Views
4 years ago

BDA WP21-32 - Fax-Anleitung.de

BDA WP21-32 - Fax-Anleitung.de

5JODJHV 5HVWULFWLRQ G

5JODJHV 5HVWULFWLRQ G DSSHO $ILQ G LQWHUGLUH OD QXPURWDWLRQ GH FHUWDLQV QXPURV FRPSOHWV GH YRWUH FKRL[ RX QXPURV FRPPHQ¸DQW SDU XQH VTXHQFH SDU H[HPSOH &KRL[ GHV QXPURV RX VTXHQFHV LQWHUGLWV $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( INT INT &RQILUPH] SDU 2 $FWLYHU OD UHVWULFWLRQ G DSSHO INT $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 ) DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV (QWUH] OH FRGH GH OD EDVH SDU GIDXW $SSX\H] VXU OD WRXFKH QXPULTXH &KRLVLVVH] XQ HPSODFHPHQW OLEUH &RQILUPH] SDU 2 (QWUH] OH QXPUR RX OD VTXHQFH ¾ LQWHUGLUH &RQILUPH] SDU 2 SXLV DSSX\H] WURLV IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 ) DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV (QWUH] OH FRGH GH OD EDVH SDU GIDXW $SSX\H] VXU OD WRXFKH QXPULTXH &UGLW WHPSV 3RXU FKRLVLU XQH GXUH WRWDOH GH FRPPXQLFDWLRQ HQ PLQXWHV DX GHO¾ GH ODTXHOOH YRXV QH SRXUUH] SOXV DSSHOHU VL OD IRQFWLRQ FUGLW WHPSV HVW DFWLYH $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 ) DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV (QWUH] OH FRGH GH OD EDVH SDU GIDXW $SSX\H] VXU OD WRXFKH (QWUH] OH FUGLW VRXKDLW HQ PLQ &RQILUPH] SDU 2 SXLV DSSX\H] IRLV VXU $QQXOHU $FWLYDWLRQ GX FUGLW WHPSV $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 ) DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV (QWUH] OH FRGH GH OD EDVH SDU GIDXW $SSX\H] VXU OD WRXFKH $ O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW FKRLVLVVH] HQWUH OHV YDOHXUV FUGLW WHPSV GVDFWLY FUGLW WHPSV DFWLY &RQILUPH] YRWUH FKRL[ SDU 2 SXLV DSSX\H] IRLV VXU $QQXOHU

5JODJHV Û O DLGH GHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW FKRLVLVVH] HQWUH OHV YDOHXUV UHVWULFWLRQ G DSSHO LQDFWLYH INT UHVWULFWLRQ G DSSHO DFWLYH 9DOLGH] SDU 2 SXLV DSSX\H] WURLV IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU &RPELQV HW EDVH 0RGLILHU OH FRGH GH OD EDVH /H FRGH GH OD EDVH HVW SU HQUHJLVWU DYHF OD YDOHXU 3DU PHVXUH GH SURWHFWLRQ LO HVW SUIUDEOH GH FKDQJHU OD YDOHXU GH FH FRGH SRXU HPSµFKHU O DMRXW RX O HIIDFHPHQW GH FRPELQV VXU OD EDVH GDQV YRWUH DXWRULVDWLRQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( INT &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 ) DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXFFHVVLYHPHQW VXU OHV WRXFKHV QXPULTXHV HW (QWUH] OH FRGH DFWXHO GH OD EDVH SDU GIDXW SXLV VDLVLVVH] GHX[ IRLV OH QRXYHDX FRGH $SSX\H] GHX[ IRLV VXU OD WRXFKH $QQXOHU 0HWWUH OD EDVH HQ UHFKHUFKH GH FRPELQV &HWWH PDQLSXODWLRQ ¾ SDUWLU GXQ FRPELQ GM¾ LQVFULW VXU OD EDVH HVW TXLYDOHQWH ¾ XQ DSSXL ORQJ VXU OD WRXFKH 3UFGHQW GH OD EDVH ORUV GH O LQVFULSWLRQ G XQ FRPELQ UHSRUWH] YRXV DX e |,16&5,37,21 '8 &20%,1Ó 685 /$ %$6(} SDJH $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 ) DSSDUD±W ¾ O FUDQ $IILFKDJH FUGLW WHPSV 3RXU DIILFKHU OD GXUH GH FRPPXQLFDWLRQ UHVWDQWH HQ PLQXWHV VL OD IRQFWLRQ FUGLW WHPSV HVW DFWLYH $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV 6XLYDQW 3UFGHQW SRXU IDLUH DSSDUD±WUH %$6( &RQILUPH] SDU 2 $SSX\H] VXU OD WRXFKH 6XLYDQW MXVTX ¾ IDLUH DSSDUD±WUH 3$5$0 &RQILUPH] SDU 2 ) DSSDUD±W ¾ O FUDQ $SSX\H] VXU OHV WRXFKHV HW 9RXV YLVXDOLVH] OH QRPEUH GH PLQXWHV GH FRPPXQLFDWLRQ HQFRUH GLVSRQLEOHV $SSX\H] IRLV VXU $QQXOHU 0(18 %$6( 3$5$0 6 BASE 63 PARAM Restriction d'appel : num numéros ros interdits Restriction d'appel oui/non Affichage cr crédit dit communication Cr Crédit dit temps Cr Crédit dit temps oui/non Modification du code de la base

Teljes oldalas fax
Full page fax print
foodmagazine-32
32 - Elko
Broj 32 - hr semafor
Hi-Files #32 - Dayens
50%* 32%* 20%*
Zeszyt 32.indd - WKT
nieuwe Corsair 32 - Viva
Full page fax print - Pen-Kurd
32. broj 12. kolovoza 2010.
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
32" - Hiperpromo
ACDSee 32 print job - G LAB
ACDSee 32 print job - G LAB