prosty fotel Charente marki hemelaer. Obicie w popielatej tkaninie

sprawia, że mebel nie dominuje we wnętrzu. wymiary 62x60x86 cm.

Cena 1 199 zł. DECOLOR HOME & GARDEN

5. Dywan Formosa marki Nanimarquina. wykonany ręcznie z wełny

owiec nowozelandzkich. wymiary 170x240 cm. Cena 1 440 zł.

CASANOVA COLLECTION

6. stolik kawowy z wygodnym schowkiem. lakierowany na biało.

wymiary 120x70 cm, wys. 28 cm. Cena 2 594 zł. BO CONCEPT

7. ręcznie malowana Porcelana kurbits szwedzkiej marki rörstrand.

motyw kwiatowy inspirowany szwedzką sztuką ludową. Cena talerza

(śr. 27 cm) 98 zł, miseczki (śr. 16 cm) 75 zł. FIDE, GALERIA LIMONKA

8. lampka lyra z kolekcji white selection marki esprit home.

wzornictwo ponadczasowe, inspirowane barokiem. wys. 51 cm.

Cena ok. 720 zł. ESPRIT HOME

4

2

3

villa

Similar magazines