Views
5 years ago

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

3DU½PHWURV ON 33

3DU½PHWURV ON 33 SILENCIO &RQ ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU VHOHFFLRQH 21 VLQ WLPEUH PRGR VLOHQFLR 2)) WLPEUH DFWLYDGR &RQILUPH FRQ 2 6L VHOHFFLRQD $&7 DSDUHFHU½ HO LFRQR GH XQD FDPSDQD WDFKDGD 3XOVH YHFHV OD WHFOD &DQFHODU SDUD VDOLU GHO PHQ 6,/(1&,2 *UDEDFLªQ VLPSOH GH XQ WHOIRQR $QWHV GH XVDUVH OD EDVH GHEH UHFRQRFHU WHQHU JUDEDGR HO WHOIRQR (Q JHQHUDO HO SULPHU WHOIRQR VXPLQLVWUDGR FRQ OD EDVH \D HVW½ JUDEDGR HQ HOOD \ VX YLVRU GHEHU²D LQGLFDU HO QPHUR GHO WHOIRQR SRU HMHPSOR (Q FDVR GH XVDU YDULRV WHOIRQRV VLJD HVWH SURFHGLPLHQWR SDUD JUDEDU ORV RWURV WHOIRQRV 3UHVLRQH OD WHFOD $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( 6 BASE &RQILUPH FRQ 2 $SDUHFH *5$%$5 HQ HO YLVRU 61 GRABAR &RQILUPH FRQ 2 $SDUHFH $8720$7 AUTOMAT &RQILUPH FRQ 2 (O LFRQRGHO SLORWRGH UHG SDUSDGHD \ DSDUHFHQHQ SDQWDOOD FXDGUDGLWRV HQ ILOD (Q OD EDVH SXOVH SURORQJDGDPHQWH OD WHFOD WHOIRQRV /D WHFOD 7HOIRQRV SDUSDGHDU½ (O YLVRU PXHVWUD VXFHVLYDPHQWH *5$%$'2 \ HO WHOIRQR OOHYD HO QPHUR (O LFRQR GHO SLORWR GH UHG GHMD GH SDUSDGHDU (OHFFLªQ GH XQD EDVH SULRULWDULD (Q FDVR GH XVDU P½V GH XQ EDVH SXHGH HVWDEOHFHU OD TXH VHU½ SULRULWDULD SDUD ORV WHOIRQRV 3UHVLRQHODVWHFODV6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( HQ HO YLVRU 6 BASE &RQILUPH FRQ 2 3UHVLRQH OD WHFOD 6LJXLHQWH SDUD TXH DSDUH]FD 35,25,'$ &RQILUPH FRQ 2 &RQ ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU VHOHFFLRQH 62 PRIORIDA 1,1*81$ R HOQPHURGHODEDVHTXHGHVHD PDUFDU FRPR SULRULWDULD &RQILUPH FRQ 2 3XOVH YHFHV OD WHFOD&DQFHODU SDUD VDOLU GHO PHQ 35,25,'$ 3DUD DFFHGHU D ODV IXQFLRQHV GHVFULWDV DO ODGR VH HPSOHDQ ODV VLJXLHQWHV WHFODV Anterior Cancelar Siguiente Colgar Descolgar teclas numéricas 0(1Ã //$0$'$6 %255$5 '85$&,21 0(1Ã 7,0%5( 0(/2',$ 92/80(1 6,/(1&,2 72126 0(1Ã %$6( *5$%$5 35,25,'$

3DU½PHWURV *UDEDFLªQ SHUVRQDOL]DGD GH XQ WHOIRQR (Q FDVR GH XVDU YDULDV EDVHV R VL HO FªGLJR GH OD EDVH HV GLIHUHQWH D SXHGH SHUVRQDOL]DU OD JUDEDFLªQ GHO WHOIRQR 6 BASE 61 GRABAR AUTOMAT PERSONAL CODIGO ? - 3 - 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( HQ HO YLVRU &RQILUPH FRQ 2 $SDUHFH *5$%$5 HQ HO YLVRU &RQILUPH FRQ 2 $SDUHFH $8720$7 3UHVLRQH OD WHFOD 6LJXLHQWH SDUD TXH DSDUH]FD 3(5621$/ &RQILUPH FRQ 2 (O G²JLWR VH PXHVWUD HQ SDQWDOOD VHJXLPLHQWR GH XQ FªGLJR DOIDQXPULFR FRUUHVSRQGLHQWH D OD EDVH D OD FXDO HO PLFURWHOIRQR HVWD \D LQVFULWR $SDUHFHQ JXLRQHV VL HO PLFURWHOIRQR QR HVWD LQVFULWR 3XOVH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD VHOHFFLRQDU RWUD XELFDFLªQ &RQILUPH FRQ 2 /D SDQWDOOD PXHVWUD &2',*2 " ,QWURGX]FD HO FªGLJR GH OD EDVH &RQILUPH FRQ 2 (O LFRQR GHO SLORWR GH UHG SDUSDGHD \ DSDUHFHQ HQ SDQWDOOD FXDGUDGLWRV HQ ILOD (Q OD EDVH SXOVH SXOVDFLªQ ODUJD OD WHFOD 7HOIRQRV /D WHFOD 7HOIRQRV SDUSDGHDU½ (O YLVRU PXHVWUD HQWRQFHV HO JXLªQ DQWHV GHO VLJQLILFD TXH HQ OD EDVH \D VH KD JUDEDGR XQ WHOIRQR FRQ HO QPHUR (O G²JLWR SDUSDGHD SRUTXH FRUUHVSRQGH DO QPHUR SURSXHVWR SDUD HO QXHYR WHOIRQR 3XHGH HOHJLU HQWUH ORV QPHURV GH WHOIRQRV PRVWUDGRV &RQ ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU VHOHFFLRQH HO QPHUR TXH GHVHD DVLJQDU DO WHOIRQR HO QPHUR VHOHFFLRQDGR GHEHU²D SDUSDGHDU SRU HMHPSOR HO Qo &RQILUPH FRQ 2 (O YLVRU PXHVWUD HQWRQFHV HO WHOIRQR WLHQH RWRUJDGR HO QPHUR (O LFRQR GHO SLORWR GH UHG GHMD GH SDUSDGHDU YDVH WDPELQ 0RGLILFDU HO FªGLJR GH OD EDVH S½JLQD 0(1Ã $-867(6 ,',20$ &2/*$5 (OHFFLªQ GHO LGLRPD GH OD SDQWDOOD 3XOVH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD $-867(6 &RQILUPH FRQ 2 $SDUHFH ,',20$ HQ HO YLVRU &RQILUPH FRQ 2 &RQ ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU VHOHFFLRQH HO LGLRPD SUHIHULGR &RQILUPH VX HOHFFLªQ FRQ 2 \ SXOVH YHFHV &DQFHODU &ROJDU 3DUD HOHJLU OD RSFLªQ GH FROJDU DXWRP½WLFDPHQWH FXDQGR GHMH HO WHOIRQR HQ HO DOLPHQWDGRU R OR OHYDQWH GHO PLVPR 3XOVH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD $-867(6 &RQILUPH FRQ 2 3UHVLRQH OD WHFOD 6LJXLHQWH SDUD TXH DSDUH]FD &2/*$5 &RQILUPH FRQ 2 6HOHFFLRQH HQWUH ORV YDORUHV 2)) QLQJXQD DFFLªQ YLQFXODGD DO DOLPHQWDGRU 21 (O WHOIRQR VH FXHOJD FXDQGR VH GHMD HQ HO DOLPHQWDGRU &RQILUPH VX HOHFFLªQ FRQ 2 \ SXOVH YHFHV &DQFHODU

Teljes oldalas fax
Hi-Files #32 - Dayens
Tel. e Fax 0835.386325 - VIRTUS MATERA
Full page fax print - Pen-Kurd
nieuwe Corsair 32 - Viva
ocr\ידיעות הפועל\גליון 32.pdf
ISO TOOL AB / TEL: 044-245570 / FAX: 044-245540 / www.isotool.se
EasyCut 28 P · EasyCut 32 P - Agromix
ACDSee 32 print job - G LAB
2(4):25-32. (travanj, 2007.) - Kardio.hr
številka 32, letnik - Naša lekarna
32. broj 12. kolovoza 2010.
ISO TOOL AB / TEL: 044-245570 / FAX: 044-245540 / www.isotool.se
tef. +48 61 82290 52. fax +48 61 6231532 - GelaxPlus.ru
(0)4 74 12 09 10 - fax +33 (0)4 74 12 09 11 w
WESTOIL OILS OF GERMANY Fon: +49 (0) 2581-7848080 Fax: +49 ...
tel. +48 67 282 86 80 fax +48 67 282 86 90 e-mail - Faktor
042 / 433 0791, fax: 042 / 426 0610, e-mail - ELEKTRO BREL
32-51-Очистка воды, файл- pdf (7,5 MB) - HEISSNER ...
Zena-Kvinna 32-33 - Žena-Kvinna
ACDSee 32 print job - G LAB
32/37/42 AV505D_Nordic - Toshiba-OM.net
Kanfanarski list - Broj 32, Rujan 2011.
39 12 32 24 29 179 € - Euronics