27.10.2013 Views

Wyklad 13. - Koneksja w wiązce wektorowej, pochodna kowariantna

Wyklad 13. - Koneksja w wiązce wektorowej, pochodna kowariantna

Wyklad 13. - Koneksja w wiązce wektorowej, pochodna kowariantna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GeometriaRóżniczkowaI<br />

wykładtrzynasty<br />

Napoprzednimwykładziezajmowaliśmysięróżniczkowaniempóltensorowychwzdłużpola<br />

wektorowego,czylipochodnąLiegoLX.WartośćpochodnejLiegozależywsposóbbardzo<br />

istotnyodpolawektorowegowzdłużktóregoróżniczkujemy.Zależnośćtajestpoważniejszaniż<br />

tylkozależnośćodkierunkuiwartościpolawdanympunkcieq,alewogóleodtegojakiejest<br />

polewotoczeniuq.ŻebysięotymprzekonaćwystarczyporównaćLXzLfXdlagładkiejfunkcji<br />

f.Dotejporymnożyliśmyprzezfunkcjetylkoargumentpochodnej.DlapolawektorowegoY<br />

otrzymaliśmy<br />

adlaformyα<br />

LX(fY)=[X,fY]=f[X,Y]+(Xf)Y=fLXY+(LXf)Y (1)<br />

LX(fα)=(LXf)α+fLXα (2)<br />

Obawzory(1)i(2)nazywaliśmyregułąLeibniza.Terazsprawdźmycosiędzieje,topoleX<br />

pomnożymyprzezfunkcję.Najpierw<strong>pochodna</strong>Liegopolawektorowego<br />

potem<strong>pochodna</strong>formy<br />

LfXY=[fX,Y]=f[X,Y]−(Yf)X=fLXY−〈df,Y〉X (3)<br />

LfXα=ı(fX)dα+d(ı(fX)α)=fı(X)dα+d(fı(X)α)=<br />

=fı(X)dα+df∧ı(X)α+fdı(X)α=fLXα+df∧ı(X)α<br />

Wobuwzorach(3)i(4)pojawiasięróżniczkafunkcjif,cowskazujenazależnośćodwartości<br />

polawotoczeniuq,aniejedyniewpunkcieq.Narozmaitościbezdodatkowejstrukturyjestto<br />

nieuniknione.<br />

Dzisiajzajmiemysięróżniczkowaniemwinnymsensie–wprowadzimydodatkowąstrukturę,<br />

dziękiktórejróżniczkowaniezależnebędziejedynieodwektorawkierunkuktóregoróżniczkujemy.Różniczkowanietonazywasiępochodnąkowariantnąadodatkowastrukturaodktórejpochodzitokoneksjalubpowiązanie.Zaczniemyodwprowadzeniapowiązaniaw<strong>wiązce</strong><strong>wektorowej</strong>adopieropotemużyjemytegopojęciawszczególnej<strong>wiązce</strong><strong>wektorowej</strong>:<strong>wiązce</strong>stycznej.Napierwszyrzutokamożesiętowydawaćtrudniejsze,wiązkęstycznąjużprzecieżdobrzeznamy,azdowolnymiwiązkamiwektorowymidotychczasniepracowaliśmy.Jednakwostatecznym<br />

rozrachunkusądzę,żetakisposóbbędziejednakłatwiejszy!<br />

Niechwięcζ:E→Mbędziewiązkąwektorową.PrzydadząnamsięteżwspółrzędnewE.<br />

PonieważEjestwiązkąwektorowąwspółrzędnebędziemyokreślaćwζ −1 (O),gdzieOjest<br />

dziedzinąukładuwspółrzędnych(x i )wM.WkażdymwłóknieEqdlaq∈Owybieramybazę<br />

(e1(q),e2(q),...,en(q))wtakisposób,abykażdeeibyłonieznikającymcięciemwiązkiζ.Układ<br />

cięć(ei)nazywaćbędziemybazącięć.WspółrzędneliniowewewłóknieEqzwiązanezwybraną<br />

baząoznaczaćbędziemyy a .Indeksi∈1..mnumerujewspółrzędnewM,zaśindeksa∈1..n<br />

1<br />

(4)


współrzędnewewłóknie.Formalnierzeczbiorącwspółrzędne(x i )naMiwspółrzędne(x i )<br />

stanowiąceczęśćukładu(x i ,y a )sąinne,gdyżtepierwszesąfunkcjaminaMatedrugiena<br />

E.Niebędziemyichjednakodróżniać,gdyżwartośćtychdrugichzależyjedynieodrzutu<br />

punktue∈EnaM.Rozróżnianieichwnotacjibyłobyniepotrzebnymmnożeniemoznaczeń.<br />

PowiązaniejesttorozkładprzestrzenistycznejTeEwkażdympunkciee∈Enaczęśćpionową<br />

ipoziomąwzględemrzutuζ.CzęśćpionowajestdanakanonicznieitworząjątewektoryzTeE,<br />

któresąstycznedowłóknaEq(ζ(e)=q).Częśćhoryzontalnazatopodlegatejsamejdowolności<br />

coprzestrzeńdpełniającadopodprzestrzeni<strong>wektorowej</strong>wdanejprzestrzeni<strong>wektorowej</strong>.Część<br />

pionowąoznaczasięzazwyczajVeE.Ponieważtworząjąwektorystycznedowłókna,czyli<br />

stycznedoprzestrzeni<strong>wektorowej</strong>,toistniejenaturalneutożsamienie<br />

VeEEq.<br />

PonieważdimTeE=n+madimVeE=dimEq=ntodopełniającaprzestrzeńpowinnabyć<br />

wymiarum,oznaczmyjąHeE.Istnienierozkładuprzestrzeni<strong>wektorowej</strong>TeE=VeE⊕HeE<br />

oznacza,żekażdywektorv ∈TeErozłożyćmożemyjednoznacznienaczęśćpionowąv v i<br />

poziomąv h :<br />

v=v v +v h .<br />

PrzyjrzyjmysięrzutowistycznemuwektoravnaTM:<br />

Tζ(v)=Tζ(v v +v h )=Tζ(v v )+Tζ(v h )=0+Tζ(v h )=Tζ(v h ).<br />

SamwektorvijegoczęśćpoziomamajątakiesamerzutynaTqM,odwzorowanieTζobcięte<br />

doHeEjestizomorfizmem.JakkolwiekwybórprzestrzenidopełniającejHEwjednympunkcie<br />

jestdośćdowolny,jednakpowiązaniemusispełniaćpewnedodatkowewarunki:popierwsze<br />

rozkładtenmusigładkozależećodpunktu,podrugiemusibyćzgodnyzestrukturąwiązki<br />

liniowej.Obatewarunkinależyoczywiściedoprecyzować.Najpierwgładkość:zamiastmówić<br />

orozkładzieprzestrzenistycznejmożemumówićorozkładziewektorównaskładowe.Rozkład<br />

tenjestodwzorowaniem<br />

TeE−→VeE×HeE<br />

KorzystajączizomorfizmuHeETqMorazzfaktu,żeprzytakimrozkładziewektorstyczny<br />

można„oddzielić”odjegopunktuzaczepienia,pozebraniurozkładówpunktpopunkciewE<br />

otrzymujemyodwzorowanie<br />

Γ:TE−→E×ME×MTM, v↦−→(τE(v),v v ,Tζ(v h )) (5)<br />

Ponieważodwzorowanietopochodziodrozkładunaczęśćpionowąipoziomąnawektorachpionowychpowinnobyćidentycznością.Powiązaniejestgładkiejeślipowyższeodwzorowaniejestgładkie.Częśćniebieskatopunktzaczepieniawektora,częśćczerwonatowektorpionowyutożsamionyzestosownymelementemwłókna.Zwcześniejszychrozważańwynika,żepowiązanie<br />

musizachowywaćrzutnaE(niebieskie),tznΓ◦pr1=τEorazrzutnaTM,czyliΓ◦pr3=Tζ.<br />

Trochętrudniejjestwypowiedziećwarunekzgodnościzestrukturąwiązki<strong>wektorowej</strong>(zgodność<br />

tanazywanajestteżliniowościąpowiązania.<br />

Zauważmy,żewiązkastycznajestwiązkąwektorowąnadwasposoby.Pierwszyznichjest<br />

oczywisty:wektorystycznesąwektorami,tznwiązka<br />

τE:TE→E<br />

2


jestwiązkąwektorową.Okazujesięjednak,żetakże<br />

Tζ:TE→TM<br />

jestwiązkąwektorową.Okazujesię,żemożnadodaćdosiebiedwawektoryzaczepionewróżnych<br />

punktachalemającetensamrzutstyczny.Niezbędnyjestobrazek:<br />

E<br />

ζ<br />

M <br />

<br />

<br />

<br />

v<br />

v+w<br />

w<br />

Tζ(v)=Tζ(w)<br />

Jeśliwektoryviwmajątensamrzutstyczny,toistniejątakiekrzyweγviγw,doktórych<br />

tewektorysąstyczneiktóremająjednakowerzutynaM,tznζ◦γv=ζ◦γw.Dlakażdej<br />

wartościparametrutpunktyγv(t)iγw(t)sąwtymsamymwłókniewiązkiζ,możnawięcje<br />

dodaćkorzystającz<strong>wektorowej</strong>strukturywłókienotrzymującnowąkrzywą<br />

t↦−→γv(t)+γw(t).<br />

WektorstycznydotejnowejkrzywejjestsumąwektorówstycznychdoEwzględemdrugiej<br />

strukturywiązki<strong>wektorowej</strong>.To„drugiedodawanie”oznaczaćbędziemy ˙+.Obejrzyjmyoba<br />

dodawaniawewspółrzędnych.WTEmamywspółrzędnepochodząceodwspółrzędnychwE:<br />

(x i ,y a ,˙x j ,˙y b ),czyliwektorstycznynapisaćmożemyjako<br />

podobnie<br />

v=˙x i (v) ∂<br />

∂x i+˙ya (v) ∂<br />

∂y a<br />

w=˙x i (w) ∂<br />

∂x i+˙ya (w) ∂<br />

∂y a.<br />

Jeśliviwzaczepionesąwtymsamympunkcietomożemyznaleźćv+wwzwykłymsensie,<br />

comożnanapisać<br />

v+w=(˙x i (v)+˙x i (w)) ∂<br />

∂x i+(˙ya (v)+˙y a (w)) ∂<br />

∂y a.<br />

JeślizaśviwzaczepionesąwróżnychpunktachtegosamegowłóknaEqimajątensamrzut<br />

naTqM,czyli˙x i (v)=˙x i (w),tomożnajedodaćwdrugimsensieotrzymującwektor<br />

v˙+w=(˙x i (v)) ∂<br />

∂x i+(˙ya (v)+˙y a (w)) ∂<br />

∂y a<br />

3


zaczepionywpunkciewłóknaEqbędącegosumąpunktówzaczepieniawektorówviw,czyli<br />

y a (v˙+w)=y a (v)+y a (w).<br />

Dodawaniezwykłeodbywasięwtrzeciejiczwartejwspółrzędnej,podczasgdypierwszaidruga<br />

musząbyćrówne:<br />

(x i ,y a ,˙x i ,˙y a ),<br />

dodawaniewdrugimsensieodbywasięwdrugiejiczwartejwspółrzędnej,podczaskiedypierwszaitrzeciamusząbyćrówne:<br />

(x i ,y a ,˙x i ,˙y a ).<br />

Wobrazieodwzorowania(5)teżsądwiestrukturywiązki<strong>wektorowej</strong>:jednanadE<br />

adruganadTM<br />

E×ME×MTM−→E<br />

E×ME×MTM−→TM<br />

PowiązanieΓ(patrz(5))jestliniowejeślijestizomorfizmemliniowymzewzględunaobie<br />

strukturywiązki<strong>wektorowej</strong>.Potejdośćdługiejdyskusjijesteśmywstaniesformułowaćw<br />

sposóbkompletnydefinicjępowiązanialiniowegow<strong>wiązce</strong><strong>wektorowej</strong>:<br />

Definicja1Powiązaniemliniowymw<strong>wiązce</strong><strong>wektorowej</strong>ζ:E→Mnazywamyodwzorowanie<br />

gładkieΓ<br />

Γ:TE−→E×ME×MTM<br />

zachowującerzutynaEiTMorazliniowezewzględunaobiestrukturywiązki<strong>wektorowej</strong>oraz<br />

identycznościowenawektorachpionowych.<br />

Powyższadefinicjaoznaczamiędzyinnymi,żeprzemiennyjestdiagram<br />

TE<br />

τE<br />

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤<br />

❊<br />

Tζ<br />

❊<br />

<br />

E TM<br />

id<br />

Γ E×ME×MTM<br />

<br />

pr1 pr3<br />

<br />

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<br />

<br />

E<br />

TM<br />

ZapiszmyodwzorowanieΓwewspółrzędnych,uwzględniającidentycznościnaEiTM:<br />

Γ(x i ,y a ,˙x j ,˙y b )= <br />

x i ,y a ,F b (x i ,y a ,˙x i ,˙y a ),˙x i<br />

LiniowośćzewzględunastrukturęwiązkinadEoznacza,żefunkcjeF b musząmiećpostać<br />

F b (x i ,y a ,˙x i ,˙y a )=G b j (xi ,y a )˙x j +H b c (xi ,y a )˙y c<br />

Dalej,liniowośćzewzględunastrukturęwiązkinadTM oznacza,żefunkcjeH b c niemogą<br />

zależećody a ,zaśfunkcjeG b j(x i ,y a )˙x j musząmiećpostać<br />

G b aj (xi )y a ˙x j .<br />

4<br />

id<br />

(6)


Jeślidołączmywarunek,abynawektorachpionowych(˙x i =0)odwzorowaniebyłoidentycznościąotrzymamyH<br />

b c =δb c iostatecznie<br />

Γ(x i ,y a ,˙x i ,˙y a ),˙x i )=(x i ,y a ,G b aj (xi )y a ˙x j +˙y b ,˙x i )<br />

TradycjakażefunkcjeG b aj oznaczaćraczejΓb aj inazywaćsymbolamiChristofela.<br />

Pochodna<strong>kowariantna</strong>.W<strong>wiązce</strong><strong>wektorowej</strong>ζ :E→MzpowiązaniemliniowymΓ<br />

zdefiniowanajest<strong>pochodna</strong><strong>kowariantna</strong>cięćwiązkiζ.Niechσ:M→Ebędziecięciemζ.Dla<br />

v∈TqMdefiniujemy<br />

(∇vσ)(q)=pr2(Γ(Tσ(v)))<br />

Wzórwyglądabyćmożesdpodóbskomplikowany,aleproceduręwyznaczaniawartościpochodnejcięciawpunkcieqwkierunkuwektoravwypowiedziećmożnaprosto:wektorvpodnosimydowektorastycznegodoEwpunkcieσ(q)przypomocyodwzorowaniaTσanastępniebierzemyjegoczęśćpionowąwzględempowiązania.Częśćpionowajakostycznadowłóknamożebyć<br />

utożsamionazelementemwłókna,tznwartośćpochodnejkowariannejcięciawpunkcieqjest<br />

elementemEq.MającpolewektoroweXnaMmożemyobliczyćpochodnącięciaσwkażdym<br />

punkcieotrzymującnowecięcie<br />

∇Xσ:M→E.<br />

Policzmypochodnąkowariantnąużywającwspółrzędnych.Niechσbędziedaneprzezfunkcje<br />

σ a ,tzn<br />

iwkońcu<br />

σ(q)=σ a (q)ea<br />

v=˙x i (v) ∂<br />

∂xi Tσ(v)=˙x i (v) ∂<br />

∂xi+∂σa ∂xk˙xk (v) ∂<br />

∂ya (∇vσ)(q)=<br />

∂σ a<br />

Otopodstawowewłasnościpochodnejkowariantnej:<br />

∂x k˙xk (v)+Γ a kb σb (q)˙x k (v)<br />

Fakt1(1)Pochodna<strong>kowariantna</strong>jestliniowazewzględunav,tzn.<br />

∇λvσ=λ∇vσ, ∇v+v ′σ=∇vσ+∇v ′σ; (7)<br />

(2)Pochodna<strong>kowariantna</strong>jestróżniczkowaniem,tzn,jeślifjestfunkcjąnaMaσcięciem,to<br />

∇v(fσ)=f∇vσ+(vf)σ. (8)<br />

Działaniepochodnejkowariantnejnafunkcjachzadaćmożemywzorem<br />

<br />

ea<br />

∇vf=vf (9)<br />

5


iwtedywzór(8)przyjmujepostać<br />

∇v(fσ)=f∇vσ+(∇vf)σ.<br />

Dowód:Wzory(7)wynikająwprostzdefinicjipochodnejkowariantnej:<br />

∇v+v ′σ=pr2(Γ(Tσ(v+v ′ ))=<br />

odwzorowaniestycznejestodwzorowaniemliniowym,więc<br />

=pr2(Γ(Tσ(v)+Tσ(v ′ ))=<br />

Γteżjestodwzorowaniemliniowym(używamytuzwykłejliniowościnadE)<br />

=pr2(Γ(Tσ(v))+Γ(Tσ(v ′ ))=pr2(Γ(Tσ(v)))+pr2(Γ(Tσ(v ′ ))=∇vσ+∇v ′σ.<br />

Wzorudotyczącegopochodnejwzględemλvdowodzimypodobnie.Wewzorze(8)podnosimywektordocięciaσpomnożonegoprzezfunkcjęf.Potrzebujemywięcinformacjinatemat<br />

odwzorowaniaT(fσ):<br />

T(fσ)(v)=f(q)Tσ(v)+(vf)(q)σ(q) vert<br />

gdzieσ(q) vert jestpionowympodniesieniemelementuσ(q)dowektorastycznegodowłókna<br />

Eqwpunkcieσ(q).Ogólniej,jeślie∈Eqtoe vert jestwektoremstycznymdokrzywejt↦→<br />

e+te.WwykładziedotyczącympólwektorowychpodawaliśmyprzykładpolaEulerana<strong>wiązce</strong><br />

<strong>wektorowej</strong>.Jeszczeinaczejmożnapowiedzieć,żee vert jestwartościątegopolawpunkciee.<br />

Terazmożemypoliczyć∇v(fσ)<br />

∇v(fσ)=pr2(Γ(T(fσ)(v)))<br />

=pr2(Γ(f(q)Tσ(v)+(vf)(q)σ(q) vert ))<br />

=f(q)pr2(Γ(Tσ(v))+(vf)(q)pr2(Γ(σ(q) vert ))<br />

Γnawektorachpionowychjestidentycznością,więc<br />

=f(q)pr2(Γ(Tσ(v))+(vf)(q)σ(q)=f(q)∇σ+(vf)(q)σ(q)<br />

Jeślizałożymy,że<strong>pochodna</strong><strong>kowariantna</strong>spełniaregułęLeibniza,możemyrozszerzyćjąna<br />

cięciadowolnychwiązektensorowychzwiązanychzE.Wszczególnościnacięciawiązkidualnej<br />

E ∗ →M.Wzórnapochodnąkowariantnącięciaαwiązkidualnejwyprowadzimyużywając<br />

współrzędnych.Niech<br />

σ=σ a ea, α=αaɛ a , v=˙x i∂<br />

∂x i,<br />

gdzieɛ a tocięciawiązkiE ∗ →Mtworzącewkażdympunkciebazędualnądo(ea).Ewaluacja<br />

cięciaαnacięciuσjestfunkcjąnaM<br />

Zgodniezzasadamipowinnowięcbyć:<br />

〈α,σ〉=αaσ a ,<br />

v〈α,σ〉=〈∇vα,σ(q)〉+〈α(q),∇vσ〉.<br />

6


Liczymyużywającwspółrzędnych<br />

v〈α,σ〉=˙x i∂<br />

∂xi(αaσ a )=˙x i<br />

<br />

∂αa<br />

∂xiσa <br />

+˙x i<br />

<br />

∂σ<br />

αa<br />

a<br />

∂xi <br />

〈∇vα,σ(q)〉=(∇vα) b σ b<br />

〈α(q),∇vσ〉=αa<br />

∂σ b<br />

Dodajemy(11)do(12)iporównujemyz(10)<br />

˙x i<br />

<br />

∂αb<br />

∂xiσb <br />

+˙x i<br />

<br />

∂σ<br />

αb<br />

b<br />

∂xi <br />

wyznaczamyszukanąwielkość<br />

(∇vα) b σ b =˙x i<br />

ikorzytamyzdowolnościσ<br />

∂x i˙xi +Γ b kc σc ˙x k<br />

<br />

=(∇vα) b σ b +αb<br />

<br />

∂αb<br />

∂xiσb <br />

−Γ b kcσc˙x k αb<br />

(∇vα) b = ∂αb<br />

∂x i˙xi −Γ a kb˙x k αa<br />

∂σ b<br />

∂x i˙xi +Γ b kc σc ˙x k<br />

Noicodalej?Najczęściejpojawiającąsiękoneksjąjestkoneksjaw<strong>wiązce</strong>stycznej,zwłaszcza<br />

koneksjazwiązanazmetryką.Otymbędziewprzyszłymsemestrze!<br />

7<br />

<br />

,<br />

(10)<br />

(11)<br />

(12)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!