Prawo karne procesowe - Gandalf

gandalf.com.pl

Prawo karne procesowe - Gandalf

S³awomir Steinborn (red.)

Katarzyna Papke-Olszauskas

Piotr Rogoziñski

Krzysztof WoŸniewski

Prawo karne

procesowe

pytania kazusy • tablice

2. wydanie

REPETYTORIA

C·H·BECK


REPETYTORIA C . H . BECK

Prawo karne procesowe


W sprzeda¿y:

K. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny

KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

Komentarze Becka

J. Grajewski

PRAWO KARNE PROCESOWE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 3

Podrêczniki Prawnicze

L. Gardocki

PRAWO KARNE, wyd. 17

Podrêczniki Prawnicze

A. Marek

PRAWO KARNE, wyd. 10

Studia Prawnicze

M. Kuæ, M. Ga³¹zka

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

Skrypty Becka

J. Brylak, M. Mitera

POSTÊPOWANIE KARNE

Kazusy Becka

H. Paluszkiewicz (wprow.)

KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 26

Twoje Prawo

www.sklep.beck.pl


Prawo karne

procesowe

pytania kazusy tablice

2. wydanie

rozszerzone i zmienione

dr S³awomir Steinborn (red.)

† dr Katarzyna Papke-Olszauskas

dr Piotr Rogoziñski

dr Krzysztof WoŸniewski

Uniwersytet Gdañski


Poszczególne czêœci opracowali:

Pytania:

S. Steinborn 37–47, 134–156, 204–229, 257–274

K. Papke-Olszauskas 7–10, 28–36

P. Rogoziñski 48–75, 177–203, 241–256

K. WoŸniewski 1–6, 11–27, 76–133, 157–176, 230–240

Kazusy:

S. Steinborn 3, 9–10, 15–17, 22

P. Rogoziñski 4–6, 12–14, 19–21

K. WoŸniewski 1–2, 7–8, 11, 18

Tablice:

S. Steinborn 3–4, 10, 19, 33

K. Papke-Olszauskas 1–2, 5–8, 14, 16–18, 20, 22–32, 37–39

P. Rogoziñski 36

K. WoŸniewski 9, 11–13, 15, 21, 34–35

Redakcja: Aneta Flisek

© Wydawnictwo C.H. Beck 2011

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa

Druk i oprawa: Elpil, Siedlce

ISBN 978-83-255-3042-6

ISBN e-book 978-83-255-3043-3

More magazines by this user
Similar magazines