27.10.2013 Views

1 Ręka wspinacza Przyczyny powstawania zespołów przecią ...

1 Ręka wspinacza Przyczyny powstawania zespołów przecią ...

1 Ręka wspinacza Przyczyny powstawania zespołów przecią ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ręka</strong> <strong>wspinacza</strong><br />

<strong>Przyczyny</strong> <strong>powstawania</strong> <strong>zespołów</strong> <strong>przecią</strong>żeniowych u wspinaczy sportowych<br />

Popatrz na swoje ręce. Popatrz i pomyśl. Oglądnij je dokładnie palec po palcu, centymetr po centymetrze.<br />

Potem dotknij swojej dłoni. Czym? Oczywiście ręką. Jakaś myśl, refleksja? Jeżeli nie, to popatrz i<br />

dotykaj dalej, aż do chwili, gdy zdziwisz się tym, co przez lata było oczywiste. Masz ręce, być może<br />

zdrowe, wspinaczkowe, silne i spracowane. Jesteś szczęściarzem, człowieku!<br />

Małe dzieci posiadają taką właśnie zdolność dziwienia się światem, również swoim ciałem. Tę wspaniałą<br />

zdolność tracimy jednak bardzo szybko, rosnąc i przywykając do wszystkiego, co nas otacza. I tak<br />

właśnie jest w tym wypadku. Przyzwyczailiśmy się do traktowania rąk podmiotowo, jako narzędzi, które<br />

zaspakajają nasze potrzeby socjalne i ekonomiczne, ale czy kiedykolwiek myślimy o tym, jak wspaniałe<br />

jest to narzędzie, którego jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami? Nasze zainteresowanie wzrasta na ogół<br />

dopiero wtedy, gdy ręka staje się niewydolna, a jej funkcja upośledzona. Jest to naturalne, lecz specyfika<br />

uszkodzeń ręki związanych z <strong>przecią</strong>żeniami powoduje, że moment uświadomionego uszkodzenia<br />

występuje na tyle późno, że leczenie tego stanu jest często długotrwałe i bardzo ogranicza nasze<br />

manualne zdolności. Kontynuujemy jednak nasze dziwienie się. Poza podstawowymi funkcjami, które są<br />

oczywiste i umożliwiają chociażby przewracanie kartek tego pisma, codzienną higienę, pracę, są jeszcze<br />

inne, o których należy wspomnieć. Gest ręki wyraża uczucia, zdolność czucia dwupunktowego umożliwia<br />

niewidomym czytanie pisma Braille`a, poprzez język migowy ruch ręki potrafi zastąpić mowę<br />

artykułowaną, ręka pieści, łagodzi ból, który może zadać, zabija…<br />

Jeśli jesteś wspinaczem, doświadczasz zapewne chwil bezgranicznego szczęścia – pomyśl, jak duży jest<br />

udział pracy twoich rąk w doprowadzeniu cię do tego stanu. Kiedy dotykasz chwytu zamykając oczy, do<br />

twojego mózgu płyną informacje o jego kształcie, strukturze i temperaturze. Odpowiedzią ręki jest<br />

stosowne ułożenie się 27 drobnych kości połączonych kilkunastoma stawami o bardzo różnej ruchomości<br />

i sterowanych 42 mięśniami, zaopatrywanymi przez trzy duże pnie nerwowe. Aby chwyt i ruch był<br />

efektywny, układ ten jest wspomagany tworami takimi, jak ścięgna, pochewki ścięgien, więzadła, troczki,<br />

trzeszczki, rozcięgna, kaletki maziowe.<br />

Cóż, trzeba przyznać, że nie oszczędzamy tych elementów i jest to tym bardziej dziwne, że główny sens<br />

wspinaczki nie służy zaspokojeniu potrzeb ekonomicznych, a wspinanie dla samego wspinania, dla<br />

wspomnianej już euforycznej radości płynącej z pokonywania siły ciężkości ciała i umysłu, a wyrażonej<br />

wspięciem się do miejsca, w którym niejednokrotnie można dostać się o wiele łatwiejszą drogą jest dla<br />

większości ludzi niezrozumiałe. Być możne poszerzamy w ten sposób znaczenie ręki dla gatunku<br />

ludzkiego, a na pewno doprowadziliśmy do najwyższej możliwej specjalizacji ręki jako środka osiągania<br />

mistrzostwa sportowego, czego wynikiem jest całkowicie nowy dla medycyny sportowej problem<br />

wspinaczkowych uszkodzeń ręki. Ruch <strong>wspinacza</strong> związany jest ze specyficzną, niespotykaną w innych<br />

dyscyplinach sportowych, pracą rąk. Warunkiem tego ruchu jest ciągłe pokonywanie siły ciężkości ciała,<br />

co jest możliwe, gdy sile ciężkości przeciwstawimy siłę mięśniową angażując między innymi: mięśnie<br />

zginacze palców, zginacze nadgarstka, zginacze stawu łokciowego i prostowniki ramienia. Obciążenia<br />

tego obszaru, a w szczególności dotyczące ręki, występujące we wspinaczce, prowadzą do <strong>powstawania</strong><br />

<strong>zespołów</strong> <strong>przecią</strong>żeniowych, którymi medycyna sportowa zajmowała się do tej pory bardzo rzadko.<br />

Planowanie wspinaczkowego treningu sportowego jest uzależnione od różnych czynników, między<br />

innymi od stawianych sobie celów. Jeżeli celem jest walka sportowa w czasie zawodów<br />

wspinaczkowych, konieczne jest dostosowanie się do harmonogramu zawodów na dany rok.<br />

Nieprzewidziane przerwy w procesie treningu lub niemożliwość startu w danej edycji mogą mieć<br />

znaczący wpływ na wyniki osiągnięte w ostatecznej klasyfikacji, z drugiej jednak strony tylko odzyskanie<br />

pełnej sprawności sportowej umożliwia osiągnięcie odpowiednio wysokich wyników. Wyodrębniona z<br />

ortopedii traumatologia sportowa stosuje tak zmodyfikowane metody terapeutyczne, aby w jak<br />

najkrótszym czasie przywrócić pełną sprawność sportową. Dla osiągnięcia tego celu niezbędna staje się<br />

odpowiednio prowadzona rehabilitacja.<br />

www.primaroca.pl 1


Biorąc jednak pod uwagę specyfikę <strong>zespołów</strong> <strong>przecią</strong>żeniowych oraz potrzeby wspinaczy, również tych<br />

traktujących ten sport ambitnie, choć nie na poziomie rywalizacji zawodniczej, koniecznością staje się<br />

stworzenie programu postępowania profilaktycznego stwarzającego największe szanse w walce z<br />

<strong>przecią</strong>żeniami. Doskonale ujęli to autorzy jednego z cenniejszych opracowań przeznaczonych dla<br />

wspinaczy, powtarzając za Lao Tzu: „Staw czoło niezłożonym trudnością, zanim staną się złożone.<br />

Rozwiąż mały problem, zanim stanie się duży”. Jednak, aby rozwiązać nawet mały jeszcze problem,<br />

konieczne jest zrozumienie jego istoty, w tym wypadku przyczyn <strong>powstawania</strong> <strong>zespołów</strong><br />

<strong>przecią</strong>żeniowych u wspinaczy oraz określenie i charakterystyka tych, które wydają się być najbardziej<br />

typowe i powszechne. Jest to możliwe dzięki literaturze i publikacją ukazującym się od pewnego czasu na<br />

świecie oraz w oparciu o fachową literaturę medyczną.<br />

Zespoły <strong>przecią</strong>żeniowe jako efekt <strong>przecią</strong>żeń są spowodowane długotrwałą dysproporcją pomiędzy<br />

obciążeniem a zdolnością jego wytrzymania przez tkanki. Jednostronne długo działające zbyt wysokie<br />

obciążenia prowadzą do małych uszkodzeń, których nagromadzenie jest przyczyną <strong>powstawania</strong> zespołu<br />

<strong>przecią</strong>żeniowego. Przeciążone są najczęściej ścięgna, pochewki ścięgien i stawy – czyli struktury, które<br />

nie adaptują się do obciążenia tak szybko, jak tkanka mięśniowa. Dobrzański definiuje pojęcie<br />

przewlekłego uszkodzenia sportowego jako uszkodzenia powstającego przeważnie w wyniku procesu<br />

patologicznego przebiegającego w sposób utajony pod wpływem dłużej trwających <strong>przecią</strong>żeń lub<br />

niewłaściwych obciążeń treningowych. Dla odróżnienia uraz sportowy oraz jego następstwo w postaci<br />

obrażenia sportowego jest, efektem mniej lub więcej masywnego jednorazowego lub częściej<br />

powtarzającego się ostrego urazu. Inni autorzy przeprowadzają klasyfikację urazów sportowych<br />

zaliczając je do grup: ostre makrourazy, które powstają w wyniku jednorazowego czynnika<br />

uszkadzającego, lub przewlekłe mikrourazy, które powstają w <strong>przecią</strong>gu pewnego okresu, wtórnie do<br />

powtarzanych ruchów. Urazy w drugiej grupie (często również określane jako urazy z nadużywania lub<br />

<strong>przecią</strong>żenia) dotyczą około 50% wszystkich urazów sportowych.<br />

Rozróżnia się cztery typy <strong>przecią</strong>żenia:<br />

1. Zewnętrzne obciążenie normalne pracą, działa na prawidłowy narząd ruchu, ale w zbyt długim<br />

czasie lub z dużą częstotliwością.<br />

2. Zewnętrzne zbyt duże obciążenie pracą działa na prawidłowy narząd ruchu.<br />

3. Zewnętrzne obciążenie normalną pracą działa na nieprawidłowy narząd ruchu (np. osłabienie siły<br />

mięśniowej lub aparatu więzadłowego).<br />

4. Zewnętrzne obciążenie zbyt dużą pracą działa na nieprawidłowy narząd ruchu (jest to szczególnie<br />

powszechna i niebezpieczna sytuacja, np. ambitny i silnie zmotywowany zawodnik, pomimo<br />

objawów istniejącego już uszkodzenia, próbuje przełamać swoją słabość zwiększając obciążenia<br />

treningowe).<br />

W 1989 roku w Niemczech zostały przeprowadzone badania wspinaczy. Badaniom poddano 75 osób,<br />

które pytano m.in. o uszkodzenia narządu ruchu związane ze wspinaniem, metody treningu, odżywianie.<br />

Spośród 75 badanych 14 osób nigdy nie doznało urazu bądź uszkodzenia narządu ruchu związanego ze<br />

wspinaniem, stwierdzono 48 urazów oraz 88 <strong>zespołów</strong> <strong>przecią</strong>żeniowych, 8 wspinaczy było operowanych<br />

z powodu złamań, uszkodzeń ścięgien lub <strong>zespołów</strong> ucisku nerwów, u 22 wspinaczy stwierdzono<br />

pogrubienie stawów palców. Podobną ankietę przeprowadziłem na początku 1999 roku. Ankietowanych<br />

było 60 dojrzałych osób zajmujących się wspinaniem, co najmniej dwa lata i mających sportowe<br />

nastawienie do tej dyscypliny. Na pytanie, czy doznałeś kiedyś uszkodzenia lub urazu w okolicy ręki,<br />

nadgarstka, przedramienia związanego ze wspinaczką lub treningiem wspinaczkowym, 6 osób<br />

odpowiedziało negatywnie. Pozostałych 26 osób doznało uszkodzenia lub urazu w czasie treningu, 12<br />

osób w czasie wspinaczki a 16 osób zarówno w czasie treningu, jak i wspinaczki. Spośród<br />

ankietowanych, u 33 osób dolegliwość ta powróciła później wskutek treningu lub wspinaczki.<br />

31 osób potwierdza wystąpienie nocnego zaburzenia czucia w obrębie dłoni i palców.<br />

45 osób stwierdza u siebie pogrubienie stawów palców.<br />

57 osób stosuje przed wspinaczką i właściwym treningiem rozgrzewkę i ćwiczenia rozciągające.<br />

www.primaroca.pl 2


Jakie zatem wnioski wynikają z przytoczonych badań?<br />

Wniosek I: Uszkodzenia narządu ruchu są niewątpliwie częstym problemem wspinaczy.<br />

Wniosek II: Częste nawracanie dolegliwości wskazuje na niedostatecznie długi czas ich leczenia i<br />

doleczania.<br />

Wniosek III: Zastanawia fakt, że pomimo rozgrzewki, którą przeprowadzają niemal wszyscy<br />

ankietowani, liczba uszkodzeń jest tak duża. Brak rozgrzewki nie jest, więc podstawową przyczyną<br />

<strong>powstawania</strong> uszkodzeń, z drugiej zaś strony stosowana rozgrzewka może być niewystarczająca.<br />

Wniosek IV: Obecnie największa część uszkodzeń narządu ruchu jest związana z treningiem.<br />

Taki stan rzeczy jest najprawdopodobniej związany z rozwojem infrastruktury sportu wspinaczkowego,<br />

co umożliwia trening przez cały rok kalendarzowy, podniesieniem poziomu wspinania i coraz większymi<br />

obciążeniami treningowymi a dodatkowo z popularyzacją wspinaczki sportowej i dużym napływem osób,<br />

których narząd ruchu nie jest dostatecznie przygotowany do podołania takim obciążeniom. Błędem jest<br />

jednak przypisywanie braku dostatecznego przygotowania wyłącznie osobom początkującym. Do<br />

obrażeń dochodzi najczęściej na skutek podejmowania treningu i ćwiczeń fizycznych, po długich<br />

przerwach, bezpośrednio po przebytej chorobie, lub nie całkowicie wyleczonym uszkodzeniu aparatu<br />

ruchu, a wykonywanych z nadmierną gorliwością i pragnieniem, aby uzyskać dobry wynik za wszelką<br />

cenę. Rywalizacja, będąca głównym wyznacznikiem psychicznym i ekonomicznym sportu, tak<br />

wyczynowego, jak i amatorskiego, staje się niestety „siłą napędzającą” uszkodzeń i „chorób<br />

zawodowych” zawodników, tj. zmian <strong>przecią</strong>żeniowych narządu ruchu. Obciążenia narządu ruchu<br />

związane z uprawianiem wspinaczki sportowej można najogólniej podzielić na obciążenia związane z<br />

treningiem oraz obciążenia związane ze wspinaczką. Jest to oczywiście podział bardzo umowny ze<br />

względu na fakt, że wspinaczka jest również formą treningu, a obciążenia treningowe zawierają elementy<br />

specyficzne dla obciążeń występujących w czasie wspinaczki.<br />

Tak, więc jedną z podstawowych przyczyn <strong>powstawania</strong> zarówno <strong>zespołów</strong> <strong>przecią</strong>żeniowych, jak i<br />

obrażeń sportowych jest fakt, że trening nie odpowiada aktualnemu stanowi wytrenowania i wydolności.<br />

Kolejną przyczyną jest zbyt duża intensywność procesu treningowego przejawiająca się w<br />

niedostatecznie długich czasach odpoczynku. Również trening chaotyczny, pozbawiony racjonalnego<br />

planu zdecydowanie zaburza przebieg procesów odnowy. Innymi błędami pojawiającymi się w treningu<br />

wspinaczkowym i mającymi bezpośredni wpływ na wystąpienie <strong>zespołów</strong> <strong>przecią</strong>żeniowych są:<br />

- preferowanie treningu siły maksymalnej z pominięciem innych metod treningowych.<br />

- jednostronne obciążenia.<br />

- zaniedbywanie słabszych grup mięśniowych.<br />

- lekceważenie bólu jako objawu <strong>przecią</strong>żenia.<br />

Ból jest najistotniejszym sygnałem informującym o <strong>przecią</strong>żeniu tkanek. Jego bagatelizowanie może<br />

przejawiać się nie tylko kontynuowaniem treningu pomimo bólu. Również stosując środki o działaniu<br />

przeciwbólowym i przeciwzapalnym, co niejednokrotnie jest konieczne w pierwszym etapie leczenia<br />

kontuzji należy pamiętać, że pozbawia nas to naturalnego hamulca w postaci odczuć bólowych.<br />

Poruszając ten problem warto wspomnieć o czynniku psychologicznym mającym duże istotne znaczenie<br />

dla <strong>powstawania</strong> kontuzji w sporcie wspinaczkowym. Wydaje się, że wielu wspinaczy prezentuje<br />

prokontuzyjną filozofię treningu. Dochodzenie do kresu swoich możliwości i ich przekraczanie jest<br />

oczywiście nieodłącznym elementem gry wspinaczkowej, podobnie jak zasada <strong>przecią</strong>żenia, postępu i<br />

swoistości (trening właściwych grup mięśniowych) oraz odwracalności efektów treningu są podstawą<br />

treningu dla rozwoju mocy fizycznej, jednakże przyjmowanie takiej „wojowniczej” postawy w<br />

codziennym treningu może zaowocować pełną gamą sumujących się <strong>przecią</strong>żeń i urazów. Opisywaną<br />

sytuację potęguje szczególnie presja widzów, której unikanie wymaga dużej samodyscypliny. Do<br />

niebezpiecznych sytuacji, w których często występują <strong>przecią</strong>żenia i urazy należą pozycje skrajnego<br />

zgięcia i wyprostu. Ma to miejsce m.in. w czasie podciągania się na drążku z opuszczaniem ciała do<br />

pełnego wyprostu ramion. Takie „spadanie” całym ciężarem ciała na stawy obciąża w szczególności<br />

więzadła wzmacniające staw łokciowy i barkowy. Sytuację tę pogarsza jeszcze bardziej zastosowanie<br />

dodatkowego obciążenia.<br />

www.primaroca.pl 3


Specyficzne obciążenia występujące w czasie wspinaczki spowodowały powstanie specyficznych metod<br />

treningu. Jest to grupa ćwiczeń, które wykonywane bez należytego przygotowania i w nieprzemyślany<br />

sposób są potencjalnie niebezpieczne. Należą tu ćwiczenia z obciążeniem dodatkowym, takie jak<br />

podciąganie na drążku, ćwiczenia na wąskich listwach i chwytotablicy. Istotny wpływ na powstawanie<br />

uszkodzeń sportowych określanych jako przewlekłe wywiera wiek, a konkretnie zbyt wczesne<br />

rozpoczynanie treningu specjalistycznego. Wiadome jest, bowiem, że u młodzieży narząd ruchu i<br />

krążenia nie mogą podołać takim obciążeniom, jak w wieku dojrzałym. Do <strong>powstawania</strong> uszkodzeń<br />

przewlekłych u dzieci prowadzi stosowanie nadmiernych i niewłaściwych obciążeń treningowych.<br />

Szczególnie wrażliwym miejscem w układzie kostno-szkieletowym dziecka są chrząstki wzrostowe kości.<br />

Intensywny trening sportowy może prowadzić do zaburzenia procesów kostnienia. Podobnie zdolność do<br />

przyjmowania obciążeń przez inne tkanki należy kształtować latami, stosując ich stopniowy i powolny<br />

wzrost. Pamiętając o tym, że „dziecko nie jest małą osobą dorosłą” celowe wydaje się dobieranie<br />

obciążeń zgodnie z rzymską zasadą „spiesz się powoli”.<br />

Należy tu z całą pewnością stwierdzić, że problematyka uszkodzeń narządu ruchu dzieci i młodzieży<br />

związana z uprawianiem wspinaczki wykracza poza obszar <strong>przecią</strong>żeń dotyczących ręki. Należy się<br />

spodziewać, że zabureznia równowagi mięśniowej, w szczególności mięśni odpowiadających za ustalenie<br />

kręgosłupa, niedostateczna siła mięśni grzbietu w stosunku do mięśni brzucha i mięśni piersiowych mogą<br />

prowadzić do zmian o charakterze kifozy kręgosłupa (potocznie: garbienie się). Również w wyniku<br />

<strong>przecią</strong>żeń sportowych, a szczególności wskutek używania ciasnego obuwia wspinaczkowego<br />

niedostosowanego do potrzeb młodocianych można spodziewać się przewlekłych uszkodzeń stopy.<br />

Dodatkowo, znając powszechną dla środowiska wspinaczkowego skłonność do stosowania zabiegów<br />

redukujących masę ciała, należy przestrzec przed nieuzasadnionymi próbami regulacji masy ciała przez<br />

dzieci i dorastającą młodzież. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych staje się na tym tle<br />

jednym z ważniejszych i odpowiedzialnych zadań instruktorów i trenerów młodzieży.<br />

Poza treningowymi kolejną grupę stanowią obciążenia związane ze wspinaczką. Wspinaczka sportowa<br />

wymaga przestrzegania pewnych reguł. Reguły te mają pośredni wpływ na wielkość obciążeń aparatu<br />

ruchu w czasie wspinaczki. Przykładem może być ogromne zaangażowanie i determinacja w czasie próby<br />

przejścia drogi w stylu OS, co z założenia wyklucza istnienie drugiej szansy. Zawsze jednak wola<br />

pokonania trudności oraz lęk przed odpadnięciem prowadzą do niewyobrażalnych wręcz obciążeń palców<br />

<strong>wspinacza</strong>. W sytuacji najwyższego napięcia struktur takich, jak mięśnie, ścięgna, więzadła każde<br />

obciążenie dodatkowe jest potencjalnym zagrożeniem wystąpienia urazu w postaci ostrej, lub poważnego<br />

<strong>przecią</strong>żenia. Do sytuacji, które bezpośrednio powodują takie uszkodzenia należą:<br />

- krótkie wyślizgnięcie się stóp, które powoduje nagłe obciążenie rąk całym ciężarem ciała <strong>wspinacza</strong>,<br />

przy czym jedna ręka jest najczęściej bardziej obciążona.<br />

- szybkie forsowne pociągnięcie przy dynamicznym przechwycie.<br />

- długa wspinaczka na granicy możliwości przy dużym zmęczeniu.<br />

- skakanie do chwytów.<br />

Należy tu zaznaczyć, że uszkodzenia powstałe w tzw. fazie zwalniania (kiedy wspinacz odpada, nie<br />

mogąc utrzymać chwytu) są o 75% bardziej powszechne od występujących w fazie przyśpieszania przy<br />

tzw. „ciągnięciu”.<br />

Spośród innych przyczyn mogących prowadzić do <strong>powstawania</strong> <strong>przecią</strong>żenia w czasie wspinaczki można<br />

wymienić:<br />

- obierane cele nie odpowiadają poziomowi techniki wspinaczkowej oraz poziomowi wytrenowania.<br />

- zbyt krótkie przerwy pomiędzy próbami przejść na granicy możliwości.<br />

- próby chwytania się w momencie odpadnięcia.<br />

- lekceważenie bólu.<br />

Problem rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających dotyczy zarówno treningu, jak i samej wspinaczki.<br />

Zaniedbania w obszarze tej obligatoryjnej składowej każdej jednostki treningowej i każdej wspinaczki<br />

mogą być przyczyną <strong>przecią</strong>żeń i uszkodzeń narządu ruchu. Innym znaczącym zagadnieniem jest<br />

problem sposobów chwytania ręką, które mają wpływ na <strong>przecią</strong>żanie ścięgien, więzadeł i chrząstek.<br />

Szczególnie niekorzystnie rysuje się tutaj określany popularnie „łuczkiem” lub „łódeczką” sposób<br />

chwytu, którego nazwa jest związana z przeprostowaniem stawów międzypaliczkowych dalszych.<br />

www.primaroca.pl 4


Ten sposób chwytania jest najczęstszą przyczyną bolesnych obrzmień stawów, stanów zapalnych<br />

pochewek ścięgien zginaczy oraz może być przyczyną uszkodzeń płytki dłoniowej i więzadeł<br />

obrączkowych. Również osadzanie pojedynczych palców w małych dziurkach jest częstą przyczyną<br />

uszkodzeń więzadeł pobocznych. Ten sposób chwytu ma według Wolfganga Gullicha tylko jedną zaletę,<br />

mianowicie oszczędza wszystkie pozostałe palce. W takiej sytuacji cały ciężar ciała <strong>wspinacza</strong><br />

oddziaływuje na torebkę stawową wraz ze wzmacniającymi ją więzadłami pobocznymi oraz ścięgna<br />

grubości dwóch, trzech lub czterech milimetrów. Dodatkowo brzuśce mięśni „zaopatrujące”<br />

poszczególne palce nie są w pełni niezależne i całkowicie od siebie oddzielone. Widoczne jest to przy<br />

próbie zgięcia np. środkowego palca, gdy pozostałe są wyprostowane. W tej sytuacji odczuwalny jest ból<br />

u nasady dłoni i w przedramieniu, którego przyczyną jest tarcie pomiędzy różnymi ściśniętymi obok<br />

siebie lub nierozłącznymi częściami aparatu ścięgnowo-mięśniowego.<br />

Najczęściej używane są palce II, III, oraz IV, najsłabszy z nich i bardzo rzadko specjalnie trenowany.<br />

Właśnie czwartego palca najczęściej dotyczą zmiany <strong>przecią</strong>żeniowe oraz najczęściej ulega on urazom.<br />

Następnie zmiany <strong>przecią</strong>żeniowe dotyczą w kolejności palców III, II, V, I. Częstotliwość <strong>przecią</strong>żeń i<br />

urazów, które dotyczą palca IV jest spowodowana przez niekorzystne siły, jakie działają na ten palec. Jest<br />

on nieco krótszy od palca środkowego i wskazującego, co powoduje, że przy ułożonych na chwycie<br />

palcach II, III, IV i ukośnych pociągnięciach w dół jest on w czasie wspinaczki bardziej obciążony. Jako<br />

czynnik sprzyjający powstawaniu zmianom <strong>przecią</strong>żeniowym podaje się również ogólną wiotkość<br />

aparatu więzadłowego, przejawiającą się fizjologicznymi przeprostami stawów, m.in. łokciowego i<br />

stawów palców. Podobnie osoby obdarzone długimi i szczupłymi palcami są bardziej predysponowane do<br />

uszkodzeń tego obszaru, od posiadających krótkie i grube palce.<br />

Istotną rolę dla <strong>powstawania</strong> <strong>zespołów</strong> <strong>przecią</strong>żeniowych może odgrywać niewłaściwa lub zbyt uboga<br />

dieta, nie ulega natomiast wątpliwości, że niekontrolowana nadmierna utrata masy ciała może być fatalna<br />

w skutkach dla funkcjonowania całego organizmu. Faktem jest, że w niektórych dyscyplinach sportu<br />

bezpieczne zmniejszenie nadmiaru tkanki tłuszczowej, możliwe do osiągnięcia przez właściwą dietę,<br />

może poprawić wydajność energetyczną, bowiem zmniejsza się masa, którą trzeba przemieszczać w<br />

przestrzeni. Siły oporu działające na ciało wspinającego się człowieka powodują, że o efektywności ruchu<br />

decydują wielkości wskaźników siły względnej wyrażające stosunek siły mięśni do ciężaru ciała. Wynika<br />

stąd, że należy maksymalizować poziom siły, a minimalizować ciężar ciała. Należy jednak przestrzec<br />

przed stosowaniem niewłaściwych programów obniżania masy ciała. Szczególnie poważne konsekwencje<br />

zdrowotne mogą wystąpić u kobiet. Są to: zaburzenia hormonalne, brak miesiączki, nieprawidłowy<br />

metabolizm kości, którego następstwem może być przedwczesna osteoporoza i zwiększone ryzyko<br />

złamań <strong>przecią</strong>żeniowych. Przerażające są doniesienia, że niektóre dwudziestoletnie zawodniczki mają<br />

gęstość mineralną kości kobiet sześćdziesięcioletnich.<br />

Przeciętna zawartość tłuszczu ustrojowego u wspinaczy wynosi pomiędzy 7-15% dla mężczyzn oraz 7-<br />

18% dla kobiet. Wartości te u wspinaczy sportowych spadają do 5-7%, zaś dla czołowych wspinaczy<br />

wynoszą 3-5%. Stwierdzono również, że stopień pokonywanych trudności wspinaczkowych (w stylu RP)<br />

pozostaje w ścisłym związku z procentową zawartością tłuszczu ustrojowego. Pokonywany stopień<br />

trudności IX- do IX+ (wg skali UIAA) odpowiada 15,8% tłuszczu ustrojowego, zaś dla klasy pomiędzy<br />

stopniami X- a XI- (które odpowiadają najwyższym obecnie trudnościom wspinaczkowym) zawartość<br />

tłuszczu ustrojowego wynosi 4,9%.<br />

www.primaroca.pl 5


Na urazy tkanki odpowiadają zazwyczaj stanem zapalnym. Proces zapalny w urazach z <strong>przecią</strong>żenia staje<br />

się samopodtrzymujący, prowadząc do destrukcji innych okolicznych tkanek. Jako konsekwencja<br />

powtarzającego się <strong>przecią</strong>żenia mikrotraumatycznego, urazy z <strong>przecią</strong>żenia doprowadzają w końcu do<br />

zniesienia zdolności tkanek do samonaprawy. Powoduje to powstawanie tkanki bliznowatej w miejsce<br />

tkanki prawidłowej. Kontynuacja używania danego narządu ruchu może w końcu doprowadzić do<br />

<strong>powstawania</strong> objawów o charakterze bólu, osłabienia lub zmniejszonej wydolności. Dlatego też istotne<br />

jest zminimalizowanie przewlekłego stanu zapalnego, co ma zapewnić dobre gojenie się tkanek. Urazy z<br />

<strong>przecią</strong>żenia najczęściej dotyczą aparatu mięśniowo-więzadłowego, powodując zapalenie ścięgna,<br />

zapalenie pochewki ścięgna oraz bolesność mięśni. Mogą być również zajęte inne tkanki, a mianowicie<br />

kaletka maziowa (zapalenie kaletki), kości (złamania stresowe), nerwy (neuropatie z ucisku) oraz<br />

chrząstka stawowa (chondrosis). Matev i Bankov zaliczają uszkodzenia <strong>przecią</strong>żeniowe do najczęstszych<br />

chorób kończyny górnej. Wyróżniają oni: patologie przyczepu ścięgien (insertionstendopathien),<br />

zapalenie ścięgien mięśni (myotendinitis) oraz zapalenia pochewek ścięgien (tendovaginitis), do których<br />

zaliczają zapalenie pochewki ścięgna z trzeszczeniem (tendovaginitis crepitans) i palec przeskakujący<br />

(tendovaginitis stenosans).<br />

Zapalenie pochewek ścięgien zginaczy palców - tendovaginitis<br />

Ścięgna, pochewki ścięgien i więzadła obrączkowe oraz krzyżowe, czyli układ troczków włóknistych<br />

tworzą funkcjonalną całość. W wyniku nadwyrężenia tego układu może dojść do zapalenia pochewki<br />

ścięgna, którego efektem jest upośledzenie jej funkcji poślizgowej. Dalsze obciążenie wzmaga<br />

mechaniczne podrażnianie i przyśpiesza rozwój stanu zapalnego. Zwiększa się wydzielanie do pochewki<br />

ścięgna płynu zawierającego fibronektynę, co może spowodować zacieśnienie lub nawet zapalenie<br />

pochewki.<br />

Ciągła gra pomiędzy obciążeniem, podrażnieniem i zapaleniem tworzy obraz chronicznego zapalenia<br />

pochewki ścięgna, objawiającego się bolesnością zależną od obciążeń, ograniczeniem ruchomości,<br />

pogrubieniem pochewki ścięgna. W okresie ostrym objawem jest ból o charakterze kłującym bądź<br />

ciągnącym, występujący przy każdym ruchu i obciążeniu, często promieniujący wzdłuż ścięgna. Odcinek<br />

ścięgna objęty procesem zapalnym jest obrzmiały, wrażliwy na ucisk, a czasami może występować lekkie<br />

zaczerwienienie i ocieplenie skóry w tym miejscu. Niejednokrotnie w czasie obmacywania stwierdza się<br />

charakterystyczne trzeszczenie przy ruchach zginania i prostowania. Najczęstsza lokalizacja to pochewki<br />

ścięgien mięśni zginaczy palców i nadgarstka. O ile w innych dyscyplinach sportu zapalenia te lokalizują<br />

się najczęściej w przedramieniu (np. gimnastyka), to w przypadku wspinaczki dotyczą najczęściej palców<br />

ręki. Ponieważ w czasie wspinaczki najbardziej obciążane są palce środkowy i serdeczny, tam też<br />

najczęściej mamy do czynienia ze stanami zapalnymi pochewek ścięgien mięśni zginaczy palców.<br />

Lekceważenie bólu może spowodować, że stan ostry, często łatwy do leczenia, może przerodzić się w<br />

stan przewlekły objawiający się już nie tylko w czasie treningu, ale i w czynnościach takich, jak np.<br />

pisanie. Ze względu na izolowany przebieg pochewek trzech środkowych palców, typowy obraz stanu<br />

zapalnego występujący u wspinaczy nie jest związany z rozprzestrzenieniem się zapalenia na okolicę<br />

nadgarstka, jak ma to miejsce w przypadku stanów zapalnych pochewek ścięgien zginaczy I i IV palca.<br />

Palec przeskakujący (trzaskający, strzelający)<br />

Jest to choroba wywołana grudkowatym pogrubieniem ścięgna (tendinitis hyperplastica) i/lub zwężeniem<br />

jego pochewki. Powoduje to ograniczenie poślizgu ścięgna, a co za tym idzie – ograniczenie ruchów<br />

palca. Pogrubienie występuje w ścięgnie powierzchownego zginacza palca. Przyczyną jego <strong>powstawania</strong><br />

może być zbliznowacenie w miejscu wcześniejszego zranienia ścięgna. Do zwężenia pochewki ścięgna<br />

dochodzi na skutek przewlekłego zapalenia. Typowe przeskakiwanie ma miejsce, gdy grudkowate<br />

pogrubienie ścięgna z trudem przedostaje się przez sztywny, włóknisty troczek ustalający ścięgno,<br />

najczęściej w okolicy stawu śródręczno-paliczkowego. Podobny efekt powoduje zgrubienie tego<br />

więzadła. W takich warunkach przesuwalność ścięgna, wyprost palca przy użyciu normalnej siły jest<br />

niemożliwy i zachodzi przy użyciu siły zwiększonej. Opisywane miejsce jest łatwe do stwierdzenia<br />

palpacyjnie. Badając dotykiem stwierdzamy zgrubienie przesuwające się synchronicznie z ruchami palca.<br />

www.primaroca.pl 6


Palec przeskakujący – u osób nie wspinających się choroba dotyczy<br />

najczęściej kciuka, rzadziej palca II i III, a wyjątkowo palca<br />

serdecznego<br />

Uszkodzenia w obrębie ścięgien zginaczy palców<br />

Spośród uszkodzeń w obrębie ścięgien zginaczy palców, jako najbardziej związane z uprawianiem<br />

wspinaczki wymienia się:<br />

- zerwanie i naderwanie więzadła obrączkowego paliczka bliższego.<br />

- naderwania ścięgien zginaczy.<br />

- naderwania pochewek ścięgnistych ścięgien zginaczy.<br />

Ponieważ do ostrej postaci tych urazów prowadzą wielokrotne sumujące się <strong>przecią</strong>żenia, mikrourazy<br />

powodujące osłabienie struktur tkankowych i podatność na wystąpienie urazu, zagadnienie to jest bardzo<br />

istotne i stanowi jeden z najczęstszych problemów wspinaczy.<br />

Na uwagę zasługuje szczególnie określony przez Robinsona jako „palec <strong>wspinacza</strong>” zespół naderwania<br />

więzadła obrączkowego paliczka bliższego połączonego z naderwaniem ścięgna mięśnia zginacza<br />

powierzchownego palców. Prawdopodobnie ten właśnie problem, często poruszany na łamach<br />

wspinaczkowych periodyków, był jednym z czynników, które doprowadziły do powstania nowej<br />

tendencji we wspinaczce halowej, tendencji do tworzenia bardziej przyjaznych ludzkiej anatomii<br />

chwytów wspinaczkowych. Przejawia się to w wykorzystywaniu chwytów dużych i obłych w<br />

przeciwieństwie do bardzo popularnych wcześniej wąskich krawędzi, a właściwie krawądek.<br />

Utrzymanie tak małego chwytu oraz wykorzystanie go w celu sięgnięcia drugą ręką do chwytu<br />

następnego wymaga rozwinięcia najwyższej siły mięśni zginaczy palców powierzchownych i głębokich.<br />

Wymaga to współpracy z grupą mięśni antagonistycznych prostujących nadgarstek. Ten synergizm<br />

mięśniowy widoczny w czasie spontanicznego zaciśnięcia pięści wyjaśnia, dlaczego wspinaczowi łatwiej<br />

jest utrzymać chwyt wypukły.<br />

www.primaroca.pl 7


Pozycja nadgarstka w czasie trzymania chwytu wypukłego<br />

umożliwia rozwinięcie większej siły mięśni zginaczy<br />

Tłumaczy to również sytuację często obserwowaną np. w czasie zawodów, kiedy to wspinacz, nie mogąc<br />

dłużej utrzymać chwytu, unosi łokieć, przez co rozciąga mięśnie zginające palce i nadgarstek i zwiększa<br />

ich siłę. Niestety, ze względu na fakt, że czynnikiem ograniczającym wydolność <strong>wspinacza</strong> jest właśnie<br />

siła mięśni zginaczy palców, opisywana sytuacja najczęściej świadczy o zbliżającym się odpadnięciu od<br />

ściany. Przeciwieństwem przedstawionej zależności jest pozycja silnego zgięcia nadgarstka, w której siła<br />

chwytu drastycznie maleje. Co ciekawe, w sportach walki w początkowym etapie szkolenia dąży się do<br />

wyeliminowania tego odruchowego synergizmu, co ma zapobiegać urazom nadgarstka w czasie uderzeń<br />

zaciśniętą pięścią (stąd m.in. tzw. „pompki na pięściach”). W czasie wspinaczki konieczność rozwinięcia<br />

najwyższej siły mięśni zginaczy palców w celu utrzymania bardzo małego powoduje przewagę z reguły<br />

silniejszego zginacza powierzchownego palców oraz wyprost nadgarstka, czego efektem jest specyficzna<br />

pozycja (wyróżniamy trzy pozycje nadgarstka: zgięcie, pozycja pośrednia, wyprost; często używane<br />

określenie zgięcie grzbietowe nadgarstka jest błędne, ponieważ za ten ruch odpowiadają mięśnie<br />

prostujące – prostowniki nadgarstka). Ułożenie ręki w takim wypadku zwane jest popularnie „łuczkiem”<br />

lub „łódeczką”. Tak obciążone palce są narażone na uszkodzenia dotyczące przyczepów ścięgien<br />

zginaczy, więzadeł obrączkowych i płytki dłoniowej. Uszkodzenia płytki dłoniowej w dalszym stawie<br />

międzypaliczkowym są spowodowane rozciąganiem wynikającym ze wspomnianego już przeprostu, zaś<br />

w bliższym stawie międzypaliczkowym wynikają ze zbyt silnego naciągania przez troczki pochewki<br />

zginacza, który przylega do płytki ponad stawem. Oba te urazy objawiają się nadwrażliwością bólową w<br />

okolicy stawu po stronie dłoniowej i bólem w czasie biernego zginania palca. Najlepiej mechanizm<br />

<strong>powstawania</strong> uszkodzeń tego typu ilustruje poniższy rysunek.<br />

Ostra postać „palca <strong>wspinacza</strong>”. Wyraźne naderwanie więzadła obrączkowego A2 - tzw. troczek<br />

www.primaroca.pl 8


Pogrubienia stawów palców<br />

U około 40% sportowo nastawionych wspinaczy obserwuje się pogrubienie stawów<br />

międzypaliczkowych. Już u wspinaczy trenujących dwa lata możemy zauważyć pogrubienia stawów<br />

międzypaliczkowych bliższych i dalszych. Początkowo pogrubienia dotyczą palców środkowego i<br />

serdecznego, w dalszym przebiegu mogą zająć wszystkie 28 stawów palców obu rąk. Jako przyczyny<br />

tych zmian możemy wymienić zmiany hipertroficzne dotyczące więzadeł pobocznych, tkanki kostnej i<br />

chrzęstnej oraz wysięki stawowe, będące przyczyną powysiłkowych bolesnych obrzmień stawów palców.<br />

„Adaptacja, czyli przystosowanie to zdolność ustroju do bytowania w zmienionych warunkach.<br />

Powtarzanie obciążenia ustroju w procesie treningowym wiedzie nie tylko do zmian czynnościowych,<br />

lecz powoduje również zmiany adaptacyjne o charakterze morfologicznym. U osób dorosłych bodziec,<br />

jaki stanowi pociąganie przyczepu przez mięsień szkieletowy może również po zakończeniu okresu<br />

wzrostu na długość prowadzić do zgrubienia warstwy korowej kości. Wyrazem tego rodzaju wzrostu<br />

wskutek pracy jest powiększanie szerokości trzonu kości i powiększenie warstwy gąbczastej”.<br />

Pod wpływem bodźca, jakim jest pociąganie przyczepu mięśnia zmiany morfologiczne o charakterze<br />

przystosowawczym będą zachodziły głównie w miejscu jego przyczepu. Możliwości przystosowawcze<br />

takich tkanek jak ścięgna, więzadła, chrząstki są bardziej ograniczone.<br />

Hochholzer podaje przybliżony czas potrzebny do wystąpienia zmian adaptacyjnych w poszczególnych<br />

tkankach pod wpływem stopniowego obciążenia treningowego u osób dorosłych:<br />

- mięśnie – od 3 tygodni treningu siłowego<br />

- kości – 1 rok<br />

- ścięgna – 1-2 lata<br />

- więzadła – powyżej 2 lat<br />

- chrząstki – 3-5 lat<br />

Przeciążenia stawów palców prowadzą do wzmożonego gromadzenia się płynów w stawach. Takie<br />

wysięki stawowe są rozpoznawalne jako sprężyste obrzmienia stawów palców. W badaniu ruchomości<br />

stwierdzamy deficyt zgięcia i wyprostu oraz upośledzenie ruchów precyzyjnych. Często obserwowana<br />

jest poranna sztywność stawów palców ustępująca po wykonaniu ćwiczeń ruchowych. Przeciążenia<br />

prowadzące do chronicznych wysięków podrażniają błonę maziową powodując jej stany zapalne i<br />

przerost. To oznacza, że pobudzona i pogrubiała błona maziowa ponownie tworzy więcej płynu<br />

maziowego. Cykl ten ma charakter błędnego koła i jest trudny do przerwania, gdyż w pewnym momencie<br />

zaczyna powtarzać się samoistnie. U osób niewspinających się wysiękom stawowym często towarzyszą<br />

bóle. Ponieważ płyn stawowy wywiera trwały ucisk na bogate unerwienie torebki stawowej, objawem jest<br />

ból charakteryzowany często jako tępy. Zadziwiające jest, że bardzo nieliczni wspinacze pomimo<br />

wieloletniego obrzmienia stawów palców skarżą się na dolegliwości bólowe. Nie wyjaśniono, czy<br />

przyczyną jest np. uszkodzenie zakończeń nerwowych wywołane długotrwałym uciskiem, czy też<br />

rozwiniecie się większej tolerancji bólu. Dodatkowo w połączeniu z chronicznymi wysiękami do stawów<br />

i ich pogrubieniami może występować tzw. „luźny” staw. Wysięki stawowe na skutek ciśnienia<br />

wywieranego na torebkę stawową powiększają jej rozmiary. Jeżeli dojdzie jeszcze do rozciągnięcia<br />

więzadeł pobocznych efektem będzie niestabilność stawu i jego zwiększona boczna ruchomość.<br />

Rozciągnięcie więzadeł pobocznych może nastąpić, jeżeli wspinacz często jako chwytu używa dziurek na<br />

pojedyncze palce.<br />

Uszkodzenia więzadeł pobocznych stawów międzypaliczkowych palców<br />

W strukturze torebki stawowej możemy wyróżnić dwie warstwy. Wewnętrzna błona maziowa jest<br />

odpowiedzialna za produkcję płynu maziowego. Zewnętrzna błona włóknista jest zbudowana z mocnych<br />

pęczków włókien łącznotkankowych, które miejscami tworzą grubsze pasma, czyli więzadła stawowe.<br />

Zapewniają one stabilność i spójność stawu. W przypadku stawów międzypaliczkowych więzadła<br />

poboczne (ligamenta collateralia) przebiegają właśnie w ścianie torebki stawowej, jako jej zgrubienie.<br />

Ten rodzaj więzadeł określamy jako więzadła torebkowe (ligamenta capsularia).<br />

W sytuacji wykorzystywania przez wspinaczy dziurek, w których osadza się paliczek dalszy, a czasami<br />

również środkowy, więzadła te wraz z torebką stawową podlegają dużym siłom rozciągającym.<br />

www.primaroca.pl 9


Napięcie tych struktur osiąga wartości maksymalne i przy dodatkowym obciążeniu ich wytrzymałość<br />

zostaje przekroczona. Tym obciążeniem może być np. wyślizgnięcie się ze stopni lub wyślizgnięcie się<br />

palca z dziurki powodujące przeprost. Dochodzi do naciągnięcia, przerwania częściowego, a w<br />

wyjątkowych sytuacjach do przerwania całkowitego typu awulsyjnego, co oznacza, że więzadło odrywa<br />

się wraz z fragmentem kości, czemu często towarzyszy częściowe uszkodzenie płytki dłoniowej. Płytki<br />

dłoniowe o włóknisto-chrzęstnej budowie wzmacniają torebki stawowe palców. Najczęstszym<br />

uszkodzeniom ulegają płytki dłoniowe bliższych stawów międzypaliczkowych w wyniku urazów<br />

pośrednich powodujących przeprost stawów.<br />

Uszkodzenia więzadeł pobocznych w czasie treningu wspinaczkowego najczęściej mają charakter<br />

<strong>przecią</strong>żeniowy i występują w postaci naciągnięcia lub przerwania częściowego. Naciągnięcia<br />

objawiające się bólem są często lekceważone i prowadzą do częściowego przerwania w miejscu<br />

przyczepu więzadła. Objawami są: obrzęk często występujący dopiero następnego dnia, ograniczenie<br />

ruchomości najczęściej w postaci niepełnego wyprostu, boczna niestabilność stawu przejawiająca się<br />

zaburzeniem chwytu i osłabieniem siły.<br />

Torbiel galaretowata – ganglion<br />

Torbiel galaretowata jest tworem występującym w sąsiedztwie stawów lub pochewek ścięgien.<br />

Najprawdopodobniej przyczyną jej <strong>powstawania</strong> są zmiany degeneracyjne w tkance łącznej. Otoczka<br />

torbieli wypełnionej galaretowatą masą jest zbudowana ze zbitej tkanki łącznej.<br />

Najczęstszą lokalizacją jest strona grzbietowa nadgarstka ponad kością księżycowatą, strona dłoniowa<br />

nadgarstka ponad kością łódeczkowatą oraz pochewki ścięgien zginaczy palców w okolicy stawów<br />

międzypaliczkowych bliższych. Umiejscowienie torbieli pochewki zginacza jest najczęstsze między<br />

wejściem do pochewki zginacza a stawem międzypaliczkowym bliższym. W tym wypadku torbiele<br />

powstają wskutek drobnych pęknięć pochewki włóknistej ścięgna, przez które uwypukla się pochewka<br />

maziowa. W przeciwieństwie do torbieli występujących w sąsiedztwie stawów są małe, o średnicy kilku<br />

milimetrów i wypełnione mazią ścięgnową. Torbiele te powstają w wyniku pracy fizycznej wykonywanej<br />

przez osoby nie przygotowane. U wspinaczy torbiele występują głównie w okolicy pierwszej fałdy<br />

zgięciowej palców, rzadziej w okolicy stawów palców, a rozwijają się najczęściej na skutek ostrego lub<br />

przewlekłego <strong>przecią</strong>żenia stawów bądź pochewek ścięgien zginaczy palców. Od wielkości i lokalizacji<br />

zależy stopień uciążliwości objawiający się bólem, a rzadziej osłabieniem czynności ręki lub uciskiem na<br />

nerw. W tworzeniu się ganglionu wyróżnia się trzy fazy:<br />

1. twardy niewielki guzek o grubych ścianach, zwracający na siebie uwagę bólem.<br />

2. guz średniej wielkości zmieniający swój kształt i wymiary zależnie od funkcji ręki.<br />

3. guz zanikający (po kilku, kilkunastu miesiącach trwania choroby.<br />

Palpacyjnie guzowate uwypuklenie jest twarde, niekiedy chełbocące i nieprzesuwalne w stosunku do<br />

podłoża. Nie ma cech zapalnych. W okresie 2 choroby wielkość ganglionu jest zależna od obciążeń<br />

treningowych. Intensywne obciążanie powoduje wzrost wielkości natomiast przerwa w treningu prowadzi<br />

do zmniejszenia, a nawet całkowitego ustąpienia dolegliwości. Ponieważ torbieli towarzyszą niekiedy<br />

wyrośla kostne – osteofity, można przypuszczać, że u wspinaczy o długim stażu wystąpienie ganglionu<br />

jest związane z trwałymi zmianami kształtu powierzchni stawowych.<br />

Osteoartroza<br />

Jedna z definicji osteoartrozy mówi: „Choroba ta powstaje przez długotrwałe uszkadzające obciążenia<br />

powodujące objawy zużycia chrząstek i kości”. Możemy wyróżnić osteoartrozę pierwotną i wtórną. O<br />

pierwotnej osteoartrozie mówimy wtedy, gdy czynniki etiologiczne nie są uchwytne, o wtórnej – gdy<br />

można określić przyczyny powodujące zmiany w stawach. Czynniki mogące zainicjować omawiany<br />

proces chorobowy można podzielić na trzy grupy:<br />

- bezpośrednie urazy chrząstki stawowej w wyniku m.in. wgniecenia chrząstki lub uszkodzenia<br />

spowodowanego stanem zapalnym.<br />

- patologiczna mechanika stawu.<br />

www.primaroca.pl 10


- uszkodzenia podchrzęstnej warstwy kości, występujące np. po znacznych i powtarzających się<br />

nadmiernych obciążeniach stawu.<br />

Prawidłową czynność stawu można określić jako bezbolesny ruch i dobrą stabilność, które zależą od<br />

trzech niezależnych cech anatomicznych:<br />

- precyzyjnego dopasowania przeciwległych powierzchni stawowych.<br />

- stabilności stawu i sposobu obciążania.<br />

- właściwości mechanicznych kości i chrząstki stawowej.<br />

Zaburzenie jednej z wymienionych cech może spowodować zmiany w stawie określane popularnie<br />

mianem choroby zwyrodnieniowej. Miejscem największych zmian w stawie jest przeważnie chrząstka<br />

stawowa, a jej uszkodzenie może być wynikiem działania nieprawidłowych bodźców, zwłaszcza silnych<br />

powtarzających się <strong>przecią</strong>żeń na prawidłową chrząstkę szklistą. Zależnie od zadań i obciążeń stawu,<br />

grubość warstwy chrząstki stanowiącej powierzchnię stawową wynosi od 2 do 7 mm. Chrząstka nie<br />

zawiera podobnie jak inne struktury odżywiających ją naczyń krwionośnych, lecz jest zaopatrywana w<br />

substancje odżywcze przez płyn stawowy. Komórki leżące zbyt daleko od źródeł odżywiania mogą ginąć;<br />

towarzyszy temu mineralizacja. W przypadku szkodzenia chrząstka nie regeneruje się, a ubytek jest<br />

zastępowany tkanką łączno-włóknistą. Dodatkowo zaopatrzenie w substancje odżywcze istnieje tylko<br />

wtedy, gdy staw jest ruchomy. W pewnym sensie chrząstka najlepiej rozwija się i zachowuje tam, gdzie<br />

najbardziej jest „maltretowana”, co jest wyrazem dostosowania się narządu do czynności. Chrząstka<br />

zbudowana jest z komórek chrzęstnych chondrocytów oraz macierzy złożonej z proteoglikanów i włókien<br />

kolagenowych. Wybitnemu nawodnieniu tych ostatnich zawdzięcza chrząstka swoją elastyczność, dzięki<br />

której może znosić duże siły nacisku działające na nią. Cykliczne ruchy podtrzymują przyjmowanie<br />

substancji odżywczych przez chrząstkę, zaś duże uciski takie jak przy ekstremalnych skokach, czy też<br />

powtarzające się lokalne obciążenia uciskowe takie jak we wspinaczce, wyciskają wodę z chrząstki, co<br />

prowadzi do podatności na zranienia. Widać to na przykładzie biegaczy długodystansowych, którzy w<br />

swoim życiu wybiegają ponad 10000km i przy prawidłowych stosunkach anatomicznych stawów<br />

biodrowych i kolanowych nie stwierdza się u nich zwiększonej częstotliwości występowania<br />

osteoartrozy.<br />

Odmiennie prezentują się wysiłki związane z ogromnymi uciskami chrząstek, takimi jakie występują na<br />

przykład w podnoszeniu ciężarów i te mają wpływ niewątpliwie negatywny. We wspinaczce do<br />

uszkodzeń chrząstki stawowej przyczyniają się w szczególności niekorzystne ułożenia palców. Zaliczamy<br />

tu przeprost w stawach międzypaliczkowych dalszych oraz maksymalne zgięcie w stawach<br />

międzypaliczkowych bliższych, występujące w opisanym już sposobie chwytu, zwanym „łuczkiem”.<br />

Konsekwencją jest ograniczenie ochronnej funkcji więzadeł i mięśni, a chrząstka samodzielnie przyjmuje<br />

całą siłę nacisku. Takie długotrwałe, powtarzające się niekorzystne obciążenia mogą prowadzić do<br />

wzmożonego zużycia i ostatecznie do osteoartrozy.<br />

Głównym symptomem jest ból. Samo uszkodzenie chrząstki stawowej, nawet znacznego stopnia, nie<br />

powoduje dolegliwości bólowych, ponieważ nie ma ona zakończeń bólowych. Dopiero <strong>przecią</strong>żenia<br />

aparatu więzadłowego lub ścięgien mogą wyzwalać ból i powodować ograniczenie ruchomości stawu.<br />

Ostry ból w osteoartrozie może być także wynikiem zapalenia błony maziowej, które chociaż nie jest<br />

stałą cechą tej choroby to może jednak występować w jej przebiegu. Początkowo ból występuje wskutek<br />

obciążania stawu a później towarzyszy również stanom wypoczynku oraz występuje ból nocny.<br />

Symptomami są obrzmienia stawów i wysięki. Pozostaje tylko pytanie, czy wieloletnie uprawianie<br />

wspinaczki może prowadzić do powstania wczesnej artrozy. Z pewnością obrzmienia stawów palców u<br />

wspinaczy są symptomem wskazującym na <strong>przecią</strong>żenie. Dodatkowo badania przeprowadzone na grupie<br />

długo trenujących wspinaczy wykazały, że istnieją objawy osteoartrozy stawów palców u osób długo i<br />

intensywnie zajmujących się wspinaniem. Nie oznacza to jednak, że choroba ta musi dotknąć każdego<br />

<strong>wspinacza</strong>. Nie mniej w porównaniu do częstości występowania u niewspinaczy niewątpliwie istnieje<br />

zwiększone zagrożenie wystąpienia osteoartrozy stawów palców u osób zajmujących się wspinaniem.<br />

www.primaroca.pl 11


Przeciążenia okolicy stawu łokciowego<br />

Opisując uszkodzenia części dystalnych związane ze sportem wspinaczkowym nie można pominąć<br />

istotnego problemu, jakimi są patologie przyczepów ścięgien okolicy stawu łokciowego. Właściwie jest<br />

to „drugi koniec tego samego problemu” spowodowany oczywistą koniecznością rozwijania siły mięśni<br />

przedramienia w treningu wspinaczkowym. Również <strong>przecią</strong>żanie mięśni ramienia może prowadzić do<br />

podobnych objawów. W połączeniu z mięśniem i kością, ścięgno tworzy funkcjonalną całość, zaś w<br />

miejscu przyczepu na kości znajduje się najsłabsze miejsce tego układu często <strong>przecią</strong>żane. Można to<br />

wytłumaczyć w ten sposób, że tkanka ścięgnista powoli przebudowuje swoje komórki i przez to<br />

potrzebuje długiego czasu na regenerację i odbudowę. Miejsce przejścia z elastycznych mięśni do<br />

twardych kości wykazuje duże różnice elastyczności. Siły mięśniowe muszą zostać tu gwałtownie<br />

stłumione na często bardzo krótkiej drodze. Do tego dochodzi jeszcze to, z czym mamy do czynienia<br />

m.in. właśnie w stawie łokciowym, bardzo ograniczona powierzchnia przyczepu ścięgna na kości. Tak<br />

działa przykładowo na nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej siła mięśni zginaczy powierzchownych<br />

palców. Wspinaczkowe dolegliwości w okolicy stawu łokciowego występują najczęściej w miejscach<br />

przyczepów mięśni na guzowatościach kości łokciowej i promieniowej, nadkłykciach kości ramiennej<br />

oraz wyrostku łokciowym kości łokciowej, a dopiero później dotyczą samego stawu.<br />

Do najczęstszych dolegliwości występujących u wspinaczy w okolicy stawu łokciowego wprowadzono<br />

określenie łokcia <strong>wspinacza</strong>. Są one powodowane zapaleniem, bądź uszkodzeniem przyczepu ścięgna<br />

mięśnia ramiennego na guzowatości kości łokciowej. Mięsień ramienny zgina ramię w stawie łokciowym<br />

bez odwracania przedramienia i z tego powodu jest on we wspinaczce silniej i częściej obciążany od<br />

mięśnia dwugłowego ramienia. Specyficzna wspinaczka z użyciem chwytów określanych jako<br />

podchwyty silnie obciąża przyczep mięśnia dwugłowego ramienia na guzowatości kości promieniowej i<br />

w takiej sytuacji może dojść do jego uszkodzenia. Tzw. łokieć tenisisty jest związany z uszkodzeniem w<br />

okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej. W tym wypadku zespół ten powstaje w wyniku<br />

<strong>przecią</strong>żenia przyczepów ścięgien prostowników palców i nadgarstka. Dodatkowo na nadkłykieć boczny<br />

działa mięsień odwracacz przedramienia. Z kolei <strong>przecią</strong>żenia przyczepów mięśni: zginaczy nadgarstka i<br />

palców oraz mięśnia nawrotnego obłego, na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej określamy jako<br />

łokieć golfisty.<br />

Ból w okolicy tylnej części stawu łokciowego wskazuje na <strong>przecią</strong>żenie przyczepu mięśnia trójgłowego<br />

ramienia na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej, często występujące wskutek<br />

podciągania się na drążku. Wszystkie te obrazy określane są mianem patologii przyczepów ścięgien, czyli<br />

entezopatii, lecz ich etiologia może być różna. Wyróżniamy:<br />

- tendinitis – proces o charakterze zapalnym dotyczący ścięgna.<br />

- tendinosis – proces o charakterze zwyrodnieniowym dotyczący ścięgna.<br />

- paratenonitis – proces o charakterze zapalnym dotyczący tkanek otaczających ścięgno.<br />

Przyczyną są częste mikrourazy tkanek powstające przy koncentrycznej i ekscentrycznej aktywności<br />

mięśniowej w czasie różnych obciążających czynności ruchowych. Niestety nowe określenia urazów nie<br />

przyczyniły się jeszcze do proporcjonalnych postępów w ich leczeniu.<br />

Spośród wymienionych wcześniej obrazów patologii przyczepów ścięgien u wspinaczy w szczególności<br />

obrazy określane jako łokieć tenisisty oraz golfisty mają interesującą patogenezę opisaną przez<br />

Hochholzera. W czasie wspinaczki bądź treningu są <strong>przecią</strong>żane nie tylko mięśnie z grupy zginaczy<br />

palców, lecz również mięśnie prostujące palce i nadgarstek pomimo faktu, że są antagonistami a raczej<br />

właśnie z tego powodu. Co więcej, można stwierdzić że dolegliwości wskazujące na <strong>przecią</strong>żenie<br />

bliższych przyczepów ścięgien mięśni prostowników palców i nadgarstka występują niemalże równie<br />

często, co ich antagonistów. Mięsień zginacz powierzchowny palców jest najsilniejszym zginaczem ręki<br />

w jej obu stawach i silnym zginaczem środkowego członka palca w stosunku do bliższego. Siła tego<br />

mięśnia jest największa w pozycji wyprostu nadgarstka, gdyż w tym położeniu mięsień jest rozciągnięty.<br />

Niezależnie od naszej woli nadajemy takie położenie ręce przed jej zaciśnięciem w pięść. Podobnie<br />

mięsień zginacz głęboki palców w pozycji wyprostu nadgarstka jest rozciągnięty i jego siła wzrasta. Tak,<br />

więc konieczność uzyskania maksymalnej siły mięśni zginających palce wymusza synergię z mięśniami<br />

antagonistycznymi. Mięsień zginacz głęboki palców ma swój przyczep bliższy nie na nadkłykciu<br />

przyśrodkowym, lecz na dwóch trzecich górnych częściach przedniej i przyśrodkowej powierzchni trzonu<br />

kości łokciowej oraz na błonie międzykostnej.<br />

www.primaroca.pl 12


Z tego powodu pracuje on w stosunku do prostowników poprzez większą powierzchnię przyczepu, co<br />

jest związane z korzystniejszym podziałem sił, a co sprzyja <strong>przecią</strong>żaniu przyczepów słabszej grupy<br />

mięśni prostujących, które dodatkowo są najczęściej nietrenowane.<br />

Podobna sytuacja zachodzi pomiedzy mięśniami pronatorami (odwracającymi przedramię) i supinatorami<br />

(odwracającymi przedramię). Mięsień dwugłowy ramienia poza swoją funkcją zginacza stawu barkowego<br />

i łokciowego jest również najsilniejszym supinatorem. Z punktu widzenia specyfiki chwytania w czasie<br />

wspinaczki jest to niekorzystne, gdyż ręka znajduje się najczęściej w pozycji probacji. Powodują to<br />

mięśnie pronujące rękę i przedramię, głównie mięsień nawrotny obły, który musi przeciwdziałać<br />

momentowi obrotowemu mięśnia dwugłowego, i z tego powodu może dojść do <strong>przecią</strong>żenia jego<br />

bliższego przyczepu na nadkłykciu przyśrodkowym. Mięśnie antagonistyczne w ruchu odwracania,<br />

dwugłowy ramienia i odwracacz przedramienia mają dwa razy większą siłę od mięśnia nawrotnego<br />

obłego. Tak, więc <strong>przecią</strong>żenia w okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej są związane nie<br />

tylko z powierzchownym zginaczem palców, ale również częściowo z <strong>przecią</strong>żeniem mięśnia nawrotnego<br />

obłego.<br />

Zespoły ucisku nerwów<br />

Różni autorzy wymieniają wśród przyczyn zespołu kanału nadgarstka obok czynników ogólnych również<br />

czynniki miejscowe takie jak: zmiany zwyrodnieniowe i <strong>przecią</strong>żeniowe kości oraz tkanek miękkich,<br />

zmiany zapalne ścięgien i pochewek ścięgnistych, powiększenie zawartości kanału nadgarstka, urazy i<br />

zmiany pourazowe. Dodatkowo do czynników etiopatogenetycznych zalicza się zmiany <strong>przecią</strong>żeniowe<br />

w obrębie ręki, spowodowane charakterem pracy zawodowej lub uprawianiem pewnych sportów. Z tego<br />

powodu możemy zaliczyć zespoły ucisku nerwów do dolegliwości wynikających również z <strong>przecią</strong>żenia.<br />

Do najczęstszych postaci neuropatii zalicza się:<br />

- zespół kanału nadgarstka<br />

- zespół rowka nerwu łokciowego<br />

Zespół kanału nadgarstka – Syndroma canalis carpalis<br />

Mianem zespołu kanału nadgarstka określa się grupę objawów wywołanych przewlekłym uciskiem nerwu<br />

pośrodkowego w obrębie zamkniętej przestrzeni, utworzonej przez kości nadgarstka i więzadło<br />

poprzeczne nadgarstka. Dodatkowo na zacieśnienie tego obszaru wpływają układające się w<br />

bezpośrednim sąsiedztwie nerwu pośrodkowego ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka, ścięgno<br />

mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka oraz ścięgna głębokiego i powierzchownego zginacza<br />

palców. W wyniku tego sąsiedztwa może dojść do ucisku nerwu pośrodkowego przez obrzmiałe ścięgna.<br />

Innymi wymienianymi przyczynami <strong>powstawania</strong> tego zespołu u wspinaczy są zbliznowacenia w wyniku<br />

mikrourazów, ganglion a sprzyjające są pozycje skrajne dłoni takie jak np. maksymalny wyprost<br />

(występujący często we wspinaczce w formie chwytu zwanego podchwytem, lub jako efekt synergii<br />

mięśniowej pomiędzy agonistami i antagonistami w ruchu zgięcia i wyprostu nadgarstka i palców).<br />

Anomalią stwierdzaną w czasie zabiegu operacyjnego lub badania tomograficznego u wspinaczy są<br />

bardzo długie brzuśćce mięśni zginaczy palców wnikające aż do kanału nadgarstka i mogące uciskać<br />

nerw pośrodkowy. Nie stwierdzono jeszcze, czy jest to efekt treningu, czy wrodzone przypadłości dające<br />

opisywane objawy. W warunkach zwiększonego ciśnienia w obrębie kanału nadgarstka dochodzi do<br />

zaburzeń funkcji tego nerwu, objawiających się akroparestezjami lub/i upośledzeniem czucia po stronie<br />

dłoniowej trzech pierwszych palców i po stronie promieniowej czwartego palca, a czasem bolesnością w<br />

tym zakresie lub uczuciem obrzęku tej okolicy. Niekiedy towarzyszy temu osłabienie siły mięśni kłębu z<br />

utrudnieniem ruchów owodzenia i opozycji kciuka. Bóle i drętwienia występują najczęściej w nocy, a w<br />

fazie rozwiniętej choroby zaczynają się pojawiać także w ciągu dnia. Ponadto ręka traci precyzyjność<br />

ruchów, co dowodzi upośledzeniu czynności składowej motorycznej nerwu pośrodkowego.<br />

Zespół rowka nerwu łokciowego – Syndroma sulcus n. ulnaris<br />

Nerw łokciowy jest nieustannie narażony na powtarzające się pociąganie i napięcia, a to może z czasem<br />

doprowadzić do stanu zapalnego, zrostów oraz neuropatii z ucisku. Bezpośrednią przyczyną wywołującą<br />

jest praca fizyczna. W wyniku <strong>przecią</strong>żenia może dojść do stanu zapalnego tkanki łącznej otaczającej<br />

nerw, powstałe w ten sposób zbliznowacenia mogą uciskać nerw.<br />

www.primaroca.pl 13


Również <strong>przecią</strong>żenia (częste podciąganie do pełnego wyprostu w stawach łokciowych) mogą<br />

powodować mikronaderwania tkanki łącznej w okolicy nerwu, a w efekcie jego wzmożoną ruchomość i<br />

przez to mechaniczne podrażnianie. Objawami są zaburzenia czucia (osłabienie czucia, drętwienie,<br />

pieczenie) w obszarze unerwienia nerwu łokciowego, tzn. czwartego i piątego palca. Dolegliwości<br />

bólowe występują na dalszym planie, a bóle nocne są rzadkością. Możliwe jest osłabienie mięśni<br />

zginacza łokciowego nadgarstka, zginacza głębokiego palców i mięśni wewnętrznych ręki.<br />

Profilaktyka urazów i uszkodzeń <strong>przecią</strong>żeniowych<br />

Trening<br />

Ważnym środkiem dla profilaktyki uszkodzeń jest trening siły „dopasowujący” mięśnie, ścięgna i stawy<br />

do obciążeń występujących we wspinaczce. Niestety, duża ilość uszkodzeń spowodowanych treningiem<br />

dowodzi błędów popełnianych na tym etapie. Jako błąd treningowy rozumie się tu czynność prowadzącą<br />

do uszkodzenia narządu ruchu, należy bowiem zaznaczyć, że pojęcie błędu z biologicznego punktu<br />

widzenia nie zawsze jest zgodne z błędem w treningowo-metodycznym ujęciu. Tylko długotrwały i<br />

systematyczny trening prowadzi do adaptacji obciążanych w czasie wspinaczki struktur. Przy wzroście<br />

obciążeń należy pamiętać, że możliwości adaptacyjne ścięgien i chrząstki szklistej są znacznie mniejsze i<br />

wymagają dużo więcej czasu od tkanki mięśniowej. Jest to istotne szczególnie w przypadku osób<br />

początkujących lub rozpoczynających trening po dłuższych przerwach. W pierwszym przypadku zaleca<br />

się na okres przynajmniej dwóch lat wspinaczkę o niewielkim stopniu trudności z użyciem dużych<br />

chwytów w połączeniu z ćwiczeniami o charakterze ogólnorozwojowym. W drugim przypadku<br />

niedopuszczalne jest rozpoczęcie treningu z obciążeniami oscylującymi wokół najwyższych, lecz zaleca<br />

się stopniowe zwiększanie ilości powtórzeń. Periodyzacja treningu w mikro- i makrocyklach daje<br />

organizmowi czas konieczny do regeneracji. Istotna jest również zmienność metod treningu,<br />

intensywności i wielkości obciążeń.<br />

Poniżej podane zostały czasy konieczne do wypoczynku po poszczególnych rodzajach treningu:<br />

- budowa tkanki mięśniowej – 48-60 godzin.<br />

- trening wytrzymałości siłowej – 48-72 godziny.<br />

- trening siły maksymalnej – 72-84 godziny.<br />

Prawidłowy trening siły należy prowadzić ze zwróceniem uwagi na następujące rzeczy:<br />

• Trening siłowy musi odpowiadać aktualnemu stanowi wytrenowania i wydolności organizmu.<br />

Po wyleczonych uszkodzeniach lub jakichkolwiek dłuższych przerwach nie można<br />

rozpoczynać treningu z wcześniejszego poziomu.<br />

• Zmienne metody treningu zapobiegają jednostronnemu <strong>przecią</strong>żaniu. Należy dążyć do<br />

urozmaicania treningu.<br />

• Trening mięśni prostujących palce i nadgarstek oraz trening mięśni nawracających rękę i<br />

przedramię jest bardzo ważny dla utrzymania równowagi mięśniowej pomiędzy grupami<br />

antagonistów.<br />

• Trening siły maksymalnej nie może być jedyną metodą dla podniesienia poziomu wspinania.<br />

Trening wytrzymałości, koordynacji, szybkości, gibkości, techniki, nie może być pomijany.<br />

• Trenując na kampusie należy pamiętać, że ćwiczenia siły palców na szerokich listwach<br />

(większych niż 2cm) w mniejszym stopniu obciążają ścięgna zginaczy palców oraz stawy<br />

palców od ćwiczeń na wąskich listwach, przy czym przyrost siły jest porównywalny.<br />

Ćwiczenia siły maksymalnej związane ze szczytowymi obciążeniami ścięgien zginaczy palców<br />

i stawów palców powinny zostać zaniechane. Zaliczane są tu ćwiczenia z dużym obciążeniem<br />

dodatkowym, oraz np. „monostrzały na kampusie”. Ćwiczenia te są dopuszczalne jedynie w<br />

bardzo niewielkiej ilości jednostek treningowych w momencie największego poziomu<br />

wytrenowania, i w żadnym wypadku nie należą do rutynowych ćwiczeń wspinaczkowych.<br />

www.primaroca.pl 14


• Trening należy przerwać przed całkowitym wyczerpaniem, podobnie jak należy go przerwać<br />

natychmiast w przypadku pojawienia się nawet niewielkiego bólu. Należy również unikać<br />

bolesnych pozycji. Ból występujący nagle przy dużym obciążeniu jest już tylko informacją o<br />

tym, że doszło do ostrego <strong>przecią</strong>żenia, którego można uniknąć analizując bardziej subtelne<br />

informacje wysyłane przez ludzki organizm. Ze względu na szkodliwy wpływ na chrząstki i<br />

więzadła stawów powinny zostać zaniechane ćwiczenia z obciążeniem prowadzące do pełnych<br />

wyprostów w stawach. Zaliczamy tu podciąganie na drążku do pełnego wyprostu w stawach<br />

łokciowych oraz ćwiczenia zwisów z przeprostem w stawach międzypaliczkowych dalszych<br />

stawów palców (m.in. zwisy na wąskich listwach i małych chwytach). Poza treningiem typowo<br />

wspinaczkowym nie można zapominać o treningu siły ogólnej i treningu kondycyjnym oraz<br />

urozmaicaniu treningu wszelkimi sprawiającymi przyjemność formami aktywności fizycznej,<br />

takimi jak: bieganie, pływanie, łyżworolki, jazda na rowerze … i każda inna ostra jazda.<br />

Wspinanie<br />

Uszkodzenia i <strong>przecią</strong>żenia spowodowane wspinaczką należą do najbardziej typowych. Właśnie w czasie<br />

wspinaczki na granicy możliwości aparat ruchu jest poddawany najbardziej szczytowym i swoistym<br />

obciążeniom.<br />

Wspinając się pamiętamy, że:<br />

• Trudności dróg wspinaczkowych muszą odpowiadać poziomowi techniki wspinaczkowej oraz<br />

aktualnemu poziomowi sprawności.<br />

• Niewłaściwe jest np. zbyt częste podejmowanie prób przejścia tej samej drogi ze zbyt krótkimi<br />

przerwami na wypoczynek.<br />

• Przerwa pomiędzy poszczególnymi próbami wspinaczki na granicy możliwości nie może być<br />

zbyt krótka. Optymalna długość przerwy to 60 minut, a minimalna 30 minut. Przy tego rodzaju<br />

wspinaczce należy zachować się podobnie, jak w czasie treningu siły maksymalnej, tzn. nie<br />

zostanie osiągnięty zamierzony efekt bez odpowiednio długich przerw między seriami.<br />

• Wyjątkowo niebezpieczne są próby chwytania się w momencie odpadnięcia. W takich<br />

sytuacjach dochodzi do najczęstszych uszkodzeń więzadeł obrączkowych.<br />

• Należy pamiętać o tym, że w czasie wspinaczki o wysokim stopniu trudności ruchy takie jak:<br />

skoki do chwytów („strzały”) oraz pociągnięcia z chwytów w postaci dziurek na pojedyncze<br />

palce wymagają odpowiedniego przygotowania i powinny być ograniczone do minimum.<br />

• U osób początkujących konieczny jest trening właściwej techniki wspinaczkowej ze<br />

szczególnym naciskiem na pracę nóg.<br />

• Nie można kontynuować wspinaczki w przypadku pojawienia się bólu lub wyraźnych oznak<br />

wyczerpania.<br />

• Wspinanie po sztucznych chwytach jest bardziej obciążające od wspinania w naturze. Należy<br />

zwracać uwagę na wystarczająco długie przerwy, anatomicznie uformowane chwyty oraz<br />

unikać chwytów i pozycji bolesnych.<br />

Prawidłowy sposób chwytania<br />

Istotne znaczenie dla profilaktyki uszkodzeń ma prawidłowe, czyli najmniej obciążające ścięgna,<br />

więzadła i stawy, ułożenie palców na chwycie. Idealnym jest równomierne ułożenie wszystkich<br />

możliwych palców, w którym nie dochodzi do silnego zgięcia i przeprostu w stawach. W takim ułożeniu<br />

również na ścięgna zginaczy nie działają bardzo szkodliwe skręcające siły, które wyzwalają duże<br />

napięcia. Optymalny jest w tym ułożeniu lekki wyprost nadgarstka pozwalający na rozwinięcie<br />

najwyższej siły mięśni zginaczy. Interesujące jest, że ten sposób chwytania jest najczęściej<br />

wykorzystywany przez wiele gatunków małp, zaś bardzo często wykorzystywany przez wspinaczy<br />

„łuczek” nie jest u tych naczelnych obserwowany. Zatem z punktu widzenia profilaktyki uszkodzeń<br />

palców polecany jest opisywany sposób chwytu równomiernie obciążający wszystkie ułożone na chwycie<br />

palce. Należy zaznaczyć, że można go w pewnym stopniu wytrenować, co jest związane ze zwiększeniem<br />

siły mięśni zginaczy głębokich palców.<br />

www.primaroca.pl 15


Z drugiej strony, zbyt radykalne próby wyeliminowania „łuczka” mogą spowodować <strong>przecią</strong>żanie<br />

torebki stawowej i więzadeł pobocznych, a „zapinanie łuczka” w sytuacjach, gdy staje się to<br />

koniecznością, również wymaga odpowiedniego przygotowania tkanek. Wydaje się więc, że<br />

najwłaściwszą drogą jest droga umiaru i stopniowe wzmacnianie chwytu wyciągniętego.<br />

Rozgrzewka i ćwiczenia rozciągające<br />

Kolejnym istotnym czynnikiem w zapobieganiu uszkodzeniom narządu ruchu jest rozgrzewka oraz<br />

ćwiczenia rozciągające. Wpływ rozgrzewki na mięśnie ma na celu poprawę ich właściwości<br />

mechanicznych (tzn. kurczliwości i rozciągliwości) poprzez skurcz i rozciąganie. Pod wpływem<br />

miejscowych procesów przemiany materii podnosi się temperatura mięśnia, wzrasta szybkość<br />

zachodzenia procesów biomechanicznych, poprawia się ukrwienie i wykorzystanie tlenu. Wpływ na<br />

układ krążenia przejawia się narastaniem pojemności minutowej serca, która dla zapewnienia<br />

koniecznego dowozu tlenu powinna wzrosnąć 6-8 krotnie, co wymaga wielu minut intensywnej pracy<br />

mięśniowej. Rozgrzewka wpływa również na przygotowanie czynności układu oddechowego oraz<br />

ośrodkowego układu nerwowego. Czas, jaki powinno się poświęcić na rozgrzewkę i ćwiczenia<br />

rozciągające przed wspinaczką wynosi, według różnych źródeł, od 20 do 40 minut, przy czym pomiędzy<br />

ćwiczeniami rozgrzewającymi i rozciągającymi o charakterze ogólnym należy przeprowadzić ćwiczenia<br />

specjalne dla palców rąk oraz przedramion. Elementem rozgrzewki wspinaczkowej jest również samo<br />

wspinanie o małym stopniu trudności z użyciem dużych chwytów. Systematyczne użycie technik<br />

rozciągających dla poprawy ruchomości i elastyczności określamy jako stretching. Każdy staw posiada<br />

określoną kształtem powierzchni stawowych większą lub mniejszą ruchomość. Struktury stabilizujące,<br />

jak torebka stawowa i więzadła ograniczają tę ruchomość do ruchomości naturalnej, na którą ma wpływ<br />

stan mięśni agonistów i antagonistów poszczególnych ruchów. Urazy i ich następstwa, oraz czynniki<br />

takie, jak jednostronne obciążenia, przerost mięśni, zaburzenia równowagi mięśniowej prowadzą do<br />

ograniczeń ruchomości. Stretching jako zbiór różnych technik rozciągania pomaga w przywróceniu<br />

wcześniejszej ruchomości i elastyczności.<br />

Ponieważ optymalna wydajność mięśnia jest możliwa tylko przy wystarczającej zdolności rozciągania,<br />

dlatego też konsekwentny trening rozciągający prowadzi dodatkowo do wzrostu wytrzymałości mięśnia<br />

na obciążenia. Jeszcze jednym efektem ćwiczeń rozciągającym jest usuwanie napięć i stwardnień mięśni,<br />

do których dochodzi wskutek treningu siłowego. Ćwiczenia rozciągające powinny być przeprowadzane<br />

przez wspinaczy możliwie często, a koniecznie przed, w trakcie i po wszystkich obciążeniach<br />

treningowych, w stanie dobrego rozgrzania.<br />

Ponieważ prawidłowe rozciąganie nie jest sztuką łatwą, ćwiczenia te powinny być dokładnie wyuczone, a<br />

ich wykonywanie poprawiane i udoskonalane ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwe ustawienie<br />

stawów, których nadmiernie obciążać nie należy. Ma to miejsce np. gdy rozciągając mięśnie zginacze<br />

palców i nadgarstka przykładamy siłę na paliczkach dalszych palców.<br />

Plastrowanie<br />

Plastrowanie bardzo rozpowszechnione wśród wspinaczy służy dwóm różnym celom. Pierwszym z nich<br />

jest ochrona ręki przed urazami mechanicznymi zarówno w czasie wspinaczki w rysach, techniką<br />

klinowania, jak i w sytuacjach, gdy plaster uzupełnia już istniejące ubytki skóry i umożliwia w miarę<br />

komfortowe wspinanie. Drugim celem jest plastrowanie stosowane w zespołach <strong>przecią</strong>żeniowych oraz<br />

przy powrocie do wspinaczki po przerwach spowodowanych urazami i w tym wypadku najczęstszym<br />

celem jest ochrona więzadeł obrączkowych stawów palców.<br />

Istnieją dwa sposoby zewnętrznej ochrony tych więzadeł. Jeden z nich polega okrężnym wzmocnieniu<br />

tego więzadła plastrem o szerokości niespełna jednego centymetra, w miejscu tuż przed fałdą zgięciową<br />

stawu międzypaliczkowego bliższego lub/i dalszego. Z reguły wystarczający jest jeden podwójny oplot<br />

przed stawem bliższym narażonym na największe obciążenia. Ważne jest, aby zakładać plaster na suchą i<br />

czystą skórę w pozycji lekkiego zgięcia w stawie, zaciskając go dosyć mocno, jednak ze względu na<br />

możliwe zaburzenia przepływu krwi należy pamiętać, że jakikolwiek dyskomfort (cierpnięcie, zsinienie<br />

palca) nie może się przedłużać i powinien szybko ustąpić.<br />

www.primaroca.pl 16


Inną możliwością jest wzmocnienie w formie tzw. ósemki. Najpierw nakłada się plaster ukośnie tak, że<br />

cztery krótkie paski krzyżują się w okolicy więzadeł pobocznych po dwa z każdej strony, a następnie<br />

zakłada się dwa okrężne oploty powyżej i poniżej stawu. W celu lepszej stabilizacji stawu można<br />

stosować również oplot szerokim plastrem bezpośrednio przez staw.<br />

Istnieje również oplot stosowany w profilaktyce i terapii Epicondilitis. Oplot ten zakłada się na<br />

przedramieniu około 3cm od zgięcia stawu. Aby uniknąć zaburzeń przepływu krwi nanosi się dwa lub<br />

trzy fragmenty plastra po stronie prostowników, a później po stronie zginaczy.<br />

Rehabilitacja w zespołach <strong>przecią</strong>żeniowych i urazach z <strong>przecią</strong>żenia<br />

Chcąc określić najbardziej podstawowe zasady współczesnego postępowania w zespołach<br />

<strong>przecią</strong>żeniowych i urazach w sporcie wspinaczkowym można je ująć następująco:<br />

- konieczne jest ograniczenie aktywności do poziomu odpowiadającego stopniowi uszkodzenia tkanki –<br />

zaliczamy tu tzw. odpoczynek względny (aktywność pod ochroną) oraz odpoczynek całkowity.<br />

- proces przywracania siły i aktywności musi być proporcjonalny do fazy gojenia.<br />

Wyniki przytaczanej ankiety wskazują jednoznacznie, że istotnym problemem w procesie powracania do<br />

pełnej sprawności jest niestosowanie się do drugiej zasady (ponad połowa ankietowanych stwierdza<br />

powrót dolegliwości po rozpoczęciu treningu). Ponieważ nawet całkowite wyleczenie pozostawia bliznę,<br />

która posiada tylko 80% wytrzymałości oczywistym jest, że po ustąpieniu dolegliwości bólowych tkanka<br />

nie może wytrzymać obciążeń, które ją uszkodziły. Zbyt wczesne podjęcie treningu lub zbyt obciążający<br />

trening po wyleczeniu stwarza duże prawdopodobieństwo nawrócenia urazu, często bez wyraźnych<br />

objawów.<br />

Trzecia zasada mówi, że należy rozpoznać błąd, który spowodował uraz. Znaczna większość typowo<br />

wspinaczkowych urazów z <strong>przecią</strong>żenia i <strong>przecią</strong>żeń dotyczy więzadeł i ścięgien. Ponieważ czas<br />

procesów naprawczych w tkankach jest proporcjonalny do ich ukrwienia, ze względu na słabe ukrwienie<br />

więzadła i ścięgna wymagają długiego czasu całkowitego gojenia. Czas ten wynosi około 6 tygodni.<br />

Leczenie urazów oraz <strong>przecią</strong>żeń mięśniowo-ścięgnistych w oparciu o proces rehabilitacji można<br />

podzielić na cztery zachodzące na siebie fazy:<br />

I faza – kontrola zapalenia i ból<br />

II faza – uruchomienie<br />

III faza – wzmocnienie<br />

IV faza – odzyskanie i utrzymanie funkcji<br />

Przybliżony czas trwania poszczególnych faz wynosi:<br />

Faza Mięśnie Ścięgna, więzadła<br />

I 1-3 dni 3 dni – 2 tygodnie<br />

II 1-3 dni 3 dni – 6 tygodni<br />

III 1-3 dni 1-6 tygodni<br />

IV 1-2 tygodni 1-6 tygodni<br />

Faza I – polega na stosowaniu środków kontrolujących ból i stan zapalny z równoczesnym zaprzestaniem<br />

dalszego uszkadzania tkanek. Najczęściej stosuje się na tym etapie zasadę PRICE (protection – ochrona,<br />

rest – odpoczynek, ice – lód, compression – ucisk, elevation – uniesienie). Szczególną rolę odgrywa na<br />

tym etapie czynnik fizykalny, jakim jest zimno. Stosowanie zimna w postaci okładów z lodu, żelu,<br />

nacierania lodem, zimnych kąpieli jest jednym z najistotniejszych czynników terapeutycznych, często<br />

niedocenianych. Mając do czynienia z typowo ostrym urazem, natychmiastowe zastosowanie zimna<br />

prowadzi do zmniejszenia ukrwienia w okolicy urazu, zmniejszenia wylewów i obrzęków. Uniesienie<br />

kończyny pomaga w odprowadzeniu płynów i zmniejszeniu obrzęku. Zimny okład należy stosować<br />

bezpośrednio po urazie na uszkodzoną okolicę i pozostawić na około 20 minut. Istotne jest, by po<br />

upływie tego czasu natychmiast zastosować ucisk (np. z elastycznego bandaża) w celu zmniejszenia<br />

skutków reakcji przekrwiennej ze strony naczyń krwionośnych. W przypadku przewlekłych uszkodzeń,<br />

które nie manifestują się w sposób ostry, reakcja przekrwienna jest wskazana i nie wymaga stosowania<br />

ucisku oraz uniesienia kończyny.<br />

www.primaroca.pl 17


Okład z lodu nie może być układany bezpośrednio na skórze, co grozi odmrożeniami. Jeżeli stan zapalny<br />

jest kontrolowany, w podostrym okresie można stosować różne sposoby ogrzewania, m.in. ultradźwięki<br />

oraz „leczenie kontrastowe” naprzemiennie stosując ciepło i zimno.<br />

Faza II – faza uruchamiania rozpoczyna się natychmiast po opanowaniu stanu zapalnego.<br />

Unieruchamianie oraz inne sposoby chronienia ścięgna przed stresem zmniejszają siłę ścięgna i sprzyjają<br />

tworzeniu się zrostów. Miejscowa rehabilitacja powinna być organizowana według zasady wczesnego<br />

kontrolowanego ruchu w bezpiecznych zakresach. W zależności od stanu stosuje się ograniczony ruch<br />

bierny, ruch czynny wspomagany lub czynny. Granice tego ruchu powinny wzrastać w miarę zdrowienia<br />

tkanek. Tzw. „ruch bez obciążania” z zastosowaniem bardzo miękkich piłeczek, mas piankowych sprzyja<br />

odżywianiu powierzchni stawowych i tkanek uszkodzonej okolicy. Stosuje się też bardzo niewielkiego<br />

stopnia rozciąganie, co stymuluje wcześniejszą reorganizację i remodelowanie włókien kolagenowych,<br />

tak że możliwe jest uzyskanie większej ostatecznej siły. Ponadto jest prowadzona praca nad utrzymaniem<br />

sprawności ogólnej sportowca. Możliwe są ćwiczenia siłowe, gibkościowe, wytrzymałościowe zawsze<br />

jednak mieszczące się w granicach tolerancji obciążania uszkodzonej tkanki.<br />

Celem prowadzenia rehabilitacji w drugiej fazie jest powrót do bezbolesnej ruchomości w zakresie 80-<br />

85% ruchomości normalnej.<br />

Faza III – na tym etapie ćwiczenia mają prowadzić do zwiększenia siły i wytrzymałości. Początkowo<br />

stosuje się ćwiczenia izometryczne przechodząc stopniowo do ćwiczeń izotonicznych i izokinetycznych<br />

ze szczególnym uwzględnieniem zachowania korzyści osiągniętych w fazie pierwszej i drugiej. Ciepło w<br />

czasie nieaktywności może wpłynąć na wzrost przepływu krwi i odprężenie tkanki, ale nie należy<br />

stosować ciepła w ciągu 12 godzin od ćwiczeń oporowych.<br />

Faza IV – faza czwarta zostaje zainicjowana, gdy w objętym procesem chorobowym stawie, mięśniu lub<br />

ścięgnie osiągnięte zostaje 80-90% normalnej siły oraz bezbolesny zakres ruchów. Dobór ćwiczeń polega<br />

na wykorzystaniu czynności symulujących typowo wspinaczkową aktywność. Jest to etap, w którym<br />

powinno się kłaść nacisk na wzorce związane z uprawianiem wspinaczki. Prowadzi to do maksymalnej<br />

reorganizacji tkanki oraz do jej reintegracji z tkankami zdrowymi. Bardzo istotnym elementem tej fazy<br />

jest obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ponownego urazu w procesie osiągania uprzedniego<br />

poziomu funkcjonalnego. Najistotniejszym objawem oraz czynnikiem dla planowania postępowania<br />

rehabilitacyjnego jest ból, jego trwanie i natura.<br />

Ból utrzymujący się przez dwa lub więcej tygodni, pojawiający się tylko po lub blisko zakończenia<br />

aktywności fizycznej, względnie łagodny, lecz nieustępujący, powinien być odebrany jako ostrzeżenie.<br />

Konieczna jest analiza techniki i harmonogramu treningów, należy wyeliminować możliwe błędy takie,<br />

jak: zbyt mało odpoczynku, uboga dieta, zbyt surowa dyscyplina. W tym samym czasie należy<br />

zmniejszyć aktywność fizyczną do 20-25 procent. Należy stosować delikatne ćwiczenia rozciągające na<br />

uszkodzoną okolicę.<br />

Ból, który łagodnieje, ale jest ciągle obecny podczas wspinaczki, wymaga wszystkich wymienionych<br />

wyżej środków zaradczych, a także unikania aktywności fizycznej, która powodowałaby jakikolwiek ból.<br />

Jeżeli ból jest obecny w czasie codziennych czynności lub odpoczynku musi zostać oceniony przez<br />

lekarza.<br />

Program leczenia proponowany przez Robinsona, a dotyczący uszkodzeń ręki i okolicy stawu łokciowego<br />

u wspinaczy rozpoczyna się kilkoma tygodniami odpoczynku całkowitego lub względnego (I faza). Gdy<br />

zanika ból występujący w czasie odpoczynku wprowadzane są ćwiczenia rozciągające (II faza).<br />

Ćwiczenia te należy przeprowadzać z największą ostrożnością, bardzo powoli. Rozciąganie dotyczy<br />

zarówno uszkodzonej okolicy, jak i całej kończyny. Ćwiczenia te mogą czasami powodować ból lub inne<br />

symptomy, co musi być kontrolowane przez drobne zmiany w programie. Przed ćwiczeniami<br />

rozciągającymi należy się rozgrzać, a po nich schłodzić ćwiczone okolice. Jakakolwiek aktywność<br />

fizyczna po ochłodzeniu jest wykluczona. Ćwiczenia te można powtarzać codziennie.<br />

Po odzyskaniu całkowitej lub prawie całkowitej zdolności do ruchu bez bólu, należy przejść do ćwiczeń<br />

wytrzymałościowych bez użycia dużej siły (III faza). Ćwiczenia te należy powtarzać co 48 godzin przy<br />

całkowitej zdolności do ruchu bez bólu. Początkowe unikanie siłowych ćwiczeń wytrzymałościowych<br />

jest związane z ryzykiem ponownego urazu.<br />

www.primaroca.pl 18


Stopniowo należy dodawać siły do ćwiczeń i nadal powstrzymywać się od wspinaczki. Po odzyskaniu<br />

80% normalnej siły włączone są ćwiczenia ekscentryczne wymagające wydłużania mięśnia w czasie<br />

skurczu (IV faza). Ćwiczenia te wydają się być skuteczne w rozciąganiu połączenia mięśniowościęgnowego<br />

i ścięgien, należy jednak zachować ostrożność ze względu na ich siłowy charakter.<br />

Stosowanie ćwiczeń ekscentrycznych należy ograniczyć do jednostki ćwiczebnej na 3-5 dni. Powracając<br />

do aktywnego wspinania powinno się stosować model podobny do modelu rehabilitacji. Początkowo<br />

należy korzystać z dużych chwytów, kładąc nacisk na równowagę, gibkość, technikę, odpoczynki.<br />

Rozpoczynając trudniejszą wspinaczkę należy stopniowo przechodzić do mniejszych chwytów i bardziej<br />

przewieszonych formacji. Istotna jest technika odpoczywania w czasie wspinaczki. Wysiłek do tego<br />

momentu powinien być statyczny i płynny. Ostatnią fazą jest wspinaczka dynamiczna. Według<br />

Robinsona w przypadku poważnych urazów z <strong>przecią</strong>żenia okres powrotu do wspinaczki może trwać do<br />

6 miesięcy, a etap wspinania pod ochroną dwa do trzech miesięcy i najlepiej, gdy jest realizowany pod<br />

kontrolą na sztucznej ścianie wspinaczkowej.<br />

W odniesieniu do zmian patologicznych dotyczących przyczepów ścięgien okolicy stawu łokciowego<br />

zwraca się uwagę na wyeliminowanie ruchów, które powodują nasilenie objawów bólowych, a<br />

dodatkowo zastosowanie w fazie I „dynamicznego unieruchomienia” w postaci opaski elastycznej<br />

uciskającej mięśnie przedramienia. Opaska powinna być noszona w ciągu dnia przez okres czterech<br />

tygodni przede wszystkim w trakcie pracy mięśniowej. Zaleca się również wysokowoltażową<br />

elektrostymulację, która we wstępnym okresie rehabilitacji wzmaga gojenie się tkanek, zwiększa<br />

miejscowy przepływ krwi oraz opanowuje ból. Innymi zalecanymi zabiegami są ultradźwięki, jonoforeza,<br />

okłady parafinowe. Ponieważ właściwy trening mięśni jest w przypadku przewlekłego zapalenia<br />

przyczepu ścięgna najefektywniejszym sposobem postępowania i przygotowania do późniejszych<br />

większych obciążeń, zaleca się np. noszenie przy sobie i uciskanie miękkiej gumowej piłeczki.<br />

Powysiłkowe obrzmienia stawów palców są wskazaniem do zastosowania odpoczynku względnego i<br />

okładów z lodu. W przypadku przewlekłych obrzmień stosujemy również ciepło. Celowe jest<br />

wykonywanie ćwiczeń bez obciążania z wykorzystaniem miękkich piłeczek, mas piankowych itp.<br />

Postępowanie rehabilitacyjne w zespołach ucisku nerwów ogranicza się do zastosowania odpoczynku<br />

względnego, okładów z lodu, środków medycznych o działaniu przeciwzapalnym oraz zmiany metod<br />

treningu i techniki wspinaczkowej.<br />

Podsumowanie<br />

Osiąganie wysokich wyników w sporcie wspinaczkowym ma swoją cenę. Być może nie jest to cena<br />

wygórowana wobec wszystkich walorów, które niesie ze sobą uprawianie tej dyscypliny, jeżeli wspinanie<br />

staje się sposobem radosnego doświadczania świata. Trudno jednak być radosnym, gdy przychodzi<br />

pokryć koszty czegoś, co miało być gratis. Świadomość i wiedza są, zatem celem, do którego autor<br />

niniejszego opracowania miał nadzieję się przybliżyć. Kontynuacją tej drogi powinna być praca nad<br />

wykorzystaniem środków oferowanych przez współczesną naukę, aby z jednej strony umożliwić<br />

„szybsze” powracanie do pełnej sprawności po doznanych uszkodzeniach, z drugiej zaś aby wspinanie<br />

jak najdłużej pozostawało aktem radości dla tych, którzy widzą w nim coś więcej niż tylko formę<br />

aktywności fizycznej.<br />

Autor: Wojciech Swędzioł<br />

Artykuł stanowi część pracy magisterskiej „Najczęstsze zespoły <strong>przecią</strong>żeniowe ręki, przedramienia i okolicy<br />

stawu łokciowego u wspinaczy sportowych, ich przyczyny, charakterystyka oraz możliwości postępowania<br />

profilaktycznego i rehabilitacyjnego”, obronionej przez autora na kierunku Rehabilitacji Ruchowej Akademii<br />

Wychowania Fizycznego w Krakowie.<br />

www.primaroca.pl 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!