program Listopad - Grudzień 2007 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Listopad - Grudzień 2007 - Austriackie Forum Kultury

listopad / grudzieƒ


2

Dobre jest to, co min´∏o

dobre jest to, co nadchodzi

a nawet dobra jest teraêniejszoÊç

Tymi s∏owami zamykamy rok 2007 proponujàc liczne imprezy, które dadzà wyraz

tegorocznemu programowi pt. „Dyskomfort w kulturze”, które przygotujà nowe myÊli

i które skierujà naszà uwag´ na wspólnà teraêniejszoÊç.

Zmiany globalne (terroryzm, neofundamentalizm, migracje) stawiajà przed Europà jako

kontynentem i strukturà politycznà (UE, Rada Europy, OBWE) wyzwania, jak pytanie

o podstawy wspó∏istnienia kultur, narodów a w szczególnoÊci ludzi w Europie.

KoÊcio∏y, z KoÊcio∏em Rzymsko-Katolickim na czele, nadal odgrywajà znaczàcà rol´

w Europie, przewodzàc i pomagajàc ludziom, którzy poszukujà odpowiedzi na pytanie

o sens ˝ycia doczesnego.

Pokojowe zrastanie si´ Europy w coraz wi´kszym stopniu okreÊlane jest przez relacje

z tradycjami religijnymi i kulturami, które dzi´ki migracji (Islam) i przez rozpad Bloku

Wschodniego (koÊció∏ prawos∏awny w Rumunii, Bu∏garii, na Ba∏kanach Zachodnich

i na Ukrainie), przenikajà z peryferii Europy i stajà si´ dlaƒ kwestiami kluczowymi.

Dlatego austriackie forum kultury w Warszawie wraz z Katedrà Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu

Warszawskiego rozpoczyna 7 listopada 2007 cykl paneli dyskusyjnych, które

poÊwi´cone b´dà wzajemnej relacji religii i paƒstwa. Jako pierwszy przedstawiony

zostanie islam, nast´pnie zwrócimy si´ ku wyznaniu moj˝eszowemu a w roku 2008

zaprosimy Paƒstwa na trzy kolejne dyskusje.

Wachlarz imprez obejmuje szereg propozycji: od Dni Austrii w Bydgoszczy i P∏ocku,

przez Festiwal Filmowy Toffi w Toruniu i koncerty w Lublinie, Kaliszu i P∏ocku,

po spotkania literackie z Gertem Jonke w ¸odzi i Warszawie oraz z Gerhardem Ruissem

w Warszawie, Toruniu i Olsztynie. W ¸odzi odb´dzie si´ ponadto mi´dzynarodowa

konferencja germanistyki i wiedzy o teatrze pt. „Felix Austria”, która przedstawi

dokonania austriackich twórców teatralnych od poczàtków XX wieku.

Zespó∏ austriackiego forum kultury w Warszawie ju˝ teraz pragnie z∏o˝yç wszystkim przyjacio∏om

oraz publicznoÊci b∏ogos∏awionych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

i szcz´Êliwego Nowego Roku 2008.

bezradni jak dzieci

i doÊwiadczeni jak starcy

jesteÊmy po prostu wolni

Walter Maria Stojan


Gut ist was verging

gut ist was kommt

sogar das heute

ist gut

Mit diesen Worten beschließen wir das Jahr 2007 mit einer Fülle von Veranstaltungen,

die unser Jahresthema „Das Unbehagen in der Kultur“ zum Ausdruck bringen, neue

Gedanken vorbereiten und das gemeinsame Heute im Zentrum unseres Interesses

begleiten.

Die globalen Veränderungen (Terrorismus, Neofundamentalismus, Migration) stellen

Europa, als Kontinent und als politisches Gebilde (EU, Europarat, OSZE), vor

Herausforderungen, die Fragen über die Grundlagen des Zusammenlebens der

Kulturen, Nationen, und in wichtigster Hinsicht der Menschen in Europa aufwerfen.

Die Kirchen, dabei an führender Stelle die römisch-katholische Kirche, spielen in

Europa weiterhin eine wichtige Rolle für die Leitung und Hilfe des Menschen, der auf

der Suche nach der Antwort zur Sinnfrage des Lebens im Diesseits unterwegs ist.

Das friedliche Zusammenwachsen Europas wird in zunehmendem Maße auch von der

Beschäftigung mit jenen religiösen Traditionen und Kulturen bestimmt, die durch

Migration (Islam) oder durch den Zerfall des „Ostblocks“ (Orthodoxie in Rumänien,

Bulgarien, Westbalkan, Ukraine), von den Rändern Europas kommend, zu einer

Kernfrage geworden sind.

Daher beginnt das österreichische kulturforum warschau gemeinsam mit dem Erasmus

– Lehrstuhl der Universität Warschau am 07.11.2007 eine Reihe von Paneldiskussionen,

die sich unter dem Titel „Der Gottesstaat“ mit der Wechselwirkung von Religion

und Staat auseinandersetzen. Wir beginnen mit dem Islam und wenden uns dann dem

Judentum zu, um im Jahre 2008 drei weitere Diskussionen folgen zu lassen.

Das Kaleidoskop der Veranstaltungen reicht aber von den Österreichtagen in Bydgoszcz

und Plock, über das Filmfestival Toffi in Torun und Konzerten in Lublin, Kalisz, Plock zu

Lesungen mit Gert Jonke in Lodz und Warschau sowie mit Gerhard Ruiss in Warschau,

Torun und Olsztyn. In Lodz findet auch eine internationale Germanisten- und

Theaterwissenschaftenkonferenz statt, die sich unter dem Titel „Felix Austria“ mit dem

österreichischen Theaterschaffen ab dem 20. Jahrhundert beschäftigen wird.

Das Team des österreichischen kulturforums warschau darf bereits jetzt allen

Besucherinnen und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in

das Jahr 2008 wünschen.

ratlos wie kinder

erfahren wie greise

sind wir einfach frei

Walter Maria Stojan

3


Kiedy, gdzie i jak Impreza

Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

4

30.10.2007 (wt.)

godz. 12.00

Muzeum Historyczne

m. st. Warszawy

Rynek St. Miasta 28-42

Warszawa

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

„Warszawa – Wiedeƒ.

Szlakiem przypadkowych

podobieƒstw 2002 – 2006”

Fotografie Janusza Sujeckiego

Wystawa czynna do

2 grudnia 2007

Na wystawie prezentowane b´dà 24 zestawienia podobnych do siebie

miejsc, budowli oraz detali architektonicznych Warszawy i Wiednia.

W sierpniu 2002 r. autor zdj´ç dostrzeg∏ wyraêne podobieƒstwo mi´dzy

grupà wczesnomodernistycznych kamienic na Mariahilferstrasse

a zabudowà warszawskiej ulicy Lwowskiej. Gdy podobieƒstw takich

znajdowa∏ coraz wi´cej, zaczà∏ spisywaç zbli˝one wyglàdem miejsca

i budowle oraz fotografowaç je. Pomys∏ wystawy narodzi∏ si´ wiosnà

2004 r., gdy autor dysponowa∏ ju˝ kilkunastoma zestawieniami zdj´ç

ukazujàcych podobne do siebie miejsca w obu stolicach.

Podobieƒstwa – z wyjàtkiem zestawienia kamienic w Al. Jerozolimskich

55 i Getreidemarkt 2 – sà ca∏kowicie przypadkowe. Wystawa jest, wi´c

wy∏àcznie zaproszeniem do wspólnej zabawy, a tak˝e prezentem dla

mi∏oÊników Warszawy i Wiednia, gdy˝ ukazuje zarówno ciekawe,

jak i pi´kne fragmenty obu miast.

Sponsorem katalogu wystawy jest m. in. Austriackie Forum Kultury.

www.mhw.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

wystawa


06.11.2007 (wt.)

godz. 12.00

Muzeum Narodowe

Al. Jerozolimskie 3

Warszawa

Bilety w kasach

muzeum

Otwarcie wystawy

„Malarstwo flamandzkie

doby Rubensa, Van Dycka

i Jordaensa 1608 – 1678”

Wystawa czynna

od 07.11. do 31.12.2007

Wystawa ta jest g∏ównym wydarzeniem artystycznym w Muzeum

Narodowym w Warszawie i w Polsce w 2007 roku. Pokazane zostanà

na niej wybitne dzie∏a malarzy flamandzkich ze zbiorów

Kunsthistorisches Museum, Liechtenstein Museum i Gemäldegalerie

der Akademie w Wiedniu, Gemäldegalerie Alte Meister w Kassel oraz

czo∏owych muzeów polskich. Na wystawie zaprezentowanych zostanie

85 obrazów. Trzon wystawy stanowiç b´dà dzie∏a Petera Paula Rubensa

(1577–1640). B´dzie mo˝na tak˝e zobaczyç dzie∏a innych wielkich

mistrzów malarstwa, jak Antonie van Dyck, Jacob Jordaens, David

Teniers, Frans Snyders, Jan Fyt, Jan de Heem. Uzupe∏nieniem wystawy

b´dzie prezentacja obrazów nieflamandzkich, które ukazujà ogromny

i dalekosi´˝ny wp∏yw formu∏y barokowego malarstwa flamandzkiego

na malarstwo europejskie (g∏. W∏ochy, Niemcy, Holandia, Hiszpania)

oraz na sztuk´ polskà XVII wieku.

B´dzie to niezwyk∏a wystawa, niespotykana w historii muzeów polskich.

Autorzy wystawy: Antoni Ziemba, Hanna Benesz, Beata Purc-St´pniak

przy wspó∏pracy Macieja Monkiewicza.

www.mnw.art.pl

Od lewej:

Jacob JORDAENS

Âwi´ta Rodzina w otoczeniu anio∏ów, ok. 1616-1617

Deska, 106 x 222 cm

Nr. inw.: M.Ob.17 MNW

Abraham JANSSENS

Op∏akiwanie, ok. 1624

P∏ótno, 155 x 180,5 cm

Nr inw.: M.Ob.1680 MNW

wystawa

5


Kiedy, gdzie i jak Impreza

Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

6

07.11.2007 (Êr.)

28.11.2007 (Êr.)

godz. 12.00

Biblioteka Uniwersytetu

Warszawskiego

ul. Dobra 56/66

Warszawa

Wst´p wolny

„Paƒstwo Bo˝e”

5 paneli dyskusyjnych

na temat relacji

religia – paƒstwo

I „Europa i Islam”

– szanse i wyzwania

II „Ziemia obiecana”

– ˚ydzi pomi´dzy Izraelem

i Europà

(po polsku)

Zmiany globalne (terroryzm, neofundamentalizm, migracje) stawiajà

przed Europà jako kontynentem i strukturà politycznà wyzwania, które

pociàgajà za sobà pytania takie o podstawy wspó∏istnienia kultur,

narodów, a w szczególnoÊci ludzi w Europie. Pokojowe zrastanie si´

Europy w coraz wi´kszym stopniu uzale˝nione jest od stosunku do

tradycji religijnych i kultur, które dzi´ki migracji (islam) i przez rozpad

Bloku Wschodniego (prawos∏awie w Rumunii, Bu∏garii, na Ba∏kanach

Zachodnich i na Ukrainie) przenikajà z peryferii Europy i stajà si´

kluczowymi problemami.

We wspó∏pracy z Katedrà Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu

Warszawskiego AFK w Warszawie organizuje od 7 listopada 2007 roku

seri´ pi´ciu paneli dyskusyjnych, które poÊwi´cone b´dà wzajemnej

relacji religii i paƒstwa. Cykl ten zwieƒczy konferencja w ramach

europejskiego roku dialogu mi´dzykulturowego, która zorganizowana

zostanie przez Miasto Sto∏eczne Warszawa we wspó∏pracy

z Prezydencjà S∏owenii w Radzie Europy, Rumuƒskim Instytutem

Kultury, AFK w Warszawie w czerwcu 2008 roku.

Szczegó∏owe informacje znajdà Paƒstwo

na stronie internetowej AFK.

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

nauka


08 - 11.11.2007

Toruƒ

Terminy i miejsca

b´dà dost´pne

na stronach AFK

i festiwalu

Bilety w kasach kin

Po stronie lewaj:

kadry z filmu „Fallen”

po stronie prawej:

kadry z filmu „Die Fälscher”

i „Spiele Leben”

5 TOFFI Film Festiwal,

na którym

b´dzie prezentowanych

6 filmów austriackich

(wersje oryginalne

z napisami po polsku)

„BÖSE ZELLEN” – 2003, re˝yseria i scenariusz: Barbara Albert

Obsada: Kathrin Resetarits, Ursula Strauss, Georg Friedrich, Marion

Mitterhammer, Martin Brambach, Desiree Ourada, Gabriela Schmoll,

Rupert Lehofer i inni.

„FALLEN” – 2006, re˝yseria i scenariusz: Barbara Albert

Obsada: Birgit Minichmyer, Nina Proll, Ursula Strauss,

Kathrin Resetarits, Gabriela Hegedüs, Georg Friedrich i inni.

„HUNDSTAGE“ – 2001, re˝yseria: Ulrich Seidl,

scenariusz: Ulrich Seidl, Veronika Franz, obsada: Maria Hofstätter,

Georg Friedrich, Erich Finsches, Victor Hennemann, Christine Jirku,

Victor Rathbone, Claudia Martini i inni.

„DIE FÄLSCHER” – 2006, re˝yseria i scenariusz: Stefan Ruzowitzky

Obsada: Karl Markovics, August Diehl, Devid Striesow,

Martin Brambach, August Zirner, Veit Stübner, Marie Bäumer,

Dolores Chaplin i inni.

„IMMER NIE AM MEER” – 2007, re˝yseria: Antonin Svoboda

Obsada: Christoph Grissemann, Dirk Stermann, Heinz Strunk,

Philip Bialkowski, Markus Hering, Maria Hofstätter,

Eva M. Neubauer i inni.

„SPIELE LEBEN” – 2005, re˝yseria: Antonin Svoboda

Obsada: Georg Friedrich, Birgit Minichmayr, Gerti Drassl,

Andreas Patton, Annemarie Schleinzer.

www.festivaltoffi.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

film

7


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

8

09.11.2007 (pt.)

godz. 18.00

galeria austriacka

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

Bianki Rolando

„Stój, bo strzelam!“

Wystawa czynna

do 05.12.2007

Na wystawie zaprezentowany zostanie cykl grafik offsetowych

i rysunków, nawiàzujàcych do tematu zagro˝enia. Zagro˝eniem dla nas

nie jest karabin maszynowy czy bomby atomowe, ale s∏owa i obrazy.

Artystka, która tworzy prace zarówno wizualne, jak i literackie, ukazuje

nam fuzj´ s∏ów i obrazów. S∏owo przekomarza si´ z obrazem,

chowa si´ za nim, ukrywa si´ po to, by staç si´ rebusem i zagadkà.

W niektórych pracach autorka wykorzystuje stylistyk´ i estetyk´ Êwiatów

z gier komputerowych. Ten zabieg sprawia, ˝e mo˝emy si´ poczuç jak

wyeliminowani z gry, bo ka˝da ods∏ona nie jest polem bitwy, ale polem

nieporozumieƒ. Sztuka nie s∏u˝y tylko dekoracji jest ciàg∏ym

zagro˝eniem dla innych i dla siebie samej. „S∏owo to nabój”

– odpowiednio wycelowane mo˝e zraniç, mo˝e byç niebezpieczne.

Wystawa ukazuje nam, ˝e ∏agodna w formie rysunkowej fuzja s∏owa

i obrazu to tylko t∏umik. By nie by∏o s∏ychaç z∏owrogiego huku,

a pozosta∏ celny „strza∏” w widza.

BIANKA ROLANDO (ur.1979) jest asystentkà w Instytucie Mediów na ASP

w Warszawie i prowadzi Pracowni´ Dzia∏aƒ Artystycznych Gender na Gender

Studies Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje prace wizualne prezentowa∏a

na wystawach w Polsce i za granicà. Jest autorkà ksià˝ki „Rozmówki w∏oskie”

Wydawnictwo SIC! 2007, zbioru opowiadaƒ inspirowanych sztukà w∏oskà.

http://free.art.pl/12rzezba/pliki/pra

ce/rolando.htm

Christina Tabor

tel. 022 620 96 20/21 wew. 231

christina.tabor@bmeia.gv.at

wystawa


15.11.2007 (czw.)

godz. 17.15 – 20.15

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Uwaga: iloÊç miejsc

ograniczona!

Konieczne zapisy!

15 – 17.11.2007

¸ódê

Warsztaty

kreatywnego pisania:

Spotkanie

z literaturà austriackà,

kreatywne pisanie.

Elias Canetti

– Masa i w∏adza

(po polsku)

Konferencja

Zapraszamy na warsztaty pisarskie z Danutà Dowjat, na wspólne

odkrywanie talentów, poszukiwanie osobistego j´zyka wyrazu i nowych

mo˝liwoÊci komunikowania ze Êwiatem. Nawiàzujàc do myÊli Freuda,

pochodzàcej z eseju „Dyskomfort w kulturze”, spróbujemy byç

niezadowoleni w literaturze. Za pomocà çwiczeƒ pisarskich, b´dziemy

dyskutowaç z autorami dzie∏, k∏óciç si´ z nimi, poprawiaç ich, wytykaç

im wpadki. Napiszemy swojà, lepszà wersj´ utworów.

DANUTA DOWJAT - pisarka, dziennikarka, t∏umaczka, autorka etiud

filmowych. Ma na swoim koncie 5 powieÊci dla m∏odzie˝y i ponad 200

opowiadaƒ, ukoƒczy∏a kurs scenariuszowy w WSF. Od roku 1998

prowadzi warsztaty twórczego pisania w PSF Centrum Kobiet

w Warszawie, a od niedawna wspó∏pracuje z fundacjà „U èród∏a”.

Warsztaty odbywaç si´ b´dà w ka˝dy trzeci czwartek miesiàca.

Danuta Dowjat

FELIX AUSTRIA – Dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od

poczàtku XX wieku (po niemiecku i po polsku)

Szczegó∏owe informacje w rubryce „werkstatt&wissenschaft”

www.u-zrodla.pl

Informacje i zapisy:

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

warsztaty literackie / nauka

9


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

10

16.11.2007 (pt.)

godz. 19.00

Czarna Galeria

Marsza∏kowska 4/3

Warszawa

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

„Science Fictions”

Wystawa czynna

do grudnia 2007

Na wystawie zaprezentowane zostanà prace nast´pujàcych artystów:

Davide Balula (FR), Nikolaus Gansterer (A), Igor Krenz (PL),

Mahony (A), David Moises / Chris Janka (A), Fabian Seiz (A),

Johannes Vogl (DE) i inni.

Po wystawie „The Lab“, która odby∏a si´ w Wiedniu i która zajmowa∏a

si´ poj´ciem laboratorium jako metaforà twórczoÊci artystycznej,

wystawa „Science Fictions” stara si´ przybli˝yç aspekt absurdalnoÊci,

który pojawi∏ si´ u niektórych artystów bioràcych udzia∏ w pierwszej

wystawie w podejÊciu do tematu „nauka i jej metody”, zarówno

od strony formalnej, jak i merytorycznej.

www.czarnagaleria.art.pl

Christina Tabor

tel. 022 620 96 20/21 wew. 231

christina.tabor@bmeia.gv.at

wystawa

praca: Johannes Vogl, Marmeladenbrotmaschine, 2007


16.11.2007 (pt.)

godz. 19.00

Filharmonia Lubelska

im. H. Wieniawskiego

M. Curie-Sk∏odowskiej 5

Lublin

Bilety w kasach

filharmonii

Koncert symfoniczny

Wykonawcy:

LECH NAPIERA¸A – fortepian, ARTUR JANDA – fortepian,

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej,

PIOTR WIJATKOWSKI – dyrygent

W programie:

A. Webern – Passacaglia na orkiestr´ (1908)

J. Takács – II Koncert fortepianowy op. 60 na fortepian,

orkiestr´ smyczkowà i perkusj´

R. Batik – Koncert fortepianowy nr 1 „Meditation Upon Peace”

B. Bartók – Taƒce rumuƒskie

JENÖ TAKACS (1902 – 2005) – od impresjonizmu i w´gierskiej

muzyki ludowej poczàwszy Takacs w swojej twórczoÊci wykorzysta∏

niemal wszystkie wp∏ywy XX wieku, z technikami seryjnymi i aleatorykà,

i po∏àczy∏ je we w∏asnym stylu, który pozyska∏ sobie wielu mi∏oÊników

na ca∏ym Êwiecie.

ROLAND BATIK (*1951) – pianista i kompozytor z pewnoÊcià

poruszajàcy si´ pomi´dzy stylami, chcàc zatrzeç granice – jego

zdaniem sztuczne – mi´dzy muzykà powa˝nà i rozrywkowà.

www.filharmonialubelska.pl

www.doblinger-musikverlag.at

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka

Artur Janda, Lech Napiera∏a

Roland Batik, Jenö Takács

11


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

12

19.11.2007 (pon.)

godz. 18.00

oraz godz. 19.30

Teatr RozmaitoÊci

ul. Marsza∏kowska 8

Warszawa

Wst´p wolny

Wieczór literacko-muzyczny

Jonke & Mütter

(po niemiecku)

oraz

próba czytana sztuki

„Zatopiona katedra”

Gerta Jonke

z cyklu „Wariacje”

we wspó∏pracy z Agencjà ADiT

We wspó∏pracy z aktorami

TR Warszawa

(po polsku)

Wyobra˝amy sobie te wspólne wyst´py Gerta Jonke i Bertla Müttera

jako ca∏kowicie spontaniczny, artystyczny dialog coram publico:

kiedy Gert Jonke czyta swoje teksty, to nie tylko je czyta, ale celebruje

je w niepowtarzalny, intensywny sposób, wr´cz sam staje si´ swoim

tekstem. Bertl Mütter koresponduje z nim na puzonie, podkreÊla,

przekreÊla, dodmuchuje w swoim bardzo indywidualnym muzyczno-

-mówionym j´zyku.

GERT JONKE – ur. 1946 w Klagenfurcie, obecnie mieszka w Wiedniu.

Studiowa∏ germanistyk´, histori´, filozofi´ i muzykologi´ na Uniwersytecie

Wiedeƒskim. Przez d∏u˝szy czas przebywa∏ w Londynie, Hamburgu i Frankfurcie

oraz Argentynie. Otrzyma∏ nagrody im. Bachmann, im. Kafki, im. Kleista,

im. Schnitzlera i nagrod´ teatralnà im. Nestroya. Ma na swoim koncie liczne

publikacje.

BERTL MÜTTER – ur.1965 w Steyr, pracuje w Wiedniu jako puzonista,

kompozytor, pisarz i improwizator. Studiowa∏ na Uniwersytecie Muzycznym

w Grazu. Ch´tnie bierze udzia∏ w projektach ∏àczàcych ró˝ne rodzaje sztuk,

n.p. z artystkà pracujàcà ze Êwiat∏em, Victorià Celon albo pisarzami Franzoblem,

Josefem Haslingerem czy Gertem Jonke. Najch´tniej gra solo lub w ma∏ych

zespo∏ach. Koncertuje na ca∏ym Êwiecie, od meksykaƒskiej d˝ungli, slumsów

w D˝akarcie, Sahary po najwi´ksze europejskie sale koncertowe.

Prowadzi warsztaty muzyczne.

www.literaturhaus.at

www.muetter.at

www.trwarszawa.pl

Agencja ADiT

tel. 022 783 98 71

www.adit.art.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Agnieszka Borkiewicz

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

teatr / muzyka


Gert Jonke w ZATOPIONEJ KATEDRZE stworzy∏ prostych bohaterów:

par´ nowo˝eƒców demolujàcych pokój podczas k∏ótni, lekarza i inne

dziwne istoty – rezydentów domu starców, i specjalny kunsztowny

j´zyk, który jako jedyny zostanie ocalony z katastrofy, w której po kolei

znikajà materialne przestrzenie (sypialni, domu starców). Kiedy wody

jeziora opadnà i wynurzy si´ – symbol pi´kna minionego Êwiata,

pozostawi nas z niepokojàcym pytaniem o absurd Êwiata, jego chaos,

sens materii i antymaterii i istot´ j´zyka. Z bolesnym poczuciem

humoru pozostawi nas autor sam na sam z pytaniem o zanikajàce

pi´kno. Sztuka Jonkego mia∏a prapremier´ w 2005 w Akademii Theater

w Wiedniu. W wiedeƒskiej inscenizacji re˝yserka Pohle pozwoli∏a sobie

na w∏asnà inscenizacj´, spowalniajàc czas akcji. Tekst daje wiele

mo˝liwoÊci interpretacji.

„Jonke w sposób bardzo delikatny pokazuje szaleƒstwo tego Êwiata.

Jego teatr absurdalny, przestawiajàc rzeczywistoÊç, otwiera perspektyw´

na wielki chaos za pedantycznym porzàdkiem.”(Die Welt)

„Kawa∏ek lekkiej poezji, zawieszonej mi´dzy màdroÊcià i dowcipem.

Gra, która dopuszcza mo˝liwoÊç myÊlenia. Radosna wyprawa w Êwiat

fantazji.” (Neue Zürcher Zeitung)

Gert Jonke

Bertl Mütter

13


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

14

20.11.2007 (wt.)

godz.18.00

P∏ocki OÊ. Kultury i Sztuki

Dom Darmstadt

Stary Rynek 8

P∏ock

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

„Przep∏yw” - akwarele

Angeli Kaisermayer

w ramach

Dni Austrii w P∏ocku

Wystawa czynna

do 02.12.2007

ANGELA KAISERMAYER – ur. w 1954 r. w Lienz we wschodnim Tyrolu

w Austrii. Kszta∏ci∏a si´ pod kierunkiem profesora Petera Prandstettera.

Zajmuje si´ g∏ównie technikà akwareli. „Wsz´dzie kolory. ˚ywy ruch

p´dzla i zmieniajàce si´ sekwencje formy obrazujà poczucie ciàg∏ych

zmian. Dzi´ki odpowiednio utrzymanym proporcjom mi´dzy Êwiat∏em,

a ciemnoÊcià oraz w wywa˝onym u˝yciu ciep∏ych i zimnych barw

zachowana zostaje równowaga.” (Prof. dr Konrad Oberhuber, Zbiór

grafik w muzeum Albertina w Wiedniu) Prace Angeli Kaisermayer by∏y

wielokrotnie prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Dzie∏a artystki znajdujà si´ w licznych zbiorach prywatnych. Stanowià

równie˝ w∏asnoÊç m.in.: Wydzia∏u ds. Kultury w kraju Tyrol oraz zbioru

grafik muzeum Albertina w Wiedniu.

www.dd.pokis.pl

Christina Tabor

tel. 022 620 96 20/21 wew. 231

christina.tabor@bmeia.gv.at

wystawa

Angela Kaisermayer


20.11.2007 (wt.)

godz.18.00

Sala Koncertowa APK

przy Wy˝szej Szkole

Gospodarki

ul. Królowej Jadwigi 14

Bydgoszcz

21.11.2007 (Êr.)

godz. 18.00

P∏ocki OÊ. Kultury i Sztuki

Dom Darmstadt

Stary Rynek 8

P∏ock

Wst´p wolny

Koncerty zespo∏u muzyki

ludowej„triovial”

w ramach Dni Austrii

w Bydgoszczy i P∏ocku

Sponsor:

triovial — co to jest?

Trio, które gra muzyk´ trywialnà? Nie brzmi to zbyt obiecujàco...

Je˝eli natomiast s∏owo „trywialne” nie rozumiemy w znaczeniu „ma∏o

ambitne”, tylko jako „pierwotne”, wtedy zdecydowanie zbli˝ymy si´ do

sedna sprawy.

„triovial” jest nazwà roboczà grupy trójki m∏odych muzyków, którzy

posilili si´ tradycyjnà austriackà muzykà ludowà i którzy odwa˝yli si´

zaryzykowaç wykonania w troch´ odmiennej instrumentacji. Czysta

radoÊç Êpiewania – od jod∏owania po pieÊni – poprowadzi nas przez

najró˝niejsze gatunki muzyki ludowej. Âpiewajà o weso∏ym ˝yciu na

wsi, o narzekajàcym ch∏opie, o kochajàcych i ˝egnajàcych si´ i w ten

sposób komentujà prawie wszystkie mo˝liwe sytuacje ˝yciowe...

Muzyka jest stara, brzmienie jest nowe.

triovial – kto to jest?

„triovial” to: Julia Lacherstorfer (skrzypce i Êpiew),

Laura Wösch (kontrabas i Êpiew)

oraz Horst Lackinger (saksofon i Êpiew).

www.triovial.at

www.dd.pokis.pl

TPA Bydgoszcz

Tel/Fax 052 363 89 09

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka

15


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

16

22.11.2007 (czw.)

godz.17.00

P∏ocki OÊ. Kultury i Sztuki

Dom Darmstadt

Stary Rynek 8

P∏ock

Wst´p wolny

Pokaz filmu

„Rodowody” (2001)

w ramach

Dni Austrii w P∏ocku

(wersja oryginalna

z napisami po polsku)

Film w re˝yserii Lukasa Stepanika i Roberta Schindela na podstawie

jego powieÊci „Rodowody”, Wyd. Austeria, t∏umaczenie Jacek Buras.

Obsada: Peter Simonischek, Daniel Olbrychski, Ruth Rieser, August

Zirner i inni.

Prod. CULT Filmproduction GmbH, Wiedeƒ, kolor, 110 min.

Jednà z g∏ównych postaci powieÊci i filmu jest ˝ydowsko-austriacki

pisarz Hermann Gebirtig, wi´zieƒ obozów koncentracyjnych, który po

latach emigracji w USA przyje˝d˝a do Wiednia jako Êwiadek w procesie

nazistowskiego zbrodniarza. Przesz∏oÊç, o której chcia∏by zapomnieç,

dopada go zupe∏nie inaczej ni˝ Konrada Sachsa, syna nazistowskiego

lekarza w OÊwi´cimiu (postaç wzorowana na Niklasie Franku, synu

Hansa Franka), ale uporaç si´ z nià nie potrafià obaj. Film ukazuje

trudnoÊç wzajemnego zrozumienia i porozumienia ˚ydów i nie-˚ydów

po holocauÊcie, tych, którzy prze˝yli, i potomków ich oprawców,

a tak˝e powszechnoÊç spychania przesz∏oÊci w niepami´ç z jednej

i niemo˝noÊç zapomnienia o niej z drugiej strony.

www.gebuertig.com

www.schindel.at/film_gebuertig.htm

www.dd.pokis.pl

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

film


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

18

22.11.2007 (czw.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Wieczór filmowy

„Schöne Tage” (1981)

(po niemiecku)

„Fritz Lehner, jak ˝aden inny austriacki twórca filmowy, przepe∏niony

jest kulturà Austrii.” Claus Philipp

Per∏a wÊród austriackich filmów literackich, obecnie legendarna ju˝

produkcja ORFu: przejmujàca adaptacja powieÊci autobiograficznej

Franza Innerhofera „Schöne Tage” (Pi´kne Dni) za pomocà mocnych

obrazów opowiada histori´ nieÊlubnego dziecka ch∏opki z austriackich

gór, które walczy z wieloma trudnoÊciami, ˝eby si´ wydostaç

z ciasnego wiejskiego Êwiata.

Wi´kszoÊç aktorów to amatorzy ze Êrodowiska ch∏opskiego, a dialogi

tylko po cz´Êci by∏y wczeÊniej naszkicowane.

Re˝yseria: Fritz Lehner, prod. ORF, 152 min., kolor

Obsada: Andreas Umnig, Martin Fritz, Johann Woschitz,

Veronika Dovjak, Josef Holister, Regina Maurer i inni.

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

film


23.11.2006 (pt.)

godz. 20.15

Klub „Tygmont”

ul. Mazowiecka 6/8

Warszawa

Bilety w kasie klubu

24.11.2006 (sob.)

godz. 18.00

CKiSz w Kaliszu

ul. ¸azienna 6

Kalisz

Bilety w Centrum

Kultury

Koncerty jazzowe

Philipp Nykrin Trio

w ramach

XXXIV Festiwalu

Pianistów Jazzowych

w Kaliszu

„W muzyce Philippa Nykrina rozpoznaj´ wiele elementów znanych mi

z moich w´drówek muzycznych: t∏o europejskie i klasyczne jako punkt

wyjÊcia i wszechobecna wibracja, jazz, jako pole definicji tego,

co w∏asne, drogi ewakuacyjne pochodzàce z innych gatunków nowej

muzyki chroniàce przed rutynà oraz – niejako w nieustannej podró˝y

pomi´dzy tymi polami – instynktowne zmierzenie si´ z zagro˝eniem

zatracenia autentycznoÊci przy okazji klasycznych poszukiwaƒ pi´kna.

Jako form´ Nykrin wybra∏ trio fortepianowe, sk∏ad, który funkcjonuje

wed∏ug w∏asnych regu∏. Fortepian, perfekcjonista abstrakcji, zawsze

bardzo dyplomatyczny, wchodzàc w dialog z basem i perkusjà,

jakby ziemià, która zaprasza do uzewn´trzniania si´. Na tym polu

od dziesiàtek lat powstajà napi´cia, Philipp Nykrin dodaje nowy akapit

do tej zajmujàcej historii. W zasadzie nie trzeba dodawaç, ˝e to si´

dzieje we wspó∏pracy z jego muzykami i na najwy˝szym poziomie.”

Christoph Cech

PHILIPP NYKRIN TRIO powsta∏o w 2003 roku w czasie wspólnych

studiów jego cz∏onków na wydziale jazzu i muzyki improwizowanej na

Uniwersytecie Muzycznym im. Brucknera w Linzu. Philipp Nykrin jest

zdobywcà nagrody „The New Austrian Sound of Music“ Austriackiego

Ministerstwa Spraw Europejskich i Mi´dzynarodowych.

Sk∏ad: Philipp Nykrin – fortepian, Stephan Kondert – bas,

Peter Kronreif – perkusja

www.ckis.kalisz.pl

www.tygmont.com.pl

Klub „Tygmont”

tel. 022 828 34 09

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka

19


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

20

24.11.2007 (sob.)

godz. 18.00

Centralna

Biblioteka Rolnicza

Krakowskie PrzedmieÊcie

66

Warszawa

Bilety na miejscu

Koncert muzyki i taƒca

dawnej Irlandii,

Szkocji i Anglii

w wykonaniu zespo∏u

„Quadriga Consort”

i Zespo∏u

Taƒca Historycznego

„Pawanilja”

Koncert w ramach

XVII Festiwalu Muzyki Dawnej

Zespó∏ QUADRIGA CONSORT powsta∏ w 2000 roku i dzia∏a pod kierownictwem

klawesynisty i aran˝era Nikolausa Newerkly’ego. Zdoby∏ sobie poczesne miejsce

poÊród austriackich zespo∏ów muzyki dawnej ∏àczàcych przesz∏oÊç ze

wspó∏czesnoÊcià: kierunek klasyczny i popowy. Pierwsza p∏yta zespo∏u Ground

(2003) zaskoczy∏a s∏uchaczy nie dajàcà si´ zaszufladkowaç interpretacjà.

Na charakter zespo∏u du˝y wp∏yw wywar∏a pochodzàca z RPA Êpiewaczka

Elisabeth Kaplan. Programy i p∏yty z jej udzia∏em, As I Walked Forth (2005)

i By Yon Bonnie Banks (2006) odnios∏y du˝y sukces. Zespó∏ wystàpi∏ na

renomowanych festiwalach: Early Music Festivals w Leicester (UK)

i Indianapolis (USA).Zespó∏ zdoby∏ narody: Gotthard Schierse Foundation

w Berlinie, European Recorder Teachers Association of Germany.

Zespó∏ Taƒca Dawnego PAWANILJA powsta∏ w 1991 roku przy Staromiejskim

Domu Kultury w Warszawie. Prowadzony jest przez Sylwi´ Majewskà i Katarzyn´

Mazur, które zajmujà si´ dawnym taƒcem, korzystajàc z doÊwiadczeƒ i wiedzy

nauczycieli z Belgii, Holandii i Francji. Pawanilja wspó∏pracuje z polskimi

zespo∏ami muzyki dawnej. W programach zespo∏u o˝ywajà taƒce spisane r´kà

dawnych mistrzów. Cz∏onkowie zespo∏u doskonalà swe umiej´tnoÊci na kursach

zagranicznych i w Letniej Szkole Dawnego Taƒca i Muzyki w Sandomierzu,

której zespó∏ jest pomys∏odawcà i wspó∏organizatorem

www.quadriga-consort.at

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka


26.11.2007 (pon.)

godz. 15.00

Wydzia∏ Filologiczny UMK

Fosa Staromiejska 3

Toruƒ

27.11.2007 (wt.)

godz. 13.30

Sala Posiedzeƒ Rady

Wydzia∏u Humanistycznego

ul. Kurta Obitza 1

Olsztyn

28.11.2007 (Êr.)

godz. 18.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Spotkanie autorskie

z Gerhardem Ruissem

Prowadzenie:

w Toruniu

mgr Margit Eberharter

w Olsztynie

dr Alina Kuzborska

w Warszawie

dr Walter Maria Stojan

(po niemiecku)

Autor przeczyta fragmenty ze swojej ostatniej ksià˝ki „Und wenn ich

nun noch länger schwieg. Lieder, Nachdichtungen von Oswald von

Wolkenstein“ (2007), w której interpretuje pieÊni Êredniowiecznego

poety.

GERHARD RUISS – ur. 1951, mieszkajàcy w Wiedniu pisarz, muzyk,

aktor, re˝yser, nauczyciel akademicki. Od roku 1982 przewodniczàcy

austriackiego Zwiàzku Zawodowego Pisarzy (IG Autorinnen Autoren).

Pisze wiersze, krótkie formy prozatorskie i dramatyczne, teksty

piosenek. Zajmuj si´ równie˝ austriackim rynkiem wydawniczym,

zjawiskiem wspó∏czesnej cenzury i wspó∏czesnà literaturà austriackà.

Publikacje m. in.: Muzyka – GÖ. Chansons, CD (1995),

ÖHA. Chansons, CD (1997).

Literatura – Café Sarajevo. Ernste Volkskomödie (1999), tomiki

wierszy Indikationen (2000), Sänger im Bad (2001), Kanzlergedichte

2000-2005 (2006), Und wenn ich nun noch länger schwieg’.

Lieder, Nachdichtungen von Oswald von Wolkenstein (2007).

Polityka kulturalna – Staatspreis. Der Fall Bernhard (1997), (wspó∏wyd.)

Weißbuch zur Reform der Kulturpolitik in Österreich (1999),

Schwarz.Buch. Kulturpolitische Protokolle (1999),

Literarisches Leben in Österreich. Nr. 5. Handbuch (2001).

www.literaturhaus.at

www.kultur.at/3house/buro/portraits/

set/ruiss.htm

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Agnieszka Borkiewicz

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

literatura

Gerhard Ruiss

21


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

22

29.11.2007 (czw.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Koncert monograficzny

Erich Wolfgang Korngold

z okazji

110 rocznicy urodzin

i 50 rocznicy Êmierci

w ramach cyklu

„muzyczne forum m∏odych”

W programie utwory wokalne i kameralne Ericha Wolfganga Korngolda

w wykonaniu m∏odych polskich muzyków.

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (ur. 29 maja 1897 roku w Brnie

na Austro-W´grzech, zm. 29 listopada 1957 roku w Hollywood w USA)

kompozytor, dyrygent i pianista.

Urodzi∏ si´ w rodzinie krytyka muzycznego Juliusa Korngolda.

Od najwczeÊniejszych lat wykazywa∏ wyjàtkowy talent muzyczny.

WczeÊnie zajà∏ si´ kompozycjà i jeszcze przed wybuchem I wojny

Êwiatowej jego utwory by∏y wykonywane w Wiedniu. By∏ kierownikiem

orkiestry wojskowej, zaÊ w latach 1919 –1922 dyrygentem Opery

Kameralnej w Hamburgu. Nast´pnie zwiàzany by∏ z Akademià

Wiedeƒskà. W latach 30. XX wieku znalaz∏ si´ w Hollywood. Debiutowa∏

jako aran˝er i orkiestrator w filmie „Sen nocy letniej” Maxa Reinhardta

(1934). Jako kompozytor pracowa∏ dla Paramountu i MGM. Najwi´kszà

s∏aw´ przynios∏y mu partytury do wielkich widowisk prze∏omu lat 30.

i 40. – Anthony Adverse, Przygody Robin Hooda czy Jastrzàb morski.

Czterokrotnie by∏ nominowany do Oscara i dwa razy otrzyma∏ laur

najwy˝szy. Po drugiej wojnie Êwiatowej zamieszka∏ w Wiedniu,

jednak w roku 1949 powróci∏ do USA, gdzie skupi∏ si´ na dzia∏alnoÊci

kompozytorskiej i koncertowej. By∏ uwa˝any za jednego

z najwa˝niejszych kompozytorów wspó∏czesnych w USA.

www.schott-musik.de

www.korngold-society.org

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmeia.gv.at

muzyka


30.11.2007 (pt.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Salon filozoficzny

„Dyskomfort w kulturze”

(po polsku)

Pod has∏em „Dyskomfort w kulturze” raz w miesiàcu otwieramy salon

filozoficzny, do którego, oprócz zainteresowanej publicznoÊci,

zapraszamy za ka˝dym razem innego wyk∏adowc´, którego referat

b´dzie impulsem do ogólnej dyskusji. W ten sposób esej o teorii

kultury Zygmunta Freuda „Das Unbehagen in der Kultur” (Dyskomfort

w kulturze) z 1930 roku doczeka si´ aktualnej analizy spo∏ecznej.

Ósme spotkanie rozpoczyna si´ wyk∏adem prof. dr hab. Paw∏a Dybla

„Witkacy i Freud, czyli demolka kompleksu Edypa“.

Witkacy by∏ jednym z pierwszych pisarzy w literaturze Êwiatowej,

którego nie tylko autentycznie zafascynowa∏a teoria Freuda, ale w latach

m∏odoÊci przeszed∏ sam kuracj´ psychoanalitycznà. Mimo i˝ w jego

listach, dramatach i powieÊciach znajdujemy doÊç skàpe wypowiedzi

na ten temat, doÊwiadczenie to wywar∏o g∏´boki wp∏yw na jego

osobowoÊç i twórczoÊç. Wyraêne Êlady fascynacji Freudowskà teorià

marzenia sennego odnajdujemy w jego koncepcji Czystej Formy,

motywy edypalne odgrywajà te˝ istotnà rol´ w jego dramatach

i powieÊciach.

Prof. dr hab. PAWE¸ DYBEL – profesor w Instytucie Filozofii

i Socjologii PAN oraz Instytucie Stosowanych Nauk Spo∏ecznych UW.

Walter Maria Stojan

tel. 022 620 96 20/21 wew. 221

walter-maria.stojan@bmeia.gv.at

nauka

Stanis∏aw Ignacy Witkiewicz

Zygmunt Freud

23


24

Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

03 – 04.12.2007

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

06.12.2007 (czw.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Konferencja

„Ró˝nica mi´dzy tolerancjà

a uznaniem”

Wieczór filmowy

„Good News” (1990)

(po niemiecku)

AFK i Gender Studies UW organizujà mi´dzynarodowà konferencj´

na temat „Ró˝nica mi´dzy tolerancjà a uznaniem”. Skoncentrujemy si´

na znaczeniach i roli obu poj´ç: tolerancji i uznania.

Szczegó∏owe informacje w rubryce „freiraum&mitteleuropa”

„Jeden z najlepszych filmów dokumentalnych wszechczasów“

Werner Herzog

„Good News” jest filmem o wspó∏czesnych niewolnikach

i wspó∏czesnych kontrolerach, film o ma∏ych zwierz´tach, ciasnych

mieszkaniach, ma∏ych ludziach i krótkich historiach, film, wreszcie,

o szaleƒstwie austriackiej normalnoÊci. Film opowiada o sprzedawcach

gazet w ˝ó∏to-czerwonych mundurach: o m∏odych m´˝czyznach z Indii

lub Egiptu, z Pakistanu lub Turcji – muzu∏manach pochodzàcych

z trzeciego Êwiata, którzy na ulicach Wiednia dzieƒ w dzieƒ sprzedajà

gazety. Z jednej strony Êwiat sprzedawców gazet, z drugie zaÊ Êwiat

czytelników w austriackich mieszkaniach.

Re˝yseria: Ulrich Seidl, prod. Filmproduktion Mag. Hans Selikovsky,

130 min., kolor

Obsada: Salah Abdel, Mustafa Muhammed, Kumar Saha Probil i inni.

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

www.ulrichseidl.com

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

nauka film


07.12.2007 (pt.)

godz. 18.00

galeria austriacka

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Otwarcie wystawy

Georg Petermichl,

fotografia & wideo

Wystawa czynna do

10.01.2008

Na wystawie artysta zaprezentuje prace, które powsta∏y podczas jego

pobytu w Warszawie jako „artist in residence” na prze∏omie listopada

i grudnia.

GEORG PETERMICHL — ur. w 1980 roku, jest absolwentem

Uniwersytetu Wiedeƒskiego, gdzie studiowa∏ publicystyk´ i nauki

komunikacji. Mieszka w Wiedniu, pochodzi natomiast z Linzu, miasta

przemys∏owego na pó∏nocy Austrii. Obecnie studiuje fotografi´ i sztuki

plastyczne na Akademii Sztuk Pi´knych w Wiedniu i równoczeÊnie

pracuje jako niezale˝ny krytyk teatralny. Realizowa∏ wystawy i projekty

artystyczne przede wszystkim w Wiedniu. W ostatnich latach Georg

Petermichl wspó∏pracowa∏ z wiedeƒskim artystà Martinem

Sulzbacherem.

Wi´cej o twórczoÊci artysty w rubryce „kunstraum&warschau”

www.fotogalerie-wien.at

Christina Tabor

tel. 022 620 96 20/21 wew. 231

christina.tabor@bmeia.gv.at

Od lewej: Familie 2004-2006

Crazy in love 2006 // Deja vu 2006

wystawa

25


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

26

10.12.2007 (pon.)

godz. 18.00

Biblioteka Austriacka

BUW

ul. Dobra 56/66

Prawa galeria, III pi´tro

Warszawa

Wst´p wolny

Prezentacja ksià˝ki

Ilse Aichinger

„Niewiarygodne podró˝e”

z udzia∏em Emilii Bielickiej,

t∏umaczki ksià˝ki

(po polsku)

Wprowadzenie: prof. Gra˝yna Kwieciƒska

Fragmenty ksià˝ki zaprezentuje Maja Komorowska

NIEWIARYGODNE PODRÓ˚E to wybór felietonów prasowych, pisanych

przy stoliku wcià˝ tej samej, ulubionej wiedeƒskiej kawiarni.

Ilse Aichinger wspomina w nich dzieciƒstwo, rodzin´, przyjació∏,

ulubione lektury i filmy, liczne w´drówki, komentuje Êwiatowe

wydarzenia. Autorka zabiera nas w „niewiarygodne podró˝e”

po wspó∏czesnym Êwiecie w∏asnej biografii: Te swoiste „reporta˝e”,

naznaczone dramatycznymi doÊwiadczeniami losów pokolenia autorki,

sà metaforà ˝ycia i ludzkiej egzystencji.

ILSE AICHINGER (ur. 1921 r.) jest wybitnà postacià austriackiego ˝ycia

literackiego. Intelektualistka, pisarka, eseistka, znawczyni filmu, by∏a

wraz z G. Grassem, H. Böllem, H. M. Enzensbergerem i in. cz∏onkinià

s∏ynnej „Grupy 47”, która wywar∏a znaczàcy wp∏yw na oblicze

powojennej literatury niemieckoj´zycznej. W roku 1995 zosta∏a

uhonorowana Paƒstwowà Nagrodà Literackà Austrii.

www.literaturhaus.at

Ernestine Baig

tel. 022 620 96 20/21 wew. 230

ernestine.baig@bmeia.gv.at

Agnieszka Borkiewicz

Tel. 022 620 96 20/21 wew. 254

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at

literatura


12.12.2007 (Êr.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Jerzy Prokopiuk

Salon filozoficzny

„Dyskomfort w kulturze”

(po polsku)

Pod has∏em „Dyskomfort w kulturze” raz w miesiàcu otwieramy salon

filozoficzny, do którego, oprócz zainteresowanej publicznoÊci,

zapraszamy za ka˝dym razem innego wyk∏adowc´, którego referat

b´dzie impulsem do ogólnej dyskusji. W ten sposób esej o teorii

kultury Zygmunta Freuda „Das Unbehagen in der Kultur” (Dyskomfort

w kulturze) z 1930 roku doczeka si´ aktualnej analizy spo∏ecznej.

Dziewiàte spotkanie rozpoczyna si´ wyk∏adem Jerzego Prokopiuka

„Geworfenheit - “wrzucenie w Êwiat”, czyli dyskomfort w naturze

i kulturze”

Motto: Raj - Ziemia - Wyzwolenie

1. Cz∏owiek jako podmiot dyskomfortu, 2. Istnienie jako obraza:

wra˝liwoÊci, poczucia wartoÊci, sumienia i godnoÊci, 3. Refleksja nad

dyskomfortem: dzieje negacjonizmu i pesymizmu od gnostyków po

egzystencjalistów, 4. Cierpienie i z∏o w cz∏owieku, Êwiecie i w Bogu (?),

5. Postawy wobec dyskomfortu: bunt, oboj´tnoÊç i afirmacja,

6. Problem wyzwolenia – ze Êwiata czy przez Êwiat?

JERZY PROKOPIUK (ur. 1931) – religioznawca, filozof, psycholog, gnostyk,

antropozof - jest przede wszystkim znany jako t∏umacz i popularyzator literatury

humanistycznej (g∏ównie ezoterycznej, religioznawczej, filozoficznej

i psychologicznej) z niemieckiego, angielskiego i francuskiego obszaru

j´zykowego; jest twórcà i redaktorem naczelnym „Gnosis” oraz prezesem

honorowym Klubu Gnosis.

http://gnosis.art.pl

Walter Maria Stojan

tel. 022 620 96 20/21 wew. 221

walter-maria.stojan@bmeia.gv.at

nauka

27


Kiedy, gdzie i jak Impreza Szczegó∏y Informacj´ mo˝na uzyskaç

28

13.12.2007 (czw.)

godz. 17.15 – 20.15

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Uwaga: iloÊç miejsc

ograniczona!

Konieczne zapisy!

13.12.2006 (czw.)

godz. 19.00

austriackie forum kultury

ul. Pró˝na 8

Warszawa

Wst´p wolny

Warsztaty

kreatywnego pisania:

Spotkanie

z literaturà austriackà,

kreatywne pisanie.

Lisa Mayer

– Anio∏ o dwóch twarzach

(po polsku)

Koncert kol´d

w ramach cyklu

„muzyczne forum m∏odych”

Zapraszamy na warsztaty pisarskie z Danutà Dowjat, na wspólne

odkrywanie talentów, poszukiwanie osobistego j´zyka wyrazu i nowych

mo˝liwoÊci komunikowania ze Êwiatem. Nawiàzujàc do myÊli Freuda,

pochodzàcej z eseju „Dyskomfort w kulturze”, spróbujemy byç

niezadowoleni w literaturze. Za pomocà çwiczeƒ pisarskich, b´dziemy

dyskutowaç z autorami dzie∏, k∏óciç si´ z nimi, poprawiaç ich, wytykaç

im wpadki. Napiszemy swojà, lepszà wersj´ utworów.

DANUTA DOWJAT - pisarka, dziennikarka, t∏umaczka, autorka etiud

filmowych. Ma na swoim koncie 5 powieÊci dla m∏odzie˝y i ponad 200

opowiadaƒ, ukoƒczy∏a kurs scenariuszowy w WSF. Od 1998 r. prowadzi

warsztaty twórczego pisania w PSF Centrum Kobiet w Warszawie,

a od niedawna wspó∏pracuje z fundacjà „U èród∏a”.

W programie tradycyjne polskie kol´dy w wykonaniu studentów

AMFC w Warszawie: Justyna Samborska – sopran,

Aneta Kapla – sopran, Joanna Motulewicz – mezzosopran,

Krzysztof Ciupiƒski-Âwiàtek – tenor, Maciej Nerkowski – baryton,

Krzysztof Garstka – fortepian.

www.u-zrodla.pl

Informacje i zapisy:

Natalia Wawrzewska

tel. 022 620 96 20 wew. 221

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

Danuta Dowjat

Andrea Brzoza

tel. 022 620 96 20/21 wew. 235

andrea.brzoza@bmaa.gv.at

literatura muzyka


Georg Petermichl,

artist in residence

w AFK

w listopadzie

i grudniu 2007

Vapor, Washington 2005

Crazy in love 2006 // Deja vu 2006

kunstraum&warschau

Podczas jego pobytu w Warszawie powstanà prace, które b´dà prezentowane na wystawie w AFKW

Wernisa˝ odb´dzie si´ w dniu 7.12.2007 o godz. 18.00, wystawa czynna do 10.01.2008

Opis przyk∏adowych prac artysty:

„FAMILIE 2004-2006” – seria portretów rodzinnych. „NaÊwietliç” mo˝na, w znaczeniu metaforycznym, spraw´ lub, dos∏ownie, przedmiot, ˝eby by∏ widoczny.

Niezale˝nie od konwencji, która ka˝e naÊwietliç spraw´ w neutralnym Êwietle, ˝adna z moich fotografii z tej serii nie jest „perfekcyjna”. NaÊwietlanie zawsze jest

czynnoÊcià zwiàzanà z interpretacjà i przez to manipulowane przez obserwatora i jego mo˝liwoÊci techniczne: przed t∏em wchodzàcego lub zachodzàcego

s∏oƒca – archaiczne pseudo-wydarzenie, które ma znaczenie tylko we wspó∏czesnym Êwiecie obrazów – cz∏onkowie mojej rodziny przewijajà si´ jako przedmioty

dokumentacji. Dzi´ki ró˝nym stopniom naÊwietlania powstaje obraz ca∏oÊci, które mo˝e tylko byç odebrane jako sztuczne, ale które dzi´ki temu stwarza mo˝liwoÊç

odebrania mojej dokumentacji rodzinnej jako performatywnego gestu mi´dzy fotografem, obiektem i otoczeniem.

„ VAPOR, WASHINGTON 2005” – przedstawia akt autointerpretacji pomi´dzy intymnoÊcià a otaczajàcym Êwiatem. Amerykaƒska ga∏ka przy drzwiach, czy te˝ zaparowany

obiektyw kamery sà cia∏ami obcymi, które, co prawda, oddajà obraz pewnego kultu cielesnego, natomiast równoczeÊnie poddajà go pod wàtpliwoÊç.

„CRAZY IN LOVE 2006 // DEJA VU 2006” – dwa filmy wideo, które mo˝na opisaç jako sprawdzanie konwencji mowy cia∏a poprzez przyw∏aszczenie sfery prywatnej.

Wspólny projekt wed∏ug koncepcji Martina Sulzbachera zajmuje si´ zagadnieniem postawy zwiàzanej z p∏cià i jej pojawieniem si´ w wideoklipach R’n’B Beyoncé

Knowles oraz Jay-Z. Poprzez redukcj´ ruchów w motoryce zostaje podj´ta próba pokazania komponentu performatywnego w konstrukcji to˝samoÊci p∏ciowej.

Georg Petermichl

Wi´cej informacji na stronie: www.fotogalerie-wien.at

29


Felix Austria

– Dekonstruktion

eines Mythos?

Das österreichische

Drama und Theater

seit Beginn

des 20. Jahrhunderts

werkstatt&wissenschaft

● 15.11.2007 (Donnerstag / czwartek)

9.30-11.00 Sektion I:

9.30-10.00 Walter Maria Stojan (Warszawa): Das österreichische Volks-kunst-stück. Von Anzengruber bis O.P. Zier

10.00-10.30 Hans-Peter Bayerdörfer (München): Es muss, es kann nicht immer Wien sein. – Zur Bühnengeschichte von Schnitzlers Werken

11.00-13.00 Sektion II:

11.00.-11.30 Barbara Surowska (Warszawa): Durch Reduktion zum modernen Theater in Hofmannsthals Dramen

11.30-12.00 Michael Haase (Kraków): „Dass alles schon längst irgendwo fertig dasteht und nur auf einmal erst sichtbar ist“ – Zum Verhältnis von Sprache und

Offenbarung in Hugo von Hofmannsthals Lustspiel „Der Schwierige“

12.00-12.30 Antonia Eder (Tübingen): Body of Evidence. Hofmannsthals Elektra

12.30-13.00 W∏odzimierz WiÊniewski (¸ódê): Anthropologie und Ästhetik. Zur archaischen Dimension der „Elektra” von Hugo von Hofmannsthal

14.30-16.00 Sektion III:

14.30-15.00 Carola Hilmes (Frankfurt/Main): Mörderhoffnung – Oskar Kokoschkas expressionistisches Drama

15.00-15.30 Christian Schulte (Bremen): Erledigungen auf dem Theater – Karl Kraus’ Kritik des österreichischen Zustands

15.30.-16.00 Dorota Szcz´Êniak (Kraków): Ziele und Form der Gesellschaftskritik in den „Letzten Tagen der Menschheit“ von Karl Kraus

16.30-18.00 Sektion IV:

16.30.-17.00 Peter Langkammer (Kraków): Vorbild und Ärgernis: Fritz von Herzmanovsky-Orlando: Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter

17.00-17.30 Pawe∏ Zarychta (Kraków): Die komische Tragik der Weltgeschichte. Franz Werfels „Jacobowsky und der Oberst”

17.30-18.00 Sigurd. P. Scheichl (Innsbruck): Vom „Heiligen Experiment“ zum „Befehl“ – Fritz Hochwälders Entwicklung als Dramatiker

18.30 Lesung von Gert Jonke mit musikalischer Begleitung durch Bertl Mütter / odczyt Gerta Jonke, akompaniament muzyczny Bertl Mütter

● 16.11.2007 (Freitag / piàtek)

9.30-11.00 Sektion V:

9.30.-10.00 Bettina Galvagni (Paris): Hermann Broch als Dramatiker

10.00-10.30 Iris Hermann (Siegen): Medialität, Sprachkritik und Gender in Elias Canettis Drama „Komödie der Eitelkeit”

10.30-11.00 Marek Przybecki (Poznaƒ): Zur Publikumsdramaturgie der frühen Dramen von Elias Canetti

11.30- 13.00 Sektion VI

11.30-12.00 Brigitte Dalinger (Wien): „Mein Vaterland ist das Volk“. Zur Darstellung des Österreichischen in Ödön von Horváths Theaterstücken

12.00-12.30 Janusz Golec (Lublin): Die Entlarvung der „Wiener Gemütlichkeit“ bei Ödön von Horváth

30


¸ódê

15. - 17. 11. 2007

Tagungsort / miejsce:

Katedra Dramatu i Teatru

Uniwersytetu ¸ódzkiego

Pa∏ac Biedermanna,

ul. Franciszkanska 1/5

12.30-13.00 Marek Rajch (Poznaƒ): Ödon von Horvath und die Zensur in der DDR

14.00-15.30 Sektion VIIa:

14.00-14.30 Nina Birkner (Marburg): „Ein bisserl Blut fließt eben bei jeder Revolution”. Wolfgang Bauers Bruch mit der Wiener Gruppe in seinem Künstlerdrama

„Change”

14.30-15.00 Andrzej Denka (Poznaƒ): Mythos, Geschichte, Tragik... Tendenzen im dramatischen Werk von Peter Handke nach 1989

15.00-15.30 Alfred Strasser (Lille): Der Anfang einer Verdrängung – die Geburt des österreichischen Opfermythos in Heinz R. Ungers Volksstücktrilogie „Die Republik

des Vergessens”

14.00-15.30 Sektion VIIb:

14.00-14.30 Roman Taborski (Warszawa): Repertuar austriacki na scenach polskich

14.30-15.00 Adam Ko˝uchowski (Warszawa): Austria misera. Aspekt dramatyczny w mi´dzywojennej historiografii o Austro-W´grzech.

15.00-15.30 Karol Franczak (¸ódê): Mi´dzy publicznà „u˝ytecznoÊcià” a „u˝yciem” austriackich obrazoburców. Polityczne konteksty powojennego dramatu austriackiego

16.00-17.30 Sektion VIIIa:

16.00-16.30 Rüdiger Singer (Göttingen): „Bernhardi“ und Bernhard: Politikverweigerer als Bühnenhelden

16.30-17.00 Marek Podlasiak (Toruƒ): „Weltkomödie Österreich“ – Thomas Bernhards Dramolette

17.00-17.30 Maciej ¸yk (Poznaƒ): „Übungsstücke für das Theater am Fleischmarkt“ als Ergänzung des Schaffens Thomas Bernhards

16.00-17.00 Sektion VIIIb

16.00-16.30 Karolina Prykowska-Michalak (¸ódê): Arie prozà. T. Bernhardt „Ignorant i szaleniec” E. Jelinek „Dramaty ksi´˝niczek”

16.30-17.00 Karolina Szymaƒska (Warszawa): Elfriede Jelinek wariacyjna krytyka autokulturowa

20.00 Gespräch mit dem Regisseur Krystian Lupa / rozmowa z re˝yserem Krystianem Lupa

● 17.11.2007 (Samstag / sobota)

9.30-11.00 Sektion IX:

9.30-10.00 Gra˝yna Kwieciƒska (Warszawa): Zwischen Tradition und Avantgarde. Zu der Dramatik des ausgehenden 20. Jahrhunderts

10.00-10.30 Christian Schenkermayr (Wien): Ende des Mythos? – Beginn der Burleske?

10.30-11.00 Artur Pe∏ka (¸ódê): Elfriede Jelineks „Ulrike Maria Stewart” in der Inszenierung von Nicolas Stemann

11.30-12.30 Sektion X

11.30-12.00 Stefan Tigges (Rouen): Dramatische Lebenseinbrüche jenseits von „Sprachflächen“. Die Theatertexte Johannes Schrettles

12.00-12.30 Helmut Hofbauer (Wroc∏aw): „Die neue Selbständigkeit“ (von Thomas Maurer) und „Freundschaft“ (von Ruppert Henning und Florian Scheuba)

– die Aufarbeitung der aktuellen politischen Wirklichkeit durch das österreichische Kabarett-Theater

12.30-13.00 Abschlussdiskussion / dyskusja koƒcowa

31


Wann & Wo

Di., 30.10.2007

– 12.00 Uhr

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy

Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa

Di. 06.11.2007

– 12.00 Uhr

Muzeum Narodowe,

Al. Jerzolimskie 3, Warszawa

Mi., 07.11.2007

Mi., 28.11.2007

Universitätsbibliothek Warschau

ul. Dobra 56/66, Warszawa

– 12.00 Uhr

– 12.00 Uhr

Veranstaltung

Ausstellungseröffnung „Warschau – Wien. Auf den Spuren zufälliger Ähnlichkeiten 2002 - 2006“.

Fotografien von Janusz Sujecki, der im Zuge fotografischer Streifzüge durch die beiden Städte auf zahlreiche

architektonische Ähnlichkeiten gestoßen ist.

Ausstellungseröffnung „Die flämischen Malerei zu Zeiten von Rubens, Van Dyck und Jordaens

1608-1678“ Die Ausstellung zeigt Exponate aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums, des

Liechtensteinmuseums und der Gemäldegalerie der Akademie in Wien, der Gemäldegalerie Alte Meister,

Kassel sowie der führenden polnischen Museen. Insgesamt werden 83 Bilder gezeigt, hauptsächlich von

Peter Paul Rubens, aber auch anderen bekannten Malern, wie z. B. Antonie van Dyck, Jacob Jordaens oder

Abraham Janssens. Zu sehen vom 07.11. bis 31.12.2007.

Der Gottesstaat - Fünf Paneldiskussionen zum Verhältnis von Religion und Staat:

I. „Europa und der Islam“, Chance und Herausforderung

II. „Das gelobte Land“, die Juden zwischen Israel und Europa

Die Paneldiskussionen werden gemeinsam mit dem Erasmus Lehrstuhl der Universität Warschau veranstaltet.

Sie setzen sich mit der Wechselwirkung von Religion und Staat auseinander und lassen dabei vor allem jene

Religionen und Staatsformen zu Wort kommen, die für Europa wichtige Bezugspunkte darstellen.

Als Höhepunkt ist die Konferenz „Coexistence in Europe“ im Rahmen des europäischen Jahres des

interkulturellen Dialogs geplant, die von der Stadt Warschau gemeinsam mit der slowenischen

EU-Präsidentschaft, dem rumänischen Kulturinstitut und dem ÖKF Warschau für Anfang Juni 2008

vorbereitet wird. (polnisch)

32

Eintritt

frei

Eintrittskarten vor Ort

frei


08. - 11.11.2007

Toruƒ

Genaue Termine und Orte auf der

Homepage des ÖKF und auf

www.festivaltoffi.pl

5. TOFFI Film Festival, bei dem 6 österreichische Filme gezeigt werden:

“BÖSE ZELLEN” - 2003, Regie und Buch: Barbara Albert

“FALLEN” - 2006, Regie und Buch: Barbara Albert

„HUNDSTAGE“ - 2001, Regie: Ulrich Seidl, Buch: Ulrich Seidl, Veronika Franz

“DIE FÄLSCHER” – 2006, Regie und Buch: Stefan Ruzowitzky

“IMMER NIE AM MEER” – 2007, Regie: Antonin Svoboda

“SPIELE LEBEN” – 2005, Regie: Antonin Svoboda (Alle Filme in Originalversion mit Untertiteln)

Eintrittskarten an den

Kinokassen

Fr., 09.11.2007 – 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Do., 15.11.2007

– 17.15 – 20.15 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Do., 15. – Sa., 17.11.2007

Katedra Dramatu i Teatru U¸

Pa∏ac Biedermanna,

ul. Franciszkaƒska 1/5, ¸ódê

Ausstellungseröffnung „Stój, bo strzelam!“ (Stehen bleiben oder ich schieße!). Grafiken und

Zeichnungen von BIANCA ROLANDO, die sich dem Thema „Bedrohung“ widmen. BIANCA ROLANDO

studierte an der Kunstakademie in Poznaƒ. Ihre Ausdrucksmittel sind: Installation, Skulptur, Zeichnung und

Fotografie. Zu sehen bis 05.12.2007.

Schriftsteller-Workshop: kreatives Schreiben basierend auf Elias Canettis „Masse und Macht“ unter der

Leitung von Danuta Dowjat. Die Workshopreihe wird jeden 3. Donnerstag des Folgemonats fortgesetzt.

(polnisch)

Konferenz: Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos? Das österreichische Drama und Theater

seit Beginn des 20. Jahrhunderts, in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Drama und Theater der

Universität ¸ódê mit Vorträgen österreichischer und polnischer Wissenschaftler, einer Lesung von

Gert Jonke mit musikalischer Begleitung durch Bertl Mütter (Posaune) und einem Gespräch mit dem

Regisseur Krystian Lupa. (deutsch und polnisch)

frei

Anmeldung erforderlich!

frei

33


Wann & Wo

Fr., 16.11.2007

– 19.00 Uhr

Czarna Galeria

ul. Marsza∏kowska 4/3, Warszawa

Fr., 16.11.2007

– 19.00 Uhr

Filharmonia Lubelska

im. H. Wieniawskiego

ul. M. Curie-Sk∏odowskiej 5, Lublin

Veranstaltung

Ausstellungseröffnung: „Science Fictions“. Eine Folgeausstellung der Wiener Ausstellung „The Lab“

mit Beiträgen von: Davide Balula (FR), Nikolaus Gansterer (A), Igor Krenz (PL), Mahony (A),

David Moises / Chris Janka (A), Fabian Seiz (A) u. a. Zu sehen bis Dezember 2007

Symphonisches Konzert mit Werken von A. Webern, B. Bartók und je einem Klavierkonzert von

Jenö Takacs und Roland Batik mit Lech NAPIERA¸A, Artur JANDA (Klavier) und dem Orchester

der Philharmonie unter der Leitung von Piotr WIJATKOWSKI.

34

Eintritt

frei

Eintrittskarten vor Ort

Mo., 19.11.2007 – 18.00 Uhr

und 19.30 Uhr

Teatr RozmaitoÊci

ul. Marsza∏kowska 8, Warszawa

Di., 20.11.2007

P∏ocki OÊ. Kultury i Sztuki

Dom Darmstadt

Stary Rynek 8, P∏ock

– 18.00 Uhr

Literarisch-musikalischer Abend mit Gert Jonke und Bertl Mütter. Gert Jonke zelebriert seine Texte,

die Bertl Mütter auf seiner Posaune kommentiert - ein spontaner künstlerischer Dialog.

Szenische Lesung „Die versunkene Kathedrale“, es lesen Schauspieler des Theaters.

GERT F. JONKE – geb. 1946 Klagenfurt , Schriftsteller. 1966-70 verschiedene Studien (unter anderem

Musik, Germanistik, Geschichte, Philosophie), viele Reisen und Publikationen.

BERTL MÜTTER - geboren 1965 in Steyr, der große österreichische Posaunenindividualist, der sein Publikum

mit seiner sehr persönlichen Musik zu bannen versteht. (deutsch und polnisch)

Ausstellungseröffnung: Angela Kaisermayer „Im Fluss“ (Aquarelle). Im Rahmen der Österreich-Tage

in P∏ock. ANGELA KAISERMAYER – geb. 1954 in Lienz, Studium bei Peter Prandstetter, ihre Arbeiten

befinden sich u. a. in der Grafiksammlung der Albertina in Wien.

Zu sehen bis 02.12.2007

frei

frei


Di., 20.11.2007

– 18.00 Uhr

Sala Koncertowa APK

Wy˝sza Szko∏a Gospodarki

ul. Królowej Jadwigi 14, Bydgoszcz

Mi., 21.11.2007

– 18.00 Uhr

Do., 22.11.2007 – 18.00 Uhr

P∏ocki OÊ. Kultury i Sztuki

Dom Darmstadt

Stary Rynek 8, P∏ock

Konzerte des Volksmusikensembles „triovial“ im Rahmen der Österreich-Tage in Bydgoszcz und P∏ock.

„triovial” das sind: Julia Lacherstorfer (Geige und Gesang), Laura Wösch (Kontrabass und Gesang) und

Horst Lackinger (Saxophon und Gesang). Traditionelle österreichische Volksmusik in einer etwas anderen

Besetzung. Gefördert von: Niederösterreich.

– s. o. P∏ocki OÊ. Kultury i Sztuki Dom Darmstadt, Stary Rynek 8, P∏ock

Filmabend „Gebürtig“ (2001). Ein Film von Lukas Stepanik und Robert Schindel nach dem

gleichnamigen Roman von Robert Schindel. Prod.: CULT Filmproduktion GmbH, Farbe, 110 Min.

Aus der Gegenwart der späten achtziger Jahre erzählt der Film über jene Befangenheit, die sich als “gläserne

Wand” immer wieder zwischen Juden und Nichtjuden, Überlebende und Nachgeborene stellt. Im Rahmen

der Österreich-Tage in P∏ock. (Original mit Untertiteln)

frei

frei

frei

Do., 22.11.2007 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Fr., 23.11.2007

– 20.15 Uhr

Jazzklub Tygmont

ul. Mazowiecka 6/8, Warszawa

Filmabend: „Schöne Tage“ (1981), eine Literaturverfilmung von Fritz Lehner

Prod.: ORF, Farbe, 152 Min., deutsch

Fritz Lehners eindrucksvolle Adaption von Franz Innerhofers autobiographischem Roman „Schöne Tage“

erzählt in holzschnittartiger Wucht die Geschichte eines unehelichen Bergbauernkindes, das sich seinen Weg

hinaus aus der Enge mühsam erkämpfen muss.

Konzert des Jazzensembles „Philipp Nykrin Trio“ in der Besetzung: Philipp Nykrin – Klavier,

Stephan Kondert – Kontrabass, Peter Kronreif – Schlagzeug. Das Philipp Nykrin Trio wurde 2003 während

des gemeinsamen Studiums seiner Mitglieder an der Bruckner-Musikuniversität Linz gegründet. „Das Klavier

als Perfektionist der Abstraktion, in seiner Emotionalität immer schön diplomatisch, im Dialog mit ▼

frei

Eintrittskarten im Klub

35


36

Wann & Wo

Veranstaltung

Eintritt

Sa., 24.11.2007

Sa., 24.11.2007

– 18.00 Uhr

– 18.00 Uhr

Centralna Biblioteka Rolnicza

Krakowskie PrzedmieÊcie 66, Warszawa

Mi., 28.11.2007

– 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Mo., 26.11.2007 – 15.00 Uhr

Di., 27.11.2007 – 13.30 Uhr

Bass-Schlagzeug, der Erde. Hier wird seit Jahrzehnten Spannung geschöpft, hier knüpft Philipp Nykrin an

und fügt dieser spannenden Geschichte ein neues Kapitel hinzu. Müßig zu erwähnen, dass dies gemeinsam

mit Nykrins Mitstreitern virtuos auf höchstem musikalischen Niveau geschieht.“ Christoph Cech

– s. o. 34. Internationales Jazzpianistenfestival, Kulturzentrum, ul. ¸azienna 6, Kalisz

Konzert mit Musik und Tanz des alten Irland, Schottland und England mit dem Ensemble für Alte

Musik „Quadriga Consort“ in der Besetzung: Elisabeth Kaplan – Gesang, Angelika Huemer – Blockflöte,

Karin Silldorff – Blockflöten, Dominika Teufel - Viola da gamba, Barockoboe, Peter Trefflinger – Violoncello,

Laurenz Schiffermüller – Perkussionsinstrumente, Nikolaus Newerkla - Cembalo, Leitung und dem Ensemble

für historischen Tanz „Pawanilja“ unter der Leitung von Sylwia Majewska im Rahmen des 17. Festivals

Alter Musik Warschau.

Autorenlesung: Gerhard Ruiss liest aus seinem jüngsten Werk „Und wenn ich nun noch länger schwieg’.

Lieder, Nachdichtungen von Oswald von Wolkenstein“ (2007).

GERHARD RUISS – geb. 1951. Seit 1978 freiberuflicher Autor, Musiker, Schauspieler, Entertainer, Regisseur,

Moderator, Universitätslehrer, Vortragsreisender. Seit 1982 Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren.

Schreibt Gedichte, dramatische Kurztexte u. a. m. Moderator: Dr. Walter Maria Stojan. (deutsch)

– s. o. Wydzia∏ Filologiczny UMK, Fosa Staromiejska 3, Toruƒ – Moderator: Mag. Margit Eberharter

– s. o. Sala Posiedzeƒ RWH, ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn – Moderator: Dr. Alina Kuzborska

Eintrittskarten vor Ort

Eintrittskarten vor Ort

frei

frei

frei


Do., 29.11.2007 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Fr., 30.11.2007

– 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Mo., 03. – Di. 04.12.2007

österreichisches kulturforum warschau

Porträtkonzert Erich Wolfgang Korngold anlässlich seines 110. Geburts- und 50. Todestages mit vokalen

und kammermusikalischen Werken interpretiert von jungen polnischen Musikern.

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) wurde als Wunderkind gefeiert. Die Aufführungen seiner

Jugendwerke erfolgten durch prominente Musikpersönlichkeiten des frühen 20. Jh. Korngolds

Opernkompositionen hatten zu seiner Zeit großen Erfolg und er war – neben Richard Strauss – der

meistgespielte Opernkomponist Österreichs und Deutschlands. Nach dem Anschluss Österreichs begann

er seine zweite Karriere als Filmkomponist der Warner Brothers. Er wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet.

Philosophiesalon „Das Unbehagen in der Kultur“. Unter diesem Jahresthema wird einmal im Monat ein

Vortragender eingeladen ein Impulsreferat zu halten, das anschließend in eine Diskussion mit dem Publikum

münden soll. Das achte Treffen leitet Prof. Dr. hab. Pawe∏ Dybel mit dem Vortrag „Witkacy und Freud, oder

die Zerstörung des Ödipuskomplexes“ ein. (polnisch)

Konferenz „Der Unterschied zwischen Toleranz und Respekt“ in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl

für Gender Studies der Univ. Warschau. Im Rahmen der Tagung werden Bedeutung und Funktion der beiden

Begriffe Toleranz und Respekt bzw. Achtung untersucht. (polnisch)

frei

frei

Anmeldung erforderlich!

Do., 06.12.2007 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Filmabend: „Good News“ (1990), eine Dokumentarfilm von Ulrich Seidl

Prod.: Filmproduktion Mag. Hans Selikovsky, Farbe, 130 Min., deutsch

”Einer der besten Dokumentarfilme aller Zeiten.” Werner Herzog

Ulrich Seidls dokumentarisches Langfilmdebüt handelt von Zeitungsverkäufern in ihren gelb-roten

Uniformen: Jungen Männern aus Indien und Ägypten, aus Pakistan und der Türkei - Mohammedanern aus

der dritten Welt, die auf den Straßen Wiens Zeitungen verkaufen.

37

frei


Wann & Wo

Fr., 07.12.2007

– 18.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Veranstaltung

Ausstellungseröffnung: Georg Petermichl, artist in residence des KF Warschau in den Monaten

November/Dezember, geb. 1980, Abschluss in Kommunikationswissenschaften und Publizistik, studiert

derzeit Fotografie und bildende Kunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien und arbeitet als freier

Theaterkritiker. Zu sehen bis 10.01.2008

38

Eintritt

frei

Mo., 10.12.2007 – 18.00 Uhr

Österreich Bibliothek, BUW

ul. Dobra 56/66, Warszawa

Mi., 12.12.2007

– 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Do., 13.12.2007

– 17.15 – 20.15 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Buchpräsentation „Niewiarygodne podró˝y” von Ilse Aichinger, Verlag Czytelnik, in polnischer

Übersetzung von Emilia Bielicka. Einführung: Prof. Gra˝yna Kwieciƒska, Fragmente des Buchs liest

Maja Komorowska. (polnisch)

Philosophiesalon „Das Unbehagen in der Kultur“. Unter diesem Jahresthema wird einmal im Monat ein

Vortragender eingeladen ein Impulsreferat zu halten, das anschließend in eine Diskussion mit dem Publikum

münden soll. Das neunte Treffen leitet Jerzy Prokopiuk mit dem Vortrag „ Geworfenheit oder das

Unbehagen in Natur und Kultur“ ein. (polnisch)

Schriftsteller-Workshop: kreatives Schreiben basierend auf Lisa Mayers „Zweigesichtiger Engel“ unter

der Leitung von Danuta Dowjat. (polnisch)

frei

frei

Anmeldung erforderlich!

Do., 13.12.2007 – 19.00 Uhr

österreichisches kulturforum warschau

Weihnachtskonzert mit traditionellen polnischen Weihnachtsliedern. Interpretiert von StudentInnen der

Warschauer Musikakademie: Justyna Samborska, Aneta Kapla - Sopran, Joanna Motulewicz – Mezzosopran,

Krzysztof Ciupiƒski-Âwiàtek - Tenor, Maciej Bogumi∏ Nerkowski - Bariton, Krzysztof Garstka – Klavier.

frei


Konferencja

„Ró˝nica mi´dzy

tolerancjà a uznaniem”

zorganizowana przez

Austriackie Forum Kultury

i Gender Studies UW

3 – 4 grudnia 2007

AFK, ul. Pró˝na 8

zg∏oszenia

nale˝y skierowaç

na adres mailowy:

ernestine.baig@bmeia.gv.at

lub telefonicznie

022 620 96 20 wew. 230

freiraum&mitteleuropa

Wielokulturowe doÊwiadczenia w krajach UE i w USA pokazujà, ˝e idea tolerancji, która ma do dziÊ jeszcze wyraênie pozytywne konotacje i zdo∏a∏a na sta∏e wejÊç do

polityki na poziomach narodowym i mi´dzynarodowym, okazuje si´ niewystarczajàca. Pozwala wprawdzie na pokojowe egzystowanie obok siebie ró˝nic kulturowych

i ludzi, którzy je reprezentujà, ale nie zaprasza do komunikacji mi´dzy nimi. Próg tolerancji obni˝a si´ automatycznie, kiedy w naszym najbli˝szym otoczeniu ujawnia si´

ró˝nica, którà do tej pory tylko tolerowaliÊmy. Dopiero uznanie ró˝nicy wyzwala nas z l´ku przed nià i z wrogoÊci wobec ludzi, którzy jà reprezentujà. Jakie mechanizmy

mogà byç pomocne, aby polityczny i spo∏eczny projekt tolerancji zamieniç na projekt uznania? To pytanie, które chcemy zadaç w odniesieniu do trudnych zagadnieƒ

takich, jak niech´ç do okreÊlonych wspólnot religijnych, etnicznych, dyskryminacja kobiet, osób homoseksualnych czy osób okreÊlanych ciàgle jeszcze nieadekwatnym

s∏owem „niepe∏nosprawnoÊci”.

Poza tym interesuje nas ró˝nica sama w sobie, jej znaczenie dla kultury i polityki. W tytule konferencji jest jakby zawarta mi´dzy tolerancjà a uznaniem. Takie usytuowanie

oznaczaç mo˝e albo jej zachowanie albo jej niwelacj´.

W ramach Roku Równych Szans w Unii Europejskiej, do którego nawiàzuje nasza Konferencja, chcemy zastanowiç si´ nad mechanizmami, które mog∏yby przyczyniç si´

do nowego spojrzenia na zagadnienie tolerancji, do uznania ró˝nic na rzecz ró˝norodnoÊci spo∏eczeƒstwa.

Program:

1. Podium: Uznana ró˝norodnoÊç i niechciane ró˝nice

Jakie ró˝nice istniejà w spo∏eczeƒstwie? Kiedy mo˝liwa jest tolerancja, a kiedy uznanie? W ramach tolerancji oczekujemy wielokulturowoÊci, ale nie jesteÊmy w stanie

uznaç niektórych ró˝nic. GotowoÊç do uznania ogranicza si´ zbyt cz´sto jedynie do tego, co jest nam znane i do czego jesteÊmy przyzwyczajeni. Czym mogà ró˝niç si´

ludzie od siebie, dlaczego zauwa˝amy, ˝e si´ ró˝nià, dlaczego obstajemy przy tym, co nas ró˝ni od innych?

2. Podium: Uznawaç ró˝nice albo je likwidowaç, czyli polityczne, spo∏eczne i psychologiczne problemy z innoÊcià w spo∏eczeƒstwie

Co przeszkadza w realnym uznaniu ró˝nic? Ignorancja nie oznacza likwidacji ró˝nic. Co znaczy: wytrzymaç ró˝nice? Czy równoÊç musi zostaç utopià? Jakie drogi

prowadzà do tworzenia spo∏eczeƒstwa otwartego?

3. Podium: Zalety spo∏ecznej ró˝norodnoÊci

Diversity w obszarze spo∏ecznym, kulturalnym i politycznym, mediacja przy rozwiàzywaniu konfliktów, realny zysk z ró˝norodnoÊci spo∏ecznej, gwarancja jakoÊci dzi´ki

wyrównaniu szans dla p∏ci, to nie sà ju˝ dzisiaj puste has∏a. Te idee i sposób myÊlenia u˝ywajà doradczynie i doradcy du˝ych firm, organizacji pozarzàdowych, które

zm´czone sà ju˝ formu∏owaniem kolejnych postulatów i oczekiwaniem na realizacj´ ich przez innych. Kreatywnà, innowacyjnà i konstruktywnà ró˝norodnoÊç osiàgajà

dzi´ki integracji wielorakich ró˝nic. Jak wyglàda ich nowa praktyka? W jaki sposób mobilizujà ró˝nice ujawniajàce si´ w spo∏eczeƒstwie, w którym dzia∏ajà?

39


˚ó∏te drzwi

z Pró˝nej

tak by∏o

Tak o Festiwalu Kultury ˚ydowskiej „Warszawa Singera”, który si´ odby∏ w dniach 02 – 09.09.2007, m. in. w pomieszczeniach AFK,

pisa∏a Dorota Jarecka na ∏amach „Gazety Wyborczej” z dnia 09.09.2007:

W nowych muzeach toczà si´ debaty o tym, jak nowoczeÊnie opowiadaç histori´. Tymczasem historia rozpada si´ w zgliszcza na naszych oczach

Na ulicy Pró˝nej w Warszawie stoi kilka XIX-wiecznych kamienic. By∏y krótko na terenie pierwszego, du˝ego getta, cudem przetrwa∏y wojn´ i do niedawna by∏y

zamieszkane. W ciàgu ostatnich kilku lat uleg∏y dewastacji. Zosta∏y przej´te przez inwestorów, wyprowadzili si´ z nich ludzie oraz sklepy. To zawsze oznacza koniec domu.

Sypie si´ tynk, ktoÊ wybija okna, ktoÊ inny kradnie zabytkowe okucia. Tak dzisiaj wyglàda Pró˝na. Smutna i martwa.

Raz na rok wraca do niej ˝ycie - we wrzeÊniu odbywa si´ tam festiwal kultury ˝ydowskiej. Z wydarzeƒ poÊwi´conych sztuce wymieni´ dwa - wystaw´ rycin

z XIX-wiecznych pism ukazujàcych ˝ycie polskich ˚ydów w Austriackim Forum Kultury (ma przy Pró˝nej siedzib´) oraz wystaw´ sztuki wspó∏czesnej w dawnej kamienicy

No˝yków pod numerem 7/9 przygotowanà przez artystk´ i kuratork´ Krystyn´ Piotrowskà. To seria artystycznych interwencji w pomieszczeniach starego domu.

Moment, w którym si´ znaleêliÊmy, jest szczególny. Od dawna nie by∏o tak intensywnej jak w tej chwili obecnoÊci historii w ˝yciu publicznym. ˚adne Ministerstwo

Kultury tyle i na okràg∏o nie mówi∏o o “dziedzictwie”. W ciàgu kilku lat w samej Warszawie powsta∏o kilka muzeów. Jedno - Muzeum Powstania Warszawskiego - ju˝ stoi.

Kolejne - Muzeum Historii ˚ydów Polskich, Muzeum Historii Polski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej - stanà niebawem.

Kilka dni temu w Austriackim Forum Kultury odby∏a si´ dyskusja zorganizowana przez Muzeum Historii ˚ydów Polskich. Dotyczy∏a sztuki. Wybuch∏ gwa∏towny spór.

Zaproszeni do sto∏u Miros∏aw Ba∏ka i Joanna Rajkowska powiedzieli ostro, ˝e ka˝de wykorzystanie sztuki przez muzeum historyczne grozi nadu˝yciem i manipulacjà.

Sztuka ma burzyç ∏ad, muzeum zawsze jakiÊ ∏ad tworzy. To dwa sprzeczne cele.

Zapewne jest w tym troch´ racji. Zdarza si´, ˝e dzie∏a sztuki najnowszej w kontekÊcie historycznej wystawy zgrzytajà. Pami´tam z Muzeum ˚ydowskiego w Berlinie

nies∏ychanie mocne prze˝ycie, jakim jest przejÊcie przez sam budynek projektu Daniela Libeskinda, i wybitnie s∏abe prze˝ycie, jakim jest spotkanie z umieszczonà w nim

instalacjà artystycznà. Jej autorem jest rzeêbiarz Menashe Kadishman, nazywa si´ “Opad∏e liÊcie” i sk∏ada si´ z 10 tys. stalowych masek rozrzuconych po pod∏odze.

˚eby jà obejrzeç, trzeba te twarze podeptaç. Nie by∏am w stanie tego zrobiç, czu∏am nadu˝ycie.

Obok tych doÊwiadczeƒ jest te˝ zwyk∏e ˝ycie. Codziennie dostarcza nowych faktów i nie mieÊci si´ w wypracowanych podczas wielogodzinnych dyskusji konstrukcjach

teoretycznych. Takim ˝yciem sà dla mnie drzwi uratowane z Pró˝nej w instalacji Jaros∏awa Kozakiewicza. JeÊli nie uratuje ich przed zapadni´ciem w pró˝ni´ Muzeum

Historii ˚ydów Polskich i nie w∏àczy ich do swojej kolekcji - niewa˝ne, czy potem jà nazwie kolekcjà sztuki, czy kolekcjà drzwi - kto w∏aÊciwie ma to zrobiç?

40


tak by∏o

1 i 2. Prezentacja 8 numeru

pisma „Secesja”

redakcja „Rzeczpospolitej”

23.08.2007.

3. Spotkanie autorskie

z prof. Szewachem Weissem

na Festiwalu „Warszawa Singera”

AFK, 09.09.2007

(fot. Edward Odoner)

4. Spotkanie z kompozytorami

Enno Poppe, Beat Furrer,

Georg Friedrich Haas

na Festiwalu

„Warszawska Jesieƒ”

AFK, 26.09.2007

5, 6, 7. Spotkanie z kompozytorem

Wolframem Wagnerem

i koncert portret na Festiwalu

„Warszawska Jesieƒ”

AFK, 26.09.2007

8. Koncert „Klangforum Wien”

na Festiwalu „Warszawska Jesieƒ”

Studio Koncertowe PR

im. W. Lutos∏awskiego

26.09.2007

1

2

3

4

5

6

7

8

41


42

w Bibliotece

Uniwersyteckiej

00-312 Warszawa,

ul. Dobra 56/66

prawa galeria,

3 pi´tro

tel. (0-22) 552 52 11

Biblioteka Austriacka jest ogólnodost´pna w godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej

(pon. – sob. w godz. 9.00 – 21.00 oraz nd. w godz. 15.00 – 20.00). Wypo˝yczanie: pon. – pt. w godz. 12.00 – 17.00

Bibliotekarze: Maciej Soborczyk, Micha∏ Dworakowski

Obecnie zbiory Biblioteki Austriackiej sk∏adajà si´ z 14 500 tomów. W naszych zbiorach znajdziecie Paƒstwo nie tylko ksià˝ki autorów austriackich,

ale równie˝ autorów innej narodowoÊci piszàcych na tematy zwiàzane z Austrià.

Oprócz tego Biblioteka Austriackia proponuje Paƒstwu szerokà ofert´ czasopism o tematyce kulturalnej, literackiej oraz o naukach spo∏ecznych.

W tygodnikach „Profil” i „News”, jak równie˝ w wydaniach weekendowych dzienników „Der Standard” i „Die Presse”

znajdà Paƒstwo informacje o aktualnych wydarzeniach w Austrii.

Katalog ksià˝ek Biblioteki Austriackiej jest dost´pny w internecie na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej www.buw.uw.edu.pl

przez link p.t. Biblioteka Austriacka - Oesterreich Bibliothek.

Biblioteka dla dzieci i m∏odzie˝y przy austriackim forum kultury, ul. Pró˝na 8

Austriackie forum kultury w Warszawie zaprasza serdecznie uczniów, nauczycieli i rodziców do biblioteki dla dzieci i m∏odzie˝y przy ul. Pró˝nej 8.

Biblioteka oferuje ok. 500 ksià˝ek po niemiecku, które mo˝na wypo˝yczyç, bàdê przejrzeç na miejscu w przytulnej atmosferze pokoju dzieci´cego.

Od listopada 2006 oferowane b´dà przedpo∏udniowe spotkania z ksià˝kami dla grup szkolnych i przedszkolnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Agnieszkà Borkiewicz, tel. 022 620 96 21 wew. 254, agnieszka.borkiewicz@bmaa.gv.at


Kursy

j´zyka niemieckiego

Deutsch-Sprachkurse

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz kursów poczàwszy od kursów dla dzieci, a skoƒczywszy na specjalistycznych kursach dla doros∏ych

bardzo zaawansowanych w nauce j´zyka (np. kursy t∏umaczeniowe czy j´zyka handlowego).

Kursy sà prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych lektorów i odbywajà si´ codziennie mi´dzy godz. 7.30 a 21.10.

JeÊli sà Paƒstwo zainteresowani naszà ofertà zapraszamy do:

Österreich Institut Warschau, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel. 331 91 36, 331 91 99, fax 331 91 39

e-mail: sekretariat@oei.waw.pl, leitung@oei.waw.pl, lektoren@oei.waw.pl

www.oesterreichinstitut.waw.pl, www.oesterreichportal.at, www.oesterreichinstitut.at/htm

Walter Maria Stojan

Ernestine Baig

Agnieszka Borkiewicz

Andrea Brzoza

Martina Gareis

Christina Tabor

Natalia Wawrzewska

Jolanta ˚ukowska

● dyrektor, Radca Kulturalny Ambasady Austrii

● wicedyrektor, Attache Kulturalny Ambasady Austrii

● literatura, redakcja „Secesji”

● redakcja programu, muzyka

● sprawy administracyjne, Attache Kulturalny Ambasady Austrii

● Galeria Austriacka, teatr

● asystentka, sekretariat

● asystentka, sekretariat

Lektorzy austriaccy:

mgr Elvin Strojil, Katedra Literatury Niemieckiej, Uniwesytet ¸ódzki, tel./fax (042) 665 53 80

mgr Alexander Höllwerth, Instytut Germanistyki, UAM Poznaƒ, tel. (061) 829 35 40

dr Markus Eberharter, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, tel./fax (022) 826 13 91

mgr Margit Eberharter, Katedra Filologii Germaƒskiej, UMK Toruƒ, tel./fax (056) 621 09 09

Czytelnia Austriacka Poznaƒ, ul. Zwierzyniecka 7, tel./fax (061) 829 25 20 tel. (061) 829 24 24

Andrzej Nowaczyk ● opracowanie graficzne programu - (Na ok∏adce: fot. Janusza Sujeckiego z cyklu Warszawa - Wiedeƒ)

Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do zmian w programie; informacje w austriackim forum kultury.

43

More magazines by this user
Similar magazines