Views
4 years ago

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

BDA WP12-32 - Fax-Anleitung.de

3DU½PHWURV /RQJLWXG

3DU½PHWURV /RQJLWXG P²QLPD GHO QPHUR 6H WUDWD GH OD FDQWLGDG P½V SHTXH¥D GH FLIUDV D SDUWLU GH OD FXDO HO SUHILMR VH PDUFDU½ DQWHV GHO QPHUR DO TXH VH OODPD 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( 6 BASE 63 PARAM 08 INT &RQILUPH FRQ 2 3UHVLRQH OD WHFOD 6LJXLHQWH KDVWD TXH DSDUH]FD 3$5$0 &RQILUPH FRQ 2 )B DSDUHFH HQ SDQWDOOD 3XOVH VXFHVLYDPHQWH ODV WHFODV QXPULFDV ,QWURGX]FD OD ORQJLWXG P²QLPD SRU HMHPSOR \ FRQILUPH FRQ 2 3XOVH YH] OD WHFOD &DQFHODU $FWLYDU HO SUHILMR 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( HQ HO YLVRU 6 BASE 63 PARAM 0 INT &RQILUPH FRQ 2 3UHVLRQH OD WHFOD 6LJXLHQWH KDVWD TXH DSDUH]FD 3$5$0 &RQILUPH FRQ 2 )B DSDUHFH HQ SDQWDOOD 3UHVLRQH VXFHVLYDPHQWH ODV WHFODV QXPULFDV &RQ ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU VHOHFFLRQH HQWUH ORV YDORUHV VLQ SUHILMR FRQ SUHILMR &RQILUPH FRQ 2 \ SXOVH YH] OD WHFOD &DQFHODU 'XUDFLªQ GH OD UHOODPDGD 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( &RQILUPH FRQ 2 3XOVH OD WHFOD 6LJXLHQWH KDVWD TXH DSDUH]FD 3$5$0 &RQILUPH FRQ 2 )B DSDUHFH HQ SDQWDOOD 3XOVH ODV WHFODV \ &RQ ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU VHOHFFLRQH HQWUH ORV YDORUHV FRUWD ODUJD &RQILUPH VX HOHFFLªQ FRQ 2 \ SXOVH YH] &DQFHODU 0(1Ã %$6( 3$5$0 6 BASE 63 PARAM Tipo de red Tipo de marcaci marcación Duraci Duración n de la rellamada de la grabadora (tecla R) Valor del prefijo (red privada) Longitud mmínima nima de los nnúmeros meros Prefijo ssí/no /no

3DU½PHWURV 5HVWULFFLªQ GH OODPDGDV 3HUPLWH EORTXHDU OD PDUFDFLªQ GH DOJXQRV QPHURV HQWHURV TXH XVWHG HOLMD R QPHURV TXH HPSLHFHQ SRU XQD VHFXHQFLD SRU HMHPSOR 6HOHFFLªQ GH QPHURV R VHFXHQFLDV EORTXHDGRV 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( HQ HO YLVRU 6 BASE 63 PARAM 1 02 &RQILUPH FRQ 2 3UHVLRQH OD WHFOD 6LJXLHQWH KDVWD TXH DSDUH]FD 3$5$0 &RQILUPH FRQ 2 )B DSDUHFH HQ SDQWDOOD 3XOVH VXFHVLYDPHQWH ODV WHFODV QXPULFDV \ (VFULED HO FªGLJR GH OD EDVH SRU RPLVLªQ 6HOHFFLRQH XQD XELFDFLªQ OLEUH ,QWURGX]FD HO QPHUR R OD VHFXHQFLD TXH GHVHD EORTXHDU &RQILUPH FRQ 2 \ SXOVH YH] OD WHFOD &DQFHODU $FWLYDU OD UHVWULFFLªQ GH OODPDGDV 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( HQ HO YLVRU 6 BASE 63 PARAM INT INT INT &RQILUPH FRQ 2 3UHVLRQH OD WHFOD 6LJXLHQWH KDVWD TXH DSDUH]FD 3$5$0 &RQILUPH FRQ 2 )B DSDUHFH HQ SDQWDOOD 3XOVH VXFHVLYDPHQWH ODV WHFODV QXPULFDV \ (VFULED HO FªGLJR GH OD EDVH SRU RPLVLªQ 7LHPSR GLVSRQLEOH 3DUD HVWDEOHFHU XQ P½[LPR GH WLHPSR HQ PLQXWRV SRU HQFLPD GHO FXDO QR SRGU½ OODPDU VL OD IXQFLªQ GH WLHPSR GLVSRQLEOH HVW½ DFWLYDGD 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( &RQILUPH FRQ 2 3XOVH OD WHFOD 6LJXLHQWH KDVWD TXH DSDUH]FD 3$5$0 &RQILUPH FRQ 2 )B DSDUHFH HQ SDQWDOOD 3UHVLRQH ODV WHFODV \ (VFULED HO FªGLJR GH OD EDVH SRU RPLVLªQ ,QWURGX]FD HO WLHPSR GLVSRQLEOH GHVHDGR HQ PLQ &RQILUPH VX HOHFFLªQ FRQ 2 \ SXOVH YH] &DQFHODU $FWLYDFLªQ GHO WLHPSR GLVSRQLEOH 3UHVLRQH ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU SDUD TXH DSDUH]FD %$6( &RQILUPH FRQ 2 3XOVH OD WHFOD 6LJXLHQWH KDVWD TXH DSDUH]FD 3$5$0 &RQILUPH FRQ 2 )B DSDUHFH HQ SDQWDOOD 3UHVLRQH ODV WHFODV \ (VFULED HO FªGLJR GH OD EDVH SRU RPLVLªQ &RQ ODV WHFODV 6LJXLHQWH $QWHULRU VHOHFFLRQH XQR GH ORV YDORUHV WLHPSR GLVSRQLEOH GHVDFWLYDGR WLHPSR GLVSRQLEOH DFWLYDGR &RQILUPH VX HOHFFLªQ FRQ 2 \ SXOVH YH] &DQFHODU

32 - Elko
foodmagazine-32
25658-BDA Page 3
nieuwe Corsair 32 - Viva
Zeszyt 32.indd - WKT
Full page fax print - Pen-Kurd
32. broj 12. kolovoza 2010.
25654-BDA Page 1
BDA Ardo FR30SH.pdf
ACDSee 32 print job - G LAB
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Teljes oldalas fax
Full page fax print
Fax: 0613359010
32" - Hiperpromo