19.11.2013 Views

Slovar zavaorovalništva nemško slovenski (2101 ... - Slovarji.info

Slovar zavaorovalništva nemško slovenski (2101 ... - Slovarji.info

Slovar zavaorovalništva nemško slovenski (2101 ... - Slovarji.info

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Abänderung sprememba<br />

m. Abandon abandon<br />

f. Abbruchkosten (Pl.) stroški rušenja<br />

f. Abfertigung odpravnina<br />

m. Abfertigungsanspruch pravica do odpravnine<br />

f. Abfertigungsanwartschaft pričakovalna pravica do odpravnine<br />

f. Abfertigungsgebühr odpravnina<br />

f. Abfertigungsrückstellung prihranek do pravnine<br />

f. Abfindung poravnava<br />

f. Abfindungserklärung poravnalna izjava<br />

m. Abfindungswert poravnalna vrednost<br />

m. Abflug odlet, odhod leta<br />

f. Abgabe dajatev<br />

m. Abgang odhod<br />

m. Abgang storno<br />

f. Abgangsursache vzrok odpada<br />

f. abgebende Rückversicherung cedirano pozavarovanje<br />

f. abgekürzte Prämienzahlung skrajšano plačevanje premij<br />

m. abgetretener Bestand odstopljen portfelj<br />

n. Abhandenkommen zgubiti se, izginiti; priti ob<br />

n. Abkommen dogovor<br />

m. Ablauf potek<br />

n. Ablaufportefeuille listnica za potek<br />

n. Ableben oddati (cedirati)<br />

f. ablebende Gesellschaft družba - cedent<br />

m. Ablebensschutz zaščita v primeru smrti<br />

ablehnen<br />

odkloniti<br />

f. Abnutzung obraba<br />

f. Abrechnung obračun<br />

f. Abschlagszahlung obročno plačevanje<br />

n. Abschleppen odvleči<br />

abschließen<br />

skleniti<br />

f. Abschlusskosten (Pl.) sklenitveni stroški<br />

m. Abschlußort kraj sklenitve<br />

f. Abschlussprovision sklepna provizija<br />

m. Abschlussvermittler akviziter<br />

f. Abschöpfung posnemanje<br />

f. Abschreibepolice flotantna polica<br />

f. Abschreibung amortizacija<br />

f. Absicherung kritje<br />

f. Abstinentenversicherung zavarovanje abstinentov<br />

f. Abtretung odstop<br />

f. Abwehr odbijanje<br />

f. Abwehr preprečevanje<br />

f. Abweichung razlika (odmik)<br />

f. Abwesenheit odsotnost<br />

f. Abwicklung likvidacija<br />

abzinsen<br />

diskontirati<br />

m. Abzug odbitek<br />

m. Abzug neu für alt odbitek "novo za staro"<br />

f. Abzugsfranchise odbitna franšiza<br />

adaptieren<br />

prilagoditi se<br />

m. Affektionswert ljubiteljska vrednost<br />

f. Aggregattafel agregatna tablica<br />

f. Akontozahlung plačevanje na račun<br />

m. Akquisiteur akviziter<br />

f. Aktie delnica<br />

f. Aktiengesellschaft delniška družba<br />

m. Aktienkauf nakup delnic<br />

m. Aktienmarkt tržišče delnic<br />

stran 1 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Aktienquote delniška kvota<br />

n. Aktiensonderportefeuille posebna delniška listnica<br />

f. Aktivbetreuung aktivna oskrba<br />

f. Aktive Rückversicherung aktivno pozavarovanje<br />

m. Aktuar aktuar<br />

n. Akzept akcept (sprejem)<br />

akzeptieren<br />

sprejeti<br />

f. Allgefahrendeckung kritje vseh nevarnosti<br />

f. allgemeinen Geschäftsbedingungen splošni poslovni pogoji<br />

f. allgemeinen Kosten splošni stroški<br />

f. allgemeinen Versicherungsbedingungen Splošni zavarovalni pogoji<br />

m. Allmählichkeitsschaden postopna škoda<br />

m. Alltagstrott vsakdanja opravila<br />

n. alte Leiden stara bolezen<br />

f. Alterserhöhung povišanje starosti<br />

f. Altersgrenze starostna meja<br />

f. Alterspension starostna pokojnina<br />

f. Altersrente starostna renta<br />

f. Altersversicherung starostno zavarovanje<br />

f. Altersversorgung starostna oskrba<br />

f. Änderung sprememba<br />

f. Anerkennung priznanje<br />

f. Anfangsprämie začetna premija<br />

n. Angebot ponudba<br />

f. Angestelltenversicherung zavarovanje uslužbencev<br />

m. Anhänger prikolica<br />

m. Anlageausschuss investicijski odbor<br />

m. Anlageerfolg uspeh investicije<br />

f. Anlageform oblika investicije<br />

m. Anlagematrix matriksa investicije<br />

n. Anlageziel cilj investicije<br />

m. Anleger investitor<br />

f. Anleihe posojilo<br />

f. Anmeldung prijava<br />

f. Annahmepflicht dolžnost prevzema<br />

m. Annahmeschein prevzemnica<br />

annehmen<br />

prevzeti<br />

f. Annuität anuiteta<br />

m. Annullierungsgrund vzrok razveljavitve<br />

n. anomales Risiko nenormalen riziko<br />

f. Anpassung prilagoditev<br />

m. Ansatz nastavek, zasnutek<br />

f. Anschaffungskosten (Pl.) nabavni stroški<br />

m. Anschaffungswert nabavna vrednost<br />

n. Ansparen prihranjevanje<br />

f. Ansparphase obdobje prihranjevanja<br />

m. Anspruch zahteva<br />

m. Ansprucherhebende tožnik<br />

m. Anteilsbestand stanje deleža<br />

m. Anteilsschein delniško potrdilo<br />

f. Antiquität antikviteta<br />

f. Antiselektion antiselekcija<br />

antizipiert<br />

anticipirati<br />

m. Antrag ponudba<br />

f. Antragsablehnung odklonitev ponudbe<br />

f. Antragsannahme prevzem ponudbe<br />

n. Antragsformular obrazec ponudbe<br />

f. Antragsprüfung pregled ponudbe<br />

f. Anzeigepflicht dolžnost prijave<br />

f. Aqentur agencija<br />

stran 2 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Arbeiterrentenversicherung delavsko rentno zavarovanje<br />

m. Arbeitgeber delodajalec<br />

f. Arbeitgeberin delodajalka<br />

m. Arbeitnehmer delojemalec<br />

f. Arbeitnehmerin delojemalka<br />

f. Arbeitsbeurteilung ocena dela<br />

f. Arbeitsfähigkeit delovna sposobnost<br />

n. Arbeitsgericht delovno sodišče<br />

m. Arbeitslohn mezda<br />

f. Arbeitslosenversicherung zavarovanje brezposelnih delavnik<br />

f. Arbeitsmaschine delovni stroj<br />

m. Arbeitstag delovni dan<br />

f. Arbeitsunfähigkeit delovna nesposobnost<br />

m. Arbeitsunfall delovna nezgoda<br />

f. Arbeitsvereinfachung poenostavitev dela<br />

f. Arbitrage arbitraža<br />

f. Architektenhaftpflicht odgovornost arhitektov<br />

f. arglistige Täuschung zvijačna prevara<br />

n. Arzneimittel zdravilo<br />

m. Arzneimittelschaden škoda v zvezi z zdravili<br />

f. Arztkostenversicherung zavarovanje zdravniških stroškov<br />

f. ärztliche Untersuchung zdravniški pregled<br />

n. Atomrisiko atomski riziko<br />

f. Atomrisikoversicherung zavarovanje atomskih rizikov<br />

n. Attest zdravniško potrdilo<br />

auf den Markt bringen<br />

spraviti na trg<br />

auf den neuesten Stand bringen<br />

spraviti v tekoče stanje<br />

f. Aufbaukosten (Pl.) stroški dogradnje<br />

m. Aufenthalt bivanje<br />

f. Aufgabe naloga<br />

f. aufgeschobene Rente odložena renta<br />

f. Aufhebung der Versicherung razveljavitev zavarovanja<br />

n. Aufhebungsrecht pravica razveljavitve<br />

auflisten<br />

naštevati<br />

f. Aufräumungskosten (Pl.) stroški čiščenja po škodi<br />

f. Aufrechnung kompenzacija<br />

n. Aufrechterhalten obdržati v veljavi<br />

f. Aufruhr upor<br />

m. Aufschub odlog<br />

f. Aufsicht nadzor<br />

n. Aufsichtsamt für das Versicherungswesen nadzor<br />

f. Aufsichtsbehörde nadzorni urad za zavarovalstvo<br />

n. Aufsichtsgesetz nadzorna oblast<br />

m. Aufsichtsrat zakon o nadzoru nadzorni svet<br />

m. Aufsperrdienst storitve za odpiranje vrat<br />

m. Aufwand poraba<br />

f. Aufwandsverteilung porazdelitev stroškov<br />

m. Aufwärtstrend trend navzgor<br />

f. Aufzahlungskosten doplačevanje<br />

n. Auktionshaus avkcijska hiša<br />

f. Ausbildung izobrazba<br />

m. Ausfall izpad<br />

f. Ausfertigung einer Police izdaja police<br />

f. Ausfuhrkreditversicherung zavarovanje izvoznih kreditov<br />

f. Ausgabe izdaja (emisija)<br />

f. Ausgabe izdatek<br />

m. Ausgabezuschlag dodatek pri izplačilu<br />

ausgerichtet sein<br />

usmerjen<br />

f. Auskunft sporočilo<br />

f. Auslage izložba<br />

stran 3 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

ausländisch<br />

inozemski<br />

m. Auslandsanteil delež iz inozemstva<br />

n. Auslandsgeschäft inozemski posel<br />

f. Auslandsreisekrankenversicherung bolniško zavarovanje za čas potovanja v tujino<br />

n. Auslandsrisiko inozemski riziko<br />

m. Auslandszivildienst civilno služenja vojaškega roka v tujini<br />

m. Auslauf (eines Portefeuilles) potek (portfelja)<br />

f. Auslese izbor<br />

n. Ausmaß obseg<br />

ausnützen<br />

izrabljati<br />

f. Ausrichtung naravnanost<br />

ausschlaggebend<br />

odločilen<br />

ausschließen<br />

izključiti<br />

m. Ausschließlichkeitsvertrag ekskluzivnostna pogodba<br />

ausschöpfen<br />

izrabiti<br />

m. Außendienst zunanja služba<br />

f. Ausspannung sprostitev<br />

f. Aussperrung izključitev<br />

f. Ausstellungsversicherung zavarovanje razstav<br />

f. Aussteuerversicherung zavarovanje dote<br />

f. Austauschkosten (Pl.) stroški zamenjave<br />

auswählen<br />

izbrati<br />

n. Auswahlrisiko selekcionirani riziko<br />

f. Auszahlung izplačilo<br />

f. Autokaskoversicherung zavarovanje avtomobilskega kaska<br />

f. Automatenhaftpflichtversicherung zavarovanje avtomobilske odgovornosti<br />

f. Automatenversicherung zavarovanje avtomatov<br />

f. Automation avtomatika<br />

f. Automobilinsassenversicherung zavarovanje avtomobilskih potnikov<br />

f. Automobil-Kraftfahrtversicherung zavarovanje motornih vozil<br />

m. Bagatellschaden malenkostna škoda<br />

f. Banklizenz bančna licenca<br />

f. Barauslage gotovinski izdatki<br />

n. Bargeld gotovina<br />

f. Barprämie premija v gotovini<br />

m. Barwert sedanja vrednost<br />

f. Barzahlung plačilo v gotovini<br />

f. Basisdeckung temeljno kritje<br />

m. Basispunkt osnovna točka<br />

f. Basisverzinsung osnovno obrestovanje<br />

f. Basiswährung osnovna valuta<br />

f. Bauart način gradnje<br />

f. Bauartklasse gradbena kategorija<br />

f. Bauherrenhaftpflichtversicherung odgovornostno zavarovanje investitorjev<br />

f. Bauherrenhaftung jamstvo investitorja<br />

f. Bauherrenhaftung odgovornost investitorja<br />

n. Bauherrnhaftpflichtrisiko riziko investitorja zavarovan za odgovornost nasproti<br />

tretjim<br />

m. Baukostenindex indeks gradbenih stroškov<br />

f. Bauleistungsversicherung gradbeno zavarovanje<br />

f. baulichen Änderung gradbene spremembe<br />

f. Bausubstanz gradbena substanca<br />

m. Bauwert gradbena vrednost<br />

f. Bauwesenversicherung zavarovanje za gradbeništvo<br />

m. Be- und Entladeschaden škoda pri nakladanju in razkladanju<br />

beachtlich<br />

občutno<br />

m. Beamte uradnik<br />

f. Bearbeitungskosten für Schäden (Pl.) stroški obravnavanja (pri škodah)<br />

m. Bearbeitungsschaden škoda predelovanja<br />

f. Bedarfsprämie potrebna premija<br />

stran 4 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

n. Bedürfnis potrebe<br />

f. Beförderung napredovanje<br />

f. Befreiungsversicherung življenjsko zavarovanJe kot nadomestilo socialnega<br />

zavarovanja<br />

m. Befund izvid<br />

m. Beginn začetek<br />

f. Begräbniskostenversicherung zavarovanje pogrebnih stroškov<br />

begünstigt<br />

ugoden<br />

m. Begünstigte koristnik<br />

f. Begünstigungsklausel klavzula o ugodnosti stroški postopka<br />

m. Behälter pomoč<br />

f. Behandlung zdravljenje<br />

f. behördliche Erlaubnis zum Betrieb eines<br />

koncesija<br />

genehmigungspflichtigen Gewerbes<br />

f. Beihilfe pomoč<br />

f. Beimischung dodajanje<br />

m. Beitrag prispevek<br />

f. Beitragsanpassung prilagoditev premije<br />

beitragsfrei<br />

brez prispevkov<br />

f. beitragsfreie Police polica brez premije<br />

f. Beitragsleistung dajatve prispevkov<br />

f. Beitragsrückgewähr povračilo premije<br />

f. Beitragssumme vsota prispevkov<br />

f. Beitragszahlung plačilo premije<br />

f. Beitragszahlungsdauer plačilna doba prispevkov<br />

n. Beitrittsreferendum referendum o pristopu<br />

f. Belasten obremeniti<br />

f. Belastung obremenitev<br />

beleihen<br />

posoditi<br />

m. Bemannte Flugkörper proti zastavi zrakoplovi s posadko<br />

f. Benachrichtigung obvestilo<br />

f. Bepflanzung nasad<br />

f. Beraubung rop<br />

f. Beraubungsversicherung zavarovanje proti ropu<br />

f. Berechnung izračun<br />

f. Berechnungsmethode obračunska metoda<br />

f. Bergung reševanje<br />

f. Bergungskosten (Pl.) stroški reševanja<br />

m. Bericht poročilo<br />

f. Berichterstattung poročanje<br />

m. Berichtigte upravičenec<br />

f. Berichtigte upravičenka<br />

f. Berücksichtigung upoštevanje<br />

m. Beruf poklic<br />

f. Berufsausbildung poklicna izobrazba<br />

m. Berufseinsteiger poklicni začetnik<br />

f. Berufshaftpflichtversicherung zavarovanje poklicne odgovornosti<br />

f. Berufskrankheit poklicna bolezen<br />

m. Berufssportler športnik po poklicu<br />

f. Berufssportlerin športnica po poklicu<br />

berufsunfähig werden<br />

nezmožnost za pridobitveno delo<br />

f. Berufsunfähigkeitspension pokojnina za nezmožnost za delo<br />

f. Berufsunfähigkeits-Vorsorge preventiva za nezmožnost za delo<br />

m. Berufsunfall poklicna nezgoda<br />

f. Berufsunfallversicherung poklicno nezgodno zavarovanje<br />

f. Beschädigung poškodba<br />

m. Beschaffenheitsschaden kakovostna škoda<br />

f. Bescheinigung certifikat<br />

f. Beschlagnahme zaplemba<br />

f. Besicherung zavarovanje<br />

stran 5 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

besichtigen<br />

ogledati<br />

f. Besichtigung ogled<br />

f. besondere Kosten (Pl.) posebni stroški<br />

f. besondere Versicherungsbedingung posebni zavarovalni pogoj<br />

m. Bestand portfelj<br />

n. Bestandsjahr letnica obstoja<br />

f. Bestandspflege nega portfelja<br />

f. Bestandsübernahme prevzem portfelja<br />

f. Bestandsübertragung prenos portfelja<br />

f. Bestattungskosten (Pl.) stroški pogreba, pogrebni stroški<br />

m. Betrag znesek<br />

m. Betreuer spremljevalec<br />

f. Betriebsausgabe materialni stroški<br />

f. Betriebshaftpflichtversicherung odgovornostna zavarovanca obrata<br />

f. Betriebskrankenkasse obrtna bolniška zavarovalnica<br />

m. Betriebsrat obrtni svet<br />

f. Betriebsräumlichkeit prostori obrata ali podjetja<br />

n. Betriebsrisiko obratni riziko<br />

f. Betriebsrisikobeschreibung opis obratnega rizika<br />

m. Betriebsschaden obratna škoda<br />

f. Betriebsschließungsversicherung obratna motnja<br />

f. Betriebsschule zavarovanje proti nevarnosti zaprtja obrata<br />

m. Betriebsunfall obratna nezgoda<br />

f. Betriebsunterbrechung prekinitev obratovanja<br />

f. Betriebsunterbrechungsversicherung zavarovanje obratovalnega zastoja<br />

m. Bettnachbar posteljni sosed<br />

m. Bevollmächtigte<br />

opolnomočeč<br />

/f.<br />

m. Bevollmächtigte pooblaščenec<br />

f. Bevollmächtigte pooblaščenka<br />

f. Bewachung nadzorovanje<br />

bewährten<br />

zanesljiv<br />

f. bewegte Börsenzeit razgibani časi na borzi<br />

f. Beweislast dokazano breme<br />

f. Beweislast dokazno breme<br />

m. Bewerber prosilec<br />

f. Bewertung ocenitev<br />

n. Bewertungsniveau nivo ocenitve<br />

bezahlen<br />

plačati<br />

m. bezahlte Schaden plačana škoda<br />

m. Bezug nanašanje<br />

f. Bilanz bilanca<br />

m. Bilanzstichtag termin za bilanco<br />

m. Bilanzwert bilančna vrednost<br />

f. Bildungsreise izobraževalno potovanje<br />

f. Bindungsfrist rok obveznosti<br />

m. Binnentransport zavarovanje domačega transporta<br />

m. Blitzschaden poškodbe zaradi strele<br />

m. Blitzschlag udar strele<br />

f. Blockpolice police v bloku<br />

f. Bohrinsel ploščad za vrtanje<br />

m. Bonus bonifikacija<br />

f. Bonusrücklage bonifikacijski sklad<br />

f. Bonus-Stufen (Pl.) stopnje bonusa<br />

f. Bonuszuteilung dodelitev bonifikacije<br />

f. Bootsversicherung zavarovanje čolnov<br />

m. Bordereau bordero<br />

f. Börse borza<br />

f. Börsenentwicklung razvoj na borzi<br />

n. börsennotierte Unternehmen podjetje zajeti na borzi<br />

stran 6 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. Börsenschluss zaključek borze<br />

f. böswillige Beschädigung zlomarne poškodbe<br />

f. Botenberaubungsversicherung zavarovanje sla proti nevarnosti ropa<br />

f. Branche vrsta (panoga)<br />

branchenseitig<br />

s strani borze<br />

m. Brand požar<br />

f. Brandentschädigung odškodnina za požar<br />

f. Brandlegung požig<br />

n. Brandrisiko požarni riziko<br />

m. Brandschaden požarna škoda<br />

f. Brandschadenersatzleistung požarna odškodnina<br />

m. Brandschutz zaščita pred požarom<br />

f. Brandstiftung požig<br />

f. Brandverhütung požarna preventiva<br />

f. Brandversicherung požarno zavarovanje<br />

m. Bruch von Glaskeramik zlom steklene keramike<br />

f. Bruchklausel razveljavitvena klavzula<br />

f. Bruchteilversicherung zavarovanje ulomka vrednosti<br />

brutto<br />

bruto<br />

f. Bruttoeinnahme bruto prejemek<br />

m. Bruttoertrag bruto donos<br />

m. Bruttogewinn bruto dobiček<br />

f. Bruttoprämie bruto premija<br />

m. Budgetdefizit deficit proračuna<br />

f. Bündelversicherung zajemno zavarovnje<br />

f. Computer- und Elektronikversicherung zavarovanje računalnika in elektronike<br />

m. Dachboden podstrešje<br />

m. Dachdecker krovec<br />

m. Dachfond krovni fond<br />

m. Dampf para<br />

f. Dampfkesselversicherung zavarovanje parnih kotlov<br />

n. Darlehen posojilo<br />

m. Daten-Rechtsschutz podatkovno pravno varstvo<br />

f. Datenverarbeitungsanlage stroj za obdelavo podatkov<br />

f. Datenverarbeitungsanlage računalnik<br />

f. Dauer der Versicherung trajanje zavarovanja<br />

f. Dauerversicherung trajno (permanentno) zavarovanje<br />

m. DAX-Index nemški delniški indeks<br />

n. Debakel polom<br />

decken<br />

pokriti<br />

f. Deckung kritje<br />

f. Deckungssumme zavarovalna vsota<br />

m. Deckungsumfang obseg kritja<br />

f. Deckungszusage potrditev kritja<br />

f. Deckverladung nakladanje na krov<br />

n. Defizit primanjkljaj<br />

n. Depot depo<br />

m. Depotwert (der) vrednost depoja ali skladišča<br />

f. Deutsche Kernreaktor Versicherungsgemeinschaft Nemška skupnost za zavarovanje jedrskih reaktorjev<br />

m. Dichtungsschaden poškodba zaradi netesnih tesnil<br />

m. Diebstahl kraja<br />

f. Diebstahlversicherung zavarovanje proti tatvini<br />

f. Dimension dimenzija<br />

f. Direktanlage neposredna investicija<br />

n. direkte Geschäft direktni posel<br />

n. direkte Geschäft neposredni posel<br />

f. Direktveranlagung neposredna odmera davka<br />

f. Direktverrechnung neposreden obračun<br />

m. Direktversicherer direktni zavarovatelj<br />

stran 7 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Direktversicherung direktno zavarovanje<br />

m. Diskont diskont<br />

f. Dispache izraćun in porazdelitev škod<br />

f. Dispache urejevanje pomorskih škod<br />

m. Dispacheur dispečer (urejevalec škod)<br />

f. Dividende dividenda (udeležba na dobičku)<br />

n. Dividendensystem sistem dividend<br />

f. Doppelversicherung dvojno zavarovanje<br />

m. Dritte tretja oseba<br />

Dritter<br />

tretjih oseb<br />

durchführen<br />

izvajati<br />

m. Durchschnitt povpreček<br />

f. Durchschnittskosten eines Schadens povprečni stroški škode<br />

f. Durchschnittspramie povprečna premija<br />

n. Durchschnittsprämiensystem sistem povprečnih premij<br />

m. Durchschnittssatz povprečni stavek<br />

m. Durchschnittsschaden povprečna škoda<br />

f. Durststrecke hudi časi<br />

m. effektiver Wert dejanska vrednost<br />

f. Effizienz učinkovitost<br />

m. Eigenbehalt samopridržaj<br />

f. Eigenbehaltsgarantie samopridržajna premija<br />

f. Eigenbehaltstabelle tablice samopridržajev<br />

n. Eigenheim lasten dom<br />

f. Eigenleistung lastna udeležba<br />

n. Eigenrisiko lastni riziko<br />

n. Eigentum lastnina<br />

m. Eigentümer lastnik<br />

n. Eigentumsrecht lastniška pravica<br />

m. Eigentumsvorbehalt lastninski pridržek<br />

f. Eignungsprüfung izpit iz usposobljenost<br />

einbezahlt<br />

vplačano<br />

m. Einbruch vlom<br />

m. Einbruchalarm alarmna naprav za proti vlomu<br />

m. Einbruchdiebstahl udor in vlom<br />

f. Einbruchdiebstahlversicherung zavarovanje proti nevarnosti vlomske tatvine<br />

f. Einbruchsmeldeanlage signalna naprava za vlome<br />

eine Police ausfertigen (f.)<br />

izstaviti polico<br />

einen Anspruch haben auf (m.)<br />

imeti pravico do<br />

m. einfache Diebstahl navadna tatvina<br />

m. einfache Zins navadne obresti<br />

n. einfaches Risiko enostavni riziko<br />

m. Einflussfakt vplivno dejstvo<br />

f. Eingangstür vhodna vrata<br />

f. eingenommene Prämie prejeta premija<br />

eingeschränkt<br />

omejen<br />

m. eingetretene Todesfall nastali smrtni primeri<br />

m. eingetretener Verlust nastala izguba<br />

f. Einhaltung upoštevanje<br />

f. Einheitsversicherung enotno zavarovanje ali omnium zavarovanje<br />

n. Einkommen dohodek<br />

f. Einkommenslücke izpad ali manjši dohodek<br />

f. Einkommensteuer davek iz dohodka<br />

m. Einkommensverlust izguba prihodka<br />

f. Einlösungsprämie prva premija<br />

m. Einmalerlag enkratni polog<br />

f. Einrechnung vračunavanje<br />

f. Einschränkung omejitev<br />

n. Einstiegsportefeuille vstopna listnica<br />

m. Einwand ugovor<br />

stran 8 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Einzahlung vplačilo<br />

f. Einzelvereinbarung dogovor s posameznikom<br />

m. Elektriker električar<br />

m. Elektrotechniker elektrotehnik<br />

n. Elementarereignis elementarni dogodek<br />

n. Engagement angažmant<br />

m. Enkel vnuk<br />

f. Enkelin vnukinja<br />

m. Entfall odpadanje<br />

n. Entgegenkommen koncesija<br />

m. Entscheidungsspielraum svoboda za odločanje<br />

erachten<br />

meniti<br />

n. Erbrecht dedno pravo<br />

n. Erdbeben potres<br />

f. Erdbebenversicherung zavarovanje proti nevarnosti potresa<br />

m. Erdenbürger Zemljan<br />

m. Erdrutsch zemeljski plaz<br />

f. Erdsenkung ugrezanje zemlje<br />

erfahrungsgemäß<br />

po izkušnjah<br />

m. Erfüllungsort kraj izpolnitve<br />

f. Ergänzung dopolnilo<br />

n. erhöhtes Risiko povečani riziko<br />

f. Erhöhung povečanje<br />

n. Erholungstagegeld dnevnica za počitek<br />

f. Erklärung izjava<br />

f. Erkundigungspflicht dolžnost poizvedovanja<br />

f. Erläuterung von Positionen razlaga postavk<br />

n. Erlebensfallkapital kapital v primeru doživetja<br />

f. Erlebensfallversicherung Zavarovanje za primer doživetja<br />

f. Erneuerungsprämie premija za obnovitev<br />

m. Ernstfall v sili<br />

m. Errechneten-Wert izračunana vrednost<br />

m. Ersatz nadomestilo<br />

m. Ersatzanspruch zahteva nadomestila<br />

m. Ersatzfahrer nadomestni voznik<br />

f. Ersatzheizung nadomestna kurjava<br />

f. Ersatzleistung nadomestitev<br />

m. Ersatzteilversand pošiljka nadomestnega dela<br />

m. Ersatzwert nadomestna vrednost<br />

f. Ersatzwohnung nadomestno stanovanje<br />

f. Erschütterung sunek<br />

f. Erschütterung tresljaji<br />

f. Erschütterung vibracije<br />

f. Erstprämie prva premija<br />

f. Erstrisikoversicherung zavarovanje na prvi riziko<br />

m. Erstversicherer direktni zavarovatelj<br />

m. Erstversicherungsvertrag direktno zavarovanje<br />

m. Ertrag donos<br />

f. Ertragschance priložnost donosa<br />

m. Ertragsentgang izpad donosa<br />

f. Ertragsgarantie garancija donosa<br />

f. Ertragslage stanje donosa<br />

f. erweiterte Deckung razširjeno kritje<br />

erwerben<br />

pridobiti<br />

f. Erwerbskosten (Pl.) pridobitveni (akvizijski) stroški<br />

f. Erwerbsunfähigkeit nezmožnost za pridobitno delo<br />

f. Erwerbsunfähigkeit pridobitvena nesposobnost<br />

erwirtschaften<br />

prigospodariti<br />

f. Erziehungsrente renta za vzgojo<br />

erzielen<br />

doseči<br />

stran 9 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Essensversorgung oskrba s hrano<br />

f. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) Evropska gospodarska skupnost (EGS)<br />

m. Experte izvedenec<br />

n. Expertengutachten mnenje izvedencev<br />

f. Expertise izvedensko poročilo<br />

f. Expertisekosten (Pl.) stroški izvedenskega poročila<br />

f. Explosion eksplozija<br />

f. Exportkreditversicherung zavarovanje izvoznih kreditov<br />

f. Exportschutzversicherung zavarovanje izvozne zaščite<br />

m. Exzedent ekscedent (presežkovno)<br />

f. Exzedentenrückversicherung ekscedentno pozavarovanje<br />

m. Fahrerausfall izpad voznika<br />

f. Fahrlässigkeit malomarnost<br />

m. Fahrradabstellraum kolesarnica<br />

m. Fahrraddiebstahl kraja kolesa<br />

f. Fahrraddiebstahlversicherung zavarovanje tatvine kolesa<br />

f. Fahrradversicherung zavarovanje koles<br />

m. Fahrzeugausfall izpad vozila<br />

f. Fahrzeugrückholung povratno pripeljati vozilo<br />

m. Fahrzeugtransport transport vozila<br />

f. fakultative Rückversicherung fakultativno pozavarovanje<br />

fallend<br />

padajoč<br />

m. fallender Markt padajoče tržišče<br />

fällig werden<br />

zapasti<br />

f. fällige Prämie zapadla premija<br />

m. fälliger Zins zapadle obresti<br />

f. Fälligkeit der Folgeprämie zapadlost naslednjih premij<br />

f. Fälligkeit der Prämie zapadlost premije<br />

f. Fälligkeit des Kapitals zapadlost kapitala<br />

m. Fälligkeitstag dan zapadlosti<br />

f. falsche Darstellung napačno prikazovanje<br />

n. Falschgeld ponarejen denar<br />

f. Familienhospizkarenz karenca za družinsko prenočišče<br />

n. Familienlastenausgleichfond fond za izravnavo družinskega bremena<br />

n. Familienrecht družinsko pravo<br />

f. Familienversicherung družinsko zavarovanje<br />

m. Fehlbetrag primanjkljaj<br />

m. Feiertagszuschlag dodatek za delo ob praznikih<br />

f. Fernsehversicherung zavarovanje televizije<br />

f. feste Kosten (Pl.) stalni (fiksni) stroški<br />

f. feste Prämie fiksna premila<br />

festlegen<br />

določiti<br />

festverzinslich<br />

fiksno obrestovan<br />

n. Feuer ogenj<br />

f. Feuerbestattungsversicherung zavarovanje stroškov upepelitve<br />

f. Feuergefahr nevarnost požara<br />

f. Feuerhaftungsversicherung zavarovanje odgovornosti za požar<br />

f. Feuerlöschkosten (Pl.) stroški gašenja<br />

f. Feuerregressversicherung stroški gašenja požara<br />

m. Feuerschutz požarno regresno zavarovanje<br />

m. Feuerschutzdienst požarno varstvo, požarna obramba<br />

f. Feuerschutzsteuer gasilski prispevek<br />

f. Feuersicherheit požarna varnost<br />

f. Feuerversicherung požarno zavarovanje<br />

f. Filiale podružnica<br />

f. Filmtheater-Einheitsversicherung enotno požarno zavarovanje kino dvoran<br />

f. finanzielle Hilfe finančna pomoč<br />

f. finanzielle Leistung finančne dajatev<br />

f. firmeneigene Versicherungsgesellschaft lastna zavarovanje podjetja<br />

m. Firmensitz sedež podjetja<br />

stran 10 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Fixkosten fiksni stroški<br />

m. Flächenbrand travniški požar velikih razsežnosti<br />

flexible<br />

fleksibilen<br />

f. Fluggastversicherung zavarovanje letalskih potnikov<br />

n. Flugrisiko avionski riziko<br />

n. Flugzeug (im Linienverkehr) letalo linijskega prometa<br />

f. Flugzeugkaskoversicherung zavarovanje avionskega kaska<br />

f. Flusskaskoversicherung zavarovanje rečnega kaska<br />

f. Folgeprämie naslednja premija<br />

f. Folgeprovision provizija naslednjih obrokov<br />

m. Folgeschaden posledična škoda<br />

f. Förderung subvencioniranje<br />

n. Formular obrazec<br />

m. Frachtbrief tovorni list<br />

m. Frachtführer prevoznik<br />

f. Frachtversicherung zavarovanje tovornine<br />

m. Fragebogen vprašalnik<br />

f. Franchise franšiza<br />

m. Freiberufler svobodnem poklicu (človek v …)<br />

freiwillig<br />

prostovoljen<br />

f. freiwillige Leistung prostovoljna dajatev<br />

f. freiwillige Versicherung prostovoljno zavarovanje<br />

m. Freizeitunfall nesreča med prostim časom<br />

f. Fremdenbeherbergung sprejemanje gostov na prenočevanje<br />

n. fremdes Eigentum tuje premoženje<br />

f. Fremdwährung tuja valuta<br />

f. Frostschädenversicherung zavarovanje proti pozebi<br />

f. führende Gesellschaft vodeča družba<br />

m. führender Versicherer vodeči zavarovatelj<br />

m. Führerschein-Rechtsschutz pravno varstvo pri odvzemu vozniškega dovoljenje<br />

n. Fuhrparkmanagement vozni park<br />

f. Fundamentaldaten (pl.) fundamentalni podatki<br />

f. Fürsorge skrbstvo<br />

f. Fusion fuzija, združitev<br />

gänzlich<br />

popolnoma<br />

f. Garantie garancija<br />

m. Garantiefond garancijski sklad<br />

f. garantierte Rente zagotovljena penzija<br />

f. Garantieversicherung garancijsko zavarovanje<br />

f. Garantiezeit garancijska doba<br />

n. Gebäude stavba<br />

f. Gebäudeversicherung zavarovanje stavb<br />

f. Gebühr pristojbina<br />

f. gebündelte Versicherung kombinirano zavarovanje<br />

n. gedeckte Risiko kriti riziko<br />

f. Gefahr nevarnost<br />

f. Gefährdungshaftung vzročna odgovornost<br />

f. Gefahrenerhöhung povečanje nevarnosti<br />

f. Gefahrenklasse nevarnostni razred<br />

f. Gefahrenklasse nevarnosti razred<br />

f. Gefahrenklassifikation klasifikacija nevarnosti<br />

f. Gefahrenveminderung zadrževanje nevarnosti<br />

f. Gegenauslese antiselekcija<br />

f. gegenseitige Haftung medsebojna odgovornost<br />

f. Gegenseitigkeitsgesellschaft vzajemna družba<br />

n. Gehalt plača<br />

f. Gehirnerschütterung pretres možganov<br />

f. Geldanlage naložba denarja<br />

m. Geldmarkt denarni trg<br />

f. Geldmarktveranlagung predispozicija denarnega trga<br />

stran 11 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. gemeinsame Markt skupni trg<br />

n. gemeinsames Engagement verschiedener<br />

skupni dogovor različnih podjetij (Joint venture)<br />

Unternehmen<br />

n. gemischte Risiko mešani riziki<br />

f. Genehmigung dovoljenje<br />

m. Generalagent glavni zastopnik<br />

f. Generalpolice generalna polica<br />

m. Genesungsprozess okrevanje<br />

f. Genossenschaft zadruga<br />

gerichtlich geltend machen<br />

sodno uveljavljanje<br />

f. Gerichtskosten (pl.) sodni stroški<br />

m. Gerichtsstand sodna pristojnost<br />

m. Gesamtaufwand skupni stroški<br />

f. Gesamtbelastung celokupno breme<br />

f. Gesamtinnenfläche skupna notranja površina<br />

f. Gesamtsumme skupna vsota<br />

m. Gesamtverband der deutschen<br />

Skupno združenje nemškega zavarovalstva<br />

Versicherungswirtschaft<br />

n. Gesamtvermögen skupno premoženje<br />

f. Geschäftsberaubung rop trgovine<br />

n. Geschäftsbericht poslovno poročilo<br />

n. Geschäftsfeld področje obratovanje<br />

n. Geschäftsjahr poslovno leto<br />

m. Geschäftsplan poslovni načrt<br />

f. Geschäftsstelle poslovalnica<br />

m. Geschäftsumfang obseg poslovanja<br />

f. Geschäftsversicherung zavarovanje trgovine<br />

m. geschätzte Wert ocenjena vrednost<br />

f. Gesellschaft auf Gegenseitigkeit vzajemna družba<br />

f. Gesellschaft družba<br />

gesetzlich<br />

zakonito<br />

gesetzlich geregelt<br />

zakonito urejeno<br />

f. gesetzliche Haftpflicht zakonska odgovornost<br />

f. gesetzliche Reserve z zakonom predpisana rezerva<br />

m. gesetzlicher Vertreter zakoniti zastopnik<br />

f. Gesundheit Zdravje<br />

f. Gesundheitserklärung izjava o zdravstvenem stanju<br />

f. Gesundheitsprüfung zdravstveni pregled<br />

f. Gesundheitsschädigung poškodba zdravja<br />

m. Gesundheitszustand stanje zdravja<br />

gewährleisten<br />

zagotoviti<br />

f. Gewährleistung poroštvo<br />

m. Gewässerschaden škoda od voda<br />

m. Gewinn dobiček<br />

m. Gewinn donos<br />

m. Gewinnanteil delež od dobička<br />

f. Gewinnbeteiligung udeležba pri dobičku<br />

f. Gewinnchance možnost dobička<br />

m. Gewinnentgang izguba pri dobičku<br />

f. Gewinnerwartung pričakovanje dobička<br />

m. Gewinnplan načrt dobička<br />

f. Gewinnrevision revizija dobička<br />

n. Gewinnsystem sistem delitve dobička<br />

m. Gewinnvortrag prenos dobička<br />

f. Gewinnzuteilung dodelitev dobička<br />

m. Glasbruch lomljeno steklo<br />

n. Glasbruchrisiko nevarnost razbitja stekla<br />

m. Glaser steklar<br />

f. Glasversicherung zavarovanje stekla<br />

f. gleich bleibende Prämie nespremenjena premija nespremenjeni rizik<br />

stran 12 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

n. gleich bleibende Risiko zavarovanje na novo<br />

gleichbleibend<br />

ostati nespremenjen<br />

m. Gleichschritt strumen korak<br />

m. gleitende Neuwert vrednost z drsno lestvico<br />

glej leasing, glej najem<br />

lizing<br />

f. Gliedertaxe tablice invalidnost<br />

f. grobe Fahrlässigkeit velika (groba) malomarnost<br />

m. Grossbrandbereich območje velikega požara<br />

f. große Havarie generalna havarija<br />

m. Großkunde velestranka<br />

f. Großlebensversicherung veliko življenjsko zavarovanje<br />

m. Grundbesitz posestvo<br />

f. Grunddeckung temeljno kritje<br />

f. Grundprämie temeljna premija<br />

f. Grundstückeigentümerhaftpflicht odgovornost zemljiškega lastnika<br />

n. Grundstückseigentum lastnina nepremičnin<br />

m. Grundtarif temeljni cenik<br />

f. Gründung (einer Gesellschaft) ustanovitev (podjetja)<br />

n. Gründungskapital ustanovitveni kapital<br />

f. Grundvorsorge osnovna preventiva<br />

f. Grüne Karte zelena karta<br />

f. Gruppen Lebensversicherung skupinsko življenjsko zavarovanje<br />

f. Gruppenkrankenversicherung skupinsko bolniško zavarovanje<br />

f. Gruppenunfallversicherung skupinsko nezgodno zavarovanje<br />

gültig<br />

veljaven<br />

f. Gültigkeitsdauer trajanje veljavnosti<br />

m. Guss litina<br />

n. Gutachten mnenje (strokovno)<br />

f. Gutachtergebühr pristojbina izvedenca<br />

f. Gütertransportversicherung transportno zavarovanje blaga<br />

f. Güterversicherung zavarovanje blaga<br />

n. Gütesiegel znak kakovosti<br />

gutschreiben<br />

knjižiti v dobro<br />

f. Haftpflicht odgovornost<br />

f. Haftpflichtbestimmung določilo odgovornosti<br />

f. Haftpflicht-Deckung kritje obveznega zavarovanja<br />

f. Haftpflichtversicherung Haftung gegenüber Dritten odgovornostno zavarovanje<br />

gegenüber Dritten<br />

nasproti tretjim osebam<br />

f. Haftungsdauer čas jamstva<br />

f. Haftungsdauer trajanje jamstva<br />

f. Haftungszeit čas jamstva<br />

f. Hagelversicherung zavarovanje proti toči<br />

f. Hagelversicherung zavarovanje proti toči<br />

m. Handwerker obrtnik<br />

f. Häufigkeit pogostnost<br />

m. Haupthahn glavna pipa<br />

f. Hauptpolice osnovna polica<br />

m. Hauptsitz glavni sedež<br />

f. Hauptverwaltung glavna uprava<br />

f. Haus zu Haus Klausel klavzula "od vrat do vrat"<br />

f. Hausbegrenzung meja hiše<br />

f. Hausbesitzerhaftung jamstvo hišnega posestnika<br />

f. Grundbesitzerhaftung jamstvo posestnika<br />

f. Hausbockversicherung zavarovanje proti nevarnost lesnih črvov v hiši<br />

f. häusliche Gemeinschaft hišna skupnost<br />

f. häusliche Pflege hišna oskrba<br />

f. Hauspflegepauschale pavšal za domačo nego<br />

m. Hausrat pohištvo<br />

f. Hausratversicherung zavarovanje stanovanjske opreme<br />

f. Hausschwamm Versicherung Zavarovanje proti hišni gob<br />

stran 13 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Haustierbetreuung oskrba hišnih živali<br />

f. Havarie havarija<br />

m. Havariekommissar havarijski komisar<br />

n. Havariezertifikat havarijski certifikat<br />

f. Hebegebühr pobiralnina<br />

f. Heilbehandlung zdravljenje<br />

f. Heilbehelfe (Pl.) zdravilni pripomočki<br />

f. Heilgymnastik medicinska gimnastika<br />

f. Heilkosten (Pl.) stroški zdravljenja<br />

f. Heilkostenversicherung zavarovanje stroškov<br />

n. Heilmittel zdravila<br />

f. heimische Börse domača borza<br />

f. Heirats-Vorsorge preventiva za poroko<br />

f. Hinterbliebenen (Pl.) svojci umrlega<br />

f. Hinterbliebenenversicherung zdravljenja zavarovanje v korist preživelih<br />

f. Hinterbliebenenvorsorge preventiva za svojce umrlega<br />

n. Höchstalter najvišja starost<br />

f. Höchstentschädigung najvišja odškodnina<br />

f. Höchsthaftungssumme maksimalna vsota odgovornosti<br />

m. Höchstschaden najvišja škoda<br />

f. Höchststandssicherheit zavarovanje najvišjega stanja<br />

n. Hochwasser poplava<br />

f. Hochwasserüberschwemmung visoka voda/poplava<br />

f. höhere Gewalt višja sila<br />

homöopathisch<br />

homeopatski<br />

n. Honorar honorar<br />

f. Hubschrauberbergung reševanje z helikopterjem<br />

f. Hundehaftpflicht zavarovanje za pse<br />

f. Hypothek hipoteka<br />

n. Hypothekendarlehen hipotekarno posojilo<br />

f. Hypothekenversicherung zavarovanje hipotek<br />

im Einvernehmen<br />

po dogovoru z<br />

im Falle<br />

v slučaju<br />

im Voraus zahlbar<br />

plačljivo vnaprej<br />

m. imaginarer Gewinn imaginarni dobiček<br />

f. Immobilie nepremičnina<br />

m. Impfpass mednarodni certifikat (o cepljenju)<br />

f. Implosionen implozija<br />

f. Importschutzversicherung zaščitno zavarovanje uvoza<br />

m. in Anspruch nehmen terjati<br />

n. in Gewahrsam nehmen spraviti na varno<br />

f. in Rechnung stellen zaračunati<br />

f. in Rückdeckung übernommen prevzeto v pozavarovanje<br />

m. Index indeks<br />

f. Indexanpassung prilagoditev na indeks<br />

f. Indexklausel indeksna klavzula<br />

f. Indexschwergewichte (Pl.) težišča indeksa<br />

f. Indexversicherung indeksno zavarovanje<br />

n. indirekte Geschäft posredni posel<br />

m. indirekte Schaden posredna škoda<br />

f. Individualversicherung individualno zavarovanje<br />

indizieren<br />

indicirati<br />

f. Induktion indukcija<br />

f. Industriehaftpflichtversicherungen obvezno zavarovanje za industrije<br />

f. Industriepolice polica industrijskega zavarovanja<br />

n. Industrierisiko industrijski riziko<br />

f. Industrieteuerversicherung industrijsko požarno zavarovanje<br />

f. Influenz influenca<br />

f. Inhaftierung aretacija<br />

f. Inkassokosten (Pl.) inkasni stroški<br />

stran 14 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. Inkassokostenzuschlag dodatek za inkasne stroške<br />

f. Inkassoprovision inkasna provizija<br />

f. Inkaufnahme sprijaznjenje (z)<br />

inkludiert<br />

vključeno<br />

n. Inkrafttreten začetek veljave<br />

inländisch<br />

tuzemski<br />

n. Inlandsgeschäft domači posel<br />

n. Inlandsrisiko domači rizik<br />

m. Innendienst notranja služba<br />

m. innere Verderb notranja okvara<br />

f. inneren Unruhen (Pl.) notranji nemiri<br />

m. Insassenunfall nesreča potnikov<br />

f. Insassenunfallversicherung zavarovanje potnikov<br />

f. Insassenversicherung zavarovanje potnikov<br />

m. Inspektor nadzornik<br />

m. Installateur instalater<br />

institutionell<br />

institucionalen<br />

f. Integralfranchise integralna franšisa<br />

m. Interessenwegfall izguba interesa<br />

f. internationale Handelsklausel mednarodne trgovinske klavzule<br />

f. Interpretations-Differenz-Versicherung zavarovanje razlik v interpretaciji<br />

m. Invalide invalid<br />

f. Invalidenrente invalidska renta<br />

f. Invalidität invalidnost<br />

m. Invaliditätsgrad invalidnostna stopnja tablice<br />

f. Invaliditätsordnung invalidnost<br />

f. Invaliditätsskala tablice invalidnostnih stopenj<br />

f. Invaliditätsversicherung invalidsko zavarovanje<br />

investieren<br />

investirati, vlagati<br />

m. Investment Funds investicijski fond<br />

f. Investment-Committee-Sitzung seja investicijskega komiteja<br />

m. ionisierender Strahl ionizirajoči žarki<br />

f. Irrtumsklausel klavzula o pomoti<br />

f. Istprämie plačana premija<br />

n. Ist-System sistem dejanskega (stanja)<br />

f. Jagdhaftpflichtversicherung odgovornostno zavarovanje<br />

f. Jagdunfallversicherung nezgodno zavarovanje lova<br />

n. Jahreshoch letna najvišja stopnja<br />

f. Jahresprämie letna premija<br />

f. Jahresrechnung letni račun<br />

m. Jahresselbstbehalt letni lastni delež<br />

f. Jahresüberschadenrückversicherung pozavarovanje letnega presežka škod<br />

f. jährliche Tilgungsrate letna stopnja odpisa<br />

n. Jahrzehnt desetletje<br />

f. Juwelenversicherung zavarovanje dragocenosti<br />

n. Kalenderjahr koledarsko leto<br />

kalkulieren<br />

računati<br />

n. Kapital kapital<br />

n. Kapital veranlagen odmeriti davek na kapital<br />

n. Kapital, angesammelt nakopičenje kapitala<br />

f. Kapitalanlagegesellschaft investicijska družba<br />

f. Kapitalauszahlung izplačilo kapitala<br />

f. Kapitalbindungsdauer čas vezanje kapitala<br />

f. Kapitalentnahme odvzem kapitala<br />

m. Kapitalertrag donos kapitala<br />

f. Kapitalertragssteuer davek na donos kapitala, rentnina<br />

f. Kapitalgarantie kapitalna garancija<br />

m. Kapitalgewinn dobiček na kapital<br />

f. Kapitalisierung kapitalizacija<br />

f. Kapitalleistung storitve v zvezi s kapitalom<br />

stran 15 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Kapitalmarktprognose napoved za kapitalni trg<br />

f. Kapitalverfügung razpolaganje s kapitalom<br />

f. Kapitalversicherung zavarovanje kapitala<br />

f. Kapitalvorsorge preventiva s kapitalom<br />

m. Kapitalwert sedanja vrednost življenjskega zavarovanja<br />

f. Karenz karenca<br />

f. Karenzfrist čakalni rok<br />

n. Kartell kartel<br />

m. Kasko kasko<br />

m. Kassenbestand blagajniško stanje<br />

m. Kassenvertrag blagajniška pogodba<br />

f. Katastrophenhilfeversicherung zavarovanje za pomoč v primeru katastrofe<br />

f. Katastrophenreserve rezerva za katastrofalne škode<br />

n. Katastrophenrisiko katastrofalni riziko<br />

m. Katastrophenschaden katastrofalna škoda<br />

m. Kaufpreis kupna cena<br />

f. Kausalhaftung vzročna odgovornost<br />

f. Kaution kavcija<br />

f. Kaution varščina<br />

f. Kautionsversicherung kavcijsko zavarovanje<br />

m. Keller klet<br />

f. Kennzahl kazalnik<br />

n. Kernenergierisiko riziko jedrske energije<br />

f. Kernenergierisikoversicherung zavarovanje rizika jedrske<br />

m. Kfz-Rechtsschutz zavarovanje pravnega varstva za motorna vozila<br />

f. Kfz-Versicherung Zavarovalnina za motorna vozila<br />

kieferchirurgisch<br />

čeljustna kirurško<br />

f. Kieferregulierung naravnava čeljusti<br />

f. Kilometerleistung kilometraža<br />

f. Kinderbegleitung spremstvo otrok<br />

f. Kinderbetreuung oskrbovanje otrok<br />

n. Kinderbetreuungsgeld denar za oskrbovanje otrok<br />

f. Kinderversicherung zavarovanje otrok<br />

f. Klage tožba<br />

m. Kläger tožnik<br />

f. Klassifikation klasifikacija<br />

f. Klausel klavzula<br />

f. Kleinlebensversicherung malo življenjsko zavarovanje<br />

f. Kollektivunfallversicherunq kolektivno nezgodno zavarovanje<br />

f. Kollektivversicherung kolektivno zavarovanje<br />

f. kombinierte Hauseigentümerversicherung kombinirano zavarovanje<br />

f. kombinierte Versicherung kombinirano zavarovanje<br />

f. kombinierte Wohnungsversicherung kombinirano stanovanjsko zavarovanje<br />

f. Kompensation kompenzacija<br />

f. Konditionsdifferenzversicherung zavarovanje razlik v pogojih<br />

f. Konjunkturentwicklung razvoj konjunkture<br />

f. Konjunkturerholung okrepitev konjunkture<br />

m. Konkurs stečaj<br />

n. Konnossement pomorski tovorni list<br />

m. Konsensus sporazum<br />

f. konstante Prämie konstantna premija<br />

f. Kontainer kontejner<br />

m. Kontrakt pogodba<br />

f. Kontrolle kontrola<br />

f. Konvergenz konvergenca<br />

f. Konzession koncesija<br />

f. Kooperation kooperacija<br />

f. Kooperation sodelovanje<br />

f. Körperverletzung telesna poškodba<br />

f. Korrespondenzversicherung korespondenčno (ali dopisno) zavarovanje<br />

stran 16 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. Korrosionsschaden antikorozijska poškodba<br />

m. Korrosionsschaden škoda zaradi korozije<br />

f. Kosten (Pl.) stroški<br />

m. Kostenersatz povračilo stroškov<br />

m. Kostenersatz stroškovna stopnja<br />

m. Kostenzuschuss stroškovni dodatek<br />

m. Kräfteverfall hiranje, propadanje; shiranost<br />

m. Kraftfahrzeugkasko kasko zavarovanje motornega vozila<br />

f. Kraftfahrzeugversicherung zavarovanje motornih vozil<br />

f. Kraftpflichtversicherung odgovornostno zavarovanje motornega vozila<br />

f. Kraftverkehrsversicherung avtomobilsko zavarovanje<br />

m. Krankenfahrstuhl dvigalo za bolnika<br />

n. Krankengeld boleznina<br />

m. Krankenhaustag dan v bolnici<br />

f. Krankenhaustagegeldversicherung zavarovanje dnevnega nadomestila v času zdravljenja v<br />

bolnici<br />

f. Krankenkasse bolniška blagajna<br />

f. Krankenversicherung bolniško zavarovanje<br />

f. Krankenversicherung kreditno zavarovanje<br />

m. Kreditkartenbeleg dokazilo izdatka z kreditno kartico<br />

f. Kreditmietvereinbarung über längerlebige<br />

leasing<br />

Produktionsmittel, Maschinen oder Fahrzeuge<br />

f. kriegsähnliche Ereignisse (Pl.) vojni podobni dogodki<br />

n. Kriegsereignis vojni dogodek<br />

f. Kriegsklausel klavzula o vojnem riziku (tveganju)<br />

f. Kriegsrisikenvereinbarung dogovor o vojnih rizikih (tveganju)<br />

n. Kriegsrisiko vojni rizik<br />

f. Kriegsrisikoversicherung zavarovanje vojnega rizika<br />

f. Kriegsrücklage rezerva za kritje vojnega rizika<br />

n. Kühlgut material, ki ga hladimo<br />

f. Kulanzregulierung dobrovoljno plačilo (ex gratia)<br />

f. Kumulierung des Risikos kopičenje rizikov, kumuliranje rizikov<br />

f. Kumulkarte kartica kopičenja rizika<br />

n. Kumulrisiko riziko kopičenja ali riziko kumuliranja<br />

kundenseitig<br />

s strani stranke<br />

f. Kündigung odpoved<br />

f. Kündigungsfrist odpovedni rok<br />

n. Kündigungsrecht pravica odpovedi<br />

n. Kündigungsschreiben odpovedno pismo<br />

f. Kundmachung razglasitev<br />

m. Kunstgegenstand umetniški predmet<br />

n. Kunstspeditionslager špedicijsko skladišče za umetnije<br />

n. Kurgeld denar za zdravilišče<br />

m. Kurseinbruch padec tečaja<br />

f. Kurserholung krepitev tečaja<br />

f. Kursschwankung nihanje tečaja<br />

m. Kurswert nominalna vrednost<br />

f. kurzfristige Versicherung kratkoročno zavarovanje<br />

m. Kurzschluss kratek stik<br />

m. Kurzschluss kratki stik<br />

m. Laborbefund laboratorijski izvid<br />

f. Laboruntersuchung laboratorijska preiskava<br />

n. Lagerfahrzeug kopensko vozilo<br />

f. Lagertransportversicherung kopensko transportno zavarovanje<br />

f. Lagerversicherung zavarovanje zalog blaga<br />

n. Landkraftfahrzeug deželno motorno vozilo<br />

f. landwirtschaftliche Versicherung kmetijsko zavarovanje<br />

f. langfristige Versicherung dolgoročno zavarovanje<br />

f. laufende Leistung tekoče dajatve<br />

f. laufende Rente tekoča renta<br />

stran 17 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

n. laufende Risiko tekoči riziki<br />

f. laufende Versicherung tekoče (veljavno) zavarovanje<br />

f. Laufzeit rok odplačevanja<br />

m. Leasing najem<br />

f. Leasingentgelt plačilo najema<br />

f. Lebensbescheinigung življenjsko spričevalo<br />

m. Lebenserhaltungskostenindex indeks življenjskih stroškov<br />

f. Lebenserwartung življenjska doba<br />

f. Lebenserwartung (mittlere) pričakovana dolžina življenja (srednja)<br />

m. Lebensgefährte življenjski drug<br />

f. Lebensgefährtin življenjska družica<br />

n. Lebensjahr vollenden dopolniti leto starosti<br />

f. lebenslange Rente dosmrtno penzija<br />

f. lebenslängliche Rente dosmrtna renta<br />

f. lebenslängliche Todesfallversicherung dosmrtno zavarovanje za primer smrti<br />

f. lebenslängliche Todesfallversicherung mit begrenzter<br />

Prämienzahlung<br />

dosmrtno zavarovanje za primer smrti z omejenim<br />

plačilom<br />

f. Lebensrente dosmrtna penzija<br />

f. Lebensversicherung življenjsko zavarovanje<br />

f. Lebensversicherung življenjsko zavarovanje<br />

f. Lebensversicherungsbranche panoga življenjskega zavarovanja<br />

f. Leibrente dosmrtna renta<br />

m. Leihwagen vozilo rent-a-car<br />

f. Leistung storitev;plačilo, izplačilo;<br />

f. Leistungsdauer trajanje nadomestila škode<br />

f. Leistungseinschränkung omejitev plačila<br />

m. Leitindex vodilni indeks<br />

n. Leitungswasser vodovodna voda<br />

f. Leitungswasserschadenversicherung zavarovanje pred izlitjem vode iz vodovodnih naprav<br />

m. Leitzins orientacijska obrest<br />

m. Lenker voznik<br />

f. Leuchtröhrenversicherung zavarovanJe svetilnih cevi<br />

m. Liebhaberwert ljubiteljska vrednost<br />

f. Lieferbedingung dobavni pogoj<br />

f. Liegerschaft nepremičnina<br />

f. Liegezeit čas ležanja blaga na zalogi<br />

f. Linderung lajšanje<br />

m. Listenpreis cena po ceniku<br />

m. Lizenzgeber izdajatelj licence<br />

m. Lizenznehmer imetnik licence<br />

n. Lochband luknjani trak<br />

lochen<br />

luknjati<br />

f. Lochkarte luknjana kartica<br />

m. Lohn mezda (plača)<br />

m. Löschdienst gasilska služba<br />

f. Löschkosten (Pl.) stroški gašenja<br />

f. Löschung gašenje<br />

m. Löschwasserschaden škoda, povzročena z vodo za gašenje<br />

f. Lücke praznina<br />

f. Luftfahrtsportversicherung zavarovanje letalskega transporta<br />

f. Luftfahrtversicherung zavarovanje aviacije<br />

n. Mahnverfahren opominjevalni postopek<br />

m. Makler posrednik<br />

f. Maklergebühr posredovalnina (brokeraža):<br />

m. Malus malus (nasprotje od bonus)<br />

m. Mangel primanjkljaj<br />

f. mangelhafte Verpackung pomanjkljivo embaliranje<br />

f. Markeinschätzung ocena trga<br />

f. Markenumstellung preusmeritev znamke<br />

f. Markenunabhängigkeit neodvisnost od trga<br />

stran 18 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. Markt trg<br />

f. Marktentwicklung razvoj trga<br />

f. Marktforschung tržno raziskovanje<br />

f. Marktkapitalisierung kapitalizacija trga<br />

f. Maschinengarantieversicherung garantsko zavarovanje za stroje<br />

f. Maschinenmontageversicherung montažno zavarovanje za stroje<br />

f. Maschinenversicherung zavarovanje strojev<br />

maßgeschneiderte<br />

narejen po meri<br />

f. Maßnahme ukrep<br />

m. mathematische Erwartungswert matematična pričakovana vrednost<br />

m. mathematische Wert matematična vrednost<br />

f. Maximaleinzahlung maksimalno vplačilo<br />

f. Maximalgarantie limit jamstva<br />

f. Maximalkontrolle kontrola limitov<br />

f. Maximierung maksimiranje<br />

f. Meerestechnik pomorska tehnika za črpanje nafte izpod morja<br />

n. Meerestechnikrisiko rizik pomorske tehnike<br />

f. Mehrfachversicherung večkratno zavarovanje<br />

f. mehrjährige Versicherung večletno zavarovanje<br />

f. Mehrkosten dodatni (nepredvideni) stroški<br />

f. Mehrkostenversicherung zavarovanje dodatnih stroškov<br />

f. Mehrkostenversicherung zavarovanje pred dodatnimi stroškami<br />

m. Mehrwert presežek vrednosti<br />

f. Mehrwertsteuer davek na presežek vrednosti<br />

f. Meistbegünstigungsklausel klavzula naJvečje ugodnosti<br />

f. Meldefrist prijavni rok<br />

f. Meldepflicht obvezna prijava<br />

m. Mieter najemnik<br />

m. Mietkauf leasing<br />

m. Mietsachschaden škoda na stvareh v najemu<br />

f. Mietverlustversicherung zavarovanje izgube najemnine<br />

m. Mietwagen najemno vozilo<br />

f. Mindestbindefrist minimalni rok vezanja<br />

m. Mindestlohn najnižja plača<br />

f. Mindestprämie najnižja premija<br />

n. Mindestzinsergebnis minimalni obrestni rezultat<br />

f. Minimalprämie minimalna premija<br />

f. Mischprämie kombinirana premija<br />

n. Missgeschick nerodna nesreča<br />

miteinbeziehen<br />

vključevati<br />

m. mittelbare Schaden posredna škoda<br />

f. mittlere Lebensdauer povprečna življenjska doba<br />

n. Mitverschulden sokrivda<br />

m. Mitversicherer sozavarovatelj<br />

m. Mitversicherte sozavarovanec<br />

f. Mitversicherung sozavarovanje<br />

f. Möbellagerung vskladiščenje pohištva<br />

f. Mobilien (Pl.) pohištvo<br />

f. Modellrechnung modelno računanje<br />

m. Monatserste prvega (dne v mesecu)<br />

n. Monatsultimo zadnji (dan v mesecu<br />

n. Monopol monopol<br />

f. Monopolanstalt monopolni zavod<br />

f. Montageversicherung montažno zavarovanje<br />

f. Morbiditätstafel tablice morbidnosti (obolelosti)<br />

f. Motorradversicherung zavarovanje motornih koles<br />

f. Musikinstrumentenversicherung zavarovanje glasbil<br />

f. Mutation mutacija<br />

f. Muttergesellschaft matično podjetje; podjetje mati<br />

f. Mutterschaftsversicherung zavarovanje rnaterinstva<br />

stran 19 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. nach Ablauf der Frist po preteku roka<br />

n. Nachbarschaftsrisiko riziko sosedstva<br />

f. Nachfrist dodatni rok<br />

f. Nachhaftung dodatno Jamstvo<br />

m. Nachlass zapuščina<br />

nachlassen<br />

zapustiti<br />

f. Nachprämie dodatna premiJa<br />

f. nachschüssige Zahlung naknadno plačilo<br />

f. Nachschusspflicht obveznost doplačila<br />

m. Nachteil slabost<br />

m. Nachtrag dodatek<br />

nachträglich zahlbar<br />

plačljivo dodatno<br />

f. Nachversicherung dodatno zavarovanJe<br />

m. Naturalersatz povračilo v naravi<br />

f. natürliche Beschaffenheit naravno stanje<br />

f. natürliche Prämie naravna premija<br />

n. nautische Verschulden navtična krivda<br />

m. nebenberuflicher Mitarbeiter priložnostni sodelavec<br />

f. Nebenbeschäftigung postranska zaposlitev<br />

n. Nebengebäude pomožna zgradba<br />

f. Nebenkosten postranski (dodatni) stroški<br />

n. Nebenrisiko dodatni rizik<br />

m. Nennwert nominalna vrednost<br />

netto<br />

neto<br />

m. Nettoabgang neto odpad<br />

n. Nettoeinkommen neto dohodek<br />

m. Nettoertrag neto dobiček<br />

m. Nettoinventarwert neto vrednost inventarja<br />

f. Nettoprämie neto premija<br />

f. Nettorendite neto donos<br />

f. Nettoreserve neto rezerva<br />

m. Nettoschaden neto škoda<br />

m. Nettoverlust neto izguba<br />

f. Neubewertung nova ocenitev<br />

f. Neubildung novo tvorenje<br />

f. Neubildung ustanovitev<br />

n. Neugeschäft nov posel<br />

m. Neuwert nova vrednost<br />

m. Neuwert vrednost novega predmeta, polna vrednost<br />

f. Neuwertversicherung zavarovanje nove vrednosti<br />

f. nicht verdiente Prämie nezaslužena premija<br />

f. Nichtigkeit ničevost<br />

f. Niederlassung podružnica<br />

m. Niederschlagswasserschaden škoda zaradi padavinske vode<br />

m. nomaler Abgang nenormalen odpad<br />

m. normaler Abgang normalen odpad<br />

f. Normbedingung normalni pogoj<br />

f. Normverbrauchsabgabe (NOVA) norma potrošniške dajatve<br />

m. Notfall sila<br />

f. Notfallhilfe pomoč v sili<br />

f. Notfallvorsorge preventiva v slučaju sile<br />

f. Notverglasung silna zasteklitev<br />

f. Notverschalung silni opaž<br />

f. Nummer des Versicherungsscheins številka zavarovalne police<br />

m. Nutzen korist<br />

f. Nutzungsdauer amortizacijska doba<br />

f. Obhutsklausel varstvena klavzula<br />

m. Obhutsschaden škoda v času varstva<br />

f. Obliegenheit obveznost<br />

f. Obligation obligacija<br />

stran 20 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

obligatorisch<br />

obvezen<br />

f. offene Versicherung odprto zavarovalno kritje<br />

f. öffentlichrechtliche Sachversicherungsanstalt javnopravni zavarovalni zavod za premoženjska<br />

zavarovanja<br />

f. Offerte ponudba<br />

f. Option opcija<br />

ordnungsgemäßen<br />

skladu s predpisi<br />

m. Ort kraj<br />

f. örtliche Gesellschaft lokalna družba<br />

p.a.<br />

na leto<br />

m. Pächter zakupnik<br />

f. Panne okvara<br />

partizipieren<br />

participirati<br />

m. Passagier potnik<br />

f. passive Rückversicherung pasivno pozavarovanje<br />

f. Pauschalentschädigung pavšalna odškodnina<br />

f. Pauschalprämie pavšalna premiJa<br />

f. Pauschalvergütung pavšalno povračilo stroškov<br />

f. Pauschalversicherung pavšalno zavarovanje<br />

f. Pension penzija<br />

f. Pension pokoj<br />

m. Pensionär upokoJenec<br />

m. Pensionsfond pokojninski sklad<br />

f. Pensionskasse pokojninski sklad<br />

f. Pensionslücke praznina v penziji<br />

f. Pensionsversicherung pokojninsko zavarovanje<br />

f. Pensionszahlung izplačilo penzije<br />

f. Pensionszusage privolitev penzije<br />

f. periodische Prämie periodična premija<br />

m. Personenschaden osebna škoda<br />

m. Personenschaden telesna poškodba<br />

f. Personenversicherung osebno zavarovanje<br />

m. Pfand zastava (zastavitev<br />

f. Pfändung zaplenitev<br />

f. Pflegekosten (Pl.) stroški negovanja<br />

m. Pflichtteil nujni delež<br />

f. Pharma-Produkthaftpflichtversicherung zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za<br />

farmacevtske proizvode<br />

f. Police zavarovalna polica<br />

n. Policendarlehen posojilo na zavarovalno polico<br />

m. Policeninhaber lastnik zavarovalne police<br />

f. Policennummer številka zavarovalne police<br />

n. politisches Risiko politični riziko<br />

f. Polizze polica<br />

n. Pool interesna skupnost<br />

m. Poolvertrag pogodba o interesni skupnosti<br />

n. Portefeuille listnica<br />

n. Portefeuille portfelj<br />

f. Portefeuilleprämie portfeljna premija<br />

f. Positionen-Erläuterung pojasnila pozicij<br />

m. Praktikant praktikant<br />

f. Prämie premija<br />

f. Prämie für eigene Rechnung premila za lasten račun<br />

f. Prämie für kurzfristige Versicherung premija za kratkoročno zavarovanje<br />

f. Prämienabrechnung obračun premije<br />

f. Prämienbefreiung oprostitev plačila premije<br />

f. Prämienbefreiung razbremenitev premije<br />

prämienbegünstigt<br />

premijsko ugodno<br />

de Prämienberechnungsgrundlage<br />

osnova za Izračun premij<br />

m. Prämienbetrag premijski znesek<br />

stran 21 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

n. Prämiendepot premijski depozit<br />

f. Prämieneinnahme premijski dohodek<br />

f. Prämienerhöhung povišanje premi)<br />

m. Prämienersatz premijski stavek<br />

prämienfrei<br />

oproščeno premije<br />

f. Prämienfreie Police zavarovalna polica oproščena premije<br />

f. prämienfreie Versicherung zavarovanje oproščeno<br />

n. Prämienfreijahr zavarovalno leto oproščeno premije<br />

n. Prämieninkasso premijski inkaso<br />

m. Prämiennachlass popust premije<br />

f. Prämienquittung premijska pobotnica<br />

m. Prämienrabatt popust na premiji<br />

f. Prämienrate premijski obrok<br />

f. Prämienreserve premijska rezerva<br />

f. Prämienrichtlinie smernica za izračun premij<br />

f. Prämienrückerstattung povračilo premije<br />

f. Prämienrückgewährung povračilo premije<br />

f. Prämienrückvergütung povrnitev premije<br />

n. Prämiensystem premijski sistem<br />

m. Prämienübertrag prenosna premija<br />

n. Prämienvolumen volumen premij<br />

f. Prämienzahlung plačilo premij<br />

m. Prämienzuschlag doplačilo premij<br />

m. Prämienzuschuss dodatek k premiji<br />

f. Präsenzdienst vojaški rok<br />

n. Preis-/ Leistungsverhältnis razmerje med ceno in storitvijo<br />

f. Preisdifferenzversicherung zavarovanje razlike v ceni<br />

m. Preisindex indeks cen<br />

f. Priorität prioriteta<br />

f. Privathaftpflichtversicherung zasebno odgovornostno zavarovanje<br />

f. Privatpension zasebna pokojnina<br />

privatrechtlichen<br />

civilnopraven<br />

m. Privatversicherer privatno zavarovanec<br />

f. Privatversicherung zasebno zavarovanje<br />

n. Privatversicherungsunternehmen podjetje zasebnega (privatnega) zavarovanja<br />

pro rata temporis<br />

na dan natančno<br />

pro Tausend<br />

promile<br />

f. Produkthaftptlichtversicherung zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke<br />

f. Produktionsstätte kraj proizvodnje<br />

f. Produzentenhaftung jamčenje proizvajalcev<br />

f. Promille promile<br />

f. Prophylaxe profilaksa<br />

f. proportionale Aufteilung proporcionalna porazdelitev<br />

f. Proportionalregel pravilo proporca<br />

f. Provenue iztržek za poškodovane dobrine<br />

f. Provision provizija<br />

m. Provisionsentgang izguba pri provizija<br />

m. Prozentsatz odstotek<br />

m. Prozess proces<br />

m. Prozessführende pravdna stranka<br />

f. Prozessführung pravdanje<br />

f. Querschnittslähmung prečna ohromelost<br />

f. Quittung pobotnica<br />

f. Quote kvota<br />

f. Quotenrückversicherung kvotno pozavarovanje<br />

m. Quotenrückversicherungsvertrag kvotna pozavarovalna pogodba<br />

f. Quotierung kotiranje<br />

m. Rabatt rabat<br />

m. Rabattvorteil prednost pri popustu<br />

stran 22 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. radioaktive Stoff radioaktivna snov<br />

m. Rahmenvertrag okvirna pogodba<br />

f. Rahmenwerkstatt okvirna delavnica<br />

f. Rarität rariteta<br />

f. Rate obrok<br />

f. Ratenzahlung obročno plačevanje<br />

f. Rationalisierung racionalizacija<br />

m. Rauchschaden škoda od dima<br />

f. Raumfahrtversicherung zavarovanJe vesoljskih plovil<br />

f. Räumlichkeiten (Pl.) prostori<br />

m. Realwert dejanska vrednost<br />

f. Rechenmethode računska metoda<br />

f. Rechnung račun<br />

f. Rechnungsgrundlage računovodska osnova<br />

f. Rechnungsgrundlage računske osnove<br />

n. Rechnungsjahr obračunsko leto<br />

f. Rechnungslegung predložitev obračunov<br />

f. rechnungsmässige Sterblichkeit računska umrljivost<br />

f. Rechtsauskunft pravna <strong>info</strong>rmacija<br />

f. Rechtsberatung pravno svetovanje<br />

m. Rechtschutz pravno varstvo<br />

f. Rechtschutzversciherung zavarovanje pravne zaščite<br />

f. Rechtsschutzversicherung zavarovanje pravnega varstva<br />

m. Rechtsstreitsprozess pravda<br />

f. Redlichkeit poštenje<br />

m. Reduktionsfaktor redukcijski faktor<br />

m. Reduktionswert redukcijska vrednost<br />

reduzieren<br />

reducirati<br />

n. Regelement pravilnik<br />

m. Regelfall im običajno<br />

f. Regenversicherung zavarovanje proti dežju<br />

m. Regenwasserschaden škoda od deževnice<br />

f. Regionaldeckung lokalno kritje<br />

f. Regionaltarife (Pl.) regionalni (premijski) ceniki<br />

n. Register register<br />

m. Regress regres<br />

m. Regressanspruch regresni zahtevek<br />

n. Regressrecht regresna pravica<br />

n. Regressrecht regresna pravila<br />

m. Regressverzicht odpoved regresu<br />

f. Regulierung reguliranje<br />

m. Regulierungfond sklad za reguliranje<br />

f. Regulierungskosten (Pl.) stroški reguliranja<br />

n. Rehabilitationsgeld denar za rehabilitacijo<br />

f. Rehabilitationspauschale pavšala za rehabilitacijo<br />

f. Rehabilitierung rehabilitacija<br />

m. Reinertrag neto donos<br />

m. Reingewinn neto dobiček<br />

n. Reisearrangement potovalni aranžma<br />

f. Reise-Ausfallkostenversicherung zavarovanje stroškov izpada potovanja<br />

f. Reisegepäckversicherung zavarovanje prtljage<br />

f. Reisegepäckversicherung zavarovanje prtljage<br />

f. Reiseunfallversicherung nezgodno zavarovanje za čas potovanja<br />

f. Reiseversicherung zavarovanje potovanja<br />

f. Reisewetterversicherung zavarovanje vremena v času potovanja<br />

n. Rekordtief rekordna najnižja vrednost<br />

f. Rekrutierung nabor<br />

f. Rendite letni donos kapitala<br />

f. Rendite steigt rendita, donos se dviguje<br />

m. Renditeanstieg dvig rendite<br />

stran 23 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. Renditerekordtiefststand rekordna najnižja točka rendite<br />

f. Rente renta<br />

f. Rentenkasse rentna blagajna<br />

f. Rentenversicherung rentno zavarovanje<br />

m. Rentner rentnik<br />

m. Repräsentant reprezentant<br />

f. Reserve rezerva<br />

f. Reserve für Leibrenten rezerva za dosmrtne rente<br />

f. Reserve für steigendes Risiko rezerva za naraščajoči rizik<br />

f. Reservefond rezervni sklad<br />

f. Restlaufzeit preostali rok<br />

m. Restwert neodpisana vrednost<br />

resultierend<br />

rezultiran<br />

m. Retrozedent retrocedent<br />

retrozedieren<br />

retrocedirati<br />

f. Retrozession retrocesija<br />

m. Retrozessionar retrocesionar<br />

m. Retrozessionsvertrag retrocesijska pogodba<br />

f. Rettung rešitev<br />

f. Rettungskosten (pl.) reševalni stroški<br />

f. Revision revizija<br />

f. Revolution revolucija<br />

f. Reziprozität recipročnost<br />

m. Reziprozitätsvertrag recipročna pogodba<br />

n. Risiko riziko<br />

n. Risiko riziko<br />

n. Risiko aus radioaktiver Strahlung riziko radioaktivnega sevanja<br />

f. Risiko für eigene Rechnung riziko za lasten račun<br />

m. Risikoausgleich izravnava rizikov<br />

f. Risikobereitschaft pripravljenost rizika<br />

f. Risikobeschreibung opis rizika<br />

f. Risikobeurteilung ocena rizika<br />

f. Risikobewältigung razreševanje rizika<br />

f. Risikoeinschätzung ocena rizika<br />

f. Risikohäufung kopičenje rizikov<br />

f. Risikolebensversicherung rizično življenjsko zavarovanje<br />

f. Risikoprämie nevarnostna premija<br />

f. Risikosammelkartekarte zbirna kartica rizikov<br />

n. Risikoschutz kritje rizika (zavarovalno kritje)<br />

f. Risikostreuung razprševanje rizika<br />

f. Risikotrennung ločitev rizika<br />

f. Risikoüberprüfung preverjanje rizika<br />

f. Risikoverteilung porazdelitev rizikov<br />

m. Risikozuschlag doplačilo za riziko<br />

m. Rohbauschutz zaščita zgradbe v surovem stanju<br />

f. Rohbauversicherung zavarovanje stavb v gradnji<br />

m. Routenplanung načrtovanje poti<br />

f. Rückdatierung antidatiranje<br />

f. Rückerstattung povračilo<br />

f. Rückfahrt povratna vožnja<br />

f. Rückholkosten (Pl.) stroški za povratno vožnjo<br />

m. Rückkauf odkup<br />

f. Rückkaufsregel pravila odkupa<br />

m. Rückkaufswert odkupna vrednost<br />

f. Rücklage rezerva<br />

f. Rückprämie vrnjena premija<br />

f. Rückprovision vrnjena provizija<br />

f. Rückreisekostenversicherung zavarovanje za povratno potovanje<br />

m. Rückruf preklic<br />

f. Rückstellung für schwebende Schäden rezerva za nerešene škode<br />

stran 24 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Rückstufung uvrstitev v nižjo skupino<br />

f. rückvergütete Prämie povrnjena premija<br />

f. Ruckvergütung povračilo<br />

m. Rückversicherer pozavarovatelj<br />

f. Ruckversicherung pozavarovanje<br />

f. Rückversicherung pozavarovanje<br />

f. Ruckversicherung auf Risikobasis pozavarovanje na podlagi rizika premije<br />

f. Ruckversicherungsgesellschaft pozavarovalnica<br />

f. Rückversicherungsprovision pozavarovalna provizija<br />

f. Rückversicherungsquote pozavarovalna kvota<br />

f. Rückversicherungsvertrag pozavarovalna pogodba<br />

f. Rückwartsversicherung retroaktivno zavarovanje<br />

f. rückwirkende Inkraftsetzung retroaktivna uveljavitev<br />

f. Rückwirkung retroaktivna veljava<br />

n. Ruhegehalt pokojnina<br />

m. Ruhestand upokojitev<br />

f. Rundumversicherung globalno zavarovalno kritje<br />

f. Rundum-Vorsorge preventiva za vsa področja<br />

f. Sabotage sabotaža<br />

m. Sachschaden stvarna škoda<br />

n. Sachvermögen stvarno premoženje<br />

f. Sachversicherung zavarovanje stvari<br />

m. Sachverständige izvedenec<br />

m. Sachwert stvarna vrednost; dejanska vrednost<br />

f. Sammelpolice skupna polica; kolektivna polica<br />

n. Sammelverzeichnis zbirni popis<br />

n. Sammlungsstück zbiralni predmet<br />

f. Sanierung sanacija<br />

f. Satellitenversicherung zavarovanje satelitov<br />

m. Schaden havarija (v pomorskem transportu)<br />

m. Schaden škoda<br />

f. Schadenabrechnung obračun škode<br />

f. Schadenabschätzung ocenitev škode<br />

n. Schadenanmeldungsformular obrazec za prijavo škode<br />

f. Schadenanzeige prijava škode<br />

f. Schadenaufwendung izdatki v zvezi s škodo<br />

f. Schadenbelastung obremenitev s škodami<br />

m. Schadenbetrag škodni znesek<br />

m. Schadendurchschnitt škodni povpreček<br />

f. Schadenermittlungskosten (Pl.) stroški ugotavljanja škod<br />

m. Schadenersatz odškodnina<br />

m. Schadenersatzanspruch pravica do odškodnine<br />

f. Schadenersatzforderung odškodninski zahtevek<br />

f. Schadenersatzklage tožbe za odškodnino<br />

f. Schadenersatzpflicht odškodninska obveznost<br />

m. Schadenersatz-Rechtsschutz pravno varstvo pri zahtevkih po odškodnini<br />

f. Schadenersatzverpflichtung obveznost do plačevanja odškodnine<br />

f. Schadenexpertise strokovno mnenje o škodi<br />

m. Schadenexzedent škodni presežek<br />

f. Schadenexzedentenrückversicherung škodno presežkovno pozavarovanje<br />

m. Schadenexzedentenrückversicherungsvertrag škodno presežkovna pozavarovalna pogodba<br />

f. Schadenfestsetzung določitev škode<br />

m. Schadenfrei-Bonus bonus kadar ni bilo poškodbe<br />

m. Schadenfreiheitsrabatt bonifikacija<br />

m. Schadengrad škodna stopnja<br />

f. Schadensanzahl število škod<br />

f. Schadensbegutachtung strokovno mnenje; ekspertiza o škodi<br />

f. Schadenshäufigkeit škodna pogostnost<br />

f. Schadenslast breme škode<br />

f. Schadensleistung storilnost pri odškodnini<br />

stran 25 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Schadensmeldung prijava škode<br />

f. Schadensquote škodna kvota<br />

f. Schadensregulierung škodna likvidacija<br />

f. Schadensreserve škodna rezerva<br />

f. Schadensrückstellung škodne rezerve<br />

f. Schadensstufe škodna stopnja<br />

f. Schadenstatistik škodna statistika<br />

f. Schadensumme vsota škod<br />

f. Schadensursache vzrok škode<br />

f. Schadensversicherung škodno zavarovanje<br />

f. Schadenverhütung preprečevanje škod<br />

m. Schadenverlauf škodni potek<br />

f. Schadenwahrscheinlichkeit škodna verjetnost<br />

f. Schadenzahlung plačilo škode<br />

n. Schätzen ceniti<br />

m. Schätzungswert ocenjena vrednost<br />

n. Schiedsgericht razsodišče<br />

m. Schiedsspruch razsodba<br />

n. Schiedsverfahren razsodiščni postopek<br />

f. Schlichtung mirna poravnava<br />

m. Schlichtungsausschuss poravnalni odbor<br />

m. Schlosser ključavničar<br />

f. Schlussliste povzetek (rekapitulacija)<br />

n. Schmelzwasser voda od tajanja snega<br />

n. Schmerzengeld odškodnina za bolečine,<br />

m. Schmerzengeldbetrag bolečnina<br />

f. Schmucksachenversicherung zavarovanje nakita<br />

m. Schnee sneg<br />

f. Schneelawine snežni plazovi<br />

f. Schuldaufwiegung kompenzacija<br />

f. Schulung šolanje<br />

f. Schürferlaubnis, Genehmigung, die Bodenschätze koncesija<br />

eines bestimmten Gebietes auszubeuten<br />

m. Schutz zaščita<br />

f. Schwachstromanlagenversicherung zavarovanje naprav šibkega toka<br />

f. Schwankung nihanje<br />

f. Schwankungsrückstellung izravnalna rezerva<br />

m. schwebende Schaden nerešena škoda<br />

f. Seegefahr morska nevarnost<br />

f. Seekaskoversicherung zavarovanje pomorskega kaska<br />

f. Seeversicherung pomorsko zavarovanje<br />

m. Seitwärtsmarkt bočno tržišče<br />

m. Selbstbehalt lastni delež<br />

m. Selbstbehalt samopridržaj<br />

f. Selbstbeteiligung samoudeležba<br />

f. Selbstbeteiligung samoudeležba<br />

f. Selbstentzündung samovžig<br />

f. Selbstversicherung samozavarovanje<br />

f. Selektion selekcija<br />

f. Selektionstafel izbirna tabela<br />

m. Serienschaden serijska škoda<br />

f. Sicherheitsausstattung varnostna oprema<br />

m. Sicherheitsbeauftragte pooblaščenec za varnost<br />

f. Sicherheitsbeauftragte pooblaščenka za varnost<br />

f. Sicherheitseinrichtung varnostne naprava<br />

f. Sicherheitsgangtür zaščitna vrata<br />

f. Sicherheitsgrenze meja varnosti<br />

f. Sicherheitsmarge varnostna marža<br />

n. Sicherheitsnetz varovalna mreža<br />

f. Sicherheitsreserve varnostna rezerva<br />

stran 26 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Sicherheitsrücklage varnostna rezerva<br />

f. Sicherheitsspanne varnostna marža<br />

f. Sicherheitsvorschriften (Pl.) varnostni predpisi<br />

sichern<br />

zavarovati<br />

sicherstellen<br />

spraviti na varno<br />

f. Sicherung zagotavljanje<br />

n. Sicherungsfond varovalni sklad<br />

n. Sickerwasser pronicajoča voda<br />

f. Sinnhaftigkeit smiselnost<br />

f. Skibruchversicherung zavarovanje loma smuči<br />

m. Slip spodrsljaj, zemeljski udor<br />

f. sofort beginnende Rente renta s takojšnjim izplačevanjem<br />

f. Solvabilität plačilna zmožnost<br />

f. Sonderbedingung posebni pogoj<br />

f. Sondergefahr posebna nevarnost<br />

f. Sonderreserve posebna rezerva<br />

n. Sonderrisiko posebni riziko<br />

f. Sonderrücklage posebna rezerva<br />

f. Sozialversicherung socialno zavarovanje<br />

m. Sparbeitrag privarčevani prispevek<br />

spärlich<br />

boren<br />

f. Sparprämie hranilna premija<br />

spartenübergreifend<br />

prehajati na druge panoge ali branše<br />

n. Sparziel cilj prihranka<br />

m. Spätschaden zapoznela škoda<br />

m. Spediteur špediter<br />

n. Spekulationsrisiko spekulacijski riziko<br />

f. Spekulationssteuer davek na špekulacije<br />

m. Spengler klepar<br />

n. Spezialrisiko specialen riziko<br />

n. Spitalgeld denar za bolnišnico<br />

m. Spitalsaufenthalt bivanje v bolnišnici<br />

f. Sprinkleranlage škropilna naprava<br />

f. Sprinklerleckage uhajanje vode iz škropilne naprave<br />

m. Sprung (Glasscheibe) razpoka<br />

f. staatliche Versicherung državno zavarovanje<br />

staatlicher<br />

državen<br />

f. Staatsanleihe državno posojilo<br />

f. Staatsaufsicht državni nadzor<br />

f. Staatshaftung državno jamstvo<br />

f. Stabilisierungsklausel stabilizacijska klavzula<br />

f. Stammpolice osnovna polica<br />

f. Standardisierung standardizacija<br />

starr<br />

trd<br />

f. Starthilfe pomoč na začetku<br />

f. Statistik statistika<br />

f. statistische Einheit statistična enota<br />

f. statistische Tabelle statistična tabela; statistična razpredelnica<br />

n. statistisches Zentralamt Centralni statistični zavod<br />

stattfinden<br />

dogajati se<br />

f. steigende Prämie naraščajoča premija<br />

steigern<br />

stopnjevati<br />

f. Steigerung stopnjevanje<br />

m. Steinschlagschaden škoda zaradi padanja kamenja<br />

f. Stempelsteuer kolekovina<br />

n. Sterbegeld posmrtnima<br />

n. Sterberisiko riziko smrti<br />

f. Sterbetafel tablice smrtnosti<br />

f. Sterbeurkunde mrliški list<br />

f. Sterbewahrscheinlichkeit verjetnost smrti<br />

stran 27 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Sterblichkeit smrtnost<br />

m. Sterblichkeitsgewinn dobiček iz smrtnosti<br />

f. Sterblichkeitskurve krivulja smrtnosti<br />

m. Sterblichkeitsverlust izguba iz smrtnosti<br />

f. Steuer davek<br />

steuerfrei<br />

neobdavčen<br />

f. Steuerfreiheit oprostitev od davka<br />

f. Steuerreserve davčna rezerva<br />

stichhaltig<br />

trden<br />

m. Stichtag termin<br />

f. Stichtagsversicherung zavarovanje za določen rok<br />

n. Stiegenhaus stopnišče<br />

m. Stoff snov<br />

stornieren<br />

stornirati<br />

f. stornierte Provision stornirana provizija<br />

f. Stornierung der Prämie storniranje premije<br />

f. Storno storno<br />

f. Strafkaution kazenska kavcija<br />

n. Strafverfahren kazenski postopek<br />

m. Strahlungsschaden škoda od sevanja<br />

f. Strandungsfalldeckung kritje nevarnosti nasedanja<br />

m. Streik stavka<br />

f. Stromausfallversicherung zavarovanje proti nevarnosti izpada električnega toka<br />

f. Sturmversicherung zavarovanje proti nevarnosti viharja<br />

f. Stützmauer podporni/oporni zid<br />

n. subjektives Risiko subjektivni riziko<br />

n. Sublimit podlimit<br />

f. Subsidiärklausel klavzula o subsidiarnosti<br />

f. Substanzgewinnbesteuerung substančno obdavčenje dobička<br />

subsummieren<br />

subsumirati<br />

f. Summarische Versicherung pavšalno zavarovanje<br />

f. Summe vsota<br />

f. Summenanpassung prilagoditev vsote<br />

f. Summenanpassungsklausel klavzula o prilagoditvi vsot<br />

m. Summenausgleich vsotna izravnava<br />

f. Summen-Differenz-Versicherung zavarovanje vsotnih razlik<br />

f. Summenermittlung določitev vsot<br />

f. Summenexzedentenrückversicherung vsotno presežkovno pozavarovanje<br />

m. Summenrabatt popust za višjo vsoto<br />

f. Summenversicherung vsotno zavarovanje<br />

f. Superprovision superprovizija<br />

f. Tabelle tabela<br />

n. Tagegeld dnina (dnevno nadomestilo)<br />

f. Tagegeldversicherung zavarovanje dnevnega nadomestila<br />

f. Tagesentschädigung dnevna odškodnina<br />

f. Tarif tarifa (cenik)<br />

f. Tarifgruppe tarifna skupina<br />

f. Tarifierung tarifiranje<br />

f. Tarifprämie cenikova premija<br />

f. Tarifvereinbarung tarifni dogovor<br />

m. tatsächliche Todesfall dejanski smrtni primer<br />

f. Taxe taksa<br />

n. technische Ergebnis tehnični rezultat<br />

m. technische Gewinn tehnični dobiček<br />

f. technische Grundlage tehnična osnova<br />

f. technische Kontrolle tehnična kontrola<br />

f. technische Prüfung tehnični pregled<br />

f. technische Reserve tehnična rezerva<br />

f. technische Rückstellung tehnična rezerva<br />

m. technische Versicherungszweig tehnična zavarovalna vrsta<br />

stran 28 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. technischer Verlust tehnična izguba<br />

f. Teilbehebung delni dvig<br />

f. Teilinvalidität delna invalidnost<br />

m. Teilschaden delna škoda<br />

n. Teilungsabkommen dogovor o delitvi<br />

f. Teilwertversicherung zavarovanje dela vrednosti<br />

f. Teilzahlung delno plačilo<br />

f. temporäre Invalidität začasna invalidnost<br />

f. temporäre Rente začasna renta<br />

f. temporäre Versicherung začasno zavarovanje<br />

f. Termfixversicherung zavarovanje za določen čas<br />

n. Terminalter starost ob roku<br />

m. Terrorismus terorizem<br />

testen<br />

testiranje<br />

f. Teuerungszulage draginjski dodatek<br />

f. Tierhalterhaftpflicht odgovornost rejcev živali<br />

f. Tierversicherung zavarovanje živali<br />

f. Tochtergesellschaft podružnica<br />

n. Tochterunternehmen hčerinska družba<br />

m. Tod smrt<br />

m. Todesfall smrtni primer<br />

n. Todesfallkapital zavarovalna vsota za primer smrti<br />

n. Todesfallrisiko riziko smrti<br />

f. Todesfallversicherung zavarovanje za primer smrti<br />

f. Totalinvalidität polna invalidnost<br />

m. Totalschaden popolna škoda (totalka)<br />

m. Totalverlust celotna izguba<br />

m. Totenschein mrliški list<br />

m. Transportmittelunfall nezgoda transportnega sredstva<br />

f. Transportversicherung transportno zavarovanje<br />

f. Trendwende obrat trenda<br />

f. Trockenlegung osuševanje<br />

f. Tropenkrankheit tropska bolezen<br />

m. Überdruck nadtlak<br />

n. Übereinkommen dogovor<br />

f. Überführung prevoz<br />

f. Übergangslösung prehodna rešitev<br />

f. Übergewichtung nadrangiranje<br />

f. Überlebensrente renta za preživetje<br />

f. Übernachtung prenočevanje<br />

m. übernommene Bestand prevzeti portfelj<br />

m. Überschallknall pok pri prebitju zvočnega zidu<br />

m. Überschuss presežek<br />

f. Überschwemmung poplava<br />

f. Überschwemmungsversicherung zavarovanje proti poplavi<br />

f. Überspannung prenapetost<br />

m. Überspannungsschaden škoda zaradi prenapetosti<br />

f. Übersterblickeit nadumrljivost<br />

f. Übertragung prenos<br />

übertreffen<br />

preseči<br />

f. Überversicherung nadzavarovanje<br />

f. Überwachung nadzorovanje<br />

f. Überwindung premagovanje<br />

m. Umbau adaptacija<br />

umbuchen<br />

preknjižiti<br />

m. Umgang druženje<br />

umgeschichtet<br />

prerazporejem<br />

f. Umkehrung der Beweislast obrnitev dokaznega bremena<br />

f. Umlage doklada (naklada - zbir škod vsakega leta posebej)<br />

n. Umlageverfahren dokladni postopek (dokladno kritje)<br />

stran 29 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. Umsatz promet<br />

f. Umsatzpolice polica temelječa na prometu<br />

f. Umsatzsteuer prometni davek<br />

f. Umschulung prešolanje<br />

umsorgt<br />

skrbeti za<br />

m. Umwandlungswert spremenjena (znižana) vrednost<br />

f. Umweltsachschäden škoda na okolju<br />

m. Umweltschaden škoda na okolju<br />

f. Umweltverschmutzung onesnaženje okolja<br />

unabdingbar<br />

nujno potreben<br />

f. Unabkömmlichkeit nepogrešljivost<br />

unbeabsichtigt<br />

nenameren<br />

unbezahlt<br />

neplačan<br />

unerfreuliches<br />

nerazveseljiv<br />

n. unerwünschtes Risiko nezaželen riziko<br />

m. Unfall nezgoda<br />

m. Unfall nezgoda; nesreča<br />

unfallbedingt<br />

pogojno zaradi nesreče<br />

f. Unfallkosten (Pl.) stroški nesreče<br />

n. Unfallrisiko riziko nezgode<br />

m. Unfalltod smrtna nesreča<br />

f. Unfallverhütung preprečitev nezgode<br />

f. Unfallversicherung nezgodno zavarovanje<br />

f. Unfallvorsorge preventiva pri nesrečah<br />

ungerechtfertigt<br />

neupravičen<br />

f. Ungeschicklichkeit nerodnost<br />

f. Ungültigkeit neveljavnost<br />

f. Unmenge ogromna količina<br />

f. unrichtige Angabe nepravilen podatek<br />

f. Unsicherheit nesigurnost<br />

unter der Berücksichtigung<br />

obzirom na (z)<br />

untergewichtet<br />

z nezadostno ceno<br />

f. unterjährige Versicherung kratkoročno zavarovanje (do enega leta)<br />

m. Unternehmer podjetnik<br />

n. Unternehmerisches Risiko podjetniški riziko<br />

f. Unternehmerrisikenversicherung zavarovanje podjetniških rizikov<br />

f. Unternehmung podjetje, projekt<br />

unterschreiten<br />

ne doseči<br />

m. Unterspannungsschaden škoda zaradi podnapetosti<br />

f. Untersterblichkeit podumrljivost<br />

f. Unterstützung podpora<br />

f. Unterstutzungsdauer trajanje podpore<br />

f. Unterversicherung podzavarovanje<br />

m. Unterversicherungsverzicht odpoved podzavarovanju<br />

n. unversicherbares Risiko nezavarovaljiv riziko<br />

unvorhersehbar<br />

nepredvidljiv<br />

f. unwiderrufliche Begünstigung nepreklicna ugodnost<br />

f. Ursache vzrok<br />

f. Valorenversicherung zavarovanje vrednosti<br />

m. Vandalismus vandalizem<br />

variabel<br />

spremenljiv<br />

f. veränderliche Prämie spremenljiva premija<br />

n. veränderliches Risiko spremenljiv riziko<br />

f. Veränderung sprememba<br />

veranlagen<br />

odmeriti davek<br />

f. Veranlagung odmera<br />

f. Veranlagungsdauer rok odmere<br />

f. Veranlagungsform oblike odmeritve davka<br />

f. Veranlagungsgesellschaft družbe za odmere<br />

m. Veranlagungsgewinn dobiček odmere<br />

stran 30 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Veranlagungsrichtlinie odmerna smernica<br />

n. Veranstaltungsprogramm prireditveni program<br />

n. Verarbeiten predelati<br />

f. Veräußerung odsvojitev, odtujitev<br />

m. Verband zveza<br />

verbindlich<br />

obvezujoč<br />

m. Verbraucherpreisindex indeks potrošniških cen<br />

verbuchen<br />

beležiti, knjižiti<br />

f. verbundene Hausratversicherung kombinirano stanovanjsko zavarovanje<br />

n. Verderbliche pokvarljiv<br />

f. verdiente Prämie zaslužena premija<br />

m. vereinbarter Wert dogovorjena vrednost<br />

f. Verfügungsmöglichkeit možnost razpolaganja<br />

f. Verfügungsphase faza razpolaganja<br />

f. Vergabe dodeljevanje<br />

m. Vergleich poravnava<br />

m. Vergleich (gütlicher) prijateljska poravnava<br />

f. Vergütung nadomestilo, povračilo stroškov<br />

f. Vergütung povračilo<br />

verhärten, sich<br />

otrdeti<br />

f. Verjährung zastaranje<br />

m. Verkaufspreis prodajna cena<br />

f. Verkehrshaftung prometna odgovornost<br />

n. Verkehrsrisiko prometni riziko<br />

m. Verkehrswert prometna vrednost<br />

f. Verlängerung der Lebensdauer podaljšanje življenjske dobe<br />

f. Verlassenschaft zapuščina<br />

m. Verlust izguba<br />

n. Vermehren povečevati<br />

m. Vermittler posrednik<br />

n. Vermögen premoženje<br />

vermögend<br />

premožen<br />

f. Vermögensanlage naložba premoženja<br />

m. Vermögensaufbau nastajanje premoženja<br />

m. Vermögensschaden premoženjska škoda<br />

f. Vermögensschädenhaftpflichtversicherung odgovornostno zavarovanje premoženjskih škod<br />

f. Vermögensuntergrenze spodnja meja premoženja<br />

m. Vermögensverwalter upravnik premoženja<br />

f. Vermögensverwalterin upravnica premoženja<br />

f. Vermögensvorsorge preventiva za premoženje<br />

n. Vermögensziel cilj pridobivanja premoženja<br />

f. Vernichtung uničenje<br />

verordnen<br />

odrediti, zaukazati<br />

f. Verpackung embalaža<br />

f. Verpackungsmängel (Pl.) pomanjkljivosti embalaže<br />

f. Verpfändung zastavljanje<br />

m. Verpflegungskostenbeitrag prispevek k stroškom oskrbe/prehrane<br />

verpflichtend<br />

obvezujoč<br />

f. Verpflichtung obveznost<br />

f. Verrechnung zaračunavanje<br />

n. Versagen odpovedanje<br />

m. Verschleiß obraba<br />

n. Verschulden krivda<br />

f. Verschuldenshaftung jamčenje za krivdo<br />

n. Versehen pomota<br />

f. Versehensklausel klavzula o pomoti<br />

f. Versehrtenrente invalidska pokojnina<br />

versetzen<br />

premestiti<br />

f. Verseuchung okužba<br />

f. Versicherer zavarovatelj<br />

stran 31 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

versichern<br />

zavarovati<br />

m. Versicherte zavarovanec<br />

f. versicherte Summe zavarovana vsota<br />

m. Versicherter Wert zavarovana vrednost<br />

n. versichertes Ereignis zavarovani dogodek<br />

n. versichertes Kapital zavarovani kapital<br />

f. Versicherung zavarovanje<br />

f. Versicherung zavarovanje<br />

f. Versicherung auf erstes Risiko zavarovanje na prvi riziko<br />

f. Versicherung auf verbundene Leben zavarovanje dveh oseb<br />

f. Versicherung gegen alle Gefahren zavarovanje vseh nevarnosti<br />

f. Versicherung mit Indexklausel zavarovanje z indeksno klavzulo<br />

f. Versicherung mit Karenzfrist zavarovanje s čakalno dobo<br />

f. Versicherung mit Optionen zavarovanje z opcijami<br />

f. Versicherung mit Wahlarten zavarovanje z izbiro<br />

f. Versicherung mit/ohne ärztlicher Untersuchung zavarovanje z/brez zdravniškega pregleda<br />

f. Versicherung mit/ohne Prämienrückgewähr zavarovanje z/brez premijskega povračila<br />

f. Versicherung von Schwachstromanlagen zavarovanje nizkonapetostnih naprav<br />

f. Versicherungsabwicklung odvijanje zavarovanja<br />

m. Versicherungsagent zavarovalni agent<br />

f. Versicherungsaktie delnica zavarovalne družbe<br />

f. Versicherungsaktiengesellschaft zavarovalna delniška družbe<br />

m. Versicherungsantrag zavarovalna ponudba<br />

f. Versicherungsaufsicht zavarovalni nadzor<br />

n. Versicherungsaufsichtsgesetz zakon o zavarovalnem nadzoru<br />

f. Versicherungsbedingungen zavarovalni pogoji<br />

m. Versicherungsbeginn začetek zavarovanja<br />

m. Versicherungsbeirat Zavarovalni svet<br />

m. Versicherungsbestand zavarovalni portfelj<br />

f. Versicherungsbestätigung potrdilo o zavarovanju<br />

m. Versicherungsbetrieb zavarovalni obrat<br />

m. Versicherungsbetrug zavarovalna goljufija<br />

f. Versicherungsbranche zavarovalna vrsta (panoga)<br />

f. Versicherungsdauer trajanje zavarovanja<br />

f. Versicherungsdeckung zavarovalno kritje<br />

n. Versicherungsentgelt plačilo zavarovanja (premija)<br />

m. Versicherungsfall zavarovalni primer<br />

m. Versicherungsgegenstand predmet zavarovanja<br />

f. Versicherungsgesellschaft zavarovalna družba (zavarovalnica)<br />

n. Versicherungsgewerbe zavarovalna obrt<br />

n. Versicherungsgrundstück zemljišče namenjeno zavarovanju<br />

m. Versicherungsinspektor zavarovalni inšpektor<br />

n. Versicherungsjahr zavarovalno leto<br />

f. Versicherungskombination zavarovalna kombinacija<br />

m. Versicherungsmakler zavarovalni posrednik<br />

f. Versicherungsmaklerin zavarovalna posrednica<br />

m. Versicherungsmarkt zavarovalno tržišče<br />

f. Versicherungsmathematik zavarovalna matematika<br />

m. Versicherungsmathematiker zavarovalni matematik (aktuar)<br />

f. Versicherungsmedizin zavarovalna medicina<br />

n. Versicherungsmonopol zavarovalni monopol<br />

m. Versicherungsnehmer zavarovalec (sklenitelj zavarovanja)<br />

m. Versicherungsnehmer zavarovanec<br />

f. versicherungsnehmerin zavarovanka<br />

n. Versicherungsobjekt predmet zavarovanja<br />

m. Versicherungsort kraj zavarovanja<br />

f. Versicherungsperiode zavarovalna doba<br />

f. Versicherungspflicht obveznost zavarovanja<br />

f. Versicherungspolice zavarovalna polica<br />

m. Versicherungspool zavarovalni pool<br />

stran 32 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

n. Versicherungsrecht zavarovalno pravo<br />

m. Versicherungsschein zavarovalna listina<br />

m. Versicherungsschutz zavarovalna zaščita<br />

m. Versicherungsschutz zavarovalno varstvo<br />

f. Versicherungssteuer davek na zavarovalnino<br />

f. Versicherungssteuer davek na zavarovanje<br />

f. Versicherungssumme zavarovalna vsota<br />

f. Versicherungstechnik zavarovalna tehnika<br />

f. Versicherungsunternehmung auf Gegenseitigkeit zavarovalno podjetje na vzajemni osnovi<br />

m. Versicherungsvertrag zavarovalna pogodba<br />

n. Versicherungsvertragsgesetz zakon o zavarovalni pogodbi<br />

f. Versicherungsvertragsstreitigkeiten spor zaradi zavarovalne pogodba<br />

m. Versicherungsvertreter zavarovalni zastopnik<br />

f. Versicherungsvertreterin zavarovalni zastopnica<br />

m. Versicherungswert zavarovalna vrednost<br />

n. Versicherungswesen zavarovalstvo<br />

f. Versicherungswirtschaft zavarovalno gospodarstvo<br />

n. Versicherungszertifikat zavarovalni certifikat<br />

m. Versicherungszwang obveznost zavarovanja<br />

m. Versicherungszweig zavarovalna panoga<br />

f. Verstaatlichung podržavljenje<br />

versteueren<br />

plačati davek na/za<br />

f. Versteuerung plačilo davka<br />

f. Verstorbene pokojna<br />

m. Verstorbene pokojnik<br />

m. Verstoß prestopek<br />

f. Verteilung razdelitev<br />

f. Verteilung der Rückvergütung razdelitev povračila<br />

m. Vertrag pogodba<br />

f. Vertragsdauer trajanje pogodbe<br />

f. Vertragserneuerung obnovitev pogodbe<br />

f. Vertragsgebühr pogodbena pristojbina, taksa provizija<br />

f. Vertragslaufzeit veljavnost pogodbe<br />

m. Vertragspartner pogodbeni partner<br />

f. Vertragsprämie pogodbena premija<br />

f. Vertragsverlängerung podaljšanje pogodbe<br />

f. Vertrauensschadenversicherung zavarovanje proti nevarnosti škode zaradi zlorabe<br />

zaupanja<br />

m. Vertreter zastopnik<br />

f. Vertretung zastopstvo<br />

f. Vertriebsstätte prodajno mesto<br />

f. Verwahrung hramba<br />

verwalten<br />

upravljati<br />

f. Verwaltungsbehörde upravni organ<br />

f. Verwaltungsgebühr upravna pristojbina<br />

f. Verwaltungskosten (Pl.) stroški upravljanja<br />

m. Verwaltungskostengewinn dobiček iz stroškov upravljanja<br />

m. Verwaltungskostenzuschlag dodatek za stroške upravljanja<br />

m. Verwaltungsrat upravni svet<br />

m. Verweisbarkeit možnost napotitve<br />

m. Verzicht odpoved<br />

m. Verzicht odstop<br />

f. Verzinsung obrestovanje<br />

m. Verzugsschaden škoda zaradi odloga<br />

f. Viehversicherung zavarovanje živali<br />

f. volle Deckung polno kritje<br />

f. vollständige Invalidität polna invalidnost<br />

m. Vollverlust popolna izguba<br />

f. Vollwertversicherung zavarovanje cele vrednosti<br />

m. von einer Bank verwalteter Wertpapierbestand listnica<br />

stran 33 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Vorausprämie naprej plačana premija<br />

f. Vorauszahlung predplačilo<br />

f. Vorbeugemaßnahme preventivni ukrepi<br />

vordatieren<br />

naprej datirati<br />

m. Vordruck obrazec<br />

f. Vorfinanzierung predfinanciranje<br />

f. Vorgabe določitev<br />

f. Vorgaben, gesetzliche zakonita določila<br />

n. Vorjahrsniveau lanski nivo<br />

m. Vorrang prednost<br />

n. Vorrecht prednostna pravica<br />

m. Vorsatz naklep<br />

f. Vorsatzdelikte naklepni delikt<br />

f. vorsätzliche Herbeiführung des Schadenfalles naklepna povzročitev škodnega primera<br />

f. Vorschreibung predpis<br />

f. Vorschrift predpis<br />

m. Vorschuss predujem<br />

f. vorschüssige Zahlung predplačilo<br />

f. Vorsorgereserve rezerva za nepredvidene potrebe<br />

f. Vorsorgerücklage rezerva za nepredvidene potrebe<br />

f. Vorsorgeversicherung skrbstveno zavarovanje<br />

m. Vorstand predsedstvo<br />

m. Vorstand predstojništvo<br />

m. Vorstand upravni odbor<br />

f. vorübergehende Arbeitsunfähigkeit začasna delovna nesposobnost<br />

f. Vorversicherung predhodno zavarovanje<br />

n. vorzeitiges Storno predčasni storno<br />

n. Vorzugsrecht prednostna pravica<br />

vorzugsweise<br />

predvsem<br />

m. Vulkanausbruch izbruh vulkana<br />

f. Wachstumsrate stopnja rasti<br />

f. Wagnis tveganje<br />

f. Wagnis tveganje<br />

f. Wagnisanzahl število rizikov<br />

f. Wahlmöglichkeiten možnosti izbire (opcije)<br />

f. Wahrscheinlichkeit verjetnost<br />

f. Wahrscheinlichkeitsrechnung verjetnostni račun<br />

n. Währungsrisiko valutni riziko<br />

f. Waldversicherung zavarovanje gozdov<br />

f. Warenkreditversicherung zavarovanje blagovnega kredita<br />

n. Warenlager zaloga<br />

f. Warentransportversicherung zavarovanje blagovnega transporta<br />

f. Warenversicherung zavarovanje blaga<br />

f. Wartefrist čakalni rok<br />

m. Wasseraustritt izstop vode<br />

m. Wasserrückstau zastoj vode<br />

f. Wassersportkaskoversicherung kasko zavarovanje plovil vodnega športa<br />

m. Wasserverlust izguba vode<br />

weit stecken<br />

daleč zastavljeno<br />

weiterbezahlt<br />

naprej plačevati<br />

f. Weiterfahrt nadaljevanje vožnje<br />

f. Weiterveranlagung nadaljnja odmera davka<br />

f. Weltpolice polica veljavna po vsem svetu<br />

m. Werber producent (akviziter)<br />

f. Werbung pridobivanje<br />

f. Werkverkehrsversicherung zavarovanje prometa v tovarni<br />

m. Wert vrednost<br />

f. Wertdifferenzversicherung zavarovanje razlike v vrednosti<br />

f. Wertentwicklung razvoj vrednosti<br />

m. Werterhalt ohranjanje vrednosti<br />

stran 34 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

m. Wertgegenstand dragocenost<br />

wertgesicherte<br />

vrednostno zagotovljeno<br />

f. Wertminderung znižanje vrednosti<br />

n. Wertpapier vrednostni papir<br />

f. Wertpapierdeckung kritje vrednostnih papirjev<br />

n. Wertpapierfond fond vrednostnih papirjev<br />

f. Wertsachenversicherung zavarovanje dragocenosti<br />

f. Wertsteigerung povečanje vrednosti<br />

f. Wertsteigerung povišanje vrednosti<br />

m. Wertzuschlag dodatek vrednosti<br />

f. Wiederaufbauklausel obnovitvena klavzula<br />

m. Wiederaufbauwert vrednost obnove<br />

m. Wiederbeschaffungspreis nadomestitvena vrednost<br />

f. Wiedergutmachung des Schadens popravilo škode<br />

f. Wiederherstellungskosten (Pl.) stroški obnavljanje<br />

f. Wiederinkraftsetzung ponovna uveljavitev<br />

f. Wiederveranlagung ponovna odmera davka<br />

m. wirklicher Totalverlust dejanska popolna izguba<br />

m. wirklicher Verlust dejanska izguba<br />

f. Wirtschaftsdaten (Pl.) gospodarski podatki<br />

n. Wirtschaftsgebäude gospodarska zgradba<br />

n. Wirtschaftswachstum gospodarska rast<br />

f. Witterungsniederschläge (Pl.) vremenske padavine<br />

f. Witwe vdova<br />

f. Witwenrente vdovska renta<br />

f. Witwenversicherung vdovsko zavarovanje<br />

m. Witwer vdovec<br />

m. Wohnungsumbau stanovanjska adaptacija<br />

f. Wurzelbehandlung zdravlenje korenin<br />

f. Zahlung plačilo<br />

f. Zahlungsbedingung plačilni pogoj<br />

m. Zahlungsort kraj plačila<br />

f. Zahlungsunfähigkeit plačilna nesposobnost<br />

m. Zahnersatz zobna proteza<br />

f. Zahnsteinentfernung odstranjevanje zobnega kamena<br />

f. Zeckenschutzimpfung cepljenje proti klopom<br />

m. Zedent cedent<br />

f. zedierende Gesellschaft družba - cedent<br />

f. Zeichnung prevzemanje v zavarovanje<br />

f. Zeichnungsgrenze limit prevzemanja<br />

m. Zeichnungsort kraj podpisa<br />

zeitgenössisch<br />

sodoben<br />

m. Zeitpunkt trenutek<br />

f. zeitweilige Rente začasna renta<br />

m. Zeitwert sedanja vrednost<br />

n. Zertifikat certifikat<br />

f. Zession cesija<br />

n. Zeugnis spričevalo<br />

zielgerichtet<br />

usmerjen k cilju<br />

f. Zielgruppe ciljna skupina<br />

zillmern<br />

uporaba "Zillmer"- metode pri razdelitvi sklepnih<br />

stroškov življenjskih zavarovanj po letih<br />

f. Zillmerung uporaba "Zillmer" metode<br />

m. Zimmermann tesar<br />

m. Zins obresti<br />

m. Zinseszins obrestne obresti<br />

m. Zinseszinseffekt obrestno-obrestni efekt<br />

m. Zinsfuss obrestna mera<br />

m. Zinsgewinn dobiček iz obresti<br />

f. Zinskurve obrestna krivulja<br />

stran 35 od 36


<strong>Slovar</strong> <strong>zavaorovalništva</strong> <strong>nemško</strong> <strong>slovenski</strong> (<strong>2101</strong> izrazov) posodobljeno 6.feb.2007<br />

Versicherungswörterbuch Deutsch –Slowenisch (<strong>2101</strong> izrazov) aktualisiert 6.feb.2007<br />

Avtor: Tjaša Kürpick email: kontakt@slovarji.<strong>info</strong><br />

f. Zinsrate obrestni obrok<br />

f. Zinssenkung znižanje obresti<br />

n. Zinsspread razpršitev obresti<br />

m. Zivildienst civilno služenja vojaškega roka<br />

n. Zollfreilager izvencarinsko skladišče<br />

f. zu erwartetende Gewinn pričakovani dobiček<br />

m. Zubau prizidek<br />

m. Zugang dostop<br />

f. Zugehörigkeit pripadnost<br />

n. Zugeständnis koncesija<br />

f. Zukunftsaussicht izgledi/obeti za prihodnost<br />

f. Zukunftsvorsorge preventiva za prihodnost<br />

m. Zulagenentfall dodatek za izpad<br />

zur Verfügung haben (f.)<br />

imeti na razpolago<br />

m. Zusatzbaustein dodatne točke<br />

f. Zusatzpension dodatna pokojnina<br />

f. Zuzahlung doplačilo<br />

zuzüglich<br />

s pribitkom<br />

Kommentare und neue Wörter aus dem Versicherungsbereich bitte melden an kontakt¤slovarji.<strong>info</strong><br />

stran 36 od 36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!