26.10.2013 Views

slovenski dan dietetike - Fakulteta za vede o zdravju - Univerza na ...

slovenski dan dietetike - Fakulteta za vede o zdravju - Univerza na ...

slovenski dan dietetike - Fakulteta za vede o zdravju - Univerza na ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Program 1. z<strong>na</strong>nstvene konference s področja prehranskega svetovanja in <strong>dietetike</strong><br />

Programme of 1st scientific conference of dietetics and nutrition<br />

9.00 – 10.00<br />

10.00 – 12.00<br />

12.00 - 13.00<br />

13.00 – 16.00<br />

16.15<br />

»SLOVENSKI DAN DIETETIKE«<br />

»SLOVENIAN DAY OF DIETETICS«<br />

Univer<strong>za</strong> <strong>na</strong> Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU<br />

Università del Litorale FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE<br />

University of Primorska Faculty of Health Sciences<br />

in / and<br />

STROKOVNO ZDRUŽENJE NUTRICIONISTOV IN DIETETIKOV<br />

25. oktober 2012 / 25 October 2012<br />

Izola<br />

Registracija udeležencev/ Registration<br />

Avla fakultete/ Hall<br />

Otvoritev in ple<strong>na</strong>rni del (vablje<strong>na</strong> predavanja)/<br />

Opening and ple<strong>na</strong>ry part (invited lectures)<br />

Amfiteatral<strong>na</strong> predavalnica, 3. <strong>na</strong>dstropje/ Amphitheater classroom, 3rd Floor<br />

Odmor/ Coffee break<br />

Avla fakultete/ Hall<br />

Debelost/ Obesity<br />

Učilnica semi<strong>na</strong>r/ Semi<strong>na</strong>r<br />

Sekcije/ Sections<br />

Staranje/ Aging<br />

Predavalnica 1/ Classroom 1<br />

Zaključek konference/ End of the Conference<br />

Amfiteatral<strong>na</strong> predavalnica, 3. <strong>na</strong>dstropje/ Amphitheater classroom, 3rd Floor<br />

Prehranska politika/<br />

Food and nutrition policy<br />

Predavalnica 3/ Classroom 3


Vsebi<strong>na</strong> programa 1. z<strong>na</strong>nstvene konference/ The content of the programme<br />

VABLJENA PREDAVANJA/ INVITED LECTURES:<br />

Dietary anthocyanins: are they micronutrients?<br />

Sabi<strong>na</strong> Passamonti<br />

Dietetics in Hungary – where we started and where we are now<br />

Ber<strong>na</strong>dett Tóth<br />

Standardized Language for Research & Evidence?<br />

Kerry Yuill<br />

PRISPEVKI V OKVIRU SEKCIJ (po abecednem redu avtorjev)/ CONTRIBUTIONS:<br />

1. SEKCIJA DEBELOST/ SECTION OBESITY<br />

Elaboration and validation of an electronic tool for assessment of habitual dietary intake in the adult population<br />

Mojca Bizjak, Zala Jenko Pražnikar<br />

Primerjava med merjeno in ocenjeno stopnjo presnove v mirovanju pri obrav<strong>na</strong>vi debelosti<br />

Mojca Bizjak, Tamara Poklar Vatovec, Tadeja Pregelj<br />

Pove<strong>za</strong>va med ne<strong>za</strong>dovoljstvom s telesom in C-reaktivnim proteinom<br />

Maša Černelič Bizjak, A<strong>na</strong> Petelin, Nadja Pla<strong>za</strong>r, Mihaela Jur<strong>dan</strong>a, Zala Jenko Pražnikar<br />

Prekomer<strong>na</strong> teles<strong>na</strong> teža in debelost kot dejavnik tveganja raka<br />

Maja Ćuić, Ves<strong>na</strong> Zadnik<br />

Adiponektin in visfatin: razporeditev in pove<strong>za</strong>ve z metabolnimi dejavniki pri moških in ženskah srednjih let z<br />

normalno in prekomerno telesno maso<br />

Zala Jenko Pražnikar, Mihaela Jur<strong>dan</strong>a, Maša Černelič Bizjak, Tamara Štemberger Kolnik, A<strong>na</strong> Petelin<br />

2. SEKCIJA STARANJE/ SECTION AGING<br />

Pomen prehranskega vodenja pacienta pri obolenjih gastrointesti<strong>na</strong>lnega trakta – pristop zdravstvene nege<br />

Igor Karnjuš, Barbara Pušpan – Hus<strong>za</strong>r, Tamara Poklar Vatovec<br />

Prehransko izobraževanje starejših z vidika spodbujanja zdravega <strong>na</strong>či<strong>na</strong> prehranjevanja<br />

Stojan Kostanjevec, Vere<strong>na</strong> Koch<br />

Prehranska podpora pacientov, ki se zdravijo v enoti intenzivne terapije<br />

Tamara Poklar Vatovec, Gabrijela Šircelj, Igor Karnjuš<br />

Namizne oljke slovenske Istre: vir <strong>na</strong>ravnih antioksi<strong>dan</strong>tov<br />

Vasilij Valenčič, Erika Bešter, Bojan Buti<strong>na</strong>r, Mile<strong>na</strong> Bučar-Miklavčič<br />

Vloga čokolade pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni<br />

Vid Vičič, Ruža Pandel Mikuš<br />

Primerjava prehranske vrednosti <strong>na</strong>vadne in tatarske ajde in priložnosti <strong>za</strong> uporabo v prehrani<br />

Blanka Vombergar, Ivan Kreft, Mateja Germ, Maja Vogrinčič<br />

3. SEKCIJA PREHRANSKA POLITIKA/ SECTION FOOD AND NUTRITION POLICY<br />

Prisotnost lokalno pridelane zelenjave v <strong>slovenski</strong>h trgovi<strong>na</strong>h v zimskem času<br />

Špela Bizjak, Boštjan Žvanut, Nadja Pla<strong>za</strong>r<br />

Razpoložljivost <strong>na</strong>trija v kupljenih živilskih proizvodih v Sloveniji v obdobju od 2000 do 2009<br />

Urška Blaznik, Barbara Koroušić Seljak, Rok Poličnik, Jožica Maučec Zakotnik, Cirila Hlastan Ribič<br />

Uporaba aditivov v prehrani<br />

Eva Mohr Salkič, Sonja Šostar Turk<br />

Variabilnost podatkov o <strong>za</strong>užitih makrohranilih posameznika glede <strong>na</strong> <strong>na</strong>tančnost obdelave prehranskih<br />

dnevnikov: pilot<strong>na</strong> študija<br />

Ksenija Podgrajšek, Marjan Simčič<br />

Oz<strong>na</strong>čevanje živil kot orodje <strong>za</strong> spodbujanje javnega zdravja: problemi in možnosti <strong>za</strong> sodobne rešitve<br />

Igor Pravst, Anita Kušar, Živa Korošec<br />

Ocenjevanje jedilnikov z uporabo metod večkriterialnega odločanja<br />

Janja Šrimpf, Lidija Zadnik Stirn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!