Views
5 years ago

BDA WP21-32 - Fax-Anleitung.de

BDA WP21-32 - Fax-Anleitung.de

,PSRVWD]LRQL

,PSRVWD]LRQL 5HJLVWUD]LRQH SHUVRQDOL]]DWD GL XQ WHOHIRQR 6H VL XWLOL]]DQR SLž EDVL RSSXUH VH LO FRGLFH GHOOD EDVH · GLYHUVR GD · SRVVLELOH SHUVRQDOL]]DUH OD UHJLVWUD]LRQH GHO WHOHIRQR 3UHPHUH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH SHU YLVXDOL]]DUH %$6( 6 BASE 61 ISCRIVI AUTO PERS 1 22 122 12 CODICE ? &RQIHUPDUH FRQ 2 9LHQH YLVXDOL]]DWR ,6&5,9, &RQIHUPDUH FRQ 2 9LHQH YLVXDOL]]DWR $872 3UHPHUH LO WDVWR 6XFFHVVLYR SHU YLVXDOL]]DUH 3(56 &RQIHUPDUH FRQ 2 6XOOR VFKHUPR YLHQH YLVXDOL]]DWD OD FLIUD VHJXLWR GD XQ FRGLFH DOIDQXPHULFR FRUULVSRQGHQWH DOOD EDVH VXOOD TXDOH LO WHOHIRQR · LVFULWWR 6H LO WHOHIRQR QRQ · LVFULWWR DSSDULUDQQR GHL WUDWWL 3UHPHUH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH SHU VHOH]LRQDUH XQ DOWUR SRVWR &RQIHUPDUH FRQ 2 6XOOR VFKHUPR YLHQH YLVXDOL]]DWR &2',&(" ,PPHWWHUH LO FRGLFH GHOOD EDVH &RQIHUPDUH FRQ 2 9LHQH YLVXDOL]]DWD O LFRQD GHOO LQGLFDWRUH GL UHWH ODPSHJJLDQWH H VXOOR VFKHUPR VFRUURQR TXDGUDWLQL 6SLQJHUH D OXQJR LO WDVWR 3UHFHGHQWH VXOOD EDVH /DPSHJJLD LO WDVWR /HWWXUD /R VFKHUPR YLVXDOL]]D LO WUDWWLQR FKH SUHFHGHODFLIUDLQGLFDFKHVXOODEDVH · JL¾ UHJLVWUDWR XQ WHOHIRQR FRQ LO QXPHUR /D FLIUD ODPSHJJLD SHUFK FRUULVSRQGH DO QXPHUR SURSRVWR SHU LO QXRYR WHOHIRQR Ô SRVVLELOH VFHJOLHUH YLVXDOL]]DWL WUD L FLQTXHQXPHUL GL WHOHIRQR 0HGLDQWH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH VHOH]LRQDUH LO QXPHUR FKH VL GHVLGHUD DWWULEXLUH DO WHOHIRQR LO QXPHUR VHOH]LRQDWR ODPSHJJLD DG HVHPSLR LO QÞ &RQIHUPDUH FRQ 2 5(*,67 YLHQHYLVXDOL]]DWRWHPSRUDQHDPHQWHHOR VFKHUPR YLVXDOL]]D ,O WHOHIRQR · LGHQWLILFDWR GDO QXPHUR 9LHQH YLVXDOL]]DWD O LFRQD GHOO LQGLFDWRUH GL UHWH ILVVD YHGHUH DQFKH 0RGLILFD GHO FRGLFH GHOOD EDVH SDJH 0(18 ,03267$=,21, /,1*8$ 5,$**$1&,2 6FHOWD GHOOD OLQJXD YLVXDOL]]DWD 3UHPHUH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH SHU YLVXDOL]]DUH ,03267$=,21, &RQIHUPDUH FRQ 2 9LHQH YLVXDOL]]DWR /,1*8$ &RQIHUPDUH FRQ 2 0HGLDQWH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH VFHJOLHUH OD OLQJXD SUHVFHOWD &RQIHUPDUH OD VFHOWD FRQ 2 YLHQH YLVXDOL]]DWR 2 SRL SUHPHUH GXH YROWH $QQXOOD 5LDJJDQFLDUH 3HU VFHJOLHUH GL ULDJJDQFLDUH DXWRPDWLFDPHQWH TXDQGR VL SUHQGH R SRJJLD LO WHOHIRQR VXO FDULFDWRUH 3UHPHUH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH SHU YLVXDOL]]DUH ,03267$=,21, &RQIHUPDUH FRQ 2 3UHPHUH LO WDVWR 6XFFHVVLYR SHU YLVXDOL]]DUH 5,$**$1&,2 &RQIHUPDUH FRQ 2 6FHJOLHUH WUD L YDORUL )) QHVVXQD D]LRQH GHO FDULFDWRUH 21 ,O WHOHIRQR VLULDJJDQFLDQRQ DSSHQD YLHQH FROORFDWR VXO FDULFDWRUH &RQIHUPDUH OD VFHOWD FRQ 2 YLHQH YLVXDOL]]DWR 2 SRL SUHPHUH GXH YROWH $QQXOOD

,PSRVWD]LRQL ,03267$=,21, '(//$ %$6( /H LPSRVWD]LRQL GHOOD EDVH FRQVHQWRQR GL DFFHGHUH DOOH IXQ]LRQL GL GDWD H RUD VHOH]LRQH H JHVWLRQH GHOOH FKLDPDWH 'DWD 2UD 9LVXDOL]]DUH 'DWD 2UD 3UHPHUH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH SHU YLVXDOL]]DUH %$6( 6 BASE 63 PARAM 09-07-200 1 INT &RQIHUPDUH FRQ 2 3UHPHUH LO WDVWR 6XFFHVVLYR ILQR D YLVXDOL]]DUH 3$5$0 &RQIHUPDUH FRQ 2 6XOOR VFKHUPR YLHQH YLVXDOL]]DWR ) 3UHPHUH GXH YROWH LQ VXFFHVVLRQH LO WDVWR QXPHULFR /R VFKHUPR YLVXDOL]]D OD GDWD 12 - 34 INT 3UHPHUH LO WDVWR 6XFFHVVLYR R 3UHFHGHQWH SHU YLVXDOL]]DUH O RUD 3UHPHUH WUH YROWH LO WDVWR $QQXOOD SHU XVFLUH GDOOD PRGDOLW¾ GL YLVXDOL]]D]LRQH GHOO RUD 0RGLILFDUH O RUD 3UHPHUH L WDVWL 6XFFHVVLYR 3UHFHGHQWH SHU YLVXDOL]]DUH %$6( 6 BASE &RQIHUPDUH FRQ 2 63 PARAM 12 - 34 1 12 - 34 INT INT 3UHPHUH LO WDVWR 6XFFHVVLYR ILQR D YLVXDOL]]DUH 3$5$0 &RQIHUPDUH FRQ 2 6XOOR VFKHUPR YLHQH YLVXDOL]]DWR ) 3UHPHUH LQ VXFFHVVLRQH L WDVWL QXPHULFL H VXOOR VFKHUPR YLHQH YLVXDOL]]DWD O RUD OD SULPD FLIUD ODPSHJJLD ,PPHWWHUH O RUD XWLOL]]DQGR L WDVWL QXPHULFL &RQIHUPDUH FRQ 2 /R VFKHUPR ULWRUQD DOOD SRVL]LRQH SUHFHGHQWH YLVXDOL]]D ) 3UHPHUH GXH YROWH LO WDVWR $QQXOOD SHU XVFLUH GDOOD PRGDOLW¾ GL PRGLILFD GHOO RUD $ TXHVWR SXQWR O RUD YLHQH YLVXDOL]]DWD SHU GHIDXOW VXOOR VFKHUPR H LO QXPHUR GHO WHOHIRQR DG HVHPSLR · YLVXDOL]]DWR D VLQLVWUD GHOOR VFKHUPR 0(18 %$6( ,6&5,9, 0(18 %$6( 3$5$0 6 BASE 63 PARAM Visualizzazione data e ora Modifica dell'ora Modifica della data 6XJJHULPHQWR 5LFHUFD GHL WHOHIRQL DVVRFLDWL D XQD EDVH 6XOOD EDVH SUHPHUH SHVVLRQH SUROXQJDWD LO WDVWR 6XFFHVVLYR 6TXLOODQR WXWWL L WHOHIRQL 3UHPHUH GL QXRYR LO WDVWR 6XFFHVVLYR SHU IHUPDUH OH VXRQHULH

Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Tel. e Fax 0835.386325 - VIRTUS MATERA
Full page fax print - Pen-Kurd
Fax +39.055.8348051 - Maxi Car Racing
Fax +39.055.8348051 - Maxi Car Racing
Fax +39.055.8348051 - Maxi Car Racing
Full page fax print - mohdy.name
nieuwe Corsair 32 - Viva
ocr\ידיעות הפועל\גליון 32.pdf
Full page fax print - Poljoprivredni fakultet