Views
4 years ago

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

LU 251115571 ind A.book

LU 251115571 ind A.book Page 13 Lundi, 4. février 2002 12:27 12 5JODJHV 5Ó*/$*(6 '( /$ %$6( /HV UJODJHV GH OD EDVH YRXV SHUPHWWHQW G DFFGHU DX[ IRQFWLRQV GH GDWH HW G KHXUH GH QXPURWDWLRQ HW GH JHVWLRQ G DSSHO 'DWH +HXUH $IILFKHU 'DWH +HXUH $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( INT INT &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW GHX[ IRLV VXU OD WRXFKH QXPULTXH / FUDQ DIILFKH OD GDWH $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW RX VXU 3UFGHQW O FUDQ DIILFKH DORUV O KHXUH $SSX\H] GHX[ IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU SRXU VRUWLU GX PRGH G DIILFKDJH G KHXUH 0RGLILHU O KHXUH $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 INT $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV HW O FUDQ DIILFKH O KHXUH OH SUHPLHU FKLIIUH FOLJQRWH (QWUH] O KHXUH ¾ O DLGH GHV WRXFKHV QXPULTXHV 9DOLGH] SDU 2 0(18 %$6( ,16&5,5( 0(18 %$6( 3$5$0 6 BASE 63 PARAM Affichage Date/Heure Modification de l'heure Modification de la date $VWXFH 5HFKHUFKH GHV FRPELQV DVVRFLV ¾ XQH EDVH 6XU OD EDVH DSSX\H] IXUWLYHPHQW VXU OD WRXFKH &RPELQV 7RXV OHV FRPELQV VRQQHQW $SSX\H] ¾ QRXYHDX VXU OD WRXFKH &RPELQV SRXU DUUµWHU OHV VRQQHULHV

LU 251115571 ind A.book Page 14 Lundi, 4. février 2002 12:27 12 5JODJHV / FUDQ UHYLHQW HQ SRVLWLRQ SUFGHQWH LO DIILFKH )B $SSX\H] XQH IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU SRXU VRUWLU GX PRGH GH PRGLILFDWLRQ G KHXUH 'VRUPDLV O KHXUH V DIILFKH SDU GIDXW VXU O FUDQ HW OH INT 0RGLILHU OD GDWH QXPURGXFRPELQ JDXFKH GH O FUDQ SDUH[HPSOHDSSDUD±W¾ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( INT &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV HW / FUDQ DIILFKH OD GDWH OH SUHPLHU FKLIIUH FOLJQRWH (QWUH] OD GDWH ¾ O DLGH GHV WRXFKHV QXPULTXHV &RQILUPH] SDU 2 / FUDQ UHYLHQW HQ SRVLWLRQ SUFGHQWH LO DIILFKH )B $SSX\H] XQH IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU SRXU VRUWLU GX PRGH GH PRGLILFDWLRQ GH GDWH 3UIL[H (Q FDV GXWLOLVDWLRQ VXU XQ UVHDX SULY YRXV SRXYH] PPRULVHU OH SUIL[H G DSSHO H[WULHXU HW UJOHU YRWUH WOSKRQH DILQ TX LO FRPSRVH DXWRPDWLTXHPHQW OH SUIL[H VHORQ OD ORQJXHXU GHV QXPURV GH WOSKRQH H[HPSOH FRPSRVLWLRQ GX SUIL[H SRXU OHV QXPURV ¾ FKLIIUHV HW SOXV 9DOHXU GX SUIL[H $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ 3RXU DFFGHU DX[ IRQFWLRQV GFULWHV FL FRQWUH OHV WRXFKHV VXLYDQWHV VRQW XWLOLVHV 7\SH GH UVHDX $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV SXLV Û O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW FKRLVLVVH] HQWUH OHV YDOHXUV UVHDX SULY UVHDX SXEOLF &RQILUPH] YRWUH FKRL[ SDU 2 SXLV DSSX\H] IRLV VXU $QQXOHU 7\SH GH QXPURWDWLRQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] GHX[ IRLV VXU OD WRXFKH Û O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW FKRLVLVVH] HQWUH OHV YDOHXUV IUTXHQFHV YRFDOHV GFLPDOH &RQILUPH] YRWUH FKRL[ SDU 2 SXLV DSSX\H] IRLV VXU $QQXOHU

32/2013
32 - Euronics
32" - Hiperpromo.pl
NW 32
foodmagazine-32
32 - Elko
Teljes oldalas fax
Full page fax print
Prospekt ND31/32
+49-(0)2241-341999 Fax +49-(0)
Full page fax print - Pen-Kurd
nieuwe Corsair 32 - Viva
ACDSee 32 print job - G LAB
PBMR 5 (32) / 2016
Hi-Files #32 - Dayens
Broj 32 - hr semafor