27.10.2013 Views

Jądra atomowe jako obiekty kwantowe

Jądra atomowe jako obiekty kwantowe

Jądra atomowe jako obiekty kwantowe

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jądra atomowe jako obiekty

kwantowe

• Wprowadzenie

• Potencjał jądrowy

• Spin i moment magnetyczny

• Stany energetyczne nukleonów

w jądrze

• Prawo rozpadu


Jądra atomowe jako obiekty

kwantowe

• Magnetyczny Rezonans Jądrowy

jako przejaw kwantowej natury

jądra atomowego


Warunki fizyczne

w jądrach atomowych

• gęstość ~ 10 14 g/cm 3

• temperatura 0...10 12 K

• obroty ~10 22 1/s

• natężenie pola elektrycznego 10 18 V/m

• ..................


Wprowadzenie – Czy jądro jest

obiektem kwantowym?

Hipoteza dualizmu falowo-korpuskularnego:

P(V) = | Ψ | 2

makrocząstka

opis klasyczny

D


Długość fali nukleonu D = h / p = h / √2ME k

E k ª 10 MeV M ª 940 MeV/c 2

D = hc / √2Mc 2 E k = 197 MeV fm/ √2•940•10 MeV

D ª 1,4 fm

Promień jądra: R = r 0 A 1/3 = 1,25 A 1/3

A = 100 R = 5,8 fm

D @ R

Nukleony w jądrach – opis w ramach nierelatywistycznej mechaniki

kwantowej


Potencjał jądrowy

Związek siły z energią potencjalną

F

x

E

x F

E

y F

p

p Ep

= − y

z

z


= −= −; ; ;


Zależność potencjału od odległości

V

V ( r)

= −

1 + e

0

r− R

a

dla dużych r V(r) Æ 0

dla r = 0 V(r) ª -V 0

Potencjał Woodsa-Saxona


Potencjał kulombowski

Dla ładunku punktowego

V ( r )

c

r < R

r ≥ R

Dla jądra o skończonym wymiarze

0

2

+ + + ( Z −

−1

)e 1

= = = ⋅


4 πε

πε r

⎧ 2 ⎫

2

1 ⎧ 3 1 ⎫

' + + ( Z − − )e ⎪ ⎪ ⎛⎛ ⎛ ⎛ r ⎞⎞

⎞ ⎞ ⎪


V c(

r ) = = = ⋅⋅ ⋅ ⎨ ⎨ −

− ⎬


4 πε 0R

2 2

⎜⎜ ⎜ ⎜ ⎟⎟

⎟ ⎟

⎪ ⎩ ⎪ ⎩ ⎝⎝ ⎝ ⎝ R ⎠⎠

⎠ ⎠ ⎪ ⎭ ⎪ ⎭

+ + ( Z −

−1

)e 1

V c(

r ) = = ⋅


4 πε

r

0

2

dla ładunku

punktowego

dla jądra o

skończonym

wymiarze


Potencjał

dla neutronów i protonów

⎧ 2 ⎫

2

1 ⎧ ⎧3 1 ⎫

' + + ( Z − − )e ⎪ ⎪ ⎛ ⎛ r ⎞

⎞ ⎪


V c(

r ) = = ⋅ ⋅ ⎨ ⎨ −

− ⎬


4πε0 2 2

⎜ ⎜ ⎟

πε R


⎪ ⎩ ⎪ ⎩ ⎝ ⎝ R ⎠

⎠ ⎪ ⎭ ⎪ ⎭

V0

V ( r)

= −

1 + e

+ + ( Z −

−1

)e 1

V c ( r ) = = ⋅


4 πε

r

r− R

a

0

2


wektor s = s 0 h

|s 0 | 2 = s (s+1)

Spin nukleonu s

s = 1/2 - liczba kwantowa potocznie nazywana

spinem nukleonu

Kwantyzacja przestrzenna

s z = M h

M = +1/2, -1/2

M=+1/2

M= -1/2

z


Orbitalny moment pędu

nukleonu L

Klasycznie L = r ¥ p

Kwantowo |L | 2 = l (l+1) h 2

l = 0, 1, 2, ...

l - liczba kwant. orbitalnego momentu pędu

nukleonu

Kwantyzacja przestrzenna

L z = m h

m = l, l-1,...0,...-l

2l+1 wartosci

l =2


Spin jądra I

= całkowity moment pędu jądra w układzie Ś.M.

= wektorowa suma przyczynków od orbitalnych i spinowych

momentów pędu nukleonów

I = I 0 h

|I 0 | 2 = I (I+1)

I - liczba kwantowa potocznie nazywana

spinem jądra

A - parzyste I - całkowite (0, 1, 2,...)

A - nieparzyste I - połówkowe (1/2,3/2, ...)


Spin jądra I

Kwantyzacja przestrzenna

I z = M h

M = I, I-1,...0,...-I

2I+1 wartosci


Parzystość funkcji falowej

Stany jądrowe są opisane przez funkcje falowe o określonej

parzystości

P = +1 parzystość dodatnia

Ψ ( -r ) = Ψ ( r )

P = – 1 parzystość ujemna

Ψ ( -r ) = - Ψ ( r )


Moment magnetyczny orbitalny

Klasycznie: m L = I S = ev/(2pr) p r 2 = evr/2

m L = e L /(2m)

Kwantowo:

m Le = g m B L/ h m Lp = g m N L/ h

I

L

r

v

e -

g L - czynnik Landego

m B - magneton Bohra

m N - magneton jądrowy

w praktyce moment magnetyczny (rzut na oś

kwantyzacji dla m=+l)

m Le = g L m B l m Lp = g L m N l

Doświadczenie: g L = 1


Moment magnetyczny e -

m se = g m B s 0

s 0 = s/ h

g - czynnik Landego

m B - magneton Bohra

m B = e h/ (2m e ) = 5,79 10 -11 MeV/T

w praktyce moment magnetyczny m se = g m B s

(rzut na oś kwantyzacji dla M=+1/2)

Doświadczenie: g = -2,00232

m se /m B = -1,00116

Teoria klasyczna: g = -1

Teoria Diraca: g = -2

Elektrodynamika kwantowa: g = -2,00232


Moment magnetyczny p

m sp = g m N s 0

s 0 = s/ h

g - czynnik Landego

m N - magneton jądrowy

m N = e h/ (2m p ) = 3,152 10 -8 eV/T

w praktyce moment magnetyczny m sp = g m N s

(rzut na oś kwantyzacji dla M=+1/2)

Doświadczenie: g = 5,586

m sp /m N = 2,793

proton = uud

q = +2/3 +2/3 -1/3= 1


Moment magnetyczny n

m sn = g m N s 0

s 0 = s/ h

g - czynnik Landego

m N - magneton jądrowy

m N = e h/ (2m p ) = 3,152 10 -8 eV/T

w praktyce moment magnetyczny m sn = g m N s

(rzut na oś kwantyzacji dla M=+1/2)

Doświadczenie: g = -3,826

m sn /m N = -1,913

neutron = udd

q = +2/3 -1/3 -1/3= 0


Moment magnetyczny jądra

określony przez ms i mL nukleonów

mI = gI mN I0 I0 = I/ h

g I - jądrowy czynnik g

m N - magneton jądrowy

w praktyce moment magnetyczny m I = g I m N I

Jądro w polu magnetycznym B

E = E 0 - m I B

= E 0 - g I m N I 0 B

= E 0 - g I m N M B

E 0

I=3/2

M=-3/2

-1/2

1/2

3/2

2m I B


⎧V0

( r)

+

⎪ r r

s


1s2

+ Vss(

r)

+ 2

⎪ h


r r r r

V ( r)

=

( s1r

)( s2r

) r r

⎨ 3 − s

2

1s2

⎪+

V ( ) r

T r

2


h

⎪ r r r

( s1

+ s2)

L

⎪+

VLS

( r)

+ ......

2

⎩ h

•krótkozasięgowy

+

Potencjał

oddziaływania

nukleon-nukleon

•silnie przyciągający na r~2fm, ale odpychający dla r~0.2fm

•nie zależy od ładunku

•zależy od względnego ustawienia spinów

•ma charakter niecentralny


Równanie Schrödingera

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

)

(

)

(

2

)

1

(

)

(

)

(

2

)

(

)

(

2

)

1

(

)

(

1

2

,

)

(

,

,

,

,

,

,

)

(

,

,

sin

1

sin

sin

1

1

2

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

r

Eu

r

u

mr

l

l

r

V

dr

r

u

d

m

r

r

u

r

R

ER

R

mr

l

l

r

V

dr

dR

r

dr

d

r

m

Y

r

R

r

r

E

r

r

V

r

r

r

r

r

r

r

m

z

y

x

V

z

y

x

V

z

y

x

E

z

y

x

z

y

x

V

z

y

x

z

y

x

m

=


⎛ +

+

+


=

=


⎡ +

+

+


=

Ψ

Ψ

=

Ψ

+

+

Ψ

++
+

+

=

Ψ

=

Ψ

+

Ψ

++
h

h

h

h

h

h

ϑ

θ

ϑ

θ

ϑ

θ

ϑ

θ

ϑ

θ

ϑ

θ

θ

θ

θ

ϑ

potencjał o symetrii sferycznej


Energie

stanów

własnych

nukleonów


Schemat poziomów jąder


Szerokość poziomów

jądrowych

Zasada nieoznaczonosci Heisenberga

DE • Dt ≥ h

Γ • τ = h

P(E)/P(E0 )

Γ 1

P( E

P(E)

) =

2=

ππππ

2

( E − E0

)

2

Γ

+

4

Γ


h 6 58 ⋅ 10 ⋅

Γ = =

ττττ ττττ

22

. MeV s

E 0

E


Prawo rozpadu

N 0 i N liczba jąder w czasie 0 i t

Założenie:

1. liczba jąder zmniejsza sie w skutek

rozpadu

2. w (t,t+dt) ubytek -dN =l N dt

l - stała rozpadu [s -1 ]

Prawo zaniku:

N = N 0 e

- l t


Prawo rozpadu

Okres połowicznego zaniku: T 1/2

N Æ N/2 dla t Æ t + T 1/2

N (t + T 1/2 ) = N0 e - l (t + T 1/2) = N (t)/2

- l t

e l T 1/2 = 2

= N 0 /2 e

T 1/2 = ln2/ l ≈ 0.693 / l

Czas życia: τ = T 1/2 / ln2 ≈ 1.44 T 1/2


Magnetyczny Rezonans Jądrowy

jako przejaw kwantowej natury jądra

atomowego

Własności magnetyczne mają jądra o nieparzystej liczbie

nukleonów, np. 1 H, 13 C, 15 N, 19 F, 31 P oraz jądra o nieparzystej

liczbie neutronów i nieparzystej liczbie protonów, np. 2 H, 14 N. Nie

posiadają takich własności jądra o spinie I = 0, np. 4 He, 12 C, 16 O,

40 Ca, 56 Fe, ...

Dla niektórych atomów, m. in. Hg, Cu, C i S oraz cząsteczek, np.

H 2 O, CaO, LiCl, CO 2 , NH 3 pole wywołane przez powłoki

elektronowe znika w położeniu jądra atomowego, gdyż momenty

magnetyczne poszczególnych powłok elektronowych sumują się do

zera ( m J = 0 ).


Moment magnetyczny jądra

określony przez m s i m L nukleonów

m I = g I m N I 0 I 0 = I/ h

g I - jądrowy czynnik g

m N - magneton jądrowy

w praktyce moment magnetyczny m I = g I m N I

Jądro w polu magnetycznym B

E = E 0 - m I B

= E 0 - g I m N I 0 B

= E 0 - g I m N M B

E 0

I=3/2

M=-3/2

-1/2

1/2

3/2

2m I B


Jądro 1 H (proton) w zewnętrznym polu B 0

N

N

ω L = g I m N m I B 0 / h


E

E 0

Rozszczepienie poziomów jądrowych 1 H

w zewnętrznym polu B 0

m I = -1/2

m I = +1/2

∆m I = 1

∆E = hω L = g I m N ∆m I B 0

B 0 ∆E rośnie z B 0


Zmiana orientacji

spinu i dipolowego momentu magnetycznego

B 1 (t) = B 1 cos (ω L t) B 1 ^ B 0

dla 1 H ∆m I = ± 1

Wyznaczanie m I przez pomiar ω L

ω L = g I m N ∆m I B 0 / h ∆m I = ± 1

ω L = m I • B 0 / ( I )


Wykorzystanie NMR do identyfikacji nieznanych

związków

Widmo NMR dla etanolu

h ω L = g I m N ∆m I (B zew + B lok )

B lok – pochodzące od momentów

magnetycznych atomów i jąder w

otoczeniu protonu

ω L – jest charakterystyczna dla danego rodzaju jąder, ale jest inna

dla danego rodzaju jąder występujących w różnych grupach


Zasada badania

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego


B 1= 0

B 1 ^ B 0

Przejścia rezonansowe dla jąder 1 H


Stopień zróżnicowania obsadzeń podpoziomów,

pomiędzy którymi zachodzą przejścia rezonansowe.

W stanie równowagi termodynamicznej:

N(-1/2) / N(+1/2)= exp( -∆E/kT) = exp (- g I m N B 0 /kT)

k- stała Boltzmanna

Dla jąder 1 H o I= 1/2

w polu B 0 = 1 T i temperaturze T= 300 K

N(-1/2)= N(+1/2) ⋅ 0,9999932.

W próbce makroskopowej:

1 cm 3 wody zawiera około 7⋅10 22 jąder 1 H, a więc w stanie o m I =

+½ jest o około N o = 5 ⋅10 17 jąder więcej niż w stanie o m I = -½.

N(-½) / N(+½) zależy od B 0 i T


Obrazowanie NMR

Jeśli próbka jest umieszczona w cewce indukcyjnej, to

zmienne w czasie pole magnetyczne pochodzące od

magnetyzacji spowoduje indukcję napięcia w cewce.

Amplituda sygnału napięcia jest proporcjonalna do częstości

rezonansowej ω L i do wielkości magnetyzacji. Sygnał

pochodzi tylko od magnetyzacji w stanie precesji (od

składowych poprzecznych), a więc trwa w czasie do chwili,

gdy magnetyzacja nie powróci do stanu równowagi poprzez

proces relaksacji.


Obrazowanie NMR

Częstość rezonansowa jest charakterystyczna dla danego rodzaju

jąder i ona określa położenie linii w widmie NMR dla danego

jądra. Szerokość linii w widmie NMR określona jest przez czas

relaksacji poprzecznej T 2 . Intensywność linii zależy od czasu

relaksacji podłużnej T 1.

Stopień szarości obrazu zależy od amplitudy sygnału, a więc od

gęstości protonów w próbce, czasów T 1 i T 2 . Czasy T 1 i T 2 zależą

od otoczenia w jakim się znajduje jądro wodoru, a więc różnicują

tkanki i stany chorobowe.

Częstość rezonansowa dla danego rodzaju jąder, ale

występujących w różnych grupach jest inna. Przesunięcie

chemiczne częstości wynika z ekranowania zewnętrznego pola

magnetycznego przez elektrony.


Budowa tomografu NMR


Tomograf NMR

z polem B=1,5 T


Obrazy NMR w diagnostyce medycznej


Obrazy NMR w diagnostyce medycznej

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!