Zápis ze 17. jednání AS FBMI

fbmi.cvut.cz

Zápis ze 17. jednání AS FBMI

Zápis ze 17. jednání AS FBMI

Datum konání: 11. 12. 2006 od 10:00

Místo konání: FBMI Kladno, KOKOS

Přítomni: Rožánek, Kánská, Szabó, Mikšovský, Pattonová (do ¾), Vymětalová

Omluveni: Smrčka, Roubík

Nepřítomni: Kosina

Hosté: Dr. Jiřina, prof. Kneppo, prof. Vrbová, Ing. Potůček (všichni na bod 2. a 3.) a Ing.

Kozelek (bod 1.)

Průběh jednání:

• Projednání možnosti elektronického hlasování

• Projednání a schválení dokumentu „Metodika rozpisu NIV prostředků ze státního

rozpočtu“

• Projednání možnosti stanovení pevných termínů zasedání AS FBMI

• Projednání nepřesností v zápisu z 16.schůze AS FBMI

• Bod „Resortní komise“ stažen a přesunut na příští jednání

I. Usnesení

(1) AS FBMI projednal možnosti realizace elektronického hlasování pro potřeby senátu.

Projednány byly hlavně následující parametry: bezpečnost - navrženo ověření pomocí jména a

hesla. Možnost odpovědi výběrem předdefinované odpovědi. Časové omezení probíhajícího

hlasování. Odeslaní informačního emailu při zadání ankety a před jejím koncem. Zobraze

výsledků po ukončení ankety. U elektronického hlasování bude jmenovitě zaznamenáno, jak

kdo hlasoval. Ing. Kozelek byl požádán o navržení systému v rozsahu výše zmíněných

parametrů. AS děkuje Ing. Kozelkovi za přípravu podkladového materiálu a cenné

připomínky.

(2) AS FBMI projednal dokument „Metodika rozpočtu NIS prostředků ze státního rozpočtu“.

Dokument byl AS představen Ing.Potůčkem a Dr.Jiřinou. Následovala diskuse s předkladateli

a vedením.

AS FBMI schválil dokument „Metodika rozpočtu NIS prostředků ze státního rozpočtu“ bez

číselných údajů (koeficienty a procenta).

.

Pro-6 proti-0

AS FBMI se dohodl s předkladateli na průběžném informování o vývoji číselných údajů, tak

jak budou postupně zpřesňovány. Finální verze dokumentu bude k dispozici do konce března

2007.

(3) AS FBMI projednal možnost stanovení pevných termínů zasedání AS FBMI. AS FBMI

dohodl s přítomnými členy vedení svázání termínů zasedání grémia děkana a AS FBMI,

případně AS ČVUT. V návaznosti na stanovení termínů zasedání grémia děkana pro rok 2007

stanoví AS FBMI své termíny zasedání tak, aby následovaly po jednotlivých zasedání grémia.


(4) AS FBMI projednal připomínku od člena akademické obce k zápisu č.16 a shledal nutnost

přeformulovat zápis v bodu (5), kde daný dokument AS neschvaluje, ale pouze projednává.

(5) AS FBMI byl seznámen se záměrem vedení, zapracovat organizační řád děkanátu do

celkového organizačního řádu fakulty.

(6) AS FBMI odložil projednání resortních komisí na další jednání.

II. Úkoly z minulých jednání

(6.1) AS FBMI ukládá svým členům promyslet vymezení obsahu činnosti jednotlivých

resortů. Rozeslat e-mailem senátu.

O: vedoucí resortů

nový T: trvá stále

III. Příští jednání AS FBMI

Předpokládaný termín dalšího jednání AS FBMI: první polovina měsíce ledna 2007

V Praze, dne 12. 12. 2006

Zapsal: Mikšovský Ověřil: Rožánek

More magazines by this user
Similar magazines