program Marzec - Kwiecień 2008 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Marzec - Kwiecień 2008 - Austriackie Forum Kultury

marzec / kwiecieƒ


2

A pani Midas Êwiat przemienia w s∏owa.

Lodowata biel. Elegancka czerƒ.

Austriackie forum kultury w Warszawie przemienia najbli˝sze miesiàce w s∏owa, obrazy, ruch

i muzyk´. W ramach naszego tegorocznego programu „7 grzechów g∏ównych – 7 cnót

g∏ównych” zapraszamy na niezliczone imprezy, które poka˝à, ˝e pomi´dzy niekolorami bielà

a czernià, Êwiat oferuje ca∏à gam´ barw s∏u˝àcych kszta∏towaniu ˝ycia.

S∏owami zwrócimy si´ razem z Katedrà Erazma z Rotterdamu UW, w serii paneli dyskusyjnych

„Paƒstwo Bo˝e” ku tematom: „Laicyzm w Europie – Model Francuski”, we wspó∏pracy

z Instytutem Francuskim i Ambasadà Francji, oraz „KoÊció∏ Narodowy – Prawos∏awie

w Europie”, we wspó∏pracy z Rumuƒskim i z Bu∏garskim Instytutem Kultury. W ten sposób,

w Europejskim Roku Dialogu Mi´dzykulturowego, poka˝emy, jak na ró˝ne sposoby „daç dusz´

Europie”.

S∏owu i jego oddzia∏ywaniu na kszta∏towanie si´ osobowoÊci poÊwi´cona jest europejska

konferencja o literaturze austriackiej pt. „Die Konstruktion(en) des Ich in der zeitgenössischen

österreichischen Literatur” w Poznaniu.

S∏owo b´dzie tak˝e obecne w wyk∏adach Victorii Korb, Radka Knapp’a, Evelyn Schlag

i Karla-Markusa Gauß’a, by przeistoczyç si´ potem w historiach Nicolasa Mahler’a

w czyste obrazy.

W cyklu „7 grzechów g∏ównych – 7 cnót g∏ównych” poka˝emy pierwszà z czterech planowanych

wystaw, tym razem pt. „Podejrzane”, której kuratorkà jest Marta Gendera.

W ramach projektu zaprosiliÊmy do wspó∏pracy dwie polskie i dwie austriackie kuratorki,

by ukazaç sposoby wizualnej realizacji napi´cia pomi´dzy przeciwieƒstwami grzechów i cnót

w sztuce wspó∏czesnej.

Do ruchu i pracy wewn´trznej jako drogi poznania siebie zapraszamy w serii warsztatów

rozwoju osobistego, tak˝e w cyklu „7 grzechów g∏ównych – 7 cnót g∏ównych“. Tematyka ta

przewinie si´ równie˝ we wspó∏czesnej interpretacji autorstwa Klausa Obermaiera dzie∏a

„Le Sacre du Printemps“.

W muzyce Muzyczne Forum M∏odych poÊwi´ci koncert monograficzny austriackiemu

kompozytorowi Viktorowi Ullmann’owi, ale obok klasyki zabrzmi tak˝e jazz i swymi

swingujàcymi dêwi´kami zaprosi nasze dusze do wiosennego swingowania.

Dusza przewija si´ jako wàtek g∏ówny przez nasz program a my jesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e tak wiele

uskrzydlajàcych imprez realizujemy we wspó∏pracy z naszymi przyjació∏mi z Warszawy, Poznania,

Kielc, Bydgoszczy, P∏ocka i ¸odzi. Polska jest tak bogata i rozleg∏a, ˝e atmosfer´ nast´pnych

miesi´cy chcemy oddaç s∏owami jednej z jej autorek:

Topole, przeÊwietlone d∏onie, strzelajà do nieba.

Dusza w´druje z oddechem,

jest wewnàtrz,

potem na zewnàtrz.

(Julia Fiedorczuk)

Walter Maria Stojan


Und Frau Midas verwandelt die Welt in Worte.

Eisiges Weiß. Elegantes Schwarz.

Das österreichische kulturforum warschau verwandelt die nächsten Monate in Worte, Bilder,

Bewegungen und Musik. Im Rahmen unseres Jahresprogramms „7 Todsünden

– 7 Lebenstugenden“ laden wir zu einer Fülle von Veranstaltungen ein, die zeigen sollen, dass

die Welt zwischen den Nichtfarben Schwarz und Weiß einen Reichtum von Farben zur

Lebensgestaltung anbietet.

Im Wort wenden wir uns gemeinsam mit dem Erasmus Lehrstuhl der Universität Warschau im

Rahmen der Paneldiskussionsserie „Der Gottesstaat“ den Themen „Laizismus in Europa – das

Modell Frankreich“, in Kooperation mit dem Institut Fran˜ais und der Französischen Botschaft,

sowie „Die nationale Kirche – Orthodoxie in Europa“, in Zusammenarbeit mit dem

rumänischen und dem bulgarischen Kulturinstitut, zu, um im europäischen Jahr des

interkulturellen Dialogs der Aufgabe „Europa eine Seele geben“ unterschiedliche

Lösungsmodelle aufzuzeigen.

Dem Wort und seiner Wirkung auf die Gestaltung der eigenen Persönlichkeit widmet sich die

europäische Konferenz „Die Konstruktion(en) des Ich in der zeitgenössischen österreichischen

Literatur“ in Poznaƒ.

Das Wort wird auch in Lesungen von Victoria Korb, Radek Knapp, Evelyn Schlag und

Karl-Markus Gauß im Mittelpunkt stehen, um sich dann in den Geschichten von Nicolas Mahler

in reine Bilder zu verwandeln.

Zu unserem Jahresthema „7 Todsünden – 7 Lebenstugenden“ präsentieren wir die erste von

vier Ausstellungen, diesmal mit dem Titel „Beobachtet“, betreut von Marta Gendera.

Im Rahmen dieses Projektes haben wir zwei polnische und zwei österreichische Kuratorinnen

eingeladen, den Blick der zeitgenössischen Kunst auf dieses Spannungsfeld bildlich

umzusetzen.

Zur Bewegung als Weg zur Selbstfindung laden wir in mehreren Workshops ein, die sich

thematisch ebenfalls an den „7 Todsünden – 7 Lebenstugenden“ orientieren und zu der von

Klaus Obermaier präsentierten zeitgenössischen Interpretation von „Le Sacre du Printemps“.

In der Musik widmet das Junge Musikforum dem österreichischen Komponisten

Viktor Ullmann ein Porträtkonzert, aber neben der Klassik wird auch der Jazz seine

Schwingungen in das Frühjahr freisetzen und die Seele zum Mitschwingen einladen.

Die Seele zieht sich also wie ein roter Faden durch unser Programm und wir sind glücklich,

dass wir diese Fülle von seelenvollen Veranstaltungen mit unseren Freunden unter anderem in

Warschau, Poznaƒ, Kielce, Bydgoszcz, P∏ock und ¸ódê teilen können. Polen ist so reich und weit,

dass wir die Stimmung für die nächsten Monate mit den Worten einer seiner Autorinnen

beschreiben wollen.

Pappeln, durchleuchtete Hände, schießen in den Himmel.

Die Seele wandert mit dem Atem.

Sie ist drinnen,

dann draußen.

(Julia Fiedorczuk, übers. WMS)

Walter Maria Stojan

3


Kiedy, gdzie i jak Impreza

Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

4

01.03.2008 (sob.)

godz. 13.00 – 21.00

02.03.2008 (nd.)

godz. 10.00 – 18.00

15 i 16.03.2008

(sob.- nd.)

26 i 27.04.2008

(sob.– nd.)

godz. 10.00 - 18.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p: 30 PLN

Uwaga:

iloÊç miejsc

ograniczona.

Konieczne zapisy!

Cykl 7 warsztatów

rozwoju osobistego

w ramach tematu

„7 grzechów g∏ównych

– 7 cnót”

(po polsku)

Co jest grzechem, a co cnotà dla nas, ˝yjàcych tu i teraz?

Czy 7 grzechów g∏ównych i 7 cnót to kanon aktualny i uniwersalny nie

tylko dla katolików? Wielu z nas uwa˝a, ˝e myÊlenie w kategoriach

grzechu o b∏´dach i s∏aboÊciach ogranicza opis cz∏owieka i skazuje go

na wieczne poczucie winy, a najwy˝szà z cnót definiuje jako bycie

z sobà samym w zgodzie. Podczas warsztatów inspirowanych

psychologià procesu (i nie tylko) nie b´dziemy odpowiadaç na

fundamentalne pytania i dyskutowaç na tematy wiary, ale spróbujemy

zbadaç to, co POMI¢DZY: grzechem a cnotà – chciwoÊcià a hojnoÊcià,

zazdroÊcià a mi∏oÊcià, lenistwem a pracowitoÊcià. Przy okazji,

byç mo˝e, zdefiniujemy te poj´cia dla siebie samych.

ANNA TWARDOWSKA (prowadzàca) – absolwentka Instytutu

Psychologii Procesu w Warszawie, w swej pracy ∏àczy techniki pracy

Arnolda Mindella, Gestalt, focusing i inne.

Praktykuje MA–URI Bodywork. Jest tak˝e dziennikarkà.

Tematy poszczególnych warsztatów:

1 i 2 marca: Seks & twórczoÊç & pieniàdze / chciwoÊç i hojnoÊç

15 i 16 marca: Warsztaty dla kobiet:

Ja intymna / czystoÊç i nieczystoÊç

26 i 27 kwiecieƒ: Warsztaty kreatywnej rozmowy / zazdroÊç i mi∏oÊç

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20/21 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

warsztaty


01.03.2008 (sob.)

godz. 18.00

Centrum ¸OWICKA

ul. ¸owicka 21

Warszawa

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

Martina Buriana

„Znak zapytania,

fiolet i inwentaryzacja“

Wystawa czynna do 17.03.2008


➜ Martin Burian

„Mojà pierwszà i, takà mam nadziej´, nie ostatnià wystaw´ w Polsce

zatytu∏owa∏em „Znak zapytania, fiolet i inwentaryzacja“. Znak zapytania

jest prawdopodobnie jedynym symbolem, z którym mog´ si´

identyfikowaç bez problemów. Cykl „Fiolet” powsta∏ za pomocà

mieszanki tylko dwóch kolorów – czerwieni karmazynowej

i lazurowego niebieskiego. Dobrowolne ograniczenie czasem pozwala

na wi´kszà swobod´. W cz´Êci „Inwentaryzacja” chc´ pokazaç kilka

obrazów, które powsta∏y w ostatnich 10 latach.

MARTIN BURIAN – ur. w 1960 roku w O∏omuƒcu (CZ), jako dziecko

ucz´szcza∏ do szko∏y podstawowej plastycznej, z zawodu drukarz,

w 1982 roku ukoƒczy∏ studia graficzne na Wy˝szej Szkole Sztuki

Stosowanej w Brnie, potem pracowa∏ u ró˝nych pracodawców,

obecnie mieszka i pracuje w Wiedniu.

www.burian-martin.com

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20/21 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

wystawa

5


Kiedy, gdzie i jak Impreza

Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

6

03.03.2008 (pon.)

godz. 18.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Spotkanie z Viktorià Korb,

autorkà ksià˝ki

„Âmierç naukowca”

(wyd. L&L, Gdaƒsk 2008)

Prowadzenie:

Walter Maria Stojan

(po polsku)

Âmierç naukowca to polsko-niemiecka groteska kryminalna o aferach

ery „transformacji ustrojowej”. G∏ównie o rzekomym eksporcie broni

do Iraku przez fabryk´ „¸ucznik”. Zarazem satyra na niemieckie elity:

„...opowiada ironicznie o (...) gierkach mato∏ów ze Êrodowiska, które

jako „pokolenie 68” ˝àda∏o nowej moralnoÊci w polityce. Âwiat∏o na

afer´ kryminalnà rzuca detektyw-amator Gloria Kosz, która – podobnie

jak autorka – jest ˝yjàcà w Berlinie polskà ˚ydówkà (...). Unosi si´ nad

spo∏eczeƒstwem, które portretuje, by jednak czasem si´ w nie

zag∏´biç.” (Martin Sander, Radio Hesja).

VIKTORIA KORB - urodzona w Kazachstanie, wychowa∏a si´ w Warszawie.

Studiowa∏a Handel Zagraniczny na SGPiS (obecnie SGH). W 1968 roku

wyemigrowa∏a z Polski. Studiowa∏a w Wiedniu i obroni∏a doktorat w Berlinie

Zachodnim. Pracowa∏a przez osiem lat dla ONZ w Indonezji, na Filipinach

i w Szwajcarii, a nast´pnie dwa lata w Polsce dla niemieckiej organizacji

rzàdowej. Wspó∏pracowniczka Radia Wolna Europa, Radia MultiKulti w Berlinie,

„Gazety Wyborczej”, „Sztandaru” i „G∏osu Wielkopolskiego” oraz Freie

Universität w Berlinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Liczne publikacje literackie

w Niemczech. W roku 2006 opublikowa∏a w Polsce ksià˝k´ „Ni pies, ni wydra...

Marzec 68 we wspomnieniach warszawskiej studentki” (wyd. Studio EMKA).

www.textzeichen.de

Agnieszka Borkiewicz

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

literatura


11.03.2008 (wt.)

godz. 18.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Wyk∏ad

Belli Szwarcman-Czarnoty

Z cyklu:

Kobiety ˝ydowskie

We wspó∏pracy

(po polsku)

Nauczycielki z Alliance Israelite Universelle

Organizacja Alliance Israelite Universelle powsta∏a we Francji w 1860

roku jako reakcja na oskar˝enie ˚ydów o pope∏nienie mordu rytualnego

w Damaszku, a tak˝e porwanie ˝ydowskiego ch∏opca o imieniu Mortary,

który zosta∏ ochrzczony wbrew woli rodziców i nigdy do nich nie wróci∏.

Organizacj´ utworzyli ˚ydzi francuscy, w znacznej mierze zasymilowani,

którzy zapragn´li pomagaç swoim przeÊladowanym wspó∏braciom

i edukowaç ich. Wa˝nymi postaciami w ruchu edukacyjnym Alliance

by∏y kobiety – Helene Salzer, siostry Fortunee i Rachel Behar,

Henriette Antebi i inne. Pochodzi∏y z ró˝nych Êrodowisk, mówi∏y

ró˝nymi j´zykami, mia∏y ró˝norodne poglàdy, jednak dzia∏a∏y w sieci

szkó∏ podporzàdkowanej jednolitym standardom. Po raz pierwszy bodaj

w historii ˝ydowskie kobiety jako grupa odegra∏y istotnà, jeÊli nie

centralnà rol´ w edukowaniu i kszta∏towaniu dzieci i m∏odzie˝y

˝ydowskiej.

BELLA SZWARCMAN-CZARNOTA – absolwentka Wydzia∏u Filozofii

UW i Studium Podyplomowego dla T∏umaczy J´zyka Francuskiego.

Wieloletnia redaktorka PWN w redakcji filozofii, pracowniczka Archiwum

˚IH, sekretarz redakcji „Biuletynu ˚IH”, obecnie redaktorka

i felietonistka miesi´cznika „Midrasz”.

www.schorr.edu.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

wyk∏ad

Bella Szwarcman-Czarnota

7


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

8

12.03.2008 (Êr.)

16.04.2008 (Êr.)

godz. 18.00

Biblioteka Uniwersytetu

Warszawskiego

Sala 316 (III pi´tro)

ul. Dobra 56/66

Warszawa

Wst´p wolny

„Paƒstwo Bo˝e”

5 paneli dyskusyjnych

na temat relacji

religia – paƒstwo

III „Laicyzm w Europie”

– model Francji

IV „KoÊció∏ Narodowy“

– KoÊció∏ Prawos∏awny

w Europie

(z t∏um. na polski)

Zmiany globalne (terroryzm, neofundamentalizm, migracje) stawiajà

przed Europà jako kontynentem i strukturà politycznà wyzwania, które

pociàgajà za sobà pytania o podstawy wspó∏istnienia kultur, narodów,

a w szczególnoÊci ludzi w Europie. Pokojowe zrastanie si´ Europy

w coraz wi´kszym stopniu uzale˝nione jest od stosunku do tradycji

religijnych i kultur, które, dzi´ki migracji (islam) i przez rozpad Bloku

Wschodniego (prawos∏awie w Rumunii, Bu∏garii, na Ba∏kanach

Zachodnich i na Ukrainie) przenikajà z peryferii Europy i stajà si´

kluczowymi problemami.

We wspó∏pracy z Katedrà Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu

Warszawskiego AFK w Warszawie organizuje od 7 listopada 2007 roku

seri´ pi´ciu paneli dyskusyjnych, które poÊwi´cone sà wzajemnej

relacji religii i paƒstwa. Cykl ten zwieƒczy konferencja w ramach

europejskiego roku dialogu mi´dzykulturowego, która zorganizowana

zostanie przez Miasto Sto∏eczne Warszawa we wspó∏pracy

z Prezydencjà S∏owenii w Radzie Europy, Rumuƒskim Instytutem

Kultury, AFK w Warszawie w czerwcu 2008 roku.

Szczegó∏owe informacje znajdà Paƒstwo

na stronie internetowej AFK.

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

panel dyskusyjny

Jean Bauberot - wyk∏adowca 12.03.2008


13.03.2008 (czw.)

godz. 20.00

„Bambini di Praga”

ul. Jagielloƒska 26

Warszawa

Wst´p wolny

Prezentacja

noweli graficznej

„Pragnienie”

i spotkanie z autorem

Nicolasem Mahlerem

We wspó∏pracy

z wyd. Ladida Books

(po polsku)

W programie wieczoru rozmowa z autorem, który b´dzie podpisywa∏

swoje ksià˝ki. Pokazane zostanà tak˝e filmy rysunkowe, stworzone

na podstawie komiksów Mahlera, prezentowane na licznych

mi´dzynarodowych festiwalach filmowych.

PRAGNIENIE jest opowieÊcià o próbach zaspokojenia dr´czàcego

pragnienia mi∏oÊci. To historia samotnoÊci i desperackich, czasami

komicznych prób znalezienia wymarzonej kobiety.

Mahler w oszcz´dnych rysunkach, cz´sto za pomocà kilku kresek,

prawie bez s∏ów pokazuje udr´ki m´˝czyzny starajàcego si´ podobaç.

Próby pe∏ne nieporozumieƒ i za ka˝dym razem koƒczàce si´

emocjonalnà katastrofà majà miejsce w barze, na ulicy, przy kiosku

z gazetami, a w koƒcu pod drzwiami sàsiadki, jednym s∏owem,

wsz´dzie. Pragnienie otrzyma∏o w 2002 roku Nagrod´ ICOM

dla najlepszego niezale˝nego komiksu.

NICOLAS MAHLER (ur. 1969) mieszka i pracuje jako rysownik

w Wiedniu. Jego prace publikowane by∏y m. in. przez Frankfurter

Allgemeinen Zeitung, Le Monde i Lapin. Komiksy Mahlera ukaza∏y si´

w j´zyku angielskim, francuskim i niemieckim, wydane przez

renomowane wydawnictwa takie jak L’Association, Top Shelf

i Reprodukt. Za ksià˝k´ Das Unbehagen (Niepokój) otrzyma∏ w 2006 r.

Nagrod´ Max-und-Moritz.

www.mahlermuseum.at

Bambini di Praga

tel. 022 343 03 38 i 39

poczta@bambinidipraga.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

prezentacja ksià˝ki

9


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

10

14.03.2008 (pt.)

godz. 18.00

galeria austriacka

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

PODEJRZANE

Karolina Spiak,

Monika Nguyen, ILA

Kurator: Marta Gendera

Wystawa czynna do

16.04.2008

DwuznacznoÊç s∏owa „podejrzane” odnosi si´ do dwóch postawionych

artystom pytaƒ: o strategie obserwacji i sposoby wartoÊciowania

zachowaƒ spo∏eczeƒstwa. Karolina Spiak (PL), ILA (AT) oraz Monika

Nguyen (AT) ukazujà, jak bardzo systemy moralne, wed∏ug których

˝yjemy, ograniczajà nasz oglàd Êwiata. Analizujà jak powierzchowne sà

wydawane przez nas oceny na temat tego, co obce i bezpoÊrednio nas

nie dotyczy oraz jakà rol´ pe∏nià w tym procesie media.

KAROLINA SPIAK (1983) – absolwentka Wydzia∏u Artystycznego

Uniwersytetu Zielonogórskiego, studentka wzornictwa (specjalizacja:

projektowanie szk∏a artystycznego) na ASP we Wroc∏awiu.

MONIKA NGUYEN (1983) – absolwentka kierunku projektowanie

filmowe i sceniczne, studentka socjologii sztuki i kultury

na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu, na prze∏omie 2005

i 2006 roku pobyt twórczy w Parsons School of Design w Nowym

Jorku, zwyci´˝czyni nagrody Kunsthalle w Wiedniu w 2007 r.

ILA (1969) – ukoƒczy∏ geologi´ na Uniwersytecie Technicznym

w Grazu, liczne wystawy indywidualne i grupowe w Grazu, Wiedniu,

Hamburgu i Nowym Jorku, autor wielu projektów realizowanych

w przestrzeni miejskiej, mi´dzy innymi przy Museumsquartier

w Wiedniu.

Christina Tabor

tel. 022 620 96 20/21 wew. 231

christina.tabor@bmeia.gv.at

Karolina Spiak

„Pani Stasia: a to ty okno masz otwarte” (po lewej)

„Jak mo˝na podejrzewaç sàsiada”

wystawa


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

12

19.03.2008 (Êr.)

godz. 19.00

Centrum Kultury Zamek

ul. Âw. Marcin 80/82

Poznaƒ

Bilety w kasach Zamku

„Sacre” – interaktywne

przedstawienie 3-D

Klausa Obermaiera

z towarzyszeniem orkiestry

W ramach 3 Festiwalu

Wiosny w Poznaniu

SACRE – Interaktywne przedstawienie 3-D baletu Igora Strawiƒskiego,

„Âwi´to wiosny” z towarzyszeniem orkiestry na ˝ywo stworzone przez

Klausa Obermaiera powsta∏o na zlecenie i w produkcji „Brucknerfest

Linz”. W konwencjonalnych produkcjach „Le Sacre du Printemps”

taniec odbywa si´ do muzyki. W tym przypadku dynamika i struktura

muzyki interaktywnie przekszta∏ca wirtualnà obecnoÊç tancerki tworzàc

pewien rodzaj „meta-choreografii”. Kamery stereo przenoszà tancerk´

w wirtualnà trójwymiarowà przestrzeƒ. Niezwyk∏e widoki nak∏adajà si´

na siebie i zwielokrotniajà, umo˝liwiajàc ca∏kowicie nowe widzenie

cia∏a i jego ruchu. Motywy muzyczne wp∏ywajà na projekcje 3D

i interaktywnie nimi manipulujà. Muzyka przestaje byç jedynie punktem

wyjÊcia, ale stanowi teraz uzupe∏nienie choreografii.

KLAUS OBERMAIER jest jednym z najbardziej uznanych wspó∏czesnych

kompozytorów i artystów multimedialnych. Skomponowa∏ muzyk´ dla takich

zespo∏ów jak Kronos Quartet, Art Ensemble of Chicago, Ensemble Modern,

Alliage Quartet, Balanescu Quartet i wielu innych. Stworzy∏ i wyre˝yserowa∏

dzie∏a multimedialne, w tym taneczne i teatralne, które by∏y wystawiane na wielu

festiwalach, m. in.: Ars Electronica, Linzer Klangwolke, Kenkeleba House NY,

Diagonale, South Bank Centre London, Singapore Arts Festival, Festival of

Regions i Ruhrtriennale. Wystàpi∏ i nagra∏ p∏yty z Ensemble Modern, Ornettem

Colemanem, Johnem Scofieldem i Peterem Erskinem. Jego dzie∏a wystawiane

sà na ca∏ym Êwiecie.

www.exile.at/ko/

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

balet / muzyka


27.03.2008 (czw.)

godz. 18.00

Kawiarnia

“Pod Pretekstem”

ul. Âw. Marcin 80/82

Poznaƒ

Wst´p wolny

27.03.2008 (czw.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Spotkanie z autorem

Radkiem Knappem

Prowadzenie:

Dr. Joanna Drynda

(po polsku)

Koncert skrzypaczki

Marty Oyrzanowskiej

w ramach cyklu „muzyczne

forum m∏odych”

Autor przeczyta wybrane fragmenty prozy, t∏umaczonej przez niego

samego na j´z. polski. Omawiana b´dzie równie˝ kwestia filmowej

wersji bestsellera „Lekcje pana Kuki“.

RADEK KNAPP urodzi∏ si´ w Warszawie 1964 r. Od 1976 r. mieszka w Wiedniu.

Pisze po niemiecku. Jest autorem zbioru opowiadaƒ Franio, który przyniós∏ mu

1994 roku nagrod´ za najlepszy debiut literacki w niemieckim obszarze

j´zykowym. Autor m. in. Ente ∫ l’orange (1996), Papiertiger (2003),

Gebrauchsanweisung für Polen (2005). Najwi´kszà popularnoÊç przynios∏a mu

bestsellerowa powieÊç „Herrn Kukas Empfehlungen” (1999) – Lekcje pana Kuki

(Wyd. Literackie, Kraków 2004). Jego twórczoÊç cieszy si´ bardzo du˝à

popularnoÊcià na rynku zachodnim.

Radek Knapp

W programie: J. S. Bach, C. Franck, D. Szostakowicz.

MARTA OYRZANOWSKA – uczennica klasy maturalnej OSM II stopnia

im. Z. Brzeskiego w klasie prof. Magdaleny Szczepanowskiej. Jest laureatkà

wielu konkursów skrzypcowych i kameralnych, koncertowa∏a w Filharmonii

Narodowej i Studiu Koncertowym im. W. Lutos∏awskiego. Jest podopiecznà

Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i stypendystkà Ministerstwa Kultury.

LECH NAPIERA¸A - absolwent AMFC w Warszawie. Wyst´puje jako solista

i kameralista. Studiuje podyplomowo na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu.

Marta Oyrzanowska

www.literaturhaus.at

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

literatura muzyka

13


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

14

28.03.2008 (pt.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Salon filozoficzny

„7 grzechów g∏ównych

– 7 cnót kardynalnych”

(po polsku)

Temat przewodni Salonu Filozoficznego w roku 2008 brzmi:

„7 grzechów g∏ównych – 7 cnót kardynalnych”.

Wspólnie z zaproszonymi goÊçmi b´dziemy zastanawiaç si´ nad

realizacjà dyskursu o wartoÊciach w ˝yciu wspó∏czesnym z punktu

widzenia reprezentowanej przez nich dziedziny. Drugie spotkanie

rozpoczyna si´ wyk∏adem dr Joanny Michalik „Si∏a wstr´tu.

Na peryferiach subiektywnoÊci.”

Znaczenie wstr´tu jest nieredukowalne do funkcji przypisywanych mu

w teorii ewolucji, antropologii czy psychologii. Staje si´ przedmiotem

zainteresowania filozofii w obr´bie koncepcji subiektywnoÊci

akcentujàcych jej pierwotne konstytuowanie si´ na poziomie

pop´dowym, zmys∏owym i afektywnym, w zale˝noÊciach od Êwiata

zewn´trznego i w przenikaniu si´ z nim. Wstr´t wobec tego co

nieczyste ujawnia bowiem znaczenie dla tworzenia si´

i podtrzymywania to˝samoÊci jednostki i wspólnoty, ustanawiajàc

granice pomi´dzy czystoÊcià a nieczystoÊcià.

JOANNA MICHALIK – dr filozofii, adiunkt w Zak∏adzie Filozofii Kultury Instytutu

Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje si´ filozofià cia∏a i j´zyka.

Publikowa∏a w pismach „Kultura wspó∏czesna”, „Kronos”, „op-cit”.

Wspó∏redaktorka antologii „Co to jest filozofia kultury?” (Wydawnictwa UW,

Warszawa 2006) oraz „Freud i nowoczesnoÊç” (w przygotowaniu).

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

Pieter Bruegel - Nadzieja

Hieronim Bosch - Siedem grzechów g∏ównych (po lewej)

nauka


29.03.2008 (sob.)

godz. 10.00 – 18.00

CSW Zamek Ujazdowski

Sala kinowa

Al. Ujazdowskie 6

Warszawa

Wst´p wolny

31.03.2008 (pon.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Mi´dzynarodowa konferencja

„O wiernoÊci: Sztuce,

Polityce, Pasji i Wydarzeniu”

(po polsku i po angielsku)

Wieczór filmowy

„Angeschwemmt” (1994)

(po niemiecku)

Konferencja b´dzie towarzyszyç wystawie wybitnej amerykaƒskiej

artystki Mary Kelly zatytu∏owanej „Words are things”/„S∏owa to rzeczy”,

prezentowanej w CSW w dniach 28 marca – 8 czerwca 2008 r.

Dyskusja o pracach Mary Kelly, które sà klasykà sztuki feministycznej,

b´dzie punktem wyjÊcia do dyskusji o sztuce feministycznej w ogóle.

Konferencja b´dzie tak˝e okazjà do spotkania przedstawicieli polskiego

Êrodowiska akademickiego z przedstawicielami Êrodowisk

akademickich z innych cz´Êci Europy oraz USA, a dla publicznoÊci

– do zapoznania si´ z dyskursem sztuki na najwy˝szym Êwiatowym

poziomie. W konferencji udzia∏ bierze Silvia Eiblmeyer z „Galerie

im Taxispalais” w Innsbrucku, Austria.

Re˝yseria: Nikolaus Geyrhalter, prod. A, 86 min., czarno-bia∏y, film

dokumentalny.

Âwiat Dunaju to mikrokosmos, na którego atmosfer´ majà wp∏yw przede

wszystkim dziwaczne nawyki ludzi, którzy mieszkajà nad tà rzekà. Spotyka si´

tam ró˝nych ludzi: rybaków, stra˝ników cmentarnych, mnichów buddyjskich,

ogrodników uprawiajàcych swoje dzia∏ki na miniaturowych wyspach na rzece,

przewoêników, którzy ugrz´êli na mieliznach, bezdomnych i ˝o∏nierzy.

Za pomocà skromnych Êrodków, ale z niezawodnym wyczuciem tego,

co naprawd´ istotne, Nikolaus Geyrhalter, jeden z najlepszych austriackich

dokumentalistów, stworzy∏ znakomity film.

www.csw.art.pl

M. Kelly „Love songs” 2005-07. Instalacja,

Neue Galerie, documenta12, Kassel

www.filmvideo.at

www.sixpackfilm.com

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

15

wystawa film


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

16

07.04.2008 (pon.)

godz. 18.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

08.04.2008 (wt.)

godz. 12.00

Katedra Literatury

Austriackiej

i Szwajcarskiej U¸

ul. Sienkiewicza 90-114

¸ódê

09.04.2008 (Êr.)

godz. 11.30

Instytut Filologii

Germaƒskiej UB

ul. Garbowa 2, Bydgoszcz

Wst´p wolny

Spotkania z autorkà

Evelyn Schlag

(po niemiecku)

Autorka czyta fragmenty swojej powieÊci „Architektur einer Liebe”

oraz nowe wiersze.

ARCHITEKTUR EINER LIEBE – Vittoria Monti jest W∏oszkà i architektem,

ma 50 lat, mieszka w Pary˝u i du˝o podró˝uje po Êwieci. W Ermita˝u

w St. Petersburgu poznaje przypadkiem Wolfa, który te˝ jest architektem

i samotnikiem. „Jest to opowieÊç o wielkiej mi∏oÊci w wieku Êrednim i o l´ku

przed szcz´Êciem” – tak brzmi informacja dla czytelnika na ok∏adce ksià˝ki.

Sama autorka natomiast uwa˝a, ˝e ksià˝ka jest satyrà na Êwiat architektów

udajàcych gwiazdy.

„Nie ma autorki, która by∏aby tak odleg∏a w swojej twórczoÊci od Evelyn Schlag,

jak jej austriacka kole˝anka Elfriede Jelinek. Zamiarem Evelyn Schlag nie jest

demistyfikacja i denuncjacja seksu, lecz sk∏adania nowego ho∏du wielkim

uczuciom.” Karl Markus Gauss w “Neuen Zürcher Zeitung”

EVELYN SCHLAG – ur. w 1952 roku, studiowa∏a germanistyk´ i anglistyk´

w Wiedniu. Jest cz∏onkinià zwiàzku pisarzy Grazer Autorenversammlung.

Mieszka w Waidhofen/Ybbs i pracuje jako pisarka, t∏umaczka, eseistka, krytyk

literacki i nauczycielka. Nagrody: stypendium kraju zwiàzkowego Dolna Austria

(1979); Austriacka Nagroda Literacka (1986/87; 1993/94); Nagroda Literacka

miasta Brema (1988); stypendium Literar-Mechana (1988); Austriackie

stypendium paƒstwowe (1990); Wielka Nagroda Kultury kraju zwiàzkowego

Dolna Austria (1994).

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Agnieszka Borkiewicz

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

literatura


09.04.2008 (Êr.)

godz. 18.00

Teatr Polski

Sala kameralna „Malarnia”

ul. 27 Grudnia 8/10

Poznaƒ

Bilety

w cenie PLN 2,00

w kasach teatru

Silke Hassler

Spotkanie ze wspó∏czesnà

dramaturgià austriackà,

w ramach cyklicznego programu

“Nowe stulecie – nowe dramaty”

Händl Klaus:

„(Dziki) cz∏owiek

ze smutnymi oczami”

Silke Hassler:

„Eliminacje”

(DZIKI) CZ¸OWIEK ZE SMUTNYMI OCZAMI (2003): Od pierwszego momentu,

kiedy na peronie dworca bohater sztuki Günter dostrzega braci Flik, pozostaje

ca∏kowicie zdany na ich wol´. Od tej pory stanà si´ dla niego wehiku∏em z∏a,

które musi pojawiaç si´ na drodze. Duszny pociàg z zamkni´tymi oknami,

ciàg∏e pragnienie, pot, to znany repertuar metafor, jakimi pos∏uguje si´ Klaus.

Symboliczna siatka znaczeƒ stanowi tak naprawd´ jedynie rusztowanie,

na którym wspiera si´ du˝o istotniejsza dla dramatopisarstwa Klausa refleksja

nad ludzkà cielesnoÊcià oraz nad doÊwiadczaniem samego siebie w kontekÊcie

Êmierci.

Opieka re˝yserska: Katarzyna Raduszyƒska; wyst´pujà: B. Krasiƒska,

¸. Chrzuszcz, A. ¸oniewski, J. Papuga, ¸. Paw∏owski, S. Woroniecki.

ELIMINACJE (2005): Podczas, gdy personel medyczny szpitala

psychiatrycznego obserwuje transmitowane przez telewizj´ zawody sportowe

i niewiele uwagi poÊwi´ca pacjentom, do pokoju zajmowanego przez dwie

pacjentki przeÊlizguje si´ m´˝czyzna, który chcia∏by nawiàzaç znajomoÊç

z kobietà. Jego dotychczasowe zwiàzki zawsze koƒczy∏y si´ niepowodzeniem,

ale tu, na oddziale psychiatrycznym, nie mo˝e go przecie˝ spotkaç ˝aden zawód.

Tu wystarczy rzuciç okiem na histori´ choroby i ju˝ wie si´ wszystko.

M´˝czyzna poznaje trzy kobiety w ró˝nym wieku – czy tym razem nie sprawià

mu one (albo on im) kolejnego zawodu?

Opieka re˝yserska: Emilia Sadowska; wyst´pujà: K. Nogajówna, B. Prokopowicz,

E. Szumska, P. Szrajber.

www.teatr-polski.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Händl Klaus

teatr

17


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

18

10.04.2008 (czw.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

1. Jan Harasimowicz; Ji Hye, Choi;

Robert ˚elazko

2. Duet fortepianowy Ji Hye, Choi

i Su Yeon, Son

3. Ji Won, Huh; Piotr Zawadzki;

Ji Hye, Choi

Polsko-koreaƒski

koncert kameralny

w ramach cyklu

„muzyczne forum m∏odych”

Program i wykonawcy:

L. van Beethoven – Trio na fortepian, klarnet i wiolonczel´ nr 4 op.11 B-Dur

Ji Hye, Choi (fortepian), Piotr Zawadzki (klarnet), Ji Won, Huh (wiolonczela)

W. A Mozart – Sonata 4 C-Dur na 4 r´ce - Ji Hye, Choi oraz Su Yeon,

Son (fortepian)

Jacques Casterede – Concertino na tràbk´, puzon i fortepian

Jan Harasimowicz (tràbka), Robert ˚elazko (puzon), Ji Hye, Choi (fortepian)

JI HYE, CHOI – absolwentka Kei-myung University, obecnie studiuje

podyplomowo w AMFC w klasie kameralistyki prof. Barbary Halskiej.

PIOTR ZAWADZKI – student I roku AMFC w Warszawie w klasie klarnetu

prof. Miros∏awa Pokrzywiƒskiego, laureat licznych konkursów.

JI WON, HUH – absolwentka Keimyung University i Keimyun F. Chopin

Academy of Music w Daegu, obecnie studiuje podyplomowo w AMFC

u prof. Piotra Hausenplasa.

SU YEON, SON – absolwentka AM im. Keimyung-Chopin w Daegu, obecnie

studiuje podyplomowo w AMFC w klasie kameralistyki prof. Barbary Halskiej.

JAN HARASIMOWICZ – ukoƒczy∏ z wyró˝nieniem studia w Konserwatorium

Muzycznym w Brimingham w Anglii. Obecnie student AMFC w Warszawie.

ROBERT ˚ELAZKO – absolwent AMFC, obecnie jest pierwszym puzonistà

Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka


11.04.2008 (pt.)

godz. 19.00

Filharmonia Âwi´tokrzyska

im. Oskara Kolberga

pl. Moniuszki 2B

Kielce

Bilety w kasach

filharmonii

Polskie

prawykonanie koncertu

na wiolonczel´ i orkiestr´

Ivana Eröda

w ramach

XVI Âwi´tokrzyskich Dni Muzyki

Wykonawcy: Anna Markiewicz – wiolonczela, Orkiestra Symfoniczna

Filharmonii Âwi´tokrzyskiej, Nicolas Krauze (Francja) – dyrygent

W programie:

K. Penderecki – Agnus Dei; I. Eröd – Koncert wiolonczelowy op. 80;

C. Saint-Saëns – II Symfonia a-moll op. 55

IVAN ERÖD – ur. w 1936 roku w Budapeszcie, 1951-56 - studia w Wy˝szej

Szkole Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie, 1956 - emigracja do Austrii,

1957-61- studia na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu, 1960 - otrzymuje

obywatelstwo austriackie (od 1993 roku równie˝ ponownie w´gierskie),

1967-89 - wyk∏adowca na Uniwersytecie Muzycznym w Grazu, od 1975 roku

jako profesor kompozycji i teorii muzyki, 1970 - Austriacka nagroda paƒstwowa,

1971 - Nagroda Fundacji im. Theodora Körnera, 1974 - Nagroda Miasta

Wiednia, 1978 - Nagroda Miasta Grazu, 1980 - Nagroda austriackiego

Ministerstwa OÊwiaty i Sztuki, 1981- Nagroda muzyczna kraju zwiàzkowego

Steiermark, 1986 - Nagroda muzyczna Miasta Wiednia,

od 1988 – profesor na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu, 1993 – Nagroda

Budapeszteƒskiej Fundacji im. Béli Bartóka i Ditty Pásztory, 2001 zostaje

oznaczony Du˝à Srebrnà Oznakà za zas∏ugi dla Republiki Austriackiej i Du˝à

Z∏otà Oznakà za zas∏ugi dla kraju zwiàzkowego Wiedeƒ, 2006 - Cz∏onek

honorowy Austriackiego Zwiàzku Kompozytorów.

www.ivan-eroed.at

www.filharmonia.kielce.com.pl

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka

Anna Markiewicz, fot. Piotr Tarasewicz

Ivan Eröd

19


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

20

13.04.2008 (nd.)

godz. 12.00

14.04.2008 (pon.)

godz. 10.00 + 13.00

Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury

dla Dzieci

ul. Âw. Marcin 80/82

Poznaƒ

Bilety na miejscu

Toihaustheater

z przedstawieniem

teatralnym dla dzieci

„hin und her”

HIN UND HER (tam i z powrotem) – moja ma∏a podró˝ przez dzieƒ.

Sztuka teatralna dla ludzi ma∏ych i du˝ych od pó∏tora roku do pi´ciu lat

z zabawami, taƒcem, skrzypcami i akordeonem. Dzieƒ w ˝yciu ma∏ego

dziecka, od momentu wstawania do momentu k∏adzenia si´.

Dzieƒ pe∏en prze˝yç, z górami i do∏ami, radoÊciami i obawami.

Dzieƒ symbolizujàcy przebieg ˝ycia. Kiedy zaczyna si´ nowy dzieƒ,

rozpoczyna si´ nowa przygoda i kolejna podró˝...

Re˝yseria: Myrto Dimitriadou, choreografia: Katharina Schrott,

muzyka: Gudrun Raber-Plaichinger, Yoko Yagihara, scenografia

i kostiumy: Regina Öschlberger, wyst´pujà: Gudrun Raber-Plaichinger

(skrzypce), Yoko Yagihara (akordeon).

Premiera sztuki odby∏a si´ 7 paêdziernika 2007 w Salzburgu.

„Grupie Toihaustheater udaje si´ za ka˝dym razem na nowo za pomocà

ma∏ych opowieÊci pobudziç wyobraêni´ nawet najmniejszych widzów.”

Karl Harb, Salzburger Nachrichten

Katharina Schrott (taniec), Gudrun Raber-Plaichinger (skrzypce)

i Yoko Yagihara (akordeon) kolejny raz potrafili oczarowaç du˝ych

i bardzo ma∏ych widzów i stworzyç ma∏y du˝y teatr za pomocà

prostych Êrodków.”

Ursula Trojan, DrehPunktKultur Salzburg

www.toihaus.at

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

teatr


14.04.2008 (pon.)

godz. 19.00

Teatr TR

ul. Marsza∏kowska 8

Warszawa

Wst´p wolny

Próba czytana sztuki

„Meksyk”

Catherine Aigner

z cyklu „Wariacje”

we wspó∏pracy

z Agencjà ADiT

Przek∏ad:

Karolina Bikont

We wspó∏pracy z aktorami TR

Warszawa

(po polsku)

MEKSYK – Linus straci∏ ˝on´, dziecko i prac´. Zosta∏ mu tylko pies.

Choç próbowa∏ wziàç si´ w garÊç, za ka˝dym razem zderza∏ si´

z brutalnà rzeczywistoÊcià i spo∏eczeƒstwem, które, jego zdaniem,

uniemo˝liwia mu samorealizacj´. Sara nie mia∏a ochoty przyjàç

zaproszenia na kolacj´ ze znajomymi, którà zorganizowa∏ jej by∏y mà˝.

Kiedy wchodzi do mieszkania, jest pierwszym goÊciem i jak si´ oka˝e

jedynym: Sara wpada w pu∏apk´. Zosta∏a zwabiona do mieszkania

Linusa, który za wszelkà cen´ chce namówiç jà do wspólnego wyjazdu

do Meksyku, gdzie majà zaczàç nowe ˝ycie. Pe∏ne nienawiÊci dialogi

stopniowo odkrywajà, w jakim klinczu emocjonalnym ta para ˝y∏a

i nadal ˝yje. Aigner ukazuje zawzi´tà walk´ o szcz´Êcie, którego nigdy

nie by∏o. Ujmuje swoich bohaterów w lekko abstrakcyjne ramy, które

okazujà si´ wi´zieniem. Mimo, ˝e sytuacja jest dramatyczna, autorka

pokazuje te˝ swoisty komizm tych zakleszczonych w sobie ludzi.

CATHERINE AIGNER – ur. w 1977 roku w Monachium; studiowa∏a

wiedz´ o teatrze i scenopisarstwo. Finalistka Dni Dramaturgii 2003

w wiedeƒskim Burgtheater. W roku 2006 stypendystka Literar Mechana.

Tematy, którymi zajmuje si´ w swojej twórczoÊci dramaturgicznej,

to izolacja, l´k, poczucie osamotnienia w spo∏eczeƒstwie, t´sknota

za mi∏oÊcià.

www.trwarszawa.pl

Agencja ADiT

tel. 022 783 98 71

www.adit.art.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

teatr

Catherine Aigner

21


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

22

15.04.2008 (wt.)

godz. 18.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Wyk∏ad

Belli Szwarcman-Czarnoty

Z cyklu:

Kobiety ˝ydowskie

We wspó∏pracy

(po polsku)

Wizjonerki z Safed

Miasto Safed (w dzisiejszym Izraelu – Cfat) by∏o kolebkà Kaba∏y

i pràdów mistycznych judaizmu. Niemal powszechnie znani sà tacy

kabaliÊci dzia∏ajàcy w Safed, jak Izaak Luria czy Chaim Wital.

Mniej wiadomo o kobietach-mistyczkach z Safed jak Rachela Aberlin

czy Francesca Sarah, ˝yjàce na prze∏omie XVI i XVII wieku. Interesujàca

jest nie tylko ich dzia∏alnoÊç, ale wspó∏czesny jej oddêwi´k dla ruchu

kobiecego czy feministycznego w judaizmie.

BELLA SZWARCMAN-CZARNOTA – absolwentka Wydzia∏u Filozofii UW

i Studium Podyplomowego dla T∏umaczy J´zyka Francuskiego.

Wieloletnia redaktorka PWN w redakcji filozofii, pracowniczka

Archiwum ˚IH, sekretarz redakcji „Biuletynu ˚IH”, obecnie redaktorka

i felietonistka miesi´cznika „Midrasz”.

www.schorr.edu.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

wyk∏ad

Bella Szwarcman-Czarnota


18.04.2008 (pt.)

godz. 18.00

galeria austriacka

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

Anny Orbaczewskiej

„Podejrzane, Pets”

malarstwo

Wystawa czynna do

15.05.2008

„Looking for the solution 3”

„Cykl malarski, nad którym obecnie pracuj´ zatytu∏owa∏am

„Podejrzane”. S∏owo „podejrzane” ma w j´zyku polskim dwa znaczenia.

Pierwsze znaczenie to podglàdni´te, zaobserwowane, zarejestrowane.

Drugie znaczenie s∏owa „podejrzane” to dziwne, niejasne, majàce

drugie dno. Fascynuje mnie wielorakoÊç znaczeƒ i mo˝liwoÊci

interpretacji rzeczywistoÊci. Szerokie pole znaczeniowe daje mo˝liwoÊç

szerokiej interpretacji rzeczy, które mnie interesujà.” Anna Orbaczewska

ANNA ORBACZEWSKA — 1994-1999 Akademia Sztuk Pi´knych

w Gdaƒsku, wydzia∏ malarstwa i grafiki, 1996-1998 Królewska

Akademia Sztuk Pi´knych w Hadze, wydzia∏ malarstwa i grafiki.

Wystawy indywidualne (wybór): 2006: projekt malarski „Emocje

prawdziwe” w CSW ¸aênia w Gdaƒsku; „Podejrzane”, Projekt 1,

Uniwersytet Gdaƒski, wydzia∏ Prawa i Administracji, Biblioteka;

2004 wystawa malarstwa w Galerii Society For Artists w Chicago, USA.

Wystawy zbiorowe (wybór) 2007: „model ad hoc” Instytut Sztuki

Wyspa, Gdaƒsk; „M jak mi∏oÊç” Galeria Kuluary, Warszawa;

2006: „Soft love” Modelarnia (teren Stoczni Gdaƒskiej); „Deutchland

– Polen” Galerie Zero, Berlin; „Hansepol”- Hamburg Altona;

Majówka artystyczna „Raj Urojony(-ch) wznios∏oÊci” - Pokaz w ramach

Europejskiej Nocy Muzeów”, Modelarnia; „Zimno” Modelarnia

(organizowane przez Fundacj´ Wyspa Progress); „Panie proszà Panów”

Centrum Sztuki Wspó∏czesnej ¸aênia.

www.aniaorba.uvd.pl

Christina Tabor

tel. 022 620 96 20/21 wew. 231

christina.tabor@bmeia.gv.at

„Looking for the solution 1”

wystawa

23


24

Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

18 i 19.04.2008

(pt./sob.)

godz. 20.00

„Akwarium Jazzarium”

Z∏ote Tarasy

Warszawa

Bilety w kasach klubu

Koncerty jazzowe

Karl Heinz Miklin Trio

Trasa koncertowa z okazji

30-lecia istnienia zespo∏u

KARLHEINZ MIKLIN TRIO wystàpi w sk∏adzie:

Karlheinz Miklin - saksofon, flet, klarnet basowy,

Ewald Oberleitner - bas, Karlheinz Miklin jr. – perkusja.

Walter Richard Langer nazwa∏ to trio „jednym z najbardziej niezale˝nych

i jednym z najwa˝niejszych zespo∏ów austriackich wszechczasów”,

gazeta „Salzburger Nachrichten” okreÊla go jako wizytówk´

austriackiego jazzu, dla gazety „Der Standard” jest on „austriackim

klasykiem”, „Daily Telegraph” pisze o jego Êwie˝oÊci i otwartoÊci

muzycznej... Mimo d∏ugich lat wspólnego grania, publicznoÊç i media

potwierdzajà zgodnie, ˝e trio nadal brzmi Êwie˝o i bynajmniej nie

zakoƒczy∏o poszukiwaƒ nowych form wyrazu. Poza Austrià trio wystàpi∏o

m.in. na festiwalach w Brukseli, Rzymie, Barcelonie, Istambu∏u,

Warszawie, Belgradzie, Leeds, Perugii, Monachium, Bombaju,

Grahamstown (RPA), Tabarce (Tunezja), na Malcie... oraz w klubach

w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Londynie, Madrycie, Amsterdamie,

Frankfurcie, Zurychu, Pradze, Buenos Aires, Santiago de Chile,

Montevideo, Mexico City... Trio nagra∏o osiem albumów oraz

nagrywa∏o dla telewizji i radia. GoÊçmi tria byli m.in.: Sheila Jordan,

Mark Murphy, Art Farmer, Albert Mangelsdorff, Fritz Pauer,

Bill Dobbins, Phil Markowitz, Ed Neumeister, Karl Ratzer...

www.miklin.mur.at

www.adamiakjazz.pl

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka


19.04.2008 (sob.)

godz. 18.00

P∏ocki OÊrodek Kultury

Dom Darmstadt

Stary Rynek 8

P∏ock

Wst´p wolny

20.04.2008 (nd.)

godz. 18.00

Zamek Królewski

Sala koncertowa

Pl. Zamkowy 4

Warszawa

Bilety w kasach Zamku

Koncerty kameralne

„Carinthia Saxophonquartett”

i Johannes Brummer

(fortepian)

W programie m. in.: Albeniz, Gershwin, Sting

Zespó∏ CARINTHIA SAXOPHONQUARTETT w sk∏adzie Gilbert Sabitzer

(saksofon sopranowy i altowy), Gerhard Lippauer (saksofon altowy),

Rudolf Kaimbacher (saksofon tenorowy) i Günter Lenart (saksofon

barytonowy) powsta∏ w 1988 roku. Wspó∏praca z zespo∏ami takimi,

jak „Camerata Carinthia”, „Teatro Potlach“ z Rzymu przy du˝ym

mi´dzynarodowym projekcie „Citta‘ Invisibile“, Polska Narodowa

Orkiestra Radiowa, duƒski Odin Teatret, oraz z pisarzem Gert Jonke

lub z aktorkà Chris Pichler (ORF, Volkstheater Wiedeƒ). Poza licznymi

wyst´pami w Austrii, kwartet odby∏ trasy koncertowe po Australii,

Egipcie, BoÊni, Danii, Wielkiej Brytanii, W∏oszech, Polsce, S∏owenii,

Turcji i USA.

JOHANNES BRUMMER - od 1980 roku jest wyk∏adowcà przy Kärntner

Landeskonservatorium. Obok dzia∏alnoÊci pedagogicznej prowadzi

intensywnà dzia∏alnoÊç koncertowà z takimi muzykami, jak

m.in. Bernarda Fink, Carsten Svanberg, Joseph Alessi. Z wieloletnim

partnerem, Gilbertem Sabitzerem liczne wyst´py w kraju i zagranicà

(m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku). W swojej pracy artystycznej

szczególny nacisk k∏adzie na muzyk´ wspó∏czesnà, ma na swoim

koncie liczne prawykonania. Liczne nagrania p∏ytowe uzupe∏niajà jego

dorobek artystyczny.

www.dd.pokis.pl

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka

Carinthia Saxophonquartett

Gilbert Sabitzer i Johannes Brummer

25


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

26

21.04.2008 (pon.)

godz. 18.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Spotkanie

z Karlem-Markusem Gaußem

poÊwi´cone jego

najnowszym ksià˝kom:

„Europejski alfabet”

(prze∏. Alicja Roseau)

oraz

„Niemcy

na peryferiach Europy.

W´drówki przez Litw´, Spisz

i wzd∏u˝ Morza Czarnego”

(prze∏. S∏awa Lisiecka)

We wspó∏pracy:

(t∏umaczenie na j. polski)

„Po lekturze ksià˝ek Gaussa Europa staje si´ równie egzotycznym,

obcym i dalekim kontynentem jak Azja. Nic nie jest ju˝ takie, jak mog∏o

si´ wydawaç, wszystko si´ zmienia, ka˝dà opini´ trzeba sprawdziç na

nowo. Czytajàc poszczególne has∏a „Alfabetu europejskiego”, mia∏em

ochot´ natychmiast wyruszaç w Êwiat i rozwijaç je w obszerne

reporta˝e. Gauss ju˝ to jednak zrobi∏ w swoich kolejnych ksià˝kach,

cz´Êciowo przet∏umaczonych na polski. „Alfabet” jest przede

wszystkim swoistym przewodnikiem po Europie jakiej nie znamy.

Lub raczej: nie chcemy znaç.” Max Cegielski

KARL-MARKUS GAUSS (1954) – pisarz, eseista, publicysta, krytyk literacki,

wydawca i zarazem redaktor naczelny wychodzàcego w Salzburgu

dwumiesi´cznika „Literatur und Kritik”. Znawca Êrodkowoeuropejskich

mniejszoÊci narodowych, a tak˝e (zapomnianej) literatury Europy Ârodkowej

z czasów monarchii austro-w´gierskiej. Autor wielu ksià˝ek (w Polsce, nak∏adem

Czarnego, ukaza∏y si´: „Pso˝ercy ze Svini”, „Umierajàcy Europejczycy”,

„Europejski alfabet” oraz „Niemcy na peryferiach Europy. W´drówki przez Litw´,

Spisz i wzd∏u˝ Morza Czarnego”) i laureat licznych nagród, m. in. Europejskiej

Nagrody im. Charles’a Veillona w dziedzinie eseistyki (1997), The Vilenica

International Literary Prize (2005), Man¯s-Sperber-Preis (2005),

Georg Dehio-Buchpreis (2006). Mieszka i pracuje w Salzburgu.

Spotkanie poprowadzi Max Cegielski.

www.czarne.com.pl

www.literaturhaus.at

Agnieszka Borkiewicz

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

literatura


22.04.2008 (wt.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Wieczór filmowy

„Heidenlöcher” (1986)

(po niemiecku)

Austria w 1942 roku. Dezerter ukrywa si´ w jaskini w pobli˝u ma∏ej

wioski górskiej. Tylko w nocy odwa˝a si´ wychodziç, ˝eby u ˝ony

we wsi zaopatrywaç si´ w ˝ywnoÊç. Ale Gestapo i miejscowa policja

depczà mu po pi´tach.

„W porównaniu z modnà tandetà, z przeci´tnoÊcià, która si´ szerzy

w kinach, ten cichy, g´sty „ma∏y” film jest objawieniem. Spokojna,

wr´cz statyczna kamera, klarownie skomponowane uj´cia czarno-bia∏e,

przypominajà o tym, co w kinie powinno byç najwa˝niejsze.”

(Süddeutsche Zeitung)

Re˝yseria i scenariusz: Wolfram Paulus,

kamera: Wolfgang Simon,

muzyka: Bert Breit,

prod.: A/D, 100 min., czarno-bia∏y, po niemiecku

Obsada: Florian Pircher, Albert Paulus, Helmut Vogel,

Matthias Aichhorn, Rolf Zacher, Gerta Rettenwender,

Claus-Dieter Reents, Joanna Madej i inni.

www.film.at

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

film

27


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

28

23.04.2008 (Êr.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Salon filozoficzny

„7 grzechów g∏ównych

– 7 cnót kardynalnych”

(po polsku)

Temat przewodni Salonu Filozoficznego w roku 2008 brzmi:

„7 grzechów g∏ównych – 7 cnót kardynalnych”.

Wspólnie z zaproszonymi goÊçmi b´dziemy zastanawiaç si´ nad

realizacjà dyskursu nad wartoÊciami w ˝yciu wspó∏czesnym z punktu

widzenia reprezentowanej przez nich dziedziny.

Trzecie spotkanie rozpoczyna si´ wyk∏adem Marty Ko∏akowskiej.

Marta Ko∏akowska przedstawi fenomen cyklu malarskiego Radka Szlagi

pt. Atlantis.

Sztuka Radka Szlagi to wybuchowa mieszanka zadziornej estetyki

i absurdalnych treÊci. Podstawowym tematem wystawy „Atlantis” jest

siedem grzechów g∏ównych i to wokó∏ nich toczy si´ batalia malarska

artysty. „Grzechy” uj´te w kolorowà t´cz´, prezentujà szerokà gam´

ludzkich s∏abostek, wyst´pków, pokus. Zaobserwowane z boku, niby

od niechcenia, przy∏apane na goràcym uczynku, wyolbrzymione

i przerysowane, dosadnie opowiadajà o codziennym zmaganiu si´

dobra ze z∏em. Szlaga uk∏ada grzechy w poziome dyptyki flirtujàc

z tradycjami malarstwa sakralnego, tym samym bawi si´ konwencjami

∏àczàc aroganckà narracj´ z wyszukanà kompozycjà.

MARTA KO¸AKOWSKA – historyk sztuki, kuratorka, twórczyni

warszawskiej galerii LETO.

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

Radek Szlaga

1. Grzech pycha

2 Grzech nieumiarkowanie

nauka


24.04.2008 (czw.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Viktor Ullmann

Koncert monograficzny

Viktor Ullmann

w ramach cyklu

„muzyczne forum m∏odych”

W programie utwory kameralne i wokalne w wykonaniu studentów

i m∏odych absolwentów AMFC: cykle pieÊni z akompaniamentem

fortepianowym i tria smyczkowego, rapsodia na saksofon i fortepian,

kwartet smyczkowy nr 3 i inne.

VIKTOR ULLMANN urodzi∏ si´ 1.01.1898 w Cieszynie. Po I wojnie

Êwiatowej ucz´szcza∏ na seminaria kompozytorskie prowadzone przez

Arnolda Schönberga. W 1919 roku opuÊci∏ Austri´ i przeprowadzi∏ si´

do Pragi. Jego mentorem i pedagogiem by∏ Alexander von Zemlinsky,

dyrektor Nowego Teatru Niemieckiego, w którym Ullmann pracowa∏ do

1927 roku na stanowisku dyrygenta. Pierwsze liczàce si´ kompozycje

Ullmanna pochodzà z roku 1923. W 1934 roku za Wariacje

Schönbergowskie op.3b otrzyma∏ Nagrod´ Emila Hertzki’ego - by∏ego

dyrektora i za∏o˝yciela wydawnictwa Universal Edition w Wiedniu.

W latach 1935 – 37 wspó∏pracowa∏ blisko z Aloisem Hábà, rozwijajàc

zainteresowanie technikà çwierçtonowà. 8.09.1942 wraz z ˝onà zosta∏

wywieziony do Terezina. Do tego czasu stworzy∏ 41 opusów i zalicza∏

si´ do grupy czo∏owych kompozytorów. Wi´kszoÊç utworów

przedwojennych zagin´∏a, uratowa∏o si´ zaledwie 13 kompozycji.

Kwartet smyczkowy nr 3, który us∏yszymy na koncercie, Ullmann

napisa∏ dla muzyków wspó∏wi´êniów w Terezinie.

18.10.1944 roku Viktor Ullmann i jego ˝ona zostali zamordowani

w obozie koncentracyjnym w OÊwi´cimiu.

www.musica.cz/comp/ulmann.htm

www.viktorullmannfoundation.org.uk

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmaa.gv.at

muzyka

29


Konferenz / Konferencja:

Die Konstruktion(en)

des Ich in der

zeitgenössischen

österreichischen

Literatur

Poznaƒ

10 - 11.04.2008

werkstatt&wissenschaft

10.04.2008 (Donnerstag / czwartek)

● Block 1 - Moderation / prowadzenie: Prof. Dr. habil. Stefan H. Kaszyƒski

9.30 - 10.00 Dr. Beate Sommerfeld (Poznaƒ): Leben im Handstand. Der Augenblick als Basis der Ich-Konstruktion in Kafkas Tagebüchern

10.00 - 10.30 Dr. Uwe Schütte (Birmingham): „Ich schaue in den Spiegel und sehe nichts.” (Ernst Herbeck). Zur beschädigten Physiognomie

des Ich in schizophrener Literatur

10.30 - 11.00 Diskussion / dyskusja

● Block 2 - Moderation / prowadzenie: Dr. Martin A. Hainz

11.30 - 12.00 Dr. hab. Günther Stocker (Wien): Ich-Entwicklung und Lektüre. Lese-Diskurse bei Peter Handke und Corinna Soria

12.00 - 12.30 Dr. Joanna Drynda (Poznaƒ): „Du mußt die Kluft zwischen der Verrückten im Spiegel und dir versöhnen, wieder ich sagen lernen,

zu dir und zu ihr.“ Begegnungen des Ich mit seinem Double bei A. Mitgutsch, E. Reichart und S. Gruber

12.30 - 13.00 Dr. Artur Pe∏ka (¸ódê): Josef Winklers „Roppongi. Requiem für einen Vater“: Unterwegs von Kamering nach Tokyo oder Reise(n)

zu einem Ich

13.00 - 13.30 Diskussion / dyskusja

● Block 3 - Moderation / prowadzenie: Dr. habil. Günther Stocker

14.45 - 15.15 Dr. Martin A. Hainz (Wien): AUDIATUR ET ALTER EGO. Zu Peter Waterhouse und der Konstruktion des Ichs durch das Du

(durch das Ich … et cetera)

15.15 - 15.45 Dr. hab. Pawe∏ Zimniak (Zielona Góra): „Bruch-Identitäten“ – Zu Peter Glasers (De)Konstruktionen des Ichs

15.45 - 16.10 Diskussion / dyskusja

● Block 4 - Moderation / prowadzenie: Dr. Uwe Schütte

16.40 - 17.10 Dr. Arletta Szmorhun (Zielona Góra): „Morire in levitate“ - zu geschlechtsspezifischen Ich-Konstruktionen bei Marlene Streeruwitz

30


Veranstalter / Organizatorzy:

Austriackie Forum Kultury

Uniwersytet

Adama Mickiewicza

w Poznaniu:

Instytut Filologii Germaƒskiej

Katedra Literatury

i Kultury Austriackiej

Czytelnia Austriacka

- ÖSD-Prüfungszentrum

Tagungsort / miejsce:

Dom Studencki „Jowita”

ul. Zwierzyniecka 7

17.10 - 17.40 Dr. Joanna ¸awnikowska-Koper (Cz´stochowa): Sprachlos. Zeiterfahrung der Frau im Roman „Entfernung“ von Marlene Streeruwitz

17.40 - 18.00 Diskussion / dyskusja

18.15 Lesung / spotkanie autorskie: Evelyn Schlag

11.04.2008 (Freitag / piàtek)

● Block 1 - Moderation: Dr. Beate Sommerfeld

8.30 - 9.00 Dr. S∏awomir Piontek (Poznaƒ): Auf der Flucht. Konstruktionen des Ich in den frühen Nachkriegsromanen der österreichischen‚

jungen Generation’

9.00 - 9.30 Dr. Alexander Höllwerth (Poznaƒ): Zwischen Identitätsbehauptung und Ich-Auflösung: Reflexionen zu Marlen Haushofers Roman

„Die Wand“

9.30 - 10.00 Prof. Dr. hab. Gra˝yna Kwieciƒska (Warszawa): Die Zerstörung der Identität in Elfriede Kerns Erzählband „Tabula rasa“

10.00 - 10.30 Dr. Dorota SoÊnicka (Szczecin): Anpassungsfähigkeit bis zu Selbstverleugnung und Selbstverlust: Olga Flors Roman „Talschluss“

10.30 - 11.00 Diskussion / dyskusja

● Block 2 - Moderation: Dr. Joanna Drynda

11.30 - 12.00 Peter Hodina (Berlin/ Gallneukirchen): Jean Améry als Erzähler. Ein Kapitel tragischer Literaturgeschichte

12.00 - 12.30 Dr. Helmut Hofbauer (Wroc∏aw): Anmerkungen zu Josef Haslingers Aufsatz „Der proletarische Selbst-Zerstörungsroman.

Über den Wirklichkeitsverlust der neueren österreichischen Literatur“ – mit Bezugnahme auf Gernot Wolfgruber

und Thomas Bernhard

12.30 - 13.00 Dr. Alina Kuzborska (Olsztyn): „Das gebrochene Bild des Eigenen“ im Werk von Vladimir Vertlieb

13.00 - 13.45 Diskussion und Abschluss / dyskusja i zakoƒczenie

15.00 Eröffnung der Ausstellung / otwarcie wystawy „Helmut Qualtinger – Legende zu Lebzeiten“, Biblioteka Uniwersytecka,

Ratajczaka 38-40, Poznaƒ

31


32

Wann & Wo

Sa. - So., 1. – 2.03.2008

Sa. 13.00 – 21.00 Uhr

So. 10.00 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Sa., 01.03.2008

Centrum ¸OWICKA

ul. ¸owicka 21, Warszawa

– 18.00 Uhr

Mo., 03.03.2008 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Di., 11.03.2008

– 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Mi., 12.03.2008 – 18.00 Uhr

Mi., 16.04.2008 – 18.00 Uhr

Universitätsbibliothek Warschau

ul. Dobra 56/66, Warszawa

Veranstaltung

2. Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen des Jahresthemas „Die 7 Todsünden

– die 7 Kardinaltugenden“, Leitung: Anna Twardowska. Weitere 5 Workshops sind geplant. (polnisch)

Ausstellungseröffnung Martin Burian „Fragezeichen, Violett und Inventur”, Malerei.

MARTIN BURIAN - geboren 1960 in Olmütz (CZ), besuchte die Volkschule für Bildende Kunst in Olmütz,

gelernter Schriftsetzer, 1982 Studienabschluss an der Schule für Angewandte Kunst, Richtung Grafik in

Brünn, zur Zeit lebt und arbeitet er in Österreich. Zu sehen bis 17.03.2008

Buchpräsentation: Viktoria Korb “Der Tod eines Friedensforschers“ (Âmierç naukowca, Verlag L&L,

Gdaƒsk 2008) in polnischer Übersetzung. VIKTORIA KORB wurde in Kasachstan geboren, wuchs in Breslau

und Warschau auf, wo sie Ökonomie studierte. Sie emigrierte 1968 und promovierte 1977 an der FU Berlin.

Wirkt in der Literatur seit 1996. (polnisch)

Vortrag: Bella Szwarcman-Czarnota „Die Lehrerinnen der Alliance Israelite Universelle”,

im Rahmen des Zyklus „Jüdische Frauen”. In Zusammenarbeit mit der Schorr-Stiftung. (polnisch)

Der Gottesstaat - Fünf Paneldiskussionen zum Verhältnis von Religion und Staat:

III. „Laizismus in Europa” – Das Modell Frankreich

IV. „Die nationale Kirche” – Orthodoxie in Europa

Die Paneldiskussionen werden gemeinsam mit dem Erasmus Lehrstuhl der Universität Warschau veranstaltet.

Sie setzen sich mit der Wechselwirkung von Religion und Staat auseinander und lassen dabei vor allem jene

Religionen und Staatsformen zu Wort kommen, die für Europa wichtige Bezugspunkte darstellen.

Eintritt

Anmeldung erforderlich!

frei

frei

frei

frei


Do., 13.03.2008 – 20.00 Uhr

„Bambini di Praga”

ul. Jagielloƒska 26, Warszawa

Fr., 14.03.2008 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Sa.- So., 15. – 16.03.2008

- 10.00 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Mi., 19.03.2008 – 19.00 Uhr

Centrum Kultury Zamek

Âw. Marcin 80/82, Poznaƒ

Do., 27.03.2008 – 18.00 Uhr

Kawiarnia “Pod Pretekstem”

Âw. Marcin 80/82, Poznaƒ

Als Höhepunkt ist die Konferenz „Coexistence in Europe“ im Rahmen des europäischen Jahres des interkulturellen

Dialogs geplant, die von der Stadt Warschau gemeinsam mit der slowenischen EU-Präsidentschaft,

dem rumänischen Kulturinstitut und dem ÖKF Warschau für Anfang Juni 2008 vorbereitet wird. (polnisch)

Präsentation der grafischen Novelle „Pragnienie” (Désir) und Treffen mit dem Autor Nicolas

Mahler. NICOLAS MAHLER geboren 1969, keine Ausbildung. Zeichnete u. a. für DER STANDARD, FAZ, LE

MONDE, DIE PRESSE. Veröffentlichte bislang 18 Bücher, hauptsächlich im französischsprachigen Raum.

Nach seiner Comicserie FLASCHKO, entstand eine gleichnamige Trickfilmreihe. In Zusammenarbeit mit dem

Verlag Ladida Books. (deutsch/polnisch)

Ausstellungseröffnung: „Podejrzane” mit Arbeiten von Karolina Spiak, Monika Nguyen und ILA.

Kuratorin: Marta Gendera. Zu sehen bis 16.04.2008

3. Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen des Jahresthemas „Die 7 Todsünden

– die 7 Kardinaltugenden“, Leitung: Anna Twardowska. Weitere 4 Workshops sind geplant. (polnisch)

„Sacre“ – eine interaktive 3D-Inszenierung mit Orchester von Klaus Obermaier, ein Auftragswerk

des „Brucknerfestes Linz“. KLAUS OBERMAIER ist einer der erfolgreichsten Multimediakünstler im

deutschsprachigen Raum. Zu seinen Werken gehören Kompositionen, Videokunst, intermediale Projekte,

Arbeiten fürs Web, interaktive Installationen, Tanz- und Theaterperformances u. v. m. Seine Werke werden

rund um die Welt aufgeführt.

Autorentreffen: Radek Knapp liest Fragmente seiner Prosa, die er selbst ins Polnische übersetzt hat.

RADEK KNAPP – geb. 1964 in Warschau, lebt seit 1976 in Wien, studierte Philosophie, Autor zahlreicher

erfolgreicher Werke, erhielt mehrere Literaturpreise und –stipendien. Moderation: Dr. J. Drynda. (polnisch)

frei

frei

Anmeldung erforderlich!

Eintrittskarten vor Ort

frei

33


34

Wann & Wo

Veranstaltung

Eintritt

Do., 27.03.2008 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Fr., 28.03.2008

– 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Sa., 29.03.2008

– 10.00 – 18.00 Uhr

CSW Zamek Ujazdowski, Kinosaal

Ujazdowskie 6, Warszawa

Mo., 31.03.2008 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Mo., 07.04.2008 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Konzert mit Marta Oyrzanowska (Violine) und Werken von J. S. Bach, C. Franck und

D. Schostakowitsch. MARTA OYRZANOWSKA steht vor dem Diplomabschluss an der Musikmittelschule,

ist mehrfache Preisträgerin und Stipendiatin des Kulturministeriums Polens.

Philosophiesalon „Die 7 Todsünden – die 7 Kardinaltugenden”. Unter diesem Jahresthema wird

einmal im Monat ein Vortragender eingeladen ein Impulsreferat zu halten, das anschließend in eine

Diskussion mit dem Publikum münden soll. Das zweite Treffen leitet Dr. Joanna Michalik mit einem Vortrag

ein. (polnisch)

Internationale Konferenz „On Fidelity: Art, Politics, Passion and Event”. Begleitveranstaltung

zur Ausstellung von Mary Kelly “Words are things”, die im CSW Zamek Ujazdowski vom 28.03. bis

08.06.2008 zu sehen ist. Österreichische Referentin: Silvia Eiblmeyer. (polnisch/englisch)

Filmabend: „Angeschwemmt” (1994), ein Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter

Prod.: A, schwarz-weiß, 86 Min., deutsch

Die Welt an der Donau wird im Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt: dem Fluss und den oft seltsamen

Eigenheiten der Menschen, die an ihm leben. „Ein unspektakulärer und vor allem nicht aufdringlicher

Dokumentarfilm, in dem selbst abgedroschene Klischees wieder neue Facetten preisgeben. (Bert Rebhandl)

Autorentreffen: Evelyn Schlag liest Fragmente ihres Romans „Architektur einer Liebe“ und neue Gedichte.

EVELYN SCHLAG – geb. 1952, Germanistik- und Anglistikstudium in Wien, Mitglied der Grazer Autorenversammlung.

Lebt als Schriftstellerin, Übersetzerin, Essayistin, Literaturkritikerin und Lehrerin in

Waidhofen/Ybbs. Preise: u. a. Österreichisches Staatsstipendium für Literatur (1986/87; 1993/94); Großer

Kulturpreis des Landes Niederösterreich (1994). (deutsch)

frei

frei

frei

frei

frei


Di., 08.04.2008 - 12.00 Uhr

Mi., 09.04.2008 - 11.30 Uhr

Mi., 09.04.2008 – 18.00 Uhr

Teatr Polski, Sala kameralna „Malarnia”

ul. 27 Grudnia 8/10, Poznaƒ

Do., 10.04.2008 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Do. 10. – Fr. 11.04.2008

Dom Studencki „Jowita”

ul. Zwierzyniecka 7, Poznaƒ

Fr., 11.04.2008

Filharmonia Âwi´tokrzyska

im. Oskara Kolberga

pl. Moniuszki 2B, Kielce

– 19.00 Uhr

– s. o. Katedra Literatury Austriackiej i Szwajcarskiej U¸, ul. Sienkiewicza 90-114, ¸ódê

– s. o. Instytut Filologii Germaƒskiej UB, ul. Garbowa 2, Bydgoszcz

Szenische Lesung der Stücke „Wilde - Der Mann mit den traurigen Augen“ (2003) von

Händl Klaus und „Qualifikationsspiel“ (2005) von Silke Hassler. Im Rahmen des Zyklus „Neues

Jahrhundert – neue Dramen“. Es lesen Schauspieler des Theaters. (polnisch)

Polnisch-koreanisches Konzert mit Werken von L. van Beethoven, W. A Mozart und Jacques Casterede,

aufgeführt von: Ji Hye, Choi und Su Yeon, Son (Klavier), Piotr Zawadzki (Klarinette), Ji Won, Huh (Cello),

Jan Harasimowicz (Trompete) und Robert ˚elazko (Posaune).

Konferenz: Die Konstruktion(en) des Ich in der zeitgenössischen österreichischen Literatur.

Veranstalter: Österreichisches Kulturforum Warschau, Adam-Mickiewicz-Universität Poznaƒ: Institut für

Germanische Philologie, Lehrstuhl für Österreichische Literatur und Kultur, Österreich-Bibliothek -

- ÖSD-Prüfungszentrum. (deutsch)

Detailliertes Programm in der Rubrik „werkstatt&wissenschaft“.

Polnische Erstaufführung des Cello-Konzertes von Ivan Eröd. Anna Markiewicz – Violoncello,

Orchester der Philharmonie, Dirigent: Nicolas Krauze (F). Außerdem im Programm: K. Penderecki und

C. Saint-Saëns. IVAN ERÖD - 1936 geboren in Budapest, Studien an der Budapester Musikhochschule

(Klavier und Komposition), 1956 Emigration nach Österreich, Studien an der Wiener Musikhochschule,

Professor für Komposition an den Musikuniversitäten in Graz und Wien, zahlreiche Preise, u. a.:

Österreichischer Staatspreis, Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie

Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, Ehrenmitglied des Österreichischen

Komponistenbundes.

35

frei

frei

Eintrittskarten vor Ort

frei

frei

Eintrittskarten vor Ort


36

Wann & Wo

Veranstaltung

Eintritt

So., 13.04.2008 – 12.00 Uhr

Mo., 14.04.2008 – 10.00 Uhr

Mo., 14.04.2008 – 13.00 Uhr

CK Zamek, Centrum Kultury dla Dzieci

ul. Âw. Marcin 80/82, Poznaƒ

Mo., 14.04.2008 – 19.00 Uhr

Teatr TR, ul. Marsza∏kowska 8, Warszawa

Di., 15.04.2008 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Fr., 18.04.2008

– 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Fr., 18.04.2008

Sa., 19.04.2008

„Akwarium Jazzarium”

Z∏ote Tarasy, Warszawa

– 20.00 Uhr

– 20.00 Uhr

Toihaustheater – mit dem Stück „hin und her”, Meine kleine Reise durch den Tag. Ein Theaterstück für

große und kleine Menschen von eineinhalb bis fünf Jahren mit Spiel, Tanz, Geige und Akkordeon.

Regie: Myrto Dimitriadou, Choreografie: Katharina Schrott, Musik: Gudrun Raber-Plaichinger, Yoko Yagihara,

es spielen und tanzen: Gudrun Raber-Plaichinger (Geige), Yoko Yagihara (Akkordeon),

Julia Schwarzbach (Tanz).

Szenische Lesung des Stückes„Mexiko” von Catherine Aigner, es lesen Schauspieler des

Theaters, mit Agencja ADiT. (polnisch)

Vortrag: Bella Szwarcman-Czarnota „Die Seherinnen von Safed”, im Rahmen des Zyklus „Jüdische

Frauen”. In Zusammenarbeit mit der Schorr-Stiftung. (polnisch)

Ausstellungseröffnung: Anna Orbaczewska „Podejrzane, Pets” Malerei. ANNA ORBACZEWSKA -

- 1994-1999 Kunstakademie in Gdaƒsk, Malerei und Grafik, 1996-1998 Königliche Kunstakademie in

Den Haag, Malerei und Grafik. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen. Zu sehen bis 15.05.2008

Konzerte des Karl Heinz Miklin Trio: Karlheinz Miklin - Saxophon, Flöte, Bassklarinette; Ewald Oberleitner

- Bass, Karlheinz Miklin jr. – Schlagzeug. Eine der eigenständigsten und wichtigsten österreichischen

Gruppen aller Zeiten, die „Salzburger Nachrichten“ beschreiben es als Aushängeschild des österreichischen

Jazz, für den „Standard“ ist es „Österreichs Klassiker“, der „Daily Telegraph“ spricht von seiner

erfrischenden musikalischen Offenheit...

Eintrittskarten vor Ort

frei

frei

frei

Eintrittskarten vor Ort


So., 20.04.2008

– 18.00 Uhr

Zamek Królewski, Sala koncertowa

Pl. Zamkowy 4, Warszawa

Sa., 19.04.2008

– 18.00 Uhr

Mo., 21.04.2008 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Di., 22.04.2008

– 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Konzert des „Carinthia Saxophonquartetts” mit Johannes Brummer (Klavier) und Werken von

Albeniz, Gershwin, Sting u. a. Das CARINTHIA SAXOPHONQUARTETT besteht seit 1988. Zusammenarbeit

mit u. a.: Camerata Carinthia, Teatro Potlach, Odin Teatret, polnisches Radio-Symphonieorchester,

Gert Jonke, Chris Pichler (ORF, Volkstheater Wien). Neben zahlreichen Auftritten in Österreich, Konzertreisen

nach Australien, Ägypten, Bosnien, Dänemark, Italien, Großbritannien, Polen, Slowenien, in die Türkei

und USA.

– s. o. P∏ocki OÊrodek Kultury - Dom Darmstadt, Stary Rynek 8, P∏ock

Autorentreffen mit Karl Markus Gauß und Präsentation seiner Bücher „Das europäische

Alphabet” und „Die versprengten Deutschen. Unterwegs in Litauen, durch die Zips und am

Schwarzen Meer” in polnischer Übersetzung. KARL MARKUS GAUSS – Schriftsteller, Essayist, Publizist,

seit 1991 Herausgeber und Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Literatur und Kritik“. 2006 wurde er als

Mitglied in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen und 2007 erhielt er das

Ehrendoktorat der Philosophie der Salzburger Universität.

In Zusammenarbeit mit dem Verlag Czarne. (deutsch mit polnischer Übersetzung)

Filmabend: „Heidenlöcher” (1986), ein Drama von Wolfram Paulus

Prod.: A/D, schwarz-weiß, 100 Min., deutsch

Mit: Florian Pircher, Albert Paulus, Helmut Vogel, Matthias Aichhorn, Rolf Zacher u. a.

Österreich, 1942. Ein Deserteur versteckt sich in den Höhlen in der Nähe eines kleinen Bergdorfes.

Aber die Gestapo und die örtliche Polizei sind dem Flüchtigen dicht auf den Fersen... „Gegenüber dem

modischen Schnickschnack und gefälligen Kunstgewerbe, gegenüber dem Durchschnitt, der sich im Kino

immer breiter macht, ist dieser stille, dichte “kleine” Film eine Augenweide.” (Süddeutsche Zeitung)

Eintrittskarten vor Ort

frei

frei

frei

37


Wann & Wo

Mi., 23.04.2008

– 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Do., 24.04.2008 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Sa. - So., 26. – 27.04.2008

- 10.00 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Veranstaltung

Philosophiesalon „Die 7 Todsünden – die 7 Kardinaltugenden”. Unter diesem Jahresthema wird

einmal im Monat ein Vortragender eingeladen ein Impulsreferat zu halten, das anschließend in eine

Diskussion mit dem Publikum münden soll. Das dritte Treffen leitet Marta Ko∏akowska mit einem Vortrag

ein. (polnisch)

Porträtkonzert Viktor Ullmann mit vokalen und kammermusikalischen Werken interpretiert von jungen

polnischen Musikern. VIKTOR ULLMANN – geb. 1898 in Cieszyn, 1944 ermordet in Auschwitz. Zunächst

Studium bei Schönberg in Wien, anschließend in Prag bei Zemlinsky. 1923 begann mit den “7 Liedern mit

Klavier” eine Serie erfolgreicher Uraufführungen seiner Kompositionen, die bis Anfang der 30er Jahre

andauerte. Dissonante Harmonik, hochgespannter musikalischer Ausdruck und meisterliche Beherrschung

der formalen Gestaltung gehören zu den Charakteristika von Ullmanns unverwechselbarem persönlichem Stil.

4. Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen des Jahresthemas „Die 7 Todsünden – die 7

Kardinaltugenden“, Leitung: Anna Twardowska. Weitere 3 Workshops sind geplant. (polnisch)

38

Eintritt

frei

frei

Anmeldung erforderlich!


Maria Przyby∏owska

freiraum&mitteleuropa

Warsztaty dla Êrednio zaawansowanych t∏umaczy literackich

prowadzone przez Mari´ Przyby∏owskà

Zaj´cia pierwszego cyklu warsztatów (III-VI 2008) b´dà si´ odbywa∏y

co dwa tygodnie do po∏owy czerwca br. w austriackim forum kultury.

Maria Przyby∏owska od oko∏o 30 lat t∏umaczy literatur´ niemieckoj´zycznà, a pe∏na bibliografia jej t∏umaczeƒ obejmuje ponad 30 pozycji.

Sà to przede wszystkim dzie∏a wspó∏czesnej literatury pi´knej, literatury faktu oraz literatury dzieci´cej.

Czytelnik polski zawdzi´cza znajomoÊç ksià˝ek Eliasa Canettiego czy Roberta Menasse przede wszystkim jej t∏umaczeniom.

Otrzyma∏a wiele nagród m.in. im. Karla Dedeciusa dla polskich t∏umaczy literatury niemieckoj´zycznej, austriackiego Ministra Kultury i Sportu

oraz polskiego PEN-Clubu.

Lista uczestników pierwszego cyklu warsztatów (III-VI 2008) wy∏onionych w drodze konkursu jest ju˝ zamkni´ta.

Na list´ rezerwowà mo˝na wpisaç si´ wysy∏ajàc maila na adres: agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

39


Skowyt o mi∏oÊçj

„O zwierz´tach”

w re˝yserii

¸ukasza Chotkowskiego

w Teatrze Polskim

w Bydgoszczy

(premiera 18.01.2008).

Pisze Michalina ¸ubecka

w Gazecie Wyborczej

Bydgoszcz nr 17

z dnia 21.01.2008:

tak by∏o

Polska prapremiera sztuki Elfriede Jelinek wprowadza na bydgoskà scen´ powiew brutalnej Êwie˝oÊci. “O zwierz´tach” to spektakl, który pora˝a dos∏ownoÊcià.

Widzowie t∏oczà si´ we foyer Sceny Kameralnej. Na ekranie telewizyjnym wyraêna twarz aktora Marka Tyndy. Niewzruszony opowiada, jak dobija handlu. Jego przedmiotem

sà dziewcz´ta z Europy Wschodniej. Mo˝e zamówiç ka˝dà, ka˝da b´dzie mu pos∏uszna, wszystkie spe∏nià te˝ najbardziej wyszukane i jednoczeÊnie najmniej wyrafinowane

˝yczenia klienta. Zdecydowanym g∏osem powtarza swój przera˝ajàcy refren: “B´d´ jà r˝nà∏ i b´d´ jà bra∏. Z wykoƒczeniem w ustach. Bez dop∏aty”. Bez zawahania, bez

skruchy, bez wzruszenia. Ka˝de jego s∏owo wbija si´ w cia∏o widza. Chcia∏oby si´ zas∏oniç uszy, uciec z foyer, ale nie mo˝na tego nie s∏uchaç. To poczàtek gwa∏tu na widzu.

“Nordyckie blondynki na przyk∏ad trzeba zamawiaç z góry “ - us∏yszymy zaraz jednà z zasad rzàdzàcych niezwyk∏ym przemys∏em. Dziewczyny sà na zamówienie. Ma byç

brunetkà z obfitym biustem, pon´tnym rudzielcem o kràg∏ych biodrach czy lubiç wyszukane zabawy? Wszystko da si´ za∏atwiç. Choç i tak najwa˝niejsze jest to, by by∏a

dost´pna - w okreÊlonym czasie, dla okreÊlonego m´˝czyzny. Na reszt´ mo˝na przymknàç oko. Za to mo˝na doczekaç si´ niez∏ych bonusów - dziewczyna oczytana:

komunikatywny angielski, niemiecki, francuski szczególnie, mo˝e wpaÊç z kole˝ankà.

Na scenie cztery profesjonalne aktorki: Beata Banurska, Dominika Biernat, Marta Âcis∏owicz i Anita Soko∏owska. Wcielajà si´ w role prostytutek i swoich szefowych

jednoczeÊnie. Zajmujà miejsca przy biurkach - jedynym elemencie scenografii. K∏adà si´ na nich, pokazujàc koronki poƒczoch, siadajà, unoszàc zalotnie sukienki.

Sà jak zwierz´ta na targu oczekujàce na sprzeda˝. Tyle, ˝e nie wyjà, jak tamte. UÊmiechajà si´ za to, kokietujàc m´˝czyzn na widowni.

Krzyczà bezg∏oÊnie. Zagubione w Êwiecie brutalnych alfonsów, m´skich zachcianek i obleÊnych klientów marzà o mi∏oÊci. Majà przecie˝ po kilkanaÊcie lat. Jednak nie

pragnà s∏odkiego ksi´cia wybawiciela. Chcà byç po˝àdane i marzà, by znalaz∏ si´ ktoÊ, kto doceni, co pragnà z siebie daç. Nie chcà ju˝ byç zdj´ciem ze strony

internetowej, oferujàcej ich us∏ugi.

Ale w tym Êwiecie tak ma∏o jest miejsca na dusz´. Sporo tu za to cia∏a. Sà gromady ludzi, chóralnie powtarzajàcych s∏owa. Ta sztuka przera˝a dos∏ownoÊcià. Zaproszone do

gry amatorki pot´gujà efekt. To zwyczajne dziewczyny z kucykiem, kole˝anki ze szko∏y, umalowane studentki i nobliwe starsze panie w per∏ach.

Opowiada o nich brutalny, rytmiczny j´zyk. W nim relacje mi´dzy kobietami i m´˝czyznami sà wyzbyte z uczuç. To interes - szybkie zaspokojenie potrzeb. Bohaterki jak

z armaty wyrzucajà z siebie zamówienia: “blondynka z obfitym biustem, dziewica, 17-tka, po francusku, po grecku”. Opowiadajà o wykorzystywanych dzieciach

- ch∏opcach, nieletnich dziewczynkach, które pod opiekà zakonnika zamieniajà si´ w Êwietnie sprzedajàcy si´ na ulicy towar. Wszystkie dosadnie akcentujà cielesnoÊç

- jest ona ich wrogiem - zdradza zalety, wystawiajàc na sprzeda˝, a jednoczeÊnie jest przedmiotem zabawy - kobiety Êmiejà si´, udajàc komentarze spragnionych m´˝czyzn.

Dyskretna re˝yseria ¸ukasza Chotkowskiego i Êwietne zgranie wszystkich aktorek przenoszà nas na krótko w inny Êwiat. Ze stworzonej przez Elfriede Jelinek sztuki ulepili swój

brutalny raport, w którym nieproste moralizatorstwo, a samo s∏owo wywo∏uje dreszcz i przera˝a dos∏ownoÊcià.

40


tak by∏o

1 i 2. Spotkanie z autorem

Oliverem Resslerem

i prezentacja ksià˝ki

„Alternative Economics,

Alternative Societies”

AFK, 15.01.2008

3. Wernisa˝ wystawy

Svenji Jill Deininger

„Zatracone po drodze”

AFK, 01.02.2008

4 - 6. Koncert zespo∏u

Mnozil Brass

Akademia Muzyczna

im. F. Chopina

w Warszawie

01.02.2008

7 i 8. Prezentacja przeglàdu sztuk

Micha∏a Walczaka

w Volkstheater w Wiedniu

AFK, 11.02.2008

1

2

3

4

5

6

7

8

41


42

w Bibliotece

Uniwersyteckiej

00-312 Warszawa,

ul. Dobra 56/66

prawa galeria,

3 pi´tro

tel. (0-22) 552 52 11

Biblioteka Austriacka jest ogólnodost´pna w godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej

(pon. – sob. w godz. 9.00 – 21.00 oraz nd. w godz. 15.00 – 20.00). Wypo˝yczanie: pon. – pt. w godz. 12.00 – 17.00

Bibliotekarze: Maciej Soborczyk, Micha∏ Dworakowski

Obecnie zbiory Biblioteki Austriackiej sk∏adajà si´ z 14 500 tomów. W naszych zbiorach znajdziecie Paƒstwo nie tylko ksià˝ki autorów austriackich,

ale równie˝ autorów innej narodowoÊci piszàcych na tematy zwiàzane z Austrià.

Oprócz tego Biblioteka Austriackia proponuje Paƒstwu szerokà ofert´ czasopism o tematyce kulturalnej, literackiej oraz o naukach spo∏ecznych.

W tygodnikach „Profil” i „News”, jak równie˝ w wydaniach weekendowych dzienników „Der Standard” i „Die Presse”

znajdà Paƒstwo informacje o aktualnych wydarzeniach w Austrii.

Katalog ksià˝ek Biblioteki Austriackiej jest dost´pny w internecie na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej www.buw.uw.edu.pl

przez link p.t. Biblioteka Austriacka - Oesterreich Bibliothek.

Biblioteka dla dzieci i m∏odzie˝y przy austriackim forum kultury, ul. Pró˝na 8

Austriackie forum kultury w Warszawie zaprasza serdecznie uczniów, nauczycieli i rodziców do biblioteki dla dzieci i m∏odzie˝y przy ul. Pró˝nej 8.

Biblioteka oferuje ok. 500 ksià˝ek po niemiecku, które mo˝na wypo˝yczyç, bàdê przejrzeç na miejscu w przytulnej atmosferze pokoju dzieci´cego.

Od listopada 2006 oferowane b´dà przedpo∏udniowe spotkania z ksià˝kami dla grup szkolnych i przedszkolnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Agnieszkà Borkiewicz, tel. 022 620 96 21 wew. 254, agnieszka.borkiewicz@bmaa.gv.at


Kursy

j´zyka niemieckiego

Deutsch-Sprachkurse

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz kursów poczàwszy od kursów dla dzieci, a skoƒczywszy na specjalistycznych kursach dla doros∏ych

bardzo zaawansowanych w nauce j´zyka (np. kursy t∏umaczeniowe czy j´zyka handlowego).

Kursy sà prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych lektorów i odbywajà si´ codziennie mi´dzy godz. 7.30 a 21.10.

JeÊli sà Paƒstwo zainteresowani naszà ofertà zapraszamy do:

Österreich Institut Warschau, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel. 331 91 36, 331 91 99, fax 331 91 39

e-mail: sekretariat@oei.waw.pl, leitung@oei.waw.pl, lektoren@oei.waw.pl

www.oesterreichinstitut.waw.pl, www.oesterreichportal.at, www.oesterreichinstitut.at/htm

Walter Maria Stojan

Ernestine Baig

Agnieszka Borkiewicz

Andrea Brzoza

Martina Gareis

Christina Tabor

Natalia Wawrzewska

Jolanta ˚ukowska

● dyrektor, Radca Kulturalny Ambasady Austrii

● wicedyrektor, Attache Kulturalny Ambasady Austrii

● literatura, redakcja „Secesji”

● redakcja programu, muzyka

● sprawy administracyjne, Attache Kulturalny Ambasady Austrii

● Galeria Austriacka, teatr

● asystentka, sekretariat

● asystentka, sekretariat

Lektorzy austriaccy:

mgr Elvin Strojil, Katedra Literatury Niemieckiej, Uniwesytet ¸ódzki, tel./fax (042) 665 53 80

mgr Alexander Höllwerth, Instytut Germanistyki, UAM Poznaƒ, tel. (061) 829 35 40

dr Markus Eberharter, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, tel./fax (022) 826 13 91

mgr Margit Eberharter, Katedra Filologii Germaƒskiej, UMK Toruƒ, tel./fax (056) 621 09 09

Czytelnia Austriacka Poznaƒ, ul. Zwierzyniecka 7, tel./fax (061) 829 25 20 tel. (061) 829 24 24

Andrzej Nowaczyk ● opracowanie graficzne programu - (Na ok∏adce: „Looking for the solution 2” Anny Orbaczewskiej)

Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do zmian w programie; informacje w austriackim forum kultury.

43

More magazines by this user
Similar magazines