Views
4 years ago

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

LU 251115571 ind A.book

LU 251115571 ind A.book Page 15 Lundi, 4. février 2002 12:27 12 5JODJHV 0 INT $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV 6DLVLVVH] OH SUIL[H SDU H[HPSOH HW FRQILUPH] SDU 2 $SSX\H] XQH IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU /RQJXHXU PLQLPXP GX QXPUR ,O V DJLW GH OD ORQJXHXU PLQLPDOH GHV QXPURV GH WOSKRQH ¾ SDUWLU GH ODTXHOOH OH SUIL[H VHUD QXPURW DYDQW OH QXPUR ¾ DSSHOHU $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( INT &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV (QWUH] OD ORQJXHXU PLQLPDOH SDU H[HPSOH HW FRQILUPH] SDU 2 $SSX\H] XQH IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU $FWLYHU OH SUIL[H $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV 'XUH GX UDSSHO $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV HW Û O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW FKRLVLVVH] HQWUH OHV YDOHXUV FRXUW ORQJ &RQILUPH] YRWUH FKRL[ SDU 2 SXLV DSSX\H] IRLV VXU $QQXOHU 0(18 %$6( 3$5$0 6 BASE 63 PARAM Type de réseau r seau Type de num numérotation rotation Dur Durée e du rappel enregistreur (touche R) Valeur du pr préfixe fixe (r (réseau seau privé) priv Longueur minimum des num numéros ros Pr Préfixe fixe oui/non

LU 251115571 ind A.book Page 16 Lundi, 4. février 2002 12:27 12 5JODJHV 0 INT Û O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW FKRLVLVVH] HQWUH OHV YDOHXUV VDQV SUIL[H DYHF SUIL[H &RQILUPH] SDU 2 SXLV DSSX\H] XQH IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU 5HVWULFWLRQ G DSSHO $ILQ G LQWHUGLUH OD QXPURWDWLRQ GH FHUWDLQV QXPURV FRPSOHWV GH YRWUH FKRL[ RX QXPURV FRPPHQ¸DQW SDU XQH VTXHQFH SDU H[HPSOH &KRL[ GHV QXPURV RX VTXHQFHV LQWHUGLWV INT INT $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $FWLYHU OD UHVWULFWLRQ G DSSHO $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV HW (QWUH] OH FRGH GH OD EDVH SDU GIDXW &KRLVLVVH] XQ HPSODFHPHQW OLEUH (QWUH] OH QXPUR RX OD VTXHQFH ¾ LQWHUGLUH &RQILUPH] SDU 2 SXLV DSSX\H] XQH IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ &UGLW WHPSV 3RXU FKRLVLU XQH GXUH WRWDOH GH FRPPXQLFDWLRQ HQ PLQXWHV DX GHO¾ GH ODTXHOOH YRXV QH SRXUUH] SOXV DSSHOHU VL OD IRQFWLRQ FUGLW WHPSV HVW DFWLYH $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV HW (QWUH] OH FRGH GH OD EDVH SDU GIDXW (QWUH] OH FUGLW VRXKDLW HQ PLQ &RQILUPH] SDU 2 SXLV DSSX\H] IRLV VXU $QQXOHU $FWLYDWLRQ GX FUGLW WHPSV $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 )B DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV HW (QWUH] OH FRGH GH OD EDVH SDU GIDXW $ O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW FKRLVLVVH] HQWUH OHV YDOHXUV FUGLW WHPSV GVDFWLY FUGLW WHPSV DFWLY &RQILUPH] YRWUH FKRL[ SDU 2 SXLV DSSX\H] IRLV VXU $QQXOHU

Teljes oldalas fax
Hi-Files #32 - Dayens
Kopiervorlage Fax: 06893 6768 Fax: 06893 6768 - F-tronic
Fax +39.055.8348051 - Maxi Car Racing
Fax +39.055.8348051 - Maxi Car Racing
ISO TOOL AB / TEL: 044-245570 / FAX: 044-245540 / www.isotool.se
+49-(0)2241-341999 Fax +49-(0)
Full page fax print - Dovid Katz
Tel. e Fax 0835.386325 - VIRTUS MATERA
Full page fax print - Pen-Kurd
EasyCut 28 P · EasyCut 32 P - Agromix
ACDSee 32 print job - G LAB
številka 32, letnik - Naša lekarna
2(4):25-32. (travanj, 2007.) - Kardio.hr
nieuwe Corsair 32 - Viva
ocr\ידיעות הפועל\גליון 32.pdf