Charakteristika a program kandidáta - FBMI

fbmi.cvut.cz

Charakteristika a program kandidáta - FBMI

Profesní kariéra

Charakteristika kandidáta na děkana

Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Jméno a příjmení: JOZEF ROSINA

Datum a místo narození: 12. 05. 1956, Levice

Bydliště: 162 00 Praha 6, U čtvrté baterie 3

Titul: doktor medicíny, docent, doktor (MUDr. doc. Ph.D.)

1982–1987 Státní zdravotní ústav (bývalý: Institut hygieny a epidemiologie, Centrum

hygieny záření - odborný pracovník)

1986– dosud 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav lékařské biofyziky a

lékařské informatiky - asistent, odborný asistent, docent, vedoucí ústavu

1988–1996 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Klinika nukleární medicíny -

lékař, zastupující primář kliniky

1993–2010 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity - katedra radiologie a

toxikologie, docent

2008– dosud Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Veřejné funkce

1995–1999 Člen Akademického senátu 3. LF UK

1999–2004 Zastupující tajemník 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2004– dosud Člen Akademického senátu 3. LF UK

1996– dosud Člen oborové rady pro obor Biofyzika Univerzity Karlovy v Praze

1999–2010 Člen Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích

2002–2008 Člen Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

2005–2008 Místopředseda Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

2005–2008 Člen Grantové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

2005–2008 Člen Vědecké rady Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého

učení technického v Praze


2006– dosud Člen oborové rady PGS studia pro obor biomedicínské inženýrství

Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení

technického v Praze

2010– dosud Člen oborové rady doktorandského studia pro obor biomedicínské inženýrství

Fakulty strojní technické univerzity v Košiciach

2006– dosud Člen redakční rady odborného a vědeckého časopisu Kontakt

2008– dosud Člen redakční rady časopisu Panorama 21. století

2009– dosud Člen Vědecké rady nakladatelství Grada publishing a.s.

2011– dosud Předseda redakční rady časopisu Lékař a technika

2008– dosud Předseda Vědecké rady Fakulty biomedicínského inženýrství Českého

vysokého učení technického v Praze

2008– dosud Člen kolegia rektora Českého vysokého učení technického v Praze

2008– dosud Člen grémia rektora Českého vysokého učení technického v Praze

2009– dosud Místopředseda České společnosti lékařské fyziky ČLSJ. E. Purkyně

2008–2010 Mimořádný člen Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

2010– dosud Člen Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

Publikační aktivita

(pouze články s IF za poslední 4 roky)

Kubes J., Svoboda, J., Rosina, J., Starec, M., Fiserova, A.: Immunological response in the mouse melanoma model

after local hyperthermia, Physiol Res. 2008; 57, s. 459–465.

Rosina, J., Kvašňák, E., Šuta, D., Kolářová, H., Málek, J., Krajčí, L.: Temperature dependence of blood surface

tension, Physiol Res. 2008;57(suppl.1), s. 93–98.

Rosina, J., Kvašňák, E., Šuta, D., Kostrhun, T., Drábová, D.: Czech Republic 20 years after Chernobyl accident, Rad.

Prot. Dos. 2008;130(4), s. 452-458.

Havránek, J., Havránková, R., Navrátil, L., Rosina, J., Freintinger-Skalická, Z.: All-State radiation monitoring

network in the Czech Republic, Defence Science Journal 2008:58 (6), s. 728–733.

Sabol, J., Navrátil, L., Rosina, J.: Occupational exposure control: The problem of quantities in radiation protection,

Rad. Prot. Dos.2011;144 (1–4), s 119-123.

Zölzer, F., Skalická, Z. F., Havránková, R., Hon, Z., Navrátil, L., Rosina, J., Škopek, J.: Enhanced frequency of

micronuclei in lymphocytes from current as opposed to former uranium miners, Journal of Applied Biomedicine

2011:9 (3), s. 151–156.

Čejka, C., Ardan, T., Širc, J., Michálek, J., Beneš, J., Brůnová, B., Rosina, J.: Hydration and transparency of the rabbit

cornea irradiated with UVB-doses of 0.25 J/cm 2 and 0.5 J/cm 2 compared with equivalent UVB radiation exposure

reaching the human cornea from sunlight, Current Eye Research 2011:36 (7), s. 607–613.

Remlová, E., Dostálová, T., Michalusová, I., Vránová, J., Navrátil, L., Rosina, J.: Hemangioma Curative Effect of

PDL, Alexandrite, Er: YAG and CO2 Laser, Photomedicine and Laser Surgery, 2011, PHO 2011–3058.

Remlová, E., Vránová, J., Rosina, J., Navrátil, L.: Analysis of Therapeutical Effects of Er: YAG and CO2 Laser Post

Treatments of Small Hemangiomas, Laser Methods in chemistry Biology, and Medicine, 2011, 21 (9), pp. 1–5.

Vranová, J., Vinakurau, S., Richter, J., Starec, M., Fiserova, A., Rosina, J.: The Evolution of Rectal and Urinary

Toxicity and Immune Response in Prostate Cacer Patients Treated with Two Dimensional Conformal Radiotherapy

Techniques, Radiation Oncology, 2011, 6(1). pp. 87–101.


Osobní vědecká aktivita

(za poslední 4 roky)

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK) 20012-2014/637712 Autonomní bioreaktor pro kultivaci

buněčných a tkáňových kultur in vitro (spoluřešitel – hlavní řešitel Ing. Roman Matějka) asi 960 000 Kč

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK) 2008-2010/109908 Účinky radioterapie karcinomu prostaty

na močový měchýř, konečník a imunitní systém v závislosti na dávce záření (spoluřešitel – hlavní řešitel

MUDr. Stěpan Vinakurau) 925 000 Kč

RP MŠMT ČR 2B08001 Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené ionizujícímu záření alfa

Doba řešení: 1. 5. 2008–30. 10. 2011 (spoluřešitel – hlavní řešitel doc. RNDr. Fredo Zölzer, CSc.) dotace

od MŠMT: 11 290 000 Kč; neveřejné zdroje: 1 254 000 Kč Celková částka: 12 544 000 Kč

RP MŠMT ČR 903/2010 Přístrojové vybavení pro integrovanou výuku lékařské biofyziky a intenzivní péče

(spoluřešitel – hlavní řešitel RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.) 1 731 000 Kč

RP MŠMT ČR 1182/2010 Multimediální opory praktických úloh z lékařské biofyziky (spoluřešitel –

hlavní řešitel RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.) 273 000 Kč

Grant MV ČR BV II/2 – VS 2010–2015 Osobní bezpečnostní dohledový systém pro podporu výcviku a

zásahu jednotek IZS (spoluřešitel – hlavní řešitel Ing. Karel Hána, Ph.D.) 29 509 400 Kč

IGA MZ ČR NT 11532 – 5/2010 2010– 014 Hodnotení zdravotníckych prostředků (hlavní řešitel) 5 997

000 Kč

Pedagogické zkušenosti

Od roku 1986 do roku 1987 – úvazek 0.5 na 3. LF UK v Praze

Od roku 1987 do roku 2008 – úvazek 1.0 na 3. LF UK v Praze

od roku 2008 dosud – úvazek 0.5 na LF UK v Praze

od roku 2008 dosud – úvazek 1.0 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

celkem pedagogická činnost na VŠ s úvazkem 1.0 – 25 let

Mezi těmi, které jsem již oslovil, ještě neoslovil, ale oslovím a kteří oslovili mně, jsou:

Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Hon

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Předpokládám, že ještě jedno, dvě jména mohou do této skupiny vejít.


Fakulta biomedicínského inženýrství jako příležitost pro…

Jsem přesvědčen, že Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

si v uplynulém období upevnila své postavení mezi fakultami Českého vysokého učení technického. Je

vnímána jako fakulta respektovaná, velice úspěšná a dynamicky se rozvíjející.

Své vize do budoucna odvozuji od cílů, se kterými jsem předstoupil před akademickou obec fakulty před

čtyřmi léty, před první volbou děkana a které jsem se snažit celé své funkční období realizovat. Domnívám

se totiž, že je na co navazovat.

Proto chci zdůraznit, že Fakulta biomedicínského inženýrství má být i nadále příležitostí pro…

absolventy středních škol

na www stránkách musí nacházet zájemci o studium na fakultě dostatek relevantních a snadno

dostupných informací o škole; musíme i nadále propagovat fakultu na všech k tomu určených akcích;

věnovat pozornost přijímacím pohovorům a přípravným kurzům k nim.

atraktivní studijní obory – v budoucnu chci zajistit, aby každá katedra (nákladové středisko)

akreditovala nejméně jeden „svůj“ studijní obor, který i v čase „deprese“ populační křivky zajistí

ekonomickou stabilitu katedry (nákladového střediska); v budoucích létech otevírat studijní obory,

které budou akcentovat společenskou poptávku; umožnit akreditace kombinovaných forem studia;

věnovat maximální pozornost (i po stránce propagace) technickým oborům.

studenty fakulty

nadále modernizovat formy výuky, zejména výuku praktickou; podávat kvalitní projekty a granty a

podporovat podle možností ekonomicky i ze strany fakulty budování nových laboratoří a praktických

učeben, jejichž vybavení musí odpovídat potřebám současné výuky, v nástavbě musí vzniknout

moderní vědecké zázemí pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

zlepšovat nadále příjemné prostředí fakulty; po přechodu části fakulty do nové budovy zvýšit

kapacitu odpočinkové zóny fakulty.

učitele fakulty

podporovat maximálně individuální kariérní růst, „domluvit“ se s těmi akademickými pracovníky,

kteří mají splněné předpoklady a urychleně zahájit jejich habilitační a profesorská řízení;

nadále pokračovat ve snaze maximálního pochopení ze strany učitelů, že charakter fakulty je

interdisciplinární; podporovat ze strany vedení fakulty vznik grantových a projektových přihlášek,

které půjdou přes několik kateder (nákladových středisek);

i nadále se snažit zajistit dobré ekonomické zázemí pro učitele fakulty;

budováním vědeckých laboratoří zajistit inovativní prostředí;

minimalizovat administrativní práce pedagogů a vědeckých pracovníků přesunem na administrativní

pracovníky tak, aby mohli učitelé věnovat čas výuce a vědecké činnosti; vědecká činnost se musí stát

nedílnou součástí života fakulty, zejména v období, kdy můžeme předpokládat díky slabším

populačním ročníkům menší zájem o fakultu; zvýšit důraz na kvalitu podávaných přihlášek do

grantových soutěží;

i nadále dávat důraz na aplikovaný výzkum; podporovat vznik spin-off firem a klastrů;

podporovat účast na vznikajících vědecko-technických centrech a zapojit fakultu co možná do co

největší spolupráce s fakultami a součástmi ČVUT, s lékařskými fakultami a s výrobními podniky.

zaměstnance fakulty

udržet i nadále benefity, které zvýší zájem o práci na fakultě; udržet a rozvíjet možnosti, které skýtá

přítomnost lékařů, fyzioterapeutů a optometristů na fakultě;

zkvalitňovat a zkulturňovat pracovní prostředí;

snažit se zvyšovat celkový roční příjem všem zaměstnancům fakulty.


Vážení členové akademické obce,

od svého založení se snaží být Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického

v Praze respektovanou institucí. Věřím, že výše uvedené cíle a cesty, kterými jich chceme dosáhnout, ji

k tomu přivedou. Splnění vizí z ní vytvoří fakultu ještě atraktivnější pro nadané zájemce o studium. Splnění

vizí zlepší tvůrčí atmosféru na našich pracovištích a pro učitele i pro zaměstnance vytvoří prostředí

přitahující vlídným a kvalitním zázemím, pracovními podmínkami i příležitostí ke kariérnímu růstu. Splnění

vizí posune fakultu na přední místo mezi fakultami ČVUT. Chci, aby každý, kdo spojil svůj život s fakultou,

byl hrdý na „značku“ FBMI ČVUT.

Chci prohlubovat vnitrofakultní demokracii, která je založena na právech každého člena akademické

obce, na kompetencích akademického senátu, na vzájemném respektu nás všech. Nevychovanost, hrubost a

arogance nesmí mít místo na akademické půdě. Na druhou stranu musím trvat na odpovědném plnění

každodenních povinností a kompetencí všech nás, včetně studentů.

Chtěl bych, abychom společně usilovali o to, aby se pro všechny kolem nás Fakulta biomedicínského

inženýrství ČVUT stala symbolem nositele intelektuálního ducha, fakultou, která šíří nové myšlenky a je

uznávanou vědecko-pedagogickou institucí.

Chci stavět na tom, čeho jsme ve vzdělávání, vědě a výzkumu za uplynulé období dosáhli. Mé

poděkování patří všem Vám, kteří jste se o to zasloužili.

Buďme sebevědomí, buďme hrdi na to, co jsme dosáhli, buďme jednotní v hájení pozic naší fakulty.

Budujme společně svoji fakultu tak, aby nás příslušnost k ní těšila a naplňovala. Nezapomínejme, že

v konečném důsledku bude fakulta taková, jací jsme my sami.

Váš

Jozef Rosina

More magazines by this user
Similar magazines