průběžná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro rok 2007/08 - FBMI

fbmi.cvut.cz

průběžná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro rok 2007/08 - FBMI

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2007/08

Bakalářský studijní program – B 3921 Biomedicínská a klinická technika

Informace o konání přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení pro ak. rok 2007/08: 20.11.2006

Ukončení přijímání přihlášek ke studiu: 31.3.2007

Řádný termín konání přijímacích zkoušek: 19.6.2007

Náhradní termín pro omluvené: 10.9.2007

Rozhodnutí o přijetí vydáno: 19.6.2007

Rozhodnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí: poslední týden v srpnu 2007

Mimořádný termín konání přijímacích zkoušek: 10.9.2007

Skončení přijímacího řízení pro ak.rok 2007/08: 11.9.2007

Základní údaje

Přijímací zkouška se skládala ze 2 písemných testů ze 2 tématických okruhů, které si uchazeč

vybral a uvedl na přihlášce ke studiu. Tématickými okruhy pro přijímací řízení byly matematika,

fyzika a biologie. Mezi oběma testy byla přestávka 20 minut.

Test z matematiky obsahoval 15 úloh, na jejich řešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času.

Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise vedená prof. RNDr. Marií

Demlovou, CSc.

Test z fyziky obsahoval 20 otázek, na jejich řešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času.

Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise vedená doc. RNDr. Věrou

Šanderovou, CSc.

Test z biologie obsahoval 20 otázek, na jejich řešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času.

Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise vedená Mgr. Veronikou

Vymětalovou.

Celkový výsledek přijímací zkoušky byl dán součtem bodů za oba testy. Pro přijetí bylo třeba

získat celkem alespoň 15 bodů.

V průběhu přijímací zkoušky nenastala žádná situace, která by mohla uchazeče zvýhodnit nebo

ohrozit objektivitu testu.

Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů byl zveřejněn na úřední desce fakulty a na www

stránkách prihlaska.cvut.cz.

Prezenční forma

Ke studiu se celkem přihlásilo 276

Bez přijímací zkoušky bylo přijato 75

Dostavilo se k PZ 118

Úspěšně vykonalo 107

Neúspěšně vykonalo 11

Nedostavilo se 83

Celkem přijato 182


Základní statistické charakteristiky dosažených výsledků

počet

testů

max. dosažený

počet bodů

min. dosažený

počet bodů

průměr směrodatná

odchylka

medián

Matematika 85 19 0 9,64 4.29 9

Fyzika 89 20 2 11,26 4,19 11

Biologie 62 20 6 13,87 2,88 14

Celkové

hodnocení

118 38 7 22,72 6,80 23

Decilové hranice výsledků zkoušky

Decily Matematika Fyzika Biologie Celkové

hodnocení

d1 4 6 10 15

d2 6 8 11 17

d3 7 9 12 18

d4 8 10 13 20

d5 9 11 14 23

d6 10 12 15 24

d7 12 14 15 27

d8 14 15 17 29

d9 16 17 18 32

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost

More magazines by this user
Similar magazines