Views
5 years ago

7pOpSKRQH VDQV ILO 0RGqOH :3 *XLGH G ... - Fax-Anleitung.de

7pOpSKRQH VDQV ILO 0RGqOH :3 *XLGH G ... - Fax-Anleitung.de

5SRQGHXU 87,/,6$7,21 '8

5SRQGHXU 87,/,6$7,21 '8 5Ó321'(85 /H USRQGHXU LQWJU ¾ OD EDVH IRQFWLRQQH HQ PRGH USRQGHXU HQUHJLVWUHXU SHUPHWWDQW ¾ YRWUH FRUUHVSRQGDQW GH YRXV ODLVVHU XQ PHVVDJH RX HQ PRGH USRQGHXU VLPSOH YRWUH FRUUHVSRQGDQW QH SHXW SDV ODLVVHU GH PHVVDJH (QUHJLVWUHU O DQQRQFH $ILQ GH PHWWUH HQ VHUYLFH OH USRQGHXU YRXV GHYH] HQUHJLVWUHU YRWUH DQQRQFH $QQRQFH USRQGHXU HQUHJLVWUHXU 4 Accès Répondeur 45 Enregistrer 451 Annonces 4511 Répondeur enregistreur $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH $FF·V 5SRQGHXU &RQILUPH] SDU 2 6OHFWLRQQH] (QUHJLVWUHU ¾ ODLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW &RQILUPH] SDU 2 6OHFWLRQQH] $QQRQFH ¾ ODLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW &RQILUPH] SDU 2 5SRQGHXU HQUHJLVWUHXU DSSDUD±W &RQILUPH] SDU 2 3RUWH] OH FRPELQ ¾ O RUHLOOH HW GLFWH] YRWUH DQQRQFH DSU·V OH ELS VRQRUH $SSX\H] VXU 2 SRXU DUUµWHU O HQUHJLVWUHPHQW / DQQRQFH HVW UHOXH DXWRPDWLTXHPHQW /H YR\DQW 5SRQGHXU IL[H GH OD EDVH LQGLTXH TXH OH USRQGHXU HVW HQ PRGH USRQGHXU HQUHJLVWUHXU $SSX\H] IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU SRXU VRUWLU GX PRGH USRQGHXU 1. A chaque nouvel enregistrement d’annonce, l’annonce en cours est systématiquement effacée. 3RXU DFFGHU DX[ IRQFWLRQV GFULWHV FL FRQWUH OHV WRXFKHV VXLYDQWHV VRQW XWLOLVHV 4XHOTXHV FRQVHLOV SRXU UXVVLU YRWUH DQQRQFH (QUHJLVWUH] YRWUH DQQRQFH GDQV OH FDOPH HQ YLWDQW WRXW EUXLW GH IRQG 3DUOH] ¾ XQH GLVWDQFH FRQVWDQWH GX PLFUR 6RXULH] YRWUH VRXULUH V HQWHQGUD VXU YRWUH DQQRQFH HW HQFRXUDJHUD YRWUH LQWHUORFXWHXU ¾ ODLVVHU XQ PHVVDJH 1 HQUHJLVWUH] SDV XQH DQQRQFH WURS ORQJXH SHQVH] ¾ YRV DPLV TXL YRXV DSSHOOHQW GH O WUDQJHU

5SRQGHXU $QQRQFH USRQGHXU VLPSOH $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU 4 Accès Répondeur 45 Enregistrer 451 Annonces 4512 Répondeur simple IDLUH DSSDUD±WUH $FF·V 5SRQGHXU &RQILUPH] SDU 2 6OHFWLRQQH] (QUHJLVWUHU ¾ ODLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW &RQILUPH] SDU 2 6OHFWLRQQH] $QQRQFHV ¾ O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW &RQILUPH] SDU 2 6OHFWLRQQH] 5SRQGHXU VLPSOH ¾ O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW &RQILUPH] SDU 2 3RUWH] OH FRPELQ ¾ O RUHLOOH HW GLFWH] YRWUH DQQRQFH DSU·V OH ELS VRQRUH HW DSSX\H] VXU 2 SRXU DUUµWHU O HQUHJLVWUHPHQW / DQQRQFH HVW UHOXH DXWRPDWLTXHPHQW /H FOLJQRWHPHQW GX YR\DQW 5SRQGHXU GH OD EDVH LQGLTXH TXH OH USRQGHXU HVW HQ PRGH USRQGHXU VLPSOH $SSX\H] IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU SRXU VRUWLU GX PRGH USRQGHXU /LUH OHV PHVVDJHV 9RXV SRXYH] OLUH OHV PHVVDJHV ¾ SDUWLU GX FRPELQ RX GH OD EDVH /RUVTX XQ PHVVDJH D W HQUHJLVWU O LF§QH QRXYHDX PHVVDJH DSSDUD±W VXU O FUDQ GX FRPELQ HW OH YR\DQW OHFWXUH GH OD EDVH GHYLHQW URXJH FOLJQRWDQW 6L OH PHVVDJH D GM¾ W OX OLF§QH PHVVDJH OX DSSDUD±W VXU O FUDQ GX FRPELQ HW OH YR\DQW OHFWXUH GH OD EDVH GHYLHQW URXJH IL[H /LUH OHV PHVVDJHV ¾ O DLGH GX FRPELQ /LUH OHV QRXYHDX[ PHVVDJHV $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU 4 Accès Répondeur IDLUH DSSDUD±WUH $FF·V 5SRQGHXU &RQILUPH] SDU 2 0(18 $FF·V 5SRQGHXU 4 (QUHJLVWUHU OD FRQYHUVDWLRQ 3RXU HQUHJLVWUHU OD FRQYHUVDWLRQ HQ FRXUV $SSX\H] VXU 2 SXLV SXLV VXU OD WRXFKH 0DUFKH YHUWH 38,6 2 'HV ELSV YRXV LQGLTXHQW TXH O HQUHJLVWUHPHQW HVW HQ FRXUV 5SWH] O RSUDWLRQ SRXU DUUµWHU O HQUHJLVWUHPHQW HQ FRXUV $VWXFH Enregistrer Annonces Répondeur enregistreur Répondeur simple $SSX\H] VXU OD WRXFKH SRXU OLUH DXWRPDWLTXHPHQW OHV PHVVDJHV $SSX\H] VXU OD WRXFKH SXLV VXU OD WRXFKH 0DUFKH YHUWH SRXU DFFGHU UDSLGHPHQW DX PHQX 5SRQGHXU

Page 1 Page 2 Page 3 _ We_br'a,"'G'. Koch: ni 18' '.19 .21 H. 22 23 ...
Dialóg 3 - home.nextra.sk
RO C K D R I LLI N G TO O LS C A TA LO G
G LA S ILO Zbornica – Zveza v novo leto v novih prostorih ...
G LA S ILO Pismo ministru za zdravje Zdravstvena nega smo ljudje ...
Page 1 Page 2 Page 3 THlRT'f-FGIJH'THAHHHAL G A T A L D G ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 e g n G R K D DK ...
3 2 E L G O U N A M A G A Z I N E
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 g! % Hz ...
Page 1 Graz-'n Towne-'g ggfs rfa-@3- :11: -- -ai I _ u Q '-`_- _ _ _ 1_ ...
r o č n ík XV., jú l – au g u s t 2 0 1 3 - Slovenská lekárnická komora
Page 1 ) 3 m m M w t 0 E m m R 9 m .w F .MD. 3 .m G Su W d X N U ...
Page 1 Page 2 Page 3 勘 鋤 , G a n a m e s r 。 p z e v 加 ね 施 n e ...
Page 1 Page 2 ^'O/Émfwîmwmï ARNOLD G SON iv Page 3 (John ...
Page 1 Page 2 Page 3 w... .m a g a M A. D W W M n .m .T. a .E M u P ...
5140 IP Appliance Guide de l'usager - Mitel Edocs
5240 IP Appliance Guide de l'usager - Mitel Edocs
medijsko sporočilo 3 - 21 - LIFFe
PRESENTATION DE CE MODE D'EMPLOI - medion
Lire le discours de Philippe Pottier - Enap
Mode d'emploi - IMPRIMANTE TLS 2200 - Fisher UK Extranet