27.10.2013 Views

Wykład 4

Wykład 4

Wykład 4

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fizyka materii skondensowanej i struktur<br />

półprzewodnikowych<br />

<strong>Wykład</strong> 4<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 1


Plan wykładu 4<br />

Elementy mechaniki kwantowej w ciele stałym:<br />

– klasyczny model Drudego<br />

– przybliżenie Borna-Oppenheimera<br />

– wieloelektronowe równanie Schrödingera<br />

– przybliżenie jednoelektronowe Hartree<br />

– potencjał periodyczny (kryształ), twierdzenie Blocha, funkcja<br />

Blocha<br />

– strefy Brillouina<br />

– warunki periodyczności Borna-Karmana<br />

Struktura pasmowa stanów elektronowych:<br />

– model pustej sieci<br />

– model elektronów prawie swobodnych<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 2


H<br />

=<br />

=<br />

∑<br />

i<br />

i<br />

∑<br />

gdzie :<br />

Przybliżenie Borna-Oppenheimera<br />

Pełny nierelatywistyczny hamiltonian układu jąder i elektronów:<br />

2<br />

pi<br />

+<br />

2m<br />

2<br />

pi<br />

+<br />

2m<br />

∑<br />

2<br />

PN<br />

2M<br />

N N<br />

N<br />

2<br />

PN<br />

2M<br />

N<br />

1<br />

+<br />

4πε<br />

0<br />

<br />

r = ( r , r , r ,....),<br />

∑<br />

1<br />

2<br />

1<br />

+<br />

4πε<br />

3<br />

0<br />

∑<br />

2<br />

e<br />

<br />

r − r<br />

i< j i j<br />

∑<br />

2<br />

e<br />

<br />

ri<br />

− r<br />

<br />

R = ( R<br />

i< j j<br />

1<br />

1<br />

−<br />

4πε<br />

<br />

+ V ( r,<br />

R)<br />

+ G(<br />

R)<br />

<br />

, R<br />

• współrzędne obu podukładów – elektronowego i jądrowego (jonowego)<br />

są nietrywialnie przemieszane, sugerując, że separacja zmiennych<br />

elektronowych i jądrowych jest niemożliwa<br />

• możliwe rozwiązanie: przybliżenie adiabatyczne Borna-Oppenheimera<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 3<br />

2<br />

<br />

, R<br />

3<br />

0<br />

∑<br />

i, N i N<br />

,....)<br />

Z N e<br />

<br />

r − R<br />

2<br />

1<br />

+<br />

4πε<br />

0<br />

∑<br />

Z<br />

<br />

R<br />

N<br />

Z K e<br />

<br />

− R<br />

2<br />

N < K N K<br />

=


Przybliżenie Borna-Oppenheimera<br />

1. Jony (sieć) drgają powoli w porównaniu z częstościami charakterystycznymi<br />

dla elektronów; można wobec tego przyjąć, że dla każdego chwilowego<br />

położenia jonów elektrony znajdują się w stanach kwantowych<br />

odpowiadających potencjałowi aktualnej konfiguracji jonów.<br />

2. „Zamrażamy” więc jony w ich chwilowych położeniach i rozwiązujemy<br />

elektronowe równanie Schrödingera:<br />

2<br />

2<br />

k ⎛ pi<br />

1 e ⎞<br />

k <br />

k<br />

k <br />

H elψ<br />

el ( r;<br />

R)<br />

= ⎜<br />

V ( r,<br />

R)<br />

⎟<br />

ψ el ( r;<br />

R)<br />

= Eel<br />

( R)<br />

⋅ψ<br />

el ( r;<br />

R)<br />

⎜∑<br />

+ ∑ +<br />

i 2m<br />

4πε<br />

0 i j ri<br />

r ⎟<br />

<<br />

⎝<br />

− j ⎠<br />

<br />

( r;<br />

R)<br />

otrzymujemy wieloelektronowe funkcje falowe el zależne od<br />

położeń wszystkich elektronów, sparametryzowane chwilowymi<br />

położeniami wszystkich jąder (jonów) R . Wskaźnik k reprezentuje zbiór<br />

liczb kwantowych wieloelektronowego stanu kwantowego. Energie<br />

także zależą od parametrów .<br />

<br />

E k<br />

el<br />

R <br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 4<br />

ψ<br />

k<br />

<br />

(R)


Przybliżenie Borna-Oppenheimera<br />

3. Rozwiązania dla pełnego hamiltonianu układu elektronów i jąder (jonów)<br />

poszukujemy teraz w postaci (ewentualnie w postaci kombinacji liniowej<br />

k <br />

takich rozwiązań odpowiadających różnym możliwym funkcjom ψ ( r;<br />

R)<br />

):<br />

<br />

k <br />

Ψ(<br />

r,<br />

R)<br />

= Φ(<br />

R)<br />

⋅ψ<br />

( r;<br />

R)<br />

4. Pamiętając, że operatory pędu dla jonów będą działały także na<br />

otrzymujemy:<br />

2<br />

⎛ PN<br />

HΨ(<br />

r,<br />

R)<br />

=<br />

⎜<br />

⎜∑<br />

⎝ N 2M<br />

N<br />

<br />

k ⎞ <br />

+ Eel<br />

( R)<br />

+ G(<br />

R)<br />

⎟<br />

⎟Ψ(<br />

r,<br />

R)<br />

=<br />

⎠<br />

2<br />

k ⎧ PN<br />

= ψ el ( r;<br />

R)<br />

⎨∑<br />

⎩ N 2M<br />

N<br />

<br />

k ⎫ <br />

+ Eel<br />

( R)<br />

+ G(<br />

R)<br />

⎬Φ(<br />

R)<br />

+<br />

⎭<br />

2<br />

<br />

−∑<br />

2M<br />

<br />

<br />

k <br />

2∇<br />

Φ(<br />

R)<br />

⋅∇<br />

ψ el ( r;<br />

R)<br />

+ Φ(<br />

R)<br />

∆ <br />

RN<br />

RN<br />

RN<br />

N N<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 5<br />

el<br />

ψ<br />

el<br />

k<br />

el<br />

<br />

( r;<br />

R)<br />

{ ( r;<br />

R)<br />

}<br />

k<br />

ψ<br />

el


Przybliżenie Borna-Oppenheimera<br />

5. Jeśli można zaniedbać drugą linijkę powyższego wzoru (różniczkowania<br />

wieloelektronowej funkcji falowej po współrzędnych jonów) – patrz J.M.<br />

Ziman, „Wstęp do teorii ciała stałego”, to otrzymujemy równanie na funkcję<br />

(R) w formie równania Schrödingera:<br />

<br />

Φ<br />

⎛<br />

⎜<br />

⎝<br />

⎞ <br />

( R)<br />

+ G(<br />

R)<br />

⎟<br />

⎟Φ(<br />

R)<br />

⎠<br />

2<br />

PN k<br />

k<br />

+ Eel<br />

= E<br />

N 2M<br />

N<br />

∑<br />

<br />

Φ(<br />

R)<br />

tzn. (R) ma sens funkcji falowej opisującej ruch jąder (jonów) w<br />

potencjale wzajemnego ich oddziaływania oraz adiabatycznego<br />

wkładu elektronów w energię ruchu jąder/jonów (energię sieci)<br />

<br />

Φ<br />

G(R) <br />

<br />

(R)<br />

6. Człony zaniedbane dają sprzężenie pomiędzy podukładami elektronów i<br />

jąder (jonów) – sprzężenie elektron-fonon<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 6<br />

E k<br />

el


Ruch jonów (drgania sieci), przybliżenie harmoniczne<br />

• Równowagowy układ położeń jąder/jonów (równowagowa wartość stałej<br />

sieci) odpowiada minimum efektywnego potencjału:<br />

U<br />

k<br />

eff<br />

<br />

k<br />

( R)<br />

=<br />

E ( R)<br />

+ G(<br />

R)<br />

el<br />

w którym poruszają się jądra (jony)<br />

• Rozwijając Ueff wokół położenia równowagi (człon liniowy zniknie)<br />

<br />

U eff ( R)<br />

= U eff<br />

<br />

( R<br />

R0 <br />

( δR)<br />

<br />

otrzymujemy energię potencjalną sieci jako funkcję zawierającą człony co<br />

najmniej kwadratowe we względnych przesunięciach jonów R. Ograniczenie się do członów kwadratowych daje nam obraz drgań sieci jako<br />

zbioru sprzężonych oscylatorów harmonicznych; dołożenie wyższych<br />

członów rozwinięcia daje efekty anharmoniczne (np. rozszerzalność<br />

termiczną, oddziaływanie fonon-fonon)<br />

<br />

δ<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 7<br />

0<br />

)<br />

+ U<br />

'


H<br />

el<br />

Wieloelektronowe równanie Schrödingera<br />

2<br />

2<br />

k ⎛ pi<br />

1 e ⎞<br />

k <br />

k<br />

ψ el ( r;<br />

R)<br />

= ⎜<br />

V ( r,<br />

R)<br />

⎟<br />

ψ el ( r;<br />

R)<br />

= Eel<br />

( R)<br />

⋅ψ<br />

⎜∑<br />

+ ∑ +<br />

i 2m<br />

4πε<br />

0 i j ri<br />

r ⎟<br />

<<br />

⎝<br />

− j ⎠<br />

Jak je rozwiązać?<br />

<br />

( r;<br />

R)<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 8<br />

k<br />

el


Ψ(<br />

r ,<br />

1<br />

Wieloelektronowe równanie Schrödingera<br />

• Jedna z metod: LCAO-MO z przybliżeniem Hartree-Focka –<br />

metoda samouzgodniona (rozwiązania iteracyjne), n-elektronowa<br />

funkcja falowa w postaci pojedynczego wyznacznika Slatera,<br />

automatycznie zapewniającego antysymetryczność funkcji falowej<br />

ze względu na przestawienie dwóch dowolnych elektronów:<br />

sp <br />

sp <br />

sp <br />

ϕ1<br />

( r1<br />

, s1)<br />

ϕ1<br />

( r2<br />

, s2<br />

) ... ϕ1<br />

( rn<br />

,<br />

sp <br />

sp <br />

sp <br />

<br />

1 ϕ 2 ( r1<br />

, s1)<br />

ϕ 2 ( r2<br />

, s2<br />

) ... ϕ 2 ( rn<br />

,<br />

r2<br />

, r3<br />

,... rn<br />

, s1,<br />

s2<br />

, s3<br />

,... sn<br />

) =<br />

n!<br />

... ... ... ...<br />

sp <br />

sp <br />

sp <br />

( r , s ) ( r , s ) ... ( r ,<br />

ϕ<br />

• każdy z jednoelektronowych spinorbitali i i musi być<br />

inny – dwa spinorbitale mogą np. mieć tę samą część orbitalną, ale<br />

wtedy muszą się różnić spinem: ⎡1⎤<br />

ϕi<br />

( ri<br />

) ⋅ ⎢ ⎥<br />

⎣0⎦<br />

i<br />

⎡0⎤<br />

ϕi<br />

( ri<br />

) ⋅ ⎢ ⎥<br />

⎣1⎦<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 9<br />

n<br />

1<br />

1<br />

ϕ<br />

ϕ<br />

n<br />

sp<br />

2<br />

2<br />

( r , si<br />

)<br />

<br />

ϕ<br />

n<br />

n<br />

s<br />

s<br />

s<br />

n<br />

n<br />

n<br />

)<br />

)<br />

)


Wieloelektronowe równanie Schrödingera<br />

• W metodzie „oddziaływania konfiguracji” poszukuje się rozwiązania<br />

zagadnienia wieloelektronowego w postaci kombinacji liniowej<br />

różnych możliwych wyznaczników Slatera (jeszcze trudniejsza<br />

rachunkowo)<br />

• Dla dużej liczby elektronów metody te są niewykonalne!<br />

• Sposób na efektywne zmniejszenie układów – np. metoda super-cell:<br />

relatywnie nieduży układ periodycznie powtarzany, co imituje układ<br />

duży i np. pozbywamy się w ten sposób wpływu „brzegów” (zerwane<br />

wiązania etc.) – rachunki defektów w kryształach, struktur pasmowych<br />

kryształów mieszanych etc.<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 10


Metoda super-cell<br />

Rachunki energii tworzenia defektów w Al 2O 3<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 11


Teoria funkcjonału gęstości – DFT<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 12


Przybliżenie jednoelektronowe<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 13


Przybliżenie Hartree (przybliżenie jednoelektronowe)<br />

• Poszukujemy rozwiązania w postaci:<br />

• Zakładamy, że na każdy elektron działa średni potencjał pochodzący<br />

od jonów i pozostałych elektronów:<br />

2 ⎛ pi ⎞ <br />

Vi<br />

( ri<br />

) ( r1<br />

, r2<br />

, r3<br />

,...<br />

i 2m<br />

⎟<br />

⎜<br />

⎜∑<br />

+ ∑ Ψ<br />

⎝<br />

i ⎠<br />

<br />

rn<br />

) = Etot<br />

<br />

⋅ Ψ(<br />

r1<br />

, r2<br />

, r3<br />

,...<br />

<br />

rn<br />

)<br />

• Stąd mamy:<br />

2 ⎛ pi ⎜<br />

⎝ 2m<br />

⎞ <br />

Vi<br />

( ri<br />

) ⎟<br />

ϕ i ( ri<br />

) = Ei<br />

⋅ϕ<br />

i ( ri<br />

)<br />

⎠<br />

∑ E i = E<br />

i<br />

• Jeśli każdy z potencjałów jest w przybliżeniu taki sam<br />

• to …<br />

<br />

Ψ(<br />

r1<br />

, r2<br />

, r3<br />

,... rn<br />

) = ϕ1 ( r1<br />

) ⋅ϕ<br />

2 ( r2<br />

) ⋅ϕ<br />

3 ( r3<br />

) ⋅.....<br />

⋅ϕ<br />

n ( rn<br />

)<br />

<br />

( r1<br />

) ≈<br />

V2<br />

( r2<br />

)<br />

+ tot<br />

....<br />

<br />

) = V ( r )<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 14<br />

<br />

( r<br />

V1 ≈ ≈ Vn<br />

n


Jednoelektronowe równanie Schrödingera<br />

2 ⎛ p ⎞<br />

⎜<br />

<br />

+ V ( r ) ⎟ ϕ n ( r ) = En<br />

⋅ϕ<br />

n ( r )<br />

⎜ 2m<br />

⎟<br />

⎝ ⎠<br />

Jednoelektronowe<br />

równanie Schrödingera<br />

gdzie n – zbiór liczb<br />

<br />

kwantowych numerujących jednocząstkowe stany<br />

kwantowe ϕ n (r ) o energiach En • stany jednocząstkowe mogą być obsadzane przez kolejne elektrony<br />

zgodnie z zasadą Pauliego<br />

• trzeba pamiętać, że jeśli np. zmienimy istotnie liczbę elektronów w<br />

danym paśmie, to możemy spodziewać się modyfikacji potencjału V (r )<br />

i zmiany widma jednocząstkowego! (patrz np. renormalizacja przerwy<br />

energetycznej)<br />

<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 15


Potencjał periodyczny (kryształ),<br />

twierdzenie Blocha<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 16


Potencjał periodyczny (kryształ), twierdzenie Blocha<br />

• dla funkcji periodycznych z okresem sieci:<br />

gdzie: <br />

n a + n a<br />

<br />

+ n a n , n<br />

R s<br />

jest dowolnym wektorem sieci Bravais,<br />

dobrą bazą rozwinięcia na szereg Fouriera są funkcje postaci:<br />

gdzie:<br />

1 1<br />

– wektor sieci odwrotnej<br />

rzeczywiście:<br />

<br />

<br />

G(<br />

r + R ) = exp iGr<br />

⋅exp<br />

iGR<br />

= exp iGr<br />

⋅exp<br />

2πi<br />

⋅(<br />

n m<br />

<br />

( r + R ) = f ( r )<br />

f s<br />

∈ Z<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 17<br />

, n<br />

= 1 1 2 2 3 3 1 2 3<br />

<br />

( r )<br />

<br />

exp( iGr<br />

)<br />

<br />

G<br />

*<br />

m a<br />

*<br />

+ m a<br />

*<br />

+ m a m , m , m ∈ Z<br />

g = G<br />

= 2 2 3 3 1 2 3<br />

<br />

[ ] ( ) ( ) ( ) [ + n m + n m ) ] = exp(<br />

iGr<br />

)<br />

exp i s<br />

s<br />

1 1 2 2 3 3


• rozwinięcie potencjału:<br />

• rozwinięcie funkcji falowej:<br />

• równanie Schrödingera:<br />

∑<br />

<br />

k<br />

2<br />

k<br />

2m<br />

Potencjał periodyczny (kryształ), twierdzenie Blocha<br />

2<br />

<br />

<br />

V ( r ) = V exp( iGr<br />

)<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 18<br />

∑<br />

<br />

G<br />

<br />

<br />

ϕ(<br />

r ) = C exp( ikr<br />

)<br />

∑<br />

<br />

<br />

C exp( ikr<br />

) + C <br />

'V<br />

exp<br />

k ∑ k G<br />

∑<br />

<br />

'<br />

k , G<br />

<br />

k<br />

G<br />

k<br />

[ ] '<br />

i ( k + G)<br />

r = E ⋅ C exp( ikr<br />

)<br />

<br />

k<br />

k


Potencjał periodyczny (kryształ), twierdzenie Blocha<br />

<br />

'<br />

• po przemianowaniu wskaźników sumowania k + G → k otrzymujemy:<br />

2 2<br />

⎡⎛<br />

k ⎞<br />

⎤<br />

∑exp( ikr<br />

) ⋅ ⎢ ⎜ − E + ⎥ = 0<br />

⎣ 2 ⎟<br />

⎟C<br />

<br />

k ∑V C<br />

<br />

G k −G<br />

k ⎝ m<br />

<br />

⎠ G ⎦<br />

• skoro powyższe równanie ma być spełnione dla dowolnego , to:<br />

2 2 ⎛ k ⎞<br />

⎜ − E + = 0<br />

2 ⎟<br />

⎟C<br />

∑V C<br />

<br />

k k G k −G<br />

⎝ m<br />

<br />

⎠ G<br />

<br />

∀<br />

k <br />

• A więc dla każdego z osobna będą istniały rozwiązania<br />

<br />

<br />

ϕ(<br />

r ) = C ∑ exp( ikr<br />

)<br />

k<br />

k<br />

zawierające współczynniki<br />

rozwinięcia różniące się od o dowolny wektor sieci odwrotnej.<br />

Oznacza to, że wektor k jest dobrą liczba kwantową, numerującą<br />

zarówno stany, jak ich energie.<br />

k C <br />

k<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 19<br />

r


• rozwiązanie numerowane „liczba kwantową” :<br />

odpowiadające energii własnej<br />

• każde jest równie dobre do numerowania stanów; wygodnie<br />

jest wybrać wektor najkrótszy (należący do pierwszej strefy Brillouina)<br />

• inaczej:<br />

Potencjał periodyczny (kryształ), twierdzenie Blocha<br />

<br />

<br />

ϕ ( r ) = ∑C exp[ i(<br />

k − G)<br />

⋅ r ]<br />

k k −G<br />

G<br />

<br />

E <br />

<br />

= E(k<br />

)<br />

k<br />

k −<br />

G<br />

⎡<br />

⎤ <br />

ϕ ( r ) = C <br />

k ⎢∑<br />

exp<br />

k −G ⎥<br />

exp<br />

k<br />

⎣ G<br />

⎦<br />

( − iG<br />

⋅ r ) ⋅ exp(<br />

ik<br />

⋅ r ) = u r ( ik<br />

r )<br />

( ) ⋅<br />

⋅<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 20<br />

k


ϕ<br />

<br />

<br />

= u ( r ) ⋅exp<br />

Funkcja Blocha<br />

( ik<br />

r )<br />

( r )<br />

⋅<br />

n,<br />

k n,<br />

k<br />

<br />

funkcja<br />

Blocha<br />

1. wektor falowy należy do pierwszej strefy Brillouina i jest dobrą<br />

liczba kwantową; n numeruje różne rozwiązania odpowiadające temu<br />

samemu (indeks pasm)<br />

k <br />

<br />

( )<br />

u r , k<br />

Własności funkcji Blocha<br />

k <br />

2. funkcja (amplituda blochowska) jest funkcją periodyczną z<br />

n<br />

okresem sieci:<br />

u<br />

<br />

( r ) = un,<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 21<br />

<br />

<br />

( r<br />

+<br />

n,<br />

k<br />

k<br />

<br />

R<br />

s<br />

)


ϕ ( ) = ϕ<br />

n,<br />

k G<br />

n,<br />

r k<br />

3. <br />

:<br />

ϕ<br />

+<br />

<br />

n,<br />

k + G<br />

<br />

( r ) =<br />

=<br />

⎡<br />

⎢<br />

⎣<br />

⎡<br />

⎢<br />

⎣<br />

∑<br />

<br />

G''<br />

<br />

G'<br />

∑<br />

C<br />

Funkcja Blocha<br />

<br />

( r )<br />

C<br />

<br />

k + G−G<br />

'<br />

<br />

k −G''<br />

<br />

( k ) =<br />

E ( k + G)<br />

En n<br />

exp<br />

exp<br />

( − iG'⋅r<br />

) ⋅exp[<br />

i(<br />

k + G)<br />

⋅ r ]<br />

( − iG''⋅r<br />

) ⋅exp(<br />

ik<br />

⋅ r ) = ϕ ( r )<br />

4. – wynika z punktu poprzedniego<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 22<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

⎤<br />

⎥<br />

⎦<br />

⎤<br />

⎥<br />

⎦<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

n,<br />

k<br />

<br />

<br />

=


Funkcja Blocha<br />

5. Z niezmienniczości hamiltonianu względem inwersji czasu (bez pola<br />

magnetycznego):<br />

<br />

( k ) = E ( −k<br />

)<br />

↓<br />

En n<br />

↑<br />

6. Jeśli operacja inwersji (przestrzennej) należy do grupy punktowej<br />

kryształu, to niezależnie od spinu:<br />

<br />

( k ) =<br />

E ( −k<br />

)<br />

En n<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 23


Funkcja Blocha<br />

Przypadek trywialny – stały potencjał (a więc także periodyczny!)<br />

⎛<br />

⎜<br />

⎜−<br />

⎝<br />

2<br />

∆<br />

2m<br />

+ V<br />

0<br />

⎞ <br />

⎟ ϕ ( r ) = E(<br />

k ) ⋅<br />

k<br />

⎠<br />

ϕ <br />

k<br />

<br />

( r )<br />

rozwiązaniem są fale płaskie – też funkcje Blocha z = const:<br />

(<br />

<br />

r u r ik<br />

r ) A (<br />

<br />

ϕ<br />

ik<br />

r )<br />

( ) = ( ) ⋅ exp ⋅ = ⋅ exp ⋅<br />

k<br />

k<br />

2 2<br />

k<br />

E ( k ) = + V0<br />

2m<br />

<br />

z widmem energii:<br />

W tym przypadku k jest wartością własną operatora pędu<br />

<br />

<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 24<br />

u k<br />

<br />

(r )


Pęd krystaliczny (kwazipęd)<br />

Czy zawsze funkcja Blocha opisuje elektron o dobrze określonym pędzie?<br />

<br />

pˆ<br />

=<br />

[ u ( ) ] [ ( ) ]<br />

( r ) ⋅ exp ik<br />

⋅ r = −i∇<br />

u ( r ) ⋅ exp ik<br />

⋅ r =<br />

n,<br />

k<br />

n,<br />

k<br />

[<br />

<br />

ku<br />

r i u r ] (<br />

<br />

ik<br />

r ) <br />

p[<br />

<br />

u r (<br />

<br />

<br />

ik<br />

r ) ]<br />

( ) − ∇ ( ) ⋅ exp ⋅ ≠ ( ) ⋅ exp ⋅<br />

• funkcja Blocha w ogólności nie opisuje elektronu o dobrze określonym<br />

pędzie – nie jest w ogólności wartością własną operatora pędu<br />

k <br />

<br />

<br />

( )<br />

u r , k<br />

• wyjątkiem jest przypadek, kiedy jest funkcją stałą (a więc<br />

n<br />

funkcją okresową, dla której każdy okres jest dobry)<br />

k <br />

<br />

<br />

n,<br />

k<br />

<br />

<br />

n,<br />

k<br />

• nazywa się kwazipędem lub pędem krystalicznym<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 25<br />

<br />

<br />

n,<br />

k


Pęd krystaliczny (kwazipęd)<br />

• przy oddziaływaniu z innymi kwazicząstkami (elektrony, fonony, magnony<br />

etc.) uwięzionymi w krysztale i prawdziwymi cząstkami przenikającymi<br />

przez kryształ (np. fotony, neutrony) prawo zachowania pędu należy<br />

zastąpić prawem zachowania kwazipędu:<br />

∑<br />

<br />

<br />

' '<br />

ki pi<br />

= ki<br />

+ pi<br />

+ G<br />

+ ∑ ∑ ∑<br />

• prawo zachowania energii nie ulega w krysztale zmianie:<br />

∑ Ei<br />

=<br />

∑<br />

E<br />

'<br />

i<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 26


Strefy Brillouina<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 27


1.<br />

2.<br />

Strefy Brillouina<br />

Przypomnienie – 2 ważne własności funkcji Blocha:<br />

ϕ <br />

<br />

) = ϕ ( r )<br />

( r n,<br />

k + G<br />

n,<br />

k<br />

<br />

( k ) = E ( k + G)<br />

En n<br />

wystarczy więc, jeśli chodzi o zależność od wektora falowego k ,<br />

ograniczyć się np. do obszaru najmniejszych co do długości wektorów<br />

, leżących wewnątrz komórki prymitywnej sieci odwrotnej. Taka<br />

komórka jest wystarczającym obszarem zmienności wektora falowego.<br />

<br />

k <br />

Komórka prymitywna w sieci odwrotnej skonstruowana w taki sam<br />

sposób, jak komórka Wignera-Seitza w sieci Bravais nazywa się<br />

pierwszą strefą Brillouina<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 28


Strefy Brillouina<br />

Pierwsza i druga strefa Brillouina w dwuwymiarowej, kwadratowej<br />

sieci odwrotnej<br />

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/brillouin_zones/zone_construction.php<br />

Płaszczyzny (tutaj – linie) dzielące na pół<br />

odpowiednie wektory sieci odwrotnej<br />

wyznaczają obszary należące do<br />

kolejnych stref Brillouina. Każda strefa<br />

ma taką samą objętość (tutaj –<br />

powierzchnię).<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 29


Strefy Brillouina<br />

Wektor k g z granicy I strefy Brillouina:<br />

– z definicji strefy Brillouina<br />

<br />

<br />

k G G<br />

g ⋅<br />

=<br />

G 2<br />

i dalej:<br />

2 2 <br />

2k g ⋅G<br />

= G ⇒ k g − G = k g<br />

<br />

k g − G = k '<br />

k g<br />

<br />

Wektor: leży po przeciwnej stronie I strefy Brillouina i jest<br />

równoważny wektorowi (w sensie własności funkcji Blocha). Dla wektorów<br />

tych spełniony jest warunek Lauego:<br />

<br />

k g<br />

<br />

− k '=<br />

∆k<br />

= G<br />

Stany z granicy I strefy Brillouina odpowiadają elektronowym falom stojącym<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 30<br />

2


Strefy Brillouina<br />

Pierwsza strefa Brillouina dla struktury fcc - czternastościan<br />

Odległości:<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 31<br />

d ΓL<br />

=<br />

3π<br />

a<br />

d ΓX<br />

2π<br />

=<br />

a


Struktura bcc<br />

H. Ibach, H. Lüth, Solid-State Physics<br />

Strefy Brillouina<br />

Struktura heksagonalna<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 32


Warunki periodyczności Borna-Karmana<br />

• kryształy są skończonych rozmiarów – można wprowadzić warunki<br />

brzegowe znikania funkcji falowej na brzegach kryształu<br />

• prowadzi to jednak do tego, że wszystkie fale (elektronowe,<br />

sieciowe etc.) będą stojące, co w wielu wypadkach utrudnia opis<br />

• ponieważ w kryształach makroskopowych drogi swobodne<br />

elektronów są dużo mniejsze niż rozmiary kryształów,<br />

najwygodniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie tzw. warunków<br />

periodyczności Borna-Karmana:<br />

<br />

Ψ( r + N ja<br />

j ) = Ψ(<br />

r ); j =<br />

a j<br />

<br />

N a =<br />

L<br />

gdzie są wektorami sieci Bravais, a j dużymi liczbami<br />

całkowitymi, takimi że jest rozmiaru całego<br />

j j j<br />

kryształu<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 33<br />

1,<br />

2,<br />

3<br />

N


Warunki periodyczności Borna-Karmana<br />

• w przypadku funkcji Blocha mamy:<br />

<br />

ϕ ( r + N ja<br />

j ) = u ( r + N<br />

k<br />

k<br />

ja<br />

j ) ⋅ exp<br />

<br />

u r (<br />

<br />

ik<br />

r ) (<br />

<br />

=<br />

iN )<br />

( ) ⋅ exp ⋅ ⋅ exp<br />

k<br />

jk<br />

⋅ a j<br />

• żądanie, aby (<br />

<br />

exp iN ) jk<br />

⋅ a j = 1<br />

prowadzi do:<br />

{ ik<br />

⋅ ( r + N a ) }<br />

• dozwolone wektory falowe stanowią dyskretną sieć punktów<br />

równomiernie rozłożoną w przestrzeni wektora falowego; komórkę<br />

elementarną sieci odwrotnej (strefę Brillouina) wypełnia<br />

N1 ⋅ N 2 ⋅ N 3<br />

takich punktów. Tyle też będzie stanów w każdym paśmie.<br />

N<br />

, N , N mogą być różne, ale najczęściej przyjmujemy takie same<br />

1<br />

2<br />

3<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 34<br />

<br />

n1<br />

* n2<br />

* n3<br />

*<br />

k = a1<br />

+ a2<br />

+ a3<br />

n1,<br />

n2<br />

, n3<br />

∈ Z<br />

N1<br />

N 2 N 3<br />

k <br />

<br />

j<br />

<br />

j<br />

=


Struktura pasmowa stanów elektronowych<br />

Model pustej sieci<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 35


Model pustej sieci<br />

<br />

E(<br />

k ) = E(<br />

k + G)<br />

2<br />

<br />

E(<br />

k ) = E(<br />

k + G)<br />

= k + G<br />

2m<br />

Zależność , dla potencjału periodycznego, ale<br />

dążącego do zera daje:<br />

• w przypadku jednowymiarowym:<br />

H. Ibach, H. Lüth, Solid-State Physics<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 36<br />

2


Model pustej sieci<br />

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 37


Model pustej sieci<br />

• w przypadku trójwymiarowym (struktura sc):<br />

Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego.<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 38


Model pustej sieci<br />

W obrazie zredukowanym do I strefy Brillouina występuje wiele<br />

różnych zależności E(k ) i konieczne jest ich numerowanie (numer<br />

pasma):<br />

<br />

<br />

E n<br />

(k )<br />

Funkcje Blocha (bez uwzględnienia spinu) są więc numerowane<br />

wektorem falowym oraz indeksem pasma n:<br />

ϕ<br />

<br />

k <br />

<br />

= u ( r ) ⋅ exp<br />

( ik<br />

r )<br />

( r )<br />

⋅<br />

n,<br />

k<br />

n,<br />

k<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 39


Nazewnictwo pasm, grupa wektora falowego<br />

Struktura diamentu<br />

pusta sieć rachunki metodą pseudopotencjału<br />

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 40


Nazewnictwo pasm, grupa wektora falowego<br />

• Wektor k jest dobrą „liczbą” kwantową; dla każdego równoważnego<br />

funkcja Blocha jest taka sama<br />

• Co robią operacje symetrii z wektorem falowym ( a więc i z<br />

funkcjami falowymi)? Czy transformują go w równoważny mu<br />

czy też nie?<br />

• Zbiór tych operacji symetrii pełnej grupy punktowej kryształu, które<br />

transformują dany wektor falowy w równoważny mu<br />

stanowi grupę wektora falowego (i jest podgrupą pełnej grupy<br />

punktowej kryształu)<br />

• W zależności od tego, czy jest jakimś symetrycznym punktem 1BZ<br />

(np. Γ, X, L), czy leży na jakimś symetrycznym kierunku (np. Λ, ∆)<br />

czy też nie – grupa wektora falowego jest inna<br />

• Dla (punkt Γ strefy Brillouina) każda operacja grupy<br />

punktowej kryształu przeprowadza go w wektor mu równoważny, a<br />

więc grupa wektora falowego z punktu Γ równa się pełnej grupie<br />

punktowej kryształu<br />

<br />

<br />

k '=<br />

k + G<br />

k <br />

<br />

k '=<br />

k + G<br />

<br />

k k '=<br />

k + G<br />

<br />

k <br />

k <br />

k <br />

k = 0<br />

<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 41


Nazewnictwo pasm, grupa wektora falowego<br />

• Stany klasyfikujemy (nazywamy) nieprzywiedlnymi reprezentacjami<br />

odpowiednich grup wektora falowego. Przyjęło się w tym wypadku<br />

używać w nazwach reprezentacji nazw punktów (kierunków) w strefie<br />

Brillouina<br />

• Przykład: struktura blendy cynkowej, grupa punktowa Td. Reprezentacje<br />

nieprzywiedlne: A1 (1-wym.), A2 (1-wym.), E (2-wym.), T1 (3-wym.), T2 (3-wym.). Grupa wektora falowego z punktu Γ – też Td. Teraz jednak<br />

nazewnictwo inne:<br />

„BSW” Bouckaert, Smoluchowski,<br />

Wigner<br />

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals<br />

of Semiconductors<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 42


Nazewnictwo pasm, grupa wektora falowego<br />

– Wektor falowy z punktu L lub<br />

na kierunku Λ: operacje, które<br />

przeprowadzają taki wektor w<br />

równoważny mu tworzą grupę<br />

C 3v. Trzy nieprzywiedlne<br />

reprezentacje: A 1 (1-wym.), A 2<br />

(1-wym.), E (2-wym.)<br />

⇒ L 1, L 2, L 3 (Λ 1, Λ 2, Λ 3 )<br />

– Podobnie z punktem X (grupa<br />

D 2d) czy z kierunkiem ∆<br />

(grupa C 2v). Reprezentacje:<br />

X 1, X 2, X 3, X 4 (wszystkie 1wym.),<br />

X 5 (2-wym.) oraz ∆ 1,<br />

∆ 2, ∆ 3, ∆ 4 (wszystkie 1-wym.).<br />

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals<br />

of Semiconductors<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 43


Nazewnictwo pasm, grupa wektora falowego<br />

Uwzględnienie spinu<br />

• Mechanika kwantowa uczy, że obrót funkcji spinowej<br />

wokół wybranej osi (tutaj – z) o kąt φ daje wynik:<br />

α<br />

R<br />

• Dla kąta φ = 2π otrzymujemy:<br />

(!!!)<br />

• a więc obrót funkcji spinowej o kąt 2π nie jest operacją tożsamościową.<br />

Dodanie takiej operacji do grupy podwaja liczbę elementów grupy<br />

⇒ grupy podwójne<br />

α = c1<br />

↑ + c2<br />

⎛ iS zφ<br />

⎞ ⎛ iφ<br />

⎞ ⎛ iφ<br />

⎞<br />

U ( R)<br />

α = exp⎜−<br />

⎟ α = exp⎜−<br />

⎟ c1<br />

↑ + exp⎜<br />

⎟ c<br />

⎝ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠<br />

= 2<br />

α −c<br />

↑ − c ↓ = − α<br />

= R<br />

1 2<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 44<br />

↓<br />


Nazewnictwo pasm, grupa wektora falowego<br />

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 45


Nazewnictwo pasm, grupa wektora falowego<br />

GaAs<br />

2013-03-12 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 4 46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!